You are on page 1of 5

Strategija prostornog razvoja leve obale Dunava u Beogradu

SWOT ANALIZA Saobraćaj i infrastruktura

Prof. dr Milica Bajić-Brković Ass mr Biserka Mitrović Milan Stajić M-2008/266

STRENGHTS – SNAGE, LOKALNI POTENCIJALI
• • • • Oslanjanje na reku Dunav – snaga u odnosu na razvoj lokalnog rečnog saobraćaja; Pogodna konfiguracija terena – omogućava nesmetani razvoj saobraćajne mreže; Generalno dobra komunikacija (saobraćajna matrica) drumskog saobraćaja u okviru pojedinačnih naselja na levoj obali Dunava; Razvijen sistem telekomunikacione mreže i vodovodne infrastrukture.

SWOT ANALIZA Saobraćaj i infrastruktura

WEAKNESSES – SLABOSTI, LOKALNA OGRANIČENJA
• • • • • • • • • • • • Celokupan prostor se u saobraćajnom pogledu oslanja na jednu vezu sa “starim” delom grada – Pančevački most; Nerazvijen železnički i plovni saobraćaj; Zapostavljen pešački i biciklistički saobraćaj; Generalno nerazvijena mreža infrastrukture; Loša komunikacija izmedju samih naselja na levoj obali Dunava – u velikoj meri se oslanja na već opterećene magistralne pravce; Svi pomenuti magistralni pravci služe i za transport opasnih materija što predstavlja bezbednosni rizik po okolinu; Fizičke karakteristike pojedinih saobraćajnica ne zadovoljavaju potrebne kapacitete – Zrenjaninski put; Prisustvo komercijalne i privredne zone oko glavnih magistralnih puteva može dovesti do zagušenja već opterećenih glavnih magistralnih pravaca koji prolaze kroz teritoriju; I infrasturuktura se u većini slučaja oslanja na jednu vezu sa “starim” delom grada – u tom smislu treba tražiti mogućnosti za uvoñenje alternativnih pravaca; Bonitet zemljišta ne odgovara uslovima povoljne izgradnje u smislu razvoja saobraćajne infrastrukture – vodoplano, klizišta...; Nezavršen (samo započet) sistem odvoñenja otpadnih voda; Zapuštena kanalska mreža.

SWOT ANALIZA Saobraćaj i infrastruktura

OPPORTUNITIES – MOGUĆNOSTI, SPOLJNO OKRUŽENJE
• • • • • Sagledavani prostor se nalazi na trasama evropskih koridora E7 i E10 – moguća višestruka korist: integracija, ekonomska benefit...; Grad Beograd prepoznao levu obalu Dunava kao “Treći Beograd” – usmerio svoj budući razvoj kroz različite dokumente – strategije, planove...; Od strane nadležnih problem povezanosti leve i desne obale Dunava svrstan medju prioritetima; Dobri, povoljni uslovi za razvoj ekoloških vidova sobraćaj i energetske infrasturkture; Prisustvo vodoizvorišta kao resurs pijaće vode za celu teritoriju grada koja se može i mora eksploatisati (usled globalnog trenda potražnje čiste pijaće vode).

SWOT ANALIZA Saobraćaj i infrastruktura

THREATS – PRETNJE,PROBLEMI IZ SPOLJNOG OKRUŽENJA
• • • • Nepostojanje jasne politike razvoja sagledavanog prostora – ne postoji generalna usaglašenost strategija, planova; Budući razvoj i primena planova i strategija se oslanja na političke institucije koje ne uviñaju značaj dugoročnog planiranja – loši mehanizmi implementacije; Centralizovana uprava i donošenje odluka iz jednog centra može dovesti do rezultata koji ne odgovaraju realnom stanju na terenu ili ne odgovaraju potrebama lokalnog stanovništva; Nezavršena finansijska konstrukcija u vezi sa glavnim razvojnim projektima može dovesti do njihove neodgovarajući i spore realizacije, ili, u najgorem slučaju, dovesti do toga da se ovi projekti uopšte ne izvedu (npr. Mostovi, obilaznica); Loša privatizacija luka – mogućnost gubitka strateškog položaja na reci Dunav; Nepostojanje detaljne planske dokumentacije za posmatrani prostor može takoñe ugroziti i usporiti budući razvoj (dovesti do loše informacione osnove i povećano vreme za njenu izradu).

• •

SWOT ANALIZA Saobraćaj i infrastruktura