A San Damianói Kereszt

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi szent Ferenc

Te vagy a Szépség..
(A fölséges Isten dicsérete 5)

A San Damianói kereszt ismeretlen festő műve. Feltehetően egy szír szerzetes festette a 12. században. Az ikont János evangéliuma ihlette. Elmélkedésre hangol. Egyszerre ábrázolja a keresztre feszített-, de feltámadt és megdicsőült Krisztust. Eredeti a Santa Chiara-ban, Assisi

„Uram mit akarsz, mit tegyek”

Menj Ferenc építsd fel házamat. (1205)

San Damianó

Jézus Teste
A Keresztrefeszített teste uralja az egész kompoziciót. Széttárt, enyhe ívben hajló karja, ami a Tau-ra emlékeztet, az Isten és emberek iránti teljes kitárulkozást és maradéktalan elfogadást jelzi. Jézus teste könnyedén lebeg. Szinte megszabadul a szögektől

A megdicsőült Úr
A keresztről a dicsőséges, élő Megváltó tekint le. A színek is a drámai ellentétet fejezik ki: a fekete alapszínen, a halál színén diadalmaskodik az életet, a szeretet kifejező élénkvörös. Az ikont aranyozott szegély fogja körül, a fény és a dicsőség jel, amelyet apró kagylók alkotnak, az örökkévalóság és szépség ősi jelképe.

Fényből font korona
Az egész kompozíciót beragyogó glória fényénél érthetjük meg az ikon mondanivalóját. A szúrós töviskorona, glóriává változott. A benne ábrázolt kereszt az élet és a halál, a kiszenvedés, és a dicsőség elválaszthatatlan kötelékére utal. A Megfeszített, megdicsőült Úrként áll előttünk, de mindörökre magán viseli a kínszenvedésének jeleit.

Jézus arca és szeme
Rabul ejt Jézus fájdalmas, de megbékélt, boldog arckifejezése. Jézus él és jelen van, bátorságot és reményt önt abba, aki őt szemléli, és hallgatja. A szemei aránytalanul nagyok. Megváltónk él és lát. Ő az egyetlen, aki látja az Atyát. Ugyanakkor bennünket is lát, mireánk függeszti tekintetét.

Jézus haja és nyaka
Jézus arcának szépségét a haja is kifejezi. Jól elrendezett formában fonja körül arcát és gyöngéden hull a vállára. Ezzel kölcsönözve a nyugodt szépséges és előkelő magatartást.

A nyaka vaskos. Azt fejezi ki, hogy Jézus nagy erővel leheli, a bennünket újra teremtő Szentlelket.

Jézus sebei forrássá lettek, amelyek
bőséges árasztják a Megváltás vérét. Krisztus hő „ Az Ő sebei által szerelme, saját nyertünk képmására gyógyulást. formálta át Iz 53,5 szerelmesét.
Legenda maior 12)

Jézus Oldalsebe
Jézus oldalából vér és víz folyt ki. „Krisztus saját vére által. ment be egyszer s mindenkorra az örök szentélybe, és örök váltságot szerzett.”
Zsid 9,11

Jézus Ruhája
Jézus testét csupán egy ágyékkötő fedi, amelyet a csípőnél gondosan megkötöttek. A ruha szegénységében is díszes: fehér anyagból készült, arannyal szegélyezett kötény. Papi ruhára emlékezet, amelyet az oltárnál, áldozatbemutatáskor visel. Jézus pap és áldozat. „Ki vagy te, édes Istenem? S ki vagyok én, hitvány féreg és haszontalan szolgád?”
Fioretti

Jézus karjai alatt elhelyezkedő személyek
Egyforma termetűek. Mindegyiknek nagy szeme, kis szája és ovális feje van. Hasonlítanak Krisztusra. A festő a személyek alá írta neveket. Mária, János, Mária Magdolna, Mária Jakab anyja és a százados.

