You are on page 1of 11

1.5.2014.

imun Tomas 1
10.3. OHMOV ZAKON
2
OHMOV ZAKON
Da bi struja jakosti I tekla kroz neki vodi otpora R, na njegovim krajevima mora postojati
potencijalna razlika, tj. napon U. Dakle, tri vane fizikalne veliine koje karakteriziraju
protjecanje struje u strujnom kruga su napon, jakost struje i otpor vodia. Izmeu tih
veliina postoji matematika veza koju je otkrio njemaki fiziar Ohm pa se prema njemu taj
zakon naziva Ohmov zakon. Za formuliranje tog zakona koristit emo sljedei pokus.
A
B
baterija
20V 40V
60V
otpornik
A
V
Otpornik (komad metalne ice) bateriju, ampermetar i voltmetar prikljuimo u strujni krug
kao na slici 10.3.1. Voltmetrom mjerimo napon izmeu toaka A i B, tj. na krajevima
otpornika, a ampermetrom mjerimo jakost struje u strujnom krugu (otporniku). Rezultate
mjerenja biljeimo u tablicu i na temelju njih formuliramo Ohmov zakon.
Slika 10.3.1.
0
0
3
Ovisnost jakosti struje u vodiu o naponu na njegovim krajevima
Pomou klizaa na bateriji mijenjamo napon izmeu toaka A i B, tj. na krajevima vodia
(otpornika) stalnog otpora R=konst. Napon na krajevima otpornika mjerimo voltmetrom, a
ampermetrom pripadajue vrijednosti jakosti struje kroz otpornik. Rezultate mjerenja
biljeimo u tablicu. Na temelju tih mjerenja izvedemo zakljuak u kakvom su odnosu jakost
struje I u strujnom krugu i napon U na krajevima vodia (otpornika).
A
B
baterija
20V 40V
60V
O = 20 R
A
V
20 40 60 0 50 30 10
0 1 2 3
U
I
60 20 40
1 2 3
Na temelju tih mjerenja moemo zakljuiti da je jakost struje kroz
metalni vodi stalnog otpora razmjerna naponu na njegovim krajevima:
~ I U
1. mjerenje: U
1
=20V, I
1
=1A
2. mjerenje: U
2
=40V, I
1
=2A
3. mjerenje: U
3
=60V, I
1
=3A
4
Ostaje nam da jo utvrdimo u kakvoj je vezi jakost struje s elektrinim otporom? Iz
rezultata mjerenja vidi se da je omjer napona i jakosti struje kroz vodi konstantna veliina:
3 1 2
1 2 3
konst.
U U U
I I I
= = =
Ta veliina je elektrini otpor R vodia.
U
R
I
=
Izvest emo jedinicu za elektrini otpor:
V
=
A
U
R
I
(
=
(

Dakle, vodi ima otpor jednog oma kada pri naponu jednog volta kroz njega tee struja od
jednog ampera.
To je Ohmov zakon koji moemo pisati i u ovom obliku.
Iz tog zakljuujemo:
Jakost struje kroz metalni vodi pri stalnoj temperaturi razmjerna je naponu na njegovim
krajevima, a obrnuto razmjerna otporu vodia.
1
I U
R
=
1
1
20V V
=20 ;
1A A
U
I
=
2
2
40V V
=20 ;
2A A
U
I
=
3
3
60V V
=20 ;
3A A
U
I
=
5
Iz Ohmova zakona vidimo vezu izmeu tri veliine: jakosti struje kroz vodi, napona na
krajevima vodia i otpora vodia. Od tih veliina jedna je konstantna (otpor vodia), a dvije,
jakost struje i napon, promjenljive su. Ako su poznate dvije veliine, onda matematikim
putem moemo izraunati treu:
U
R
I
=
U
I
R
=
U RI =
Ohmov zakon vrijedi za metalne vodie, tj. za vodie koji imaju stalan otpor, a takvi vodii
nazivaju se omski vodii.
6
20 40 60
U /V
I /A
1
2
3
1
1 1
0, 05
20
I U U U
R

= = = O
O
Grafiki prikaz Ohmova zakona
Ako iz prikazanog pokusa vrijednosti napona u voltima nanesemo na os apscisa, a na os
ordinata vrijednosti struje u amperima, dobit emo I,U - graf Ohmova zakona.
1
0.05 I U

= O
1
0
,
0
5
I
U
=
O
Iz I,U-grafa vidi se da je ovisnost struje o naponu linearna, a to potvruje da je
jakost struje razmjerna naponu.
7
1. Ako je


strujni krug je otvoren, dakle kroz
krug ne tee nikakva struja.
Elektrini otpor R moe imati razliite vrijednosti, a naroito su vana dva sluaja:
= R
0,
U U
I
R
= = =

