SULIT

2 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan

1249/2

1. Jadual berikut menunjukkan carta masa embentukan tamadun a!al. Tamadun "es# #tamia "esir X Y a' Len(ka kan jadual berikut) * )++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ , )++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [2 markah] b' Jelaskan ciri-ciri tamadun dari as ek berikut) .i' Sistem emerinta/an. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + [1 markah] .ii' 0en(k/ususan kerja. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + [1 markah] .iii' 1(ama dan ke erca2aan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + [1 markah]
2

"asa $%00 S.". $100 S.". 2%00 S.". 1&00 S.".

i3'4i taan5 tulisan dan ba/asa. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + [1 markah] c' 6a(aimanaka/ etem atan kekal beru a2a membentuk mas2arakat bertamadun7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] d' 1 aka/ ciri-ciri mas2arakat 2an( tidak bertamadun di dunia m#den ada /ari ini7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] 3 .SULIT $ 1249/2 .

SULIT 4 1249/2 2. intelek 2an( seterusn2a memba!a enin(katan dalam bidan(-bidan( lain di *unani5 8#m5 India5 dan 4/ina. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] b' 1 aka/ keistime!aan sistem endidikan tamadun 4/ina7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] c' 1 aka/ ciri-ciri manusia 2an( dila/irkan dalam sistem endidikan di *unani7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] d' 6a(aimanaka/ sistem endidikan memba!a ke(emilan(an ke ada tamadun 8#m7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] e' "en(a aka/ sistem endidikan di ne(ara kita bermatlamatkan mela/irkan mas2arakat 2an( seimban( dari se(i jasmani5 em#si5 r#/ani dan intelektual7 4 . 0endidikan membantu manusia menin(katkan ta/a a' Senaraikan ciri-ciri sistem endidikan di India.

Senarai berikut menunjukkan bukti en(aru/ 9indu-6udd/a di 1sia Ten((ara. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] d' Jelaskan en(aru/ 9indu-6udd/a dalam kesusasteraan di 1sia Ten((ara. • 1n(k#r :at • 4andi 6#r#budur • .SULIT % 1249/2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] $.esusasteraan a' Senaraikan eranan candi. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] b' <2atakan en(aru/ 9indu dalam seni bina 1n(k#r :at. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5 . ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] c' Jelaskan en(aru/ 6udd/a ada binaan candi 6#r#budur.

uak dan berkel#m #k.abila/ 2an( diamalkan #le/ mas2arakat 1rab Ja/ilia/.abila/ dalam mas2arakat 1rab Ja/ilia/7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] c' <amakan e eran(an 2an( berlaku kesan dari ada Sistem . a' Teran(kan Sistem .abila/ 2an( diamalkan dalam mas2arakat 1rab Ja/ilia/.SULIT = 1249/2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] e' "en(a aka/ setia !ar(ane(ara "ala2sia bertan((un(ja!ab memeli/ara dan memuli/ara !arisan seni bina di ne(ara kita7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] 4. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + [1 markah] 6 . Sistem kabila/ meru akan amalan ke/idu an 2an( berasaskan cara /idu ber uak. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] b' 1 aka/ kesan ne(ati> 2an( timbul dari ada amalan Sistem .

ii' 6arat 7 [2 markah] [2 markah] . ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [2 markah] e' 6a(aimanaka/ kita da at men(/alan( seman(at assabi2a/ 2an( menebal dalam mas2arakat berbilan( kaum di ne(ara kita7 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++ [$ markah] BAHAGIAN B [=0 marka/] Ja!ab tiga s#alan sa/aja %. Islam Tamadun 6arat a' Jelaskan k#nse tamadun dari ada andan(an) .i' Islam .SULIT ? 1249/2 d' Senaraikan kriteria 2an( erlu dimiliki #le/ sese#ran( s2eik/ dalam mas2arakat 1rab Ja/ilia/.

• Tamadun *unani 8 . a' 0ada andan(an anda5 a aka/ keistime!aan mas2arakat "esir 0urba 2an( [& markah] b' Teran(kan sumban(an Tamadun "esir 0urba ke ada mas2arakat dunia 2an( kekal se/in((a ke /ari ini. r#ses ke/idu an 2an( lebi/ [& markah] c' Tamadun "es# #tamia memberi sumban(an ke ada erkemban(an tamadun a!al manusia.5 Tamadun "esir 0urba berkemban( menjadi usat tamadun a!al dunia. Teran(kan ern2ataan di atas berdasarkan bidan( ilmu dan ci taan. 6erdasarkan emer/atian anda5 a aka/ enca aian "ala2sia kini 2an( b#le/ menjadi keban(aan (enerasi akan datan(7 [= markah] men2umban( ke ada kemunculan "esir seba(ai usat tamadun a!al dunia7 ?.". [= markah] b' Teran(kan kemajuan tamadun 4/ina dari as ek berikut) .SULIT & 1249/2 b' Teran(kan em at ciri 2an( memba!a ke ada bertamadun. [& markah] =.i' Ak#n#mi .ii' Sains dan tekn#l#(i untuk menca ai kecemerlan(an diri7 [4 markah] [4 markah] [= markah] c' 6a(aimanaka/ anda da at men(ambil iktibar dari ada enin(katan tamadun 4/ina &. Temb#k 6esar 4/ina menjadi simb#l ketin((ian ketamadunan Tamadun 4/ina. Senarai berikut menunjukkan tamadun 2an( men2umban( ke ada !arisan eradaban dunia.e(emilan(an sesuatu ne(ara itu tidak akan da at dinikmati #le/ (enerasi akan datan( sekiran2a mas2arakat kini tidak menin((alkan !arisan serta k/a@ana/ ban(san2a untuk dika(umi. 0ada sekitar ta/un $ %00 S. a' Teran(kan ciri-ciri seni bina Tamadun 4/ina 2an( kekal seba(ai eradaban dunia. [= markah] c' .

bidan( ertanian. bukan sa/aja se#ran( ketua keluar(a 2an( ada @aman tersebut dikenali seba(ai mas2arakat 1rab [4 markah] [10 markah] [= markah] en2a2an( mala/ [& markah] [= markah] [= markah] ada @aman 2an( dikenali Jelaskan >akt#r->akt#r 2an( men2ebabkan kerajaan 1(raria maju dalam 1 aka/ iktibar 2an( b#le/ diambil #le/ (enerasi muda /ari ini dari ada c' 6a(aimanaka/ en(amalan ciri-ciri ke/idu an mas2arakat 1rab Ja/ilia/ men(/alan( emim in 2an( bijaksana dan eda(an( 2an( berja2a. . <abi "u/ammad s.a' .a.SULIT • • • 9 Tamadun 8#m Tamadun 4/ina Tamadun India 1249/2 a' Jelaskan sumban(an tamadun tersebut dalam as ek entadbiran. Se/in((a =10 ". Bari ta/un $00 ". a' "en(a aka/ mas2arakat Ja/ilia/7 b' Teran(kan ciri-ciri ke/idu an mas2arakat 1rab Ja/ilia/.5 mas2arakat 1rab /idu seba(ai @aman ja/ilia/.ii' 1s ek s#sial tamadun7 [= markah] [4 markah] [4 markah] [= markah] c' 1 aka/ ciri-ciri mas2arakat 2an( men2umban( ke ada ke(emilan(an sesebua/ 9.b' . 9 . b' <2atakan sumban(an tamadun tersebut dalam bidan( berikut ) . embentukan mas2arakat berm#ral7 11.!.i' Sains dan tekn#l#(i . mas2arakat 1(raria7 10.c' <2atakan ciri-ciri kerajaan 1(raria. .erajaan 1(raria meru akan satu bentuk kerajaan a!al di 1sia Ten((ara.

1.:. c' [= markah] 1ndaikan anda se#ran( emim in5 a aka/ ciri-ciri 2an( erlu ada ada anda untuk menjadi emim in 2an( ber!iba!a. se/in((a di/#rmati #le/ mas2arakat 1rab Ja/ilia/. [& markah] KERTAS SOALAN TAMAT 10 .SULIT 1249/2 a' 10 <2atakan si>at ter uji 2an( dimiliki #le/ <abi "u/ammad S. [= markah] b' Jelaskan bukti-bukti 2an( menunjukkan kebijaksanaan ba(inda dalam men2ebarkan dak!a/ Islamia/ ke ada #ran( ramai.