You are on page 1of 1

Projecte LA INTEGRACI DE LA GENT GRAN A TRAVS DE LES NOVES TECNOLOGIES

Centre concertat per la Generalitat

Educaci PRIMRIA Creixem amb tu, 2012-201

First LEGO league

L'escola Santa Anna participa al concurs LEGO que es celebrar el proper dissabte 16 de febrer a la UdL. El te a d'en!uan" tracta sobre la !ent !ran# i una de les acti$itats que %e de desen$olupar l'equip de nens i nenes for at per 6& d'educaci' pri ria# (s fer un pro)ecte cient*fic on intente illorar un proble a o dificultat relacionada a b la !ent !ran + a)ors de 6, an"s-. .ensant pensant# en una plu)a d'idees $an sor!ir possibles te es per desen$olupar el nostre pro)ecte/ la soledat# els proble es f*sics que co porten la obilitat redu0da# els proble es entals que sor!ei1en sobretot en la tercera edat co Al2%ei er# els proble es econ3 ics per les bai1es pensions que reben# ... i despr&s de olt pensar se'ns $a oc'rrer el nostre te a definitiu

el

La discri inaci' de la !ent !ran a l'%ora de la utilit2aci' de les no$es tecnolo!ies4444 .er tant# el nostre pro)ecte cient*fic porta co a t*tol/

LA INTEGRACI DE LA GENT GRAN A TRAVS DE LES NOVES TECNOLOGIES

5espr(s de fer una enquesta a una $intena de padrins %e a)oria/

arribat a la conclusi' que la

tenen tel&fon 3bil per3 sense 6%atsapp o line# tot i tenir altres aplicacions# tenen ordinador a casa# per3 no utilit2a 1ar1es socials.

.er tant# de ane utilit2ar la sala de for aci' per a instruir als padrins en no$es tecnolo!ies a b els ordinadors i (s concreta ent utilit2ar 1ar1es socials# s7"pe# correu electr3nic i acc(s a internet co a eines per a illorar les relacions socials.

8oltes !rcies# Equip LEGO de sis& de l'escola Santa Anna.