You are on page 1of 10

SUSTAV ZATITE NA RADU

FRAN MAROVI

VANOST ZATITE NA RADU


BITNO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA 4% BNP / za Hrvatsku 800 mil. dolara/ ZADOVOLJAN RADNIK NAJBOLJI RADNIK IMAGE TVRTKE ODRIVI RAZVOJ

ZAKONSKI OKVIRI
ZAKON O ZATITI NA RADU PODZAKONSKI PROPISI PRAVILNICI O TEHNIKIM NORMATIVIMA HRVATSKE NORME

ZAKON O ZATITI NA RADU


Smjernica 89/391/EEC Konvencija MOR-a 155/81 Primjenjuje se od 01.01.1997

ODREDBE
Obveze poslodavca i njegovih ovlatenika Obveze i prava zaposlenika Nadzor Kaznene odredbe

ZATO SE PROVODI ZATITA NA RADU


SIGURNOST IVOTA ZATITA ZDRAVLJA - BOLJI RADNI OKOLI

SVATKO IMA OBVEZE U SVEZI SA ZATITOM


POSLODAVCI OVLATENICI POSLODAVCA ZAPOSLENICI POVJERENICI ZAPOSLENIKA STRUNJACI ZA ZNR SPEC. MED. RADA INSPEKTORI RADA

OBVEZE POSLODAVCA
KAKVOA PROIZVODA ILI USLUGE ROK ISPORUKE BRIGA O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU ZAPOSLENIKA IJIM RADOM RUKO VODI

VEZA S ISO NORMAMA


ISO 9000 ISO 14000 OHSAS 18001

PROCJENA OPASNOSTI
OSNOVNI DOKUMENT S PODRUJA ZATITE SLIKA STANJA ZATITE KOD POSLODAVCA NA TEMELJU PROCJENE MJERE ZA POBOLJANJA STANJA AKO JE STANJE DOBRO PROVEDBA PO BLAIM KRITERIJIMA

Tijek procjene
Postojee stanje u odnosu na propise Prijedlog mjera za poboljanje stanja s odgovornim osobama i rokovima Revizija procjene Utvrivanje novog stanja Novi prijedlozi mjera

UPRAVLJANJE ZATITOM NA RADU


POLITIKA ZNR PLANIRANJE PRIMJENA I RAD PROVJERA I POPRAVNA RADNJA OCJENA POSLOVODSTVA NEPREKIDNO POBOLJAVANJE

OPASNOSTI I TETNOSTI
OPASNOSTI ZA IVOT I SPREAVANJE OZLJEDA TETNOSTI PO ZDRAVLJE : - FIZIKALNI IMBENICI / mikroklima, buka,vibracija,zraenja / - KEMIJSKI IMBENICI - STRES

OBVEZE OVLATENIKA
DA NE RASPOREDI ZAPOSLENIKA KOJI NIJE OSPOSOBLJEN DA NE RASPOREDI ZAPOSLENIKA KOJI NIJE PREGLEDAN DA NE KORISTI STROJEVE KOJI NISU ISPITANI I ISPRAVNI DA OSIGURA DA ZAPOSLENICI RADE PREMA PRAVILIMA ZNR

OBVEZE I PRAVA ZAPOSLENIKA


Obavljati poslove dunom pozornou Pri radu koristiti OZS Suraivati na podruju ZNR Odmah izvjestiti o neposrednoj opasnosti Odbiti rad ako se radi o neposrednoj opasnosti po ivot i zdravlje

DUNOSTI PREMA INSPEKCIJI RADA


OMOGUITI NADZOR / PREGLED PROSTORIJA I UVID U DOKUMENTE/ ODREDITI OVLATENIKA KOJI E DATI POTREBNA OBAVJETENJA OBAVIJESTITI ODMAH O SVAKOJ SMRTNOJ, SKUPNOJ ILI TEKOJ OZLJEDI

PREDLOENE IZMJENE
OSIGURATI PROVEDBU UZ MANJE TROKOVE ZA POSLODAVCE OLAKATI IZBOR I OSIGURATI VEA PRAVA POVJERENICIMA RADNIKA ZA ZATITU NA RADU OMOGUITI VEU UINKOVITOST INSPEKCIJI RADA

PROVEDBENI PROPISI
PRAVILNIK O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIA I STROJEVA S POVE. OPASNOSTIMA PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE ZATITE NA RADU

Pravilnik o ispitivanju radnog okolia i strojeva


POSLODAVAC MORA IZRADITI POSLOVNIK O POSTUPCIMA, UVJETIMA I METODAMA OBAVLJANJA ISPITIVANJA POSLOVNICI MORAJU BITI IZRAENI U SKLADU S ISO 10013 UREAJI ZA KOJE POSTOJI OBVEZA UMJERAVANJA MORAJU SE UMJERAVATI U PROPISANIM ROKOVIMA

PRAVILNIK ZA PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU POSLOVE ZNR ISPUNJAVATI UVJETE : vezano za strunjake vezano za mjernu opremu te njezino odravanje i umjeravanje POSLOVNIK s postupcima, uvjetima i metodama ispitivanja prema ISO 10013