You are on page 1of 4

14.3.

2014

Viktor Frankl Wikipedie

Viktor Frankl
Z Wikipedie, oteven encyklopedie Viktor Emil Frankl (26. bezna 1905 Vde 2. z 1997 Vde) byl rakousk neurolog a psychiatr, zakladatel existenciln analzy a logoterapie.

Obsah
1 Mld 2 2. svtov vlka, koncentran tbory 3 ivot po osvobozen 4 Dt ivotu smysl 5 Dlo 6 Reference 7 Literatura 8 Souvisejc lnky 9 Extern odkazy

Viktor Frankl

Mld
Viktor Frankl se narodil ve Vdni v idovsk rodin esko-rakouskm rodim. Jeho otec byl sttn ednk. Vystudoval medicnu na Vdesk univerzit, bhem studia se specializoval na neurologii a psychiatrii. Od naden ze Sigmunda Freuda a jeho redukce lovka na bytost ovlivovanou vce i mn skrytmi sexulnmi impulzy peel ke kole Freudova oponenta Alfreda Adlera, ovem ani s jeho vkladem lovka nebyl spokojen dlouho. Kdy zaal po skonen studia pracovat jako psychiatr ve Vdni a pomhal bu dovat s poraden po celm Rakousku zachvcenm kriz, zaal pichzet k nzoru, e terapii je teba vst do hlubch a duchovnjch sfr, m-li bt bnmu lovku se vemi jeho starostmi uiten. Tvrdil, e pestal poslouchat sv uitele a nauil se naslouchat svm pacientm a uit se od nich.[1] Pracoval tak v poradn pro mlde, kde se mj. zabval problmem sebevrad pi vydvn vysvden. Roku 1937 si zaloil soukromou praxi, specializovanou na neurologii a psychiatrii.

2. svtov vlka, koncentran tbory


V roce 1938, kdy Rakousko obsadili Nmci, musel kvli idovskmu pvodu pestat lit rijsk" pacienty. A koli mohl mlad Frankl uprchnout do zahrani, zstal kvli svm blzkm, kte povolen vycestovat nedostali.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl 1/4

14.3.2014

Viktor Frankl Wikipedie

V roce 1940 zaal pracovat v Rothschild Hospital, kde vedl neurologick oddlen. lo o jedinou nemocnici ve Vdni, ve kter tehdy byli jet pijmn i id. Jeho lkask diagnzy v nkolika ppadech zachrnily nemocn ped eutanazi podle nacistickho programu. V prosinci 1941 se oenil s Tilly Grosser. V roce 1942 byl odvelen do koncentranho tbora.[2] V prbhu vlky byl vznn v Terezn, Osvtimi a Trkheimu.[3] Za pobytu v koncentranch tborech se mu zaaly rsovat hlavn mylenky logoterapie. Organizoval tajn setkn a pesvdoval spoluvzn, e budou-li mt pro co t, peij.[1] On sm myslval na svou odbornou prci a promlel rukopis sv knihy.[4]

ivot po osvobozen
Kdy se vrtil z koncentranch tbor, zjistil, e nejbli lenov jeho rodiny vlku nepeili. Jeho otec zemel v Terezn, jeho matka a bratr v Osvtimi, jeho ena zahynula v tboe Bergen-Belsen. Holocaust tak z jeho nejblich peila jen jeho sestra, kter se zachrnila emigrac do Austrlie.[5] Jet v roce 1945 sepsal knihu A pesto ci ivotu ano. O rok pozdji zaal vst neurologickou kliniku ve Vdni, kde pracoval a do roku 1971. V roce 1947 si vzal svou druhou enu, Eleonoru Katharinu Schwindt. Byla to katolika, a tak manel chodili jak do kostela, tak do synagogy, a slavili jak Vnoce, tak chanuku. Mli spolu dceru Gabrielu, kter se stala dtskou psycholokou.[6] V roce 1955 zskal titul profesora neurologie a psychiatrie na vdesk univerzit. Zaloil tak Rakouskou lkaskou spolenost pro psychoterapii. V roce 1961 se stal hostujcm profesorem na Harvardov univerzit, ale pednel a vedl semine na ad dalch univerzit po celm svt. Obdrel 29 estnch doktort. Publikoval 39 knih, kter byly peloeny do 40 jazyk. Jeho amerit pznivci koncem 70. let zaloili v Berkeley Logoterapeutick institut (Viktor Frankl Institute of Logotherapy). Zemel na srden selhn ve vku 92 let.

Dt ivotu smysl
Souvisejc informace naleznete tak v lnku Logoterapie. Viktor Frankl vystihl lidskost lovka, jeho logoterapie vid v lovku bytost hledajc smysl a reaguje na voln po smyslu, kter dnes nezaslechnuto zanikne.[7] Jsou ti monosti, jak dt ivotu smysl: vykonnm inu - smyslupln lidsk dlo je zacleno za hranice vlastnho j; nevyaduje pitom hrdinsk iny - kad in vykonan s ohledem na druh se stv sebepesahujcm, lidskm a smysluplnm proitm zitku, kter obohacuje a povzn, piem nejvy hodnotou je lska utrpenm, kter je soust kadho ivota[1]. I v beznadjn situaci (nap. neoperativn karcinom), z n nen niku, vid za jistch okolnost smysl.[8]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl

2/4

14.3.2014

Viktor Frankl Wikipedie

Franklovi je dle pipisovn termn nedln neurza. Jde o formu zkosti, kter je vsledkem vdom ivotn przdnoty po skonen pracovnho tdne. Demonstruje se pocitem nespokojenosti, kter pramen z existennho vakua a absence smyslu, a st do stavu nudy, apatie a przdnoty. lovk je v tomto stavu cynick, postrd smr a pochybuje o smyslu vtiny svch ivotnch aktivit.[9] Frankl je duchovnm otcem mylenky, podle n by socha Svobody na vchodnm pobe Spojench stt mla bt doplnna sochou Zodpovdnosti na pobe zpadnm [10]:

Svoboda nicmn nen poslednm slovem. Svoboda je jen st pbhu a polovinou pravdy. Je pouze negativnm aspektem celho fenomnu, jeho pozitivnm aspektem je odpovdnost. Svoboda je ve skutenosti ohroena tm, e zdegeneruje do pouh libovle, pokud nen provna zodpovdn. A proto doporuuji, aby socha Svobody na vchodnm pobe byla doplnna sochou Zodpovdnosti na pobe zpadnm.
Viktor E. Frankl

Dlo
Vle ke smyslu, Cesta 2006, ISBN 80-7295-084-3 Lkask pe o dui, Cesta 2006, ISBN 80-7295-085-1 Co v mch knihch nen, Cesta 1997, ISBN 80-85319-66-7 Psychoterapie pro laiky, Cesta 1998, ISBN 80-85319-80-2 A pesto ci ivotu ano, Karmelitnsk nakladatelstv 2006, ISBN 80-7192-848-8 lovk hled smysl, Psychoanalytick nakladatelstv 1994, ISBN 80-901601-4-X Teorie a terapie neurz, Grada 1999, ISBN 80-7169-779-6 Psychoterapie a nboenstv, Cesta 2007, ISBN 80-7295-088-6

Reference
1. a b c Viktor E. Frankl: Logoterapie (http://www.psychoweb.cz/psychologie/frankl-viktor-e---logoterapie-vule-ke-smyslu-noologie) 2. Jolana Polkov. ...vdy se mnou jsi Ty. Teologick texty. 1995, s. 3, s. 108. Dostupn online (http://www.teologicketexty.cz/casopis/1995-3/Viktor-Frankl/108) [.jpg, cit. 19-1-2010]. (esk) 3. Viktor E. Frankl (na strnkch Spolenosti pro logoterapii a existenciln analzu) [online]. [cit. 2008-1109]. Dostupn online. (http://www.volny.cz/slea/Archiv/viktor.htm) 4. Anotace ke knize When life calls out to us (http://books.google.cz/books?id=FrFtAAAAMAAJ&redir_esc=y), books.google.cz (anglicky) 5. Viktor Frankl: ivot, kter dv smysl (http://www.dreamlife.cz/osobni-rozvoj/inspirujici-pribehy/viktorfrankl-zivot-ktery-dava-smysl/article.html?id=914) 6. REDSAND, Anna S. Viktor Frankl: A life worth living (anglicky), Clarion Books, 2006 7. Dr. Kazimier Popielski, pedmluva knihy: Elisabeth Lukas I tvoje utrpen m smysl, Cesta 1998, str. 7, ISBN 80-85319-79-9 8. Viktor E. Frankl Vle ke smyslu, Cesta 1997, str. 19, ISBN 80-85319-63-2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl 3/4

14.3.2014

Viktor Frankl Wikipedie

9. V. E. Frankl - cl a smysl ivota (http://www.psychoweb.cz/psychologie/frankl-v-e---existencialni-vakuum-nedeni-neuroza/) 10. Statue of Responsibility, Daily Herald, 8. 5. 2005 (anglicky) (http://www.heraldextra.com/news/article_21e93a1f-94db-5533-9e5c-0560fff08972.html)

Literatura
TAVEL, Peter: Smysl ivota podle Viktora Emanuela Frankla, Triton 2007, ISBN 80-7254-915-4

Souvisejc lnky
A pesto ci ivotu ano Logoterapie Existenciln analza Elisabeth Lukas Alfried Lngle

Extern odkazy
Osoba Viktor Frankl ve Wikicittech Seznam dl (http://aleph.nkp.cz/F/? ccl_term=wau=jn19990009561+or+wkw=jn19990009561&func=find-c&local_base=nkc) v databzi Nrodn knihovny R, jejich autorem nebo tmatem je Viktor Frankl

Viktor Frankl at Ninety: An Interview (anglicky) (http://www.firstthings.com/article/2008/08/004-viktorfrankl-at-ninety-an-interview-18), duben 1995 Citovno z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktor_Frankl&oldid=11293731 Kategorie: Rakout psychiati Rakout neurologov idovt lkai Rakout vysokokolt pedagogov Vzni nacistickch koncentranch tbor Peiv holokaust Rakout horolezci Pohben na vdeskm centrlnm hbitov Narozen 1905 mrt 1997 Logoterapeuti Rakout id Strnka byla naposledy editovna 12. 3. 2014 v 11:04. Text je dostupn pod licenc Creative Commons Uvete autora Zachovejte licenci 3.0 Unported, ppadn za dalch podmnek. Podrobnosti naleznete na strnce Podmnky uit.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl

4/4