You are on page 1of 2

LAV NIKOLAJEVI TOLSTOJ: ANA KARENJINA

Biljeke o piscu: Lav Nikolajevi Tolstoj je ruski pisac, jedan od najveih pisaca u doba realizma. Roen je 9. rujna !"!. u mjestu #asnaja $oljana. %a & 'odina Tolstoj je oti(ao studirati jezik a onda pravo. $utovao je po zapadnim dr)avama, vratio se vrlo razoaran 'radskim dru(tvom. *avio se peda'o(kim radom, uzdizanjem seljaka. $osveuje se svojoj obitelji i knji)evnom radu. + publicistikim tekstovima za'ovara preporod dru(tva moralnim usavr(avanjem pojedinaca. $rvi kratki roman izdao je !&,. a zvao se -.ozaks/. 01nu .arenjinu0 je napisao izmedu !23. i !22. Nakon 01ne .arenjine0 napisao je jo( nekoliko romana. *io je jedan od najveih mislilaca svo' doba. Tolstojev bo'ati knji)evni rad i ideolo'ija znaajno su utjecali na europsku misao i kni)evnost u zavr(nici 9. i na poetku "4. stoljea. +mro je "4. studeno' 9 4. '. Tema: $reljub 1ne .arenjine Vrijeme rad je: 245tih 'odina 9. stoljea !jes"o rad je: 6oskva, $etro'rad Liko#i: 1na 1rkadnjevna .arenjina, 1leksej 1leksanarove .arenjin, 1leksej .irilovi 7ronski, .onstantin 8imitrijevi Levin Kra"ki sadr$aj: Roman 'ovori istodobno o dvije ljubavne prie. %retan brak Levina i .iti te tra'ina a9era 'ro9a 7ronsko' i 1ne .arenjine. Levin je plemi i zemljoposjednik koji je zaljubljen u .iti, dok je ona zaljubljena u 7ronsko'. .ada je Levin zaprosio .iti ona 'a je odbila, nadajui se da e 7ronski zaprositi nju. Nakon odbijanja Levin napu(ta 6oskvu i odlazi na selo. Na jednom balu 7ronski se zaljubljuje u 1nu .arenjinu, a .iti zbo' boli i tu'e odlazi u inozemstvo na lijeenje, 'dje stvara nova poznanstva i oporavlja se od nesretne ljubavi. Nakon povratka u Rusiju Levin ponovo prosi .iti, ali ona ovaj put prihvaa. Njihov brak je bio stabilan iako je bilo povremenih nesla'anja. Raa sina 8imitrija. Levin je nakon vjenanja prolazio kroz vrlo te(ko razdoblje iz koje' je na(ao izlaz u vjeri u *o'a. 1na je udana za 1lekseja .arenjina. :n je dr)avni slu)benik. Njihov odnos je korektan, ali bez ljubavi. Nakon bala 7ronski je otvoreno izrekao svoju ljubav 1ni. :na napu(ta 6oskvu, ali Levin je slijedi. 1na i Levin viaju se svaki dan i ljudi su poeli (iriti 'lasine. 1leksej upla(en zbo' skandala moli 1nu da prikrije vezu, ali 'a ona i dalje

nastavlja viati. :staje u dru'om stanju i to priopava 7ronskom prije jedne konjike utrke. Na putu kui 1na priznaje mu)u svoju vezu, branei svoju ljubav. 1leksej )eli sauvati svoj brak, ali ne )eli da 1na prima 7ronsko' u kuu. $rilikom poroda do(lo je do komplikacija i 1na na rubu smrti moli mu)a za opro(taj. :n opra(ta i 1ni i 7ronskom i prihvaa dijete. 1na raskida s mu)em, a on joj namjerno ne )eli dati sina. 1na, 7ronski i djevojica odlaze u inozemstvo. *ili su sretni neko vrijeme, ali 1nina e)nja za sinom ih vraa nazad u 6oskvu. 1na i 7ronski poku(avaju ui u visoko dru(tvo. Levin je rado vien, ali 1na do)ivljava javnu osudu. $ovlae se na selo 'dje vode luksuzan )ivot. Levin inzistira da se 1na rastavi od 1lekseja, ali on to odbija zbo' reli'ioznih naela. 1na sve vi(e ka)nava 7ronsko' za odvojenost od svo'a sina, upada u histerina stanja, a nou uzima mor9ij. Na kraju te(ko' razdoblja baca se pod vlak. Nakon to'a 7ronski se prijavljuje za odlazak u %rbiju u srpsko5turski rat. A ali%a liko#a: A a Kare ji a Na poetku knji'a 1na je preljepa i (armantna, uzorna majka, )ena dr)avno' slu)benika. %vu svoju ljubav usmjerila je na svo' sina. %lijedei srce 1na ostavlja mu)a, polo)aj, u'led i sina. :na je )eljela dobiti ne samo (to je htjela ve i vi(e od to'a. :ptu)uje 7ronsko' za najvei moralni prekr(aj 5 kr(enje majinske du)nosi. $ostaje opsjednuta o 7ronskovoj nevjeri i 'ubi ljubav. Na kraju spoznaje da je ljubav prolazna i odluuje sve prekinuti. *acanjem pod vlak 1na prekida svoj )ivot i ostavlja svoje ljubljene u velikoj tuzi. Aleksej Vro ski $ru)ao je svu svoju ljubav i potporu 1ni, ak se zbo' nje i odrekao vojnike karijere prije odlaska u ;taliju. *io je )rtva, podnio je 'orinu poraza. Nje'ova najvea krivica je u tome (to je obeao ono (to nitko ne mo)e ostvariti 5 da e ahura ljubavno' zanosa trajati vjeno.