Interculturaliteit

Basiscollege theoretisch kader Gebaseerd op E. Hoffman November 2009 Propedeuse Sociale Studies Joyce Mols

Dit college:
1. Sociale systemen 2. Cultuur 3. Sociale identiteiten

Sociale Systemen
1. Macro-, meso- en microsociale systemen Werelddelen, staten, regio’s, steden, dorpen, buurten, families, vriendekringen, partnerrelaties

2. Groepen en categorieën
Sporters, reizigers, werkzoekenden, vrouwen, volwassenen, etc.

3. Interpersoonlijke verbanden
Contacten die men heeft met familie, organisaties, gemeenschappen e.d. Ook: zakelijke betrekkingen als school, bank, belasting, etc.

filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=H0bjSs2IHs

Cultuur
Elk sociaal systeem heeft / ontwikkelt een eigen cultuur

Let op!
Cultuur = meer dan etniciteit en religie!

Cultuurinhoud
1. 2. 3. 4. Taal Kennis Waarden en Normen Symbolen, rituelen, helden

Zijn nodig om binnen een sociaal systeem adequaat te kunnen reageren

1.Taal
Vakjargon beroepsgroepen Bedrijfstaal Omgangstaal Humor Dialect

2. Kennis
Van ‘hoe het eraan toe gaat’ Politiek systeem Rechten en plichten Wetenschappelijke kennis Over gezondheid, vrouwen- en mannenrollen, opvoeding, onderwijs, arbeid, etc.

3. Waarden en Normen
Waarden Aannamen van wat belangrijk wordt gevonden Waar gaat het om? Normen Maatstaven voor goed en slecht gedrag Hoe dien je je te gedragen?

4. Symbolen, rituelen, helden
Symbolen
Woorden, gebaren, afbeeldingen, voorwerpen Haardracht, kleding Muziek Statussymbolen

rituelen
Begroetingswijzen, feesten Religieuze activiteiten Vergaderingen Plechtigheden

helden
Dood of levend Echt of fictief Hoog aanzien Gedragsmodellen

Sociale identiteit
Zegt iets over:

Erbij horen Vs. Apart zijn

Zegt iets over:
Wat je WEL bent en over Wat je NIET bent

3 componenten
1. Sociaal structurele component 2. Culturele component 3. Zijnsdefinitie

1. Sociaal-structurele component
Criteria voor categorieën /groepen Sociale rollen: bijv. ouderschap, sporter, student Zichtbare verschillen: bijv. leeftijd, geslacht

2. Culturele component
Bevat de 4 elementen van cultuur (taal, kennis,
waarden/normen, symbolen/rituelen/helden)

Verwachtingen van hoe je te
gedragen en hoe te handelen

Ken je deze nog?

Mogen ze zo zijn?

3. Zijnsdefinitie

Beoordeling
van de sociale identiteit van de mensen

Deelidentiteiten
Wie ben je?

Identiteitsconflicten
kunnen ontstaan indien

Discrepantie
tussen

Verwarring over:
Wie ben ik? Vs. Wie ben je?

Conflict
tussen verschillende

deelidentiteiten

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful