You are on page 1of 24

A San Damianói Kereszt

Fölséges és dicsőséges Isten,


ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és
tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és
igaz parancsodat.
Assisi szent Ferenc
Te vagy a Szépség..
(A fölséges Isten dicsérete 5)

A San Damianói kereszt ismeretlen


festő műve. Feltehetően egy szír
szerzetes festette a 12. században.
Az ikont János evangéliuma ihlette.
Elmélkedésre hangol. Egyszerre
ábrázolja a keresztre feszített-, de
feltámadt és megdicsőült Krisztust.
Eredeti a Santa
Chiara-ban, Assisi
„Uram mit akarsz, mit tegyek”

Menj Ferenc építsd fel


házamat. (1205)

San Damianó
Jézus Teste
A Keresztrefeszített teste
uralja az egész
kompoziciót. Széttárt,
enyhe ívben hajló karja,
ami a Tau-ra emlékeztet,
az Isten és emberek
iránti teljes kitárulkozást
és maradéktalan
elfogadást jelzi.
Jézus teste könnyedén
lebeg. Szinte
megszabadul a szögektől
A megdicsőült Úr
A keresztről a
dicsőséges, élő
Megváltó tekint le.
A színek is a drámai
ellentétet fejezik ki: a
fekete alapszínen, a
halál színén
diadalmaskodik az
életet, a szeretet kifejező
élénkvörös.
Az ikont aranyozott szegély fogja körül, a fény és a
dicsőség jel, amelyet apró kagylók alkotnak, az
örökkévalóság és szépség ősi jelképe.
Fényből font korona
Az egész kompozíciót
beragyogó glória fényénél
érthetjük meg az ikon
mondanivalóját. A szúrós
töviskorona, glóriává
változott. A benne ábrázolt
kereszt az élet és a halál, a
kiszenvedés, és a dicsőség
elválaszthatatlan kötelékére
utal.

A Megfeszített, megdicsőült Úrként áll előttünk, de


mindörökre magán viseli a kínszenvedésének jeleit.
Jézus arca és szeme
Rabul ejt Jézus fájdalmas, de
megbékélt, boldog
arckifejezése. Jézus él és jelen
van, bátorságot és reményt önt
abba, aki őt szemléli, és
hallgatja.
A szemei aránytalanul nagyok.
Megváltónk él és lát. Ő az
egyetlen, aki látja az Atyát.
Ugyanakkor bennünket is lát,
mireánk függeszti tekintetét.
Jézus haja és nyaka

Jézus arcának szépségét a haja is


kifejezi. Jól elrendezett formában
fonja körül arcát és gyöngéden hull
a vállára. Ezzel kölcsönözve a
nyugodt szépséges és előkelő
magatartást.

A nyaka vaskos. Azt fejezi ki, hogy Jézus


nagy erővel leheli, a bennünket újra
teremtő Szentlelket.
Jézus sebei forrássá lettek, amelyek
bőséges árasztják a Megváltás vérét.
„ Az Ő sebei által Krisztus hő
nyertünk szerelme, saját
gyógyulást. képmására
Iz 53,5
formálta át
szerelmesét.
Legenda maior 12)
Jézus Oldalsebe

Jézus oldalából vér és víz


folyt ki.

„Krisztus saját vére által.


ment be egyszer s
mindenkorra az örök
szentélybe, és örök váltságot
szerzett.”
Zsid 9,11
Jézus Ruhája
Jézus testét csupán egy ágyékkötő fedi, amelyet a csípőnél
gondosan megkötöttek.

A ruha szegénységében is díszes:


fehér anyagból készült, arannyal
szegélyezett kötény. Papi ruhára
emlékezet, amelyet az oltárnál,
áldozatbemutatáskor visel. Jézus
pap és áldozat.

„Ki vagy te, édes Istenem? S ki vagyok én, hitvány féreg


és haszontalan szolgád?”
Fioretti
Jézus karjai alatt
elhelyezkedő személyek
Egyforma termetűek. Mindegyiknek
nagy szeme, kis szája és ovális feje
van. Hasonlítanak Krisztusra.
A festő a személyek alá írta neveket.
Mária, János, Mária Magdolna, Mária
Jakab anyja és a százados.