„…eleve arra rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia képmásához.”
Róm 8,29

Mindannyian fényben fürdenek, „ők a világosság fiai.” Jn 17,24

Mária
Jézus jobbján áll, aki „áldott az asszonyok között.” (Lk 1,42) Ruhája: fehér, bő, díszes köpenye szűzi tisztaságát idézi. Sötétvörös köntöse hűséges szeretetére utal. Ibolyakék tunikája királynői méltóságát jelzi. Gesztusai: bájos, megbékélt arcvonásai a hitből táplálkozó bizonyosságot sugározza. Kinyújtott jobbja a kánai jelenetet idézi: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond.”
(Jn 2,5)

János apostol
Az az apostol, „akit kedvelt Jézus” (Jn 13,23) Hűséges barátként, Jézus mellett áll. Jézus vére bőségesen hull rá. A szeretett tanítvány Jézus és Mária között áll. Fiatalos, boldog arca a tiszta ember ártatlanságát fejezi ki. Fehér inge is ezt fejezi ki. Krisztus titkainak mély ismerete bölcsséggel ajándékozza meg, amit a rózsaszínű köntöse jelképez.

Mária Magdolna és a másik Mária
Mária Magdolna követte Jézust a keresztúton, majd húsvét hajnalán a sírhoz sietett. Ruhája élénkvörös: a lángoló, őszinte szeretet színeiben pompázik. Arckifejezése, kézmozdulatával., csodálatot fejez ki, mert saját szemeivel láthatta az Üdvözítőt. Mellette Mária, Jakab anyja áll, aki szintén Jézus hűséges követője volt. Ámulattal hallgatja társát. Kézmozdulata a feltámadásba vetett hitét fejezi ki.

A százados
A parancs végrehajtását felügyelő tiszt merően figyeli Jézust. Majd megvallja: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.” Mk 15,39 A hagyomány alakját a kafarnaumi százados alakjával ötvözte. A művész azért festett a válla fölé egy fiatal arcot. Jézus meggyógyította a beteg szolgáját. Kövessük mi is a százados példáját. Tekintetünket függesszük a megfeszített Jézusra.

A két kis ember
Egy római katona, és egy zsidó, akik azokat jelentik meg, akik Jézus elfogásával voltak megbízva. A rómainak a neve is szerepel: Loginus, a másik a hagyomány szerint István, a szolga. Mindketten Jézusra tekintenek.

A kakas
Jézus bal lábánál helyezkedik el. Valószínű ez nem Péter tagadására utal. A kakas a napfelkeltének a hírnöke. Jézus az igazi világosság, amely kiárad az egész világra. „Irgalmában meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon az embernek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a béke útjára igazítsa.”
(Lk 1,78

Más személyek
A kereszt talpánál más személyek is láthatók. Az alakok többsége elmosódott. A jobb oldalt levő két férfi jobban látszik. Fejük körül dicsfény ragyog. Valószínű, hogy Péter és Pál apostolok lehetnek. Valamennyi keresztényt jelképezik, akiket megszentelt Krisztus vére. Ferenc mélyen tisztelte őket.

A mennybemenetel
Az ikon felső részén, enyhén ovális körben az Úr mennybemenetelét látjuk. A fekete körből kiemelkedő vörös térbeliséget kölcsönöz a Feltámadt Jézus alakjának. Boldog mosoly ül az arcán. Aranyszínű ruhája győzelmét és királyságát hirdeti. A vállán piros stóla lebeg, a papi hatalom jelképe. Bal kezében a kereszt. Minden mozzanat az életet a győzelmet hirdeti. Reményt, bátorságot önt a szemlélőbe.

Kéz a magasból
Az ég és a végtelenség felé nyitott félkörben egy kéz jelenik meg, az áldás gesztusával. Az Atya jobbja ez. Az Atya áldása a Lélek oda ajándékozása. Ezért mondta Jézus: „Jobb nektek, ha elmegyek., mert ha nem, megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok.”
(Jn 16,7)

A felirat
I.H.S – jelentése: a názáreti Jézus, a zsidók Királya. Jézus életének összefoglalásának is tekinthetjük. A felirat ítélete és egyben megdicsőülése is. Aki a feliratra néz elköteleződésre ösztönzi. Nem maradhatunk közömbösek.

Az angyalok

Az angyalok, Isten küldöttei. Az ikonon számos angyal látható. A Golgota drámája, nem csak a földet, hanem a mennyek országát is érinti. Számunkra megváltás, az égieknek ünnep.

Örökség, amely kötelez
A San Damianói kereszt gyökeres változást hozott Szent Ferenc életében. Felismerte hivatását, és elindult egy új úton Jézus nyomában. A felismert jó kötelez!!
„Én megtettem, amit tennem kellett. Amit nektek kell tennetek, arra tanítson meg benneteket Krisztus’ (2 Cel 214)