2. Ako je R=0


takav sluaj nazivamo kratki spoj i
on je samo teorijski mogu jer u
praksi nije mogue da otpor bude
R=0 ve se on kree .
,
0
U U
I
R
= = =
< < R 0
Kratki spoj
Otvoreni strujni krug
+ -
+
-
Meutim, otpor moe imati tako malu vrijednost, kao na slici, da struja u krugu bude
veoma velika, to dovodi do pregrijavanja vodova i drugih dijelova strujnog kruga, a
to moe biti jako tetno.
8
Elektromotorni napon (elektromotorna sila)
Elektromotorni napon obiljeavamo sa (ksi) .
Za stalno protjecanje elektrine struje u strujnom krugu potrebno je stalno odravati razlika
potencijala, tj. napon. Napon u strujnom krugu odravaju elektrini izvori. To su ureaji u
kojima se neke vrste energije pretvaraju u elektrinu potencijalnu energiju. Tako se na
primjer elektrina energija dobije u elektrinim generatorima iz mehanike energije, u
akumulatorima iz kemijske energije u fotoelijama iz suneve energije. Tijekom tog procesa
u izvoru dolazi do razdvaja pozitivnog i negativnog naboja i njihova prikupljanja na
polovima izvora. Tako se na jednom polu izvora stvara manjak elektrona i on postaje
pozitivno naelektriziran, a istovremeno na drugom polu se javlja viak elektrona i on postaje
negativno naelektriziran. Za razdvajanje i prikupljanje naboja na polove izvora vri se rad na
svladavanju elektrinih sila meu nabojima i svladavanju otpora izvora. Rad koji se izvri
pri razdvajanju i premjetanju naboja od jednog kulona naziva se elektromotorni napon
(elektromotorna sila). Na taj nain izmeu polova izvora nastaje razlika potencijala, tj.
napon. Ako izvor napona nije ukljuen u strujni krug tada je napon na polovima izvora
brojano jednak elektromotornom naponu.
9
V
0
2 4 6
8
Ohmov zakon za cijeli strujni krug
A
0
2 4 6
8
troilo (grijalica)
voltmetar
baterija
+
-
ampermetar
Kada baterija (izvor napona) nije spojena
u strujni krug tada je napon na polovima
baterija jednak elektromotornom naponu.
Kada bateriju (izvor napona) spojimo u
strujni krug tada se napon U na
polovima izvora smanji.
Razlog tome je unutranji otpor izvora
R
u
zbog kojeg dolazi do pada napona u
izvoru za vrijednost R
u
I.
u
U R I =
Iz toga obrasca, jakost struje u
strujnom krugu iznosi:
Naponu na polovima izvora U jednak
je padu napona na troilu U=RI.
u
RI R I =
u
I
R R

=
+
Taj obrazac predstavlja Ohmov
zakon za cijeli strujni krug.
Prema tome napon U na polovima izvora
manji je od elektromotornog napona za
iznos pada napona u izvoru R
u
I:

A
V
+-
A B
,
u
R
I
Shema strujnog kruga
10
Primjer
U strujnom krugu (slika 10.3.2.) na elektrini izvor elektromotornog napona i unutranjeg otpora
, spojeno je troilo otpora . Izraunaj koliki e napon na polovima baterije pokazivati
voltmetar kada je:
8 V =
2
u
R = 4 R=
a) Prekida P otvoren
b) Prekida P zatvoren
c) Prekida P zatvoren, R=0.
V
0
2 4 6
8
A
0
2 4 6
8
voltmetar
baterija
+
-
2
u
R =
4 R=
P
8 V - 2 0 A=8 V
u
U R I = =
8 V =
8 V
1,5 A
4 +2
u
I
R R

= = =
+
8 V - 2 1,5 A=5 V
u
U R I = =
Ako je R=0 onda je to kratki spoj.
8 V
4 A
0 +2
u
I
R R

= = =
+
8 V - 2 4 A=0 V
u
U R I = =
Slika 10.3.2.
11
40 R =
A B
O = 20 R
A
B
A
baterija
20V 40V
60V
6 1,5
3
60
A
B
10 R =
Ovisnost jakosti struje u vodiu o otporu vodia
U strujnom krugu ukljuujemo vodie razliitih otpora , a na krajevima tih vodia
(otpornika) odravamo stalni napon. Jakost struje kroz vodie oitavamo na ampermetru.
Rezultate mjerenja unesemo u tablicu i izvedemo zakljuak u kakvom su odnosu jakost
struje kroz vodi i otpor vodia.
0
0
V
R
I
40 10 20
6 3 1,5
Iz tih mjerenja zakljuujemo
da je jakost struje kroz vodi
(otpornik) obrnuto razmjerna
otporu vodia:
1
~ . I
R