กระแสเงินสด

Cash Flow

1

7/21/2010o
o
o

บทเรียน

ความหมายเงินทุน
งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์ในการจัดทางบ
ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
รูปแบบงบกระแสเงินสด
การจาแนกกิจกรรม
กิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมจัดหาเงิน
กิจกรรมการลงทุน
ขั้นตอนการจัดทางบกระแสเงินสด
บทสรุป

2

7/21/2010

หลีกเลี่ยงการขาดเงินทุน 7.วางแผนเงินทุนเหลือเพื่อลงทุนเพิ่ม 6.ปรับปรุงและวางแผนเงินทุน 3 7/21/2010 .จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ 4.การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทรัพยากร 3.ประมาณเงินทุนที่ต้องการในอนาคต 5.งบกระแสเงินทุน ( Fund Flow Statement ) หมายถึงงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะเงินทุนของธุรกิจ เพื่อ วิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและรายการที่มีผลกระทบต่อเงินทุน ประโยชน์ 1.แหล่งที่ได้มาและใช้ไปของเงินทุน 2.

ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด 2. เงินสด 4 7/21/2010 .ความหมายเงินทุน ความหมาย 1.ทุนหมุนเวียน 3.

ทรัพยากรทางการเงิน ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน โดยพิจารณา งบดุลเปรียบเทียบ งบดุล แบ่งเป็น 2 รายการหลักคือ 1.หนี้สินและทุน เป็นการแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของหนี้สินหมุนเวียน และส่วนทุน ตัวอย่าง บริษัท ดุสิต จากัด 5 7/21/2010 .สินทรัพย์ เป็นส่วนที่แสดงการใช้ไปหรือได้มาของเงิน ว่าเพื่อซื้อสินค้า ซือ้ สินทรัพย์ประจาและอื่นๆ หรือ ขายสินทรัพย์ 2.

ทุนหมุนเวียน (ทุนดาเนินงาน) ทุนหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว ทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่าง บริษัท ดุสติ จากัด 6 7/21/2010 .

เงินสด เงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากเผื่อเรียกที่ธนาคาร เทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะในหลักทรัพย์ที่ สามารถเปลี่ย นมือ ได้เ ร็ ว เช่ น ตั๋ วเงิ นรั ฐ บาล ตราสาร พาณิชย์ กระแสเงินสด การได้มาและการใช้ไปซึ่งเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงรายการเงินสดได้มาและเงิน สดใช้ไป จากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและ กิจกรรมการจัดหาเงิน 7 7/21/2010 .

ประเมินโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ 4.ทราบผลการดาเนินงานที่เป็นเงินสด 2.เป็นแนวทางในการจัดหาเงินสดในอนาคต 8 7/21/2010 .สาเหตุของผลต่างของกาไรสุทธิจากกิจกรรมต่างๆ ประโยชน์ 1.เปรียบเทียบผลการดาเนินงานทั้งธุรกิจเดียวกันและต่างธุรกิจได้ 3.แสดงความสามารถของธุรกิจถึงแหล่งที่ได้มาและใช้ไปของเงินสด 2.แสดงค่าใช้จ่าย การชาระหนี้ และการจ่ายเงินปันผล 3.วัตถุประสงค์การจัดทางบเงินสด 1.

รูปแบบงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการค้า เงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง กิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการจัดหาเงิน เงินสดต้นงวด เงินสดปลายงวด 9 7/21/2010 .

กิจกรรมการลงทุน ( Investing Activities) 3.กิจกรรมดาเนินงาน ( Operating Activities) 2.กิจกรรมการจัดหาเงิน ( Financing Activities) 10 7/21/2010 .กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1.

กิจกรรมดาเนินงาน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในแต่ละวัน เช่น การซื้อสินค้ามาเพื่อผลิตสินค้า และขายสินค้าในแต่ ละวัน เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เงินปันผลรับหรือเงินปันผลจ่าย ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย การขายหรือการซื้อหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ 11 7/21/2010 .

กิจกรรมการลงทุน เกิ ด จา กการซื้ อ หรื อ จ า หน่ ายสิ นทรั พ ย์ ถ าว ร สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ขายหรือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายหรือซื้อหุ้นกู้และหุ้นทุน จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 7/21/2010 .

กิจกรรมการจัดหาเงิน เป็นแหล่งเงินทุนภายนอก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เช่น การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น/ระยะยาว จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น/ระยะยาว 13 7/21/2010 .

แหล่งที่ได้มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินสด กิจกรรมd ที่มาของเงินสด การใช้ไปของเงินสด ดาเนินงาน เงินสดรับจากการ ดาเนินงาน อันเป็นธุรกิจหลัก เงินสดรับจากการขาย สินทรัพย์ถาวรและเงิน ลงทุนอื่ น เงินสดรับจากการกู้ยืม ระยะสั้น/ระยะยาวและ การออกจาหน่ายหุ้นจ่าย เงินสดจ่ายสาหรับการ ดาเนินงานอันเป็นธุรกิจ หลัก เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ถาวรและเงินลงทุนอื่น ลงทุน จัดหาเงิน เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้ เงินกู้ เงินปันผล ซื้อหุ้นคืน 14 7/21/2010 .

รายการ เงินสดเพิ่มขึ้น เงินสดลดลง สินทรัพย์ ทุกรายการ ยกเว้นเงินสด ลดลง เพิ่มขึ้น หนี้สินทุกรายการ เพิ่มขึ้น ลดลง ส่วนของผู้ถือหุน้ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 15 7/21/2010 .

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม 8.การจ่ายหุ้นปันผล 7.การซื้อสินทรัพย์โดยการออกหุ้นทุน 3.รายการที่ไม่กระทบเงินสด 1.การซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ หรือการทาสัญญาเช่าระยะยาว 2.การแปลงสภาพหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว 6.ส่วนต่างของการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย 16 7/21/2010 .การแปลงหนี้ให้เป็นทุน 5.การรับโอนสินทรัพย์แทนการชาระหนี้ 4.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1.ปรับปรุงรายการด้วย ค่าเสื่อมราคา 4.งบดุล หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ขั้นตอน 1.หาเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรม จัดหาเงิน 3. จัดทางบกระแสเงินสด 17 7/21/2010 .งบกาไรขาดทุน ข้อมูลที่ใช้คือกาไรสุทธิและค่าเสื่อมราคา 2.หาผลต่างของงบดุลเปรียบเทียบ 2.

วิธีทางตรง ( Direct Method) จาทาตามเกณฑ์เงินสด คือ ยอดขาย แสดงเป็น ต้นทุนสินค้า แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ แสดงเป็น ต่างๆ จานวนเงินสดที่เก็บได้จากลูกค้า การจ่ายชาระเงินสดค่าสินค้า การจ่ายเงินสดสาหรับค่าใช้จ่าย เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน = เงินสดรับ – เงินสดจ่าย เป็นวิธีที่สร้างความสับสนด้วยการจัดทาตัวเลขทางบัญชีใหม่ ไม่เป็นที่นิยม 18 7/21/2010 .กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 1.

ยอดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เป็นเงินสด ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานและภาษีเงิน ได้ เกณฑ์เงินค้าง เกณฑ์เงินสด 19 7/21/2010 .ยอดลดลงในหนี้สินหมุนเวียน อื่นที่ไม่ใช้เจ้าหนี้การค้า -ยอดลดลงในสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นทีไ่ ม่ใช้เงินสด ลูกหนี้ สินค้า -ยอดเพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียน อื่นที่ไม่ใช้เจ้าหนี้การค้า .ยอดลดลงในเจ้าหนี้การค้า -ยอดลดลงในสินค้า .ยอดเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า การจ่ายชาระค่าสินค้า ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานและ ภาษีเงินได้ -ยอดเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นทีไ่ ม่ใช้เงินสด ลูกหนี้ สินค้า .ยอดลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ เงินปันผลค้างรับ และยอดที่ตดิ บัญชีส่วนเกินในมูลค่าเงินลงทุน ในหุ้นกู้ .วิธีทางตรง ปรับปรุง กรณีต้องนามาบวก กรณีต้องนามาหัก ขาย -ยอดลูกหนี้ลดลง .ยอดเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยค้างรับ เงินปันผลค้างรับ และยอดที่ตดั บัญชีส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนใน หุ้นกู้ ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ รายได้อื่น -ยอดเพิ่มขึ้นในรายได้ที่ยังไม่รับรู้ -.ยอดกาไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้อื่น ต้นทุนขาย -ยอดเพิ่มขึ้นในสินค้า .ยอดขาดทุนจากการขาย สินทรัพย์ -ยอดลดลงในรายได้ที่ยังไม่รับรู้ .ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เงินสดรับจากการขายและจาก ลูกหนี้ ดอกเบี้ยและเงินปันผล .

ค่าใช้จ่ายดาเนินงานและภาษี ตัวอย่าง บริษัท ดุสิต จากัด 20 7/21/2010 .กาไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสด = เงินสดรับจากการขายและจากลูกหนี้ + ดอกเบี้ยรับ + เงินปันผลรับ+รายได้อื่น .ชาระค่าสินค้า.

2.วิธีทางอ้อม (Indirect Method) เป็นการแสดงงบกระแสเงินสดด้วยการเริ่มต้นที่ กาไรสุทธิ ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง คือ ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ทุกรายการยกเว้นเงินสด หนี้สินทุกรายการ และ ส่วนของเจ้าของ 21 7/21/2010 .

กาไรสุทธิ บวก หัก ค่าเสื่อมราคา รายจ่าตัดบัญชีอันเนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และรายจ่ายรอการตัดบัญชี การตัดจาหน่ายส่วนลดมูลค่าหุน้ กู้ การตัดจาหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ ขาดทุนจากบริษัทย่อยที่รับรู้ตามวีส่วนได้เสีย ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษัทย่อยที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสีย ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร กาไรจากการชายสินทรัยพ์ถาวร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดลดลงของลูกหนี้การค้า ยอดเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ยอดลดลงของสินค้าคงเหลือ ยอดเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ยอดลดลงของค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ยอดเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ยอดเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ยอดลดลงของเจ้าหนี้การค้า ยอดเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยอดลดลงของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยอดเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้า ยอดลดลงของรายได้รับล่วงหน้า กระแสเงินสดจากกิจกรรม ดาเนินงาน รายการปรับปรุงกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับสุทธิวีธีทางอ้อม ตัวอย่าง บริษัท ดุสิต จากัด 22 7/21/2010 .

การตกแต่งงบกระแสเงินสด 1.ยอดกาไรไม่ตรงกับกาไรในงบดุล 5.แสดงผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร เป็นยอดปรับกาไรสุทธิ ในกิจกรรมดาเนินงานแต่ไม่มียอดเงินสดการขายสินทรัพย์ถาวรใน กิจกรรมลงทุน 23 7/21/2010 .ค่าเสื่อมไม่ตรงกับที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน 6.รายการปรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น การตี ร าคา สินทรัพย์เพิ่ม กาไรจากการขายเงินลงทุน 4.เงินเบิกเกินบัญชี ไม่ใ ช่กิจ กรรมดาเนินงาน แต่เป็นกิจ กรรมจัดหา เงิน 2.เงินกู้ ยืมกรรมการและบาเหน็จ เป็ นกิจ กรรมลงทุนไม่ใ ช้ กิจ กรรม จัดหาเงิน 3.

กิจกรรมดาเนินงาน 2.กิจกรรมลงทุน 3.บทสรุป งบกระแสเงิ นสดเป็น งบที่ จัด ทาขึ้ นเพื่ อเสนอรายการที่ กระทบเงิน สดทาให้ เงิ นสดเพิ่ม ขึ้น หรื อเงิน สดลดลง โดยมีการปรับรายการที่กระทบยอดกับกาไรสุทธิ คือ ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ประกอบด้วย 1.กิจกรรมจัดหาเงิน 24 7/21/2010 .

ความสามารถของกิจการที่จะได้รับเงินสดในอนาคต 2.ความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าใช้จ่าย ชาระหนี้สิน และจ่ายเงินปันผล 3.สรุป วัตถุประสงค์ของการจัดทางบกระแสเงินสด 1. รายงานเป็นเงินสดและไม่เ ป็นเงินสดที่เ กิดขึ้นในระหว่าง จากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 25 7/21/2010 .เหตุผลของความแตกต่างระหว่างกาไรสุทธิ และกระแสเงิน สดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน 4.

ช่วยในการประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการ 4.ผลการดาเนินงานที่เ ป็นเงินสด ทราบถึงสาเหตุข องผลต่าง ระหว่างกาไรสุทธิกับเงินสดที่กิจการได้มาจาการดาเนินงาน 2.ใช้ข้อมูลจากกระแสเงินสดในอดีตเป็นแนวทางการจัดหาเงิน สดในอนาคต 26 7/21/2010 .สรุป ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด 1.ช่วยให้สามารถเปรีย บเทียบผลการดาเนินงานต่างงวดใน กิจการเดียวกัน และของต่างกิจการในงวดเดียวกันได้ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful