Gregorius Nyssenus Theol., De paradiso [Sp.

] (2017: 036)
“Gregorii Nysseni opera, suppl.”, Ed. Hörner, H.
Leiden: Brill, 1972.
Page 75, line t1
ΟΜΙΛΙΑ
ΕΙ΢ ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙ΢ΟΝ
Omilie la Paradis
Καί γε ἐθύηεπζελ ὁ ζεὸο παξάδεηζνλ ἐλ Ἐδὲκ θαηὰ ἀλαηνιὰο θαὶ ἔζεην ἐθεῖ ηὸλ
ἄλζξσπνλ ὃλ ἔπιαζελ.
Și a plantat (însămânțat) Dumnezeu grădină în Eden spre răsărit(uri) și a așezat1 acolo
pe omul pe care El l-a plăsmuit2.
- Καί γε – nu trebuie traduse sau le trad. Cu: desgleichen, doch, wie auch, während
1. ἐθύηεπζελ – Aor. Präs. 3.P.Sg pflanzen, aussäen,
2. παξάδεηζνλ – vezi etimologia la Gemoll și evoluția termenului; trad. Aici ”paradis” Lustgarten, eingehegtes Gebiet, Tiergarten ș.a.
3. ἔζεην / Aor Pass 3. P.Sg. de la titemi
4. ἔπιαζελ – aor 3. P. sg A; de la plasso, formen, bilden

Ννήζσκελ ἀμίαλ3 ζενῦ θπηείαλ θαὶ παξάδεηζνλ πξέπνληα
ηῇ θηινθαιίᾳ ηνῦ ηνηνύηνπ θαὶ ηειηθνύηνπ δεκηνπξγνῦ.
Trebuie să luam seama la dreaptele plantare si gradina ale lui Dumnezeu indreptandune atentia inspre iubirea de frumos a unui astfel de Demiurg/Creator atât de
mărinimos.
1. Ννήζσκελ/ Konj Aor Akt 1P.Sg de la λνέσ, wahrnehmen, bedenken, bemerken, erkennen, einsehen, erwägen, denken
2. θπηείαλ θαὶ παξάδεηζνλ – Akk, Pflantzung, Pflantze und Lustgarten, eingehegtes Gebiet, Tiergarten
3. πξέπνληα - pres part act masc acc sg de la πξέπσ (in cazul nostru cea mai buna traducere este „seine Aufmerksamkeit richten auf“)
4. ηνηνύηνπ θαὶ ηειηθνύηνπ δεκηνπξγνῦ un astfel de Creator sau Făcător atât de mărinimos.

ἐλ 75.5 ηνῖο θαηόπηλ εἴξεηαη Ἐμαγαγέησ ἡ γῆ βνηάλελ ρόξηνπ θαὶ
μύινλ θάξπηκνλ ζπεῖξνλ ζπέξκα, πνηνῦλ θαξπόλ.
ἐλ ηνῖο θαηόπηλ loc. hinterher, hinten, hinter, temp., mai tarziu, apoi
εἴξεηαη / pass pf de la εἴξσ, reden, sagen, povesti, ansagen, zusichern
Ἐμαγαγέησ imp aor. Pers 3 sg, de la probabil. D aici incepe vorbirea indirecta
Χόξηνπ – Einfriedigung, Weideplatz, , Futter, Gras, NT Saat
βνηάλελ acc sg planta,
ἡ γῆ / pământ, bucata mărginită de pământ, peisaj, teren,
ζπεῖξνλ – Gewand, Hülle, Laken, , Segel

Apoi (mai târziu) i a spus grădinii Ἐξαγαγέτω planta

din cauza ca titemi este aor. Med. Trebuie tradus cu ”Și-a așezat???” oricum a așezat omul pentru El, în interesul său, și nu are sens reflexiv sau
pasiv ci medial
2
vezi dacă nu cumva avem aceleași cuvinte ca în Septuaginta
3 cere Gen întotdeauna
1

Ntr. νὕησ θαὶ ηὸ ἐλδηαίηεκα ηνῦ ἀλζξώπνπ 76.1 ηῆο ἰδίαο ἑαπηνῦ ρεηξὸο ἔξγνλ ἐπνίεζελ. εἰ ἐθ ηῶλ θνηλῶλ μύισλ ἦλ ὁ παξάδεηζνο. Präs. θπηείᾱο. ἐμαηξεηόο (removable): masc/fem/neut gen sg 7. Pl – probabil in legatura cu subst direct urmator) Daca Paradisul era/se constituia din lemn comun/// 4. Part. δέσ 2 (lack): imperf ind mp 3rd sg (attic epic) 6. ὥζπεξ γὰξ ηὸλ ἄλζξσπνλ ἐμαηξέηνπ ηῆο πιάζεσο παξὰ ηὰ ινηπὰ δῷα ἠμίσζελ. ηὴλ ἐθ 76. δένκαη (lack): imperf ind mp 3rd sg (attic epic) 2. ἀλεπηζθόηεηνλ δηὰ ὕςνο. /// ἐκπεξηείρεην δεινλόηη ηῇ πξώηῃ (in acest fel) γελέζeη ηῶλ θπηῶλ θαὶ νὐδὲλ+ἐδεῖην ἐμαηξέηνπ θπηείαο7 ζενῦ ηὰ λῦλ ἐλ ηῷ παξαδείζῳ (in cele prezente in Paradis) ὑπ' αὐηνῦ ηνῦ ζενῦ θπηεπόκελα8 75. δέσ 1 (bind): imperf ind mp 3rd sg (attic epic) 3.ἐλ-πεξηέρσ (encompass): imperf ind mp 3rd sg 2. 5. λῦλ κέληνη ὡο δηάθνξνλ παξὰ ηὰ ἤδε ὑπάξρνληα γέλε θπηῶλ ηὸ ἐλ ηῷ παξαδείζῳ ὑπ' αὐηνῦ ηνῦ ζενῦ θηινηερλεζὲλ ζύζηεκα δέλδξσλ ὑπὸ ηνῦ ιόγνπ δείθλπηαη.10 δέλδξα.θπηεία (planting): fem acc pl 2. γέλεζηο (origin): fem nom/voc/acc dual (attic epic) sau de la vb gegeomai usw 4.θπηεία (planting): fem gen sg (attic doric aeolic) 8.5 ηῶλ ὡξῶλ εὐθξαζίαλ ἡδίζηελ ἔρνληα. πεθσηηζκέλνλ πάληνζελ. ζαπκαζηὸλ ηῷ θάιιεη. πάζαηο ηαῖο ηῶλ ἄζηξσλ ἀλαηνιαῖο θαηαιακπόκελνλ. ἀέξη δηαπγεζηάηῳ . ἐλ πεξηόπηῳ θείκελνλ.. νὐδὲλ+ἐδεῖην 1. N/Akk. 1. θπηείᾱο. δεινλόηη (clearly): indeclform (adverb) 3. ηόπνλ ὑπεξθέξνληα ηῆο ὅιεο θηίζεσο. ἐκπεξτείρεην.3. varianta de trad: in acest fel neamul/genul/nasterea/originea plantelor (ηῇ πξώηῃ γελέζεη ηῶλ θπηῶλ) – vezi Gemoll. (A. 1.

νὐ ιαίιαπεο. νὐρ ὑγξόηεο ἦξνο.10 εἰξεληθὴ ζπκθσλία ηῶλ ὡξῶλ πξὸο ἀιιήιαο ἑθάζηεο αὐηῶλ θαὶ ἰδίῳ θάιιεη θεθνζκεκέλεο θαὶ κὴ ἐπηβνπιεπνκέλεο παξὰ ηῆο γείηνλνο· νὔηε ηνῖο ἠξηλνῖο θάιιεζη ηνῦ ζέξνπο ιπκαηλνκέλνπ νὔηε ηῶλ ζεξηλῶλ ἢ κεηνπσξηλῶλ θαξπῶλ θαηαξξπζνπκέλσλ ὑπὸ ηνῦ γήξσο. αἱ κεηνπσξηλαὶ εὐθξνζύλαη. πιένλ δὲ ηνῦ ηεξπλνῦ ηὸ ὠθέιηκνλ παξερόκελα. θαηάξξπηνο πᾶζα ὕδαζη γνληκσηάηνηο νἷόλ ηη θάιινο ἀκήραλνλ παξερνκέλνηο. πνιὺ κὲλ ηῇ ὄςεη 77. νὐ θζηλνπσξηλὴ μεξόηεο. καιαθή. <ζὺλ> ἀιιήιαηο γὰξ ηὸλ ηόπνλ ἐθεῖλνλ αἱ ὧξαη πεξηερόξεπνλ. νὐ ράιαδα. νὐ ζεξηλὴ πύξσζηο.5 ηὸ ηεξπλὸλ ἔρνληα. . πξὸο θαξπνγνλίαλ ἐπηηεδεία.πεξηιακπόκελνλ. ἀιι' ὁκνῦ θαὶ ηνῖο παξ' ἑαπηαῖο ἐμαηξέηνηο δνξπθνξνῦζαη ζπλέηξερνλ· ηνῦ ἦξνο ηὰ ηεξπλά. ἀιι' εὔθξαηνο θαὶ 76. νὐ ρεηκεξηλὴ πῆμηο. ὄλησο ῥένπζα γάια θαὶ κέιη. ιεπηὰ γὰξ θαὶ δηαθαλῆ ηὰ ὕδαηα. ἐθεῖ νὖλ ἐθύηεπζελ. ὅπνπ νὐθ ἀλέκσλ βίαη.1 αἱ ρεηκεξηλαὶ ἀλαπαύζεηο. νὐρ ὡξῶλ ἀκεηξίαη. νὐ πξεζηῆξεο. 77. ηνῦ ζέξνπο ηὰ ηξόθηκα. ἡ γῆ πίσλ. νὐ ζθεπηνί.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful