You are on page 1of 10

DNAMK (NEWTONUN HAREKET KANUNLARI)

Dinamik: Hareket halinde ve dengedeki cisimler zerine


etkiyen kuvvetleri inceleyen mekaniin blmdr.

Kuvvet-ivme grafiinin eimi ktleyi verir.

tan =

F =m a

DNAMN PRENSPLER
1.Eylemsizlik Prensibi: Bir cisme (veya sisteme) etkiyen
kuvvetlerin bilekesi sfr ise, cisim durmakta ise durma halini devam ettirir. Cisim hareket halinde ise, o anki hz ile dzgn dorusal hareket yaparak hareketine devam eder.

Srtnmesiz ortamda hareketsiz bulunan 5 kglk bir cisme 6s sresince 25Nluk bir kuvvet etki ediyor.
Buna gre,10s sonunda cismin hz ka m/sn olur?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

nce cismin ivmesi dinamiin temel prensibinden; Fnet= mt.a 25= 5.a
Yukardaki ekilde M ktleli cismin zerine X ktleli bir cisim konulmutur. M ktlesi halkadan geinceye kadar bir hz kazanr. X cismi halkaya taklnca her iki M ktleli cisim etki eden net kuvvetler sfr olacandan eylemsizlik prensibine gre sabit hzl hareket yaparak eit zaman aralklarnda eit yollar alrlar. (Hava srtnmesi ihmal.)
2

a= 5m/s

Cismin 6s sonunda hz ise;

www.unkapani.com.tr

Vson = Vilk + a.t Vson = 0 + 5.6 Vson = 40m / s


Doru Seenek: D

2. Temel Prensip: Bir cisme etkiyen net bir kuvvet varsa,


cisim bu kuvvetin yn ve dorultusunda kuvvetle orantl olmak zere ivmeli bir hareket yapar.Cismi etki eden kuvvetin, cisme kazandrd ivmeye oran sabittir ve bu oran o cismin ktlesini verir.

3.Etki-Tepki Prensibi: Doada Cisimlerin etkilemelerinde her zaman, her etkiye kar eit ve zt ynde bir tepki oluur. Tepki kuvveti, etki kuvvetiyle snrldr ve yzeyden cisme dik olarak uygulanr. FEtki = FTepki
N= mg

Yatay dzlemde bulunan cisim, dzleme kendi arl kadar bir kuvvetle etki eder. Yzeyin cisme gsterecei tepki kuvveti

F1 F2 F3 = = = Sabit = Ktle = m a1 a 2 a3
Buradan dinamiin temel prensibi;
N

G=mg

cisim arlna eit olur. N = m.g Eik dzlem zeride yzeyin cisme uygulayaca tepki kuvveti;

Fnet = mtoplam .a Fnet; Sisteme hareket dorultusunda etkiyen btn kuvvetlerin bilekesi(net kuvvet). mT; Sistemdeki ktlelerin toplam. a; Sistemin kazand ivme. Net kuvvet hareket ynnde ise sistem dzgn hzlanan, hareketin tersi ynde ise sistem dzgn yavalayan hareket yapar. Hareketin ivmesi sistemdeki net kuvvetle orantldr. Dinamiin temel prensibine gre, ktle sabit iken kuvvetin deiimi ve iareti naslsa ivmenin deiimi ve iareti de ayndr.

G.sin

G.cos G

N = G.cos

30

K ve L cisimleri birbirine dokunurken K cismine F kuvveti uygulandnda, K cismi L cismine kuvvet uygular. Buna karlk L cismi de K cismine eit byklkte fakat ters ynde bir tepki kuvveti uygular.

Fsy = k.mY.g = 0,1. 20 = 2N Fnet = 20 (2+3) Fnet = 15N bulunur. Sistemin ivmesi Fnet = m . a formlyle hesaplanrsa; Fnet = m . a = 5.a
15 = 5 . a a = 3 m/s bulunur. Yani sistemdeki iki ktlede 3 m/s lik ivme ile hareket ede2 2

SRTNME KUVVET:
Duran cisimlerin harekete gemesini engelleyen ya da hareket halindeki cisimleri yavalatan ve daima hareket ynne zt ynde olan bir kuvvettir. Srtnme kuvvetinin harekete ettirici zellii yoktur.
N FS FS = k.N k0 k:Srtnme katsays. N:Tepki Kuvveti G=mg

ceklerdir. Buna gre Y ktlesinin 3 m/s lik ivmeyle hareket etmesine neden olan etki kuvvetini bulalm.

mX=3 kg
F=20 N

mY=2 kg Y

ekildeki T kuvveti X cismi tarafndan Y cismine uygulanan kuvvettir. Buna gre Y cismi iin dinamiin II. prensibini uygularsak; Fnet = T Fsy = my . a T - 2 = 2.3 ise T = 8N bulunur.

Srtnme kuvveti daima cismin hareket ynne terstir ve yavalatan kuvvettir. Srtnen yzeylerin alanlarna bal deildir.

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

Doru Seenek: E

NEWTONUN HAREKET KANUNLARI UYGULAMALARI:


1.Yatay Dzlem:
F
FS m k0 F

mX=3 kg
F=20 N

mY=2 kg Y

m k=0

ekildeki sistemde yatay dzlem zerinde bulunan X ve Y cisimleri 20N luk F kuvvetinin etkisi altndadrlar.
Zeminle cisimler arasndaki srtnme katsays 0,1 olduuna gre, X cisminin Y cismine uygulad kuvvet ka N dur?

Yzey srtnmesiz ise;


F a= m

Yzey srtnmeli ise;


a= F FS F k.m.g = m m

2Srtnmesiz Masa Dzlemleri:

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8
m1

lk olarak sistemin yatay dorultudaki ivmesini bulalm.

k=0

T m2 G2=m2.g

Sistemi hareket ettiren kuvvet m2 ktleli cismin arldr. a1 = a2 = asistem = asistem = asistem = Fnet mtoplam G2 m1 + m2 m2 .g m1 + m2

m =3 kg
X

F=20 N

Fsx 30N
Dinamiin II. prensibinden;
Fnet = F (Fsx + Fsy )

Fsy 20N

m2 ktleli cisme dinamiin temel prensibini uygularsak T ,ip gerilme kuvvetini bulabiliriz;

Fsx ve Fsy cisimlere yatay zemin tarafndan uygulanan srtnme kuvvetleridir. Fsx = k.mX.g = 0,1.30 = 3N

Fn e t = m

t o p la m

.a s is t e m

m 2 .g T = m 2 .a T = m 2 .g m 2 .a

31

3.Srtnmeli Masa Dzlemleri:


FS m1 k0 T m2 G2=m

FS=k.N=k.m1.g
Fnet = m2 .g Fs Fnet = m2 .g k.m1.g asistem = Fnet m .g k.m1.g = 2 m1 + m2 m1 + m2
X Y

ekildeki srtnmeli sistemde Y cismi ok ynnde sabit hzla hareket etmektedir. m2 ktleli cisme dinamiin temel prensibini uygularsak T ,ip gerilme kuvvetini bulabiliriz;;
Bir sre sonra X ile Y arasndaki ip koparsa, Y cisminin bundan sonraki hareketi iin ne sylenebilir?

A) Sabit hzla hareketine devam eder.

Fn e t = m

t o p la m

.a s is t e m

B) Hzlanan hareket yapar. C) Yavalayarak durur. D) nce hzlanr daha sonra sabit hzla devam eder. E) Olduu yerde kalr.

m 2 .g T = m 2 .a T = m 2 .g m 2 .a

m1=6kg

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

k=0,5

Sistem ok ynnde sabit hzla hareket ettiinden, Z cisminin arl X cismininkinden byk olmaldr. (Gx +FsY = GZ) Buna gre, ip koparsa Y cismi zerinde hareket ynnde net bir kuvvet oluacaktr. Cisimde bu net kuvvetin etkisiyle ivmeli hareket yapmaya balayarak giderek hzlanacaktr.
Doru Seenek: B

m2=4kg

4.Srtnmesiz Eik Dzlem:


m ktleli cismi hareket ettiren kuvvet arln G.sin bileenidir.
k=0 G.cos

ekildeki gibi 6kglk cisim ile yzey arasndaki srtnme katsaysnn 0,5 olduu sistem serbest braklmaktadr.
Buna gre, sistemin ivmesi ka m/s dir? (g = 10 m/s )
2

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

E) 0
m G.sin

a=

Fnet G.sin = mtoplam m m.g.sin m a = g.sin a=

m1=6kg FS

Eik dzlemde ivme ktleden bamszdr.


m1.g=60N

5.Srtnmeli Eik Dzlem:


Fs m G.sin G.cos G k0

Srtnmeli eik dzlemde; Fs G.sin olduunda m ktleli cisim hareket etmez ve ivmesi sfr olur. Fs G.sin olduunda m ktleli cisim G.sin kuvveti ynnde harekete geer ve ivmesi;

m2.g=40N

Fnet=mT.a Fnet=(F-FS) =mT.a Fs=k.N = 0,5.60 =30N Fnet= 40-30 = (6+4).a Fnet= 10 = 10.a a= 1m/s
2

bulunur.

a=

Fnet G.sin k.N = mtoplam m m.g.sin k.m.g.cos m a = g.sin k.g.cos a = g(sin -k.cos ) a=

Doru Seenek: D

32

6.Atwood Aleti:
Sistem ktlesi byk olan cismin
m1=2kg

arl m2 m1 dir

ynnde

hareket

eder.Yandaki atwood aletinde;


m2=6kg
T

53

Hareket Yn

Buna gre, her bir ktlenin ivmesi; Fnet G G1 = 2 mtoplam m1 + m2 a= a= m2 .g m1.g m1 + m2 g(m2 m1 ) m1 + m2

ekildeki m1 ktlesi ile zemin arasndaki srtnme katsays 0,5 dir.


Buna gre, sistem serbest brakldnda ipteki gerilme kuvveti T ka Newton olur?

T m1

m2 m2.g

a=

m1.g

(g = 10 m/s , Sin 53 = 0,8; Cos 53 = 0,6)

A) 13

B) 24

C) 33

D) 42

E) 50

m2 ktleli cisme dinamiin temel prensibi uygulanarak T ip gerilme kuvvetini bulabiliriz.

Fn e t = m

to p la m

.a s is te m

m 2 .g T = m 2 .a T = m 2 .g m 2 .a

53

60N

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

ekildeki gibi srtnmelerin nemsiz olduu sistemde m1 ve m2


T

Sisteme etki eden kuvvetler, Gx = m.g Sin 53 Gx = 20.0,8 = 16N Gy = m.g Cos 53 Gy = 20.0,6 = 12N Harekete sebep olan kuvvetler 60N ile Gx = 16N dur. Bu durumda sistem ok ynnde hareket eder. Srtnme kuvveti harekete zt ynl olacandan Gx ile ayn ynldr. Srtnme kuvvetinin deeri Fs = k.N N = Gy = 12N dur. Fs = 0,5 . 12 = 6N olur.

cisimlerinin ktleleri

srasyla 3 kg ve 2 kg dr.
Sistem serbest braklrsa ipte oluan gerilme kuvveti ka N olur?
m2 m1

A) 12

B) 20

C) 24

D) 26

E) 30

ekildeki sistem serbest brakldnda te geecektir.


T a m2 T

m1

ktlesinin tarafna doru a ivmesiyle harekencelikle sistemin hareket ivmesini bulalm. Fnet = m . a m1 g - m2 g = (m1 + m2).a
a

Fnet 60 16 6 Sistemin ivmesi a = = = 4, 5m / s2 olur. mToplam 8

m2 ktlesi dikkate alnrsa, Fnet = m2 . a dan


4,5m/s 60N
2

m1

30 - 20 = (2+3) a 10 = 5.a a = 2 m/s bulunur.


2

60 T = 6 . 4,5 T = 33N olur

T a m2 m.a m.g

Dinamiin temel prensibinden, T = m.a + m.g T = 2.2 + 20 T = 24 N bulunur


Doru Seenek: C

Doru Seenek: D

33

7.Eylemsizlik Kuvveti: Hareketli bir ara iinde bulunan


cisimler, aracn hareket durumunda bir deiiklik olursa, eski durumunu korumaya alr. Aniden fren yapan bir arata ne doru, birden hzlanan ara iinde ise arkaya doru hareket etmemiz gibi... Bu tip durumlarda cisme etki eden kuvvete eylemsizlik kuvveti (Fe) denir. ekildeki ara a ivmesi ile harekete
m.a T
m
2
K

10m/s lik ivme ile hareket eden aracn nndeki K cismi kaymadan ancak durabilmektedir.
K cisminin ktlesi 2kg oluuna gre, cisim ile ara arasndaki srtnme katsays nedir?

baladnda tavana iple asl m ktleli cisme harekete zt ynde eylemsizlik kuvveti etki eder. Fe=m.a ekildeki ara a ivmesi ile yavala-

m.g

A) 0,5

B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 2,5

T
m

dnda
m.a

tavana iple asl m ktleli

Hareket esnasnda K cismine etki eden net kuvvetleri gsterelim.


Fs
K

cisme harekete ynnde eylemsizlik kuvveti etki eder. Fe=m.a

m.g

20N

Burada srtnme kuvveti, Fs=k.m.a ile hesaplanr.

www.unkapani.com.tr

37

Unkapan Yaynclk

Denge artn yazacak olursak Fs=Gk dr k.m.a=m.g k=

ekildeki kamyon ok ynnde a ivmesi ile hareket etmektedir.


Kamyonun kasasnda tavana iple bal olan 8 kg ktleli K cisminin konumu ekildeki gibi olduuna gre, kamyonun ivmesi ka m/s dir?
2

g 10 = ve buradan k=1 bulunur. a 10


Doru Seenek: B

(sin37 =0,6 ; A) 2

cos37 =0,8 ; g=10m/s ) C) 5 D) 7,5 E) 10

8.Asansr Problemleri: Asansr hareketsizken veya


sabit hzl hareket ederken iindeki cisme yalnz yerekimi kuvveti etki eder. Fakat asansr sabit ivmeli hareket ederken iindeki cisme yerekimi kuvveti ile birlikte eylemsizlik kuvveti de etki eder.
Asansr a ivmesi ile yukar ynde hzlanarak hareket ediyor ise;
T Hzlanan

B) 2,5

Ara ierisindeki K cismi ekildeki konumda ise ara yavalamaktadr. O halde K cismine etki eden kuvvetleri izecek olursak.
370

T F
370

T = m.g + Fe T = m.g + m.a T = m.g g= g+a

m m.a m.g

80N

Burada

eylemsizlikten

dolay

oluan

kuvveti

F tan 37 = 80 0, 6 F = 0,8 80 F =m.a

Asansr a ivmesi ile aa ynde hzlanarak hareket ediyor ise;


T m.a m m.g Hzlanan

F= 60 N bulunur.

T = m.g - Fe T = m.g - m.a T = m.g g= g-a

F= 8.a = 60 N olur. O halde a = 7,5 m/s bulunur.


Doru Seenek: D
2

34

Asansr a ivmesi ile aa ynde


T Yavalayan m m.a m.g

yavalayarak (Bu test iin tavsiye edilen sre 30 dakikadr)

hareket ediyor ise;

T = m.g + Fe T = m.g + m.a T = m.g g= g+a

1.
V K

a I II III

t -a

2t

3t

t(s)

Asansr

ivmesi

ile

yukar ynde yavalayaT m.a m m.g Yavalayan

rak hareket ediyor ise;

T = m.g - Fe T = m.g - m.a T = m.g g= g-a

Dorusal bir yolda hareket eden K aracna ait ivmezaman grafii ekildeki gibidir.
Buna gre, hangi zaman aralklarnda cisme etki eden kuvvet, cismin hareket ynne zttr?

A) Yalnz I D) I ve III

B) Yalnz II E) II ve III

C) Yalnz III

2.
m

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

Srtnmesiz sistemde asansr 2 4m/sn lik ivme ile aa ynde hzlanyor.


T 10kg

53

Asansr iindeki eik dzlemde bulunan 10kg ktleli cismin bal olduu ipteki gerilme kuvveti ka Ndur?

(Sin53=0,8, cos53 = 0,6 ; g=10m/sn )

ekildeki gibi srtnmesiz eik dzlemin K noktasndan serbest braklan m ktleli cisim L notasndan V hzyla geiyor.
Buna gre, cismin K-L aralndaki hareketine ait ivme-zaman grafii aadakilerden hangisidir?
ivme

A) 42

B) 44

C) 46

D) 48

E) 50

A)

B)

Zaman

Asansrn aa doru hzland iin cismin arl eylemsizlik kuvveti kadar azalr. T + ma . cos 37 = mg . sin 53
10kg

C)
a

D)
a

T + 10 . 4 . 0,8 = 10 . 10 . 0,8 T = (100 40) . 0,8 = 48N E)


a

Doru Seenek: D

35

3.

ivme

2a

6.

3m

Kuvvet F 3F

Yatay dzlemde bulunan m ktleli bir cisme uygulanan kuvvetin, cismin kazand ivmeye bal grafii ekildeki gibidir.
Buna gre, cisimle yatay dzlem arasnda bulunan srtnme katsays (k) aadakilerden hangisine eittir?

ekildeki srtnmesiz sistemde m ktleli cisim x yksekliinden serbest brakldnda, t srede V hzyla yere arpyor.
Cisimlerin yerleri deitirilip sistem tekrar serbest braklrsa,

I.

pteki gerilme kuvveti (T)

A)

g a

B)

2g 3a

C)

a g

D)

2a 3g

E) a.g

II. Cismin yere arpma hz (V) III. Yere arpma sresi (t)
niceliklerinden hangileri deimez?

4.

X(m) 30

www.unkapani.com.tr

A) Yalnz T D) t ve V

B)Yalnz V E) T ve t

C)Yalnz T

5 t(sn)

Unkapan Yaynclk

7.

Yatay bir yolda sabit V hzyla hareket eden bir ara, srtnmeli bir yola girdiinde, aracn duruncaya kadar geen sreye ait konum-zaman grafii ekildeki gibidir.
Buna gre, cisim le yzey arasndaki srtnme katsays nedir?(g=10 m/s )
2

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5 Srtnmesiz eik dzlem zerindeki kasa iinde, tavanna bal m ktleli bir sarka bulunmaktadr.

5.
X K

Sarkacn denge durumu ekildeki gibi olduuna gre, kasann eik dzlem zerindeki hareketi iin;
L

V hzyla ilerleyen mX ktleli X cismi srtnmeli KL yolunda hareket ederek L noktasnda duruyor.
Buna gre KL yolunun uzunluu;

I.

Y ynnde dzgn hzlanan

II. X ynnde dzgn yavalayan III. Y ynnde dzgn yavalayan IV. Y ynnde sabit hzl

I.

Cismin hz V

II. Cismin ktlesi mX III. KL yolundaki srtnme katsays k


niceliklerinden hangilerine bal deildir? yarglarndan hangileri dorudur?

A) Yalnz I A) Yalnz I D) I ve II B) Yalnz II E) II ve III C) Yalnz III D) II ve IV

B) I ve II E) Yalnz IV

C) II ve III

36

8.
T m

11.

Durmakta olan bir asansrn tavanna ekildeki gibi m ktleli bir cisim aslmtr.
Asansr yukar ynde g ivmesi ile hzlanrken, cismi tavana balayan ipteki gerilme kuvvetinin bykl ka mg olur?

ekildeki srtnmesiz sistem serbest brakldktan 4s sonra ktleler 30m/s hza ulamaktadrlar.
Buna gre, cisimlerin ktleleri oran
2

mA katr? mB

(g=10m/s , ip yeterince uzun olup arl nemsizdir)


A) 0 B) 1 C)
3 2

D) 2

E)

5 2

A)

2 5

B)

1 7

C) 1

D)

2 15

E)

15 2

9.

m1=1kg

12.
V=72km/h V=0

m2=3kg
0

Unkapan Yaynclk

k=0,6

www.unkapani.com.tr

20m

37

Srtnme katsaysnn 0,6 olduu ekildeki sistem serbest braklyor.


Sadece yatay dzlem srtnmeli olduuna gre, sistemin ivmesi ka m/s dir?
2

750gr lk bir top 72km/h lik hzla giderken srtnmeli bir yzeye girerek 20m yol aldktan sonra duruyor.
Buna gre, cisme etki eden srtnme kuvvetinin bykl ka N dur? (g=10m/s )
2

(sin37 =0,6 ;

cos37 =0,8 ; g=10m/s )

A) 7,5

B) 10

C) 12,5

D) 15

E) 20

A)

3 2

B) 2

C)

5 2

D) 3

E) 4

13.

10.

a=2m/s

F=10N 37
0

T 4kg

m=2kg

1kg

Durmakta olan 2kg ktleli bir cisme ekildeki gibi yatayla 37 lik a yapacak ekilde 10N luk bir kuvvet uygulandnda cisim 2m/s lik ivme ile hareket etmektedir.
Buna gre cisim ile yzey arasndaki srtnme katsays katr?
2 0

ekildeki srtnmesiz sistemde 1kg ve 4kg ktleli cisimler serbest brakldnda, ipte oluan gerilme kuvvetinin bykl ka N dur? (g=10m/s )
2

(sin37 =0,6 ;

cos37 =0,8 ; g=10m/s )

A) 8

B) 10

C) 12

D) 14

E) 16

A)

2 5

B)

3 4

C)

1 3

D)

1 4

E)

2 7

37

14.
F=100N m=2kg

17.

D ey

4kg
53
0

53

Yatay F=100N

10kg ktleli bir cisim srtnme katsaysnn 0,25 olduu bir eik dzlem zerinde iken 100N luk yatay bir kuvvetin etkisi altnda kalmaktadr.
Buna gre, cismin ivmesi ka m/s dir?
2

2kg

ekildeki sistemde 4kg lk ktle ile dey dzlem arasndaki srtnme katsays 0,1 dir.
Buna gre 2kg lk ktlenin sahip olaca ivme ka m/s dir? (sin53 =0,8 ;
2

(sin53 =0,8 ; A) 12

cos53 =0,6 ; g=10m/s ) B)


23 2

cos53 =0,6 ; g=10m/s ) D)


5 3

C) 10

D)

21 2

E) 0

A)

8 3

B)

7 3

C) 2

E)

4 3

15.

18.
K L

F=10N

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

37

ekildeki srtnmesiz dzenekte zde K ve L cisimlerinin ktleleri 2kg dr.


K cismi 10N byklndeki bir kuvvetle ekildiinde, L cisminin ivmesi ka m/s olur?
2

ekildeki sistemde 10 kg ktleli K cismi srtnme katsaysnn 0,9 olduu bir eik dzlem zerinde sabit hzla hareket etmektedir.
Buna gre L cisminin ktlesi ka kg dr?
0 0 2

A)

1 2

B) 1

C) 2

D) 4

E) 8

(sin37 =0,6 ; A) 1,2

cos37 =0,8 ; g=10m/s ) C) 2 D) 2,4 E) 3,2

B) 1,5

16.

Kuvvet

19.
T

I 0 t

II 3t

III 6t Zaman
K L

Yatay ve srtnmesiz bir dzlemde durmakta olan bir cisme ait kuvvet-zaman grafii ekildeki gibidir.
Buna gre,

I.

I. aralkta cismin ivmesi artmaktadr.

Bir asansr yukar doru 4 m/s lik ivme ile dzgn hzlanmaktadr.
K cisminin ktlesi 3 kg, L cisminin ktlesi 4 kg olduuna gre, makaray tavana balayan ipteki gerilme kuvveti T ka Ndur? (makaralar srtnmesiz)

II. II. aralkta cismin hz sabittir. III. III. aralkta cisim yavalamaktadr.

yarglarndan hangileri dorudur?

A) 34
C) I ve II

B) 42

C) 48

D) 56

E) 96

A) Yalnz I D) II ve III

B)Yalnz II E) I , II ve III

38

20.
K

22.

L
4m

ekildeki sistemde K cisminin arl 4kg L cisminin arl ise 1kg dr.
Sistem serbest brakldnda ipteki gerilme kuvveti ka N olur?(ortam srtnmesiz)

Srtnmelerin nemsenmedii masa zerinde K ve L cisimleri serbest brakldnda ipteki gerilme kuvveti T1 oluyor. K ve L cisimleri yerleri deitirildiinde ipteki gerilme kuvveti T2 oluyor.
Buna gre,

A)

40 17

B)

50 21

C)

60 17

D)

70 21

E)

80 17

T1 oran nedir? T2 B) 1 2 C) 2 5 D) 4 5 E)4

A)1

Unkapan Yaynclk

www.unkapani.com.tr

21.

23.
Hz 12 3 3

X Y 53
Zaman
0

Srtnme katsaysnn 0,5 olduu sistemde Y cismi 4 m/s lik ivme ile ivme ile ok ynnde hzlanyor.
2

Hz zaman grafii ekildeki gibi olan bir cisme srtnmesiz ortamda 27N iddetinde bir kuvvet uygulanyor.
Buna gre, cismin ktlesi ka kgdr?

Buna

gre,

cisminin

ivmesi
2

ka

m/s

dir?(cos53=0,6,sin53=0,8,g=10 m/s )

A) 0

B) 0,5

C) 0,8

D) 1

E) 4

A)3

B)6

C)9

D)12

E)15

1-E 2-E 3- C 4-B 5-B 6-A 7-B 8-D 9-D 10-E 11-B 12-A 13-E 14-D 15-A 16-A 17-B 18-C 19-E 20-E 21-C 22-A 23-D

39