You are on page 1of 1

TRNG I HC VN HIN

KHOA NG PHNG HC
Thnh ph H Ch Minh ngy 19 thng 02 nm 2012

MU BO CO THC TP TT NGHIP
Mi sinh vin thc tp phi np mt cun bo co (t 5 n 10 trang; khng k cc
trang mc 1,2,3,4), bao gm cc phn sau:
1. Trang ba
2. Trang li cm n.
3. Trang nhn xt ca c quan thc tp (c im nh gi qu trnh thc tp)
4. Trang mc lc.
5. Phn ni dung bo co, sinh vin phi nu c cc vn chnh sau:
a. Mc ch ca t thc tp
b. Ni dung cng vic c phn cng thc tp
c. Kt qu t c qua t thc tp

Nhng ni dung kin thc l thuyt no c cng c.

Nhng k nng thc hnh no hc hi c

Nhng kinh nghim thc tin no tch lu c.

Chi tit cc kt qu cng vic m mnh ng gp cho c quan ni thc


tp.

6. Trang ph lc (nu c)
Yu cu v trnh by:
Mi bo co thc tp c trnh by trn 01 file, c nh my trn kh giy A4 vi
cc quy c sau :
-

Font ch : Times New Roman

C ch : 13

Cha l trang giy :


L trn:

3.5

L di:

3.0

L tri:

3.5

L phi:

2.0

Gin dng (Paragraph): 1.5 lines