„…eleve arra rendelte, Mindannyian fényben


hogy hasonlók legyenek fürdenek, „ők a világosság
Fia képmásához.” fiai.” Jn 17,24
Róm 8,29
Mária
Jézus jobbján áll, aki „áldott az asszonyok között.” (Lk 1,42)

Ruhája: fehér, bő, díszes köpenye szűzi


tisztaságát idézi. Sötétvörös köntöse
hűséges szeretetére utal. Ibolyakék
tunikája királynői méltóságát jelzi.
Gesztusai: bájos, megbékélt arcvonásai a
hitből táplálkozó bizonyosságot sugározza.
Kinyújtott jobbja a kánai jelenetet idézi:
„Tegyetek meg mindent, amit csak mond.”
(Jn 2,5)
János apostol
Az az apostol, „akit kedvelt Jézus” (Jn 13,23)

Hűséges barátként, Jézus mellett áll. Jézus vére


bőségesen hull rá. A szeretett tanítvány Jézus és
Mária között áll.
Fiatalos, boldog arca a tiszta ember
ártatlanságát fejezi ki. Fehér inge is ezt fejezi
ki.
Krisztus titkainak mély ismerete bölcsséggel
ajándékozza meg, amit a rózsaszínű köntöse
jelképez.
Mária Magdolna és a másik Mária
Mária Magdolna követte Jézust a
keresztúton, majd húsvét hajnalán a sírhoz
sietett. Ruhája élénkvörös: a lángoló,
őszinte szeretet színeiben pompázik.
Arckifejezése, kézmozdulatával., csodálatot
fejez ki, mert saját szemeivel láthatta az
Üdvözítőt.
Mellette Mária, Jakab anyja áll, aki szintén
Jézus hűséges követője volt. Ámulattal
hallgatja társát. Kézmozdulata a feltámadásba
vetett hitét fejezi ki.
A százados
A parancs végrehajtását felügyelő tiszt
merően figyeli Jézust. Majd megvallja: „Ez az
ember valóban az Isten Fia volt.” Mk 15,39

A hagyomány alakját a kafarnaumi százados


alakjával ötvözte. A művész azért festett a válla
fölé egy fiatal arcot. Jézus meggyógyította a beteg
szolgáját.
Kövessük mi is a százados példáját.
Tekintetünket függesszük a megfeszített Jézusra.
A két kis ember

Egy római katona, és egy


zsidó, akik azokat jelentik
meg, akik Jézus
elfogásával voltak
megbízva. A rómainak a
neve is szerepel: Loginus, a
másik a hagyomány szerint
István, a szolga.
Mindketten Jézusra
tekintenek.
A kakas
Jézus bal lábánál helyezkedik el.
Valószínű ez nem Péter tagadására utal.
A kakas a napfelkeltének a hírnöke.
Jézus az igazi világosság, amely kiárad
az egész világra.
„Irgalmában meglátogat minket a
Magasságból, hogy világosságot adjon
az embernek, akik a sötétségben és a
halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a
béke útjára igazítsa.”
(Lk 1,78
Más személyek

A kereszt talpánál más személyek is


láthatók. Az alakok többsége
elmosódott. A jobb oldalt levő két
férfi jobban látszik. Fejük körül
dicsfény ragyog. Valószínű, hogy
Péter és Pál apostolok lehetnek.
Valamennyi keresztényt jelképezik,
akiket megszentelt Krisztus vére.
Ferenc mélyen tisztelte őket.
A mennybemenetel
Az ikon felső részén, enyhén ovális
körben az Úr mennybemenetelét
látjuk. A fekete körből kiemelkedő
vörös térbeliséget kölcsönöz a
Feltámadt Jézus alakjának. Boldog
mosoly ül az arcán. Aranyszínű
ruhája győzelmét és királyságát
hirdeti. A vállán piros stóla lebeg, a
papi hatalom jelképe. Bal kezében a
kereszt.

Minden mozzanat az életet a győzelmet hirdeti. Reményt,


bátorságot önt a szemlélőbe.
Kéz a magasból
Az ég és a végtelenség felé
nyitott félkörben egy kéz
jelenik meg, az áldás
gesztusával. Az Atya
jobbja ez. Az Atya áldása
a Lélek oda ajándékozása.
Ezért mondta Jézus: „Jobb
nektek, ha elmegyek., mert
ha nem, megyek el, a
Vigasztaló nem jön el
hozzátok.”
(Jn 16,7)
A felirat
I.H.S – jelentése:
a názáreti Jézus, a
zsidók Királya.
Jézus életének
összefoglalásának is
tekinthetjük.
A felirat ítélete és
egyben megdicsőülése
is.
Aki a feliratra néz elköteleződésre ösztönzi.
Nem maradhatunk közömbösek.
Az angyalok

Az angyalok, Isten küldöttei. Az ikonon számos angyal látható.


A Golgota drámája, nem csak a földet, hanem a mennyek
országát is érinti. Számunkra megváltás, az égieknek ünnep.
Örökség, amely kötelez
A San Damianói kereszt
gyökeres változást hozott
Szent Ferenc életében.
Felismerte hivatását, és
elindult egy új úton Jézus
nyomában.

A felismert jó kötelez!!

„Én megtettem, amit tennem kellett. Amit nektek kell tennetek,


arra tanítson meg benneteket Krisztus’ (2 Cel 214)

Rate