ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΡ5-ΘΙΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 522 / 14-04-2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 72
Απόσπασµα από το πρακτικό της 8ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2014 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη διοργάνωση
«Thessaloniki Pride 2014», στις 20 και 21 Ιουνίου

του

3ου

Σήµερα την 14 Απριλίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που
επιδόθηκε στις 08-04-2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν.
3852/2010.
Από τα 49 µέλη ήταν:
Παρόντες:42
1. Παναγιώτης Αβραµόπουλος
2. Χαράλαµπος Αηδονόπουλος
3. Ελένη Τζιούτζια
4. Ευστάθιος Αβραµίδης
5. Άννα Αγγελίδου
6. ∆ήµητρα Αγκαθίδου
7. Μαρία Ακριτίδου
8. Γεώργιος Αρβανίτης
9. Σοφία Ασλανίδου
10. Γεώργιος Ασπασίδης
11. Βασίλειος Γάκης
12. Καλυψώ Γούλα
13. Ιωάννης ∆ελής
14. Γεώργιος ∆ηµαρέλος
15. Πολυξένη ∆ρίτσα
16. Χρήστος Ελευθεριάδης
17. Άννα Ευθυµίου
18. Λάζαρος Ζαχαριάδης
19. Κωνσταντίνος Ζέρβας
20. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος
21. Κωνσταντίνος Καζαντζίδης
22. Στέλιος Κανάκης
23. Χασδάι Καπόν
24. Βενιαµίν Καρακωστάνογλου

25. Αντώνιος Καρούµπης
26. Ελευθέριος Κιοσέογλου
27. Λεµονιά (Λίτσα) Κολοβού
28. Ανδρέας Κουράκης
29. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
30. Θεοδώρα Λειψιστινού
31. Πέτρος Λεκάκης
32. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
33. Νικόλαος Παπαδόπουλος
34. Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
35. Αθανάσιος Παππάς
36. Θεόφιλος Πατέλης
37. Σπύρος Πέγκας
38. Κυβέλη Ρουµελιώτου
39. Θεµιστοκλής Σεβαστιάδης
40. Στεφανία Τανιµανίδου
41. Αναστάσιος Τελίδης
42. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΡ5-ΘΙΜ

Απόντες: 7
1. Χρυσούλα Γιαταγάνα
2. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
3. Χρήστος Μάτης
4. Στυλιανός Παπαθεµελής
5. Μαρία Πασχαλίδου
6. Μαρία Σταυρίδου
7. Αρµόδιος Στεργίου
Από τους 6 Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της ∆ηµοτικής Ενότητας
Τριανδρίας:
Παρόντες: 6
1. Πέτρος ∆ηµητρακόπουλος
2. Χιονία Αδάµ – Καρυπίδου
3. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου
4. Σοφία Σαµαρά
5. Στέλιος Λιακόπουλος
6. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα
Απόντες: 0
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύµφωνα µε το
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τµήµατος κ. Θεανώ ∆απέργουλα.
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 38
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 38 θέµα Ηµερήσιας
∆ιάταξης «Έγκριση διοργάνωσης του 3ου «Thessaloniki Pride 2014», στις 20 και 21
Ιουνίου» αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 23248/770/14 εισήγηση ∆/νσης ΠολιτισµούΤουρισµού (Τµ. Τουρισµού) η οποία έχει ως εξής:
Με την 2053/19-12-2013 Α.∆.Σ. εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραµµατισµός
δράσεων του Τµήµατος Τουρισµού και µε την 231/24-2-2014 Α.∆.Σ. η δαπάνη
διοργάνωσης τουριστικών δράσεων 2014 σε βάρος του ΚΑ 6474.20.01 «Έξοδα
Τουριστικών ∆ράσεων» (ΠΑΥ 621/17-2-2014).
Μία από τις δράσεις αυτές, είναι η διοργάνωση του 3ου Thessaloniki Pride
2014, για το οποίο και εισηγούµαστε µε την παρούσα τις συγκεκριµένες εκδηλώσεις
που θα το πλαισιώσουν και θα πραγµατοποιηθούν στις 20 και 21 Ιουνίου στην
Πλατεία Χρηµατιστηρίου και στην Πλατεία Λευκού Πύργου αντίστοιχα.
Το Thessaloniki Pride είναι µια πολυσυλλεκτική, ανοιχτή σε όλους και όλες,
γιορτή της Θεσσαλονίκης. Προσβλέπει στην διεθνοποίηση της πόλης και στην
αύξηση των τουριστικών αφίξεων για συµµετοχή στο Pride. Είναι µια αφορµή που
δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν οι ορίζοντες της Θεσσαλονίκης, να γίνει πιο
εξωστρεφής, να εναρµονιστεί µε όλες τις σύγχρονες µεγαλουπόλεις. Είναι µια
προσπάθεια µετατροπής της Θεσσαλονίκης σε µια πόλη που αφουγκράζεται την
κοινωνίας της, αγκαλιάζει την ελευθερία έκφρασης και σέβεται την ποικιλοµορφία στο
σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου.
Μετά από δύο συνεχόµενα χρόνια 2012 και 2013 όπου οι διοργανώσεις του
Thessaloniki Pride ήταν απόλυτα επιτυχηµένες µε κύριο χαρακτηριστικό τους την
µαζική συµµετοχή –παρ’όλη τη µικρή ηλικία του θεσµού – αλλά και την προσέλευση

2

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΡ5-ΘΙΜ

τουριστών κυρίως από τις Βαλκανικές χώρες, φτάσαµε αισίως στη διοργάνωση του
3ου Thessaloniki Pride 2014. Η συγκεκριµένη διοργάνωση θα γίνει κατόπιν κοινού
αιτήµατος του Thessaloniki Pride-Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης και της
HOMOphonia -Thessaloniki Pride σε συνεργασία µε το Τµήµα Τουρισµού, της
∆ιεύθυνσης Πολιτισµού-Τουρισµού αποδεικνύοντας έτσι ότι η Θεσσαλονίκη είναι µια
πόλη δεκτική σε τέτοιου είδους φεστιβάλ.
Προτείνεται λοιπόν, το παρακάτω πρόγραµµα εκδηλώσεων :
Την Παρασκευή 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Χρηµατιστηρίου θα
πραγµατοποιηθεί DJ Party ενώ στην οδό Καθολικών θα παρουσιαστεί η θεατρική
παράσταση : «Σκηνές κυνηγιού από την κάτω Βαυαρία»,
από την οµάδα
Παπαλάνγκι.
Το Σάββατο στις 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Λευκού Πύργου, θα υπάρχουν
στηµένα stands των οργανώσεων για την ενηµέρωση του κόσµου, θα ακολουθήσει
παρέλαση αρµάτων και οµάδων και µε τη λήξη αυτής θα ξεκινήσουν συναυλίες µε
διάφορα µουσικά συγκροτήµατα.
Το πρωί της ίδιας ηµέρας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ηµαρχείου θα πραγµατοποιηθεί ένα Pride Forum, µία οµιλία σχετικά µε την LGBT
νεολαία και τα παιδιά των οµογονεϊκών οικογενειών.
Η επιµέλεια διοργάνωσης των εκδηλώσεων θα ανατεθεί στην Αστική Mη
Κερδοσκοπική
Εταιρία
Thessaloniki
Pride-Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας
Θεσσαλονίκης για τις µετακινήσεις και την διατροφή των συµµετεχόντων οµάδων
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η είσοδος για τις προαναφερόµενες εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα.
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
• την υπ’ αρ. 23248/770/14 εισήγηση ∆/νσης Πολιτισµού- Τουρισµού (Τµ.
Τουρισµού)
• την υπ’ αρ. 621/14 Π.Α.Υ.
• το υπ’ αρ. 10510/14 Αίτηµα Ανάληψης Υποχρέωσης
• ενδεικτικός Πρ/σµος
• τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
(ΦΕΚ 3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων
∆ήµων και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010 «Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων»
και µετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης,
µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
Αποχώρησε ο ∆.Σ. κ. Ερ. Θεοτοκάτος
∆εν ήταν παρόντες κατά την ψήφιση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Ε. Αβραµίδης,
Αν. Ευθυµίου, Β. Γάκης, Θ. Λειψιστινού, Θ. Πατέλης, Λ. Κολοβού
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνονται:
1. Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του
“3ουThessaloniki Pride 2014 στις 20 και 21 Ιουνίου στην Πλατεία Χρηµατιστηρίου και
στην Πλατεία Λευκού Πύργου αντίστοιχα σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα :
• Παρασκευή 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Χρηµατιστηρίου θα
πραγµατοποιηθεί DJ Party ενώ στην οδό Καθολικών θα παρουσιαστεί η

3

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΡ5-ΘΙΜ

θεατρική παράσταση : «Σκηνές κυνηγιού από την κάτω Βαυαρία», από την
οµάδα Παπαλάνγκι
• Σάββατο στις 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Λευκού Πύργου, θα υπάρχουν
στηµένα stands των οργανώσεων για την ενηµέρωση του κόσµου, θα
ακολουθήσει παρέλαση αρµάτων και οµάδων και µε τη λήξη αυτής θα
ξεκινήσουν συναυλίες µε διάφορα µουσικά συγκροτήµατα.
Το πρωί της ίδιας ηµέρας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ηµαρχείου θα
πραγµατοποιηθεί ένα Pride Forum, µία οµιλία σχετικά µε την LGBT νεολαία και τα
παιδιά των οµογονεϊκών οικογενειών.
2. Η απευθείας ανάθεση της επιµέλειας διοργάνωσης των εκδηλώσεων, για τις
µετακινήσεις και την διατροφή των συµµετεχόντων οµάδων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, στο: Thessaloniki Pride-Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης,
Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρία, Μουδανιών 8, Τ.Κ. 551 32 ΚαλαµαριάΘεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997568602, ∆.Ο.Υ Καλαµαριάς, έναντι συνολικής αµοιβής
ποσού 3.100,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑ
6474.20.01 «Έξοδα Τουριστικών ∆ράσεων» (ΠΑΥ 621/17-2-2014).
Β. Ορίζεται ότι:
1. Η ανάθεση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων θα γίνει βάσει του άρθρου 158
παρ. 3 εδ. α του Ν. 3463/06.
Μειοψηφούν οι ∆.Σ. κ.κ. Β. Καρακωστάνογλου, Ν. Παπαδόπουλος, Κ.
Καζαντζίδης, Γ. Ασπασίδης, Χ. Αηδονόπουλος.
Λευκό οι ∆.Σ. κ.κ. Μ. Κωνσταντινίδης, Ι. ∆ελής.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Θεσσαλονίκη 28-04-2014

Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛ. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful