You are on page 1of 2

Kalorika

38. Kalorimetrija-U 5 lit vode temp 11C ubaen je komad mjedi mase 300g temp 400C. Izraunaj temp
smjese nakon izmjene topline. /c(vode)=4190J/kg st, c(mjedi)=380J/kg st/.
!) m1=5kg; t1=11C=284K, m2=300g=0,3kg, t2=400C=673K, c(v)=4190J/kg, c(mjedi)=380J/kg st ; T=?
R)T=m1c1t1+m2c2t2//m1c1+m2c2;ispod;T=5x4190x284+0,3x380x673//5x4190+0,3x380=6026522//210
64=286K==13C.
39. 3 lit vode temp 17C elimo zagrijati do vrenja grijalicom snage 1,5kW i faktora iskoritenja 70%.
Koliko vremena traje potrebno zagrijavanje? /c(vode)=4190J/kg st/.
!) m=3kg, tr=17C=290K, P=1,5kW, n-dugonog=70%, c(v)=4190J/kg st, t2=100C=373K; t=?
R)P(dob)=Pxn-dugonog=1500x0,7=1050W;Q=P(dob)xt;ispod;Q=mxcxdelta
t=3x4190x83;ispod;1,04x10(6)J;dalje;;t=Q/P(dob)=1,04x10(6)//1050==990s==16,5min.
40. Grijalicom od 2kW i koef iskoristivosti 80% zagrijavamo vodu poetne temp 15C u trajanju 5 min. Na
koju temp smo zagrijali vodu?m=2kg
!) P=2kW, m=2kg, n-dugonog=80%, t(p)=15C, t=5min=300sek, c(v)=4190J/kg st,; t(k)=?
R)P(dob)=PXndugonog=2000x0,8=1600W;ispod;Q=P(dob)xt=1600x300=480000J=4,8x10(5)J;;;dalje;;Q=mxc(v)xdelta
t=strelica=delta t=Q/mxc=strelica=delta
t=Q/mxc(v);ispod;4,8x10(5)//2x4190;ispod;4,8x10(5)//8380=57,2;;;t(k)=t(p)+delta
t;ispod;t(k)=15+57,2=72,2C.
41.Latentne topline- Koliko topline moramo dovesti olovu mase 5kg na temp taljenja 327C, da bismo
ga potpuno rastalili?/alfa(talj,olova)=25kJ/kg/.
!) m=5kg Pb, T(talj)=327C, alfa=25kJ/kg=25x10(3)J/kg; Q=?R)Q=mxalfa=5x25x10(3)=1,25x10(6)J.
42. Komad leda mase 5kg moramo potpuno rastaliti. Koliko topline moramo pri tome
dovesti?/alfa(talj,leda)=3,33x10(5)J/kg/
!)m=5kg leda, alfa t=3,33x10(5)R)Q=mxalfa5x3,33x10(5)=1,66x10(6).
43. Led mase 2kg i temp 15C trebamo rastopiti i zagrijati na 80C. Koliko topline trebamo
dovesti?/c(vode)=4190j/kg st, c(led)=2100J/kg st, alfa(talj)=3,33x10(5)J/kg/.
!) m=2kg leda, t(talj)=0C, t(p)=-15C, t(k)=80C, c(v)=4190kJ/kg st, c(L)=2100kJ/kg st,
alfa(talj)=3,33x10(5)J/kg; Q=?R)Q=mxc2(T(t)-T(L))+mxalfa+mxc(v)(T(k)+T(t);ispod;Q=2x2100(0-(-15))
+2x3,33x10(5)+2x4190x80;ispod;Q=0,63x10(5)+6,66x10(5)+6x7x10(5);ispod;Q=13,99x10(5)=priblinov
alovito=1,4x10(6).
44. Iz zaleivaa je izvaen komad leda mase 300g, temp-15C. Otapamo ga s 6 lit vode i dobijemo
temp smjese 20C. Kolika je bila temp vode?
!)m1=300g=0,3kg, t2=-15C, m2=6l=6kg, t(k)=20C; c2=4190kJ/kg st, c1=2100J/kg st,
alfa(talj)=3,33x10(5)J/kg, t(talj)=0C; t(v)=?R) Q=m1c1(t(talj)-t1)+m1xalfa(talj)+m1c2(t(k)-t(talj);ispodvoda predaje ledu;Q=m2c2(t2-tk);ispod;izjednaimo Q=Q;;dalje;;m1c1x15+m1xalfa+m1c2x20=m2c2(t220);ispod;t2-20=0,3x2100x15+0,3x3,33x10(5)+0,3x4190x20///6x4190;ispod;t220=134490/25140=5,34;ispod;t2=5,34+20==25,3C.
45. Komad leda mase 5kg, temp-30C zagrijemo elek grijalicom korisnosti 85%. Pri tom rastopimo led u
vodu temp 30C za vrijeme 15min. Izraunajtesnagu grijalice.. Otapamo ga s 6 lit vode i dobijemo temp
smjese 20C. Kolika je bila temp vode?
!)m1=5kg, t1=-30C, n-dugonog=85%, t2=30C, t(uk)=15min; c2=4190kJ/kg st, c1=2100J/kg st,
alfa(talj)=3,33x10(5)J/kg, P=?R)Wel=Q-0,85xpxt(uk)=strelica=P=Q/0,85t(uk);;dalje;;;Q=m1c1(Ttt1)m1xalfa+m2c2(t2Tt);ispod;Q=5x2100x30+5x3,33x10(5)+5x4190x30;ispod;Q=3,15x10(5)+16,65x10(5)+6,28x10(5);ispod;
Q=2,6x10(6)J;;;dalje;;;P=2,6x10(6)//0,85x900=2,6x10(6)//765==3398W=3,39kW.
46. U 2 lit vode temp 20C baen je komad aluminja mase 400g i temp 600C. Izraunaj:A-koliko je vode
prelo u paru, ako je konana temp 30C, B-kolika bi bila temp smjese da nije dolo do isparavanja?
/c(Al)=920j/kg st, v(vode)=4190J/kg st, alfa(isp)=22,6x10(5)J/kg/.
!)m1=2l=2kg, t1=20C=293K, m2=400g=0,4kg , t2=600C=873K, t(uk)=15min; a)m=?;ispod;
t(k)=30C=303K,,,; b)T=?c2=4190kJ/kg st;ispod;c1=2100J/kg st, c2=920J/kg st,alfa
(isp)=22,6x10(5)J/kg
R)B)T=m1c1t1+m2c2t2///m1c1+m2v2;ispod;T=2x4190x293+0,4x920x873//2x4190+0,4x920;ispod;T=27
76604//8748==317,4K=44,4CA)m2c2(t2-Tk)=m1c1(Tk-t1)+mc1(Tisp-Tk)+malfa;ispod;m=m2c2(t2Tk)-m1c1(Tk-t1)///c1(Tisp-Tk)+alfa;ispod;m2c2(t2-T)=m1c1(T-t1)+mc1(Tisp-t)+mxalfa;ispod;m2c2(t2T)=m1c1(T-t1)+m/(c1(Tisp-T)+alfa/);;ispod-(/uglastazagrada/);m=/(c1(Tisp-T)+alfa/)=m2c2/t2-T)-

m1c1(T-t1);ispod;m=m2c2(t2-T)-m1c1(T-t1)///c1(Tisp-T)+alfa=0,4x920x5702x4190x10//4190x70+22,6x10(5);ispod;m=2,09x10(5)0,83x10(5)//25,53x10(5)=1,26//25,53==0,049kg;ispod;m=50g.
47. U staklenu bocu mase 120g ulijemo 300g vode. Temp vode i boce je 75C. Za koliko se snizi temp
vode ako u nju uronimo komad srebra mase 80g, temp15C?/ c(vode)=4190J/kg st, c(stakla)=840J/kg st,
c(srebra)=250J/kg st/.
!)m1=120g=0,12kg, t=75C, m2=300g=0,3kg , t3=15C,m3=80g=0,08kg; c1=4190J/kg st, c2=840J/kg st,
c3=250J/kg st; delta t=?R)(m1c1+m2c2)x(t-T)=m3c3x(T-t3);ispod;(0,12x4190+0,3x840)x(75T)=0,08x250(T-15);ispod;754,8(75-T)=20(T-15);ispod;56610-754,8T=20T300;ispod;774,8T=56910;ispod;T=73,45Cdelta t=T-t=73,45-75=-1,55C.
48. Promjene stanja plinova- 4 grama plina vodika (molekularna masa vodika, M(H2)=2g/mol) nalazi se
kod temp 300K i tlaka 5 bara. Ako plinu izotermno poveamo volumen 5 puta, izraunaj konani tlak i
volumen plina.
!)m=4g, n=2mola,T1=300K,p1=5bar=5x10(5)Pa,v2/v1=5; p2=?,v2=?
R)p1v1=nRT1=strelica=v1=nRT1//p1;ispod;v1=2x8,314x300//5x10(5);ispod;v1=0,0099m3;ispod;v1=10l.;
;dalje;v2/v1=p1/p2;ispod;5=p1/p2;ispod;p2=p1/5=5/5=1bar.
49. Neku koliinu plina kisika kod temp 27C i volumena 10lit zagrijemo izobarno na temp 127C.
Izraunaj:A-koliki je konani vol plina, B-koliki je tlak plina ako mu je masa 24gr?..
!)t1=27C=300K, v1=10l=0,01m3, t2=127C=400K,;v2=?
R)A)T2/T1=V2/V1=strelica=v2=v1xT2/T1=0,01x400/300;ispod;v2=0,01x1,33;ispod;v2=0,0133m3=13,3l

B)n=m/M=24/32;ispod;n=0,75g/mol..;;pV1=nRT1;ispod;p=nRT1/v1=0,75x8,314x300//0,01==1870,65//0,
01;ispod;p=1,87x10(5)Pa=1,87bar.
50. U boci volumna 10lit nalazi se komprimirani helij pod tlakom 10 bara i temp =C. Izraunaj:-A-kolika je
masa plina u boci, B-koliki je tlak plina u bociako se temp povisi na 27C, C-koliki je tlak plina ako se iz
boce ispusti mase plina, kod vie temp?/M(helija)=4g/mol/...
!)v1=10l=0,01m3, p=10bar=10x10(5)Pa, T=0C=273K, a)m=?, b)p2=? T2=27C=300K, c)p3=? m2=3/4m1
M(He)=4g/mol
R)A)p1v1=mRT1//M;;n=m/M;ispod;m=p1v1M//RT1=10(6)x0,01x4//8,314x273;ispod;m=17,6g
B)p2/p1=T2/T1=strelica=p2=p1xT2/T1=10(6)x300/273;ispod;p2=10,9x10(5)Pa=10,9bar
C)m=3/4m=13,2g;;p3xv1=nRT2=m/MxRT2=strelica=p3=mRT2//Mv1=13,2x8,314x300;ispod;p3=8,23x1
0(5)Pa;ispod;p3=8,23bar.
51.Carnotov proces-Kruni proces vri se na zraku mase 87g, volumena 30lit i tlaka 2 bara. U jednom
ciklusu Krunog procesa izvrene su slijedee promjene: a)izobarnom ekspanzijom povean je tlak 3
puta; b)izohornom promjenom plin je ohlaen na poetnu temp. i c)izotermnom kompresijom vraen je
zraku poetno stanje. Koliki je koeficijent iskoritenja procesa? /c(v)020,5J/kmol, k=1,4,
M(zr)=28,9gr/mol/
!)m=87gr/zrak), M(zr)=28,9g/mol, n=87/28,9=3mol; V1=30l, P1=2x10(5)Pa to oboje (V2p1) daje
T1=240K, proces prikazujemo u p-Vdijagrami /slika 34/ iz ega vidimo da je n-dugonog=W(I.)
+W(III.)//Q(I.). R)I.-faza-izobarna ekspanzija;v2=3v1;ispod;W(I.)=p1x(v2-v1)=2x10(5)x2x30x10(3)=1,2x10(4)J;;dalje;;Q(I.)=nCpx delta T;ispod;Q1=nxCp(T2T1);ispod;Q1=3x28,7x2x240;ispod;Q1=4,14x10(4)JII.faza izohorno hlaenje na T1; v2=kut; W(II.)=0;
Q(II.)manji od 0,netreba raunatiIII.izotermna kompresija na p1; W(III)=nRT1lnv1/v2;ispod;W(III.)=6,6x10(3)J;;;posebno;;;n-dugonog=W(I.)+W(II.)//Q(I.)=1,2x10(4)+(-6,6x10(3)///4,14x10(4)==12000+(6600)///41400===5400//41400==0,1304X100%==13%.