You are on page 1of 1

18 DE ONDERNEMER

i.A;

Antoine
Driessen

Henk Berg

Chris I Guido Doomernik I Dierick

I Jan [Esther- | Ronald Blokland I Mirjam Sent I Migo

Theo
Lemmen

Panel: Geen lastenverzwahngen


Het Barometerpanel hoopt dat de
nieuwe colleges van B en W geen lastenverzwaringen
zullen doorvoeren.
Ronald Migo: positief De voorspellingen van het Centraal Planbureau zijn opmerkelijk positief. Maar.-.CPB blijft somber
over de werkloosheid. Dat heeft

"SJ
i .t?^\V:.^ .

tenrijk de orderportefeuilles meer dan vol hebben begint het op de


landen investeert men op grote

Nederlandse bouwmarkt ook

weer aan te trekken. In genoemde schaal in vastgoed en projecten omdat het rentepeil historisch laag is. Bouwplaatsen schieten daar dan ook als paddenstoelen uit de grand. Langzaam warden

er ook in Nederland weer meer huizen verkocht en durven investeerders weer te doen waar ze

goed in zijn. Investeren in vastgoed. Henk Berg: zakencollege De nieuwe wethouders van gemeenten zijn zich aan het warmlopen. Er komt veel D66 en SP aan het roer. Wat gaan we daar als ondernemer van merken? Belangrijkste boodschap is pm even

weer invloed op de koopkracht. Ook voor MKB bedrijven die moe-

ten innoveren en dus investeren.

Extra oproep voor de onderhande. laars van de nieuwe colleges van B en W om uiterst terughoudend te zijn als het gaat om lastenverhoging voor het bedrijfsleven! Esther-Mirjam Sent: broos Er verschijnen steeds meer positieve cijfers. Zo groeit de export

geen traditionele politiek te voezijn. De werkloosheid daalt als je

te gaan met de zaken die nodig regionale ondernemers het werk gunt. Ondernemers creeren bablieke ondernemer onder en met
ons!

ren en als een zakencollege bezig

nen als de regels mee en niet te-

genwerken. Wethouders: wees pu-

Tegelijkertijd blijven er punten van zorg, zowel buiten onze landsI Ronald Migo: Terughoudend met lastenverzwaringen voor bedrijfsleven.' grenzen als binnenslands. Zo is het onrustig in de Oekraine en neemt de groei in China af. Een- ste industriele beurs met in bijna horen dat wi] een grote werkgederde van de huizen staat onder 30 hallen meer dan 5000 stands ver in Nijmegen zijn, want daar water en de werkloosheid stijgt. van bedrijven, universiteiten, heeft zij vorig jaar een ere-doctoKortom, economische waakzaam- overheden en kennisinstellingen. raat van de universiteit gekregen. Nadat de robot van de TU Eindhoheid blijft gewenst. ven, voor de gelegenheid verkleed Hein van der Pasch: high tech als Frau Antje, onder grote belang- Voor meer groei hebben we ster\ntoine Driessen: duidelijkheid Het kabinet heeft op een aantal stelling van de media Merkel ver- ke industriesectoren en nieuwe belangrijke dossiers duidelijkheid welkomd had, kregen wij de mo- technologieen nodig. Die horen gecreeerd. Op de woningmarkt gelijkheid om onze 'Car-to-Car & bij elkaar en kunnen niet zonder was in het afgelopen halfjaar spra- Car-to-X technology' te demon- research en samenwerking met Duitse partners. Dat bleek deze ke van stabilisatie en de dekkings- streren. Merkel was verrast te vergraad van pensioenfondsen staat nemen hoe sterk de semiconduc- maand bij Kennis-Alliantie sr beter voor. Inmiddels komt ook tor industrie in Nederland is en Rijn-Waal, en ook op de Hanhet zwaartepunt van de overheids- gaf aan dat beide landen meer nover Messe. Nijmeegse bedrijbezuinigingen en lastenverzwarin- moeten gaan samenwerken op dit ven en de Radboud Universiteit en achter ons te liggen. Afgezien gebied. Merkel vond het leuk te weten de weg in Duitsland. Zij
ran onvenvachte externe schokken is de kans dat de Nederlandse

en gaan minder bedrijven failliet.

Michiel Smite; E-commerce

We zien op dit moment mede waren goed vertegenwoordigd in door de een herstellende econoHannover. Daar probeerde part- mie weer veel nieuwe initiatie-

moderne High Tech-industrieen. nier waarop we werken en winkeleri. Ondernemers doen er goed aan om deze nieuwe technieken Jan Bbkkind: bezettingsgraad Begin februari heeft Rusland haar te incorporeren zodat ze mede gegrenzen vanwege in Litouwen bruik kunnen maken van de moheersende varkenspest gesloten gelijkheden en het niet als een gevoor de import van varkensvlees vaar van buitenafte zien. uit de gehele EU. Een zware tegenvaller voor een aantal slachtbedrij- Henk Dekker: zorgen ven. De huidige politieke tegen- De gemeenteraadsverkiezingen EU staan een oplossing om de export weer op gang te helpen, danig in de weg. Daartegenover staat een aantrekkende vraag naar vlees- en vleesproducten vanuit
Azie.

nerland Nederland het traditione- ven. ICT en E-commerce zorgen Ie tulpenimago te benutten voor voor een verschuiven in de ma-

stellingen tussen Rusland en de zip achter .de rug, bijna overal

sconomie opnieuw terugvalt in deiner geworden.

;en recessie daarmee een stuk

Barometer 7,0-7,1
Naam

hebben de lokale partijen gewonnen. Ik maak me grote zorgen over de kwaliteit van onze gemeentelijke bestuurders die binnenkort ook de zorgportefeuille moeten gaan uitvoeren. Het is
voor. de meeste bestuurders

9art van Meer: politiek De raadsverkiezingen zip achter ie rug en er wordt druk gesleu:eld aan nieuwe coalities. In veel

Bedrijf
Bedrijfsnaam

Naam Bedrijf RoyTillman

wind gaan waaien in die zin dat aen aantal politieke partijen niet cerugkeert en andere, waaronder '' D66, met flinke winst ervan door gen, ware het niet dat het een
slechte zaak is als consistent beleid wordt doorkruist. Als er bezijn gegaan. Daar is niets op te-

Tieeste gemeenten is er een frisse

HenkBerg

Antoine Driessen Theo Lemmen .

Ronald Migo

OSG 7,4-7,4

Chemische bouwstoffen 7,3-7,4

Jan Blokland

oud-directeur KvK 7,1-7,1 Rabobank 6,6-6,6 Ondernemerscafe 7,4-7,4 Cold Stores 6,7-7,3

langrijke infrastructurele projecten zijn, zoals de hervorming van <, de binnenstad, is het funest als telkens om de yier jaar een nieuwe
discussie losbarst.

Michiel Smits Hein van der Pasch Marcel Hielkema Hanno Littink

DTZZadelhoff 8,0-8,0
Mercator Incubator 7,0-7,0

nieuw en ik heb het bijna nerIn het afgelopen jaar heeft Neder- gens in de verkiezingsprogramland bewezen een aantal belangrij- ma's dik onderstreept terug kunke zaken op te kunnen pakken nen vinden. Er komt ook goed doordat politiek, werkgevers en nieuws uit Den Haag, waar meewerknemers in gesprek zijn ge- vallers genoteerd warden. gaan. Het sociaal akkoord en het energie akkoord zijn hier tastbare voorbeelden van. De belangrijkste uitdaging waar we op dit moment voor staan is de groeiende Marcel Hielkema: in gesprek
werkeloosheid. Willen we daar in vers en werknemers samen de schouders eronder moeten zet-

VNO-NCW 7,0-6,5
BaxAdvocaten 7,0-7,0 Radboud Universiteit 6,5-6,5 Lindus 6,4-6,6 Kamps

onze regio echt stappen in nemen zullen de lokale politiek, werkgeten.

(( Erwordt

Henk Dekker Eline Koers

Esther-Mirjam Sent

Weeghel Doppenberg 7,0-7,0

weer gefloten op de bouwplaats


Roy Tilmann

Bart van Meer

* Guido Dierick Frau Antje Twee weken geleden was ik op de Hannover Messe, 's werelds groot-

GuidoDierick

OKA 7,0-7,0 NXP 7,5-7,5

Roy Tilmann-.jluiten Er wordt weer gefloten op de bouwplaats. Terwijl bedrijven die actief zijn in Duitsland, Belgie, Luxemburg, Zwitserland en Oos-

dB