Sven Hassel

Drum sângeros către moarte
BLOODY ROAD TO DEATH
Dedicată comandantului de batalion şi prietenului meu, actualmente general în
Corpul Blindat al Armatei vest- germane, Horst Scheiben.
„Având în vedere proporţia uriaşă a pierderilor noastre la Stalinrad şi !ri"a
!atastro#ală de trupe de re"ervă$ %&'rerul nostru a de!retat !a$ în!epând din a!est (o(ent$
perioada de sar!ină să #ie redusă de la nouă la şase luni)*
O+ere#reiter ,osep' -orta
!ătre O+ere#reiter .ol#an /reut"#eldt)
Saloni!$ pri(ăvara lui 0123
Dacă nu sunt cu ochii în patru, a!urisitul ăla de Himmler îi va avea în cur"nd pe
to#i prietenii mei în lagărele sale de concentrare.$
45rin !ătre 4eneral#eld(ars!'all 6il!'$
77 septe(+rie 0123
C"nt"nd c"t îl #ine gura, torpilorul %laus &ohl părăseşte bordelul 'a semnul
patului legănat$ din &irgos. (n depărtare poate !i au)it vacarmul unei partide de bile dintre
un grup de marinari germani şi nişte solda#i italieni din trupele alpine.
%laus &ohl r"n*eşte !ericit şi se hotărăşte să *oace şi el un tur, dar se ră)g"ndeşte în
clipa în care privirea-i cade pe o !ată drăgu#ă pe care- o observase, în seara aceea, ceva
mai devreme.
8 Hei, 'iebling, o strigă, ecoul vocii sale răsun"nd în tăcerea nop#ii. Aşteaptă !lota+
, periculos să ieşi din convoi+ (şi duce degetele la gură şi sloboade o !luierătură ascu#ită
pun"nd pe !ugă toate pisicile din )onă.
-ata priveşte înapoi şi )"mbeşte provocator.
%laus măreşte pasul. &lecase de)amăgit de la bordel. ,rau acolo mai mul#i clien#i
dec"t puteau suporta damele. -luieră din nou. e at"t de absorbit de !ată înc"t nu bagă de
seamă !igurile indivi)ilor, ivi#i de pe o stradă laterală, care îl urmăresc.
-ata coteşte pe o alee mică. /dată a*unsă acolo, i se pare că a înghi#it-o păm"ntul.
&atru bărba#i !ac cerc în *urul lui.
8 Ce dracu+ strigă, duc"ndu-şi m"na la pistolul său &801.
2n la# aruncat cu dibăcie din spate îi alunecă str"ns în *urul g"tului. Se su!ocă şi
cade în genunchi, m"inile agit"ndu- i- se prin aer. Bereta rotundă de marinar i se
rostogoleşte pe stradă ca o roată pusă pe !ugă. / ci)mă i se a!undă în vintre, un pat de
pistol îl pocneşte în cea!ă.
(n )iua următoare, torpilorul %laus &ohl e găsit de c"#iva civili greci care anun#ă
poli#ia. 'eşul său despuiat )ace în şan#, la numai c"#iva paşi de Cartierul 3eneral 3erman.
4denti!icarea e !oarte anevoioasă, identitatea cadavrului !iind stabilită abia atunci c"nd
!lota sa îl dă dispărut.
Ca)ul e tratat ca o investiga#ie de rutină, !ără importan#ă. 5ilnic, ies la iveală, prin
şan#urile greceşti, leşuri de solda#i germani despuiate.
Două ore mai t"r)iu, trei pri)onieri greci sunt sp"n)ura#i în public drept represalii.
-9D:REA DE /A/T:;<
%or(aţiunea de luptă s=a oprit) Se uită la !adavrele !are s=au u(#lat rotes! su+
soarele ar"ător) Leşul unui Leutnant "a!e pe (arinea #ântânii) Li(+a i=a #ost s(ulsă şi
ura îi este un i(ens !'ea de sâne)
8 Tre+uie !=a durut al dra!ului de tare asta$ #a!e -orta$ arătând înspre o#iţerul (ort)
8 Ar #i #ost un tip tă!ut da!=ar #i s!ăpat !u viaţă$ "i!e Bivolul$ tre!ându=şi li(+a
peste +u"ele !răpate de soare)
8 >n livada aia a#urisită$ i=au leat pe !âţiva dintre ei de nişte po(i îndoiţi la pă(ânt
şi pe ur(ă au dat dru(ul po(ilor) Aşa !ă=i o idee s#âşietoare? "i!e 6i!uţul$ alunând
(uştele !u o (âne!ă de uni#or(ă re!eas!ă)
8 A( să le tai nenoro!itele alea de (ădulare$ #ăăduieşte @eastă şi s!oate la iveală
din !arâ(+ul !i"(ei un !uţit de paraşutist)
8 /ăprar tâ(pitA îi arun!ă -ortaA -ro+le(a ta e !ă n=ai vă"ut în!ă destui (orţi)
8 -arti"anii tre+uie lăsaţi să ai+ă şi ei o plă!ere$ e de părere 6i!uţul) La ur(a=ur(ei$
noi$ ne(ţii$ a( #i putut ră(âne şi a!asă$ aşa=i?
-orta des!leştea"ă #ăl!ile riide ale Sta+s"a'l(eisterului (ort) %or!epsul său s!lipeşte
în soare şi -orta e !u doi dinţi de aur (ai +oat)
6i!uţul #a!e rost de o !utie plină !u tra+u!uri) /u (oră de dire!tor #oarte +ine
situat$ îşi aprinde un tra+u! +ra"ilian !ât toate "ilele şi se aşa"ă la u(+ra o#erită de un B&+el
răsturnat$ î(pinând la o parte leşul însânerat al şo#erului)
8 ;i (orţii sunt +uni la !eva pe ti(p de ră"+oi$ "i!e -orta) Atra atenţia (uştelor şi
le ţin departe de noi$ ăştia !are în!ă (ai sunte( în viaţă)
8 /e pu"derie de (uşte$ "i!e 4reor$ !u (irare$ în !lipa în !are un roi între se
ridi!ă +â"âind de pe !adavrul şo#erului (ort)
-orta des!'ide o !onservă de peşte şi în#ule!ă aCutându=se de +aionetă) „-eştele=i +un
pentru tine*$ s!rie pe !onservă)
>ndărătul !lădirii !elei luni$ dădu peste "e!e Blit"(5del) Sunt (oarte şi întinse !u
riCă pe un rând) Du=s (oarte de!ât de vreo "i sau două) Du'oarea lor e în!ă suporta+ilă şi
nu(ai două dintre ele au o!'ii s!oşi de păsări)
8 6ai întâi s=au distrat niţel !u ele$ "i!e po#ti!ios 6i!uţul$ ridi!ând o #ustă (ilitară
ri=al+ăstruie) :ite$ asta şi=a pierdut podoa+eleA
8 ACune$ por!uleA îi striă Bătrânul$ #urios) Du ţi=e (ilă delo! de săr(anele #e(ei?
8 /e=a( avut şi !e=a( pierdut$ n=o !unos! pe ni!i una$ protestea"ă 6i!uţul) Erei să
plân până (i=or sări o!'ii pentru #ie!are (ort pe !are=l întâlnes! în ti(p de ră"+oi? Asta
vrei?
8 Da!ă era( în lo!ul parti"anilor$ râde Bivolul$ tresăltând din tot !orpul său o+e"$ aş
#i luat una !u (ine şi (=aş #i pus pe nişte „Bra#t dur!' %reude* de !âteva ori pe "i) 9ia din
A(eri!a "i! !ă=i sănătos să #a!i a(or)
:n ţipăt as!uţit ne #a!e să sări( în pi!ioare şi să pune( (âna pe ar(e) O #e(eie
aleară pe deal în Cos$ î(pleti!indu=se$ onită de un +ăr+at (i! şi ras$ !are aită o se!ure
deasupra !apului)
/uţitul (aur al Leionarului s!lipeşte prin aer !a un #uler şi se în#ie în pieptul
+ăr+atului$ !are (ai #ue !âţiva paşi şi !ade !a un +utu!)
Spre stupoarea noastră$ #e(eia se arun!ă +o!ind peste !adavrul său şi se apu!ă să
strie +leste(e +ulăreşti !ătre Leionar)
8 Fi!e !ă eşti un u!iaş +leste(at$ eGpli!ă Bivolul$ !are o rupe niţel pe +ulăreşte)
To!(ai îşi aveau tă(+ălăul lor "ilni!$ iar se!urea #ă!ea parte din de!or)
8 S#inte Alla'A (or(ăie Leionarul$ şterându=şi !uţitul (aur de (âne!ă) /ine
nai+a ar #i putut să 'i!eas!ă una !a asta?
:n Brupp=diesel 'odoroit se #a!e au"it în satul ars de soare) Din el sar !âţiva
!in!isutişti
0
ălăioşi)
8 Au (ă!elărit tot +atalionul) Doi sunte( tot !e=a (ai ră(as$ striă un %eldHe+el !u
#aţa transpirată şi Ceoasă)
8 /ine a #ă!ut=o? întrea+ă Bătrânul se!)
8 -ăânii ăştia a#urisiţi$ striă %eldHe+elul #urios) Batalionul nostru a venit ai!i de la
Heu+er$ a!u( !âteva "ile$ şi !'iar în pri(a !io!nire au ni(erit într=o a(+us!adă) Eu a(
ră(as în ur(ă !u rupa (ea şi a( s!ăpat)
8 /u alte !uvinte$ ai şters=o$ rânCeşte -orta sar!asti!) Lui Adol# nu i=ar plă!ea aşa
0 /in!isutişti 8 trupe dis!iplinare
!eva) Ereau să spun$ în !a" !ă trea+a asta i=ar aCune la ure!'i)
8 De pute( alătura vouă? se interesea"ă %eldHe+elul$ neluând în sea(ă şi!ana)
8 Aveţi ar(e? intervine +rus! Bătrânul)
8 Du(ai !ara+ine$ !u două"e!i de lovituri de !ă!iulă$ răspunde %eldHe+elul)
-rusa!ii nu=s prea eneroşi !u !in!isutiştii)
8 Ai "ea(ă în el? vrea să ştie Bătrânul$ arătând spre Diesel)
8 Du$ (ere doar la deal în Cos)
8 Atun!i e=n reulă$ râde -orta$ vesel) .e'r(a!'tul 6arii 4er(anii e o+işnuit !a
lu!rurile să (eară în dire!ţia asta)
8 Ră(âneţi$ da!ă vreţi$ ad(ite Bătrânul$ dar reţineţiI Eu !o(and ai!iA
8 Tre+uie să predă( !arnetele de servi!iu? întrea+ă un tânăr !in!isutist$ o#erindu=l
pe al său)
8 ;tere=te la #und !u el$ îl s#ătuieşte 6i!uţul$ luându=şi un aer se(eţ)
8 Sunte( în ra'at$ îi "i!e Bătrânul %eldHe+elului) /arul nostru de luptă e o epavă
arsă$ aşa !ă ne aşteaptă o (ărşăluială "dravănă şi o pli(+are peste (unţi)
8 >i !unoşti? se interesea"ă %eldHe+elul$ "â(+ind a(ar)
8 Du$ "i!e Bătrânul$ la!oni!)
8 Se pare !ă=i ăoa"a universului a!olo sus$ şi două "ile e viaţă lună$ #ă!u
%eldHe+elul$ arun!ând o privire înriCorată !ătre silueta întune!ată a (unţilor) ;erpi$
s!orpioni$ #urni!i uriaşe şi Du(ne"eu ştie !âte altele) /a!tuşi !u destulă otravă în ei !a să
u(ple prăvălia unui !'i(ist)
8 Ai vreo idee (ai +ună? rânCeşte Bătrânul$ (uş!ând dintr=o +u!ată de tutun de
(este!at)
8 Du$ a!u( lu!re" pentru tineA
8 Adunătura asta a voastră are eGperienţă de luptă?
8 Doar !âţiva$ râde %eldHe+elul$ o+osit) Restul sunt +or#aşi şi 'oţi) E !'iar şi=un
proGenet printre eiA
Bătrânul o#tea"ă şi tri(ite un s!uipat (aroniu de su! de tutun pe #ântână) >şi aşa"ă
auto(atul pe u(ăr într=o po"iţie (ai !o(odă)
8 Spune=i adunăturii tale !ă noi pro!edă( rapid)
8 /urte 6arţială rapidă$ 'ă? dădu %eldHe+elul las avertis(entului)
8 /eva nelă(uriri? #a!e Bătrânul sar!asti!)
8 Di!i n=ai !redeA râde %eldHe+elul$ !u răutate)
8 >(i pare +ine !ă ne înţelee()
8 /e=ar #i să ne daţi !âteva auto(ate sau o puş!ă=(itralieră? suerea"ă %eldHe+elul$
o#erind un pa!'et de „,unos*)
8 Te !re"i într=un Arsenal? (ârâie Bătrânul$ răsu!indu=se pe !ăl!âie şi dând !u
pi!iorul într=o !as!ă$ !are "+oară prin aer şi !ade pe un !adavru) Eă arun!aţi e!'ipa(entul
în de"ordine) /u( dra!u poate lupta o ar(ată într=un ră"+oi !u e!'ipa(entul î(prăştiat
peste 'arta întreii Europe?
8 DaJ prost dispus (ai eşti astă"i$ re(ar!ă -orta$ des!'i"ându=şi a treia !onservă de
peşte)
Bătrânul nu răspundeK îşi arun!ă auto(atul pe u(ăr$ îşi aprinde ve!'ea lui pipă$ !u
!apa! de arint$ şi=o porneşte spre re(or!a !u (uniţie unde %eldHe+elul s=a aşe"at laolaltă
!u !âţiva dintre oa(enii săi)
8 /u( te !'ea(ă? întrea+ă Bătrânul$ su(+ru)
8 S!'(idt) După o s!urtă pau"ă$ adauăI rei(ent de linia=ntâi)
Bătrânul s!oate în!et din ură şi s!uipă !ât !olo un şuvoi +run de salivăI
8 ;i !e=i !u asta?
8 /redea( !ă te interesea"ă)
8 Du dau doi +ani ni!i da!ă eşti %eld(areşal)
Bătrânul se apropie şi se aşa"ă lână noi$ !erându=i lui -orta partea sa din !onserva de
peşte)
8 La nai+a$ sunt ostenitA e(e 4reor s#âşietor$ tre!ându=şi (âne!a peste #aţa
a!operită de pra#) :ite unde=a( aCuns noi$ #loarea 4er(aniei$ lăsându=l pe :nter(ens!'
7

7 :nter(ens!' Lo( in#eriorM 8 ter(en pe !are na"iştii îl #oloseau pentru popoarele de
„rasă in#erioară* 8 slavi$ evrei$ asiati!i$ neri 8$ opus !elui de HerrenvolN Lpopor de
stăpâniM !u !are se dese(nau pe ei înşişi şi alte popoare de „rasă superioară*$ ariană 8
să=şi #a!ă de !ap) 4eneralul (eu şi !u (ine n=a( #i ad(is aşa !eva) Da!ă l=a( #i avut pe el
şi (ono!lul lui printre noi$ ar #i avut de !e se te(e toţi a#laţii în trea+ă)
8 Da!ă tre+urile !ontinuă în #elul ăsta$ 6area 4er(anie va #i ştearsă de pe 'artă$
"i!e Bivolul su(+ru$ iar noi$ ne(ţii$ vo( #i din nou personaCele alea rele din poveştile
#raţilor 4ri(()
8 O să #i( (ân!ătorii de oa(eni !u !are îi sperii pe suari !ând se lasă seara$
în!uviinţea"ă -orta)
8 O perspe!tivă a nai+ii de tâ(pită$ de!lară 6i!uţul$ î(pa!'etând pli!tisit +en"i de
!artuşe în !utii de (uniţii)
Din nord$ dinspre (unţi$ se aude #o! de artilerie)
8 Ee!inii +at la uşă$ #redonea"ă -orta$ întor!ând !adavru pe spate în speranţa !ă va
ăsi dinţi de aur)
8 Tu iei (ortierul reuA urlă Bar!elona la unul dintre !in!isutişti)
Bar!elona e %eldHe+el$ dar nu prea are o!a"ia să=şi etale"e radul !ând e nu(ai !u
noi)
8 /u( ră(âne !u orătania aia neară de=a!olo? întrea+ă Heide$ arătând !u
pistolul=(itralieră spre popa !are şedea şi desena !er!uleţe în pra#ul dru(ului)
8 -oate ple!a o dată !u noi sau poate ră(âne unde e$ "i!e Bătrânul$ indi#erent)
8 /urăţă=l pe arid$ suerea"ă Tano$ un er(an năs!ut în Ro(ânia$ !are #usese
pro#esor de dans la Bu!ureşti) Ori!ând are o !lipă de răa" dansea"ă în paşi de tano$
ur(ărind o or!'estră lăuntri!ă)
8 Să=l !urăţă( pe netre+ni!$ "+iară 6i!uţul) Ti!ăloşii ăştia !ereşti adu! întotdeauna
'inion ai!i$ pe pă(ântA
8 Da$ 'ai să ter(ină( !u el) D=a( vă"ut ni!iodată un popă în!asând un +ilet pentru
o !ălătorie nu(ai dus$ !'i!oteşte Bivolul$ în ti(p !e straturile sale de slănină tresaltă într=o
veselie)
8 Eu 'otărăs! da!ă !ineva ur(ea"ă să #ie li!'idat sau nu$ de!ide Bătrânul$ la!ial)
8 O să #iu !u o!'ii pe el$ ori!u() Trupul şi su#letul nu ţin pasul de #ie!are dată$ "i!e
Tano$ s!'iţând !âţiva paşi de dans) O dată$ !ei dintr=a patruşpatra au dat peste un pilot
!eres! !are nu avea (ai (ulte leături !u Do(nul de!ât diavolul însuşiA
De aţinti( !u toţii privirea asupra părintelui)
8 Dă să=i des!'id +ereata ti!ălosuluiA "i!e 6i!uţul$ pipăindu=şi tăişul !uţitului de
luptă)
O es!adrilă de He 000 tre!e urlând pe deasupra noastră) :nul dintre ele des!rie un
!er! în aer şi revine)
8 Asta ne (ai lipseşte$ să ne ia ai noştri drept păâni$ "i!e Bătrânul$ privind neliniştit
la avioanele de vânătoare)
8 <suse$ îşi varsă ăinaţulA s!'elălăie Bivolul$ repe"indu=se între !ase)
8 DispăreţiA striă prevenitor Bătrânul$ punându=se la adăpost îndărătul 'i"durilor
#ântânii)
>l ur(e" pe -orta !'iar în #ântână) /ad) Apa e !a 'eaţa) 6ă înş#a!ă în !lipa în !are
era( pe pun!tul de a (ă îne!a) Stă( aăţaţi de !iutură)
Deasupra !apetelor noastre e un vuiet de tunet) -uşti=(itralieră !lănţăne) De ata!ă
întreaa es!adrilă) -are !ă a venit s#ârşitul lu(ii)
Avioanele nu plea!ă de!ât atun!i !ând între satul a dispărut de pe #aţa pă(ântului)
/iudat$ dar ni!i unul dintre noi nu e ni!i (ă!ar rănit) Ata!urile aeriene sunt
înne+unitoare$ dar nu prea e#i!iente) Lipsă de pre!i"ie)
8 Atâta ti(p !ât nu te a#li în lo!ul în !are !ad +o(+ele$ nu=i +ai$ rânCeşte -orta$
aşe"ându=se pe nisip eGa!t în a!elaşi lo! pe !are şe"use înainte de în!eperea ata!ului)
8 /e=ar #i să ne opri( ai!i? propune %eldHe+elul S!'(idt) De va !ulee divi"ia)
8 ;i !e=o să (ai #a!ă divi"ia? #a!e -orta +atCo!oritor)
8 6erde alors+ Au şi aşa destulă +ătaie de !ap$ o#tea"ă Leionarul) /e (ai !ontea"ă
pentru ei o rupă în plus sau în (inusA
8 Du valoră( ni!i !ât o ră(adă de ra'at de (âţă us!at$ de!lară 6i!uţul$ arun!ând
!u o piatră într=o pisi!ă !e stătea şi se spăla pe !adavrul unui soldat er(an)
8 Doa(neA striă -orta #urios) -ână şi pisi!ile de=ai!i de pe lână 6area Deară nu
(ai dau dovadă de respe!t #aţă de Ar(ata er(ană) :nde=or să du!ă toate astea?
er(ani!ii$ anlo=saGonii$ nordi!ii)
8 La Bolâ(aA rânCeşte 4reor$ po!nind pisi!a în plin !u o !as!ă de oţel +ine o!'ită)
6âţa aia a#urisită e$ !u siuranţă$ o (âţă Cidan!ă$ e de părere 6i!uţul) -ro+a+il !ă to!(ai se
ândea să se slo+oade pe 'oitul a(ărâtului de nea(ţ)
8 /âte (ai ave( de îndurat$ pu#neşte Heide$ !u ne!a")
8 Ar(ata=i ter(inată$ "i!e 6i!uţul$ aprin"ându=şi un tra+u!) -ână şi "+urătorii lui
45rin ni se !a!ă=n !ap)
8 Adunarea$ şi la dru(A porun!eşte Bătrânul$ ridi!ându=se)
8 /orpul o(enes! nu a #ost !reat !a să (ărşăluias!ă protestea"ă -orta$ întin"ându=şi
(uş!'ii ţepeni şi striând durere)
6unţii sunt depri(anţi) De #ie!are dată !ând aCune( în vâr#ul a !eea !e !redea( !ă
e ulti(ul ur!uş$ des!operi( altul$ (ai înalt$ aşteptându=ne)
4rupa nu aCunsese prea departe !ând Bătrânul îşi a(inteşte !ă n=au #ost u(plute
+idoanele !u apă) -ădurea de !a!tuşi e (oarte !urată #ără apă)
8 >napoi la #ântânăA ordonă aspru)
8 E=a( povestit vreodată despre perioada în !are eneralul (eu şi !u (ine
(ărşăluia( peste Dunăre? îl is!odeşte 4reor)
8 S!'i(+ă pla!a$ a( au"it=o p=asta de !el puţin două"e!i de ori$ i=o taie Bar!elona$
iritat)
8 6ân!ai î(preună !u eneralul tău? întrea+ă Tano$ !u interes) Are o slă+i!iune
#ăţişă pentru radele superioare)
8 Bineînţeles$ #a!e 4reor !ondes!endent) /âteodată$ dor(ea( !'iar în a!elaşi pat$
!u (ono!lul nostru între noi)
8 Era pidosni! eneralul tău? întrea+ă -orta$ o+ra"ni!)
8 O între+are !a asta te poate du!e în #aţa unui !onsiliu de ră"+oi de urenţă$
(or(ăie 4reor insultat)
8 La dra!u$ urlă surprins 6i!uţul) Du !red !ă eGistă$ !u adevărat$ un ast#el de
!onsiliu)
8 @i=ai atins vreodată eneralul? se interesea"ă Tano$ !u veneraţie)
8 Tre+uia să=l de"+ra! în #ie!are seară !ând se !ul!uşea$ pentru a #i ata pentru
ră"+oiul de a doua "i, răspunde 4reor !u (ândrie)
8 Ar !a( #i ti(pul să ne +ăă( #undurile la adăpost$ nu !redeţi? suerea"ă 6i!uţul$
privind spre (unţii de pe !are se #a! au"ite #o!uri de puş!ă=(itralieră)
8 /âte !anistre (ai ave(? vrea să ştie Bătrânul$ ar(ându=şi pistolul=(itralieră
(odel 2O)
8 Doar !in!i$ râde Bar!elona$ de"a(ăit)
8 Or să se ate în !urând$ rânCeşte @eastă) Arată !a un sa! în !are "ornăie o ră(adă
de oase us!ate)
8 Apa o să iasă din tine (ai repede de!ât a intrat$ #a!e 6i!uţul) /u(J dra!u poate un
o( să #ie în 'alul ăsta de sla+? Du pri!ep)
8 @eastă ar tre+ui să se du!ă=n A(eri!a) Ar #a!e avere arătându=se drept vi!ti(ă a
ororilor laărelor de !on!entrare$ suerea"ă -orta)
8 Tă!eţi un pi! din ură$ (ârâie Bătrânul$ şi as!ultaţi) Tre+uie să tre!e( (unţii$ !u
sau #ără apă) E sinura noastră şansă)
8 S#inte SisoeA i"+u!neşte :ntero##i"ier Br&er de la RD
3
) Du=ţi dai sea(a !e
vor+eştiA A!olo=i o pădure de !a!tuşi !u ţepii luni !ât +aionetele) Ea tre+ui să ne !roi(
dru( !u (a!'etele şi n=ave( de!ât două) D=or să ne ţină (ultă vre(e) ;i pe ur(ă nu e ni!i
ur(ă de apă pe=a!olo)
8 Atun!i !e dra!u suere"i? ţipă Bătrânul disperat)
8 -e !ărări până la dru(ul prin!ipal$ răspunde Br&er$ !ăutând !u privirea apro+ări
în Cur)
8 Eşti ne+un de leat$ îi respine Bătrânul suestia !u dispreţ) -roprietarii leiti(i ai
ţării se a#lă înşiraţi de=a lunul şoselelor !u intenţia 'otărâtă de a ne veni de 'a!)
8 Să=i lovi( la +oaşe$ propune 6i!uţul$ (utându=şi !'işto!ul de tra+u! dintr=un !olţ
în !elălalt al urii şi apu!ându=l !u dinţii) E ti(pul !a popândăii ăştia de la 6area Deară să
a#le !ine=i vi"itea"ă)
8 Du=i aşa$ (i!uţ vitea" !e eşti? rânCeşte -orta$ întin"ând (âna pentru un tra+u!)
6i!uţul îi dă unul #ără să !râ!neas!ă)
3 RD 8 Rei(ent dis!iplinar
Heide tre+uie să=l aprovi"ione"e !u o 'al!ă de !ârnat de #i!at) Di(eni nu îndră"neşte
să=l re#u"e pe -orta în (o(entul în !are a!esta !ere !eva) /el (ai înţelept lu!ru pe !are=l
poţi #a!e da!ă vrei să ră(âi viu e să te ţii +ine !u el) E în"estrat !u a!el !iudat al şaselea
si(ţ 8 alt#el întâlnit doar la evrei 8 de a di+ui provi"ii de la distanţă de Nilo(etri)
Arun!ă=l în pielea oală în (iClo!ul deşertului 4o+i şi se va du!e ţintă la !eva de +ăut)
-oate nu !'iar +ere re!e !a 'eaţa$ dar apă$ în ori!e !a")
Leionarul dă un şut resturilor dintr=un sa! de (erinde şi striă a!ruI
8 /n les emmerde+ Batalionul tre+uie să #ie pe undeva din!olo de (unţii ăia)
8 Se poate$ răspunde la!oni! Bătrânul) Ori!u($ asta=i şi dire!ţia$ noastră) Aşa de!iA
Du se trae la întâ(plare) Des!'ideţi #o!ul doar asupra ţintelor pre!ise) Du uitaţi !ă
î(puş!ăturile atra ina(i!ul şi n=ave( nevoie de aşa !eva)
„-lop$ plop* se aude de la nord)
8 Opt"e!i de (ili(etri$ anunţă Bivolul$ i(portant$ su#lându=şi nasul !u deetele)
„/ra!*$ şi „!ra!*$ şi „!ra!A*
8 /in!i"e!i de (ili(etri$ spune -orta$ a"vârlind de"a(ăit$ !ât !olo$ un sa! de
(erinde ol)
8 /ine le=o da toate uneltele alea? întrea+ă 4reor neliniştit)
8 Le vând trădătorii italieni şi er(ani$ răspunde Heide$ la!ial) Ar tre+ui spân"uraţi)
-entru aşa !eva să eGiste doar o sinură pedeapsă 8 (oarteaA Sunte( prea (oi) ,ude!ată
(uiereas!ă)
8 >n !urând n=o să (ai ră(âneţi în 4er(ania de!ât tu şi !u Adol#$ râde -orta
"o(otos)
8 Do(nul ne va aCuta$ (ur(ură părintele$ privind înspre noi)
8 <=au"i la (aşina asta de ruă!iuni$ "i!e @eastă +atCo!oritor$ arun!ând !u un +ăţ
după preot) Două$ târşelosilor$ nu ne va aCuta Du(ne"eu) 6ai dera+ă ne va da un şut în
#und)
8 <sus îi aCută pe toţi !ei !are i se roaă Lui$ răspunde părintele în!et şi priveşte spre
deşertul îne!at în soare$ unde (ai #u(eă în!ă !lădiri în ruine în ur(a ata!ului aerian)
8 Tu şi !u a#urisitul tău de oaspete !eres!$ urlă 6i!uţul #urios) 9ia !are=au #ost
atârnaţi în 6orellens!'lu!'t au +ol+orosit la ruă!iuni până !ând au în!asat=o$ şi Du(ne"eu
nu i=a aCutat delo! pe săr(anii nenoro!iţi)
8 A( prins leătura$ ţipă Heide$ răsu!ind #e+ril dis!ul staţiei noastre de
e(isie=re!epţie)
8 /ine dra!u eşti$ +ăi ra'at idiot? urlă el în re!eptor)
8 Linuşirile n=o să=ţi aCute la ni(i!) Ai!i e Ar(ata poporului) O să !urăţă( #oarte
!urând !ărările de tot ra'atul vostru er(an)
8 -li(+ă ursuJ$ (ai(uţoiule$ spu(eă Heide)
8 S=a "is !u tine$ !ârnăţaruleA >n !inşpe (inute de=a!u( înainte o să intri la (ă!inat)
8 /ăpiatuleA Heide s!uipă #urios pe staţie) Eşti ne+unA
8 Te=ai ars$ por! na"istA
8 /e ne(erni! a#urisit şi ăsta$ striă 6i!uţul$ în#uriat) Hai să dă( o raită după elA
:n urlet prelun ră"+ate din staţie) /onta!tul e întrerupt)
8 /re"i !ă ne pot vedea? întrea+ă$ neliniştit$ @eastă)
8 Bineînţeles !ă nu$ răspunde 6i!uţul +atCo!oritor) Da!ă ne=ar #i vă"ut$ ne=ar #i
!urăţat până a!u()
8 9ştia nu=s parti"ani o+işnuiţi$ #a!e Bătrânul$ ânditor)
8 /o(unişti ti!ăloşi) Roşii !a un !ur de (ai(uţă$ "+iară 6i!uţul #urios$ a(eninţând
!u pu(nul vâr#urile (untelui)
8 Du !redeţi !=ar #i ti(pul să ne îndreptă( (ădularele în dire!ţia potrivită şi s=o
luă( într=a!olo? spune -orta$ adunându=şi e!'ipa(entul)
8 Antrena(entul îţi #a!e +ine$ râde Tano$ dănţuind în (iClo!ul pieţii)
Bivolul se luneşte în nisipul #ier+inte şi despătureşte un do!u(ent !ât toate "ilele)
8 Eu şi #a(ilia (ea a tre+uit să ne în#ăţişă( unei !o(isii pentru puritate rasială$
"i!e$ din !au"ă !ă a( aCuns propriul (eu +uni!)
8 Aşa !eva nu=i !u putinţă$ spune Bătrânul$ uluit$ şi=şi pune Cos auto(atul)
8 Di(i! nu=i i(posi+il în al <<<=lea Rei!' nenoro!it) Te po(eneşti !ă o s=aCun şi
propriul (eu stră+uni!) Aşteaptă nu(ai !a +ăietanii ăia !u puritatea rasială să se pună pe
(ine) E vina nevesti=(i$ ti!ăloasa aia !ăpiată) Are o #ii!ă (atură după !are i s=au aprins
!ăl!âiele lui tai!ă=(iu şi s=a=n!ur!at !u ea)
8 %ii!a nevesti=ti tre+uie să #ie şi #ii!a ta$ !onstată Bătrânul$ !u o eGpresie #oarte
serioasă pe !'ip)
8 Da$ da$ aşa=i$ dar ve"i !ă nu=i !'iar aşa) Ea o avea pe #i=sa înainte de a ne înnoda
noi doi) ;i uite=aşa re"ultă !ă tai!ă=(iu (i=a devenit inere şi #ii!ă=(ea (i=e (a(ăA
8 Li(pede$ râde -orta) %ii!ă=ta e nevasta lui tai!ă=tu)
8 /e +ala(u!$ #a!e 4reor disperat$ şi totul nu(ai #iind!ă un o( sensoară !u o
(uiere !are vine !u un plod pre#a+ri!at)
8 9sta$ #iule$ e doar în!eputul$ o#tea"ă Bivolul) A!u(a=i pri!ep (ai +ine pe ti!ăloşii
ăia ş(e!'eri de Cidani) Du se=nsoară de!ât !u #e!ioare) -ână a!u($ din pri!ina !a"ului (eu$
doi inşi de la +riada de (oravuri au luat=o ra"na şi$ pro+a+il$ le vor ur(a şi alţii) -ur şi
si(plu$ nu puteau pri!epe !ă eu şi !u #e(eia (ea ave( un #iu !are=i !u(nat !u tai!ă=(iu)
8 /u($ dar e evident$ intervine Bătrânul) Doar e #ratele nevestei luJ tai!ă=tu)
8 Da$ pentru !ă nevasta luJ tai!ă=tu e #ii!a nevesti=ti$ rânCeşte Bar!elona senin)
8 Tre+urile s=au !o(pli!at +ine de tot$ se văi!ăreşte ne#eri!it Bivolul$ în !lipa în !are
#ii!ă=(ea$ nevasta tatei şi a (ea (a(ă$ a avut un #iu) El (i=e #rate$ !ă doar e #iul lui
tai!ă=(iu$ dar e şi #iul #ii!ei (ele$ !eea !e însea(nă !ă=i sunt +uni!)
8 >n !a"ul ăsta$ nevastă=ta ţi=a devenit dintr=o dată +uni!ă$ urlă -orta$ vesel)
8 Da$ a#urisită trea+ă$ aşa=i? (or(ăie Bivolul$ !u o privire pierdută spre !eruri) <o=s
soţul nevesti=(i$ dar îi sunt şi nepot pentru !ă sunt #ratele #iului #ii!ă=si şi$ din (o(ent !e
soţul +uni!ii tale ţi=e auto(at +uni! 8 îşi des#ă!u +raţele într=un est disperat 8$ atun!i e
li(pede !a lu(ina "ilei !ă eu î(i sunt propriul +uni! şi !o(isia aia de puritate rasială nu
ştie de unde să=n!eapă !a să leali"e"e toată trea+a) ;i de=aia sunt eu a!u"at de (isenaţie$
!are=i un #el de in!est)
8 Or să te=n#unde$ #iule$ prooro!eşte 6i!uţul$ a(eninţător) Du=ţi ră(âne de!ât să
speri !ă Adol# nu va au"i ni(i! despre tine)
O eGplo"ie puterni!ă întrerupe a!eastă !iudată istorie de #a(ilie) :r(ea"ă
î(puş!ături şi ra#ale al !ăror e!ou se rostooleşte peste (unţi)
O ştere() O stranie nelinişte pune stăpânire pe noi)
8 Să ră(âne( pe lo!$ ne îndea(nă %eldHe+elul S!'(idt) E ne+unie !urată să
(ere( în pădurea aia de !a!tuşi) -ână şi ani(alele se #eres! de ea)
8 C7est le bordel, şuieră Leionarul (ânios) De+unia e să nu ne (iş!ă() De vor tăia
+ereăţile !ât ai "i!e peşte) Sinura noastră şansă sunt !a!tuşii)
8 /unos! dru() %oarte prost dru($ se +aă în vor+ă StoiNo$ din Rei(entul de
ardă +ulăres!) E sinurul supravieţuitor dintr=un spital de !a(panie pe !are l=au luat
parti"anii) Se salvase as!un"ându=se până la ple!area 'erilei într=o ladă !u (e(+re
a(putate)
8 /ât ave( de (ers? întrea+ă Bătrânul$ plin de speranţă)
8 Trei$ poate patru "i$ răspunde StaiNo nesiur$ dar noi (erea #oarte repede) Du
ândi( la apă)
8 Apa=i pro+le(a !ea (are$ o#tea"ă Bătrânul$ aprin"ându=şi pipa !u !apa! de arint)
8 A( au"it vor+indu=se despre !ă(ile !are 'ales! !a!tuşii pentru su!ul lor$ spune
Bivolul)
8 4mpossible, mon ami, se dă (are Leionarul$ au un ust (ai rău de!ât urina de
(ai(uţă #iartă)
8 Du te poţi o+işnui !u ustul? îl is!odeşte -orta interesat) 6ai dera+ă aş +ea pipi
de (ai(uţă de!ât să !răp de sete)
Fiua se s!ure în!et$ #ără !a noi să luă( o 'otărâre) /adavrele e(ană o du'oare
insuporta+ilă) Bătrânul ne=a ordonat de !âteva ori să le înropă($ dar ne=a( #ă!ut !ă nu=l
au"i()
-entru (o(ent$ renunţă şi se aşa"ă pe un +olovan între Bar!elona şi Leionar)
8 D=ave( în!otro$ tre+uie să ne în!rede( în StoiNo$ spune el$ în!et$ #iGându=l !u
privirea pe +ular$ în uni#or(a lui Ceoasă de ardă$ ri=al+ăstruie$ !u şnururi şi peti!e roşii)
8 /unoaşte desişul$ a#ir(ă Leionarul$ aprin"ând ânditor un „/aporal*) @ăranii
ăştia de (unte sunt (eşteri în !roirea dru(ului printr=o pădure de !a!tuşi) ;i pe unde pot
(ere ei$ pute( (ere şi noi) Aş vrea să=l văd eu pe ţăranul !are=i (ai dat nai+ii de!ât noi$
soldaţii de rândA
8 Ai (ai #ost vreodată într=un desiş !a ăsta? #a!e Bar!elona$ !u un "â(+et ironi!)
8 8on, mon ami. Dar a( au"it o (ulţi(e de lu!ruri despre aşa !eva şi=ţi pot spune
!ă e (ai rău de!ât da!ă ai tre!e des!ulţ prin !a"anul iadului)
8 Eu a( #ost pe=a!olo$ "i!e Bar!elona su(+ru$ lustruindu=şi pistolul=(itralieră) E
iadul pe pă(ânt) Di!i diavolul însuşi nu s=ar în!u(eta s=o porneas!ă prin ase(enea lo!uri)
Sunt uitate de Du(ne"eu) După !âteva ore eşti !onvins !ă până ai!i ţi=a #ost) Totul e(ană
(oarte) Sinurele vieţuitoare sunt nişte reptile veninoase$ !are te ata!ă în !lipa în !are te=au
o!'it) Fârie=te într=unul din spinii ăia +leste(aţi şi s=a "is !u tine)
8 /e perspe!tivăA /e (ai perspe!tivă$ striă -orta$ în'iţind o sardea întreaă)
8 Le veni( noi de 'a! nenoro!iţilor ălora de şerpi şi de !a!tuşi$ (or(ăie 6i!uţul
a(eninţător) Doar sunte( er(ani nu? /u!eritori$ aşa=i?
După=a(ia"a târ"iu$ îşi #a!e intrarea în sat un B&+el "o(otos$ stropit !u noroi) :n
(aior în uni#or(ă de !a(u#laC$ !u un pistol=(itralieră la îndoitura +raţului$ sare din el şi se
pune pe "+ierat)
8 Ar !a( #i ti(pul să strâneţi rândurile şi să !onstruiţi +ari!ade pe şosea$ nu
!redeţi? LBate #urios !u pi!iorul în pă(ânt)M E ora în!'iderii$ aşa=i? Traeţi o+loanele$ nu?
Eor sosi întăriri de la divi"ie !el târ"iu (âine=di(ineaţă) ;i tu$ %eldHe+el 8 se răsu!eşte
înspre Bătrânul 8$ vei răspunde !u !apul da!ă satul ăsta nu va #i păstrat)
8 Du (ai ave( (uniţie$ do(nule) D=o să pute( ţine văăuna asta (ai (ult de=o
oră)
8 Du în!er!a să=l înveţi pe ta!=tu să #a!ă !opii$ ţipă (aiorul înroşindu=se) -ăstre"i
satul sau vei #i spân"urat)
Se răsu!eşte pe !ăl!âie şi se !aţără înapoi în B&+el$ !are dispare în lunul şoselei !u o
vite"ă in!redi+ilă)
8 Se (iş!ă pre!u( un (ăar !u un !a!tus su+ !oadă$ rânCeşte -orta) /'iar !rede !ă
ne vo( ră"+oi !u ve!inii pentru lo!ul ăsta?
8 /e repede a şters=o$ o+servă Tano) D=aş #i !re"ut !ă un B&+el poate s!oate o
ase(enea vite"ă)
8 /ă!ă!ioşi !u !onştiinţa în!ăr!ată$ de!lară 6i!uţul$ #urios$ şi dă repede un şut
violent într=un pi!ior s(uls)
8 Tipi! pentru ti!ăloşii ăştia de eroi de tini!'ea) /u( le (ai pla!e lor să dea ordine
altora a!olo unde (iroase a .al'alla
2
şi a a#urisită (oarte de erouA re(ar!ă Bivolul$ !u
dispreţ)
De aşe"ă( din nou) @eastă prinde (uşte şi le (ănân!ă) Fi!e !ă au ust de !reveţi)
De=a !onvins şi pe noi să le ustă() Du sunte( de a!ord !u el) Să #ie vreo pasăre într=o
în!arnare anterioară?
8 Allons-9+ #a!e Leionarul) Fă+oveala pe=ai!i e apă de ploaie)
8 ;i !u( ră(âne !u păstrarea satului? întrea+ă Bătrânul ânditor) Ai au"it ordinele
(aioruluiA
8 De(erni!ul ăla$ urlă 6i!uţul) D=are ni!i ur(ă de 'a+ar !ine sunte( noi de #apt)
9sta=i sinurul lu!ru +un în toată ar(ata asta pă!ătoasă) >n uni#or(ă$ toţi arătă( la #el)
>ntr=un iureş de spai(ă$ pra# şi să+ii s!ânteietoare îşi #a!e apariţia în sat o unitate
!ălare de !a"a!i de=ai lui Elasov
P
)
:n .a!'t(eister îşi struneşte !alul) A!esta !a+rea"ă şi s!oate un ne!'e"at nervos)
8 /e unitate voi? întrea+ă insul$ într=o er(ană stri!ată)
8 :nitatea „S#ânta trei(e*$ răspunde 6i!uţul$ lăţindu=şi ura într=un rânCet)
8 Tu nu o+ra"ni!$ O+ere#reiter$ şuieră !a"a!ul$ spinte!ând aerul !u sa+ia în dire!ţia
6i!uţului) Tu stai drepţi$ tu vor+eşti (ie)
8 De !e$ (ă$ #iu de !apră !au!a"iană$ striă 6i!uţul dispreţuitor) /re"i !ă un
!etăţean al Ha(+urului va po!ni !ăl!âiele pentru ra'aţi !a voi? Or să vă atârne ai voştri în
!urând$ #ii siur de asta$ +ăieteA
8 %eldHe+el$ tu #a!e a!u"aţie la o(ul ăsta$ ţipă .a!'t(eisterul$ tur+at)
8 4ura$ şuieră Bătrânul$ întor!ându=i spatele) 4ăseşte=ţi alt teren de Coa!ă)
2 .al'alla 8 în (itoloia nordi!ă 8 lo!ul !eres! de popas al !elor !ă"uţi în luptă
P Andrei Andreevi!i Elasov 8 eneral rus !are a !onstituit o ar(ată reduta+ilă din
pri"onieri ruşi din laărele er(ane$ !u !are s=a alăturat ar(atelor lui Hitler în lupta
î(potriva !o(unis(ului) La s#ârşitul ră"+oiului$ s=a predat î(preună !u ar(ata lui
a(eri!anilor$ a!eştia dându=i pe toţi pe (âna lui Stalin) 4eneralul Elasov a #ost spân"urat$
iar soldaţii săi u!işi până la ulti(ul.
.a!'t(eisterul îşi struneşte !alul atât de violent în!ât a!esta se ridi!ă pe pi!ioarele
dindărăt) 6i!uţul se arun!ă într=o parte$ spre a nu #i lovit de !opitele din #aţă ale !alului)
Respiră adân! a ui(ire)
8 /e dra!u? Aşteaptă nu(ai$ pui de s!roa#ă si#iliti!ă$ te=nvăţ eu (inte$ urlă$
tri(iţându=i !alului o dire!tă de stâna în +ot) Apoi îl prinde de după !ea#ă şi în!ear!ă să=l
pună la pă(ânt)
/alul înenun!'ea"ă şi e(e de spai(ă$ iar .a!'t(eisterul loveşte !u sa+ia înspre
6i!uţul)
8 6ai(uţoi u!iaş$ ră!neşte a!esta$ înş#ă!ându=l pe !a"a! de pe !alul său şi
pornindu=se să=l tă+ă!eas!ă în pu(ni) -ui de târ#ă +leste(atăA
8 ACune$ striă Bătrânul$ ridi!ând auto(atul)
8 /re"i !=a( să las arătarea asta "+âr!ită să (ă ai+ă la deştuJ (i!?
:n O+ere#reiter !ălare pe o (oto!i!letă rea B6. #rânea"ă în piaţă şi derapea"ă
lateral$ oprindu=se)
8 Doa(neA /redea( !ă adunătura voastră e vreo 'erilă) Sunt de la statul=(aCor din
07 4renadieri=RD) De=au pus pe #uă) -arti"anii sunt pe ruta 7QR şi s=a de"lănţuit iadul
lână Barni+at)
8 ;i=n!otro o apu!i? întrea+ă -orta is!oditor)
8 O şter la 6alNo SarNovo$ ne spune !onspirativ$ şi de a!olo (ai departe spre
Eaiasal)
8 Dar asta=i în Tur!iaA intervine Heide$ ui(it)
8 Ai ni(erit=o$ rânCeşte O+ere#reiterul$ !u o #iură senină) 6=a( săturat de ră"+oiul
ăsta) >n trei "ile de=a!u( înainte o să (ă lă#ăi pe plaCă la TeNirda$ în!onCurat de un 'are(
între$ iar voi$ +ăieţi$ puteţi #i din partea (ea$ !u!eritori până la (oarte) Dar #ără (ineA
8 Asta=i de"ertare) O să te !oste !apuJA ţipă Heide$ s!andali"at)
8 -er#e!t adevărat$ !a(aradeA râde RD=istul) Eu o nu(es! prelunire de viaţă) Ereau
să !răp în patul (eu$ aşa !u( #a! a#urisiţii de enerali) Asta=i de(o!raţieA
8 Eşti un trădătorA a#ir(ă Heide) /onstituţia prevede !ă #ie!are individ are dreptul şi
datoria să apere Eaterlandul !u preţul vieţii) Du ştiai?
8 Di!iodată nu (i=a( pus se(nătura su+ leea asta$ #iule$ spune O+ere#reiterul$
rânCind) 9ia !are au se(nat$ ăia să se lupte)
8 Du eşti re!unos!ător patriei tale? se +ur"uluieşte Heide$ indinat)
8 Sunt +ătut în !ap? D=a( !erut ni!iodată vreun Eaterland şi ţoalele pe !are le port
de !ând Eaterlandul şi=a asu(at răspunderea pentru ardero+a (ea nu sunt !eea !e
o+işnuies! eu să port$ dar ni(eni nu=(i !ere părerea)
>şi pune în #un!ţiune (otorul B6.=ului$ se aşa"ă în şa$ îşi aranCea"ă
pistolul=(itralieră şi=şi trae !as!a pe o!'i)
8 Băieţi$ să le trans(it salutări din partea voastră (uierilor tur!oai!e şi !elorlalţi
prăpădiţi de (usul(ani?
8 /'iar aşa$ râde -orta$ vesel) Spune=le să lase porţile lar=des!'ise$ !ă sunt pe
dru()
8 Dar da!ă te tri(it înapoi? întrea+ă 4reor$ s!epti!) Suede"ii aşa #a!) /e$ !re"i !ă
tur!ii nu=s la #el de ti!ăloşi?
8 Asta va #i voia lui Alla'$ !u( "i! ăia la !are (ă du!$ nu=i aşa? ad(ite
O+ere#reiterul) Ereau să spun$ da!ă nu ieşi în #aţă !u ni!i un dar) Sunt de la /artierul
eneral$ a(i!e$ şi a( o ţâră de (aterial 4eNados de !itit pentru ur(aşii -ro#etului) Erea
!areva dintre voi să (i se alăture? 6ai e un lo! pe perna târ#ei în spate)
8 E vreunul !are nu poate (ărşălui? întrea+ă Bătrânul$ privind în Cur)
8 Do(nule$ do(nuleA e(e -orta$ târându=se şi #olosind auto(atul drept !ârCă)
Do(nule$ eu nu (ai a( delo! pi!ioare) Tre+uie să (ă rostooles! pe +oaşe)
8 ;tere=o$ -orta$ #a!e Bătrânul)
/u un "o(ot de tunet$ B6.=ul dispare în pra#ul dru(ului)
8 Oare va reuşi? 4reor e s!epti!)
8 4enul ăsta de O+ere#reiter er(an reuşeşte întotdeauna$ a#ir(ă -orta !ateori!)
8 ;tii să !iteşti o +usolă? i se adresea"ă Bătrânul lui StoiNo) -ropun s=o luă( după
+usolă$ 2R) 9sta=i dru(ul pe !are=l ştii tu?
8 %eldHe+el$ spun da) Busola +ună trea+ă$ răspunde StoiNo$ studiind !u interes
instru(entul !are "a!e pe 'artă) 6ere( dru(ul StoiNo şi dru(ul +usolă) >nainte (ere
soldaţi răi$ #ără rad) Ei !roieşte dru($ vânea"ă şarpe)
8 >na=a=a=i=i=nteA striă Bătrânul$ arun!ându=şi puş!a pe u(ăr)
:n ti(p$ ur(ă( !ărarea spre 4ulu(anovo) Apoi o luă( peste dealuri şi dru(ul
devine doar o pere!'e de ur(e de roţi)
>n apropiere latră o (itralieră) /oloana se opreşte pentru o !lipă$ trăând !u ure!'ea)
-rivi( neliniştiţi la desiş şi ni!i unuia nu=i surâde ideea de a (ărşălui prin la+irintul a!ela
de 'i(pi şi veetaţie #anto(ati!ă$ us!ată şi strâns î(pletită)
Luna$ (o'orâtă$ arun!ă luni u(+re spe!trale)
„Hârş$ 'ârşA* 6a!'etele îşi !ântă !ânte!ul$ în ti(p !e doi !in!isutişti !roies! dru(
printre !a!tuşi)
Sunte( în!ordaţi şi puşi pe aşteptare) 6iroase a pri(eCdie şi a (oarte) Ave( ar(ele
preătite să intre în a!ţiune)
8 /e lo! +leste(at$ şopteşte Bivolul$ !u spai(ă) -ute a <van) /unos! asta)
8 C7est un bordel+ spune Leionarul) Dar va #i (ai rău)
6i!uţul se opreşte atât de +rus! în!ât (ă !io!nes! de el)
8 Sunte( o+servaţi$ şopteşte răuşit) Dişte ti!ăloşiA :!iaşi î(puţiţiA
8 Eşti siur? întrea+ă Bătrânul$ înriCorat) /unoaşte şi preţuieşte instin!tele de
ani(al ale 6i!uţului)
8 Du (ă=nşel ni!iodată$ ripostea"ă 6i!uţul) Hai să=i ăsi( şi să le s!oate( pipotele)
8 -e (ine nu !ontaţi$ (or(ăie -orta$ neliniştit) -e=ai!i e întuneri! !a în !'iloţii unei
nerese)
8 Deresă$ 'ă$ #a!e 6i!uţul) Aş #i în stare să ăses! una şi într=o +e"nă totală)
/ei doi dispar pe nesi(ţite în întuneri!ul dintre !a!tuşi)
8 Bese!!, şopteşte Leionarul$ #iGându=şi patul puştii=(itralieră în u(ăr)
Ti(pul a+ia se târăşte) Au tre!ut aproape patru ore) :n urlet de (oarte despi!ă
liniştea)
8 /e nai+a a #ost asta? şopteşte 4reor$ înspăi(ântat)
Se întor! puţin înainte de ivirea "orilor$ du!ând între ei un por! săl+ati! uriaş)
8 De(erni!ul ăsta e sinurul parti"an de !are ne=a( lovit$ râde 6i!uţul) Era aproape
la #el de speriat !a şi noi)
8 A #ost draoste la pri(a vedere$ anunţă -orta$ lovind por!ul (ort !u pal(a peste
#und)
8 /e=a #ost !u ţipătul ăla? întrea+ă Bătrânul)
8 Du i=a !onvenit !ă i=a( tăiat +ereata)
8 ;i !e=i !u parti"anii? se arată interesat Bătrânul)
8 Sunt pe=ai!i$ pe undeva$ îl in#or(ea"ă -orta$ arun!ând o privire nesiură spre
(asa !o(pa!tă de !a!tuşi) Du pri!ep !u( de se pot deplasa prin !'estia asta #ără să=şi
!roias!ă dru()
>n depărtare$ tună artileria) Aerul se !utre(ură la sunetul eGplo"iilor)
8 DeCa +at la uşă$ spune Bătrânul înriCorat) -ână să ne dă( sea(a !e se=ntâ(plă$ or
să ne "+oare în >(părăţia Eeşni!ă)
:n #ost lo!otenent de la !in!isutişti se în#ăţişea"ă înaintea Bătrânului)
8 Ei$ %eldH+el$ !e #a!e(? De dă( +ătuţi? >n !a"ul ăsta preiau !o(anda) /'iar da!ă
(=au despuiat de radul (eu$ sper !ă re!unoşti !ă a( (ai (ultă eGperienţă în !ondu!erea
trupelor de!ât tine)
Bătrânul îşi aprinde !al( pipa şi îi arun!ă #ostului o#iţer$ !are s=a proţăpit !u un aer
se(eţ în #aţa lui$ o privire peri!uloasă)
8 SoldatA Du ţi=a spus ni(eni până a!u( !ă tre+uie să stai în po"iţie de drepţi !u
!ăl!âiele lipite atun!i !ând te adrese"i unui superior?
EG=lo!otenentul devine uşor neliniştit$ dar se în!ăpăţânea"ă)
8 %eldHe+el$ lasă prostiile astea) -reiau !o(anda şi !ondu! #or(aţiunea) ACuneA
6i!uţul se îndreaptă spre el)
8 As!ultă ai!i$ +ăiete$ ră!neşte$ înş#ă!ându=l de uler) Du preiei ni!i o !o(andă)
Tre!i la lo!ul tău în !oşuleţ şi a!olo să stai până eşti !'e(at)
8 %râne=i âtul şi isprăveşte !u el$ suerea"ă Bivolul$ linându=se pe +u"e)
6i!uţul îl î(+rân!eşte pe #ostul lo!otenent$ !are !ade peste pielea proaspăt Cupuită a
por!ului)
-reotul înenun!'ea"ă şi în!epe să se roae !u las plânăreţ$ în ti(p !e aită un
!ru!i#iG rosolan #ă!ut din !reni)
8 <sus al tău a ple!at lelea$ râde @eastă)
6i!uţul se ridi!ă într=un !ot şi priveşte printre !a!tuşi)
8 Ti!ăloşii ăia sunt iarăşi !u o!'ii pe noi)
Bivolul sare +rus! în pi!ioare şi$ înainte !a !ineva să=l poată opri$ oleşte un
în!ăr!ător între în tu#işuri$ într=o ra#ală prelună)
8 Ai !ăpiat$ o(ule? o!ărăşte Bătrânul #urios) O să ne pui un între +atalion de=al lor
pe !ap)
8 Te=nne+unes! +leste(aţii ăştia de !a!tuşi) A!olo erau o!'i !are se 'ol+au la voi$ se
văi!ăreşte Bivolul$ #ă!ând să=i tresalte +oCo!ii u(#laţi)
8 /olonelul „6istreţ* n=ar #i tre+uit ni!iodată să (ă pună pe li+er din (eseria aia a
(ea de şo#er al eneralului$ o#tea"ă 4reor$ ne!ăCit) D=ar #i reuşit ni!iodată s=o #a!ă de n=ar
#i #ost ple!at eneralul (eu şi (ono!lul nostru într=o !ălătorie în interes de servi!iu la
Berlin) %aptul !ă noi trei a( #ost despărţiţi a înse(nat o reşeală ta!ti!ă)
8 Aţi #i putut !âştia !'iar şi ră"+oiul$ aşa=i? râde Bătrânul) Tu$ !u eneralul tău şi !u
(ono!lul vostru)
8 -osi+il) De aparţinea( unul altuia) Ar #i tre+uit să vedeţi !u( (ono!lul nostru îi
#ă!ea se(n !âte unui şe# de stat=(aCor şi noi #ornăia(I „Eino în!oa!e$ do(nule$ şi arun!ă=ţi
o privire asupra 'ărţii$ de operaţiuni)))*) Asta era de aCuns !a să se slo+oadă ăia pe ei) /ând
ne dădea( !'ipiul Cos$ dinţii în!epeau să le !lănţăne) D=avea( ni!i ur(ă de pu#$ ni!i (ă!ar
pe !raniu) Avea( adevărate !ăpăţâni de enerali prusa!i) O#iţerul !u aprovi"ionarea era un
aea(iu !are n=ar #i tre+uit să aCună ni!iodată O+erstleutnant) /a să (ute din lo! pun!tul
de întărire Da(ar$ tre+uia să trea!ă$ de !âteva ori$ !u !ăruţele sale prin #o!ul de +araC al
artileriei ina(i!e$ lu!ru pe !are îl detesta)
8 „Herr 4eneral*$ "i!ea el ti(id) „/u( să=(i stre!or unităţile (otori"ate pe su+
+o(+arda(entul ina(i!? Du pot #olosi de!ât ruta SS*) ;i tâ(pitul o arăta pe 'artă) /a şi
!u( n=a( #i ştiut !u toţii unde se a#la ruta SS) 4eneralul (eu îşi tre!ea un deet pe su+
ulerul înalt şi trăea adân! aer în piept) /u sprân!enele ridi!ate$ aproape până=n vâr#ul
!apului$ se uita la o#iţerul ăsta !u aprovi"ionarea)
8 „Da!ă tu !re"i !ă=i (ai +ine$ îţi poţi lăsa trupele să #ie !ărate peste teren în
aşternuturi de paie de !ătre !ărăuşi ara+i$ sau poate vrei să=ţi re"olv eu pro+le(ele?A Da!ă
ai îndoieli în leătură !u !e tre+uie #ă!ut$ te s#ătuies! să !eri s#atul şo#erilor tăi*) 6ono!lu
s!os$ (ono!lu pus din nou la lo!) O+erstleutnantul ăla înăi(a !eva de enul „-rea +ine$
Herr 4eneralA* >n "iua aia au !ântat înerii) -ână după=a(ia"ă$ Cu(ătate din Statul=6aCor
îşi ăsise o (oarte eroi!ă)
8 „:ite*$ #ă!ea eneralul (eu în ti(p !e trântea( uşile şi ne !ăra($ dând de pă(ânt
!u !âţiva o#iţeri de ordonanţă nevinovaţi) „Din pun!t de vedere psi'oloi!$ e +ine să dispari
într=un nor de pra#*$ eGpli!a el) ;i ne vâra( (âna su+ uni#or(ă$ apărând în #aţa lu(ii !a în
pi!turile !u Dapoleon)
8 „A!u($ pro+a+il !ă idioţii ăştia vor ţine (inte !âtăva vre(e !ine 'otărăşte ai!i*$ a
"is eneralul (eu$ luând o în'iţitură "dravănă din pa'ar) O+işnuia( să +e( întotdeauna
!onia!ul din pa'are de +ere) /ele o+işnuite nu erau destul de în!ăpătoare pentru noi)
8 „,aHo'l$ Herr 4eneral*$ ră!nea() -ri(ea( şi eu un pa'ar$ dar nu (ai (ult)
4eneralului (eu nu=i plă!ea !a şo#erul său să !apete prea (ult de +ăut) Era o răspundere
(are să pli(+i un eneral) >n!oa!e şi=n!olo$ dar$ de o+i!ei$ reuşea( să dau de duş!ă vreo
!âteva pa'are după !e se du!ea la !ul!are) La puţin ti(p de la trea+a asta a( pri(it !ea
de=a patra stea a noastră şi a( luat în pri(ire un !orp de ar(ată$ dar a#urisiţi !u( sunt ăia
de la /artierul eneral$ i=au tri(is !olonelului „6istreţ* #run"e de steCar şi epoleţi roşii)
Da!ă în !alitate de !olonel era de roa"ă$ !a eneral=(aior era (ai rău de!ât vă puteţi
în!'ipui) 6=a( învârtit şi eu pe=a!olo !âteva "ile sperând !ă$ doar=doar$ i=or da şi lui o
divi"ie pe !are s=o !ălău"eas!ă la (oarte şi distruere) Dar nu i=au dat) L=au #ă!ut$ în
s!'i(+$ şe# de stat=(aCor în divi"ia (ea) 9sta a #ost 'inionul (eu) 4eneralul (eu a "+urat
la Berlin !a să le (ulţu(eas!ă pentru noua lui stea şi !a să=şi #a!ă uni#or(e noi$ a!uJ !ă era
4eneral O+erst) „6istreţul* a dat nas în nas !u (ine pe !oridor pe !ând (ă întor!ea( de la
aeroport #ără eneralul (eu şi (ono!lul nostru) Fâ(+ea !a un diavol !are priveşte nişte
popi !u( se perpeles! pe tă!iunii iadului) 6=a lăsat să ale între o ple!are i(ediată la
!elălalt !apăt al liniei #rontului sau un !onsiliu de ră"+oi #uler$ !u el pe post de şe# al
tri+unalului) Sentinţa #usese 'otărâtă dinainte) -utea( vedea spân"urătoarea lu!ind în o!'ii
săi al+eni şi veninoşi)
8 Dar !e=avea !u tine? întrea+ă Bar!elona$ (irat)
8 /ând eşti şo#erul unui eneral$ poţi intra$ #oarte uşor în nişte !'estii$ şi +eleaua=i
ata) Du=(i #ă!ea( ni!i o ilu"ie în !e=l priveşte pe „6istreţ*) 6=a po!nit peste #aţă !u
do!u(entele şi$ !u un "â(+et răută!ios$ a adăuat pe tonul !el (ai paternI
8 „:ntero##i"ier 6artin$ da!ă te=ai #i năs!ut !u două"e!i de ani (ai devre(e şi ai #i
trăit la /'i!ao$ Al /apone ar #i a#lat în tine o(ul !are să #ie (âna lui dreaptă) /'iar şi
a!u($ ori!e tri+unal din lu(e te=ar !onda(na #ără şovăire la în!'isoare pe viaţă pentru
!âte=ai #ă!ut*)
:n s#ert de oră (=a spur!at !u neruşinare) /ând eşti :ntero##i"ier$ tre+uie să în'iţi
!'estii din astea$ (ai ales da!ă le serveşte !'iar şe#ul de Stat=6aCor) ;i=a dat la iveală toate
si(ţă(intele alea !a"one pri(itive) Se pli(+a în!olo şi în!oa!e şi$ de #ie!are dată !ând se
oprea$ +âţâia din enun!'i în sus şi=n Cos$ de=i s!ârţâiau !i"(ele) Avea !ele (ai !u s!ârţ
!i"(e$ #ă!ute anu(e pentru trea+a asta) Avea nasul în enul ălora !are=ţi dau de #ur!ă !u
uşile +atante şi=ţi a(intes! de istoria Ro(ei) O!'elarii îi arătau !a #arurile unui Hor!') A(
tras adân! aer în piept şi (=a( ţinut tare$ între+ându=l da!ă pot să aştept până !ând se
întoar!e eneralul (eu$ !u (ono!lul nostru$ !a să=l pot #eli!ita pentru !ea de=a patra stea)
Du ori!are prusa! reuşeşte aşa !eva) 4radul de 4eneralo+erst nu e de!ât pentru cr:me de la
cr:me. 4eneralul (eu (i=a spus întotdeauna !ă=i (ai uşor pentru un !ri(inal să aCună în
rai de!ât pentru un +ăr+at năs!ut dintr=o (uiere să aCună eneral prusa!)
A tre+uit să între+ de două ori până s=a prins „6istreţul* !e=i !erea() ;i=a vârât
+ăr+ia în uler şi a pu#nit pe nas !a un rino!er !are se preăteşte să ata!e)
8 /re"i !ă sunt idiot? a ţipat el în#uriat)
Aşa !redea($ dar (=a( ândit !ă s=ar putea să=(i prelunes! niţel viaţa da!ă ţin
părerea asta nu(ai pentru (ine) ;tia el !e #a!e$ ti!ălosulA Da!ă (=ar #i lăsat să aştept să=(i
iau ră(as=+un de la eneralul (eu şi de la (ono!lul nostru$ nu s=ar #i aCuns ai!i) Ar #i #ost
la #el !a atun!i !ând a( râs de eneralii ăia !are erau întinşi pe spate$ pe 'eaţă$ şi trăeau
!u (itraliera) 4eneralul (eu a în!er!at de !âteva ori până a!u( să (ă ia înapoi$ dar Ciodia
aia de „6istreţ* î(piedi!ă de #ie!are dată trea+a prin reţeaua lui de la Berlin) Du=i aşa !ă
viaţa e !u(plită?* >şi ridi!ă privirea la !eruri$ !a şi !u( ar #i aşteptat vreun aCutor de a!olo)
E=aţi dat sea(a vreodată !ât de rar o+ţii !eea !e doreşti? /ând o du!i şi tu +ine$ te
prăvăleşti deodată pe s!ara de servi!iu) :itaţi=vă la (âinile astea) L>şi arată (âinile Ceoase$
"âriate şi +ătătorite)M >nainte erau al+e şi (oi !a ale unei !ăluăriţe) :itaţi=vă la !i"(ele
(ele) Tot ra'atul din Bal!ani e lipit de ele) -e !ând era( !u eneralul (eu$ lu!eau !a nişte
olin"i) LO#tea"ă şi=şi ştere o la!ri(ă stin'eră$ ândindu=se la (ăreţii tre!ute)M D=a( #ost
#ă!ut pentru toată târşa asta la in#anterie) LO#tea"ă din nou)M >n te(plul ini(ii (ele arde o
lu(ânare pentru eneralul (eu şi (ono!lul nostru$ şi eu ştiu !ă şi el se ândeşte la (ine
atun!i !ând înenun!'ea"ă în uni#or(a lui de noapte$ îndărătul patului său de !a(panie$ şi
se în!'ină /ondu!ătorului supre( al ră"+oaielor ruându=se să +ine!uvânte"e ră"+oiul
nostru)
6ărşălui( de vreo oră !ând$ deodată$ din !a!tuşi în!epe să răpăie înspre noi o
(itralieră)
8 %uiţi$ #uiţiA ţipă @eastă$ isteri!$ onind înapoi pe !ărarea înustă)
8 4ura$ idiotuleA o!ărăşte -orta$ enervat$ arun!ând !u o renadă de (ână în dire!ţia
din !are vine #o!ul de (itralieră)
O eGplo"ie sea!ă$ şi ar(a a(uţeşte) Aproape instantaneu$ o alta se porneşte să latre în
spatele nostru)
<"+u!neşte pani!a) O renadă eGplodea"ă în (iClo!ul nostru$ s(ulând pi!ioarele unui
!in!isutist)
6i!uţul se adăposteşte înapoia unui !a!tus) 4loanţele (uş!ă #run"ele !ărnoase din
Cur)
6=a( întins la pă(ânt$ îndesându=(ă după un (uşuroi de #urni!i) Bivolul$ !u o sută
!in!i"e!i de Nilora(e ale sale$ o !as!ă de oţel şi un auto(at$ vine pe !ărare !a o avalanşă)
Auto(atul său s!uipă #o!) Se arun!ă între !a!tuşi$ unde i"+u!neşte o luptă in#ernală)
Ră!netele săl+ati!e ale Bivolului întrees! s!ena)
8 S=a "is !u el$ de!lară -orta$ îndesându=se (ai +ine în ţărână)
>n !urând$ îl vede( pe Bivol !ă apare dintre !a!tuşi târând după el două !adavre !e
(usteau de sâne)
8 /e dra!u te=a apu!at? întrea+ă -orta$ ur(ărind uluit !u( Bivolul îşi ştere
pu(nalul de unul dintre leşuri)
8 6=au apu!at pandaliile) Atât de tare$ !=aş #i spart şi nu!i de !o!os !u !urul$ striă
el #urios) De(erni!ii ăştia de parti"ani şi=au +ătut Co! de noi destul) Aveau nevoie de=o
ure!'eală "dravănă$ ne(ţeas!ă)
Be( apa din vasul de ră!ire al uneia dintre (itraliere$ o „6aGi(*) Are un ust ori+il$
dar e totuşi apă)
Se iveşte şi soarele de după (unţi$ în ti(p !e noi ne !ontinuă( (arşul) Totul e
învăluit într=o nuanţă ro"alie$ plă!ută) De în#ioră() Dopţile sunt re!i$ dar nouă ne #a! +ine)
>ntr=o oră$ va #i !a într=un !uptor în!ins) >n!epe( să ne răsti( unul la altul) -e la a(ia"ă$ ne
urâ( !u toţii) /el (ai tare îl urâ( pe popă$ !u veşni!a lui vor+ărie despre (ătănii$ şi
ruă!iuniI
8 Do(nul e !u noiA Do(nul ne va aCutaA
8 4uraA urlă Heide$ tur+at) Du(ne"eu ne=a uitatA
8 Du(ne"eu şi der+edeii ăia „roşii*$ pu#neşte Bivolul$ #olosind o #run"ă de !a!tus
drept evantai)
Transpiră de două ori !ât un o( nor(al) De două ori !ât ori!ine) De două ori a
în!er!at să lase arun!ătorul de renade în ur(ă$ dar Bătrânul a +ăat de sea(ă de #ie!are
dată şi l=a tri(is înapoi după el)
Doi !in!isutişti des!'id dru( !u (a!'etele) Sunt s!'i(+aţi la #ie!are Cu(ătate de oră)
E (un!ă rea să !roieşti o !ărare prin !a!tuşi)
La a(ia"ă$ Bătrânul ordonă oprirea) 4rupa e !o(plet epui"ată) :nul dintre
!in!isutişti (oare în !onvulsii roa"ni!e) <=au ăsit un şarpe (i! şi verde într=una din
!i"(e) -orta îl o(oară şi=l arun!ă pe Heide$ !are e atât de şo!at în!ât leşină) La în!eput a(
!re"ut !ă a #ă!ut un ata! de !ord$ dar în !lipa în !are şi=a revenit avea (ai (ultă viaţă în el
de!ât se aştepta -orta) Au tre+uit să=l ţină doi oa(eni$ în vre(e !e al treilea îi lea (âinile)
După o oră$ Bătrânul ordonă ridi!area$ dar a!u( avansă( #oarte în!et) Du stră+ate(
de!ât vreo !âţiva Nilo(etri până la apusul soarelui) %ără să ne (ai pese de (ân!are$ ne
pră+uşi( şi !ăde( în nesi(ţire) Ră(âne( pe lo! toată "iua ur(ătoare) >ntuneri!ul s=a lăsat
înainte de a ne tre"i)
8 <a să #a!e( nişte !a#ea şi să în!er!ă( să ne de"nodă( niţel$ suerea"ă -orta$
s!oţând dopul unuia dintre !ele !in!i +idoane ale sale)
6i!uţul şade în (iClo!ul !ărării !u (elonul său a+surd pe !ap) >şi rostooleşte un
tra+u! i(ens dintr=un !olţ în !elălalt al urii)
8 Să vede( nu(ai părţile +une ale lu!rurilor$ pro!la(ă el) /a!tuşii ăştia î(puţiţi
prin !are ne târâ( nu=s atât de răi !a vreo vi"uină s!âr+oasă în !are$ până la noapte$ să #i(
prăCiţi !a o #elie de şun!ă de !ătre arun!ătoarele de #lă!ări ale ne(erni!ilor ălora păâni)
Ai!i vă s(ior!ăiţi de !ăldură$ dar aţi uitat !ând a( #ost la Bili(a$ unde$ da!ă ieşeai să te
pişi$ îţi !ădea (e(+rul? ;i !e nai+a însea(nă nişte #urni!i în !o(paraţie !u a#urisiţii ăia de
lupi si+erieni$ a !ăror 'aleală pre#erată sunt ne(ţii? /ând (ă ândes! la toate alea$ !e=i pe
ai!i î(i pare un ra'at de pi!ni!)
8 Eşti prea tâ(pit !a să pri!epi !ât de înro"itor e lo!ul ăsta$ "i!e Bivolul$ !are
transpiră de par!=ar #i într=o saună)
6i!uţul !ontinuă să #u(e"e$ !u nasul în aer) S!utură s!ru(ul de la tra+u! !u un est
eleant$ !u( a vă"ut el odată într=un #il( a(eri!an !u oa(eni de a#a!eri)
8 Tâ(pit? -oate !ă sunt$ poate !ă nu=s) Servi!iul (ilitar$ a(i!e$ (=a învăţat !ă e
nevoie de un trup sănătos$ da!ă vrei să supravieţuieşti) /reierul !reşte el sinur$ #iule) Da!ă
ai prea (ultă u(plutură de=aia !enuşie de la în!eput$ o iei ra"na #ără să=ţi dai sea(a)
<ndivi"ii ţestoşi n=o du! (ult)
:n s!orpion traversea"ă sprinten !ărarea) @eastă îl "dro+eşte !u patul puştii)
Bu+uitul reu al artileriei !ontinuă neîntrerupt)
:n roi de ,:=QS 8 StuNas 8 apare de după (unţi) Bo(+ele pe !are le poartă su+
aripi sunt per#e!t vi"i+ile)
8 Or să provoa!e niţi!ă de"ordine a!olo unde vor vărsa !'estiile alea$ spune
%eldHe+elul S!'(idt$ u(plându=şi în!ăr!ătorul auto(atului)
Bătrânul îl (uştruluieşte pe un #ost lo!otenent !are a arun!at două ta(+ururi de
re"ervă)
8 :r(ătorul !are va #i prins !ă a+andonea"ă ar(e va #i î(puş!at$ striă el #urios)
8 6ă între+ da!ă vor inventa$ vreodată$ o 4er(anie în !are să #ie plă!ut să trăieşti$
spune Bivolul ânditor$ strivind o inse!tă lună şi verde su+ to!ul !i"(ei)
8 -este tot e plă!ut$ #a!e -orta 8 #ără a se adresa !uiva anu(e 8$ dar puţini dintre
!ei din Cur îl aud) >(i a(intes! de perioada în !are a( #ost arestat în arni"oana din
6&n!'en şi asta nu(ai #iind!ă voise( să #iu !on#ir(at la +iseri!ă) 9ia !redeau !ă (ă
pedepses! vârându=(ă la în!'isoare$ dar se înşelau) Au #ost unele dintre !ele (ai (inunate
!lipe ale vieţii (ele) /lipe de !are o să=(i a(intes! (ereu !u plă!ere) O perioadă de
pârnaie e ne!esară da!ă vrei să te alei !u !eva din viaţă)
8 Tu ai spus=o$ "i!e 6i!uţul$ pli(+ându=şi tra+u!ul prin ură) /'iar şi în ră"+oiul
ăsta nenoro!it$ în !are a( intrat$ nu te pli!tiseşti)
8 Doar n=o să vii să ne spui !ă=ţi pla!e$ striă s!andali"at @eastă)
8 De !e nu? întrea+ă 6i!uţul$ !u o eGpresie #eri!ită pe !'ip) D=a( ti(p de pierdut
auto!o(păti(indu=(ă) Eu savure" ră"+oiul) De unde să ştiu !u( va #i pa!ea? Sunt unii
!are=ţi vor spune !ă va #i (ult (ai a dra!ului de!ât ră"+oiul) Buni!ă=(iu$ !are a în#undat
opt ani puş!ăria din 6oa+itt$ pentru !ă a a(eninţat !ă=i va tăia +u!ile Baiserului$ (i=a spus
!ă până şi la 6oa+itt te puteai si(ţi +ine)
8 /re"i !ă #urni!ile se si(t +ine? întrea+ă Bar!elona$ răvăşind !u ţeava un (uşuroi
de #urni!i)
8 Di!i o #iinţă vie$ nu poate trăi #ără să se distre"e$ răspunde -orta) /'iar şi
pasărea=!oli+ri (ai i"+u!neşte în râs din !ând în !ând)
8 L=a( vă"ut o dată "â(+ind pe dete!tiv=inspe!torul Dass$ striă 6i!uţul$ şi ăsta e
un lu!ru aproape i(posi+il) Oţetul e şer+et în !o(paraţie !u ti!ălosul ăla a!ru)
8 ,osA urlă -orta$ arun!ându=se !a #ulerul îndărătul (itralierei rele)
Se aude un "o(ot de tunet şi proie!tile=trasoare îşi (uş!ă dru( prin săl+ati!ii
!a!tuşi) Arun! renade) :n auto(at i"+u!neşte dindărătul unui trun!'i de !a!tus) Se aud
ţipete !are taie va!ar(ul$ apoi asupra desişului ars de soare$ se lasă o linişte (or(ântală)
4reierii îşi văd (ai departe de (u"i!a lor nes#ârşită)
Ră(âne( la pă(ânt şi aşteptă()
Heide spriCină arun!ătorul de #lă!ări de un +olovan şi tri(ite un Cet de #o! între
trun!'iurile !a!tuşilor) >n aer ră(âne o putoare de ulei ar"ând) Două torţe vii ies
î(pleti!indu=se din pădurea de !a!tuşi şi se rostooles! pe !ărare în aonie) >n!et=în!et se
!ar+oni"ea"ă)
8 -entru nu(ele lui Du(ne"eu$ !e=a #ost asta? întrea+ă Bivolul$ ui(it)
8 -arti"ani$ "â(+eşte -orta) A strălu!it un !olţ de (etal$ alt#el a( #i în!asat=o$ #iule)
Tot (ai ave( şi noi niţel noro! por!es!)
-rintre parti"anii (orţi$ sunt şi trei soldaţi +ulari)
8 Se pare !ă prietenii noştri din Bal!ani ne !a( lasă +altă$ spune Bătrânul$
în'iontind !adavrele !u ţeava pistolului=(itralieră)
8 O să=ţi despi! #oarte !urând +ereata aia idioată) Aşa o să #a!$ papaal al Bi+liei$
nătărău şi neru !e eşti$ urlă 6i!uţul$ !are s=a luat la 'arţă !u preotul) >l î(+rân!eşte destul
de tare$ în!ât îl #a!e să !adă pe spate$ lovindu=se !u !apul de un !iot)
8 De !e +rutali"e"i un o( #ără apărare? îl o!ărăşte Bătrânul)
8 De !e nu? întrea+ă 6i!uţul$ s!uipându=l pe preot) /ine (=a=nvăţat s=o #a!? Te
între+ pe tine) Denoro!ita asta de ar(ată$ nu? Ai vă"ut vreodată un soldat prăpădit
vărsându=şi nădu#ul pe un ne(erni! de o#iţer? Ai vă"ut? SpuneA
8 Asta=i o s!u"ă ie#tină$ "i!e Heide$ dida!ti!$ luându=i dintr=o dată apărarea
preotului) Eşti un individ rău$ .ol#an /reut"#eldt) 6ereu +rutal$ (ereu (ito!an) Du
!orespun"i spiritului noii 4er(anii)
8 :ită=te la !apul tuturor relelor$ (ârâie 6i!uţul$ dându=i un şut părintelui) /re"i !ă
vreau să aCun !ăpitan în Ar(ata Salvării?
8 /e arată +usola$ îl întrea+ă Bătrânul pe StoiNo)
8 -atru"e!i=şase$ !u( spus tu$ %eldHe+el) Eoi nu vreţi înne+uniţi$ eu spun voi
(iş!aţi repede$ #uiţiA
8 Să=i dă( dru(ul$ 'otărăşte Bătrânul$ neliniştit)
StoiNo (ere în #runte)
8 -entru Du(ne"eu$ pune=te !u #undul înspre linia #rontului$ +ăieteA striă 6i!uţul$
!are se a#lă i(ediat în ur(a lui StoiNo)
/o+oară !u toţii de=a lunul unui povârniş) /'iar şi !in!isutiştii se des!ur!ă (ai +ine
a!u( !u (a!'etele lor) -ovârnişul e atât de a+rupt în!ât e nevoie să ne în#ie( "dravăn
!ăl!âiele în pă(ânt)
ACune( la o întindere de pietriş şi sunte( nevoiţi să #olosi( #unia de alpinist a lui
4reor) Bătrânul nu ne dă pa!e până la lăsarea nopţii) Du(ărătoarea ne arată !ă lipses! doi
inşi)
Spu(eând de (ânie$ Bătrânul !ere voluntari !are să se întoar!ă să=i !aute) Di(eni
nu #a!e un pas înainte) Departe$ în ur(a noastră$ se văd dâre de proie!til$ iar între noi şi ele
se a#lă$ desiur$ parti"anii)
-reotul se ridi!ă şi se o#eră să (eară sinur să=i !aute)
8 Du$ îi respine Bătrânul o#erta$ +rus!) -arti"anii or să te în'aţe înainte de a apu!a
să iei distanţă şi nu !red !ă (ai e nevoie să=ţi spun !e le #a! ei preoţilor)
8 Do(nul (ă va aCuta) Du (ă te($ răspunde părintele în!etişor)
8 Do(nul$ Do(nul$ Do(nul$ şuieră 6i!uţul) 6ai +ine te=ai în!rede în tipa asta
de=ai!i) L>şi (ânâie ar(a)M -arti"anilor nu le pla!e delo!) :n 27 în (ână e (ai +un de!ât
Du(ne"eu în !erul lui)
8 Să (ă du! să=i !aut? întrea+ă părintele$ inorându=l pe 6i!uţul)
8 A( spus nu$ de!ide Bătrânul) Du vreau să răspund de #aptul !ă vei #i !ăsăpit)
LArată spre :ntero##i"ier Br&er de la RD=işti)M <a doi !in!isutişti !u tine) %ă o !er!etare)
>ntoar!e=te în două !easuri !u sau #ără ei)
8 /e dra!u ne pasă nouă de o!naşii ăia? striă Br&er$ !u o #aţă te(ătoare) De !e să
ne ris!ă( noi vieţile pentru ei? -oate au de"ertat la parti"ani) Ra'aţii ăştia #ără epoleţi sunt
în stare de ori!e)
8 4ura$ îl întrerupe Bătrânul$ şi (iş!ăA
Br&er alee doi !in!isutişti) -u#neşte de #urie)
8 Luaţi=o înainte$ ordonă el$ !u răutate) /a nişte #oşti o#iţeri !e vă a#laţi$ sunteţi
o+işnuiţi !u asta) ;i a!u($ aveţi riCă +ăieţiA A( un arătător #oarte nervos pe trăa!i)
8 Dar !e ţi=a( #ă!ut noi? protestea"ă ti(id unul dintre ei)
8 >n!er!aţi nu(ai să #a!eţi !eva$ urlă Br&er$ tur+at)
6ult ti(p după !e=au dispărut$ au"ea( vo!ea lui aspră)
6i!uţul a #ă!ut o (i!ă es!apadă în desiş şi s=a întors !u trei o+iele +ulăreşti şi !u un
BalaşniNov ruses!)
8 :nde ai ăsit toate astea? întrea+ă Bătrânul$ (irat)
8 Le=a( !âştiat la ta+inet$ rânCeşte 6i!uţul$ trântindu=se pe +urtă) Se porneşte să
râdă$ părând !ă nu e=n stare să se (ai opreas!ă) Are$ pro+a+il$ sen"aţia !ă a #ă!ut o lu(ă
din !ale=a#ară de a(u"antă)
Se aprinde un #o!) Le(nul e !o(plet us!at$ aşa !ă nu s!oate #u( !are să ne dea de
ol)
-orta vrea să #iar+ă nişte !a#ea$ dar Bătrânul îi dă per(isiunea să #oloseas!ă preţioasa
noastră apă nu(ai după un s!andal prelunit) /a#eaua (iroase (inunat) Stă( Cos şi trae(
!u ure!'ea la sunetul reierilor şi la vo!ea îndepărtată a ră"+oiului)
8 /ând ţi=e sete$ e +ine să sui o piatră$ ne spune Leionarul)
8 E al nai+ii de plă!ut să şe"i ai!i şi să te !erţi în noapte$ "i!e 6i!uţul$ visător) /a şi
!u( ai #i un (u!os de !er!etaş) 6ereu a( vrut să (ă îns!riu în loata aia)
8 O să #ie roasăA #a!e Tano$ pro#eti!$ lustruindu=şi ar(a)
8 Ea veni pasărea neară a 6orţii şi ne va lua$ şopteşte$ prevestitor$ 4reor$ în ti(p
!e o rindină de eGplo"ii "uduie (unţii)
-orta !ântă în!etişor o (elodie la #laut) 6i!uţul îşi s!oate şi el (u"i!uţa) Tano
dansea"ă #olosindu=şi !ara+ina drept parteneră)
8 Te !ul!i !u (ine la noapte? şopteşte el$ tandru$ !ătre ar(ă)
De ata!ă un roi de inse!te !iudate) 6âinile şi +raţele ni se u(#lă violent la #ie!are
piş!ătură) -orta şi 6i!uţul îşi a!operă !apul şi !ea#a !u !ăştile lor pentru arun!ătorul de
#lă!ări$ dar noi$ !eilalţi$ n=ave( apărare) >n !urând$ #orţele ne slă+es! şi aCune( de
nere!unos!ut)
Setea devine şi (ai !u(plită)
8 Bon, mes amis+ Atâta ti(p !ât (ai sunteţi în stare să transpiraţi$ ni!i unul dintre
voi n=o să (oară de sete$ spune Leionarul$ în!et) A+ia în !lipa în !are nu (ai transpiraţi
sunteţi în peri!ol)
6ai ave( apă doar pentru patru "ile$ !'iar şi aşa$ dră(uită de Bătrânul în raţii #oarte
(i!i) Tano e de părere !ă ne vor tre+ui pe puţin două săptă(âni !a să ră"+ate() De
(iş!ă( însă #oarte în!et) /âţiva în!ear!ă să suă apa din !a!tuşi$ dar se î(+olnăves! Calni!)
Sto(a!urile li se întor!$ pur şi si(plu$ pe dos în eGplo"ii de vo(ă !onvulsivă)
Br&er se înapoia"ă #ără să #i dat de oa(enii lipsă)
8 <=ai !ăutat? vrea să ştie Bătrânul$ suspi!ios)
8 A( !ăutat peste tot$ Herr %eldHe+el$ răspunde eG=Leutnantul$ supărat)
8 Tu$ :ntero##i"ier Br&er? întrea+ă tăios Bătrânul)
8 D=a( lăsat ni!i o piatră neîntoarsă) Ar #i tre+uit poate să interoă( #urni!ile da!ă
nu !u(va i=au 'alit pe indivi"i?A striă Br&er$ înroşindu=se)
8 Au tre!ut din!olo$ la ina(i!$ spune eG=Leutnantul de la <n#anterie)
8 @ie$ ta!ă=ţi #lean!a până !ând eşti între+at$ striă Bătrânul$ violent)
8 /e$ a şters=o !areva din vânătorii ăia de #uste? întrea+ă 6i!uţul$ !u un rânCet)
8 Da!ă te re#eri la (ine$ îi răspunde$ din u(+ră$ vo!ea unui !in!isutist$ eu sunt în!ă
ai!iA
Dor(ise( doar !âteva ore$ !ând veniră santinelele să ne tre"eas!ă) O !oloană de
parti"ani a tre!ut prin întuneri!$ #ără să ne o+serve)
Te(ători$ ne în!ordă( au"ul în noapte) -lesnes! două î(puş!ături nu departe de noi)
8 %iţi ata s=o luă( din lo!$ şopteşte Bătrânul$ arun!ându=şi e!'ipa(entul pe u(eri)
Eu în!'ei #or(aţia) E atât de întuneri! în!ât nu=(i văd (âna înaintea #eţei)
Deodată$ +a de sea(ă !ă sunt sinur) %oloses! pre!aut lanterna de !a(panie) Du(ai
!a!tuşi şi inse!te) As!ult !u în!ordare) Di!i un "o(ot) Se pare !ă i=a în'iţit pă(ântul pe
toţi) A( i(presia !ă #a! o lu(ă) Sunt destul de trăsniţi !a să le trea!ă prin !ap să
lu(eas!ă !'iar şi într=un (o(ent !a ăsta) Tra din nou !u ure!'ea) Linişte) Du se aud ni!i
(ă!ar reierii) %a! !âţiva paşi şovăitori) S=au as!uns) Du(ai pentru plă!erea de a (ă vedea
speriat)
8 La nai+a$ arătaţi=văA stri în#undat) Du=i delo! 'a"liuA
Di(i! nu se (iş!ă) Oare i=a( pierdut?
8 BătrânuleA îl !'e($ în!et)
O sudoare de 'eaţă î(i podideşte #aţa) Sinur într=o ţară de parti"ani$ în (iClo!ul
pădurii ăsteia ori+ile de !a!tuşi)
8 -orta$ ieşi odată$ #ir=ai să #iiA
Di!i un răspuns) ;i$ totuşi? Du s=a au"it o vo!e? 6ai stri o dată şi tra !u ure!'ea)
Di(i!) Eântul? Si(t din !ând în !ând o uşoară adiere pe o+ra") Deodată î(i dau sea(a
înro"it !ă sunt sinur) A+solut sinur) A( pierdut rupa$ şi ea pe (ine) Di!i n=a( +ăat de
sea(ă !=a( ră(as în ur(ă) -oate !ă !eilalţi în!ă ni!i nu ştiu !=a( dispărut) Or să
se=ntoar!ă în !lipa în !are or să=şi dea sea(a) Bătrânul nu=i a+andonea"ă pe !ei ră(aşi în
ur(ă) S=ar întoar!e !'iar şi pentru Br&er)
Stau ne(iş!at$ trăând !u ure!'ea în noapte) Doar respiraţiile (onotone ale vântului$
#rea(ătul #urni!ilor şi +â"âitul inse!telor) 6ai ră(ăsese( eu sinur$ de=a lunul ră"+oiului
ăstuia$ dar ni!iodată într=o ase(enea situaţie) ;tia( întotdeauna unde se a#lă ina(i!ul$
pre!u( şi dire!ţia propriilor linii) >n pădurea asta nenoro!ită de !a!tuşi$ ina(i!ul poate #i
oriunde) :n ina(i! !rud) Liniile noastre sunt departe) Di!i nu ştiu pe unde) -oate !=au #ost
!'iar rupte #ără să ştiu şi întreaa Ar(ată de Sud se retrae înspre 4er(ania) Tre+uie să
în!er! să dau de rup) >n !el (ai rău !a"$ să ră"+at de unul sinur) >(i preătes! auto(atul
şi înş#a! o renadă) @ine=ţi #irea$ î(i spun) Du=i arun!a în aer pe ai tăi)
Du se poate să #i dispărut) Sunt de ani de "ile în rupa Bătrânului şi$ slavă Do(nului$
prin !âte n=a( tre!ut î(preunăA -atru ani$ "i de "i$ pe tot #elul de #ronturi) 6ă ro$ a( stat
!âteodată despărţiţi prin spitale de !a(panie$ dar nu pentru (ultă vre(e) 4rupa asta e
!ă(inul (eu) Ai!i (ă si(t în siuranţă$ îţi poate #i dor şi atun!i !ând stai întins !o(od
într=un pat de spital) Dor de rupa de a!olo$ din pri(a linie a #rontului) Atun!i !ând ieşi şi
eşti tri(is înapoi !u trei duni roşii în a!te 8 !eea !e însea(nă !ă vei avea parte doar de
sar!ini uşoare şi de s!'i(+area î(+ră!ă(inţii în #ie!are "i 8$ toate durerile şi neliniştile
dispar la vederea #iurilor +ine!unos!ute) ;i din nou o porneşti !u rupa ta înspre linia
întâi) -ână şi rana din plă(ân$ !are deseori (ai=(ai !ă te=a su#o!at la spital$ nu=ţi (ai #a!e
pro+le(e) Ai aCuns din nou a!asă$ între ai tăi) Di(i! alt!eva nu (ai !ontea"ă) -rietenii au
riCă de tine) Te pun trăător la (itralieră sau îţi dau în riCă staţia radio) /u astea te
des!ur!i !'iar da!ă rana din plă(ân nu=i !o(plet vinde!ată)
D=o să las să se rupă ase(enea leături nu(ai pentru !ă (=a( rătă!it într=o pădure
+leste(ată de !a!tuşi) Or să (ă !aute ei i(ediat !e vor +ăa de sea(ă !ă a( dispărut)
Tano se va întoar!e$ va vedea !ă nu=s şi va da alar(a) Tano era !'iar în #aţa (ea)
Ar #i ne+unie !urată să !ontinui dru(ul în a!eeaşi dire!ţie) De=a( putea #oarte uşor
pierde unii de alţii) 6ai +ine (ă odi'nes! şi aştept ivirea "orilor) Lu!rurile arată
întotdeauna alt#el la lu(ina soarelui)
Du (ă aşe"ase( de (ultă vre(e !ând$ deodată$ (ă !uprinde pani!a) 6ă ridi! şi
în!ep să înainte" în!et) Tot ti(pul a( i(presia !ă aud vo!i) Dar nu=i de!ât vântul) <nstin!tul
de luptă (ă previne) Du (ai sunt sinur) <au po"iţie$ tă!ut$ lână un !a!tus) Auto(atul (eu
e ata să intre în #un!ţiune) Linişte) Di(i! alt!eva de!ât linişte) ;i o +e"nă "dro+itoare$ !are
î(i dă sen"aţia !ă (ă înă+uş)
/ât ti(p a( stat a!olo ne(iş!at n=o să ştiu ni!iodată) 6ă 'otărăs! s=o iau din lo!) Din
întuneri! se aude un "ănănit de oţel pe oţel) >(i s#âşie nervii în!ordaţi !a o î(puş!ătură)
6ă las tă!ut la pă(ânt şi s!ot o renadă din !i"(ă)
8 Aoleu$ (ăi !loset a(+ulantA şopteşte din +e"nă vo!ea (inunată a lui -orta)
8 D=a( #ă!ut=o intenţionat$ nătărăuleA tună vo!ea de +as a 6i!uţului$ al !ărei e!ou se
răs#râne prin pădure)
/areva râde) Tre+uie !ă e Bar!elona)
>nlăuntrul (eu$ urlu de uşurare$ dar nodul din ât nu=(i dă voie să s!ot ni!i un sunet)
>nainte" !u riCă)
8 Stai$ !ă traA 'ăuleşte -orta din întuneri!)
8 Eu sunt$ stri)
6ă a#lu din nou a!asă) Bătrânul e !u ei)
8 :nde nai+a ai #ost? întrea+ă -orta$ !u un aer de reproş) Data viitoare n=o să ne (ai
întoar!e( după tine)
8 Eânai #uste$ aşa=i? #a!e 6i!uţul$ !'i!otind) E !a( !ri"ă de aşa !eva pe=ai!i) 6ai
dera+ă poţi reula un (uşuroi de #urni!i) O să te âdile niţel la instru(ent)
Le eGpli! !e s=a întâ(plat)
8 LasJ !ă=ţi tre!e$ "i!e -orta) /redea( !ă de data asta a( s!ăpat$ în s#ârşit$ de tine)
8 O să #ie !u noi !ând ne=o( lua livretele$ rânCeşte 4reor)
/u puţin ti(p înainte de răsăritul soarelui$ ne aşterne( din nou la dru() :nul dintre
răniţi (oare) >n ti(p !e=l !ăra($ îşi dăduse du'ul$ tă!ut) Bătrânul ne !ere să=l înropă()
8 >ntinde=l a!olo şi o să dispară (ai repede de!ât îţi în!'ipui$ #a!e 6i!uţul$ pra!ti!$
arătând spre un (uşuroi uriaş de #urni!i) /'estiile alea roşii pot !urăţa un ele#ant !ât ti(p
(ănân! eu un ou #iert)
Dar Bătrânul e în!ăpăţânat) Erea să=l înropă( pe soldatul (ort)
-reotul !on#e!ţionea"ă o !ru!e din două tulpini de !a!tus)
%urioşi$ ne pune( pe săpat şi rostooli( !adavrul în roapă) 6or(ântul nu e destul
de (are$ aşa în!ât sunte( nevoiţi să=l îndoi( şi să !ăl!ă( pe el !a să=l #a!e( să în!apă)
-reotul ţine o s!urtă !uvântare şi re!ită sluC+a de în(or(ântare deasupra lui) >n !ele
din ur(ă$ nivelă( !u pi!ioarele pă(ântul de pe (or(ânt şi Bivolul arun!ă pe el o !as!ă)
:na turtită şi ăurită !are a #ă!ut ră"+oiul !'iar de la în!eput)
8 'a merde au; 9eu;, şuieră Leionarul) Du #ie!are poilu
R
are parte de un ta!â( atât
de drăuţ$ !u ruă!iuni şi !u pă(ânt deasupra lui)
8 6ilităria nu prea le are pe astea !u re!unoştinţa "i!e -orta$ a!id)
8 Du a(este!a Ar(ata în trea+a asta$ ţipă Heide)
8 Du dau doi +ani pe Ar(ata ta$ răspunde -orta enervat) D=a #ă!ut de!ât să (ă
stoar!ă din pri(a "i în !are a( dat o!'ii !u ea)
8 Ar(ata (ea$ !u( îi spui tu$ va avea ea riCă de tine$ pro(ite Heide) L>şi ridi!ă
a(eninţător (âna)M De(erni!i (ai (ari de!ât tine au !re"ut !ă=şi pot +ate Co! de ea #ără
ur(ări)
:n şir între de !adavre 8 soldaţi din ar(ata +ulară 8 e întins de=a lunul !ărării)
S!'elete şi uni#or(e "drenţuite) Restul a #ost !urăţat de #urni!i)
-orta spriCină unul dintre s!'elete de un !a!tus$ arătând !u o (ână înspre sud)
8 O să=l +ae la +ala(u! de roa"ă pe ur(ătorul erou solitar !are se va arăta pe=ai!i$
râde 6i!uţul$ punând un !'işto! de tra+u! între dinţii rânCiţi)
De=au (ai ră(as doar !âţiva stropi de apă) De luptă( anevoie !u dru(ul prin iadul
R -oilu Lîn #r)M 8 „păros*$ ter(en #olosit în Caronul soldăţes! pentru re!ruţi) La noi îşi are
e!'ivalentul în „+i+an*$ „tili!ar*$ „pu#are"* et!)
ăsta în!ins)
6intea preotului o porneşte ra"na) Se !rede epis!op şi ia !a!tuşii drept enoriaşi) >şi
târăşte pi!ioarele de=a lunul !oloanei !ântând psal(i$ !u o vo!e răuşită şi spartă$ +ăând
spai(a în păsările nere$ (ân!ătoare de 'oituri)
Bătrânul nu (ai suportă) >l plesneşte de !âteva ori$ ur"i!ător$ peste #aţă)
-reotul se aşa"ă şi s(ior!ăie !a un ţân!)
8 Doa(ne$ Du(ne"eul (eu$ de !e (=ai părăsit? plâne el înspre !erul senin)
8 Li!'idaţi=l$ suerea"ă ,ulius Heide$ !u ră!eală) -or!ii ăştia neri adu! 'inion)
%&'rerul ne=a spus !ă sluCitorii s#inţi pe pă(ânt sunt inutili) Du(ne"eu are el riCă de noi şi
#ără ei)
8 ;i pe=asta a "is=o Adol#? se (iră 6i!uţul) /âte n=a "is până a!u( ti!ălosul ăla
!ră!ănat)
>l !ără( pe preot (ai departe !u noi) De +ine!uvântea"ă şi ne arantea"ă viaţa
veşni!ă)
8 Lasă asta$ popo$ striă -orta$ aitându=şi auto(atul deasupra !apului) 6ai +ine
ne=ai aCuta să ne păstră( viaţa asta pe !are=o ave( !ât (ai (ult posi+il)
8 /e=ai "i!e de !âteva #ulere din alea de=ale lui Du(ne"eu 8 Doa(ne=Doa(neA
8 arun!ate în !ăpăţâna parti"anilor ăstora pă!ătoşi din ur(a noastră? întrea+ă 6i!uţul$
pra!ti! !a de o+i!ei)
A!u($ sue( !u toţii pietri!ele$ !are "ornăie lovindu=se de dinţii noştri$ în ti(p !e ne
dă( osteneala să s!oate( şi ulti(a pi!ătură de salivă din landele se!ate) Setea ne du!e la
li(ita ne+uniei) Bătrânul a(eninţă !ă=l va î(puş!a pe pri(ul pe !are=l vede luând o
în'iţitură din +idonul !u apă)
A doua "i la prân"$ -orta îl surprinde pe %eldHe+elul S!'(idt +ând pe #uriş şi=l du!e
în #aţa Bătrânului) < se ordonă să !are reul arun!ător de renade) -ierde dreptul la
ur(ătoarele patru raţii de apă) Du(ai o ură pentru #ie!are$ dar asta preţuieşte (ult (ai
(ult de!ât perlele)
S!'(idt reuşeşte să #ure din nou apă) La în!eput e +ătut (ăr şi$ da!ă n=ar #i intervenit
Bătrânul$ ar #i #ost o(orât) A!u( aleară în !er! la soare$ în ti(p !e noi$ !eilalţi$ ne
odi'ni()
După trei"e!i de (inute$ în!epe să ţipe şi se trânteşte la pă(ânt) Re#u"ă să se ridi!e)
Leionarul îl pune pe pi!ioare !u lovituri de pat de puş!ă şi îl o+liă din nou să alere su+
soarele ar"ător) >n !urând$ S!'(idt se trânteşte pe !oate şi pe enun!'i) Leionarul îl
po!neşte între !oaste şi îi în#undă (utra în pă(ântul pră#os)
8 O să !rape$ spune 4reor)
8 Du=i ni(i!$ răspunde @eastă$ indi#erent) E vina lui$ nu?
Di!i unuia dintre noi nu=i e (ilă de el) Bătrânul îi în!redinţase provi"ia de apă şi$ în
!alitate de %eldHe+el$ ştia !e=l păştea da!ă #ura apă) Bătrânul n=avea de ales) Da!ă=l lăsa pe
S!'(idt nepedepsit$ noi$ !eilalţi$ ne !ăsăpea( pentru apă înainte de !ăderea nopţii) Du=i
uşor să !ondu!i o #or(aţie$ şi ni!i nu=i #elul Bătrânului de a vedea un o( !u( (oare
alerând) Dar !'iar da!ă l=ar î(puş!a pe S!'(idt$ n=a( prea +ăa de sea(ă) A( vă"ut prea
(ulţi oa(eni î(puş!aţi) E un lu!ru de #ie!are "i pentru noi) -ri(a oară !ând a( vă"ut un
individ î(puş!at în !ea#ă ni s=a #ă!ut rău) >(puş!area în !ea#ă e$ pro+a+il$ !el (ai ti!ălos
(od de a li!'ida un o() Se +aă ura ţevii pistolului în s!o+itura !e#ei şi se orientea"ă în
sus) :n po!net$ şi !apul se întoar!e aproape de tot pe dos) /reierii !ur peste #aţă) /orpul
înţepeneşte şi !ade !a un +uştean) %aţa aCune adesea la spate)
A!u( pute( privi un o( î(puş!at în !ea#ă #ără ni!i o re(uş!are) -oate părea !'iar
a(u"ant) Du pentru !ă a( #i din !ale=a#ară de +rutali$ !i pentru !ă ră"+oiul ne=a s!'i(+at)
Da!ă n=ar #i #ă!ut=o$ a( #i aCuns de (ult !lienţii a"ilurilor Ar(atei) 6ulţi au s#ârşit=o a!olo)
S!'(idt se pră+uşeşte) Arun!ătorul de renade îl po!neşte în !ea#ă) A(ândouă !utiile
!u proie!tile îi s!apă din (âini)
8 B<te+ Sus !u tineA striă Leionarul$ tur+at) >l plesneşte pe S!'(idt !u +aioneta$
dar nu se întâ(plă ni(i!)
8 ,iodie (oale şi î(puţită$ arun!ă Tano$ dispreţuitor)
8 Baă=i un !a!tus în !ur$ suerea"ă Bivolul) Asta ar tre+ui să=i dea #iori)
Leionarul îl pune din nou pe pi!ioare pe S!'(idt)
8 ;!oala Leiunii$ râde el$ triu(#ător)
După !âteva !lipe$ S!'(idt e (ort) /ade !a o #oaie de 'ârtie purtată de un vânti!el
lin)
Trupul său e lăsat pe un (uşuroi de #urni!i) >ndată e a!operit de uriaşe #urni!i roşii)
Bătrânul dă ordin să !ontinuă( i(ediat (arşul)
>n "iua ur(ătoare$ stră+ate( o întindere de +olovani şi pietriş (ărunt) -e ai!i nu !res!
ni!i (ă!ar !a!tuşi) Li(+ile ni se u(#lă !a nişte +u!ăţi de piele us!ată) D=a (ai ră(as de!ât
o ură de apă pentru #ie!are) Bidoanele sunt oale)
Doi !in!isutişti (or #ără !el (ai (i! "o(ot) Di!i (ă!ar ulti(ul spas( !onvulsiv) A
(uri de sete e !u totul di#erit)
8 De !e nu şi=au dat du'ul ne(erni!ii ăia înainte de a turna pe ât raţia lor de apă?
se plâne Tano)
8 O'$ Doa(ne$ vă (ai adu!eţi a(inte !ând a( #ă!ut draoste !u (onole"ele alea
su+ !as!adă? ţipă -orta)
8 >l î(puş! pe ur(ătorul !are (ai s!oate o vor+ă despre apă$ striă Heide$ răuşit)
@eastă des!operă !ă preotul are un +urdu# plin !u apă su+ sutană)
8 Dă=n!oa!e apa aia$ părinteA !ere Bătrânul$ tăios$ punând (âna pe el)
8 E apă s#inţită$ "â(+eşte părintele$ prosteşte) Tre+uie să ne spălă( pi!ioarele !u ea
înainte de a păşi în Te(plu)
Dintr=o ţopăitură !o(i!ă$ e sus pe un +olovan) @ine +urdu#ul ridi!at deasupra !apului)
8 D=o să spele pi!ioarele ni(ănui !u apa aia$ ţipă Bivolul$ înne+unit)
%a!e( !er! în Curul părintelui) :n !er! !are se strâne a(eninţător)
8 E apă s#inţită$ urlă$ apă s#inţită de la Di(itrovradA
8 De doare=n !ur !'iar da!ă=i pişatul (arelui preot din <erusali($ urlă 6i!uţul)
Dă=o=n!oa!e$ (ania!uleA
8 De adu!e 'inion$ striă$ #urios$ Bar!elona) -e !ând era( în Briada alpină$
tre+uia să !ără( !u noi un ti!ălos !a el) De=au !ă"ut în !ap ar+ori de (a'on) Transportorul
de trupe s=a #ă!ut "o+) A( ni(erit în (iClo!ul unui !â(p de (ine !are ne=a rupt în +u!ăţi)
La Drutus a tre!ut o avalanşă peste noi) O lună de "ile a( dus=o tot aşa) :n de"ertor rus 8
un !o(isar 8 ne=a !onvins$ în !ele din ur(ă$ !ă totul nu era de!ât din vina nenoro!itului de
preot) Dar ştiţi !u( sunt ăştia din Alpină 8 (isionari până la ulti(ul) /ânta psal(i
deasupra săr(anilor (orţi$ dar ni(eni nu voia să=i vină de 'a!) Tot rusul ne=a s!utit de
trea+a asta) %usese edu!at în aşa #el în!ât să nu ai+ă s!rupule în leătură !u li!'idarea unui
preot) S=a stre!urat în spatele lui pe !ând se preătea să 'aleas!ă nişte +udin!ă eoriană)
-a!A ;i !reierii preotului s=au a(este!at !u +udin!a) -rieteni$ în!ă în a!eeaşi seară$ noro!ul
nostru reveniseA Totul a (ers !a=ntr=un vis până !ând a( aCuns la El+rus$ unde ne aştepta un
alt popă) S=a dus iarăşi noro!ul nostru) La opt "ile după asta$ întreaa +riadă era în
.al'alla)
<ute !a o pisi!ă$ Bătrânul aCune lână preot$ îi s(ule +urdu#ul din (âini şi=l arun!ă
lui -orta)
8 Răspun"i de !e=i înăuntruA
8 -rea +ine) L-orta #a!e o reverenţă adân!ă)M Ai !'iar atâta în!redere în (ine? Di!i
(ă!ar tai!ă=(eu n=ar avea) /el puţin din !lipa în !are (=a prins !ă +ăuse( din sti!la sa
personală de şli+oviţă)
6ărşălui( în sus pe o pantă a+ruptă şi dă( din nou de !a!tuşi) Trupul 6i!uţului se
ridi!ă în #aţa (ea pre!u( o !asă) Eor+ăria sa neîntreruptă (ai=(ai !ă #a!e !urent în Cur)
/ând se opreşte$ (ă !io!nes! de el) /ară (itraliera rea de !o(panie$ !u a#et !u tot$ leată
de spinare) -are inepui"a+il) Trei paşi de=ai (ei #a! !ât unul de=al lui) Are o statură ieşită
din !o(un) 6uş!'ii i(enşi îi u(#lă uni#or(a$ prea stri(tă pentru el) -uterea lui e
anor(ală) Se opinteşte !u u(ărul într=un perete şi a!esta se pră+uşeşte) E un #lea! pentru el
să spară !ără(i"i dintr=o sinură lovitură !u (u!'ia pal(ei)
-orta !rede !ă stră+uni!ul 6i!uţului a #ost o orilă !are a s!ăpat din rădina
"ooloi!ă de la Haen+e!N şi a violat=o pe stră+uni!ă=sa$ !are to!(ai săpa prin î(preCuri(i)
6i!uţul e #oarte (ândru de a!eastă ane!dotă)
6ă în!ur! într=o în!renătură de 'i(pi) 6ă aple! să (ă eli+ere" şi o !reană (ă
plesneşte peste #aţă$ s#âşiindu=(i=o) Sânele !ure ârlă) 6ă î(piedi!$ şi 'i(pii luni î(i
tre! prin uni#or(ă$ în#iându=se în !arne !a nişte +aionete)
-orta (ă aCută să (ă des!ur!) %or(aţia ia o pau"ă$ în vre(e !e sanitarul î(i eGtrae
'i(pii veninoşi şi !urăţă rănile) -e după=a(ia"ă sunt u(#lat şi a( te(peratură #oarte
(are$ dar$ din #eri!ire$ sanitarul are nişte ser la el) >n#ie a!ul serinii în (ine dire!t prin
uni#or(ă şi prin +lu"a de !a(u#laC) A( sen"aţia !ă tot serul (i se du!e într=un plă(ân şi$
#urios$ dau să=l po!nes! !u auto(atul) A!ul se #râne$ în ti(p !e el se arun!ă într=o parte)
8 6ai(uţoi +leste(at$ ţipă$ s!oţându=şi -=3Q=ul) Te=nvăţ eu (inte să (ai pui la+ele
tale Ceoase pe /orpul (edi!alA
-istolul său trosneşte de două ori înainte !a !eilalţi să sară la el să i=l s(ulă) >i
tre+uie (ult ti(p să se potoleas!ă$ dar ni!i (ă!ar atun!i nu vrea să (ă (ai atină)
:n !in!isutist !u !eva preătire (edi!ală î(i s!oate a!ul rupt din spinare)
8 Să (ori de sete e !el (ai rău$ spune Leionarul$ privind peste deşertul pietros$
unde aerul dooreşte)
ACune($ la un perete i(penetra+il de lăstăriş) 6a!'etele ni!i nu=l pot !iupi)
8 >napoi$ ordonă Bătrânul$ strânând din dinţi)
Tea(a şi disperarea pun$ în!et=în!et$ stăpânire pe noi) Totul pare #ără speranţă)
Au"i( ra#ale violente !are par să vină de din!olo de dealuri) O „6aGi(* răpăie
#urioasă şi o 64=27 îi răspunde) /ărarea ne !ondu!e înapoi în desiş)
-orta re!unoaşte un lo!şor prin !are a( tre!ut (ai devre(e) De opri( epui"aţi şi ne
trânti( la pă(ânt)
Bătrânul studia"ă atent 'arta şi în!runtă din sprân!ene$ !io!ănindu=şi !apa!ul pipei)
StoiNo !ântă pe în#undate un !ânte! popular)
8 :nde dra!u ne du!i? striă Bătrânul$ lovind #urios !u pu(nul în 'artă)
8 De !e nervos$ Herr %eldHe+el? întrea+ă StoiNo$ (irat) Eoi ne+uneşte (ers +usolă
2R) A! aleară Cur=î(preCur tot ti(pul) Dar o( din 4ardă +ular as!ultă nu(ai ordin)
Du(ai soldat tâ(pit ândeşte sinur)
Bătrânul îi s(ule +usola şi 'arta)
8 Busola e în reulăA striă el$ roşu la #aţă)
Dar !ând StoiNo se apropie de +usolă$ a!ul a!esteia se învârte ne+uneşte)
Bătrânul îl #iGea"ă pe StoiNo !u privirea)
8 /e=ai în +u"unare$ +ular !ri(inal !e eşti? urlă -orta)
8 Du(ai lu!ruri eu #oloseşte la #er(ă !ând ră"+oi ata)
Bătrânul îl !aută prin +u"unare şi s!oate la iveală o #ru(useţe de dina()
6anetul a derelat$ #ireşte$ a!ul +usolei)
Bătrânul ră!neşte !a un apu!at şi a"vârle (anetul departe$ în desiş)
8 %eldHe+el avut riCă$ îl previne StoiNo) Du #a!e ălăie) Diavol vine$ !a!tus rău)
Taie !u !uţitul (a!'eta as!uţitA La du'ul din !a!tus nu pasă tu nea(ţ$ tu rus) Taie +ereata
înainte "i!e tu „Heil Hitler*$ sau ei „%ront Roşu*) Du'ul nu pla!e o( ne+un #a!e ălăie) Tu
avut riCă) -lea!ă soare$ venit diavol rău din !a!tusA
8 %a! !eva pe diavolul tău ăla rău$ urlă Bătrânul s!os din (inţi)
StoiNo îşi #a!e trei !ru!i şi sare în !er! !u nişte (iş!ări !iudate) Se pare !ă asta îl
proteCea"ă de diavolul !a!tuşilor)
8 Du=(i pla!e trea+a asta$ î(i şopteşte 6i!uţul$ #ă!ându=şi !ru!e$ la rândul său) Are
un (are respe!t pentru tot !eea !e este supranatural)
8 De !e dra!u n=ai luat=o pe dru(ul pe !are=l ştiai? ţipă$ tur+at$ Bătrânul)
StoiNo dă din !ap disperat şi=şi des#a!e +raţele) Soarele #a!e să=i strălu!eas!ă epoleţii
laţi ai 4ăr"ii reale)
8 %eldHe+el ordonat (ere( +usolă 2R) StoiNo !re"ut ne+un$ dar 4arda reală
+ulară nu ândeşte sinur$ aşa (ie nu păsat tu ne+un) Ordin e ordin) Tu ordonat +usolă 2R)
Eu vă"ut a! ne+un şi el$ dar nu eu !ondu!ător) Tu !ondu!ător) Tu nu spus „(eri s!urtătură
a!asă*) Tu "is aşa$ noi de (ult a!asă a!u()
8 <suseA e(e Bătrânul) De !e a tre+uit să=(i ieşi în !ale?
8 E +ăiat în reulă$ "i!e 6i!uţul$ râ"ând în#undat) >n!ă vreo !âţiva din ăştia !a el şi
n=o să (ai s!oţi la !apăt ră"+oiul 'aoti! pe !are=l vor provo!a ni!i !u toate ar(ele lu(ii)
Bătrânul dă de !âteva ori din !ap$ pe ur(ă se aşa"ă şi=l trae pe StoiNo după el)
8 As!ultă$ StoiNo) Las=o în!olo de (ilitărie) Din !lipa asta nu (ai eşti soldat)
8 %eldHe+elA LStoiNo se ridi!ă şi în!epe să=şi s!uture pra#ul de pe uni#or(ă)M StoiNo
(ere a!u(a #er(ă) %a!e trea+ă ră(as ne#ă!ut de !ând în!eput ră"+oi rău) Tu s!rie
s!risoare !ând aCuns a!asă 4er(ania)
Tre!e pe la #ie!are dintre noi să=şi ia ră(as=+un) Bătrânului îi tre+uie !âteva (inute
să=şi revină) -e ur(ă$ eGplodea"ă !u intensitatea unui +araC de artilerie)
8 >ţi dau eu ţie #er(ă$ o( ne+un$ ne+un !e eşti) D=o să=ţi (uli va!ile alea pă!ătoase
în!ă (ulte sute de ani de=a!u( în!olo) ;e"i$ netre+ni!ule$ şe"iA LBătrânul trânteşte patul
ar(ei de pă(ânt$ în spatele lui)M As!ultă=(ă şi ţine=ţi ura în!'isă până !ând ter(in) Da!ă
nu pri!epi !eva$ î(i spui) 6=ai înţeles?
8 %eldHe+el$ nu pri!epeA
8 /e? /e nu pri!epi? Bătrânul ră(âne !u ura !ăs!ată)
8 Du pri!ep !e vrea tu să pri!ep$ "i!e StoiNo$ !u un "â(+et a(a+il)
Bătrânul îşi arun!ă +oneta în pra#$ loveşte violent o !utie !u (uniţie$ pe ur(ă îşi
pironeşte lun privirea pe #aţa lui StoiNo) O #aţă !al(ă de ţăran)
8 Eşti din nou soldat) >ţi ordon să ândeştiA AşaA Da!ă !eva nu=i în reulă$ spune=(iA
8 %eldHe+elA Ră"+oi nu în reulă) Tot ră"+oi) Du înţele ră"+oiA
8 Doa(ne=Du(ne"eule din !erA striă Bătrânul eGasperat) ;tiu astaA Dar sunte( în
ră"+oi) ;i tre+uie să=l #a!e() Lasă asta) Sunte( în (iClo!ul unei ră(e"i de !a!tuşi) Asta
!ontea"ă a!u() Du te (ai ândi la ni(i! alt!eva) -oţi să #a!i asta? Eşti propriul tău
!ondu!ător) Tu sinur) Eu şi toată #or(aţia te ur(ă() Tu eşti şe#ul) 6=ai înţeles?
8 Tu (i=ai dat stele$ eu dau ordin) 4ardă +ulară nu îndră"neşte dat ordin #ără stele)
Bătrânul îşi s(ule$ #ără să şovăie$ stelele de pe epoleţi şi=l nu(eşte pe StoiNo
te(porar %eldHe+el L#ără soldăM)
%or(aţia îi dă onorul)
8 A!u( înţele) Doi doi %eldHe+el) LRâde #eri!it)M %ă!eai aşa pri(a oară$ noi a!u(
a!asă$ +ea( apă re!e +ună) Aşteptaţi) 4ăses! dru( în !a!tus)
/âteva ore (ai târ"iu$ !ând aproape !ă ne luase( ândul de la el$ îl vede( !ă apare
din desiş (urdar şi "âriat$ dar !u o eGpresie de (ulţu(ire pe !'ipul tă+ă!it de ţăran)
8 Eu ăsit !ărare$ stria el$ #eri!it) /ărare rea$ !ărare +ună) Du întâlni( de(onul
din !a!tus) De(on nu pla!e !a!tus al+astru) Du atine !a!tus al+astru) O(oară s!orpion)
Atun!i !ărare uşoară)
8 Luaţi=vă ar(eleA 6iş!areaA ordonă Bătrânul$ !are a şi pornit pe ur(ele lui StoiNo)
>n depărtare$ se #a!e au"ită o întreaă a(ă a "o(otelor de ră"+oi)
8 -ar!ă=ar sări în aer între +ordelul$ #a!e -orta$ ânditor$ trăând atent !u ure!'ea la
+u+uitul tunurilor)
8 Hai (ai repede$ !u( a "is şi puştoai!a pe !ale de a #i violată pentru a patra oară$
rânCeşte 6i!uţul)
8 Aoleu$ +ăieţi$ vă daţi sea(a !e=ar #i să ne întâlni( a!u(a !u vreun transport de
!are să ne aăţă(? spune visător Bivolul)
8 Transport? Ai!i? "i!e -orta) Dişte !ai ne=ar prinde +ine) Da!ă (or de sete$ le poţi
+ea (ă!ar sânele)
8 <(ediat !e aCune( înapoi la rei(ent o să (ă î(+olnăves!) <a ândiţi=vă !ă o
parte a trata(entului ar #i să +ei un +utoi între de apă !a 'eaţa$ o#tea"ă 4reor$
linându=şi +u"ele !răpate)
8 Eu o să le !onsult (ai întâi pe artistele trotuarului în privinţa stării în !are se a#lă
o(uleţul ăla (i! de Cos$ striă -orta o+s!en) 6ă ândes! să nu se #i ales ne#eri!itul !u vreo
indispo"iţie per(anentă din !au"a lipsei de apă)
Traversă( un şir nes#ârşit de dealuri şi$ în !ele din ur(ă$ aCune( la unul !are arată
alt#el de!ât !elelalte) E (ai a+rupt$ (ai înalt$ iar sus e neted) Stă( şi ne 'ol+ă( !âteva
(inute) Are în el !eva a(eninţător$ !eea !e ne pune pe ânduri)
StoiNo ăseşte un dru(ea !are pare a!!epta+il) 4â#âind şi i!nind$ în!epe( să ne
!ăţără() Odată aCunşi în vâr#$ ni se des!'ide în #aţa o!'ilor o panora(ă #antasti!ă) De
arun!ă( la pă(ânt pentru un s!urt răa") Stătea( întinşi$ (oţăind nu(ai de vreun s#ert de
oră$ !ând$ deodată$ preotul în!epe să urle) -une( (âna pe ar(e$ pri(ul ând du!ându=ne la
parti"ani) >n !ul(ea isteriei$ a!esta ne arată deşertul +olovănos$ !are se întinde înaintea
noastră$ tre(urând în soarele #ier+inte)
8 Apă$ ţipă) -riviţiA -riviţiA :n la!A :n la! !u le+edeA
Bătrânul se ridi!ă şi=şi s!oate +ino!lul) Du eGistă ni!i un la!) Doar stân!i şi pietriş)
-ietriş s!lipitor şi în!ins)
-reotul aleară î(pleti!indu=se$ ţinându=şi +astonul lun în #aţă) Se î(piedi!ă şi se
rostooleşte pe panta a+ruptă) >n pri(a !lipă a( !re"ut !ă şi=a #rânt âtul$ dar apoi e din
nou în pi!ioare şi #ue (ai departe$ ţopăind printre +olovani) Se arun!ă la pă(ânt şi se
rostooleşte în!oa!e şi în!olo$ ridi!ând nori de pra# în Cur)
8 Apă$ apăA Doa(ne$ Tu nu (=ai uitatA
Dar nu în apă se tăvăleşte el$ !i în pra#$ în pra# us!at şi roşu)
8 SusA porun!eşte aspru Bătrânul$ şi o ia din lo!)
E nevoie să ne #olosi( paturile puştilor !a să=i pune( în (iş!are pe unii dintre ei) :n
rănit a (urit$ dar n=ave( putere să=l înropă() >i în#ie( !ara+ina în pă(ânt şi îi atârnă(
!as!a de ea) Bătrânul îşi vâră în +u"unar plă!uţa lui de identitate) Ast#el$ părinţii a!estuia
vor a#la şi vor #i s!utiţi de !'inul de a spera la nes#ârşit !ă$ odată$ şi=odată$ se va întoar!e
a!asă)
Leionarul în!epe să !ânte) -orta îşi s!oate #lautul din !arâ(+ul !i"(ei) 6i!uţul îşi
apu!ă şi el (u"i!uţa) /u vo!i răuşite$ în!epe( să !ântă( !u toţii) Sună !a o petre!ere de
(ania!i a(+ulantă)
,s =aren )=ei 'egion>re,
6ichael und ?obert,
Sie hatten das -ort verlassen
2nd suchten den @eg )um 6eer.
Sie =ollten nie =ieder &atrouille gehen
2nd nie =ieder im 'eben au! &osten stehen
,s =aren )=ei 'egion>re,
6ichael und ?vbert,
Adieu, mon general,
Adieu Herr 'eutnant...
S
/u priviri poso(orâte$ îl ur(ări( pe preot !are #a!e (iş!ări de înot$ întins pe +urtă$
în pra#) Di!i unul nu are putere să=l aCute) >ntreaa atenţie ne e îndreptată spre noi înşine)
8 ApăA striă a!esta) Râde de(ent$ arun!ându=şi pra# roşu în !ap$ !a şi !u( s=ar
î(proş!a !u apă)
8 Să=i !răpă( ţeasta$ suerea"ă Heide$ răuşit$ ridi!ând (itraliera !a pe=o (ă!iu!ă)
8 Lasă=l în pa!e$ tună Bătrânul$ şterându=şi #aţa arsă de soare !u voalul !are=i atârnă
de pe !as!a sa tropi!ală)
Soarele e ne!ruţător) Ai i(presia !ă=ţi #ier+e şi (ăduva din oase) Doi !in!isutişti
în!ep să se păruias!ă) >nainte de a apu!a să=i despărţi($ unul îi spinte!ase !eluilalt sto(a!ul
!u +aioneta) 6ăruntaiele i se revarsă a#ară şi (uştele al+astre=ver"ui roies! în Curul unui
ospăţ)
Sanitarul îl s!apă din !'inuri pe o(ul rănit (ortal)
Du e per(is$ #ireşte$ să=i ad(inistre"i !uiva lovitura de raţie) >nsă ai!i e ne!esar)
Bătrânul nu prea ştie !e să=i #a!ă u!iaşului) E un #ost Sta+s#eldHe+el) /onveni( asupra
unui verdi!t de ne+unie tre!ătoare şi uită( întâ(plarea)
-reotul a dispărut) Băă( de sea(ă nu(ai atun!i !ând Bătrânul întrea+ă de el) Doi
inşi sunt tri(işi înapoi să=l adu!ă) E nevoie de a(eninţări !u -ro!edura de urenţă şi de
auto(atul Bătrânului !a să=i deter(ină( să ple!e)
Târ"iu$ în noapte$ se întor!) Trântes! #urioşi leşul preotului la pi!ioarele Bătrânului)
8 E$ în s#ârşit$ în siuranţă$ în sânul lui Avraa(A (or(ăie Tano$ dansând în nisip)
8 Eai$ săr(anul o(A /e pă!at !ă a tre+uit să (oară to!(ai în (iClo!ul în!er!ării la
!are l=a supus Du(ne"eu$ o#tea"ă -orta$ si(ulând părerea de rău)
%or(aţia e din nou pe dru($ !u StoiNo şi Bătrânul în #runte) Spinarea lată$ ri=ver"uie
a 6i!uţului e tot în #aţa (ea) Du văd ni(i! din!olo de el) :(erii i se leaănă în (ers$
pre!u( !o!oaşele unei !ă(ile) Spinarea i se în!ovoaie su+ reutatea (itralierei rele) 6ai
de(ult$ sinura ar(ă pe !are un soldat tre+uia s=o !are era o puş!ă$ dar uită=te la noi$
soldaţii a!tualului ră"+oi (ondial) -uşti=(itraliere$ a#eturi$ ta(+ururi de re"ervă$ ta(+ururi
du+le$ pistol$ pistol auto(at$ staţie radio$ (uniţie o ră(adă$ e!'ipa(ent de se(nali"are$ şi
apoi e#e!tele personale) Sinura pe !are a( arun!at=o e (as!a de a"e) Du #iind!ă ar #i #ost
din !ale=a#ară de rea$ dar !utia ei e +ună să=ţi ţii în ea tot #elul de (ărunţişuriI ţiări$
!'i+rituri şi alte !'estii din astea) Da!ă se vor porni să #oloseas!ă a"e pe neaşteptate$
ră"+oiul se va s#ârşi +rus!) %oarte puţini soldaţi şi=au (ai păstrat (as!a) ,u(ătate din
Europa e presărată !u (ăşti de a"e nedorite)
S Au #ost doi leionariT 6i!'ael şi Ro+ert$T -ărăsiseră #ortulT ;i !ăutau dru(ul înspre (are)T
Du (ai voiau să (eară ni!iodată în patrulăT ;i ni!iodată să (ai stea planton)T Au #ost doi
LeionariT 6i!'ael şi Ro+ertT Adio$ do(nule eneralT Adio$ do(nule lo!otenent)))
Deşertul pietros pare #ără (arini) Bolovani în stâna$ +olovani în dreapta) /ât
vede( !u o!'ii în #aţa noastră$ o (are nes#ârşită de pietriş roşu !a tă!iunii iadului) Soarele
prăCeşte pietrele$ !are deaCă o dooare aido(a respiraţiei dintr=o ură de #urnal) Doaptea e
un #ri !u(plit$ de ne !lănţăne dinţii) -e=ai!i nu "+oară păsări) Le întâlni( la tot pasul
'oiturile us!ate de soare$ !u aripile des#ă!ute)
8 Oare !e le o(oară? întrea+ă -orta$ î(pinând !u ţeava auto(atului 'oitul unei
păsări nere)
8 /iu(a) /iu(a păsărilor$ spune Heide !are$ !a de o+i!ei$ e surprin"ător de +ine
in#or(at) @ineţi=vă departe de ele) O poate lua şi o(ul)
-re!ipitat$ -orta îşi #rea!ă ţeava auto(atului în pra#ul roşu)
8 /iu(ă? Doa(ne$ ăsta=i un lu!ru s!âr+os$ #a!e 6i!uţul răuşit$ privind î(preCur la
pu"deria de păsări (oarte) Ră"+oi şi (i"erie) Astea=s tre+urile în !are se !urăţă (aCoritatea
speţei u(ane)
8 -oţi tre!e şi prin !iu(ă şi prin ră"+oi da!ă te o+işnuieşti să trăieşti în ra'at$ râde
-orta$ o+osit$ #ă!ându=şi vânt !u Co+enul său al+en)
/ăde( într=un so(n #rate !u (oartea) :n !in!isutist se o(oară !u o renadă de
(ână) E o privelişte înro"itoare) 6ăruntaie î(proş!ate peste tot) A!est lu!ru ne dă pentru
un ti(p su+ie!t de vor+ă)
6i!uţul e !onvins !=o să ăsi( apă) Se Cură !=o poate adul(e!a şi #rea!ă aerul între
deetul ros şi arătător)
8 E u(e"eală în aer$ de!lară el$ plin de sine)
6ai=(ai să ne luă( la +ătaie din !au"a a!estei a#ir(aţii)
-orta ăseşte o (ână de (el!i al+en=(aronii$ pe Cu(ătate (orţi) Au un ust
a!!epta+il) Tre+uie doar să=i în'iţi repede) >ntreaa #or(aţie se târăşte în patru la+e
!ăutând (el!i$ până !ând 6i!uţul stri!ă trea+a$ între+ându=l pe Heide da!ă (el!ii sunt
purtători de !iu(ă păsăreas!ă)
Eo(ită( !u toţii) Du(ai -orta$ indi#erent$ adună (el!ii de la !ei !are nu=i (ai pot
(ân!a) După !e=i arun!ă în aer$ îi prinde în ură şi=i în'ite !a o +ar"ă !are în'ite +roaşte)
>i poţi vedea alune!ând de=a lunul âtleCului său lun şi su+ţire)
Eu nu pot în'iţi de!ât !in!i) Al şaselea în!epe să (i se pli(+e prin ură şi sunt
nevoit să=l s!uip)
/iudat$ (el!ii par să ne (ai potoleas!ă setea) De si(ţi( !eva (ai +ine şi ne
!ontinuă( dru(ul)
StoiNo ne !ondu!e printr=o tre!ătoare dintre !reste) -ereţii de ranit se înalţă deasupra
noastră de a(+ele părţi) /erul senin$ !u soarele său doorâtor$ nu (ai e de!ât o #âşie
înustă$ departe$ deasupra !apetelor noastre)
8 Doa(ne$ (ărşălui( într=un (or(ânt$ e(e 4reor$ s#ârşit) E în praul
de"nădeCdii)
D=aCută ni!i !onversaţia pe !are o în!epe -orta despre (aşinile %errari)
8 ;i !u( "i!i !ă arată 6er!edes=Ben"=ul !u înaltă !o(presie pentru !urse? îl între+)
Aveai şi tu !u eneralul tău aşa !eva în !are să vă pli(+aţi?
4reor se uita la (ine !u o privire stinsă) ;i=a pierdut tot interesul pentru (aşinile de
!urse) Du reuşi( să=l învioră( ni!i (ă!ar atun!i !ând îi !ere( să ne des!rie !utia de vite"e
din porţelan 6eissen a eneralului său$ asta #iind de o+i!ei !'eiţa (ai!ă)
>n !ursul "ilei$ ieşi( din tre!ătoare şi ne tre"i( din nou în #aţa întinderii +olovănoase)
Sunte( +u!uroşi !ă a( s!ăpat de întune!i(ea apăsătoare)
Heide le=a vă"ut pri(ul) S!'elete) Sute de s!'elete) Oase !are strălu!es!$ al+e$ în
verdele !a!tuşilor) Sunt şi oase de (ăar) De Cur=î(preCur "a!e e!'ipa(ent î(prăştiat)
:nele dintre s!'elete (ai poartă !ăşti de oţel) 6aCoritatea sunt +ulari$ dar "ări( şi !âţiva
+ersalieri italieni) >i re!unoaşte( după !ăştile î(podo+ite !u pene)
8 S#ântă 6aria$ !e=a #ost pe=ai!i? întrea+ă Bar!elona$ neliniştit)
8 Du(ai Du(ne"eu ştie$ răspunde Bătrânul) -arti"ani$ pro+a+il$ şi se poate să ni!i
nu #ie prea (ult de=atun!i) -e=ai!i$ soarele$ vântul şi se!eta #a! urent dintr=un !adavru un
s!'elet)
8 ;i #urni!ile$ adauă -orta)
Rei(ul nostru devine !iudat şi variat) Leionarul ăseşte !âţiva ânda!i
învârtindu=se în Curul s!'eletelor) Sunt (ari şi raşi şi au un ust (inunat)
8 >n deşert$ o+işnuia( să=i 'ali($ eGpli!ă el$ rupând unul)
După=a(ia"ă$ târ"iu$ ne târâ( într=un sat unde$ de ase(enea$ peste tot sunt s!'elete$
dar ai!i s=a dat o luptă)
>n piaţă$ spân"ură un şir între de s!'elete) >(+ră!ă(intea le ţine întrei)
-orta şi 6i!uţul dispar între ruine) Du pute( să ne !rede( o!'ilor !ând îi vede(
apărând !u un +urdu# plin !u apă)
Bătrânul e nevoit să ne ţină la distanţă !u auto(atul) Sunte( !a ani(alele săl+ati!e şi
nu ne linişti( de!ât atun!i !ând e nevoit să î(puşte un #ost lo!otenent !are re#u"ă să=i
as!ulte ordinele)
/orpul însânerat ne în!re(eneşte) A înne+unit Bătrânul? De o+i!ei e în stare să
(enţină dis!iplina şi #ără să #oloseas!ă ar(a) >şi învârteşte auto(atul în se(i!er!)
8 >n #or(aţie$ nenoro!iţilorA 6ai vrea !areva un +ilet în rai?
>(+rân!indu=ne şi (ârâind !a nişte !âini tur+aţi$ intră( în rând)
-orta îi întinde +urdu#ul Bătrânului) De u(ple( +idoanele pe rând şi +urdu#ul se
oleşte)
>n !iuda avertis(entelor Bătrânului$ ne +e( pe lo! întreaa raţie) Apa are un ust
ori+il$ dar nu ne pasă) De (ai astâ(pără setea o vre(e)
-orta e atât de #eri!it în!ât îşi s!oate #lautul din !arâ(+ul !i"(ei şi !ântă)
>n u(+ra spân"urătorilor în !are atârnă (ulţi(ea de s!'elete$ !are "ornăie şi se
leaănă$ !ântă( !u toţii$ laolaltăI
3ermanie, nobilă casă,
At"rnă stindardele îns"ngerate.
'asă-le să !luture şi să se întindă,
Dumne)eu e cu noi pe soare şi !urtună.
Di se #a!e #oarte rău din !au"a apei) Oa(enii se !u#ures! peste tot$ !u pantalonii în
vine)
8 De"interie$ !o(entea"ă do!torul)
;ase inşi au (urit deCa) Doi$ !eilalţi$ "ă!e( întinşi !âteva "ile$ în vre(e !e
te(peratura ne răvăşeşte trupurile) Do!torul ne dă !e are la dispo"iţie) >n!et=în!et$ ne
reveni()
-orta a ăsit din nou apă) De data asta$ do!torul insistă s=o #ier+e() Du e prea (ultă$
dar ne e de #olos)
8 Aţi vă"ut? /e v=a( "is eu? D=a( ăsit apă? rânCeşte 6i!uţul$ triu(#ător)
-ri(ul !are i=a vă"ut pe !ei doi a #ost Bivolul) Aproape !ă ne=a( lovit nas în nas)
Lu!ru !iudat$ dar n=au +ăat de sea(ă pre"enţa noastră)
>i ur(ări( tă!uţi) Se (iş!ă sprinteni$ părând să ai+ă o trea+ă i(portantă)
6ărşălui( toată noaptea) Luna îşi tri(ite lu(ina palidă asupra pustiului +olovănos)
:ndeva urlă un !âine) :nde sunt !âini tre+uie să #ie şi apă$ şi$ în eneral$ oa(eni)
/asa e de #apt o !o!ioa+ă arun!ată pe=o !reastă$ ata să se prăvale$ în ori!e !lipă$ în
'ăul de dedesu+t) /ei doi indivi"i ră+iţi dispar în spatele ei)
-orta şi !u (ine ne stre!ură( în ur(a lor) 4rupa se des#ăşoară) 6itraliera rea e
instalată îndărătul unei stân!i) >n noaptea !are #rea(ătă de în!ordare$ nu se aude ni!i un
"o(ot) /ei doi$ par!ă au #ost în'iţiţi de !reste) Luă( po"iţie în spatele unui +alot de paie$
!are ar tre+ui să ne proteCe"e de loanţe)
Se aud par!ă nişte +ătăi într=o uşă$ şi noaptea e s#âşiată de o vo!e aspră)
8 Del!oA OliaA Aveţi (usa#iriA <eşiţi a#ară şi întâ(pinaţi=neA
Di!i o repli!ă) Doar #luieratul înă+uşit al vântului no!turn şi un "o(ot de le(n
!răpat su+ lovitura unui pat de ar(ă)
8 A#ară$ por!ilorA Du vă puteţi as!unde de Cude!ata noastră)
8 ,ude!ata no!turnă$ şopteşte -orta$ !'i!otind)
/ei doi năvăles! în !o!ioa+ă) /i"(e ţintuite răsună !runt) -asul !ălăilor)
8 Del!o şi OliaA <eşiţi şi apăraţi=vă$ trădători nenoro!iţiA -rietenii voştri er(ani nu
(ai sunt ai!i să vă apere)
8 Se (ai înşală o(ulA şopteşte -orta$ (ânâindu=şi tandru auto(atul) 6oartea vine
!el (ai adesea !a ur(are a unei eroriA
>ndărătul ea(urilor înuste pâlpâie !eva !a o lu(ină$ arun!ând u(+re preluni) >l
pute( vedea li(pede pe !el !are o ţine)
8 /e ţintă per#e!tă$ spune -orta$ ridi!ând auto(atulA /re"i !ă ni(eres! pun!tul
neru?
8 Arde=i$ şoptes!$ !u respiraţia tăiată)
8 8iet, rânCeşte -orta) Stai să a#lă( !e au de ând !andidaţii ăştia la !ălătoria
verti!ală înainte de=a le vărsa !reierii) Du=s de!ât nişte (o(âi$ ni(i! alt!eva)
O lu(ânare lună şi su+ţire în!epe să ardă o+osită) >ntr=un !olţ$ pe un pat s!und$ stau
oa(eni lipiţi de perete) O #e(eie tânără$ un +ăr+at şi un !opil de vreo !in!i ani)
8 <ată=i pe Olia şi pe Del!o$ şopteşte -orta) Trădători$ dar depinde$ +ineînţeles$ din
!are parte priveşti lu!rurile) /unos! o ră(adă de trădători !u(se!ade !are sunt de departe
(ai !instiţi de!ât naţionaliştii ăştia de ulti(ă oră) >şi pune o ţiară în ură)
8 Doar n=o s=o aprin"i a!u($ #a! eu$ înro"it)
-orta (ă priveşte dispreţuitor$ s!oate o s!ânteie din tăişul unei la(e de ras$ su#lă
într=o !ârpă arsă şi=şi aprinde ţiara de la Car) „Bri!'eta* ruseas!ă e #ă!ută pentru #u(atul în
ră"+oi pe ti(p de noapte) -ri(itivă !a şi poporul !are a inventat=o$ dar #ără vreo #la!ără
!are să te dea de ol)
Su#lă #u(ul$ ţinând ţiara în !ăuşul pal(ei$ !a să nu poată #i vă"ută +o+iţa de Car)
8 O distra!ţie !ere şi=un #u($ şopteşte el)
O(ul din interior râde (ulţu(it)
8 De !e n=aţi des!'is uşa? De !e=a #ost nevoie s=o spare(? Eino=n!oa$ Liu!oA Toată
#a(ilia=i adunată$ dar$ la vederea noastră$ le=a pierit raiul de +u!urie) Râde "o(otos şi
prelun)
Liu!o$ tovarăşul său$ !are stătea în !adrul unei uşi înuste din !apătul !oli+ei$ intră !u
paşi apăsaţi) :n ţiaret îi Coa!ă între dinţi) Râde par!ă ar !ârâi$ !iudat şi se!) Doar !ălăii (ai
râd aşa !ând povestes! despre !âte=o eGe!uţie deose+ită)
8 Aveţi !eva şnaps? întrea+ă$ des!'i"ând uşile dulapurilor şi arun!ând pe podea oale
şi !rătiţi) :stensilele sără!ă!ioase de +u!ătărie se #a! ţăndări pe podeaua de piatră)
8 /e))) !e vreţi? +âiuie +ătrânul de pe pat$ !u o vo!e tre(urătoare) >ntreaa în!ăpere
(iroase a roa"ă)
8 Să stă( niţel de vor+ă !u tine$ draă Del!o) Să vor+i( în ne(ţeşte sau poate
pre#eri li(+a noastră? Hai să vor+i( ne(ţeşte) -re!is ţi=ai uitat li(+a (aternă după atâţia
ani petre!uţi !u prietenii tăi er(aniA
8 D=a( ni(i! de=a #a!e !u ne(ţii$ se apără Del!o) Da!ă aş #i avut$ !re"i !ă aş (ai #i
lo!uit ai!i?
8 Del!o draă$ !e prostieA ;ti( totul despre tine) Te=ai lovit !u(va la !ap de ţi=ai
a#e!tat (e(oria în 'alul ăsta? Du=ţi (ai adu!i a(inte de -eter$ de -one$ de <lie!o? De
#rate=(iu?
8 Du ştiu despre !e vor+eşti) ;tiu !e i s=a întâ(plat #ratelui tău$ dar n=a( ni!i un
a(este!)
8 -ierderea (e(orieiA :n !a" elo!vent$ #a!e o(ul !u ţiaretul şi !u râsetul a!ela
us!at) A di+uit o sti!lă de şli+oviţă şi o oleşte pe Cu(ătate înainte de a o pasa tovarăşului
său)
8 Se pare !ă e !ontaioasă) Di(eni nu=şi (ai a(inteşte ni(i!) Boala se pare !ă=i
#oarte răspândită în vre(e de ră"+oi) Dar tu$ Olia$ te=ai !onta(inat şi tu de a(ne"ie?
%e(eia nu=i răspunde) Din o!'ii ei lar=des!'işi ră"+ate roa"a) >l ţine pe +ăiat strâns
lipit de ea)
8 Aerul us!at de prin partea lo!ului #a!e ândurile atât de uşoare$ în!ât$ până la
ur(ă$ "+oară şi se du!$ râde o(ul !u ţiaretul$ după !are slo+oade o rââitură sonoră)
8 De !e daţi +u"na ai!i la (ie"ul nopţii şi spareţi uşa? De !e nu veniţi "iua$ !a nişte
oa(eni !instiţi?
8 Del!o$ Del!o$ ţi=a( si(ţit lipsa atât de tare în!ât$ pur şi si(plu$ n=a( (ai avut
stare !ând a( a#lat unde eşti) -rietenii tăi$ ne(ţii$ au #ost destul de a(a+ili şi ne=au aCutat)
;tii !ă şi noi #a!e( niţi!ă trea+ă pentru ei) Sau poate nu ştii? Sunt #oarte (ulţu(iţi de tine
şi de Olia) SD=O+erstur(#&'rer S!'andt ne=a !erut în (od spe!ial să vă vi"ită( şi să ave(
riCă de voi) ;i iată=ne$ a( venit) LArun!ă o privire prin !a(era sără!ă!ioasă)M Lo!uinţa
voastră de la So#ia era (ult (ai drăuţă) O(ul !u ţiaretul râde sinistru şi atonal$ par!ă ar
s!ârţâi o spân"urătoare în +ătaia vântului)
Tovarăşul său !ântă în!etI
@enn =as nicht Alappt, dann sag ich unverhohlen,
@ie man so sagt. Die Heimat hat7sbe!ohlen$
,s ist so schBn gar Aeine Schuld )u Aennen
und sich nur ein!ach ein Soldat )u nennen
Q
Se ur!ă ălăioşi pe (asă şi dau din pi!ioare) /i"(ele lor de !ălărie$ lustruite$
s!lipes! în lu(ina !andelei) Au !eva a(eninţător în ele) 9ştia doi sunt nişte soldaţi şi totuşi
lasă i(presia !ă ar #i pe Cu(ătate !ivili)
8 Du vă pli!tisiţi ai!i$ în (unţi? întrea+ă răută!ios o(ul !u ţiaretul) Du(ai între
s!orpioni$ şerpi şi !iupitori din alea (i!i şi roşii !are să vă ţină tovărăşie?
/u deete tre(urânde$ tânăra #e(eie îşi în!'eie ro!'ia de noapte până la ât)
Băieţelul se lipeşte (ai strâns de (ai!ă=sa) Du pri!epe li(+a er(ană$ dar si(te în!ordarea
din aer)
O(ul !u ţiaretul ia o !'itară din perete$ se ur!ă din nou pe (asă şi în!epe să
"drănăne)
8 @ineţi şi seri (u"i!ale pe=ai!i? S!oate de pe !or"i !âteva a!orduri aspre şi
disonante)
6i!a #a(ilie se în'esuie (ai tare în perete$ !a şi !u( ar spera !ă a!esta=i va în'iţi)
%eţele le sunt doar nişte pete palide) 4reierii !ântă asur"itor$ îne!ând aproape sunetele
tur+ate ale !'itarei)
6ă uit la -orta$ nesiur$ şi ridi! auto(atul)
8 >n!ă nu$ şopteşte$ dând din !ap) >n!ă nu=i trea+a noastră) Asta=i o !'estie între re!i
şi +ulari) Da!ă se întâ(plă !eva ileal$ atun!i interveni() O să ne o!upă( de situaţie în
lo!ul poliţiei$ !are nu=i !u noi în (o(entul de #aţă)
Fâ(+es! o+osit şi=(i dores! să #iu oriunde$ nu(ai ai!i nu)
>n interiorul !oli+ei$ vânătorii triu(#ă) -rada lor e în!olţită) Băiatul îşi lipeşte !apul
!iu#ulit de pieptul tatălui)
8 De !e=aţi tre!ut de partea diavolilor ălora +runi? întrea+ă şe#ul)
8 -entru !ă au !re"ut !ă e în #olosul lor$ e li(pede$ "i!e o(ul !u ţiaretul râ"ând) L>şi
apu!ă în!et !ara+ina de pe u(ăr$ o de"asiură !u "o(ot şi s!oate din +u"unar o şină !u
loanţe) Le eGpune la lu(ină) /ele şase loanţe strălu!es! !a aurul)M Drăuţe$ aşa=i?
şopteşte el) 4loanţe ne(ţeştiA LS!oate unul de pe şină şi=l !er!etea"ă atent)M Sunt nou=nouţe)
%ă!ute la Ba(+er$ în 0123$ şi !red !ă au nu(ele voastre pe ele)
Olia plâne în!et)
8 E=a( !ăutat (ultă vre(e$ "i!e şe#ul$ !u ră!eală) Du v=a( dat de ur(ă de!ât după
!e=a( între+at de voi pe la prietenii voştri ne(ţi) ;i=a!uJ a( venitA
8 ;i nu păreţi din !ale=a#ară de #eri!iţi !ă ne vedeţi) LO(ul !u ţiaretul râde)M Aţi #ost
!onda(naţi la (oarteA E=aţi trădat poporul şi noi a( venit să eGe!ută( sentinţa)
8 D=a( trădat pe ni(eni$ striă Del!o$ săl+ati!$ luându=şi nevasta su+ +raţ) @ara
noastră e aliată 4er(aniei) Ar(ata noastră se +ate în Soviete) Eu sunt poliţist +ular)
8 Del!o$ pri!epi atât de puţin) Ai #ost poliţist$ săr(ană unealtă a realiştilor !e eşti)
-oporul +ular nu vrea să lupte pentru ree şi vasalii săi #as!işti$ î(potriva (arii noastre
surori$ :niunea Sovieti!ă)
8 Reele a porun!it să ne luptă( !u sovieti!ii$ striă Del!o$ disperat)
/ele două ţevi de !ara+ină se ridi!ă în!et$ până !ând sunt îndreptate eGa!t înspre el)
O(ul !u ţiaretul s!oate un râs #ără ni!i o ur(ă de a(u"a(ent în el)
8 /ât de proşti sunt oa(enii$ o#tea"ă) -ur şi si(plu nu vor să pri!eapă)
Olia s!oate un ţipăt s#âşietor şi=şi as!unde #aţa în pal(e) Del!o în!ear!ă să se ridi!e în
pi!ioare$ dar !ade înapoi$ disperat) E pus în #aţa inevita+ilului) Băieţelul pare !ă se #a!e (ai
(i!$ în'esuindu=se între părinţii înro"iţi) /u o!'ii neri$ se uită la (usa#irii ăştia
în#ri!oşători !are au apărut +rus! din noapte)
>n !a(eră do(neşte tă!erea (orţii)
O(ul !u ţiaretul "drănăne$ visător$ la !'itară) Brus!$ o a"vârle !ât !olo) /or"ile
vi+rea"ă şi plesnes!) Râde "o(otos)
Două î(puş!ături trosnes! aproape si(ultan)
Olia alune!ă în!et de pe pat$ !u #aţa în!ă înropată în pal(e) Del!o se ridi!ă pe
Q Da!ă !eva nu=i in reulă$ atun!i spun #ără tăadă$T Aşa !u( se spuneI „-atria a dat
porun!ă)*T E atât de +ine să nu porţi ni!i o vinăT ;i să te nu(eşti pur şi si(plu Soldat)
Cu(ătate$ apoi !ade de=a !ur(e"işul patului$ aăţându=se de pernă) /orpul i se
!ontorsionea"ă şi devine inert)
>n !lipa i(ediat ur(ătoare î(puş!ăturilor$ în în!ăpere se lasă o linişte stranie) /ei doi
!ălăi ră(ân !âteva (inute aşe"aţi ţeapăn pe (asă)
O !'e(are de pasăre$ lună şi as!uţită$ vine dinspre rupul nostru) -orta le dă de ştire
!u un !ârâii de !or+$ !ă sunte( în reulă)
8 De !e nu i=ai !'e(at şi pe ei? între+$ în şoaptă)
8 8iet, Bătrânul ar #i stri!at ulti(ul a!t şi nu !red !ă +unului nostru Du(ne"eu
er(an i=ar #i plă!ut) -orta râde !u răutate)
8 /e #a!e($ intră(?
8 Du$ nuA Lasă=i să se (ai distre"e puţin) Ra'aţiiA
/ei doi !ălăi în!ă (ai stau aşe"aţi pe (asă şi prives! la +ăiat) A!esta (ânâie
drăăstos părul tatălui)
8 6ă î(puş!aţi şi pe (ine? A!u( a( ră(as sinur)
/ălăii se uită între+ător unul la altul) O(ul !u ţiara ridi!ă ar(a)
8 Du$ şuieră şe#ul$ lovindu=l peste (ână)
8 De !e nu? #a!e !elălalt$ surprins) Aşa=i tre+uie (i!ului trădător)
>(i preătes! o renadă) Da!ă=l o(oară pe puşti$ o arun!) Sunt atât de #urios$ în!ât
(ă tre! #iori)
8 Tăti!ule$ (ă(i!o$ a( ră(as sinur) :nde=o să (ă du!?
Eo!ea (i!uţului tre(ură) Se vede !ă e pe !ale să i"+u!neas!ă în plâns) Ră"+oiul ăsta
„(are* i=a !ălit pe !opii într=un (od neo+işnuit) /'ipul +rutal al (orţii a devenit pentru ei
o i(aine !o(ună)
/ălăii sar sprinteni de pe (asă) O(ul !u ţiaretul râde$ apu!ându=se din nou să
răs!oleas!ă şi#onierele să vadă da!ă nu dă peste !eva !e i=ar putea #olosi) EGa(inea"ă
!adavrele !u ţeava !ara+inei)
Olia în!ă (ai respiră) >i propteşte ura ţevii în !ea#ă) Trosneşte o î(puş!ătură) @easta
eGplodea"ă) Bu!ăţi de os şi de !reier î(proş!ă în!ăperea)
-orta (ă priveşte) Du spune( ni(i!$ dar ne înţelee( asupra a !eea !e e de #ă!ut)
-ărăses! ălăioşi !oli+a)
:n !ăţel (i! şi al+ apare sprinten de după !olţ) O(ul !u ţiaretul îl o(oară !u !âteva
lovituri de pat de puş!ă$ iar !u un şut îi proie!tea"ă !orpul în !oli+ă)
8 Ar #i (ai +ine să o(orâ( !opilul$ "i!e el$ după !e=au (ers o +u!ată de dru() Da!ă
vin ne(ţii$ ne poate identi#i!a)
8 Ai dreptate$ spune şe#ul$ du=te şi #ă=oA
O(ul !u ţiaretul râde se! şi sa!adat) Râsul i se #râne într=o 'or!ăitură în !lipa în
!are (ai=(ai !ă se !io!neşte de ţevile auto(atelor noastre)
8 Hai noro!A "i!e -orta a(a+il$ du!ând (âna la Co+enul său al+en)
8 Ooo$ eG!la(ă ui(it o(ul !u ţiaretul)
8 BoooA râde -orta)
8 Ave( AusHeis$ "i!e şe#ul$ neliniştit) Sunte( în$ sluC+a SD=ului)
8 Aveţi pe dra!u$ răspunde -orta$ +rutal$ i"+indu=l #ără avertis(ent !u auto(atul
peste #aţă) /ătarea îi s#âşie o+ra"ul)
>(i în#und ar(a în pleGul o(ului !u ţiaretul şi tra piedi!a de siuranţă)
8 :şurel$ a(i!e$ sau îţi "+or (ăruntaiele prin spinare)
/a toţi u!iaşii$ şi el e înro"it de (oarte)
8 /e=aveţi de ând? întrea+ă şe#ul$ şterându=şi sânele de pe #aţă)
8 4'i!i$ răspunde -orta$ aspru)
8 Să=i spune(?
-orta îl s!uipă în #aţă pe şe#)
8 Fi!i !ă aveţi AusHeisA Fi!i !ă sunteţi în sluC+a SD=uluiA Fi!i !ă sunteţi prietenii
noştri$ aşa=i?
8 Bineînţeles !ă sunte($ se ră+eşte să răspundă o(ul !u ţiaretul) >n o!'ii săi se
!iteşte pani!ă şi roa"ă)
8 Aşa$ aşaA #a!e -orta$ !u un rânCet teri+il) Eraţi prieteni şi !u de!edaţii ăia doi
dinăuntru?
8 Erau trădători$ "i!e şe#ul) /o(unişti$ spioni sovieti!i)
-orta #luieră$ surprinsI
8 ;i voi doi le=aţi luat piuitul? >(i pare rău$ puişorilor$ nu ţine) E=a( ur(ărit toată
noaptea) :n lu!ruI voi doi vă pri!epeţi să !reaţi o s!enă de eGe!uţie interesantă$ dra(ati!ă)
O să pri(iţi de la un !riti! !in!i stele pentru lu!rul ăsta)
8 D=a( #ă!ut de!ât să eGe!ută( ordinele$ se pre!ipită$ neliniştit$ o(ul !u ţiaretul)
8 Ordinele? şuieră -orta) ;i !oaiele tot din ordin le purtaţi$ aşa=i? :ite !e=i$ !opilaşi$
noi sunte( plătiţi !a să u!ide() -lătiţi de !ătre statul er(an) De=au dat pentru asta rade
pe (âne!ă şi tini!'ele pe piept) Sunte( +uni în (eseria asta$ pri!epeţi? Aşadar$ în eneral$
o #a!e( doar pentru +ani$ dar voi$ +ăieţi$ sunteţi SD=işti şi sunteţi prietenii noştri) Aşa !ă de
draul vostru o vo( #a!e pe deea+a) O să vi se "+oare (aţele ratis) ;i în!ă de !ătre nişte
eGperţiA
Au"i( !ăl!aturi de !i"(e şi "ornăituri de e!'ipa(ent venind dinspre !ărare) E rupa$
!u Bătrânul în #runte) >i arun! o privire s!urtă lui -orta) Dă în!et din !ap)
8 Roiu$ prieteni$ le spune !elor doi !ălăi) Da!ă #uiţi (ân!ând pă(ântul$ în!ă vă (ai
puteţi salva)
-entru o !lipă$ nu par să pri!eapă !e le=a( spus) %iurile noastre sunt prietenoase)
-ăre( !ă le vre( +inele) Se răsu!es! #ulerător pe !ăl!âie şi o şter !ât pot de iute)
8 Salutare$ +ăieţi$ striă -orta$ du!ând (âna la Co+enul său al+en)
Auto(atele noastre s!uipă #o!) /ei doi se pră+uşes! şi se rostooles! pe !ărare în Cos)
8 /e dra!u se=ntâ(plă$ striă Bătrânul$ din ur(a noastră) LEede !adavrele)M /e=i
asta? întrea+ă$ a(eninţător)
8 /âţiva păâni$ rânCeşte -orta) To!(ai au asasinat un +ăr+at şi o #e(eie) Le=a(
porun!it să se oprreas!ă$ dar n=au vrut) Au #uit şi noi a( des!'is #o!ul$ !on#or(
reula(entului)
Bătrânul ne !er!etea"ă$ +ănuitor)
8 Da!ă aţi aranCat o *în!er!are de evadare*$ vă paşte pro!edura de urenţăA
6i!uţul apare$ !u un râs s!urt$ şi ne arată trei dinţi de aur)
8 <=aţi aranCat !u( tre+uie$ +ăieţi) Aproape !ă i=aţi tăiat în două) Tre+uie !ă erau
ne+uni de leat de=au în!er!at s=o şteară)
Băiatul în!ă (ai stă lână trupul tatălui său (ort$ (ânâindu=i părul) 6âinile îi sunt
a!operite de sâne)
8 A!u( sunt sinur) :nde să (ă du!? repetă el auto(at$ în!re(enit)
Bătrânul îl ia şi=l (ânâie)
8 O să vii !u noiA
-e părinţi îi înropă( în spatele !asei$ apoi !ontrolă( prin !o!ioa+ă$ dar nu ăsi(
ni(i!) Di!i apă nu e (ultă) Două +urdu#uri$ pe Cu(ătate oale)
8 Tre+uie să #i luat apa de pe undeva$ #a!e ânditor Leionarul şi !ontinuă !ăutarea)
>n!er!ă( să=l între+ă( pe +ăiat$ dar a!esta e !a parali"at şi repetă întrunaI „A!u(
sunt sinur) :nde să (ă du!?*
ACune( din nou la întinderile de"olante de stân!i şi ro'otiş) >ntr=un #el de poiană$
dă( peste !adavrele a !in!i soldaţi +ulari) /ând le atine($ se #ărâ(iţea"ă)
8 Setea$ #a!e Bătrânul$ la!oni!)
8 6ai dera+ă de"ertori) O+osiţi de ră"+oi şi de tot ra'atul$ e de părere -orta)
6i!uţul !aută dinţi de aur) Du ăseşte)
8 Hai să (ere($ striă Bivolul$ disperat) >n ulti(a vre(e slă+ise !onsidera+il)
Do!torul le dă roată)
8 <sprăviţiA <sprăviţiA (ur(ură a!esta)
Sunte( epui"aţi de sete şi nu pute( (ărşălui de!ât !âţiva Nilo(etri dintr=odată) După
#ie!are pau"ă$ e nevoie de paturi de ar(ă !a să ne pune( din nou în (iş!are)
:n !in!isutist e înţepat de un s!orpion şi (oare în !onvulsii roa"ni!e) Stă(
înspăi(ântaţi în Curul lui şi=l privi( !u( (oare)
>n ti(pul unei pau"e din "iua a patra$ sunte( speriaţi de o î(puş!ătură de pistol) S=a
î(puş!at sanitarul) Fa!e !u !apul într=o +altă de sâne) 6uştele al+astre au a!!eptat deCa
invitaţia la !ină)
8 Asta=i o soluţie$ "i!e 4reor$ !u o vo!e (or+idă)
8 %ără prostii a!u($ şopteşte răuşit Bătrânul)
Du ne pute( aduna #orţele !a să=l înropă( pe sanitar) %urni!ile roşii îşi iau i(ediat
în pri(ire sar!ina şi=l vor !urăţa în !urând) >n !âteva "ile$ ră(ân doar o uni#or(ă şi un
s!'elet) >i în#ie( !ara+ina !u ţeava în pă(ânt$ după !e i=a( s!os în!'i"ătorul$ şi=i aşe"ă(
o !as!ă în vâr#)
8 Hai (ai departe$ (or(ăie Bar!elona) %oloseşte o puş!ă drept !ârCă) :n pi!ior îi e
teri+il de u(#lat şi e(ană un (iros de !arne putredă)
După=a(ia"ă se is!ă o âl!eavă între 6i!uţul şi #ostul !olonel) Arată !a nişte păsări
!are stau ata să se în!aiere)
/olonelul trae) 4lonţul ştere +ereata 6i!uţului) Leionarul îşi ridi!ă auto(atul
şi=l do+oară pe !olonel$ apoi se aşa"ă tă!ut$ !a şi !ând ni(i! nu s=ar #i întâ(plat)
/olonelul !ade în enun!'i$ ţinându=se !u (âinile de sto(a!) Sânele îi şiroieşte
printre deete)
8 :!iaşilorA Hor!ăie şi se pră+uşeşte înainte)
Brus!$ +ăieţelul în!epe să râdă) :n râs as!uţit şi penetrant) -entru o !lipă$ îl privi(
surprinşi) Apoi ne pune( şi noi pe râs)
/olonelul îşi ridi!ă privirea) Are #aţa s!'i(onosită şi nouă ni se pare !ă sea(ănă !u
un !lovn de la !ir!)
Râde( !ron!ănitor$ !a o ră(adă de !iori (ania!e) Bătrânul e sinurul !are nu râde)
>l priveşte pe !olonelul (ort$ !a şi !u( n=ar pri!epe !e se întâ(plă)
8 4eneralul a (urit în "oriA urlă Bivolul ne+uneşte şi dă un şut în !apul !olonelului)
Du vo( şti ni!iodată !ine i=a tăiat !apul) Tano e pe !ale să=l proie!te"e !u un şut$
!ând o ra#ală de auto(at se în#ie înaintea pi!ioarelor sale)
8 ACune$ şuieră Bătrânul$ vârându=şi un în!ăr!ător plin în auto(at)
De reveni( şi !ăde( la pă(ânt$ !are pe unde apu!ă() /ând Bătrânul ne "oreşte din
nou$ patru dintre noi (or !a în so(n)
De si(ţi( pi!ioarele !a şi !u( a( u(+la pe !io+uri de sti!lă) După=a(ia"ă$ dă(
peste un !a!tus al !ărui su! e +un de +ăut) Leionarul ştie trea+a asta de pe vre(ea !ând era
„şo+olan al deşertului*) De si(ţi( atât de î(prospătaţi în!ât (ai (ărşăluiră( vreo "e!e
Nilo(etri înainte de a ne odi'ni din nou)
-orta (ărşăluieşte în #aţa (ea$ (or(ăind !a pentru sine)
8 Raţa tre+uie lăsată întotdeauna să atârne) ,u(ulirea penelor tre+uie #ă!ută !u (are
riCă) -ielea nu tre+uie ăurită în ni!i un !a") Aripile pot #i tăiate) /apului$ înăduiţi=i să
ră(ână şi el) -ipota tre+uie s!oasă$ pentru !ă orătăniile (ai au o+i!eiul de a se u(ple !u
nisip şi a!easta !rănţăne între dinţi !ând (ănân!i$ dar restul tre+uie lăsat înăuntru$ în pasăre)
Apoi$ lei o #elie su+ţire de slănină în Curul di'aniei) Diţi!ă sare şi piper şi$ pe ur(ă$ o
a"vârli în !uptor) Dar$ pe s#ânta Elisa+eta$ #ă ori!e$ nu(ai n=o lăsa a!olo (ai (ult de opt
(inute) Sosul tre+uie su+ţiat atent doar !u un strop de apă) /onia!ul tre+uie lăsat să se ardă)
/onia!ul ars şi !u untul îi dau arătării aro(a ei adevărată)
:n ti(p îşi !ontinuă dru(ul în tă!ere) Apoi se line pe +u"e şi îşi ridi!ă privirea spre
soarele ar"ător)
6ărşăluieşte şi vor+eşte de par!ă ar #i a+solut sinur)
8 Sper !ă iepurele a #ost lăsat să se î(+i+e !el puţin două ore în ra!'iu şi=n vin roşu)
/epele le pune( în unt) Opt sute ra(e de !arne de por!$ tăiată #elii roase$ tre+uie #iartă
uşor) ;i$ 'op$ iese la supra#aţă li'ioana noastră !ea iute de pi!ior) Rotiţi=l !u inăşie !a să
se ru(eneas!ă peste tot) 6ai apoi presăraţi pe !orpul deli!t o (ână de #ăină) Totul tre+uie
lăsat să se prăCeas!ă niţel) Trei pa'are de vin roşu$ puţină supă$ un !ăţel de usturoi pisat şi$
da!ă nu vreţi să atraeţi asupra !apetelor voastre (ânia 6ai!ii -re!iste din Ba"an$ nu uitaţi
sarea şi piperul) A!u( lăsaţi alerătorul să se perpeleas!ă în !uptor vreo oră$ ti(p în !are
preătiţi verdeţurile) :n !'il de +ureţi$ to!aţi atât de (ărunt de par!ă ar ur(a să #ie
presăraţi pe sânii deli!aţi ai unei tinere #e!ioare) La asta adăuaţi nişte (ă!eşe to!ate
(ărunt) 6ai apoi$ se prepară !epele ru(enite) >nlătură( !oaCa de pe opt roşii #ără să(ânţă
şi le stoar!e( +ine) :n (i! ro"(arin în vâr# şi ne alee( vinul) -entru desert$ aş alee
Ha(antas!'en$ pe !are Cidanul îl savurea"ă la (area săr+ătoare de -uri()
8 /e nai+a$ delire"i? îl între+$ ui(it)
8 >(i #iGa( nu(ai un ospăţ pentru propria=(i po(ană în +ine!unos!uta (ea
+u!ătărie)
8 Ta!i din ură$ te ro$ spune 4reor$ !u vo!ea îne!ată în la!ri(i) 6ai a( puţin şi
!răp de #oa(e)
8 Da!ă=o( aCune vreodată p=a!asă$ spune -orta$ oprindu=se o !lipă$ vă re!o(and o
(ân!are de păstrăv în sos !u unt$ sau poate nisetru$ dar aveţi riCă !a peştele să #ie servit
verita+il) -entru #elul doi$ nu veţi #i de"a(ăiţi da!ă veţi alee o (usa!a de (iel$ ătită în
stil #ranţu"es!) Asta însă tre+uie servită din stră!'ini de lut) >ntre a!este #eluri$ puteţi în!er!a
şi nişte (el!i +urun"i$ în su! propriu) 9ştia (ăres! po#ta de (ân!are) Da!ă vă 'otărâţi
asupra (ielului$ atun!i tre+uie să în!'eiaţi (asa$ se înţelee$ !u !reveţi prăCiţi)
8 >n!ă o vor+ă şi=ţi "+or +leste(atele tale de #ăl!i$ urlă Bătrânul$ îndreptându=şi
pistolul=(itralieră !ătre -orta$ !are e to!(ai pe !ale să eGpli!e !are #el de vin l=ar alee
pentru (eniul re!o(andat de el şi de !e)
De reperea"ă un %ieseier Stor!'
1
) -ilotul ne dă o!ol de !âteva ori) Stă( î(prăştiaţi pe
!ul(ea platoului$ într=o stare de epui"are totală)
Bătrânul trae !u toată (uniţia noastră de se(nali"are)
/âteva ore (ai târ"iu$ Stor!'ul e înapoi) De arun!ă +urdu#uri !u apă)
>n "iua ur(ătoare$ era( destul de în"drăveniţi !a să ne !ontinuă( (arşul)
De ăseşte o !oloană +lindată) De=a+ia (ai sunte( în stare să ne sui( în !a(ionete$
!are ne du! spre /orint) -etre!e( !âteva "ile în in#ir(erie) Băieţelul e preluat de
autorităţile re!eşti) Du vo( a#la ni!iodată !e s=a întâ(plat !u el) 4rupa noastră s=a o#erit
să=l adopte$ dar DS%O
0O
respine ideea$ !u dispreţ) Să adoptă( un :nter(ens!'? Du e
per(is)
/dată ce-ai e;ecutat un ordin pentru SD eşti legat de noi pentr totdeauna. Ai
priceputC &entru totdeauna... 8imeni nu părăseşte viu Serviciile de Securitate$
SD 8 O+erruppen#&'rer HeUdri!' !ătre
SS Hauptstur(#&'rer Al#red DauCo!N$
aprilie 013R
Ceasul arată pu#in după ora unspre)ece, într-o diminea#ă călduroasă de duminică a
anului DEFF.
Stră)ile oraşului ,ssen sunt pustii. A !ost dată alarma. Goată lumea e în adăposturi.
8u, nu toată lumea+ Din ?ottstrasse îşi !ace apari#ia o patrulă SD în uni!orme de culoarea
şoarecelui, cu capete de mort argintii sclipind pe caschete. (n !a#a lor, merg doi puşti de
treispre)ece ani, cu m"inile împreunate la cea!ă.
&atrula o coteşte pe %reu)eAirch Strasse. &u#in mai *os, de-a lungul stră)ii, intră
într- o curte bombardată.
8 Grece#i acolo+ comandă 2nterschar!Hhrerul SD, arăt"nd cu #eava automatului
spre un )id înnegrit de !uningine.
&uştanii trec la perete şi se postea)ă cu spatele la el. (şi coboară m"inile. /chii,
ad"nc în!unda#i în orbitele scheletice, privesc îngro)i#i. Am"ndoi sunt mici şi din
cale-a!ară de slabi.
8 -a#a la perete, #ipă 2nterschar!Hhrerul cu o voce ascu#ită şi penetrantă. 6"inile
la cea!ă+
SD-iştii !ac c"#iva paşi înapoi şi-şi ridică automatele.
&uştii încep să pl"ngă. Se lipesc de )idul negru, ca şi cum ar aştepta a*utor de acolo.
8 /pri#i, strigă deodată o voce.
2n civil bine îmbrăcat se apropie grăbit.
8 Ce cau#i aiciC întreabă Schar!Hhrerul, cobor"nd încet #eava automatului.
8 Sunte#i nebuniC 8u pute#i împuşca copiii, pur şi simplu.
8 8u putem, aiC &utem, ba chiar mai mult dec"t at"t.
8 Dar nu sunt dec"t nişte copii+ )ice civilul, pe un ton stăruitor.
8 8u mă mai !reca la cap, răspunde Schar!Hhrerul. (n timpul unui raid aerian, *a!ul
se pedepseşte, pe loc, cu moartea. 8u- mi pasă nici dacă sunt copii de #"#ă.
8 Sunt pro!esorul %uhlmann, /berstabsar)t şi Supraintendent al Spitalului au;iliar
nr. E de aici, din ,ssen.
8 4a te uită, r"n*eşte Schar!Hhrerul, privindu-şi oamenii. 8ici unul dintre noi nu-i
1 %ieseier Stor!' 8 avion trilo! (ulti#un!ţional$ !apa+il de a de!ola şi ateri"a pe spaţii
(i!i$ putând "+ura şi planatK atinea înălţi(i (ari şi avea !â(p vi"ual în toate dire!ţiile) A
#ost #olosit îndeose+i !a avion de leătură între !o(anda(entele de trupe)
0O DS%O 8 Dationalso"ialistis!'er %&'runso##i"ier 8 o#iţerul politi!
beteag în clipa asta, doctore.
I Jă inter)ic să-i împuşca#i pe copiii ăştia+ 6-ai în#eles, Herr Schar!HhrerC
8 'asă-l pe Herr$ la o parte, răspunde Schar!Hhrerul, în timp ce un licăr periculos
îi apare în ochi. (şi ridică automatul şi- i v"ră #eava în stomacul pro!esorului. Acum,
ascultă- mă, prăpăditule+ &entru mine nu eşti dec"t un civilaş t"mpit, aşa că- #i ordon s- o
ştergi de-aici, şi repede+
8 (#i poruncesc să le dai drumul copiilor ăstora, strigă pro!esorul, înroşindu-se.
8 8umăr p"nă la trei, şuieră Schar!Hhrerul. Dacă nu dispari p"nă atunci, o să le #ii
tovărăşie. 2nu...
&ro!esorul se dă înapoi încet, pas cu pas.
Schar!Hhrerul )"mbeşte mul#umit şi-şi concentrea)ă din nou aten#ia asupra celor doi
copii de la )id. Grupurile lor plăp"nde tremură în spasme convulsive.
I -oc+ strigă el. ,coul comen)ii răsu!lă prin curte.
Cinci pistoale- mitralieră latră.
&uştii se prăbuşesc. Sub ei, se !ormea)ă o baltă de s"nge, care se întinde pe betonul
cur#ii.
&ro!esorul !uge din locul ăsta, astup"ndu-şi urechile cu m"inile.
SD-iştii îşi aruncă nonşalant automatele pe umăr şi ies )gomotoşi din curte. 8- au
!ăcut dec"t să e;ecute ordinul.
-:R</<<
Două !orpuri se leaănă în!et$ în!olo şi=n!oa!e$ în adierea !ălduţă) Bârne us!ate
trosnes!)
-lutonul doi şade su+ spân"urătoare$ Cu!ând "aruri) 6i!uţul priveşte înriCorat în sus)
8 Sper !ă prăpădiţii ăia doi n=or să ne !adă în !ap pe neaşteptate)
Di!i unul dintre noi nu ştie !ine i=a spân"urat pe eneralul er(an şi pe
#e(eia=!ăpitan rusoai!ă) Toţi şi totul a #ost u!is în a!est sat) -ână şi !âinii$ şi pisi!ile)
/o(pania a #ost tri(isă în!oa!e pentru o operaţiune de „(ăturare*$ dar în di(ineaţa asta$
!ând a( aCuns$ satul era deCa un sat=#anto(ă)
/adavrele în!epuseră să (iroasă din !au"a !ăldurii)
>n dosul !lădirii ş!olii a #ost ridi!ată o spân"urătoare$ de !are atârnă doi parti"ani şi un
SS=ist din Divi"ia (usul(ană) 6usul(anul (ai are în!ă pe !ap #esul său !enuşiu) De
!renile !opa!ilor din pădure atârnă o ră(adă de !ivili) 4eneralul şi !ăpităneasa se pare !ă
au #ost puşi să stea pe un +utoi !u vin !are le=a #ost apoi s(uls de su+ pi!ioare) O +ună
parte din vin s=a vărsat$ dar (ai ră(ăsese destul în +utoi pentru a ne u(ple +idoanele de
apă)
8 :nde nai+a a dispărut -orta? întrea+ă Bătrânul$ arun!ând un şase)
8 La vânătoare$ spune 4reor$ aitând vertiinos$ deasupra !apului$ !ornetul !u
"aruri)
8 D=are ni(i! alt!eva în +ilă$ (or(ăie Bătrânul) Du(ai la dinţi de aur îi e ândul)
8 :şurel$ Bătrânule$ uşurel$ protestea"ă 6i!uţul) /u( ar putea un a(ărât să #a!ă
alt#el rost de !apital pentru a=i ţine piept ti!ălosului ăluia de .ol#$ (e!ani!ul=şe#$ #ără să
(ai !iupeas!ă niţel din !ând în !ând?
8 Lasă asta$ şuieră Bătrânul$ aprin"ându=şi pipa !u !apa! de arint) D=o să (ai
tolere" aşa !eva$ luaţi a(inteA Asta se !'ea(ă Ce#uire de !adavre şi vă !ostă !apul în ori!are
ar(ată aţi #i)
-orta apare de după !olţ$ #luierând #eri!it) Du!e pe u(ăr trei +lănuri al+e)
8 /e un'er lovit de sără!ie$ ne striă) Di(i! alt!eva de!ât astea trei piei)
Bătrânul îi !u(pără una pe lo!) -e !elelalte două$ le păstrea"ă -orta pentru el) Dopţile
sunt re!i şi noi îl invidie()
6i!uţul îi !ere lui -orta să=i î(pru(ute o piele pentru o Cu(ătate de noapte !a să
si(tă şi el o dată !u( e să dor(i în !eva (oale şi !ălduros)
8 După !e (ă voi lă#ăi în ele !âteva nopţi$ a( 'otărât să le în!'irie"$ #a!e -orta$ de
pe po"iţia proprietarului) Eei #i pri(ul pe listă$ #iule)
Dor(i( într=unul din +ordeiele ţărăneşti) >n#ăşurat în +lană$ Bătrânul s!oate un o#tat
de (ulţu(ire)
La (ie"ul=nopţii$ i"+u!neşte tără+oiul) Bătrânul aleară$ urlând$ prin +ordei$
s!ărpinându=se !a un apu!at) Tot !orpul îi e a!operit !u !iupituri de puri!i) %aţa îi e
presărată !u pete roşii$ !are se trans#or(ă !urând în +ăşi!i)
>n s!urt ti(p$ sări( !u toţii în pi!ioare$ ţopăind şi s!ărpinându=ne) 6ii de puri!i ne=au
ata!at trupurile lipsite de apărare) Blănurile (ustes! de (ulţi !e sunt)
De pre!ipită( a#ară din în!ăpere$ departe de (i!ii va(piri)
Du(ai -orta doar(e (ai departe netul+urat) Stă întins în a!elaşi lo!$ în#ăşurat în !ele
două +lănuri ale sale)
Du pri!epe( ni(i!) -e noi (ai=(ai !ă ne=au !iupit până la os) 6i!uţul e de părere !ă
-orta a s!ăpat din !au"ă !ă e roş!ovan)
8 Avea( o târ#ă pe Reeper+a'n !are era roş!ată şi=şi avea tarlaua în Curul lui /a#e
Beese$ eGpli!ă el) „%und în!ins* îi spunea( noi) ;i nu lua ni!iodată puri!i) /'iar şi atun!i
!ând tot SanNt=-auli era plin$ ea n=avea trea+ă) Toţi s!andinavii ăia tâ(piţi !are veneau să
+ea una ie#tină ple!au în!ăr!aţi de puri!i er(ani)
8 Da!ă te apropii !u +leste(atele alea de in!u+atoare de puri!i$ le dau #o!$ spu(eă
Bătrânul$ s!ărpinându=se în !ontinuare ne+uneşte)
8 Ho$ 'oA striă -orta$ indinat) Du eGistă puri!i în +lănurile astea) Tre+uie !ă i=ai
avut dinainte)
A doua "i după întoar!erea noastră la /orint$ -orta se pli(+ă !u +lănurile pe u(ăr)
Du apu!ă să se depărte"e prea (ult$ !ând îl aCune din ur(ă B&+elul !o(andantului)
8 /e +lănuri sunt alea pe !are le ai a!olo$ -orta? întrea+ă !olonelul HinNa$
aple!ându=se !urios în a#ară)
8 Trăiţi$ donJ !olonel$ sunt !adou de la un!'iul (eu din Suedia$ să trăiţiA Tre+uiau să
#i aCuns de "iua (ea$ dar$ din Suedia până ai!i$ au întâr"iat$ do(nule) -oşta suede"ă se #a!e
!u reni$ să trăiţiA
8 /'iar ai un un!'i în Suedia? se interesea"ă !olonelul HinNa$ ui(it) D=a( ştiut)
8 Trăiţi$ donJ !olonel$ #a(ilia -orta se întinde în toată lu(ea) %eldHe+elul Blo( a
întâlnit !âţiva în Spania$ iar pe !ând era( staţionat în <talia a( dat de nu(ele ăsta pe o
ră(adă de #ir(e$ să trăiţiA Sunte( o adunătură no(adă$ do(nule$ nu #a!e( ni!iodată
puri!i într=un sinur lo!$ să trăiţiA
8 ;i unde (eri !u +lănurile alea? Ai de ând să le vin"i?
8 DonJ !olonel$ sJtrăiţi$ un!'iul (eu suede" nu vrea să=(i #ie #ri noaptea$ dar pătura
ersat" er(ană$ pe !are ne=o asiură %&'rend$ e destul de !ălduroasă pentru (ine) Da$
do(nule$ ni!iodată nu (i=e #ri noaptea$ aşa !ă a!u( (ă îndrept spre /orint !a să vând
+lănurile astea)
8 /ât !ostă? întrea+ă !olonelul HinNa$ tre!ându=şi (âna peste +lănuri)
8 DonJ !olonel$ să trăiţi$ du(neavoastră vi le vând ie#tin) :n Nilora( de !a#ea$ o
sti!lă de şnaps şi un !artuş de ţiări$ ăsta=i preţul)
8 E=n reulă$ "â(+eşte !olonelul HinNa) Te poţi du!e să=ţi iei (ăr#urile de la popota
o#iţerilor)
-orta arun!ă !ea (ai (i!ă dintre +lănuri pe +an!'eta din spate a B&+elului şi le saltă
pe !elelalte două înapoi pe u(ăr)
8 /e=i asta? îl !er!etea"ă surprins !olonelul HinNa$ ridi!ând +lăniţa !ea (i!ă) A(
!re"ut !ă le iau pe toate trei)
8 Du$ să trăiţi$ donJ !olonelA Aţi !u(părat nu(ai o +lană)
8 Du !re"i !ă eşti !a( prea ş(e!'er$ -orta?
8 DonJ !olonel$ ăsta=i un preţ #oarte ie#tin şi nu(ai pentru o sinură +lană)
8 Du (ă=ndoies!$ (ur(ură !olonelul HinNa) Bine) Dă=le=n!oa pe toate trei) /'iar
aşa s!u(pe !u( sunt)
8 DonJ !olonel$ să trăiţiA Blănurile suede"e şi tot !eea !e are de=a #a!e !u ele sunt
a!u( proprietatea uni!ă a do(nului !olonel$ "+iară -orta$ punând !elelalte două +lănuri pe
+an!'eta din spate$ îndărătul adCutantului)
8 O+erst HinNa o să te vâre în puş!ărie până putre"eşti$ prooro!eşte Bătrânul$ în
!lipa în !are a#lă de la -orta unde sunt a!u( +lănurile puri!oase)
8 Du l=a( o+liat să le !u(pere$ rânCeşte -orta$ nepăsător) Era înne+unit să pună
(âna pe ele) L=a( atenţionat !ă i=a( vândut (ai (ult de!ât +lănurile$ aşa !ă n=are de !e se
plâne)
8 Să vin"i un ase(enea !ir! de puri!i propriului !o(andant$ asta=i sinu!idere !urată$
striă 4reor$ !u un râs se!)
A doua "i$ în "ori$ -orta pri(eşte porun!ă să se pre"inte de urenţă la reşedinţa
!o(andantului)
/olonelul HinNa îl întâ(pină de"+ră!at până la +râu şi a!operit !u o pu"derie de
piş!ături de puri!i)
:rlă neîntrerupt la -orta$ vre(e de două"e!i de (inute)
8 >(i dau sea(a$ ţipă el$ în !ele din ur(ă$ !ă ai în #aţă o !arieră pro(iţătoare de
!ă(ătar) Dar !u (ine să nu=ţi (ai per(iţi una !a asta$ întru!ât îţi pro(it !ă=ţi va #i
întreruptă #ulerător) Ai #ost la 4er(ers'ei() /e părere ai de lo!ul ăla?
8 Să trăiţi$ donJ !olonel$ răspunde -orta$ po!nindu=şi !ăl!âiele !u toată #orţa$ de pe
!elălalt (al al Rinului$ 4er(ers'ei( #a!e o i(presie plă!ută$ !are=ţi a(inteşte puterni! de
(arele nostru tre!ut i(perial) D=a( au"it însă pe ni(eni în toate (inţile !are să=l ăseas!ă
atra!tiv$ vă"ut din interior)
8 -iei din o!'ii (eiA urlă HinNa$ arătând violent !u deetul spre uşă)
A#ară$ -orta dă nas în nas !u adCutantul$ !ăruia !olonelul HinNa îi î(pru(utase$ !u
enero"itate$ peste noapte una dintre +lănuri)
8 Se pare !ă eşti de părere$ şuieră o#iţerul torturat$ !ă sânele (eu e +un pentru
puri!i?A
8 Do(nule adCutant$ să trăiţi$ nu ştiu ni(i! despre puri!i) -ro+a+il !ă vreun
pădu!'ios de o#iţer$ do(nule$ din Statul=6aCor$ do(nule$ s=a apropiat de +lănurile alea
suede"e)
/âteva (inute (ai târ"iu$ -orta e în stradă$ !u +lănurile şi puri!ii săi)
>n susul stră"ii ador(ite se întâlneşte !u preotul rei(entului !are trae invidios !u
o!'iul la +lănurile al+e pe !are -orta le poartă nonşalant pe u(ăr)
8 Ale tale sunt astea? întrea+ă el$ prudent)
8 Da$ do(nule V+er#eldNapellan$ răspunde -orta$ salutând ţeapăn)
-reotul îşi tre!e !u inăşie$ deetele luni şi su+ţiri peste +lănuri$ ândindu=se !e
+ine le=ar sta pe post de şa pentru !alul său)
/alul se uită la -orta şi -orta se uită la !al !u #iura preo!upată a unui neustor de !ai
sadea)
„S=ar putea s!oate din tine nişte #ripturi "dravene*$ îşi spune el în ând şi !al!ulea"ă
rapid !e !âşti i=ar adu!e !alul$ (ă!elărit !u( tre+uie$ pe piaţa de !arne din /orint)
8 /e ai tu a!olo sunt nişte +lănuri #oarte #ru(oase$ le laudă preotul$ !u !onvinere)
D=a( (ai vă"ut aşa !eva)
8 Da$ sunt suede"e$ "i!e -orta$ !u e(#a"ă)
8 6ar#a suede"ă e (ar#ă de !alitate$ "â(+eşte s#etni!ul (ilitar spiritual$
aple!ându=se înainte pe âtul !alului) De unde a o+ţinut +unul nostru O+ere#reiter a!este
+lănuri (inunate?
8 6i le=a dat !olonelul (eu) Le=a pri(it de la o #er(ă de +lănuri din %inlanda$
eGpli!ă -orta$ !u nişte o!'i (ari şi ino!enţi)
8 Aşa de!i$ !olonelul tău are o #er(ă de +lănuri în %inlanda? LSe pare !ă au #ost
tre"ite +ănuielile înnăs!ute ale preotului$ !ă!i$ pentru o !lipă$ se uită !er!etător la
O+ere#reiterul lun şi slă+ăno dinaintea sa)M -ar!ă ai spus !ă +lănurile sunt suede"eA
8 >(i pare rău$ do(nule$ +lănurile astea sunt din partea suede"ă a %inlandei$ pe !are
!ei de a!olo o nu(es! DUelanda)
8 Dar !u( de=a aCuns !olonelul tău să posede o #er(ă de +lănuri în %inlanda?
8 Eă !er s!u"e$ do(nule$ (a(a !olonelului (eu e una dintre (arile #ii!e ale
%inlandei$ "i!e -orta$ uitându=se la preot !u o eGpresie !are trădea"ă atâta naivă +unăvoinţă
în!ât ar #i de aCuns să=l #a!ă până şi pe !el (ai dur ardian DBED=ist să i"+u!neas!ă în
la!ri(i)
8 Are doi (etri şi "e!e !enti(etri înălţi(e$ adauă el$ după o s!urtă pau"ă$ o#tând
destul de tare) 6a(a !olonelului (eu a (oştenit o #er(ă de ani(ale !u +lană$ !u( ar #i
urşii polari$ sa(urii şi toate !elelalte !are (ai trăies! în partea suede"ă a %inlandei) Eă ro$
do(nule$ !unoaşteţi %inlanda?
-reotul (ilitar tre+ui să ad(ită !ă n=o !unoaşte)
8 Rei(entul nostru a #ost odată pe=a!olo$ în ră"+oiul ăsta$ i se destăinuie -orta$
s!ărpinând !alul preoţes! după ure!'e) Era( parti"ani voluntari !onduşi de un !ăpitan 4uri
!are era şi el parti"an) /redeţi=(ă$ do(nule$ aproape toţi ve!inii pe !are i=a( întâlnit au
(urit de ata! de !ord) Era aproape !a o epide(ie pe !are=o du!ea( !u noi) Bineînţeles$
do(nule$ a!est !ăpitan 4uri al nostru nu era er(an$ !i un #el de lapon$ şi un o#iţer #oarte
pios$ do(nule) Di!iodată nu=l vedeai o(orând un ve!in înainte de a spune o ruă!iune
pentru su#letul lui)
8 Da$ da$ +ineînţeles$ răspunde preotul$ dus pe ânduri$ tre!ându=şi în!ă o dată
deetele peste +lănuri) De vân"are$ O+ere#reiter?
8 /e$ do(nule? Eu$ do(nule? întrea+ă -orta$ prosteşte) EGperienţa l=a învăţat !ă$
aCutându=te de prostie$ #a!i !e vrei !u preoţii (ilitari) Oa(enii evlavioşi sunt de !ele (ai
(ulte ori oa(eni stupi"i)
8 Du$ o(ule$ +lănurile$ +ineînţeles$ #a!e preotul iritat) De (ultă vre(e n=a (ai dat
peste un ase(enea idiot !a O+ere#reiterul ăsta roş!ovan) /e vrei pe ele?
8 -ăi$ do(nule :+er#eldNapellan$ să trăiţi$ (ă ândea( la !in!i sti!le de şnaps şi trei
Nilora(e de !a#ea) ;i (ă (ai ândea( şi la !in!i !artuşe de ţiări$ dar$ da!ă +lănurile vor
servi !au"a !ea +ună$ o să !er nu(ai trei)
8 D=ar tre+ui să +ei al!ool$ îl (ustră preotul$ !u severitate)
8 Du$ do(nule$ nuA Du pun ni!i o pi!ătură pe li(+ă$ ni!iodată) >(i #a! #re!ţie la
enun!'i !u el$ do(nule) ACută !ontra reu(atis(ului re!es!)
8 >(i pare rău$ nu a( şnaps) /a#eaua şi ţiările$ de ase(enea$ nuintră în dis!uţie) >ţi
voi da$ ori!u($ !in!i sute de (ăr!i pentru ele)
8 Du$ do(nule$ î(i pare rău$ să trăiţiA Dar nu pot pri(i (ai puţin de două (ii$
o#tea"ă -orta$ !u tristeţe) Sunt un +iet soldat er(an$ do(nule$ !are nu a( pe lu(e alt!eva
de dat ţării de!ât viaţa şi +lănurile (ele suede"e) ;i în !e priveşte viaţa$ nu prea (ai pot
spune !ă=(i aparţine$ nu=i aşa? %&'rerul şi Ar(ata 'otărăs! în privinţa asta$ do(nule) Sunt
ulti(ul din !ei şaişpe #ii ai +ietei (ele (a(e$ do(nule) Toţi !eilalţi !inşpe au #ost o#eriţi
Eaterlandului$ do(nule)
8 Asta e #oarte reu pentru (a(a ta$ spune preotul !u +lândeţe$ ândindu=se la
ororile ră"+oiului)
8 Se des!ur!ă$ do(nule$ !a o adevărată (a(ă er(ană$ spune -orta$ (ândru) Si(te
!ă !inşpe #ii e (ini(u( !e poate da pentru %&'rer şi Eaterland !ând ştie !ă în viitor ne
aşteaptă o (ie de ani de pa!e şi li+ertate) 6a(a (ea spune !ă nu i=e dat ori!ărei ţări să=i
vină %&'rerul tri(is de Du(ne"eu via Austria)
-reotul îl părăseşte derutat pe -orta$ !u +lănurile atârnându=i de o+lân!ul şeii şi !u
puna uşurată de o (ie de (ăr!i)
-orta a des!operit dintr=o dată !ă în +lănurile astea "a!e o (ină de aur) Da!ă le
#oloseşte !u( tre+uie$ a#a!erea poate !ontinua la nes#ârşit)
8 /e=a avut de spus O+erst 6inNa? întrea+ă Bătrânul$ !u interes$ în !lipa în !are
-orta intră în +ordei)
8 Di(i! deose+it) A avut o noapte neliniştită !u puri!ii) 6i=a înapoiat +lănurile şi
a!u( au intrat în servi!iul S#inţiei Sale) Du ori!e pădu!'elniţă are o ase(enea o!a"ie)
6i!uţul îşi +ea !a#eaua şi râde atât de tare în!ât se înea!ă)
8 -un pariu "e!e !ontra unu !ă popa te va +leste(a toată noaptea şi (âine=di(ineaţă
îţi vei pri(i pieile înapoi #ără +ine!uvântare$ prooro!eşte 4reor$ #re!ându=şi (âinile în
aşteptare)
>n di(ineaţa ur(ătoare$ părintele soseşte în alop !u !alul nu(ai spu(ă)
8 Eei su#eri pentru asta$ #ornăie$ a"vârlind +lănurile peste #aţa lui -orta)
-orta îşi ridi!ă +raţul !a pentru salut$ dar şi=l îndoaie şi=şi loveşte interiorul !otului !u
(âna stână) /lasi!ul se(n internaţional$ pe înţelesul ori!ui)
8 O să (ai au"i de (ine$ O+ere#reiterA ţipă preotul$ palid de #urie) Să nu !re"i !=a(
ter(inat !u tine)
8 >napoi la tăti!u$ drăuţii (ei$ se adresea"ă -orta râ"ând puri!ilor$ în ti(p !e
s!utură +lănurile de pra#ul dru(ului)
Du(ai vederea +lănurilor ne dă (ân!ări(e$ dar între -orta şi puri!i pare !ă s=a
instaurat un ar(istiţiu) Sunt prieteni şi nu se ata!ă re!ipro!)
O (oto!i!letă B6. !u ataş !o+oară "o(otos de pe deal) >n ataş$ !u un aer de
eneral$ şade (e!ani!ul=şe# .ol#) -e (oto!i!letă stau !o!oţate !ele două orile !'ine"eşti
ale lui$ înar(ate !u BalaşniNovuri)
.ol# se opreşte într=un nor de pra#$ în !lipa în !are privirea i se loveşte de +lănuri)
8 /e=ai a!olo? întrea+ă el$ aroant$ plesnind +lănurile !u naaiNa$ o (oştenire de la
DBED)
8 /e=i? @i s=au !ă!at în o!'i !âinii ăia ai tăi? Du ştii !e=s nişte +lănuri !ând le ve"i?
arun!ă -orta$ !u dispreţ)
8 De unde le=ai şutit? insinuea"ă .ol# Cinitor)
8 /re"i !ă toţi sunte( !a tine? îi înapoia"ă -orta insulta$ !u un aer deaCat)
8 Se !on#is!ă$ de!lară .ol#$ !ateori!) /on#or( HDE$ tot !e se ăseşte în "onă
tre+uie depus la !ea (ai apropiată (aa"ie) Aia=s eu$ a(i!e) S=a=nţeles$ pui de !ăţea?
I BeşiA Eâră=te în propriul tău !ur$ #a!e -orta$ dispreţuitor) Eu şi #orţele ar(ate
er(ane ave( idei di#erite pe te(a „!e=i proprietatea privată* şi „!e aparţine prăpădiţilor
de ne(ţi*)
8 Li(+a aia a ta te va du!e într=o "i la ştrean$ ţipă$ a!u"ator$ Heide din interiorul
!oli+ei$ unde "a!e !u#undat în 6ein Ba(p#)
8 /e vrei pe ele? întrea+ă .ol#$ tăios) Sare din ataşul B6.=ului$ des!'i"ându=şi
to!ul pistolului$ în ti(p !e se apropie) EGperienţa l=a învăţat să nu rişte ni(i! atun!i !ând
#a!e a#a!eri !u -orta) Se poate întâ(pla ori!e)
8 Du=s de vân"areA <=o întoar!e -orta la!ial$ şi îşi aprinde un tra+u! i(ens) De #apt
nu suportă tra+u!ul$ dar !onsideră !ă$ într=un (o(ent !riti!$ e +ine să se învăluie într=un
nor de #u( şi să i=l su#le adversarului în #aţă) Al /apone din /'i!ao avea (ereu un tra+u!
în ură !ând trata a#a!eri) E sinurul din şai"e!i şi două de (ilioane de italieni la !are -orta
priveşte !u ad(iraţie şi pe !are vrea să=l i(ite)
8 Du=s de vân"are? Lui .ol# nu=i vine să=şi !readă ure!'ilor) -ână şi !ei doi
!âini=lupi ai săi par s!andali"aţi) Să posede -orta !eva !are să nu #ie de vân"are? /u
neputinţăA S=ar vinde până şi pe el însuşi neustorilor ara+i de s!lavi da!ă preţul ar #i destul
de +un)
.ol# se Coa!ă distrat !u puş!a=(itralieră (ontată pe ataş şi$ !a din întâ(plare$ ţeava
ar(ei se pune pe dire!ţia lui -orta)
8 Lasă prostiile$ Cidan s!âr+os$ şuieră .ol#$ iritat$ aitând (itraliera de par!ă ar vrea
să pună la pă(ânt între plutonul 7 dintr=o sinură ra#ală)
8 Sunt ata să !u(păr +lănurile alea$ şi !ând "i! !ă sunt ata$ atun!i !u(păr) Ai
+ăat la !ap? /e "i! eu e +ătut pe (u!'ie) Da!ă nu le vin"i$ le iau pe ratis$ înţelei? @i=a
intrat în (i"eria dintre ure!'i !eea !e=a( "is? Arun!ă=le în ataş şi poţi veni la ur(ătoarea
!'en"ină să=ţi iei un !oşuleţ !u (ere$ să=ţi #a!i o plă!intă) So!oteşte=te noro!os !ă nu te
raporte" la 4e#epo
K
pentru 'oţie)
8 Ar tre+ui să intri într=un !ir! a(+ulant$ .ol#i$ +ăieţaşA se 'li"eşte -orta) O să te
des!ur!i #oarte +ine !ă"ând în #und în pau"ele dintre două nu(ere)
8 Ereau +lănurile aleaA latră .ol#$ ş#i!'iuind aerul !u naaiNa)
8 :na e să vrei$ alta să poţi$ ripostea"ă -orta$ pu#nind !u dispreţ) >şi arun!ă +lănurile
pe u(ăr$ !a se(n !ă su+ie!tul e în!'eiat$ şi în!epe s=o ia pe dru( în Cos)
8 <a stai$ lu(eţule$ striă .ol#$ alerând în ur(a lui$ nu te pişa î(potriva vântului$
n=o să #a!i de!ât să te u"i) Doi doi pute( re"olva o a#a!ere la #el de +ine !a nişte #ii!e de
preot)
-orta îl inoră şi (ăreşte pasul) >l o+servase pe prietenul său$ preotul (i!uţului sat
re!es!$ !o!oţat pe !lopotniţă$ şi=i #a!e a(i!al se(n !u (âna)
-reotul îi răspunde "â(+itor la salut şi în!epe să traă de #unie) Aerul se u(ple !u
danăt de !lopot) Sătenii ies din !ase şi se adună în piaţetă)
.ol# îşi dă o pal(ă peste #runte$ în!er!ând să=şi pună !reierul în #un!ţiune) 6ai=(ai
!ă se înă+uşă de #urie din !au"a în!ăpăţânării lui -orta$ !are intră în !râş(a ţinută ili!it de
!ătre podar to!(ai în !lipa în !are un in#anterist +eat=!riţă e a"vârlit a#ară şi a(eninţat !u
(oartea da!ă în!ear!ă să se (ai întoar!ă)
8 A!id pentru a(idale$ !o(andă -orta$ !io!ănind !u auto(atul în teC'ea) O 'al+ă
(are !u „şa(pania săra!ului* alune!ă pe tă+lie spre el şi$ !u o (iş!are +ine sin!roni"ată a
+raţului şi a !e#ei$ o dă de duş!ă pe nerăsu#late)
Tano îşi !roieşte dru( spre el$ !u Bivolul pe ur(ele sale)
8 ;tiu unde se a#lă o în!ăr!ătură întreaă de vin$ şopteşte Bivolul$ !onspirativ)
4re!oteii o pot livra la noapte şi se poate întoar!e în 4er(ania în !utii de (uniţii oale)
8 6ai ave( o alternativă$ rânCeşte Tano$ şiret$ s!'iţând !âţiva paşi de dans) O
pute( tri(ite la Biele#eld şta(pilată „4eNados*$ în !utii de "in! siilate) D=ar îndră"ni s=o
K 4e#epo 8 4e'ei(e %eldpoli"ei 8 -oliţia se!retă de !a(panie
atină ni!i (ă!ar SS=iştii lui Heini)
8 De întâlni( la preot diseară la unşpe$ spune -orta$ dând peste !ap în!ă o 'al+ă$ şi
a!u( întindeţi=o$ !opilaşi$ şi daţi=(i pa!e) Tre+uie să ândes!)
8 E (ai (ult de!ât poţi tu !u(păra$ ri!anea"ă Tano$ arun!ând o privire plină de
înţeles (e!ani!ului=şe# .ol#$ !are dă uşa de perete în a!eeaşi !lipă)
-orta su#lă #u(ul tra+u!ului uşurel în nasul lui Tano)
8 :ite !e=i$ Tano$ +ăiete$ tu eGişti nu(ai pentru !ă eu sunt un o( de trea+ă) Soro!ul
tău în .e'r(a!'tul 6arii 4er(anii va veni în !lipa în !are si(t !ă nu (ai vreau !a tu să
respiri a!elaşi aer !u (ine) De=alde=ăştia de teapa ta$ !are nu sunt în stare să nu(ere până la
două"e!i #ără să=şi s!oată !i"(ele din pi!ioare$ ar tre+ui să #ie #eri!iţi pentru #ie!are (inut
în !are le per(ite( să u(+le drepţi pe #aţa pă(ântului)
.ol# râde (ulţu(it) -utea să uste o lu(ă$ !u !ondiţia să nu #ie îndreptată î(potriva
lui)
8 ;tiai !ă ai o (utră de tâ(pit !ând râ"i? îl întrea+ă -orta$ !u dispreţ)
Lui .ol# i se pune un nod în ât şi e pe !ale să spună !eva rosolan$ dar îşi a(inteşte
de +lănurile a!elea atra!tive) >l +ate pe -orta pe u(ăr$ !u a(i!iţie #orţată)
8 Atun!i !ând are lo! un ră"+oi e (o(entul potrivit pentru oa(enii !u vederi lari
să #a!ă a#a!eri) ;tiu eu !e=i !u !utiile alea de "in!) Sunt !a şi ale (ele$ dar$ +ineînţeles$ !ă
(ă voi da la o parte şi ţi le voi lăsa ţie$ da!ă=(i vin"i +lănurile)
8 Ai arăta ro"av într=o !ari!atură$ îi arun!ă -orta$ #ă!ându=i se(n unei #ete drăuţe$
!u părul lun$ !are şade pe enun!'ii unui .a!'t(eister de artilerie)
8 /e vrei? întrea+ă #ata$ !u o eGpresie re!e pe #ru(oasele ei trăsături slave)
-orta îi ridi!ă #usta)
8 @i=o arăt pe=a (ea$ da!ă (i=o arăţi pe=a taA
8 -or!A (ârâie #ata)
8 O+ere#reiter$ !o(pletea"ă -orta$ în!linându=se)
8 O adunătură !ultivată$ re!oteii ăştia$ rânCeşte .ol#) >şi rostes! nu(ele îndată !e=i
întâlneşti) Să lăsă( lu(a$ -orta$ prietene$ !e=ai "i!e de trei !'ile de !aviar$ !in!i !artuşe de
/a(el şi o ladă întreaă de şli+oviţă pentru ve!'iturile tale de +lănuri$ şi ăsta=i preţul
(aGi(A
8 Trei !'ile de !aviarA O să=(i !reas!ă aripioare de peşte în ure!'i şi +ron'ii în #und
până !ând l=oi ter(ina de (ân!at$ spune -orta$ sar!asti!) Hai$ des!'ide vor+a despre
H'isNU şi !a#ea$ !a să ave( (ă!ar un pun!t de ple!are)
-ornes! de la o sti!lă de şnaps şi$ după trei !easuri de dis!uţii în!inse$ presărate din
a+undenţă !u a(eninţări rele$ târul e în!'eiat) Beau adăl(aşul şi$ !u paşi nesiuri$ se
du!e #ie!are la tre+urile sale$ .ol# purtând +lănurile su+ +raţ) Hotărăşte să le inauure"e
i(ediat$ !ul!ându=se !u o Blit"(Wdel pe ele)
8 Ea #i !ea (ai în#o!ată !io!nire pe !are=o vor avea !ei doi$ rânCeşte -orta$
neră+dător)
8 O să te s#âşie$ prooro!eşte Bătrânul$ su(+ru)
-orta (ai=(ai să se=ne!e !u (ân!area la ândul nopţii pe !are=o vor petre!e .ol# !u
Blit"(Wdel şi !u puri!ii)
8 Aş vrea să le î(pru(ute şi neisprăviţilor ălora !'ine"i o +lană$ "i!e 6i!uţul) /e
n=aş da să=i văd pe !ei doi năpădiţi de puri!iA
>n "iua ur(ătoare$ apare .ol# !u toată aş!a) Blit"(Wdel şade în B&+elul +lindat între
el şi unul dintre !'ine"i) -uri!ii au #ă!ut=o să arate !a o ăină #iartă)
8 /e dra!u s=a=ntâ(plat !u (utra ta? striă -orta$ !u pre#ă!ută nedu(erire$ privind
!u interes trăsăturile u(#late ale lui .ol#)
8 Doar n=o să !re"i$ lepădătură de Cidan$ !ă o să s!api după !e (=ai tras în piept pe
(ine? urlă .ol#$ s!râşnind din dinţi şi a"vârlind +lănurile în !apul lui -orta)
8 >n!'ide=ţi ura aia puturoasă$ .ol#) %a!i o ălăie !a un por! !are şi=a prins
+oaşele în (aşina de to!at$ răspunde -orta$ !u un aer !ondes!endent) Du te=ai târât tu în
enun!'i prin #aţa (ea !a să=ţi vând +lănurile alea (inunate? Eu n=a( vrut să le vând)
8 O să plăteşti pentru astaA rae .ol#$ îndreptându=şi auto(atul !ătre -orta) %urios$
îl loveşte pe unul dintre !'ine"ii săi)
8 /al($ !al($ îl s#ătuieşte -orta$ părinteşte$ oa(enii pot (uri din !au"a tensiunii
prea (ari)
8 Să=(i returne"i tot !e ţi=a( dat$ "+iară .ol#$ în praul ne+uniei) @i=a( înapoiat
+leste(atele alea de pădu!'elniţe)
8 /re"i !ă stai de vor+ă !u un idiot? râde -orta$ s!uturând din !ap) Trea+a ta da!ă te
lipseşti de +lănuri$ dar îţi datore" eu !eva? Du$ #iule$ nu ai!i) Du ştiai !ă sunte( în 4re!ia?
8 Dar tu ştiai !ă=s puri!i în +lană? urlă .ol#$ s!ărpinându=se !u disperare)
8 Adevărat$ ad(ite -orta$ nonşalant)
8 De !e n=ai "is? #ornăie .ol#)
8 -entru !ă n=ai între+at$ "â(+eşte -orta)
.ol# i"+u!neşte într=un ră!net prelun de ani(al$ pro#erând a(eninţări sâneroase
despre ră"+unări stranii şi ne(aipo(enite)
8 %a!i o i(presie proastă din !lipa în !are des!'i"i ura "i!e -orta) -ână şi un italian
'ă(esit n=ar îndră"ni să pri(eas!ă de la tine o !utie ratuită de spa'ete)
8 O să=ţi tra pielea peste ure!'i$ #ăăduieşte .ol#$ arătându=şi !olţii)
8 O să=ţi s!uipă( pe (or(ânt$ prăpăditule$ îi pro(ite 6i!uţul$ din întune!i(ea
+ordeiului)
8 Eşti #raier$ .ol#$ "â(+eşte -orta ironi!$ şi #raierii se ardA
8 Linişte$ +ăieţi$ spune .ol#$ (ânâindu=şi dulăii$ !are=l as!ulta or+eşte) Eoi doi o să
!ăpătaţi un !adou #ru(uşel) O să pri(iţi !apul unui ti!ălos într=o !utie drăuţă$ ro"$ leată
!u o #undă al+astră)
8 Di!i nu=ţi în!'ipui !e ne ândi( noi să=ţi preăti( ţie stria 6i!uţul de la
#ereastră)
8 <a te uită$ râde .ol# sar!asti! şi s!uipă în dire!ţia 6i!uţului) Tu să ândeşti? @i=a(
vă"ut 'ârţoaele$ +ăiete) La ş!oala de instru!ţie ai avut !oe#i!ientul de intelienţă trei"e!i şi
nouă şi !'iar nu(ai pentru atât au #ost nevoiţi să te dea !u !ăpăţâna aia idioată de un perete
de +eton ti(p de "e!e "ile De atun!i îţi tot s!ade nivelul$ în!et$ dar siur) Tu eşti ăla !ăruia=i
s!riu pe #runte nu(ărul de la !i"(e atun!i !ând i se dau altele de la (aa"ie) Oa(enii de
ştiinţă ai lui Adol# de la Bu!'enHald în!ep să intre la idei) Da!ă sunt în stare să înveţe un
do+ito! !a tine să traă !u puş!a$ atun!i ar tre+ui să în!er!e şi !u (ai(uţele a!elaşi lu!ru)
8 Dă tu din ură$ dăA Arun!i !u ra'at în Cur !a o stropitoare din !â(p !are î(prăştie
apă$ striă 6i!uţul din +ordei Eu stau (ult (ai +ine de!ât tine$ .ol#) A( a!te !are spun
!ă=s ţi!nit$ dar tâ(pit nu sunt$ a(i!e$ ţine (inteA ;(e!'er da$ şi oro+eţii ăştia ş(e!'eri$ de
teapa (ea$ sunt !ei !are vor s!ăpa vii din ră"+oiul ăsta) <ndivi"ii deştepţi se ale !u o
(oarte eroi!ă$ aşa=i?
8 6e!ani!=şe#$ .ol#$ eşti puiul rătă!it al unei târ#e de !in!i (ăr!i şi$ în !alitatea asta$
îţi vo( s!oate !u loanţe +uri!ul prin şira spinării la pri(a o!a"ie$ pro(ite -orta$ sole(n)
8 6ai ave( unul şi pentru ă(ălia ta$ !âine (i"era+il$ "+iară 6i!uţul$ #eri!it)
8 O să slo+o"i( o în!ăr!ătură dintr=o puş!ă !u ţeava rete"ată dire!t în !urul tău$
.ol#$ !'iuie 4reor$ vesel)
8 -entru voi$ adevăratul ră"+oi în!epe din !lipa asta$ urlă .ol#$ lovindu=şi
auto(atul) O să vă 'ales!$ unul !âte unul)
8 Da!ă (ă=ta a #ost s!roa#ă$ însea(nă !ă tu eşti un por! avortat$ .ol#A i=o întoar!e
-orta$ s!uipând pe #ereastră)
8 Toată lu(ea ştie de !e nu !apeţi ni!iodată per(isie$ striă$ triu(#ător$ 4reor)
-entru !ă ţi=ai violat toate !ele !in!i suroriA
>n a!eeaşi "i$ .ol# îşi transpune a(eninţările în #apte)
Du(ai printr=o (inune$ nu (oare -orta otrăvit) Luase de la !ăruţa=+u!ătărie două
+udin!i$ dintre !are$ una i=a arun!at=o unui !âine a#lat pe=a!olo din întâ(plare) Două
se!unde (ai târ"iu$ !âinele a (urit) -alid şi tre(urând$ -orta a "vârlit=o şi pe !ealaltă unui
por! !are a tre!ut în eternitate la #el de repede !a şi !âinele)
A doua "i$ des!operi( !u toţii s!orpioni în !i"(e$ iar Bătrânul ăseşte în +u"unarul
Ca!'etei lui -orta un şarpe (i! şi veninos a !ărui (uş!ătură u!ide instantaneu)
6i!uţul "+oară prin a!operişul !losetului !ă!i o (ină „S* eGplodea"ă eGa!t în !lipa în
!are se aşe"ase !o(od pentru a răs#oi un nou tean! de po"e pornora#i!e)
Trea+a devine atât de roasă în!ât nu (ai îndră"ni( să ne vântură( sinuri pe=a#ară)
Du (ân!ă( ni!i (ă!ar din se!torul /ru!ii Roşii înainte de a testa (ân!area pe alt!ineva)
>ntr=o noapte$ târ"iu$ aşe"aţi în +ordei$ !roi( planuri !u( să=l pierde( pe .ol#) -orta
nu e de a!ord !u ni!i una dintre propunerile noastre) 6i!uţul îşi #rea!ă #runtea în sus şi=n
Cos de perete) A au"it el !ă asta aCută atun!i !ând tre+uie să te ândeşti +ine la o pro+le(ă)
8 Da!=ar #i să=l întâlni( întâ(plător pe o !ărare de (unte$ "i!e el$ şiret$ nu l=ar putea
!uprinde vreun +eteşu?
8 Ba da$ s=ar putea$ de eGe(plu$ îne!a din reşeală$ o#tea"ă -orta$ luând o în'iţitură
de vod!ă)
8 A( !unos!ut odată la Ha(+ur un tip !are a #ă!ut stop !ardia! eGa!t în !lipa în
!are au venit să=l vi"ite"e !âţiva prieteni !u !uţite$ spune 4reor$ aitând prin aer un !uţit
de luptă as!uţit !a un +ri!i)
8 .ol# nu=i atât de sla+ de îner) ;i=ar #i reu să te apropii de el !u un !uţit$ (or(ăie
-orta$ a+ătut) /e n=aş da să a( o ase(enea o!a"ieA
8 &as Kuestion+ Tre+uie să a#lă( o (etodă deose+it de ra#inată prin !are să du!e(
trea+a la +un=s#ârşit$ a#ir(ă Leionarul)
-orta se îndreaptă spre uşă şi arun!ă o privire a#ară) Be!uri ele!tri!e !are se leaănă
în vânt îl #a! să ândeas!ă !u( i=ar sta lui .ol# +ălă+ănindu=se a!olo$ !u !apul în Cos şi !u
âtul rupt)
8 Spur!ă!iunea dra!ului$ urlă 6i!uţul$ dându=se !u !apul de perete) L=aş spinte!a !u
(ă=sa !u totA
8 /e=i de #ă!ut? o#tea"ă -orta$ aşe"ându=se pe pra) Du=l pute( s!oate din +ârlo)
S=a +ari!adat în şandra(aua aia !a Adol# în vi"uina lupului)
8 >n #ie!are (ier!uri suie=n (unţi !a să=ntâlneas!ă pe !ineva$ spune Bar!elona
+rus!) A( au"it=o întâ(plător de la un neru nea(ţ !are=i ornist într=un rei(ent de
in#anterie)
6i!uţul s!oate o #luierătură prelună şi as!uţită)
8 ;i !e=ar #i da!ă i s=ar opri (otorul în tre!ătoare$ iar ne(erni!ul ar !o+orî să vadă
!e=i?
8 /u niţel aCutor din partea !uiva$ ar putea !ădea şi s=ar răni rav$ e de părere
Bătrânul$ după o !lipă de ândire)
8 -oate !ă printr=un +os!'ete "a!e şi=un !uţit lun şi as!uţit$ în !are s=ar putea tăia la
+urtă$ vărsându=şi (aţele$ nu? rânCeşte 6i!uţul$ #eri!it la a!est ând)
8 Du$ nu (aţele$ respine -orta ideea) :n lonţ în #runte) /u( le #a! vitelor la
a+ator)
8 ;i pe ur(ă îi vo( a"vârli !reierul ăla !iupit de vărsat până în /reta$ !a să=l
'aleas!ă Civinele săl+ati!e$ Cu+ilea"ă 6i!uţul)
8 /e ră(adă #ru(uşi!ă de sâne va !ure din ti!ălos$ 'o'oteşte 4reor)
8 O să=l arde( drept între o!'ii ăia (i!i$ de şo+olan$ urlă 6i!uţul$ s!oţându=şi
naanul şi ţintind pe #ereastră)
8 O să vă s!urte"e de=un !ap pe toţi pentru !ri(ă$ prooro!eşte Heide$ su(+ru)
8 Du(ai !ei dovediţi sunt eGe!utaţi$ şopteşte -orta$ !on#idenţial) Băieţii !are ştiu
!u( să traă re"olvă o trea+ă !a asta #ără pro+le(e) Sunt enul de indivi"i !are în!asea"ă
după a!eea re!o(pense şi #eli!itări)
8 Astea=s reulile so!ietăţii$ o#tea"ă 4reor) Du(ai tâ(piţii s#ârşes! înropaţi !u
!apetele între pi!ioare şi !u nu(e de !ri(inal) /ei !u vederi lari #a! a!eleaşi #apte$ dar
sunt lăudaţi pentru !ă nu sunt prinşi)
8 .ol# ăsta e !el (ai laş por! de nea(ţ pe !are=l ştiu$ striă 6i!uţul$ indinat) L=a(
ur(ărit deună"i prin Atena$ dar tot ti(pul !aută adăpost îndărătul #e(eilor şi al !opiilor) E
!onvins !ă ni(eni nu va o(orî #e(ei şi !opii nu(ai pentru a=l !urăţa pe el) Du ştiu de!ât pe
unul dintre noi !are e în stare de aşa !eva)
8 /ine=i ăla? întrea+ă 4reor)
8 Eu$ răspunde 6i!uţul$ râ"ând "o(otos)
8 /e "i!eţi de asta? striă Tano) >i pute( tri(ite !ăpăţânile !'ine"ilor în pa!'eţele$
su+ #or(ă de !adou)
8 6ai +ine pe !ele !in!i surori ale sale şi !âinii$ suerea"ă -orta) Du dă doi +ani pe
ăl+e"ele lui)
8 <=ar putea "drun!ina totuşi nervii$ e de părere 6i!uţul) Atât de tare în!ât ne va
!ere$ pro+a+il$ iertare şi va pune !apăt ră"+oiului său personal)
8 Eo( a#la în !urând !ât e de tare$ spune -orta$ (uş!ând dintr=o 'al!ă de #riptură de
por!)
>n a!eeaşi seară$ în ti(p !e ne îndrepta( spre tripoul preotului re!$ este arun!at
asupra noastră un !o!teil 6olotov) 6i!uţului îi ia #o! uni#or(a$ dar se salvea"ă
arun!ându=se în râu)
/âteva "ile (ai târ"iu$ -orta !apătă per(isia să vi"ite"e un %eldHe+el de la -ionieri$
o !unoştinţă de pe vre(ea !ând era la ;!oala de eGplo"i+ili din Ba(+er) Asistă interesat la
preătirile unui test de i(portanţă (aCoră !u toluen ruses!) >n!ăr!ăturile su+ #or(ă de
+astonaşe sunt plasate$ de !ătre pionieri$ în Curul unei stân!i uriaşe) 6ai târ"iu$ -orta va
susţine !ă era de trei ori !ât Stân!a 4i+raltarului)
%eldHe+elul îi eGpli!ă lui -orta !u atâta (ândrie prin!ipiul a!ţiunii a!estui eGplo"i+il$
de par!ă el$ în persoană$ ar #i inventat toluenul)
8 %un!ţionea"ă de #ie!are dată? vrea să ştie -orta) Du eGistă rateuri?
8 „Bu(* de #ie!are dată$ arantea"ă %eldHe+elul)
-e înserat$ e!'ipa se pune la adăpost) %eldHe+elul ataşa"ă două #ire la o !utiuţă
neară)
8 A!u( ai să ve"i !e n=ai vă"ut$ îl anunţă pe -orta$ adu!ând !âteva aCustări !utiei)
Apasă pe un +uton şi uriaşa stân!ă devine un i(ens nor de pra#)
8 %ir=aş al nai+ii$ striă -orta$ !u ad(iraţie$ !ând i se per(ise să ţină aparatul în
(ână) Sea(ănă niţel !u aparatele alea noi de tele!o(andă) Apeşi pe un +uton şi sare în aer
vreun +or#aş din -aris$ apeşi pe altul şi se lasă !u ploaie de (ăruntaie la Eiena)
8 Ai dreptate$ râde %eldHe+elul$ nu(ai !ă re"ultatul e puţin di#erit)
După !e=au (ai arun!at în aer !âteva tan!uri ra+laite$ -orta le dă pionerilor o (ână
de aCutor la î(pa!'etarea eGplo"i+ililor şi ur(ăreşte unde aşa"ă prietenul său$ %eldHe+elul$
detonatorul)
/âteva ore (ai târ"iu$ +ine=dispus$ #a!e se(n unei (aşini=a(#i+ie a SS=ului să=l ia şi
pe el) Se tolăneşte #eri!it pe +an!'etă şi=şi întinde pi!ioarele peste par+ri"ul lăsat) BaaCul
său e pe +an!'eta din spate şi !onţine destul eGplo"i+il pentru a !urăţa stră"ile din ToNio la
o oră de vâr#)
8 <a te uită$ #a!e 6i!uţul$ privind !u o!'ii (ari la sâr(ele !olorate$ la +ateriile şi
+astoanele !u eGplo"i+il pe !are le s!oate -orta din sa!) /e radiou de +u"unar drăuţ ai tu
ai!i$ "i!e el$ (ânâind !u inăşie detonatorul ele!tri!)
8 Tu ai spus=o$ #iule) E atât de drăuţ !ă nu=ţi vine să !re"i) O să=l pune( pe postul
„6S* L„(oarte siură*M$ şi -orta i"+u!neşte în râs până !e=l u(#lă su'iţul)
6i!uţul dă !u pu(nul în (asă !u atâta #orţă în!ât îi sare o s!ândură şi=l po!neşte
drept în +ăr+ie$ dar$ la ândul de!esului i(inent al lui .ol#$ e atât de #eri!it în!ât ni!i nu
+aă de sea(ă)
8 6inunat$ pe !instea (ea$ striă el$ Conlând neliCent !u un +aston de eGplo"i+il)
/'estiile astea ne vor produ!e o (u"i!ă plă!ută)
8 ,os !u diavolul de pe tron$ rânCeşte -orta$ (aliţiosK îl vor tri(ite pe .ol#$ î(preună
!u !'ine"ii şi !âinii săi$ în !ălătoria !ea (ai lună) După !e=o să=l vede( dispărând la
ori"ont$ o să trae( o +eţie !u( nu s=a (ai po(enit)
8 Ee"i să nu dai reşA îl previne Bătrânul$ a(ar)
8 6ă îndoies!$ spune Heide$ !er!etând +ănuitor eGplo"i+ilii)
8 Du sunteţi "draveni$ râde 4reor$ din toată ini(a) E destul eGplo"i+il pentru a
eli+era tot reatul elenilor de pre"enţa nedorită a ne(ţilor)
8 Da!ă vre( să=l aranCă( pe .ol# !u( tre+uie$ şi asta a( de ând$ a#ir(ă 'otărât
-orta$ ne tre+uie !el puţin douăşpe +astoane) >l ştiu eu pe ne(erni!ul ăla) /red !ă e aentul
6a#iei în ar(ata er(ană) /ând a #ost !itat !a (artor într=un !onsiliu de ră"+oi la
Biele#eldt$ o#iţerul !u apărarea a spusI „O+er#eldHe+el .ol#$ da!ă te=ai #i năs!ut în Si!ilia$
ai #i #ost unul dintre pri(ii trei !api ai 6a#ieiA*
8 Eă s#ătuies! să vă asiuraţi !ă detonatorul e pus pe luni(ea de undă !are tre+uie$
"â(+eşte Heide$ tăios) Ar #i neplă!ut să eGplode"e în!ăr!ăturile su+ #undul vostru)
8 S#ântă 6aria$ Doa(ne #ereşteA (or(ăie -orta$ speriat$ #ă!ându=şi !ru!e)
8 E ui(itor$ a( (ai spus=o$ #a!e 6i!uţul$ ţinând detonatorul în pal(ă şi răsu!ind
dis!ul) E de ne!re"ut !âte pute( inventa noi$ oa(enii) E nevoie doar să te dai !u !apul de
pereţi atât !ât tre+uie) O !utiuţă !a asta şi$ ia ândeşte=te$ îl #a!e pul+ere şi pe !el (ai (are
ne(erni!)
8 -e toţi dra!ii$ o(uleA striă -orta$ înro"it$ s(ulându=i detonatorul din (ână) De
poţi tri(ite la dra!u pe toţi răsu!ind !'estia aia) /u( nai+a era po"iţia ei? Du te a(este!a
în tre+uri te'ni!e pe !are nu le pri!epi) Asta=i nu(ai pentru oa(eni !a (ine$ !are=au !ăl!at
pe la ş!oala de +u+uituri din Ba(+er)
8 A!u( (ai ave( ne!a"uri şi !u detonatorul ăla +leste(at$ o#tea"ă 4reor$ !u
rese(nare) Du!eţi=l în !â(p (ai repede$ înainte de=a ne sălta în aer)
8 Eu n=o să păţes!$ ni(i!$ anunţă 6i!uţul$ #ă!ând un est eleant !u (âna) 6ie (i
s=a pre"is viitorul şi ştiu !ă o să (or de o (oarte liniştită şi drăuţă)
8 /u( dra!u să=l răsu!es!? întrea+ă -orta$ nesiur$ învârtind dis!ul)
8 -une=l pe treişpe$ suerea"ă 6i!uţul$ opti(ist) Treişpe e nu(ărul (eu noro!os)
Bar!elona dă dis!ul înapoi şi îl #iGea"ă pe nu(ărul treispre"e!e)
Totul e î(pa!'etat în două !utii de tra+u!uri luni şi$ !a o ulti(ă trăsătură de penel$
a!estea sunt leate !u o panli!ă din (ătase al+astră) La unul dintre !apete i se #a!e o #undă
(are)
8 -o#ti($ #a!e -orta$ în(ânându=i 6i!uţului pa!'etul) Du=te$ prietene$ şi livrea"ă
!adoul nepotului lui %ranNenstein)
8 /u(? "+iară 6i!uţul$ înro"it) /re"i !ă=s năs!ut alaltăieri? L>(pine !u inăşie
pa!'etul din dreptul lui)M 6ai ales în situaţia asta !ând ni!i (ă!ar nu ştiu da!ă radioul ăla
(i! şi a#urisit a #ost !one!tat !u( tre+uie sau nuA
8 Ai "is !ă treişpe e nu(ărul tău noro!osA striă -orta$ a!u"ator) ;i tot tu spuneai !ă
ţianii ţi=au pro(is !=o să (ori în linişte) Atun!i !e te roade?
8 Du poţi să !re"i tot !e ţi se spune$ nu? "i!e 6i!uţul$ pre!aut) Tre+uri de enul ăsta
sunt pentru oa(eni +etei)
De aşe"ă( şi !'i+"ui() /ele două !utii peri!uloase de tra+u!uri stau pe (asă înaintea
noastră)
8 A( ăsitA striă 6i!uţul$ !u seninătate) Doaptea tre!ută a( dat peste un !araliu
italian !ăruia i se spune „6oa!ă re!e*) Era +ăiat +un$ a( au"it$ dar asta a #ost înainte !a
Ar(ata să=l ia în pri(ire şi să=i asiure o reputaţie proastă) A #ost tri(is ai!i la re!otei
drept pedeapsă pentru !ă torturase oa(eni undeva$ într=o puş!ărie$ la nord de Deapole)
O+işnuia să le "dro+eas!ă toate deştele de la pi!ioare în a!elaşi ti(p$ sau aşa !eva) El se
laudă !u trea+a asta) >l !'ea(ă 6ario %rodone şi ţine la a#a!eri) Se "i!e !ă de"roapă
!adavrele după eGe!uţie şi le vinde la o #a+ri!ă de !ârnaţi$ dar nu ştiu da!ă=i adevărat sau
nu) E enul de individ !are poate re"olva o trea+ă !a a noastră)
8 Du=i rău$ nu=i rău delo!$ răspunde -orta) Din !âte ştiu$ .ol# are !eva s!'e(e !u
nişte (a!aronari$ aşa !ă n=ar #i (are (inune da!ă un 'alitor de spa'ete va apărea !u un
!adou pentru el)
8 -re#er să "a! toată viaţa într=o puş!ărie din /'ina de!ât să des!'id !adoul ăsta$
striă Bar!elona$ lovindu=se #eri!it !u pal(ele peste !oapse)
-uţin (ai târ"iu$ 6i!uţul revine însoţit de !aporalul din poliţia italiană) -ore!la de
„6oa!ă re!e* i se potriveşte de (inune) Di!i unuia dintre noi nu=i #usese dat să vadă până
a!u( nişte trăsături atât de +rutale şi respinătoare) -ro+a+il !=a #ost tri(is în 4re!ia drept
pedeapsă pentru +rutalitate)
-orta îi strâne (âna !u pretinsă !ordialitate)
8 După !e du!i !utiile astea două !u tra+u!uri unde tre+uie$ te aşteaptă la noi !in!i
!artuşe de ţiări şi trei sti!le !u şnaps)
/aporalul 6ario %rodone îşi de"veleşte două rânduri de dinţi al+i$ strălu!itori$ într=un
"â(+et) E !onvins !ă asta=i !ea (ai si(plă a#a!ere !are i=a ieşit până a!u( în !ale)
8 Du=l lăsa să te re#u"e$ îl previne -orta) Do(nul !are tre+uie să pri(eas!ă a!est
!adou e un o( #oarte +ănuitor)
6ario se îndepărtea"ă !u pa!'etul su+ +raţ$ #luierând #eri!it) -orta stă la ea($
odi'nindu=şi uşor deetul pe +utonul de de!lanşare al detonatorului)
8 Lasă=(ă pe (ine să=l apăsA se roaă 6i!uţul) ;tii !ă=(i pla! lu!rurile !are +u+uie)
8 DuA L-orta i=o retea"ă +rus!)M Ereau să a( plă!erea de a #a!e asta sinur) Du=le şi
#ii !u o!'ii pe (a!aronar$ şi #ă=(i un se(n !ând a în(ânat tra+u!urile)
6i!uţul o ştere şi$ as!un"ându=se îndărătul !aselor$ îl ur(ăreşte pe asasin$ !are
#luieră vesel)
6ario traversea"ă piaţa !ea (are$ la !apătul !ăreia e !antonată !o(pania de transport
a lui .ol#) Toate dru(urile de a!!es în interiorul ei sunt în!'ise$ "ăvorâte şi nituite$ iar pa"a
dindărătul sa!ilor !u nisip a #ost du+lată)
8 Halt$ !ine=i a!olo? urlă .ol# de după un paravan de oţel$ în !lipa în !are=l "ăreşte
pe italianul !are se apropie #luierând)
8 /aporal în -oliţia Reală <taliană$ 6ario %rodone) -rieteni +uni adu! !adou de la
alţi prieteni +uniA @ine !ele două !utii de tra+u!uri deasupra !apului)
8 /e #el de !adou? întrea+ă .ol#$ ridi!ând$ !urios$ !apul peste (u!'ia paravanului
de oţel)
8 Tra+u!uri$ urlă 6ario) Tra+u!uri din Bra"iliaA
8 /ine dra!u să=(i tri(ită (ie tra+u!uri? întrea+ă .ol#$ +ănuitor)
8 /ăpitan din /orpul Real <talian de Bersalieri$ (inte 6ario)
8 Apropie=te în!et$ ordonă .ol#$ tăios) @ine !adoul (eu în (âinile întinse) ;i$ #ără
#iuri$ !ă=ţi "+or !ăpăţâna aia plină !u spa'ete)
6ario o+servă li(pede vreo !in!i=şase ţevi îndreptate asupra lui)
8 4esu$ 4esu$ o(oară în!etişor oa(enii ăştia răi !u !an!er da!ă !eva rău se întâ(plă
la !aporal 6ario %rodone$ se roaă el$ în şoaptă$ !u o!'ii spre !er)
6i!uţul #rea(ătă de neră+dare şi se apropie !a să nu piardă ni(i! din spe!ta!ol)
-uţin (ai în!olo$ unul dintre tan!urile -u(a ale !o(paniei îşi veri#i!ă aparatul de
se(nali"are radio)
/aporalul 6ario %rodone e la Cu(ătatea dru(ului prin piaţă în !lipa în !are 4e#reiter
S!'(idt apasă pe +utonul de e(isie) Se aude un striăt în di#u"orul radioului său$ ur(at de
o eGplo"ie prelună)
8 /e nai+a a #ost asta? întrea+ă 4eJ#reiter S!'(idt$ s!oţând !apul prin trapa turelei)
O !oloană de #o! se înalţă spre !er şi întreaa piaţă pare !ă se s!u#undă în pă(ânt)
/asele din Cur se #ărâ(iţea"ă) Sute de ăini al+e #âl#âie a#ară din #er(a de orătănii !are este
pulveri"ată într=un nor de (olo" şi pra# roş!at de !ără(idă)
/aporalul Real <talian 6ario %rodone dispare #ără ur(ă în !iuper!a de #u( neară
!are se ridi!ă$ aido(a unei u(+rele$ deasupra satului)
6e!ani!ul=şe# .ol#$ aş!a lui$ !âinii=lup$ !ei doi ardieni !'ine"i şi !in!i tra!toare
"+oară prin "idul opus al !asei şi ateri"ea"ă în ruinele !lădirii rădinarului$ două sute de
(etri (ai în!olo)
.ol# plâne$ în ti(p !e orilele sale !'ine"eşti se Cură să de"erte"e înapoi$ spre o
viaţă (ai liniştită$ la plutoanele de eGe!uţie ale DBED=ului) A(ândoi sunt de a!ord !ă
ne(ţii au un #el !iudat de a #a!e !adouri)
8 <suse$ !e +ăşinăA i!neşte 6i!uţul$ apoi e ridi!at în aer şi purtat într=un ianti! nor
de pra#$ "+urând ori"ontal prin vă"du'$ î(preună !u două !a(ioane şi un tun antitan!$ pe
<ână +ordeiul în !are -orta (ai stă şi a!u($ 'ol+ându=se$ ui(it$ la +utonul detonatorului
ele!tri! pe !are în!ă n=a apu!at să=l apese)
Deplasându=se$ su#lul aCune la +ordei şi=l ridi!ă în aer di(preună !u toată strada)
Sunt aduse$ în ra+ă$ din Atena #or(aţiuni de salvare) Eina !ade pe parti"ani$ !a de
#ie!are dată !ând ni(eni n=are 'a+ar de !e s=a întâ(plat)
Sunte( transportaţi la Spitalul auGiliar nr) 1 din Atena) .ol#$ !u a(+ele pi!ioare rupte
şi în tra!ţiune$ 6i!uţul$ +andaCat !a o (u(ie eipteană$ iar noi$ !eilalţi$ !u răni (ai (ult
sau (ai puţin rave)
O lună (ai târ"iu$ se poate !iti în "iarul italian „<l 4iorno*$ ediţia din Deapole$ la
ru+ri!a „De!ese* ur(ătorul anunţI
„<u+itul nostru #iu$ #rate$ !u(nat$ văr$ un!'i şi prieten$ !aporal în /orpul Real <talian
al -oliţiei (ilitare$ ataşat Rei(entului 2 Alpin$
6AR<O 4<:SE--E %RODODE
de!orat !u /rdine militare d74talia şi !u Croce di guerra al valore militaria pentru
servi!ii (ai presus de !'e(area datoriei$ în ră"+oiul !are a #ost i(pus s!u(pei noastre
-atrii$ a #ost răpit #oarte$ #oarte +rus! dintre noi$ u!is într=un (od înro"itor de !ătre
persoane a#urisite şi rele) %ie !a +oala şi (oartea să=i do+oareA Soldatul u!is era #iul lui
4iuseppe şi al /atarinei$ #ratele iu+it al Eittoriei$ al 6ariei$ al lui %a+io şi Ro+erto) %a(ilia
va pri(i !ondoleanţele du(ini!ă la ora douăspre"e!e$ la !âr!iu(a Bo(+olini de pe /orso
6ussolini*)
/u puţin ti(p înainte de a ni se da dru(ul din spital$ doi in#anterişti ruşi de!lanşea"ă
o în!ăierare teri+ilă) Ei susţin !ă !ei două sute !in!i"e!i de (ii de !a"a!i de=ai lui Elasov
a#laţi în servi!iul ne(ţilor valorea"ă de două ori (ai (ult de!ât tot restul Ar(atei er(ane$
!are$ luată la un lo!$ nu ştie de!ât să de#ile"e în pas de âs!ă) De a!eea$ spun ei$ 4er(ania
pierde toate ră"+oaiele sale)
8 Hău$ 'ăuA urlă un !aporal de vânători +ular$ arun!ând un +or!an plin !u urină
spre sora=şe#ă$ !are intră să vadă de !e=i atâta ălăie)
Sora$ !are are rad de o#iţer$ îl înş#a!ă de ure!'i şi=l dă !u !apul de un perete)
/aporalul o loveşte între pi!ioare şi a!easta se rostooleşte$ ţipând$ su+ pat)
-orta !io!ăne de "or în pi!iorul de 'ips al lui .ol#) /ei doi !'ine"i se ră+es! să=i
sară în aCutor !u !ârCele ridi!ate$ dar -orta se aplea!ă şi loviturile îl ni(eres! pe şe#ul lor)
6i!uţul rae !a un taur săl+ati! şi$ învârtindu=şi +raţele prin aer !a pe nişte pale de
(oară$ loveşte în tot !e=i intră în ra"a de a!ţiune$ #ie prieten$ #ie duş(an) -une (âna pe doi
ruşi şi=i a"vârle a#ară pe !oridor$ unde Bivolul îl vânea"ă pe un !aporal italian !'el$ !are nu
are pe el de!ât +o!an!ii de alpinist) :rlând şi e(ând$ !ad ră(adă peste !ei doi ruşi şi
alune!ă toţi patru pe !oridorul lustruit=olindă drept în sala de operaţii$ în !are un Leutnant
este preătit pentru o operaţie de apendi!ită) /u lo!otenentul pe ea$ (asa de operaţie$
dispare pe terasa !are du!e în rădină) /re"ând !ă ruşii au aCuns la Atena$ lo!otenentul se
târăşte în patru la+e spre adăpost)
/u #iura s!'i(onosită de #urie$ un serent ro(ân îşi arun!ă pipa aprinsă în aer şi=şi
des#a!e +raţele !a şi !u( ar #i pe pun!tul de a se îne!a într=un !urent vertiinos$
prăvălindu=se apoi !u o 'or!ăitură în Cos$ pe s!ări)
:n soldat +ătrân de la aprovi"ionare$ !are a #ost pe=a#ară să !u(pere lu!ruri de pe
piaţa neară$ vine şontân!ăind pe !ârCe$ !u o eantă (are atârnată de ât) >n a!eeaşi !lipă$
apare$ duduind pe s!ări$ !u pistolul în (ână$ serentul de servi!iu$ şi +ătrânul soldat$
în!'ipuindu=şi !ă a #ost prins$ îşi învârte eanta !u !u(părături deasupra !apului$
a"vârlindu=o drept în (utra serentului) Ouă$ !ârnaţi$ dul!eaţă$ (a!aroane #ier+inţi$ (uştar
şi o !antitate enor(ă de Net!'up î(proş!ă în toate dire!ţiile$ în ti(p !e eanta îi spare
serentului !apul)
@opăind$ !u un s!aun pliant într=o (ână şi !u un !ârnat din !are pi!ură Net!'up în
ură$ apare un serent italian lun şi slă+ăno) /ând îl "ăreşte pe unul dintre vlasovişti$
!rede !ă au năvălit ruşii şi=l po!neşte pe !a"a! !u s!aunul în !ap) A!esta se pră+uşeşte !a
lovit de o +o(+ă)
Do!tori$ asistente$ surori şi pa!ienţi dau !u toţii +u"na pe s!ări$ în Cos$ inundând
!oridoarele) -rin aer$ "+oară s!aune$ (ese$ !ârCe şi re!ipiente (edi!ale)
/ât ai !lipi din o!'i$ spitalul arată de par!ă ar #i în!asat un +o(+arda(ent (asiv de
artilerie) Toate ea(urile sunt ţăndări şi ni!i o (o+ilă n=a ră(as întreaă) -ână şi !ei doi
si(ulanţi în!ăpăţânaţi de la re"erva 01 se nu(ără a!u( printre !a"urile de rănire ravă)
6i!uţul aleară !a din puş!ă !u !'ine"ii lui .ol# pe ur(ele sale) :nul dintre ei aită
un satâr !u (âner s!urt$ pe !are$ #ără îndoială$ îl va #olosi da!ă va pune !u(va (âna pe
6i!uţul) Tot !e le stă în !ale "+oară în lături) O !otes! pe pista a!operită pentru +i!i!lişti$
despre !are lo!alni!ii spun !=ar #i !ea (ai (are din lu(e)
:rlând !a o #iară$ 6i!uţul în!ale!ă o +i!i!letă nou=nouţă şi porneşte în ur(ărirea
propriilor ur(ăritori) A!eştia se arun!ă la o parte$ peste +arieră$ drept în s!aunele
spe!tatorilor) 6i!uţul apasă pedalele !u toată #orţa şi ţâşneşte spre !ur+a !ea (are)
-i!ioarele i se (iş!ă pre!u( pistoanele unui (otor la vite"ă (aGi(ă)
8 Slăvite Budd'aA striă .u$ !u ad(iraţie) O( ăla şi +i!i!letă$ +ine î(preunăA
>ntr=o vite"ă a(eţitoare$ 6i!uţul intră în !ur+ă şi iese i(ediat în linie$ dreaptă !u
va!ar(ul unui tren rapid) La priveliştea a!estei oane$ ur(ăritorii lui uită de supărare)
6i!uţul însuşi e în eGta") Dintotdeauna şi=a dorit să #ie unul dintre (arii !i!lişti de pistă$ !u
nu(ele şi #otora#ia în toate "iarele) De a!eea$ !ând a intrat în Ar(ată$ a vrut să se alăture
unei unităţi !i!liste$ să devină un draon al pedalelor)
/al!ă şi (ai apri în pedale$ stând aple!at peste 'idon şi$ în plin avânt$ ia !ur+a
dinaintea „optului*$ în !are intră !u o vite"ă pe !are (=ar putea=o o+ţine ni!i un
pro#esionist)
/ând intră din nou în linie dreaptă$ vede$ !u roa"ă$ !ă !eva (ai în!olo pista e +lo!ată
de o !onstru!ţie din s!ânduri în #or(ă de +utoi) -ipăie pre!ipitat după #râne$ dar o +i!i!letă
de !urse nu are #râne) Apasă pedalele înapoi$ dar a!estea se rotes! li+er #ără a redu!e din
oana sa ne+uneas!ă)
/u o vite"ă in!redi+ilă$ ţâşneşte peste +ari!ada rotunCită şi$ pentru o #ra!ţiune de
se!undă$ ră(âne suspendat în aerK pare !ă se înalţă înspre rin"ile din tavan$ se dă peste !ap
în aer şi !ade înapoi pe pistă$ i"+ind=o !u un trosnet asur"itor)
8 -e toate s#intele te(ple din /'inaA eG!la(ă .an !u ad(iraţie$ orila aia îşi
pierde ti(pul în ar(atăA
>n "iua ur(ătoare$ după !e=a( ieşit din spital$ -orta dă peste un intendent din
Statul=6aCor !are !aută un !adou pentru "iua de naştere a eneralului său) <ntendentul a
au"it prin inter(ediul lui .ol# de !ele trei +lănuri ale lui -orta şi e neră+dător să pună (âna
pe ele$ !onvins !ă a!esta ar #i !adoul !el (ai potrivit pentru "iua de naştere a eneralului)
.ol# #usese !onvins !ă în #elul ăsta îi #a!e rost lui -orta de o şedere îndelunată în
în!'isoarea (ilitară) /are eneral ar tre!e !u vederea #aptul !ă a #ost !iupit aproape (ortal
de puri!i? ;i în!ă de "iua lui de naştereA
Se înţele repede asupra preţului şi intendentul plea!ă$ în tovărăşia !elor trei +lănuri$
"â(+ind #eri!it)
Două "ile (ai târ"iu$ +lănurile şi puri!ii se întor!$ !a de o+i!ei$ la -orta)
4eneralul îi tele#onea"ă !olonelului HinNa şi !ere !a -orta să #ie aspru pedepsit)
-orta e !'e(at din nou la reşedinţa !o(andantului$ însă de data asta !olonelul HinNa
îi porun!eşte să îndepărte"e +lănurile din "ona rei(entului)
A(ărât$ !o+oară la +a"a navală$ unde întâlneşte un ve!'i prieten$ un O+er+oots(ann$
pe !are însă nu=l interesea"ă în (od deose+it +lănurile$ întru!ât doar(e întotdeauna lână
!a"anele de la +ordul !ru!işătorului) Dar un BapitWnsleutnant din #lotila puitoarelor de
(ine$ #ără să se târuias!ă prea (ult$ !u(pără +lănurile pe lo!)
O oră (ai târ"iu$ puitorul de (ine părăseşte -ireul$ du!ând !u el toţi puri!ii)
8 Sper !ă săr(anii (i!uţi n=or să #a!ă rău de (are$ spune -orta$ înriCorat$ #luturând
în ur(a lor un (inus!ul stea al 4re!iei)
/âteva "ile (ai târ"iu$ a#lă de la O+er+oots(ann !ă puitorul de (ine a #ost !apturat
de enle"i şi !ă întreul e!'ipaC se a#lă pri"onier în Anlia)
-orta nu=şi poate reţine o la!ri(ă$ ândindu=se !ă a pierdut pentru totdeauna
+lănurile$ !u (i!uţii lor puri!i "lo+ii$ !ă!i$ #ără îndoială$ pri(ul o#iţer enle" !are le va
vedea le va !on#is!a)
După o vre(e$ !ând !olonelul HinNa îl va între+a !e s=a întâ(plat !u +lănurile şi !u
puri!ii$ -orta îi va putea răspunde #ără a (inţiI
8 Herr O+erst$ să trăiţiA Eă adu! la !unoştinţă$ !u reret$ !ă puri!ii au tre!ut la
enle"i$ do(nuleA
Hitler s- a proclamat suprema autoritate *uridică în ?eich. Din acest moment, el
singur hotărăşte ce e bine şi ce e rău. Li nimeni nu- i va contesta hotăr"rea$.
Dr) 4oe++els$ 3O ianuarie 0132
%ortăreaţa 4er(ers'ei($
72 de!e(+rie 0122
'a MN decembrie DEFF, 6aiorul Bruno Schau, condamnat la moarte pe M iulie DEFF
la &aris, va !i e;ecutat de către un pluton de e;ecu#ie la -ortărea#a 3ermersheim la ora
unspre)ece.
O#iţer=!o(andantI 6aior %lein
/o(andantul plutonului de eGe!uţieI 'eutnant Sch=ar).
O#iţer=(aistratI Auditor Brandt
O#iţer=(edi!I Stabsart)t Dr. %och
-reotI /ber!eldAapellan Almann
&lutonul de e;ecu#ie va !i !ormat din )ece oameni, numai #intaşi buni, aleşi din
compania a doua.
/ companie disciplinară !ormată din cinci)eci de pri)onieri. 5ece oameni aleşi din
!iecare companie.
2n grup care să- l lege pe condamnat la st"lp. 2n -eld=ebel şi doi 2ntero!!i)ieri să
!ie aleşi pentru această ac#iune.
,chipament.
Alte grade. uni!ormă de serviciu, ci)me de in!anterie, cască de o#el, echipament din
piele, două cartuşiere, baionetă, carabină %E1.
/!i#eri. sabie, pistol de serviciu şi cască de o#el.
?estul personalului de serviciu detaşat pentru e;ecu#ie. uni!ormă de serviciu şi
bonetă de campanie, centiron şi baionetă.
2ntero!!i)ier -aber va !i responsabil cu ridicarea st"lpului de e;ecu#ie care va !i
livrat de maga)ia intenden#ei la ora nouă.
6aiorul Schau va !i in!ormat despre ora e;ecu#iei la ora nouă. Ja !i întrebat ce
dorin#e are, cum să !ie înmorm"ntarea şi ce s!aturi are pentru rudele apropiate. Apoi,
încătuşat la m"ini şi la picioare, va !i dus în !a#a părintelui pentru consolarea spirituală.
Cătuşele nu vor !i slăbite sau înlăturate nici în timpul consolării spirituale şi nici în timpul
e;aminării medicale. Condamnatul va !i tot timpul supravegheat strict de către doi
2ntero!!i)ieri înarma#i cu pistoale- mitralieră.
Ad*utantul va da ordin să !ie legat condamnatul la st"lp. Stabs!eld=ebel Albert va !i
însărcinat cu ataşarea a şase bucă#i de s!oară cu lungimea de D,ON metri de inelele
st"lpului. De asemenea va procura şi o bucată de p"n)ă care va servi drept #intă.
&lutonul de e;ecu#ie va bate pas de de!ilare în !a#a pavilionului companiei a doua, la
ora )ece şi *umătate.
Comandantul plutonului de e;ecu#ie, 'eutnant Sch=ar), e răspun)ător pentru ca
deplasarea spre locul e;ecu#iei să se des!ăşoare în cea mai strictă ordine şi disciplină
militară. /rice !el de mani!estare va !i suprimată pe loc prin cele mai severe mi*loace. &ot
!i !olosite arme de !oc dacă nu se dă ascultare primei soma#ii.
-luieratul, şoptitul şi !ăcutul cu ochiul vor !i privite ca mani!estări nepermise.
După e;ecu#ie, patru oameni vor lua cadavrul, îl vor de)brăca şi îl vor aşe)a gol în
sicriu. ,chipamentul e;ecutatului va !i înm"nat intendentului, care va răspunde de
repararea uni!ormei.
2ntero!!i)ier Buchner va !i responsabil cu aşe)area sicriului în spatele )idului
protector la ora unspre)ece !ără un s!ert. De asemenea, va !i responsabil cu livrarea
sicriului după e;ecu#ie către autorită#ile de înmorm"ntare la cimitir, de unde va ob#ine o
chitan#ă. Documentele necesare vor !i ob#inute de la ad*utant.
6aiorul Schau va !i legat de st"lp cu două !r"nghii petrecute în *urul pieptului, două
în *urul taliei şi două sub genunchi. -r"nghiile vor !i bine str"nse.
&reotul îl va înso#i pe pri)onier p"nă la st"lpul de e;ecu#ie şi va recita un Gatăl
8ostru$. &e urmă va !ace patru paşi lateral şi comandantul plutonului de e;ecu#ie va da
comanda. /chi#i+$
Comanda &e loc repaus+$ nu va !i dată dec"t în clipa în care o!i#erul- medic îl
declară pe omul e;ecutat mort. &lutonul de e;ecu#ie nu va pleca p"nă c"nd corpul nu va !i
de)legat de la st"lpul de e;ecu#ie şi întins în sicriu. Doi oameni din compania înt"i vor !i
însărcina#i să îndepărte)e urmele de s"nge. &entru acest scop vor !i echipa#i cu c"rpe şi
lope#i.
-eld=ebelul ?eincAe va !i responsabil cu cură#area st"lpului de e;ecu#ie şi
înapoierea acestuia la maga)ie.
(ncep"nd cu o oră înaintea momentului e;ecu#iei, p"nă c"nd sicriul va !i îndepărtat
şi opera#iunile de cură#are vor !i terminate, locul e;ecu#iei nu va !i accesibil personalului
care nu este însărcinat cu servicii legate de e;ecu#ie.
Semnat. HeinicAe /berst şi
Comandant -ortărea#a 3ermersheim
SERE</<: DE ES/ORT9
8 /u( te si(ţi #ără stele? îl întrea+ă 6i!uţul pe %eldHe+elul S!'(idt în ti(p !e
stră+at î(preună !â(piile întinse şi (lăştinoase de an'inare)
8 >n reulă$ în reulă$ !ăposule$ (or(ăie S!'(idt$ ursu") S=ar putea !a$ în !urând$ să
te îndrepţi şi tu spre roapă #ără duni pe u(ăr)
8 ;i !e da!ă? #a!e nepăsător 6i!uţul$ s!uipând în vânt) Eiaţa la Barras
00
e a nai+ii de
nesiură)
8 Asta aşa=i$ o#tea"ă /arl$ a+ătut) A!uJ o săptă(ână$ %eldHe+el şi a!uJ un ra'at$ şi
totul pentru !ă a( re#u"at să tra într=o tur(ă de re!i prăpădiţi)
8 /ine=a #ost !apiul !are te=a #ă!ut %eldHe+el? întrea+ă -orta$ dând din !ap şi
întin"ându=i lui /arl o +u!ată de !ârnat de +er+e!) Să re#u"i să î(puşti un !ivil$ !e !'estieA
8 O să înveţe el la 4er(ers'ei( să as!ulte de ordine$ rânCeşte (aliţios 6i!uţul)
00 Barras 8 arou pentru Ar(ată
8 Du !red !ă=i aşa de rău !u( se spune$ înăi(ă /arl)
8 Ai #ost pe=a!olo? întrea+ă -orta$ trăând la el !u !oada o!'iului)
8 Du$ dosarul (eu e !urat)
8 A!u( e plin de ra'at$ #iule$ spune -orta)
8 Fe!e ani în !oteţul ăla +leste(at$ striă 6i!uţul$ vesel)
<ndi#erent$ -orta taie în!ă o #elie din !ârnatul lun de +er+e!)
8 -ot să=ţi povestes! o ră(adă de !'estii despre 4er(ers'ei( !are nu li se spun
!opiilor la ş!oală)
8 ;ti( şi nişte povestioare si(pati!e despre Torau$ 4lat" şi %ort Fittau
07
$ rânCeşte
6i!uţul$ în'iţind o +u!ată de !ârnat)
8 Bas(eA re#u"ă /arl ideea$ în!ăpăţânat)
8 O să ră(âi ui(it$ "â(+eşte -orta) <=a( vă"ut pe tipii !ei (ai duri spărându=se !a
nişte !oCi de ou la !in!i (inute după !e=au po!nit din !ăl!âie în #aţa „/er+erului* Heinri!')
8 Te=a luat dra!uA striă 6i!uţul$ punând o (ână în!uraCatoare pe u(ărul lui /arl)
Denoro!itul de tine$ o să=ţi +leste(i "ilele !ă nu i=ai !urăţat pe re!ii ăia$ #iule)
<es în şoseaua spre /orint şi în!ear!ă să se alăture vreunui !onvoi de (aşini$ dar
ni(eni nu opreşte pentru ei)
6i!uţul trăn!ăneşte de "or despre păţaniile sale de la 4er(ers'ei()
8 A( #ă!ut instru!ţie !in!i ore în!'eiate$ în apă până la ât$ şi totul su+ !o(anda
personală a lui 4ustav !el de %ier) Du #ă!use( de!ât să=i s!ap un ţu!al plin în !ap$ dar să
ştii !ă nu=i +ăiat rău) E în stare să=ţi rupă !oastele atât de repede !ă ni!i nu si(ţi)
8 %ereşte=te de „/er+erul* Heinri!'$ spune -orta !u un "â(+et !al() Da!ă te arun!ă
în !elula 27$ o să intri a!olo în pas de âs!ă şi o să ieşi to!ătură)
8 Lipeşte=te de Aus+ildunsNo(panie
03
3$ îl s#ătuieşte 6i!uţul) A!olo=i şe#
„-uri!ele*$ Ritt(eisterul Lapp) @opăie pe nişte pi!ioare de tini!'ea !are s!ârţâie atât de tare
!ă=l au"i venind de la doi Nilo(etri) ;i (ai e şi pe Cu(ătate !'ior$ dar asta=i +ine pentru !ă
(ai tot ti(pul 'a+ar nu are !u !ine stă de vor+ă)
/ei trei aCun la /orint după=a(ia"a târ"iu şi prind un tren de (ar#ă spre Atena$ unde
a doua "i de di(ineaţă to!(ai ploua$ iar eGpresul de Saloni! ple!ase$ îşi şta(pilea"ă
ordinele de servi!iu la o#iţerul din ară şi se pun de a!ord$ da!ă tot erau a!olo$ să vi"ite"e
!entrul istori! al oraşului)
8 Ave( trei săptă(âni la dispo"iţie$ striă -orta$ eGta"iat) Trei săptă(âni$ dra!e$ !u
+ani de dru( şi (erindeA Eă daţi sea(a !e pot #a!e nişte tipi intelienţi !u aşa !eva?
<ntrară în #ie!are !âr!iu(ă !e le=a ieşit în !ale)
/arl se te(e să nu piardă trenul)
8 <a=o uşurel$ #iuleA spune 6i!uţul) Doi$ superiorii tăi$ ne asu(ă( răspunderea) Tu
eşti pri"onierul nostru şi în !urând o să intri la pârnaie) Du uita !ă durata !ălătoriei #a!e şi
ea parte din sentinţa ta şi ori!e=ai păţi !ât eşti !u noi tot e (ai +ine de!ât !e=ţi va preăti
„/er+erul* Heinri!' !ând va pune 'eara pe tine)
8 Du=i iese din !ap !ă a #ost %eldHe+el şi !ă a!u( doi O+ere#reiteri îi spun !e are
de #ă!ut$ "i!e -orta$ înţeleător)
8 E reu$ după "e!e ani de rad$ o#tea"ă /arl$ apati!)
8 LasJ !ă o să ai "e!e ani la dispo"iţie să te o+işnuieşti$ rânCeşte 6i!uţul)
8 O să a#li a!olo !e valoare au înse(nele de O+ere#reiter) 9ştia deţin toate !'eile)
Tre! prin Er(os Ep(oi şi aCun la lo!alul Sinta(a$ lo!ul de întâlnire al aristo!raţiei
ateniene)
>ntr=un restaurant de trotuar din #aţa 'otelului 4rand Bretane$ 6i!uţul dă !u o!'ii de
un do(n o+e"$ leănându=se pe un s!aun al+ din #ier)
8 <a te uită la di'ania aia osân"oasă$ răsună striătul său prin preaC(ă) >l !er!etea"ă
!u interes pe o(ul !el ras) %esele îi atârnă de a(+ele părţi ale s!aunului)
8 /ântăreşte !el puţin trei !'intale$ ândeşte -orta$ !u vo!e tare$ (este!ându=şi +u"a
de Cos)
8 -atru$ 'i!eşte 6i!uţul) Aşa"ă=l pe un ele#ant$ şi #a!e +ietul ani(al 'ernie)
8 ;i asta în toiul ră"+oiului$ !u raţionali"are şi #oa(ete la tot pasul$ striă -orta$
07 Torau$ 4lat"$ %ort Fittau 8 oraşe er(ane în !are se a#lau în!'isori (ilitare !ărora le
(ersese #ai(a în ti(pul ră"+oiului datorită rei(ului de detenţie eGtre( de dur şi
!'inurilor inu(ane la !are erau adesea supuşi deţinuţii
03 Aus+ildunsNo(panie 8 !o(panie de instru!ţie
indinat) >nne+unes! !ând văd aşa !eva)
8 El #oarte (ulţi +ani) 6ult vapoare în -ireu$ (ult vile pe insule$ şopteşte pre!aut un
lustraiu)
:n !'elner servil pune !u linura (ure în #ar#uria răsanului) :n altul presară "a'ăr
şi un al treilea toarnă #riş!ă) Di!i unul nu as!unde #aptul !ă se aşteaptă la un +a!şiş
!onsistent)
8 Dra!e$ ia uite=l !u( (ănân!ă$ #a!e -orta$ 'ă(esit)
8 E i(oral$ spune 6i!uţul şi înş#ă!ând o linură$ o repede de trei=patru ori în
#ar#urie) 6urele "+oară în toate dire!ţiile)
6ilionarul !el o+e" !ade pe spate$ s!oţând nişte sunete aido(a unei lo!o(otive !u
a+ur)
Se is!ă pani!ă) Din partea opusă a pieţii$ s!lipes! "ăr"i de !âini poliţişti) O patrulă
!o(+inată a poliţiei er(ane şi re!eşti se apropie în #uă$ dinspre 6inisterul de ră"+oi$ !u
+astoanele ridi!ate)
8 Oa(enii a#urisiţi n=au pa!e$ uite=aşaA striă 6i!uţul #urios$ punând un +o!an! pe
+urta răsanului şi lăsându=se !u toată reutatea pe ea)
8 Eoi veniţi$ striă lustraiul$ alerând înaintea lor de=a lunul stră"ii 6iltropo)
Traversea"ă o !urte interioară şi se !aţără printr=o #ereastră des!'isă într=o în!ăpere în !are
!âteva doa(ne pro+ea"ă nişte ro!'ii)
8 Eeri#i!ă( a"ele$ spune -orta$ aCutându=l pe lustraiu să intre pe ea()
/ând apare şi 6i!uţul$ doa(nele se pun pe ţipat)
8 :şurel$ uşurel$ se 'li"eşte 6i!uţul) A(ână( !itirea !ontorului până data viitoare)
8 Târ#e stri!ateA ţipă lustraiul$ s!uipând pe un portret al reelui)
8 Eşti o #ată drăuţă$ spune -orta$ !iupind=o de #und pe una dintre ele)
A!easta îi striă nişte +leste(e rele şi o +u!ată de le(n de #o! îi "+oară pe lână
!ap)
8 6uierile !are înCură şi vor+es! (urdar sunt !ele (ai straşni!e$ a#ir(ă 6i!uţul$ !u
un aer de !unos!ător) Avea( şi noi una în SanNt=-auli) /u( des!'idea ura$ !u( î(proş!a
!u (i"erii) Toţi o !redeau o putoare din !au"a asta$ dar se înşelau) /enuşăreasa ştia ea !e
#a!e) A s#ârşit=o (ăritându=se !u un +aron şi (erând la +iseri!ă trasă de patru !ai al+i)
De=atun!i n=a( (ai vă"ut=o pe Reeper+a'n$ dar proGeneţii de luG o (ai întâlneau din !ând
în !ând pe la interse!ţiile de la Alster şi=şi s!oteau pălăriile în #aţa ei$ !u toate !ă ea nu
!atadi!sea ni!iodată să le răspundă) A aCuns atât de sus în so!ietate în!ât ni!i nu era în stare
să traă adân! aer în piept şi să le arun!e o înCurătură) -u#nea pe nas sonor$ !a o va!ă atun!i
!ând (iroase un taur în !ur) Tipii din SanNt=-auli s=au s!âr+it în aşa 'al în!ât întor!eau
privirea de #ie!are dată !ând o vedeau$ !a să nu şi=o polue"e)
ACun în #aţa unei aenţii de turis( unde „Bra#t dur!' %reude*
02
anunţă eG!ursii la
Eeneţia)
8 6ăi$ !e=ar #i să #a!e( şi noi o eG!ursie şi să ne dă( pe=a!olo !u ondola? întrea+ă
-orta$ arătând spre un a#iş !olorat)
8 Ai !ăpiat sau !e? protestea"ă /arl$ neliniştit) Du pute( (ere la Eeneţia !ând
ave( de (ers la Eiena)
8 ;i (ai "i!i !=ai #ost %eldHe+el într=un +atalion de !in!isutiştiA o#tea"ă 6i!uţul$
!lătinând$ de"a(ăit$ din !ap) %ă !e=ţi ordonă($ o(ule$ pentru nu(ele lui Du(ne"euA
Di(eni nu=l poate trae la răspundere pe pri"onier pentru aranCa(entele de !ălătorie #ă!ute
de !ei din es!ortă) /ine nai+a poate de(onstra !ă n=a( !re"ut !ă Eeneţia e o s!urtătură
!ătre ţinta !ălătoriei? D=a( prea avut note (ari la eora#ie noi$ aşa=i?
Se îndreaptă !u toţii spre A!ropole$ într=un taGi tras de !ai)
8 A!u( !ă tot sunte( ai!i$ 'ai să ad(iră( priveliştea$ e de părere -orta) /'iar
pe=ai!i pe unde (ere( în !lipa asta au tre!ut odinioară leiunile Ro(ei$ eGpli!ă el$ !u
patos)
8 ;i (ai tre! şi=a!u($ spune 6i!uţul$ delo! i(presionat$ arătând spre doi
Bersalieri$ ur!ând dealul î(preună !u trei #ete)
8 Hei$ pui!uţelor$ !e "i!eţi de o eG!ursie$ striă -orta$ arătându=şi ospitalier
02 X „Bra#t dur!' %reude* Lîn tradu!ereI %orţă prin plă!ereM 8 orani"aţie spe!ială$ !reată
în 0132$ în !adrul „%rontului 4er(an al 6un!ii*$ (enită să asiure (e(+rilor ei petre!erea
ti(pului li+er şi al va!anţelor într=un (od plă!ut prin eG!ursii$ !ălătorii$ sport$ prora(e
!ulturale.
pro'a+ul)
%etele râd şi se ur!ă în trăsură) Bersalierii (ârâie !a nişte tiri #lă(ân"i !ărora li s=a
luat prada)
8 E !eva de vă"ut a!olo sus? întrea+ă -orta$ arătând spre A!ropole)
8 Du !ine ştie !e) Bolovani şi trepte !iuntite$ !are te=aCută să=ţi rupi vreun pi!ior)
8 >ntoar!e$ îi porun!eşte -orta vi"itiului) O să ne povestiţi voi !e=aţi vă"ut pe=a!olo$
şi în #elul ăsta nu (ai pierde( ti(pul)
Se opres! la un restaurant de (âna a şaptea$ proprietatea #ratelui vi"itiului) După !ea
de=a treia sti!lă de vin$ 6i!uţul şi vi"itiul dansea"ă sirtaNi de se !utre(ură !asa)
8 Soţul (eu e pe #ront$ spune Sula$ o +runetă #oarte drăuţă)
8 -e !are? se interesea"ă -orta$ pra!ti!)
8 Du ştiu$ (ărturiseşte ea) E o#iţer) Erou re!)
8 >(i dai voie să te atin? întrea+ă -orta$ !'ipurile !opleşit) D=a( întâlnit ni!iodată
o soţie de erou)
Se pli(+ă !u toţii prin par!ul real$ oprindu=se la te(plul lui Feus$ unde (ănân!ă
păsări din pădurile Sei!'=Sou) Se lu(inase aproape de "iuă în !lipa în !are păşeau pe s!ări$
în vâr#ul pi!ioarelor$ spre aparta(entul Batinei)
8 Te ro$ (eri în!et$ şopteşte ea) S=ar is!a ne!a"uri da!ă ar a#la !ineva !ă ţine(
ne(ţi pe=ai!i) >n !artierul ăsta sunt nu(ai !o(unişti)
8 Ar tre+ui î(puş!aţi$ striă 6i!uţul$ s!uipând pe o se!eră şi=un !io!an rosolane$
desenate pe perete)
8 %rontul RoşuA striă -orta în dire!ţia unei +a+e !are trae is!oditor !u o!'iul
dindărătul unei uşi întredes!'ise)
%e(eia (or(ăie !eva !ătre el şi trânteşte uşa)
8 -artidul are întotdeauna dreptate$ rânCeşte /arl$ dând un pi!ior uşii)
Aparta(entul (iroase a par#u( ie#tin) Sula se arun!ă pe spate într=un pat lar şi îşi
ridi!ă pi!ioarele$ des!operind o +u!ată de !oapsă oală deasupra (arinii !iorapilor)
6i!uţului îi Coa!ă o!'ii în !ap şi o î(pine pe Batina pe o +lană (are de oaie întinsă
pe podea)
%ata ţipă indinată$ îşi lipeşte strâns !oapsele$ îşi trae #usta în Curul lor şi o ţine
strânsă !u a(+ele (âini)
8 Aşa$ aşa$ !'iuie 6i!uţul$ satis#ă!ut) %etele drăuţe nu=şi s!ot sinure !'iloţii)
4ăseşte o pană de âs!ă şi în!epe s=o âdile su+ +raţ !a s=o #a!ă să dea dru(ul #ustei$ dar
#ata nu se âdilă)
8 /e e asta$ !e #a!i tu? întrea+ă ea (irată) E vreo nouă perversiune ne(ţeas!ă? A(
avut odată un !ăpitan !are (ă "âria !u un !ui) /ând !uiul lăsa ur(e pe pi!ioarele (ele$ îşi
dădea şi el dru(ul)
8 Stai !ă=ţi las eu nişte ur(e$ #etiţo$ pro(ite 6i!uţul sole(n$ dar nu !u un nenoro!it
de !ui re!es!) O înş#a!ă de le"ne şi o ţine în aer de par!=ar #i o ăină atârnând spre
vân"are într=o piaţă si!iliană)
Batina se !a+rea"ă în aer !a un a!ro+at şi=şi în#ie dinţii între pi!ioarele lui) /u un
urlet de durere$ 6i!uţul îi dă dru(ul şi se apu!ă !u a(+ele (âini de pro'a+)
8 Tre+uie să #a! pipi$ !'i!oteşte ea şi aleară spre !losetul in!redi+il de !urat !a o
(ăsură de pre!auţie î(potriva +olilor enului)
6i!uţul se năpusteşte pe ur(ele ei) Din eGperienţă$ se aşteaptă !a ea să în!er!e să
evade"e) /orpul său uriaş +lo!'ea"ă intrarea$ dar ea #redonea"ă #eri!ită un !ânte!el$ în ti(p
!e apa pleos!ăie în apă)
6i!uţul îşi vâră un tra+u! între dinţi şi s!oate un nor de #u()
8 Te=ai pişat destul pentru un !opil de talia ta$ striă el neră+dător şi$ înş#ă!ând=o de
păr$ o târăşte înapoi în !a(eră)
%ata s!oate un ţipăt as!uţit$ îl po!neşte în #luierul pi!iorului şi=i (uş!ă aproape
!o(plet o ure!'e)
8 <suse$ (ă iu+eşteA ră!neşte 6i!uţul$ !u vo!ea lui doită de +as)
8 Te urăs!$ ti!ălosuleA şuieră ea$ "+ătându=se să s!ape din strânsoare)
8 6ă iu+eşti$ !ăţeaA "+iară 6i!uţul$ în!ântat) Dă=(i un pupi!A Trae de 'ainele ei$
dar a!estea sunt #ă!ute dintr=un (aterial re"istent$ !are nu se rupe uşor) -oartă o #ustă
tri!otată !are se luneşte pe (ăsură !e el trae de ea)
Se rostooleşte iar şi iar$ până !ând sea(ănă !u !eva #ă!ut sul) /ei doi se luptă
îndârCiţi pentru #ustă) Haina$ +lu"a şi sutienul au #ost de (ult #ă!ute +u!ăţi) El are aerul !ă
vrea s=o lee noduri=noduri) 4e(etele sale de pasiune alternea"ă !u ră!nete de durere)
-entru un (o(ent$ e în enun!'i în pat$ pentru !a$ în !lipa ur(ătoare$ !apul să=i atârne
din!olo de (arinea (esei) A(ândoi aCun !u(va în vâr#ul dulapului enor() A!esta se
!latină şi se pră+uşeşte !u un trosnet asur"itor)
Dintr=odată$ a(ândoi$ sunt în +u!ătărie +ând apă) :n urlet de roa"ă alar(ea"ă toată
!asa) 6i!uţul atârnă pe ea( a#ară !u !apul în Cos$ în ti(p !e ea îl po!neşte între pi!ioare
!u un su!itor)
8 -or! î(puţit$ duş(an al ţării (ele$ ţipă ea şi varsă un +idon de a" peste el)
-orta şi Sula aCun to!(ai la vre(e$ pentru a o î(piedi!a să=i dea #o!)
/u două salturi ianti!e$ 6i!uţul şi #ata sunt înapoi în su#raerie şi reîn!ep +ătălia
pentru ră(ăşiţele î(+ră!ă(inţii ei)
8 <suse Hristoase$ eşti !ea (ai ro"avă (uiere pe !are a( întâlnit=o în viaţa (ea$
â#âie 6i!uţul$ (uş!ând=o de !oapsă$ dar a!u( o s=o în!ase"i !u totul)
>nainte !a ea să se de"(eti!eas!ă$ nu=i (ai ră(ăseseră de!ât un !iorap şi un panto#) O
(ine în!âl!ită$ #or(ată din +o!an!i$ !urele de piele$ !iorapi$ panto#i şi suspensoare$ se
rostooleşte până su+ pat)
-entru o !lipă$ se lasă liniştea) Apoi se aude un urlet prelun şi patul e ridi!at de la un
!apăt în!ât /arl şi Sula "+oară din el) 6i!uţul oneşte prin !a(eră$ prin +u!ătărie$ şi în sus
pe s!ara înustă$ !u Batina !ălărindu=l !a un Co!'eu)
După s!urt ti(p$ apar din nou$ târându=se$ 6i!uţul având +u"a de sus plesnită şi un
s(o! de păr neru în (ână) Se rostooles! peste (asă$ !ad pe podea !u o +u+uitură surdă$
dar ori!e=ar #a!e 6i!uţul$ Batina se pune de #ie!are dată de=a !ur(e"işul) /u o pri"ă de
luptător$ îi i(o+ili"ea"ă (âinile şi pi!ioarele$ dar ea se eli+erea"ă din nou) /ontinuând lupta
lână #ereastră$ sunt pe pun!tul de a se pră+uşi pe s!ara de in!endiu)
8 Da!ă o să !adă$ şopteşte -orta #as!inat$ o să (er (âine la o în(or(ântare)
/ei doi îşi redo+ândes! e!'ili+rul în !'ip (isterios şi !ad înapoi în !a(eră) Batina
sare în sus şi=n Cos pe sto(a!ul lui şi=l po!neşte peste #aţă !u un panto# !u to! înalt) El o
învârte !a pe=un #us$ în!er!ând s=o a(eţeas!ă) Se pră+uşes! peste dulap !u un "o(ot
in#ernal şi tre! prin tă+lia su+ţire într=o ploaie de le(ne şi aş!'ii) Dulapul se răsu!eşte$ uşile
se des!'id şi apare Batina) 6i!uţul e pe ur(ele ei$ !u un o!'i însânerat)
/arl şi T'ea a+ia au ti(p să se aple!e$ !ând !ei doi "+oară pe deasupra !apetelor lor)
6i!uţul aCune deasupra$ în ti(p !e ea îşi înalţă pi!ioarele$ !ătre tavan) Ră"+at (ol#ăieli$
â#âituri$ !lipo!eli$ i!nete$ par!ă ar #ră(ânta un +rutar aluatul)
8 -oate a!u( vo( avea linişte$ o#tea"ă -orta$ în!olă!indu=şi (âinile în Curul Sulei)
Se pun eneri! pe trea+ă în patul !el (are)
/ând li se #a!e #oa(e$ prăCes! !ârnaţi pe +al!onaşul !el (i!) Apoi s!'i(+ă partenerii)
Batina se suie în pat !u /arl$ spunându=i !ă e +ăr+atul pe !are îl aşteaptă de=o viaţă)
6i!uţul se întinde pe podea şi susţine !ă e (ort$ dar Sula îl trae în pat şi se aşa"ă
deasupra lui)
T'ea şi -orta li se alătură) >n !urând se #a! au"ite o#taturi şi e(ete de satis#a!ţie)
>n (iClo!ul întreii s!ene$ e s#âşiată o pilotă şi !a(era se u(ple !u pene (i!i şi
rotitoare$ aido(a #ulilor de "ăpadă)
Sula #a!e !ra(pe la sto(a! de atâta râs)
Deodată$ uşa este i"+ită de perete !u un trosnet$ şi un +ăr+at uriaş$ !o(plet !'el$
năvăleşte în !a(eră învârtind un peşte us!at în (ână)
Batina$ !are atârnă de âtul lui /arl$ se s(ule +rus! şi se porneşte să ţipe !ât o ţine
ura)
8 -or!ul ăsta nea(ţ (=a violatA
8 Oare? urlă +ăr+atul !'elios)
>nş#ă!ând=o de păr$ o pune de=a !ur(e"işul unei !anapele de(odate şi=o +ate a(arni!
!u peştele !el us!at) Apoi ridi!ă !apa!ul !anapelei$ o a"vârle înăuntru$ îl apu!ă pe /arl şi=l
arun!ă peste ea$ aşe"ându=se !u toată reutatea !a să se în!'idă +ine)
8 /ontinuaţi$ urlă el săl+ati!) Ardeţi=vă până !ând v=o !ădea părul şi=o să #iţi pleşuvi
!a (ine) Daţi=i +ătaie$ !ă după aia vă iau eu în pri(ire şi vă târăs! prin toată Atena)
Se pră+uşeşte apoi reoi pe (asă)
8 Devastă=(ea=i o !urvă$ se adresea"ă el vă"du'ului) Se !uplea"ă !u ina(i!ul$
s!roa#aA >i o(or pe a(ândoi) Al dra!ului să #iu de n=o #a!A
8 Asta=i soluţia$ spune -orta$ pe un ton a(i!al$ î(pinând o sti!lă de +ere spre soţul
de"olat$ !are "a!e plânând deasupra (esei)
8 Bătrâna 4re!ie se du!e de râpă$ e(e el$ (uierile noastre şi=au vârât nasul în
nădraii duş(anului)
8 Adevărat$ adevăratA L-orta s!oate un o#tat pro#und) Oa(enii şi=au pierdut
#unda(entul (oral) ;i asta pentru !ă reele vostru v=a părăsit)
Sula se î(+ra!ă în!et) 6ai întâi îşi trae !iorapii peste pi!ioarele întinse$ apoi se "+ate
să intre într=un !orset !u dunuliţe roşii şi nere) Se Coa!ă puţin !u sutienul înainte de a=l
î(+ră!a şi de a=l în!'eia între sâni) :n #urou s!urt şi neru "a!e întins peste (asă)
6i!uţul stă în enun!'i în pat şi o ur(ăreşte !u interes) Tot (ai are +o!an!ii în
pi!ioare)
Deasupra (esei$ +ăr+atul !el !'el plâne tot (ai tare)
8 Strip=tease din !ap până=n pi!ioare$ înai(ă 6i!uţul$ privind #er(e!at la #ată)
8 E îndeaCuns !a să=i înţepeneas!ă toate deetele până şi unui ara+ !astrat$ spune
-orta)
8 ;i să=l trans#or(e într=un violator$ şopteşte 6i!uţul)
Sula "â(+eşte şi=şi (iş!ă #undul în pantalonaşii ei neri şi strâ(ţi) Are tot !eea !e=şi
poate dori un +ăr+at$ şi ea ştie lu!rul a!esta)
6i!uţul s!oate +e!ul ele!tri! şi=l arun!ă în stradă$ dar nu se #a!e (ai întuneri!) Di!i
n=a o+servat !ă între ti(p se lu(inase de "iuă)
:n tra(vai răpăie pe stră"i) Două 6essers!'(itturi s!'eaună în vă"du')
Sula se îndreaptă spre uşă$ leănându=se şi arun!ându=i în tre!ere +ăr+atului +o!itor
de pe (asă o oală !u apă în !ap) Apoi se întoar!e şi îi arun!ă 6i!uţului$ în pat$ o Cu(ătate
de !ârnat)
8 Ai!i$ %ido$ rosteşte !u dispreţ)
>nainte !a ea să apese pe !lanţa uşii$ au şi aCuns=o din ur(ă şi au a"vârlit=o înapoi în
pat) Hainele "+oară de pe ea (ai repede de!ât şi=ar #i putut în!'ipui vreodată)
/ând plea!ă !ei trei$ e aproape întuneri!) O(ul !u !'elie şi !ele trei #ete le #a! se(ne
de la +al!on)
Ei (er de=a=ndăratelea pe stradă$ răspun"ându=le prin se(ne$ până !ând nu=i (ai pot
"ări)
8 O să #ie pli!tisitor după !e ne(ţii o să părăseas!ă 4re!ia$ spune Sula !u un o#tat
adân!)
8 -e ur(ă or să vină enle"ii$ "â(+eşte T'ea) ;i !u ei te poţi distra) Doar uni#or(a
di#eră$ restul e la #el)
-entru a (as!a aparenţele$ !ând se apropie de ară$ îi pun !ătuşele lui /arl) La
ur(a=ur(ei e totuşi un pri"onier în dru( spre puş!ărie)
8 %a!e o i(presie (ai +ună$ spune -orta$ s!u"ându=se$ în ti(p !e=i în!'ide !ătuşele)
:ite ai!i !'eia de re"ervă$ adauă el$ punând=o în +u"unarul lui /arl) >n #elul ăsta le poţi
s!oate urent da!ă pe noi ne !urăţă !areva sau da!ă ră"+oiul se s#ârşeşte +rus! şi de +u!urie
uită( să=ţi dă( dru(ul)
8 Du le poţi a!operi !u !eva !a să nu vadă toată lu(ea !ă=s u(#lat? (or(ăie /arl$
ţinând în #aţă !ătuşele lu!itoare)
8 Du$ o(ule$ nuA de!lară -orta) Da!ă oa(enii nu le văd e !a şi !u( nu le ai) Hai$
înviorea"ă=te şi #ă pe poso(orâtul) -oate=ţi dă !areva !eva din (ilă$ !eva !e (ai apoi să
pute( î(părţi)
8 Da!ă ne întrea+ă !ineva$ spune( !ă i=ai dat în !ap unui O+erst$ #a!e 6i!uţul
!onvins) Oa(enilor le pla! tre+uri de enul ăsta)
8 O$ Doa(ne$ o#tea"ă /arl$ a(ărât)
8 ;i să nu te superi !ând o să te lovi( !u +astoanele pe spinare$ !ontinuă -orta)
Tre+uie să arătă( !e va să "i!ă dis!iplina so!ialistă în ar(ata prusa!ă) <a=ţi #iura aia
în!runtată$ îi spune el 6i!uţului în !lipa în !are păşes! "o(otos în !lădirea ării)
Es!orta şi pri"onierul reuşes! să stârneas!ă atenţia şi (aCoritatea oa(enilor îi arun!ă
lui /arl priviri pline de !o(pasiune$ uitându=se !u ură la !ei doi însoţitori !u tra+u!uri)
8 9sta ne=ar o(orî da!ă ar îndră"ni$ şopteşte 6i!uţul$ #eri!it$ su#lând un nor de #u(
în #iură unui +ăr+at (ărunţel !u (elon)
O +ătrână !u nişte por!i în lesă îl (ânâie pe /arl pe o+ra" şi îşi pli(+ă (iloasă
(âinile pe !ătuşe)
8 >l aşteaptă vre(uri rele pe +ietul soldăţelA
/arl în!uviinţea"ă din !ap)
8 Du=ţi #ă riCi$ draul (eu) Eiaţa pe=ai!i ori!u( nu valorea"ă prea (ult$ iar da!=ai
î(puş!at un o#iţer sau i=ai Ce#uit pe +oaţi$ te aşteaptă un lo! în rai)
>l în'ionteşte în !oaste pe -orta$ #urioasă)
8 Dar ăştia de=alde voi !are #a! 'atârurile ranurilor şi du! +ăieţi săr(ani la
pier"anie or să s#ârşeas!ă în iadA
>l (ânâie din nou pe /arl pe o+ra")
8 6eri !u Du(ne"eu$ soldăţelule) Du te pot spân"ura de!ât o dată) :ite=ai!i o
+u!ată de +rân"ă pentru luna !ălătorie pe=!are=o (ai ai înainte)
>i pune lui /arl su+ +raţ o +u!ată (are şi rotundă de +rân"ă de !apră)
8 Târşeloşi$ şuieră dei 4e#reiten$ !are Coa!ă "aruri pe=o +an!ă)
8 O+ere#reiter ,osep' -orta$ se în!lină -orta drept răspuns)
8 Trenul$ trenul$ ţipă lu(ea înră(ădindu=se pe peron$ !a o avalanşă)
-oliţia !ivilă şi (ilitară în!ear!ă în "adar să (enţină ordinea) %e(eia !u por!ii vine
de=a lunul trenului în oană !a un +er+e!e) -or!ii uiţă !a tur+aţi)
8 /re"i !ă asta=i una dintre !ălătoriile de le "i!e „Bra#t dur!' %reude*? întrea+ă
(irat 6i!uţul şi=şi roteşte +raţele !a o (oriş!ă pentru a=şi #a!e lo! prin (ulţi(e)
/ondu!tori transpiraţi aleară în lunul trenului$ trântind uşile) BaaCele sunt arun!ate
prin #erestre şi proprietarii se !aţără după ele)
Trenul se urneşte) S=au ur!at toţi şi nu (ai în!ape un a!) Toţi$ !u eG!epţia a doi
răsani de poliţişti (ilitari)
8 Tre+uie să ur!ă( şi noi$ striă ei)
>n!ear!ă să sară înăuntru$ dar ni(eni nu le #a!e lo!) :nul !ade în nas pe peron şi
!as!a de oţel i se rostooleşte su+ tren)
>n ara din La(ia$ /ru!ea Roşie distri+uie !arne de por!$ #asole şi !a#ea tur!eas!ă)
-orta$ +ineînţeles$ #a!e rost de trei porţii)
Trenului i se ataşa"ă un vaon=în!'isoare$ un vaon lun de (ar#ă$ !u uşi "dravăn
"ăvorâte şi !u uri de ventilaţie)
8 Da!'au$ Bu!'enHald$ spune -orta$ linându=şi a(ela) 6ă între+ da!ă le=or da şi
lor #asole)
8 :n şut în !ur$ asta le dau$ (or(ăie a!ru un in#anterist)
O soră de la /ru!ea Roşie îl raportase !ă a în!er!at să #a!ă rost de o porţie în plus)
Asta îl va !osta un an #ără per(isii şi de trei ori !âte trei "ile de !ar!eră)
8 Soră de !aritate$ !i!ă) -e +une !ă e$ o#tea"ă un pri"onier) Să (ori de râs$ nu alta)
La Saloni!$ trenul aşteaptă ore în şir şi e în!ontinuu !er!etat) Târ"iu după=a(ia"ă$ se
anunţă !ă nu va ple!a până a doua "i$ deoare!e !alea #erată a #ost arun!ată în aer) Soldaţii
pot (ere la +ară!i după raţii) /ivilii aprind #o!uri pe peron !a să=şi preăteas!ă (ân!area)
După o noapte plă!ută în oraş$ !ei trei aCun la ară nu(ai !a să a#le !ă reparaţia liniei
va #i ata doar peste trei "ile)
:n poliţist (ilitar pistruiat şi (oro!ănos le şta(pilea"ă a!tele)
8 Es!ortă şi pri"onier$ +u!'iseşte$ el şi priveşte #eri!it la !ătuşele lui /arl) /e=a #ă!ut
(ai(uţoiul ăsta?
-orta îşi dă sea(a !ă adevărata !ri(ă 8 re#u"ul de a eGe!uta ordinul 8 nu=l va
i(presiona îndeaCuns pe !opoiul pistruiat şi se lansea"ă$ în stilul său !ara!teristi!$ într=o
poveste sâneroasă)
8 :n (onstru$ un adevărat (onstru$ asta e$ spune el în'iontindu=l pe /arl) O(ul
ăsta şi=a î(puş!at (aiorul$ a spinte!at +urta !o(andantului său de !o(panie şi i=a 'alit
#i!atul şi o!'ii) Se preătea să=i #a!ă de petre!anie şi Haupt#eldHe+elului său, !ând a #ost
prins !u oranul şi !u +oaşele o(ului în (ână) :n (ania! reliios) L-orta îşi dă o!'ii peste
!ap şi se +ate !u deetul la tâ(plă)M De+unul !redea !ă va putea salva lu(ea î(piedi!ând
poporul er(an să se reprodu!ă)
8 De+unie !uratăA #a!e !opoiul uluit) Du=i aşa uşor să ne î(piedi!i pe noi$ er(anii)
8 Te !red$ în!uviinţea"ă -orta$ dar el a #ost (e(+ru onori#i! al so!ietăţii „%ără
ră"+oi*$ aşa !ă$ pro+a+il$ i se părea loi! să în!er!e)
8 :nde îl es!ortaţi? întrea+ă poliţistul$ in!apa+il să=şi desprindă o!'ii de la /arl)
8 4er(ers'ei($ "â(+eşte -orta$ a(a+il) O să=i s!oată su#letul din el pe=a!olo)
8 Asta şi (erită$ de!ide poliţistul$ răuşit) Tai!ă=(iu e Haupt#eldHe+el într=o
adunătură de in#anterie)
8 ;i în!ă nu şi=a pierdut pendula? rânCeşte 6i!uţul$ i"+ind vesel !u pu(nul în (asă$
#ă!ând toate şta(pilele să danse"e)
-uţin (ai în!olo$ în oraş$ sunt opriţi de un Leutnant pentru !ă n=au salutat
reula(entar) Tre+uiră să=l în!ătuşe"e pe /arl de un stâlp şi să trea!ă de patru ori prin #aţa
Leutnantului salutând !ore!t) >n ur(a a!estei întâ(plări$ în!ep să=i salute pe toţi !ei !are
poartă uni#or(ă$ in!lusiv pe poştaşi şi pe înriCitorii de par!uri)
După o vre(e$ intră !u toţii la „Eulturul se(eţ*$ !a să=şi odi'neas!ă +raţele şi să +ea
+ere)
8 Sper !ă n=o s=o iei la sănătoasa şi să ne +ai în +elea !u -oliţia (ilitară$ îl
atenţionea"ă -orta pe /arl$ în ti(p !e=i s!oate !ătuşele)
8 Ar ştere=o !a din puş!ă$ da!=ar avea o!a"ia$ !o(entea"ă 6i!uţul$ i"+ind !u 'al+a
în teC'ea)
8 Opriţi ălăiaA striă proprietarul$ un EolNsdeuts!'er
0P
$ !u e(+le(a partidului la
+utonieră)
/ara+a uriaşă a 6i!uţului îl înş#a!ă de !ravată)
8 /u !e drept ne dă o lepădătură de EolNsdeuts!'er ordine nouă?
8 Hai$ pli(+ă ursul$ striă !âr!iu(arul #urios$ eli+erându=se din strânsoare) -ot
!'e(a -oliţia (ilitară !ât ai "i!e peşte)
8 -oliţia (ilitară? i"+u!neşte -orta$ arun!ându=şi auto(atul pe teC'ea şi trântind
lână el o +anderolă a !opoilor (ilitari) Au"i) -oliţie (ilitarăA /u !ine dra!u=ţi în!'ipui !ă
stai de vor+ă? Doi sunte( -oliţia (ilitară$ idiotuleA Ta!ă=ţi ura aia spur!ată pentru ulti(a
oară$ sau vei #i tu ăla arestat) <a spune$ vrei să #ii eGe!utat în propria=ţi +udă?
8 Hai să ne !ără( de=ai!i$ "i!e 6i!uţul$ s!uipându=l în #aţă pe !âr!iu(ar) /aralii
!instiţi !a noi nu pot +ea +ere în văăuna asta)
8 6ulţa( pentru +ăutură$ în!uviinţea"ă -orta$ ple!ând #ără să plăteas!ă)
Se du! !u toţii la „Sânul ospitalier*$ !eva (ai la vale$ unde serves! !'elneriţe)
8 Doi sunte( -oliţia$ tună 6i!uţul$ aple!ându=se peste teC'ea$ în aşa #el în!ât toată
lu(ea să=i poată ad(ira +anderola -oliţiei (ilitare)
8 /e dores! do(nii? întrea+ă ospătăriţa$ ridi!ând !otul 6i!uţului !a să lustruias!ă
teC'eaua)
8 Trei a(este!uri$ !o(andă -orta$ punând auto(atul pe teC'ea)
8 Saltă #ierul ălaA şuieră ospătăriţa)
8 Du !oti"e"i la #iare ve!'i? întrea+ă 6i!uţul) /u aşa !eva îţi poţi li!'ida datoriile)
-orta îndepărtea"ă ar(a #ără o vor+ă)
%ata toarnă în trei 'al+e pe Cu(ătate +ere$ apoi şli+oviţă şi su! de roşii$ după !are le
a(este!ă #olosindu=se de o +a'etă de sti!lă)
>şi urea"ă unii altora sănătate$ şi oles! 'al+ele dintr=o în'iţitură prelună)
8 Are un ust s!âr+os$ i!neşte /arl$ da=şi #a!e e#e!tul rapid)
8 -ână în !lipa asta (ă îndoia( !ă pă(ântul se=nvârteşte$ spune 6i!uţul$ uluit$ dar
a!u( !'iar si(t !ă o #a!e) @ineţi=vă +ine de (asă$ +ăieţi$ să nu !ădeţi de pe el)
/ântă „Die Feit Bennt Beine .iederNe'r*$ în ti(p !e î(pleti!es! de=a lunul stră"ii
6etropolis în dire!ţia +ordelului „/ur!anul verde*) >n (od ineGpli!a+il însă$ ateri"ea"ă la
se!ţia de poliţie de pe strada Di!ode(us$ unde îşi strân (âinile !u poliţiştii re!i$ ui(iţi$ şi
spun !ă au #ost ruaţi să le trans(ită salutări de la prieteni anoni(i)
8 /ând or să te spân"ure$ o să ai dreptul la niţi!ă (ântuire su#leteas!ă$ susţine
6i!uţul pe la (ie"ul nopţii$ în ti(p !e stau toţi trei aşe"aţi pe (arinea unei #ântâni
arte"iene$ pes!uind peştişori aurii pe !are=i (ănân!ă de vii)
8 Reula(entul (ilitar prevede toate posi+ilităţile$ su'ite -orta apro+ator)
6i!uţul !ade în #ântână$ în!er!ând să de(onstre"e !ă e în stare să stea pe +u"a ei
într=un pi!ior şi !u !elălalt la spate)
8 6ult "o(ot pentru ni(i!$ eGpli!ă -orta unui pu+li! invi"i+il)
8 Să nu=ţi în!'ipui !ă ai putea s!ăpa de noi$ +ol+oroseşte$ a(eninţător$ 6i!uţul$
înş#ă!ându=l de uler pe /arl şi trăându=l în #ântână) Să nu !re"i !ă sunte( doar nişte
săl+ati!i$ !u !reierii între pi!ioare)
8 Doi$ şi î(preună !u noi Ar(ata$ nu ne Cu!ă( !ând e vor+a de servi!ii de es!ortă$
0P EolNsdeuts!'e 8 în tradu!ere li+erăI er(ani din popor 8 persoane de oriine er(ană
şi vor+itori de li(+ă er(ană$ !etăţeni ai altor state
"+iară -orta$ !u deetul ridi!at)
Se î(pleti!es! pe stradă$ salutând un pisoi !ăruia i se adresea"ă !u „Herr 4eneral*)
8 A'a$ ai!i erai? ţipă -orta$ arun!ându=se de âtul unui do(n !are to!(ai tre!ea
pe=a!olo$ întor!ându=se de la a(anta lui) Ea tre+ui să dai o raită pe la ş!oala de in#anterie
din Ha((els+ur !a să înveţi să 'aleşti +o!an!i ve!'i (ilităreşti la (i!ul=deCun)
8 6ai târ"iu$ în viaţă$ e #oarte #olositor pentru ori!ine$ su'ite 6i!uţul)
8 /avaleria e +a"a$ înai(ă /arl$ #eri!it$ în!er!ând să se !aţere pe un ard de #ier şi
!ă"ând$ în repetate rânduri$ de partea !ealaltă)
/ivilul se s(u!eşte şi plea!ă ră+it în Cosul stră"ii)
8 Salutări (a(ei$ striă -orta după el$ nu(ai tu şi !u (ine şti( !=a #ost ne(ţoai!ă)
8 Tre+uie să institui( un eGe(plu$ spune 6i!uţul !ând se tre"es!$ în "ori$ în
(iClo!ul pieţii de leu(e)
Din toate părţile soses! !ăruţe de la ţară) >şi propteşte ţeava pistolului său -=3Q în
#runtea unui (ăturător de stradă$ !are (oţăie spriCinit în !oada (ăturii)
8 /e=ai "i!e da!ă te=aş î(puş!a? @i=ar plă!ea?
8 Heil HitlerA Heil HitlerA ţipă (ăturătorul) Sunt sinurele !uvinte în er(ană pe
!are le ştie) A des!operit !ă (er de (inune la (aCoritatea soldaţilor er(ani)
6i!uţul !o+oară pistolul şi=l î(+răţişea"ă$ !ă"ând într=un to(+eron$ de unde de=a+ia
îl s!ot !âţiva oa(eni)
8 La BruGelles$ a( pus (âna pe un rup de'i"at în uni#or(e ale Ar(atei Salvării$
îi eGpli!ă -orta unui "ar"avaiu)
8 SalvaţioniştiA urlă 6i!uţul) >(i pla!e !ând aud de ei) Sunt drăuţi) /ând e !a"ul$ se
du! la spân"urătoare #ără să !râ!neas!ă)
Trenul opreşte la Sto+U) -arti"anii au arun!at şinele în aer) :nităţi ale poliţiei !roate
spân"ură trei !ivili de stâlpii de telera#) /ineva tre+uie s=o în!ase"e în lo!ul parti"anilor$
!are au s!ăpat)
>n depărtare ţă!ăne puştile=(itralieră)
8 <ar (ai li!'idea"ă un tren$ spune o#iţerul !ondu!tor$ +ătându=l pe u(ăr pe
(e!ani!) Ai avut noro!$ (aiorule$ !=ai întâr"iat la Saloni!)
Dintr=un vaon iese o #e(eie !are aleară$ ţipând) -e ur(ele ei$ un soldat +eat$ #ără
veston şi !u pro'a+ul lar des!'is)
:n in#anterist re"e(at de un stâlp$ (este!ând o +u!ată de pâine$ întinde un pi!ior$ !a
din întâ(plare$ şi soldatul se dă de=a +er+elea!ul pe peron) Doi indivi"i din pa"a ării se
arun!ă asupra lui !a nişte lupi #lă(ân"i)
8 >i iau eu a!tele$ (aiorule$ !a să=i anunţă( unitatea !ând l=o( spân"ura? întrea+ă
o#iţerul !ondu!tor)
8 O să=l spân"uraţi? #a!e (e!ani!ul$ ui(it)
8 Bineînţeles$ ai!i sunte( în !a(panie) :n #ru(uşel de !onsiliu de ră"+oi #uler în
!are un o#iţer şi doi soldaţi vor anali"a !a"ul) %ireşte$ soldaţilor li se va spune dinainte !are
va #i verdi!tul) A( i(provi"at o spân"urătoare în dos$ la raCduri$ nu !ine ştie !e$ doar un
+uştean pus pe nişte +ârne) -ute( spân"ura "e!e inşi dintr=odată) /ălăul nostru$ un !ivil$
în!asea"ă !in!i (ăr!i pentru #ie!are o( şi e #oarte (ulţu(it)
8 Doa(neA eG!la(ă (e!ani!ul$ şterându=şi sudoarea de pe #runte) ;i nu !re"i !ă
într=o "i veţi avea ne!a"uri din !au"a asta?
8 De !e oare? întrea+ă o#iţerul (irat) /urţile noastre (arţiale sunt reula(entare şi
toate !a"urile se înreistrea"ă) -ersoanele eGe!utate sunt înropate în pă(ânt s#inţit) Totul
e=n per#e!tă ordine) Doi nu sunte( !a ăia din SD) /ei (ai răi dintre !ei răi sunt trataţi ai!i
leal şi$ aş putea spune$ !'iar !u !ăldură =su#leteas!ă)
Spre seară$ trenului i se ataşa"ă !âteva vaoane de (ar#ă pe !are sunt (ontate tunuri
!u traere rapidă)
>n #aţa lo!o(otivei sunt !uplate două vaoane des!operite$ pline !u sa!i de nisip$ !a
(ăsură de prote!ţie î(potriva (inelor) -ri"onierii sunt aşe"aţi peste sa!i) Da!ă linia e
(inată$ ei vor #i u!işi pri(ii)
Trenul porneşte$ târ"iu în noapte) Du ia vite"ă până !ând nu intră în Ealea Stru(ei)
A!easta este !onsiderată porţiunea !ea (ai peri!uloasă a traseului)
-ri"onierii de pe vaoanele des!operite din #aţă sunt puterni! ilu(inaţi$ !a un
avertis(ent pentru parti"ani) >n!et=în!et$ pasaerii ador()
-orta Coa!ă "aruri !u un #runtaş de la 6arină) Are de re!uperat o restanţă de plată de
vreo doi ani$ şi reuşeşte)
La ulti(a arun!ătură$ trenul e "uduit de #ulerul unei eGplo"ii) S!râşnet de #iare şi
trosnet de le(ne !reea"ă un va!ar( înro"itor) Tunurile sin!roni"ate ripostea"ă instantaneu
şi !as!ade de #lă!ări lu(inea"ă povârnişurile (unţilor) Tre(urul puterni! al eGplo"iilor
"uduie întreaa vale a Stru(ei$ (itralierele latră #urioase$ arun!ând dâre #os#ores!ente
spre valul de #iuri întune!ate$ !are !o+oară pantele$ a"vârlindu=se în râul înspu(at)
8 De vede( în roapa !o(unăA striă -orta$ sărind prin ea(ul spul+erat$ ur(at de
6i!uţul şi de /arl)
:n !io+ de sti!lă i=a rete"at aproape !o(plet !apul (arinarului$ pre!u( o 'ilotină)
>ntreul !o(parti(ent e î(proş!at !u sâne)
-orta şi 6i!uţul se târăs! până su+ vaonul pe Cu(ătate răsturnat) /arl se îndreaptă în
oană !ătre o (ovilă$ unde "a!e o (itralieră părăsită) >n!ar!ă rapid şi trae ra#ale s!urte
înspre parti"ani$ !are se a#lă a!u( din!oa!e de râu)
/âteva (ortiere s!uipă renade) -entru o !lipă$ ata!ul e respins$ dar alte şi alte valuri
se năpustes! de pe râpele şi povârnişurile (unţilor) -ar inepui"a+ili) Deîntrerupt$ #iuri
întune!ate se arun!ă înainte)
/ei de la (ortiere reuşes! să rele"e tirul şi opres! ata!ul) :rlete as!uţite s#âşie
noaptea !are as!unde (asa!rul pe toată luni(ea !ăii #erate)
Ata!atorii se retra la #el de +rus! !u( au şi apărut) 4loanţe=trasoare le (uş!ă ur(a)
4renade de (ână "+oară prin aer$ iar #la!ăra al+astră a eGplo"iilor dislo!ă stân!i şi
răs!oleşte pă(ântul) -entru o #ra!ţiune de se!undă$ retina înreistrea"ă i(ainea unui !orp
u(an suspendat în aer) Se aude un urlet prelun de (oarte)
>n apropierea !ăii #erate$ într=o !a"e(ată ve!'e$ s=au adăpostit !âţiva parti"ani) O
leătură de renade s(ule din ţâţâni uşa de oţel) /âteva !o!teiluri 6olotov dispar în
întuneri!) :r(ea"ă o eGplo"ie în#undată şi prin nişele de traere ră"+at #lă!ări)
Supravieţuitorii se î(pleti!es! a#ară$ !u 'ainele ar"ânde$ devenind ţinta (itralierelor)
-orta îşi ştere sudoarea de pe #aţă şi se târăşte de su+ vaon î(preună !u 6i!uţul)
O+ra"ul lui /arl a #ost s#âşiat de o +u!ată de şrapnel) :n sanitar îi în!'ide rana !u două #âşii
(ari de leu!oplast)
8 -e toţi dra!iiA striă /arl) Se !'ea(ă !ă sunte( în servi!iu de es!ortă şi$ !on#or(
reula(entului$ pri"onierul tre+uie să aCună la destinaţie nevătă(at) -arti"anii ăştia nu par
să #i !itit reula(entul)
O eGplo"ie asur"itoare spare liniştea şi #lă!ări al+astre ţâşnes! spre înălţi(i) E !a şi
!u( întreul (unte ar #i sărit în aer) Bolovani enor(i se rostooles! pe povârniş$ du!ând !u
ei$ în adân!uri$ parti"ani şi soldaţi er(ani) /u un +u+uit prelun$ avalanşa tre!e peste tren$
s(ulând !âteva vaoane şi arun!ându=le în râu)
8 Doa(ne Atotputerni!A #a!e 6i!uţul$ âtuit de e(oţie$ da!ă n=a( #i avut noro!ul
diavolului în persoană$ n=a( (ai #i trăit până la vârsta asta)
>ntr=o oră$ totul se ter(ină) -arti"anii dispar în noapte$ în ur(ă nu ră(ân de!ât (orţii)
Lo!o(otiva !ea (are e neatinsă) -istoanele ei po(pea"ă !u(inţi şi un şuvoi su+ţire
de a+ur ţâşneşte dintr=o parte)
6e!ani!ul şi #o!'istul sunt (orţi) /adavrul unuia dintre ei atârnă în des!'i"ătura uşii$
!u !apul pendulându=i inert) /elălalt "a!e întins pe !ăr+uni$ !u +ereata tăiată) Erau sâr+i$
u!işi de !ătre alţi sâr+i) >l aCutau pe duş(an)
-ersonalul !ivil al trenului a dispărut #ără ur(ă) Au #ost luaţi de parti"ani şi !a un
avertis(ent$ înainte de !ăderea serii$ !orpurile lor (utilate vor #i ăsite pe stră"ile !elui (ai
apropiat oraş)
/a"a!ii lui Elasov aCun la #aţa lo!ului pe !ai asudaţi$ spinte!ând leşurile !u să+iile
lor luni) :n Ritt(eister er(an$ în uni#or(ă !ă"ă!eas!ă$ pri(eşte ordine de la
!o(andantul trenului)
8 Es=!a=dri=i=i=lă$ v=aliniaţiA >nainteA ţipă el !u o vo!e spartă)
6ultă vre(e după !e a!eştia s=au (istuit în depărtare$ se (ai poate au"i tropotul
!opitelor)
>n "are se înalţă o #la!ără şi se #a! au"ite (itraliere #urioase)
8 A!u(a=i (ă!elăres! şi pe ei$ (or(ăie un %eldHe+el de la -ionieri$ !ontinuând
să=şi !ureţe ar(a)
8 /ine pe !ine (ă!elăreşte? întrea+ă -orta$ !u dispreţ)
8 /a"a!ii pe parti"ani$ rânCeşte %eldHe+elul$ (ulţu(it)
Eântul se Coa!ă prin vaoanele devastate$ su#lând ase(ănător !or"ilor unei (andoline
prost a!ordate) /âinii pornes! să latre) Soarele$ răsărit deasupra (unţilor$ îşi tri(ite ra"ele
#ier+inţi peste trenul distrus) /adavrele de pe !oastă în!ep să se u(#le) 6ilioane de (uşte
roies! în s!lipiri nere=al+ăstrui şi se 'rănes! din rănile lar=des!'ise)
8 Ră"+oiul e un se"on +un pentru (uşte$ spune -orta$ onind un roi de pe un +raţ
s(uls)
6âinii îi lipses! trei deete)
8 6ă între+ unde=o #i restul$ #a!e 6i!uţul$ interesat)
8 Dra!u ştie$ spune /arl$ dar tre+uie !=a #ost (arinar) <a uite !âte tatuaCeA
-orta ridi!ă +raţul şi îi eGa(inea"ă (ai atent tatuaCele)
8 A #ost la BanNoN) Desenul ăsta e !'ine"es!) -ă!at !ă un ase(enea +raţ artisti! va #i
(ân!at de un roi de (uşte de ra'at iuoslave)
6i!uţul se tolăneşte !o(od pe spate$ îşi vâră (âna su+ !ă(aşa sa Ceoasă şi s!oate la
iveală un pa!'et turtit de ţiări) S!oate neră+dător o ţiară şi o apu!ă între +u"ele
însânerate !are au #ost re!ent în !onta!t !u un pat de puş!ă) %ără o vor+ă$ întinde pa!'etul
!elorlalţi doi) @iările sunt de tipul !elor !are se #u(ea"ă în (arina enle"ă) Le=a luat de la
un parti"an (ort)
8 Aşa întins şi !u o ţiară +ună$ (ai=(ai !ă=ţi vine să uiţi de ră"+oiul ăsta sâneros$
spune /arl$ visător$ întin"ându=şi pi!ioarele pe o uşă s(ulsă) Aţi o+servat !ât e de plă!ut
pe=ai!i?
8 Al nai+i de plă!ut$ spune -orta$ (ulţu(it$ î(pinându=şi !utia (ăştii de a"e su+
!ap$ drept pernă)
8 -oate !ă s!âr+a asta de ră"+oi s=a ter(inat !ât a( stat noi !ul!aţi pe=ai!i$ visea"ă
6i!uţul) Durea"ă (ult până să aCună ştirile într=un lo! !a ăsta)
8 Aş avea !'e# de=o neresă rasă$ râde -orta$ o+s!en$ su#lând #u(ul pe nas)
8 /âte târ#e or #i pe lu(e$ toate=s o!upate la ora asta$ a#ir(ă 6i!uţul$ slo+o"ind o
+ăşină prelună)
8 Târ#ele ar tre+ui să ne #ie distri+uite de la popota Ar(atei$ e de părere -orta)
8 Ee"i şi pune (âna pe !ât poţi de (ulte !ât (ai sunte( în !ălătoria asta de es!ortă$
îi spune 6i!uţul lui /arl) Din !lipa în !are=o să te tre"eşti la pârnaie$ prietene$ #ii siur !ă
nu (ai pupi ni!iodată aşa !eva)
8 /u( adi!ă$ ni!iodată? întrea+ă /arl$ s!oţând ţiara din ură) >n "e!e ani o să #iu
din nou li+er)
8 O să te o(oare$ #iule$ prooro!eşte 6i!uţul$ as!ultă !e=ţi spun) -e toţi ăştia !u
şederi luni îi !urăţă) Or să te +ae într=o unitate de de"a(orsare a (inelor şi a!olo o s=o
du!i !in!i "ile da!ă eşti #oarte noro!os)
8 De !e (=ar o(orî da!ă=(i văd de trea+ă?
8 Ori!ine !are #a!e puri!i pe=a!olo (ai (ult de=un an vede prea (ulte$ a#ir(ă
'otărât 6i!uţul) O#i!ial$ nu eGistă în!'isori în 4er(ania$ nu uita !ă sunte( un stat so!ialist
!u tentă de dreapta)
8 /e por!i$ o#tea"ă /arl)
8 A!u( spui adevărulA râde -orta) Doi a( des!operit asta de (ult$
8 /ând lu!re"i în ropile !o(une$ a+ia atun!i tre+uie să #ii !u o!'ii=n patru$ eGpli!ă
6i!uţul) E posi+il să te înroape şi pe tine laolaltă !u (orţii adevăraţi)
8 Ai vă"ut tu aşa !eva? întrea+ă /arl$ !u îndoială)
8 D=a( vă"ut ni(i!$ rânCeşte 6i!uţul) A( !itit despre asta în poveştile #raţilor
4ri(()
8 D=o să aCun între (ine şi ni!i în ropile !o(une$ spune /arl) Du (ă pre"int
voluntar pentru ni(i!$ !'it !ă (ă vâră la !ar!eră "e!e ani)
8 Ha+ar n=ai !e spuiA râde -orta$ sar!asti!) O să vrei să 'aleşti şi ra'at$ nu(ai să te
s!oată din !elula aia)
8 D=o să dure"e de!ât Cu(ătate din "e!e ani$ spune /arl) Ră"+oiul se va ter(ina în
!in!i ani şi o să (ărşăluies! a!asă !a un erou)
8 -oate$ răspunde -orta s!epti!$ ridi!ând din u(eri)
8 /u( ar tre+ui să arate târ#a aia neară de !are vor+eai? întrea+ă 6i!uţul$ revenind
la lu!ruri (ai interesante)
8 Du prea rasă şi !u plete luni şi nere$ spune /arl) Du le pot su#eri pe (uierile
!reţe)
8 La nai+a !u părul$ rânCeşte -orta) Du asta !auţi la ele) A (ea să #ie rasă şi !u nişte
(uş!'i la ţâţe !are să=ţi rupă #al!a da!ă ţi le repede în (utră)
8 Eu vreau una lună şi sla+ă !are să dea din !ur$ urlă 6i!uţul$ vesel) A( au"it !ă
#etiş!anele nere sunt !ele $(ai ro"ave din lu(e) /ând şi=or (iş!a o dată !oapsele$ ţi se
#a!e de poţi s!oate dopuri !u ea$ în ve!ii ve!ilor$ a(inA
:n proie!til de se(nali"are eGplodea"ă departe$ pe !ealaltă !oastă a (untelui$ dar
sunetul nu aCune până la ei)
8 <ar pun !eva la !ale +andiţii ăia$ e de părere 6i!uţul) Du tra ei !u ra!'ete nu(ai
!a să ad(ire nişte !ulori drăuţe)
8 /re"i !ă se vor întoar!e? întrea+ă /arl$ neliniştit)
8 Du se lasă până !ând nu î(prăştie trenul ăsta peste toată Ealea Stru(ei$ a#ir(ă
6i!uţul$ !u tărie)
8 -ropun s=o ştere( urent$ înainte de=a în!epe 'ora$ spune -orta) La ur(a=ur(ei$
nu prea ave( (otive de întâlnire !u indivi"ii ăia)
8 Ai !ăpiat? Asta=i de"ertare$ şopteşte /arl$ înro"it) Du pot #a!e una !a asta) 6i=a(
#ă!ut întotdeauna datoria de soldat)
8 -ro+a+il !ă din !au"a asta ai în!asat "e!e ani$ rânCeşte 6i!uţul) Te=ai năs!ut într=un
pat prea al+) %ă !a noi şi=o să #ie +ine)
8 %ă=ţi +oar#ele şi la dru(A 'otărăşte -orta$ ridi!ându=se #er() Sunt !âteva !utii !u
proie!tile în vaonul ăla stri!at O să arun! un ou într=una din ele$ şi=n !lipa în !are pornes!
şi +u+uie #a!e( paşi) Or să se uite !u toţii în dire!ţia aia şi n=o să +ae ni(eni de sea(ă !ă
eGe!ută( o retraere ta!ti!ă)
8 Asta ne poate s!urta de=un !ap$ o#tea"ă /arl$ rese(nat)
8 Sau ne poate preluni vieţile$ spune -orta$ !u un rânCet s!urt)
8 Băieţii deştepţi părăses! întotdeauna !ora+ia în pri(a +ar!ă de salvare$ #iloso#ea"ă
6i!uţul$ ridi!ând o renadă de (ână de pe Cos) /ăpitanul e idiotul !are plea!ă ulti(ul)
/arl îl priveşte înro"it !u( deşuru+ea"ă !apa!ul al+astru al renadei)
8 @ineţi=vă !'iloţiiA #a!e 6i!uţul$ #eri!it) Eine #urtună)
>şi leaănă +raţul şi renada !ade !u(inte între !utiile !u proie!tile)
Râde$ (ai=(ai să se=ne!e în !lipa în !are se ridi!ă în vă"du' ra!'ete de se(nali"are şi
#lă!ări$ şuierând printre vaoane şi !ăru!ioare)
8 -a şi pusi$ drailorA /'eia e su+ preş$ striă -orta$ luând=o la sănătoasa)
:n auto(at latră #uri+und şi loanţele răs!oles! pă(ântul !'iar în spatele 6i!uţului$
!are s=a în!ur!at în nişte sâr(ă 'i(pată)
8 4ob tvoie mati+ urlă el şi$ răsu!indu=şi auto(atul$ oleşte tot în!ăr!ătorul înspre
tren$ în ti(p !e toată lu(ea se arun!ă la adăpost) Eli+erându=se din sâr(a 'i(pată$
oneşte şi el pe ur(ele !elorlalţi)
/u răsu#larea tăiată$ ateri"ea"ă într=o !revasă înustă din pă(ânt)
8 /e (ai duş de oţelA +lestea(ă el) Ti!ăloşii au tras în (ine) :n nea(ţ de=al (eu)
8 Toţi er(anii sunt ne(erni!i$ spune -orta$ dar nu=ţi pierde vre(ea !u ase(enea
!onsideraţii) O să #ie ai!i în !âteva (inute) >n !lipa de #aţă sunte( (ai în siuranţă la
parti"ani de!ât la ai noştri)
8 >n !e ra'at (=aţi +ăat$ a#urisiţilorA spu(eă /arl) Să #iu î(puş!at !a un de"ertor
(i"era+il înainte de=a aCune (ă!ar la puş!ărieA
4â#âind$ îşi !roies! dru( prin desiş şi aCun într=o vale lună) >n !lipa în !are ies de
după o stân!ă$ le şuieră loanţe deasupra !apetelor) Sus$ pe !reasta dealului$ stă
!o(andantul trenului$ a(eninţându=i !u auto(atul)
8 De du!e( după aCutoare$ do(nuleA "+iară -orta$ în!uraCator$ aitându=şi Co+enul
al+en)
8 >napoi$ por!ilorA urlă (aiorul$ răuşit)
8 Tot a!asă=i !el (ai +ine$ ră!neşte #eri!it 6i!uţul şi dispare după un paravan de
stân!i din preaC(ă$ nu înainte de a=i #a!e un se(n de ră(as=+un !o(andantului)
6ărşăluies! toată "iua$ o!olind satele şi şoselele)
Spre (ie"ul nopţii$ !erul se aprinde şi o eGplo"ie prelună$ răsunătoare$ !utre(ură
pă(ântul)
8 9sta a #ost trenul$ spune 6i!uţul$ privind înapoi)
8 De!i nu (ai e nevoie să !'e(ă( aCutoare$ #a!e -orta)
8 Atun!i asta=i totA râde 6i!uţul)
8 4'inionul !elor !are=aşteaptă$ spune /arl$ în!et)
8 >ntotdeauna 'inionul e de partea !elor !are aşteaptă$ răspunde -orta$
des#ă!ându=şi +raţele$ dar epo!ile (ari !er sa!ri#i!ii pe (ăsură) /e vrei$ aparţine( unei
eneraţii 'inioniste)
După un s!urt răa"$ pornes! (ai departe şi a doua "i de di(ineaţă aCun în dreptul
unei şosele lari) /ând se preătes! să intre pe ea$ 6i!uţul ridi!ă (âna şi se arun!ă în şanţ)
:n 6er!edes neru !u trei osii tre!e$ în plină vite"ă$ pe lână ei şi opreşte un Nilo(etru (ai
în!olo$ la o #er(ă) Din (aşină sar !in!i +ăr+aţi în uni#or(e !enuşii)
Se aude o ra#ală s!urtă de auto(at) -e ur(ă se lasă din nou tă!erea)
8 %anto(e ale SD=ului$ şopteşte 6i!uţul) -e onoarea (ea de O+ere#reiter al 6arii
4er(anii$ da!ă ăştia nu=s vânători de !apete)
8 S=o ştere($ +âl+âie /arl$ ne#eri!it)
8 -ăi asta şi #a!e($ rânCeşte -orta$ !u nepăsare)
8 /e=ar #i să le şuti( ondola? întrea+ă 6i!uţul$ ples!ăind$ ânditor$ din li(+ă)
8 E (ai puţin o+ositor să !ondu!i de!ât să (eri$ a#ir(ă -orta)
8 Să nu vă=n!'ipuiţi !ă (ă a(este! în #urtul unei !ăruţe !'iar de su+ #undul
4estapoului$ protestea"ă ve'e(ent /arl)
8 Du ţi=a !erut ni(eni părerea$ 'otărăşte +rus! -ortaA Eşti un pri"onier su+ es!ortă)
-oţi să te dai şi !u !urul de pă(ânt$ până una=alta eGe!uţi !e spune es!orta sau vei #i tu
însuţi eGe!utat pe lo!)
8 ;i a!u($ îţi ordonă( să (eri într=un 6er!edes neruA !o(andă sever 6i!uţul)
-ri"onierii tre+uie să as!ulte de ordine) :nde=a( aCune alt(interi?
8 Sunteţi a(ândoi nişte des!reieraţi$ striă /arl$ +ătând #urios !u pi!iorul în pă(ânt)
/ând o să aCune( la 4er(ers'ei($ o să înşir totul într=un raport)
8 Raport? râde -orta din toată ini(a) Ea #i un ro(an) ;i ni(eni no o să !readă o
iotă)
8 O să=l tri(ită la +ala(u!ul din 4ressen$ e de părere 6i!uţul)
Se apropie pre!auţi de i(ensul 6er!edes (irosind de la o poştă a 4estapo$ par!at su+
un !opa!)
/arl se 'e(uieşte pe +an!'eta din spate$ +leste(ând$ !ât pe !e să i"+u!neas!ă în
la!ri(i$ de #ri!ă)
-urtând o +anderolă şi o insină a -oliţiei (ilitare$ -orta ţopăie în vâr#ul pi!ioarelor$
în!onCurând de !âteva ori (aşina)
8 D=o s=o #a!$ şopteşte /arl$ în!ăpăţânat$ în'iontindu=l pe 6i!uţul)
8 Atun!i ră(âi ai!i şi eGpli!ă 4estapoului !ine=a #uit !u ondola lor$ rânCeşte
6i!uţul) O să #ie atât de în!ântaţi în!ât o să toarne la plu(+ în tine până o să=ţi iasă pe
din!olo) ;i pe ur(ă or să te 'aleas!ă la (i!ul=deCun) Du ştiu da!ă ai a#lat$ dar asta #a! ei !u
pri"onierii)
-orta le #a!e se(n !u (âna)
8 Sunt patru !anistre !u +en"ină de re"ervă$ şopteşte el) /u !ăruţa asta aCune( la
porţile iadului)
8 -ro+a+il !ă ştie şi dru(ul$ spune /arl) Să #uri de la 4estapo$ Doa(ne S#inteA O să
al+es! de tot până la 4er(ers'ei()
8 A( în!ur!at=o da!ă n=au lăsat !'eile în (aşină$ #a!e 6i!uţul$ vesel) Ai !rede !ă
vor să s!ape de ea) 6ă=ntre+ da!ă n=au #urat=o şi ei$ la rândul lor)
8 D=o să aCune( prea departe !u nu(erele astea ale SS=ului$ +âiuie /arl$
nenoro!it) ;i (ai sunt şi nere) -ute a 4estapo de la un Nilo(etru)
8 ;i !ine "i!e !ă nu sunte( de la 4estapo? întrea+ă 6i!uţul) Ti!ăloşii ăia u(+lă şi ei
în uni#or(e ale Ar(atei)
8 Ar tre+ui s=o î(pine( puţin (ai la vale$ spune -orta$ de+lo!ând #râna de (ână)
-ietrişul "ornăie su+ !au!iu!urile late)
8 E a nai+ii de rea$ (or(ăie 6i!uţul$ punând u(ărul la spatele (aşinii)
-orta se stre!oară la volan$ iar 6i!uţul sare !u înde(ânare peste el şi o!upă lo!ul de
lână şo#er) /u (âne!a îşi lustruieşte riCuliu plă!uţa în #or(ă de se(ilună a -oliţiei
(ilitare)
/arl se !aţără pe +an!'eta din spate$ 'e(uindu=se !ât poate de (ult)
8 @ine=(ă$ Doa(neA şopteşte el$ pierdut)
8 ;i a!u( tre+uie să porni($ !opă!el=!opă!el$ "i!e -orta$ +âC+âind pe la +ordul
(aşinii)
8 E o splendoare$ #a!e 6i!uţul$ !u ad(iraţie$ (ânâind !ăptuşeala portierei) /e
(i=ar (ai plă!ea să (ă pli(+ pe Reeper+a'n !u dul!eaţa asta) De(erni!ul ăla de Dâss o
să=şi piardă pardesiul de piele şi pălăria lui !u +oruri lăsate !ând (=o vedea)
6otorul tuşeşte s!urt în !lipa în !are -orta răsu!eşte !'eia în !onta!t) Lor li se pare !a
un urlet$ dar ni!i (ă!ar ăinile din preaC(ă nu rea!ţionea"ă)
-orta apasă !eva (ai tare pe a!!eleraţie$ iar (otorul e(e în!et şi e(ană un (iros
puterni! de petrol)
8 Da!ă vin SS=iştii$ îi dau dru(ul$ şuieră 6i!uţul$ punându=şi auto(atul în po"iţie
de traere)
/arl îşi (uş!ă (âinile !u disperare şi înalţă o ruă #ier+inte !ătre !eruri$ !u toate !ă
nu e !redin!ios)
8 /e dra!u se=ntâ(plă? întrea+ă -orta$ şterându=şi sudoarea de pe #aţă) /'estiile
astea de înaltă !o(presie pornes! de o+i!ei nu(ai !ând te uiţi la ele)
8 -oate !ă n=ar #i rău s=o întinde($ spune 6i!uţul$ su#lându=şi nasul !u deetele)
/'iar da!ă sunte( un #el de -oliţie (ilitară$ o să #ie !a( !o(pli!at să le eGpli!ă( ălora din
SS !e #a!e( noi ai!i$ în (aşina lor)
8 Du înţele$ o#tea"ă -orta$ dând din !ap) S=o #i îne!at (otorul? -ute !a un !â(p
petrolier ară+es!)
8 <a în!ear!ă să de(are"i +rus!$ suerea"ă 6i!uţul$ întotdeauna un adept al
soluţiilor dure)
-orta apasă ne+uneşte pe a!!elerator şi Coa!ă !'eia în !onta!t) 6otorul s#orăie
în!etişor)
8 Dra!e$ striă$ !ăl!ând #urios pe a!!elerator)
6otorul porneşte !u un tunet şi +u+uie !a o +aterie de artilerie)
8 <suseA i!neşte -orta) -ar!=ar #i un pa!'et de dina(ită su+ !apota asta)
:n SD=ist dă +u"na pe poartă în !lipa în !are (aşina se pune în (iş!are)
8 StaţiA ţipă el) Aia=i (aşina noastră) Opriţi$ ti!ăloşilorA
Dar ni(i! în lu(e nu=l (ai poate opri pe -orta)
6aşina !a+rea"ă şi ţâşneşte înainte !a o 'iulea$ în ti(p !e -orta se lasă !u toată
reutatea pe a!!elerator)
O ra#ală de pistol auto(at le tre!e şuierând pe deasupra !apetelor)
8 LasJ !ă v=arată (andea !u( se (ânuieşte po!nitoarea$ (ârâie 6i!uţul$
întor!ându=se #urios) >şi ridi!ă auto(atul şi slo+oade două ra#ale s!urte spre SD=ist$ !are
!ade la pă(ânt)
6er!edesul reu tre!e urlând pe şosea$ luând viraCele !u o s!'elălăitură as!uţită)
Eşapa(entul s!oate în!ontinuu #lă!ări)
8 6ai!ă pre!istă din Ba"an$ (or(ăie -orta) >n ar(ată$ a( avut de=a #a!e !u o
ră(adă de ve'i!ule !iudate$ dar asta le depăşeşte pe toate) Tre+uie s=o s!'i(+ă( !u(va$
înainte de a #a!e o(letă din ouăle (ele)
6i!uţul pune sirena să urle$ arun!ând priviri se(eţe în toate dire!ţiile)
8 /ăpiaţilor$ striă /arl$ înne+unit$ de pe +an!'eta din spate) >ntr=un (inut o să aveţi
pe ur(e tot 4estapoul)
>şi #a! intrarea în lo!alitatea Brod !u o vite"ă (ai (ult de!ât respe!ta+ilă) -orta
opreşte în #aţa unui atelier de reparaţii$ !u luni şiruri de (aşini 'odoroite$ aşteptând a#ară
să le vină rândul) S(ule două tă+liţe !u nu(ere ale Ar(atei de pe un Opel şi i le întinde
6i!uţului)
8 -une=le p=astea în lo!ul nu(erelor Ceoase ale SS=ului) -ână atun!i$ dau o raită
prin "onă)
8 Asta=i #alsi#i!are$ #raudă$ protestea"ă /arl) -ână şi o /urte 6arţială #or(ată din
+eduini sur"i$ (uţi şi !'iori ne=ar spân"ura pentru !e=a( #ă!ut până a!u()
8 ACune$ porun!eşte 6i!uţul) Tre(uri !a o pi#tie$ o(uleA
-orta dispare în atelier$ #luierând #eri!it$ şi dă nas în nas !u un (e!ani! !u rad de
O+ere#reiter)
:n !artuş de ţiări dispare urent în salopeta (e!ani!ului) -orta !apătă trei !utii !u
vopsea şi un steuleţ triun'iular de !o(andant din 'âr+ul unui Hors!')
8 Totu=i în reulă !u ordinele de deplasare? întrea+ă (e!ani!ul O+ere#reiter$ dând
dovadă de un eG!elent si(ţ pra!ti!)
8 Da$ spune -orta$ ânditor$ ai ni(erit=o) /e=ai "i!e da!ă te invit să +e( !âte !eva la
popotă?
8 Di!iodată n=a( re#u"at o aşa o#ertă$ răspunde !oleul său) Ee"i +iroul ăla !u (ulte
ea(uri? /u( intri pe uşă$ pe stâna$ o să dai de un dosar îndărătul unei perdele al+astre)
A!olo sunt păstrate ordine de deplasare în al+) <a un tean!) O să ai destule să=ţi aCună
până=n A(eri!a)
8 ;i şta(pilele? întrea+ă -orta$ !u un "â(+et o+ra"ni!$ în ti(p !e al treilea pa'ar le
ur(ea"ă pri(elor două) >n !e=i priveşte pe prusa!i$ un ordin neşta(pilat nu=i +un pentru ei
ni!i să se şteară la #und)
8 După !e=ai pus (âna pe ordinele de deplasare$ eGpli!ă tovarăşul său$ î(pinând
pa'arul pentru a=i #i u(plut a patra oară$ ia=o=n sus pe s!ări spre alerie$ a doua uşă pe
stâna) A!olo ăseşti toate şta(pilele de !are ai nevoie până la adân!i +ătrâneţe) <a una !u
nu(ăr de %-O) Sunt în plasa aia al+enă) 6odelele le ăseşti în plasa neară) %ereşte=te de
„-or!*) 9sta te=(puş!ă pe lo! da!ă dă de tine)
8 De unde ştiu !ine=i „-or!ul*? întrea+ă -orta$ pra!ti!)
8 O să=l au"i !u( ro'ăie$ răspunde !oleul său)
8 Hai să trăieşti până la (oarte$ şi să #ii un 'oit drăuţ$ rânCeşte -orta$ în!uraCator$ şi
dă +u"na pe s!ări spre alerie$ după !e=a şterpelit un tean! între de ordine de deplasare)
Arun!ă pre!aut o privire prin +irou şi$ vă"ându=l ol$ intră nonşalant şi su+tili"ea"ă două
şta(pile)
8 /e !auţi ai!i? vine o vo!e #alsă dindărătul lui)
-orta trae adân! aer în piept$ se răsu!eşte şi po!neşte din !ăl!âie)
:n (aior de la /orpul Te'ni!$ !u o #aţă ase(ănătoare !u !ea a unui por!$ se a#lă în
#aţa lui)
8 Do(nule$ striă -orta$ per(iteţi să raporte"$ îl !aut pe şe#ul (e!ani! La((ert de
la ateliere$ să trăiţiA -orta vă"use nu(ele s!ris pe ea(ul uşii de la +iroul de Cos)
8 /e trea+ă ai !u şe#ul?
8 JTrăiţi$ a( un (esaC pentru el din partea unui prieten$ do(nuleA
8 Du are ti(p de pierdut !u (esaCe prieteneşti) Lu!rea"ă pentru !âştiarea
ră"+oiului$ ro'ăie „-or!ul*$ (oro!ănos) /e !auţi în +iroul (eu? %a!e un inventar
#ulerător al o+ie!telor (utate de la lo!ul lor)
8 Do(nule$ !er per(isiunea să #oloses! tele#onul$ să trăiţiA
8 /e dra!u îţi în!'ipui !ă=i ai!i? /a+ină tele#oni!ă? ţipă „-or!ul*) <eşi i(ediat a#ară$
(ăi în!ur!ă=lu(e$ şi să nu te (ai prind prin se!torul (eu$ !ă te dau pe (âna 4estapoului)
>n spatele unui "id$ vopses! 6er!edesul !el neru în !uloarea de !a(u#laC a Ar(atei)
-entru autenti!itate$ -orta îi (ai apli!ă şi !âteva lovituri !u un +aros) -atina #rontului de
est$ !u( o nu(eşte el)
8 /e pă!at$ era o (aşină drăuţă$ se la(entea"ă 6i!uţul)
Tre! în!et !u (aşina prin oraş)
8 Hai să luă( o !a#ea$ propune -orta$ arătând spre o !lădire po(poasă !are adu!e a
'otel de luG) >i lipses! doar (esele de pe trotuar şi u(+relele)
O !otes! eleant până în #aţa intrării)
8 Du opriA striă /arl) :ite santinelele)
8 <suseA (ur(ură -orta) Se pare !ă ai!i nu=i de noi)
8 SD=işti$ (or(ăie 6i!uţul$ riCuliu) Da!ă ne=ntrea+ă !ineva !eva$ eu nu=s !u voi)
-orta a(+alea"ă (otorul şi (aşina ţâşneşte înainte$ slo+o"ind prin ţeava de
eşapa(ent li(+i luni de #lă!ări !are=i deter(ină pe SD=işti să sară la adăpost)
Se stre!oară pe lână o (ulţi(e de patrule ale poliţiei şi +lo!aCe rutiere$ dar$ de
#ie!are dată !ând poliţiştii dau !u o!'ii de steaul triun'iular de !o(andant$ #a! se(n
(aşinii să trea!ă (ai departe$ şi ast#el ies în !urând din oraş)
>n "iua ur(ătoare$ îşi #a! intrarea în lo!alitatea BuNes$ unde întâlnes! un „aCutante di
+attalia* italian$ !are e +u!ătar=şe# la o unitate de stat=(aCor)
Spre surprinderea lor$ a#lă de la a!esta !ă sunt în Al+ania)
8 6ere( pe dru(ul spre 4er(ers!'ei($ via Eiena$ spune /arl$ !u tristeţe)
8 De!i aveţi o (i!ă deviere de la traseu$ "â(+eşte italianul) Dar a!u( !ă tot sunteţi
ai!i$ !e "i!eţi de o ustări!ă?
Două ordonanţe de +u!ătărie aşa"ă o (asă pe pavaC$ su+ o u(+relă (are în !ulorile
verde$ roşu şi al+ ale <taliei) %elul întâi e un !ur!an într=un sos verde)
8 Asta tre+uia să #ie !o(andantul (eu de divi"ie$ spune italianul$ nu(it Luii
Trantino) Lui a( dat alt!eva) Oaspeţii lui Luii au dreptul la (ân!are +ună)
Stropes! !ur!anul!u vin de (unte dintr=o sta!ană enor(ă)
8 Eu sunt soldat vitea"$ a#ir(ă Luii$ arătând spre +aretele viu !olorate de pe pieptul
său) Asta a( !ăpătat în A+isinia)
8 /e$ şi tu ai #ost pe=a!olo să=i înveţi pe neri !e=i aia !redinţa ro(ană? întrea+ă
6i!uţul)
Luii în!uviinţea"ă$ !u ura plină)
8 Aia pri!ep repede) Du(ne"eu este unulA
8 Dor(al$ în!uviinţea"ă -orta$ lăsându=se pe spate şi arun!ând o +u!ată de !arne în
ura=i lar=des!'isă)
8 /u( sunt nerii? întrea+ă 6i!uţul$ !urios) 6uş!ă?
8 Sunt oa(eni de trea+ă$ spune Luii$ esti!ulând !u #ur!uliţa prin aer) Du put$ !u(
"i! a(eri!anii) /'estia asta !u rasa e o (are tâ(penie)
8 -e (ine (ă lasă re!e$ striă -orta$ rânind !u pâinea prin sosul verde)
8 >nainte de ră"+oi$ avea( 'otel pri(a !ateorie$ i"+u!neşte LuiiI Toţi şta+ii
veneau la (ine la (asă) ;i 6usso a 'alit de două ori) Avea( 'are( (are$ (uieri de tot
#elul$ ori!e) -e ur(ă$ por!i #as!işti au #ă!ut italieni paşni!i să (eară la ră"+oi$ o#tea"ă el)
Soldaţii luat 'otelul) %ă!ut pe (ine să port uni#or(ă) /e ra'atA Teri+ilă A#ri!a) 6ulte luni
de "ile #ără „"uppa de !ala(aro*) A!olo nu !ultură) Răi !a ne(ţii) <talianul (oare #i"i! şi
(oral da!ă a!olo (ultă vre(e)
Ordonanţele vin !u ur(ătorul #el de (ân!are)
8 „-asta !on le sarde*$ pro!la(ă Luii (ândru) Asta (ănân!ă 6a#ia !ând (are
/apo plănuieşte (are lovitură)
-orta ples!ăie din li(+ă)
I Eoi ro(anii ştiţi să vă +u!uraţi de viaţă)
8 De des!ur!ă( +ine$ ad(ite Luii)
8 Spa'ete aveţi? întrea+ă -orta) ;tii de !are$ !u +oia şi +rân"ă deasupra)
8 Ave($ +ineînţelesA
/o(anda e dată i(ediat la +u!ătărie)
8 /ând avea( +ordello$ nu lua( ni!iodată #ată !are nu a #ost !res!ută !u „spa'etti
alla /ar+onara*$ "+iară Luii #eri!it) :ne totul de (inune pe dinăuntru)
6i!uţul îşi toarnă o porţie uriaşă de spa'ete din !astronul aşe"at în (iClo!ul (esei)
6este!ă$ în'ite şi se opinteşte în ele !u stoi!is() -are !ă spa'etele nu=i vor dispărea
ni!iodată pe âtleC) >n!et=în!et$ #aţa i se învineţeşte)
8 Tre+uie să le (ănân!i !u +rân"ă$ spune Luii !u un aer de !unos!ător)
6i!uţul dă din !ap a în!uviinţare$ !u ura plină) -resară +rân"ă pe nişte #ire
Nilo(etri!e de spa'ete)
8 O să (oară$ spune -orta$ privind !u interes la #aţa vânătă a 6i!uţului)
>n disperare de !au"ă$ 6i!uţul apu!ă spa'etele !u a(+ele (âini şi le rupe)
8 6a((a (ia$ !u( supravieţuiţi voi italienii unei ast#el de porţii de spa'ete? e(e
el)
8 Tre+uie înveţi să (ănân!i$ eGpli!ă Luii) :ite=aşaA LRăsu!eşte #ulerător
spa'etele pe #ur!uliţă)M %ii atent$ spune el$ siur de sine$ şi repetă #iura de !âteva ori)
-orta şi /arl se dau +ătuţi i(ediat$ dar 6i!uţul$ în în!ăpăţânarea lui$ se în!ur!ă în
esturi) >n !ele din ur(ă$ renunţă şi (ănân!ă restul !u deetele)
8 Lo!ul ăsta o !loa!ă î(puţită$ de!lară su(+ru Luii$ după un ti(p în !are au rââit
!u toţii în ti'nă) O#iţerii$ nişte ra'aţi) 6ă +aă în +ala(u!) Tot ti(pul la!o(i) Einul +a prea
re!e$ +a prea nou) Eor raţă prăCită$ #riptură de !ăprioară$ 'o(ar) -are !ă nu au a#lat !ă
sunte( în plin ră"+oi de trei"e!i ani$ !u #oa(e şi (i"erie la tot pasul) 6ie (i=e s!âr+ă)
8 Se vede trea+a !ă (ai şi +eţi straşni!$ #a!e deodată o vo!e dintr=o parte a (esei)
8 /e dra!u? sare Luii !a ars$ şi nu=i vine să=şi !readă o!'ilor)
:n neru tu!iuriu$ !u un #es roşu pe !ap$ purtând un veston iuoslav ri=al+ăstrui la
două rânduri$ stă în riolă$ "â(+ind !u toată ura) >n pi!iorul stân poartă un +o!an! de
vânător de (unte italian$ în dreptul o lună !i"(ă de !ălărie er(ană)
8 6ân!aţi +ine$ repetă$ arătând spre (ân!ărurile de pe (asă) Daţi=(iA
8 6anierele îl #a! pe o($ #iul (eu neru$ spune -orta !u de(nitate) Te a#li într=o
tovărăşie al+ă)
8 Ee"i=ţi de trea+ă$ nea(ţule) Erei să=ţi spar dinţii?
8 %ir=aş al dra!ului$ urlă 6i!uţul indinat) Te=au învăţat !oloniştii să vor+eşti şi
a!u( te=ntor!i a!asă în Rei!'$ aşa=i$ a(i!e?
8 Da!ă aşa stă trea+a$ o să ai+ă un şo!$ o#tea"ă -orta) So!ialis(ul nu=i !eea !e se
spune !ă ar #i)))
8 De unde vii$ nerule? întrea+ă Luii$ !urios)
8 Du=te şi tu dra!ului$ Spa'ettiA Eu nu te=a( între+at pe tine de unde=ai apărut)
Dă=(i nişte (ân!areA Trae un s!aun şi se aşa"ă la (asă #ără să (ai aştepte vreo invitaţie$
î(pinând la o parte #ar#uria lui /arl$ !a să=şi #a!ă lo!)
8 BeppoA striă Luii în dire!ţia +u!ătăriei) Adă un 'o(ar) >ţi pla!e sosul iute? i se
adresea"ă el nerului$ !u un "â(+et şiret)
8 -ot (ân!a şi #o!$ da!ă vreau)
8 Doa(ne$ asta vreau s=o văd şi eu$ "+iară 6i!uţul) A( vă"ut=o pe una de pe
Reeper+a+n #ă!ând asta$ dar aia era o târ#ă)
8 „Diavol roşu* eGtra$ nu(ărul unuA !o(andă Luii !u o privire neră+dătoare pe
#aţă)
-orta se ridi!ă şi se îndreaptă spre +u!ătărie spre a=i da o (ână de aCutor lui Beppo)
8 Boia$ !o(andă el$ olind o !utie întreaă de pra# roşu în sos) O linură sau două
de piper şi nişte sos pi!ant) To!(ai la ti(p îşi adu!e a(inte şi de ardei iute roşu)
8 -apriNa e plină de vita(ina /$ spune Beppo$ o#erindu=i o !utie (are !u
!ondi(ente)
8 O ustări!ă (inunată$ rânCeşte -orta$ a(este!ând şi o !antitate uriaşă de pra# de
usturoi)
Beppo râde atât de tare în!ât e !ât pe !e să s!ape !ei !in!i 'o(ari$ în ti(p !e se
îndreaptă$ spre (asă)
8 Servire leneşăA striă nerul al+ane")
8 :ite=ai!i şi sosul spe!ial$ spune -orta$ dar sunt siur !ă o să #ie (ult prea tare
pentru tine) Du(ai al+ii îl suportă)
8 Di(i! nu=i prea tare pentru (ine$ latră nerul$ !u înâ(#are$ şi$ înş#ă!ând un
'o(ar$ s(ule !arnea de pe el$ îi spare !leştii în dinţi şi s!u#undă !onţinutul în sosul
„Diavol roşu*)
-orta îl ur(ăreşte !u o!'i (ari$ !a un o( !are asistă la o în!er!are de sinu!idere)
8 Să !'e(ă( po(pierii? întrea+ă Beppo$ !u o!'ii la vi!ti(ă)
Derul îşi vâră 'o(arul în ură şi=l în'ite) %aţa îi devine dintr=o dată !enuşie$
înţepeneşte$ !as!ă ura şi ri(ase roa"ni!e îi tre! peste !'ip) -entru un (o(ent$ pare !ă e
deCa (ort) Dă să vor+eas!ă) Di!i un !uvânt nu i se desprinde de pe +u"e)
-oliti!os$ -orta îi întinde nişte vin) Derul înş#a!ă sta!ana şi şi=o toarnă pe Cu(ătate
pe ât)
A+ia a!u( în!epe sosul să=şi #a!ă pe deplin e#e!tul) /a o ra!'etă$ nerul ţâşneşte în
aer$ !ăutându=şi respiraţia$ aleară în !er!$ pe ur(ă în +u!ătărie$ de unde se arun!ă printr=o
#ereastră des!'isă) S!oate un ţipăt prelun şi as!uţit şi se opreşte pentru o !lipă la (asă)
Auto(at$ -orta îi o#eră sta!ana !u vin) Restul !onţinutului "+oară în sto(a! şi sosul
arde de o (ie de ori (ai tare de!ât înainte)
8 Aa=a=a=a=a=a'A urlă el$ !a un lup î(puş!at în +urtă) O (ână i se !rispea"ă pe
sto(a!$ !ealaltă pe +ereată) Se trânteşte pe spate şi=şi a"vârle pi!ioarele prin aer) Bo!an!ul
alpin italian îi "+oară$ îşi ar!uieşte !orpul şi$ întins pe spate$ se (iş!ă pe stradă
ondulându=se !a un şarpe) -e ur(ă e din nou în pi!ioare) Se arun!ă în râu şi +ea de par!ă ar
vrea să=l se!e)
La s!urt ti(p după a!eea$ iese din apă şi se !aţără pe o #ale"ă$ aproape verti!ală$ !u
ailitatea unei !apre de (unte)
8 E ui(itor de !âte sunt în stare !ani+alii ăştia !ând vor$ nu=i aşa? striă 6i!uţul)
8 /e nai+a ai pus în „sosul diavolului*? întrea+ă Luii)
8 /eva tran!'ili"ante !are or să #a!ă un +ăiat +un din el$ rânCeşte -orta)
>n ur(ătoarea !lipă$ nerul se întoar!e) Arată !a un o( !are a traversat Deşertul 4o+i
pe Cos) Le întinde (âna politi!os)
8 -le!i deCa? întrea+ă -orta)
8 6ă du! înapoi în Li+ia)
8 De !e? vrea să ştie 6i!uţul)
8 6ân!area de pe ai!i nu=(i #a!e +ineA
Ho(arii lui Beppo au depăşit şi !ele (ai (ari aşteptări) -orta îi laudă eneros)
Luii ridi!ă o 'eară$ de par!ă ar #i un +aston de (areşal)
8 >n !urând vor în!'ide du'eana) /ând î(i #a! +aaCul$ nu vreau să ple! înapoi în
<talia săra!$ şopteşte el !on#idenţial)
8 Ai dreptate$ ples!ăie din +u"e -orta) Du(ai proştii ies dintr=un ră"+oi (ai săra!i
de!ât au intrat)
8 /ei (ai (ulţi sunt idioţi$ a#ir(ă Luii$ în(uind o +u!ată de 'o(ar în (aione"a de
usturoi)
8 Do(nul #ie lăudat$ "â(+eşte -orta$ #eri!it$ e opera LuiA
8 O să #ie +ine înapoi în <talia$ spune Luii) 6ie nu pasă de ră"+oi) >n <talia a(
!e=(i tre+uie)
8 Aşa văd şi eu lu!rurile$ e de a!ord -orta) Tot !e vor o+ţine din trea+a asta e !ă noi
er(anii şi voi italienii vo( s#ârşi=o !u #undurile tă+ă!ite)
8 Salută=i pe ăi din <talia din partea noastră$ spune 6i!uţul$ între două î(+u!ături de
'o(ar) -oate !ă n=o să #i( !u (ult în ur(a voastră)
8 4esu$ 4esu$ ţipă Luii$ înro"it$ !ât pe !e să se îne!e !u propriul 'o(ar) 6adre di
Chtisti, nu lăsa să se întâ(ple astaA L>şi #a!e !ru!i$ şi ridi!ă o!'ii !ătre !eruriM) Sper şi (ă
ro !a ulti(ul dintre ne(ţi să #i părăsit <talia înainte de a aCune eu înapoi)
8 /e$ nu=ţi sunte( pe pla!? întrea+ă -orta$ surprins) Sunte( aliaţi şi luptă( u(ăr
lână u(ăr într=un ră"+oi !are ne=a #ost i(pus)
8 D=a( spus !ă italianul nu iu+eşte pe nea(ţ$ intervine Luii$ dând din !ap) /ând$
!a a!u($ oa(eni de trea+ă$ dar !ând (ulţi la un lo!$ #a! prea (ultă ălăie$ o!upă spaţiu)
8 Ai întru!âtva dreptate$ ad(ite 6i!uţul$ linând platoul !u (aione"ă de usturoi)
8 Eoi puş!aţi tot ti(pul$ insistă Luii$ nu pri!epeţi !ă asta peri!ulos) /ând puşti
într=un o($ de o+i!ei el puş!ă înapoi)
8 Destul de adevărat$ o#tea"ă -orta)
8 /e "i!eţi$ luă( un !onia! de !a#ea? întrea+ă Luii$ ridi!ându=se)
8 A( (ân!at atât de (ult$ în!ât nu (ă (ai pot (iş!a$ râde -orta$ des!'eindu=se la
pantaloni) <u+es! 'aleala) Sunt în stare să trăies! doar !a să (ănân!)
8 Te=ai aranCat +inişor pe=ai!i$ îl laudă /arl pe Luii$ în ti(p !e ustă din !onia!$ !u
un aer de !unos!ător)
8 Ai!i e +ine$ ad(ite Luii$ întin"ându=şi pi!ioarele (ai !o(od) Ereau doar
li+ertate) -oate vine To((Un în !urând şi ne +u(+ă!eşte atât de tare în!ât n=o să ne (ai
ardă să puş!ă( înapoi)
8 6ai ai? întrea+ă -orta$ î(pinând spre Luii pa'arul de !onia! ol) Du(ai
Du(ne"eu ştie !ând ne vo( (ai întâlni !u li!oarea asta)
Fâ(+ind$ Luii îi u(ple pa'arul până la +u"ă$ ast#el în!ât -orta e nevoit să se aple!e
şi să soar+ă) Sue li!'idul !a un +ivol !are +ea apă)
8 /'iar în !lipa asta ai tăi în!asea"ă o !io(ăeală "dravănă$ spune 6i!uţul$
s!uipând în dire!ţia unui desen de pe un a#iş de re!rutare în#ăţişând un SS=ist ideali"at)
8 <eri a( vă"ut eneral în retraere$ ur(at de !a(ion plin !u pradă eli+erată$ spune
Luii) Asta se(n +un)
8 -este tot dai de !onsilii de ră"+oi #uler$ spune -orta$ slo+o"ind o +ăşină
răsunătoare) >n !urând vor #i pe=ai!i (ai (ulţi !opoi de!ât soldaţi) Di!i (ă!ar lipsa de
(uniţie nu=i (ai opreşte) >ntotdeauna se ăseşte un !opa! şi o #rân'ie) Du #oloseşte
#rân'ia$ răs#eţi !opilul$ !u( "i! pedaoii)
8 .e'r(a!'tul 6arii 4er(anii e pe +utu!i$ a( putea spune$ o#tea"ă 6i!uţul$
arun!ând peste u(ăr o +u!ată de plă!intă !u (ere$ spre (area #eri!ire a unui !âine din
spatele lui !are o devorea"ă)
8 O să=(i în!'ei la 4er(ers'ei( so!otelile !u !a(pania asta #ai(oasă şi o să (ă
a!opăr de lorie !ând voi apărea a!asă !a persoană perse!utată politi!$ râde /arl (ulţu(it)
De ai!i poate ieşi !eva) Ti!ăloşii de ieri sunt eroii de (âine)
8 Du te +u!ura prea devre(e$ i=o retea"ă -orta$ se!) D=o să dure"e prea (ult până
!ând înră(ădiţii îşi vor reveni din şo!ul de a #i pierdut un ră"+oi)
8 Se aude !ă toată a#urisita de Ar(ată a 1=a a şters=o la ina(i!$ "i!e 6i!uţul
!onspirativ)
8 Ar(ata a 1=a? Asta a #ost !urăţată de (ultA #a!e /arl !u (irare)
8 4eneral#eld(ars!'all von 6anstein şade pe un +olovan în -olonia şi plâne de
sare !ă(aşa de pe el$ spune -orta$ !on#idenţial)
8 Du=i ni!i un von 6anstein$ urlă 6i!uţul$ atoateştiutor) E năs!ut LeHinsNU$ un
nu(e !are nu=l #a!e prea #eri!it pe Adol#) -uteţi spune !e vreţi$ dar e un lu!ru al dra!ului de
surprin"ător)
8 E 'aios) Eeştile +une în ar(ată nu le a#li ni!iodată din "iar$ #iloso#ea"ă Luii)
8 %&'rerul a spus !ă nu (ai e nevoie de enii ta!ti!e operaţionale$ eGpli!ă -orta)
De=a!u( vo( avea !o(andanţi en „!ap de le(n*$ !are ne vor !ălău"i în +ătălie !u urlete
vesele$ şe"ând alături de noi)
8 Atun!i$ ăsta !'iar !ă e s#ârşitul$ !on#ir(ă 6i!uţul$ i(portant) O ar(ată de vite !are
stă ne(iş!ată va #i !urăţată de !ătre artileria ve!inului nostru din două +ăşini)
8 /e ră(adă de (in!iuni î(puţite ni s=au servit în ulti(ii ani$ spune /arl$ !u
dispreţ)
8 /u eG!epţia !âtorva dintre noi$ în rest toţi le=au !re"ut$ "â(+eşte -orta$ superior)
8 ;i !e=i (ai rău e !ă (ulţi în!ă le (ai !red$ şopteşte Luii)
8 /ăpeteniile noastre din ră"+oi au s!ăpat 'ăţurile din (ână$ de!ide -orta) -i!ioarele
la spinare$ +ăieţiA
8 Dar au avut vreodată în (ână 'ăţurile? întrea+ă Luii$ surprins) Dintotdeauna a(
!re"ut !ă ne(ţii oa(eni !iudaţi) /apete pătrate)
8 4ro#a"
0R
se va perpeli în !urând în su! propriu$ spune 6i!uţul$ opti(ist)
8 De aşteaptă vre(uri rele$ "i!e -orta) D=o să apu!ă( să #a!e( stâna=(preCur$ !ă
i(ediat a( #i nu(iţi de"ertori)
8 La /artierul 4eneral al %&'rerului sunt ne+uni !u toţii$ e de părere /arl)
8 -e !el pe !are Du(ne"eu vrea să=l +ae în ra'at$ (ai întâi îl or+eşte$ eGpli!ă -orta$
!u vo!e pateti!ă)
O !o(panie de re!ruţi !o+oară$ !ântând$ de pe pote!a şerpuită de (unte) /i"(ele şi
e!'ipa(entul le sunt !urate şi !ăştile$ !u vulturul pe o parte$ s!lipes! de noi !e sunt) -orta
se s!arpină pe spinare !u +aioneta şi=i priveşte înândurat)
8 /ând ve"i o şlea'tă de eroi er(ani di!'isiţi !a ăştia$ ţesălaţi din !ap până=n
pi!ioare$ (ai=(ai !ă=ţi vine să !re"i !ă (itul despre erois(ul er(an !ontinuă să eGiste)
8 >n trei "ile$ parti"anii îi vor #i !urăţat pe +ăieţii ăştia$ a#ir(ă Luii$ se!)
8 Slavă Do(nului !ă a( intrat în 'oră de la în!eput$ spune -orta) Da!ă nu$ n=a( (ai
#i #ost a!u( în viaţă)
8 Soldaţii ve!'i nu (or ni!iodată$ pro!la(ă /arl$ întin"ându=se atât în!ât s!aunul de
ră!'ită pe !are şade e !ât pe !e să se rupă)
6i!uţul slo+oade o rââitură prelună$ în ur(a !ăreia %eldHe+elul !o(paniei ră(âne
!a trăsnit)
8 Sunteţi în stare să salutaţi? întrea+ă el$ nervos)
Toţi patru salută în tă!ere$ dar #ără a se ridi!a din s!aunele lor de ră!'ită)
:n "o(ot de tunet se porneşte dinspre răsărit şi se apropie !a o #urtună) O salvă de
o+u"e se prăvăleşte !u un urlet peste oraş) -ă(ânt şi #o! se înalţă !ătre !er) :n şir lun de
!ase dispare într=un nor de pra#) ;!oala de din!olo de dru( e săltată în aer şi se pră+uşeşte$
+u!ată !u +u!ată) A!operişul !ade inta!t peste pereţii pulveri"aţi)
%eldHe+elul de !o(panie e tăiat în două şi +u!ăţile a"vârlite pe !oasta (untelui)
/o(pania de re!ruţi se topeşte într=o (are de #lă!ări)
Luii dispare !u o iuţeală ui(itoare într=o tranşee înustă$ ur(at îndeaproape de -orta
şi 6i!uţul) /arl ridi!ă un s!aun de ră!'ită şi=l ţine deasupra !apului$ în speranţa ne+uneas!ă
!ă se poate apăra de s!'iCele !are plouă în Cur)
Su#lul eGplo"iei unui o+u" îl proie!tea"ă într=o adân!itură din pă(ânt)
:n alt o+u" loveşte din plin !asa în !are s=a sta+ilit +u!ătăria divi"iei) Se înalţă nori
neri de #u( şi !asa se surpă în!et) Du(ai 'ornul şi un !a"an i(ens de ara(ă ră(ân
neatinse)
6area u(+relă verde=al+=roşie pluteşte prin aer şi se aşa"ă în!et pe tranşeea înustă)
8 /ulorile +ătrânei <taliiA spune Luii$ (ândru) Adu! noro!A
O nouă salvă se prăvăleşte$ urile li se u(ple !u pra# de !ără(idă) /opa!ii de pe
povârniş se rup pre!u( !'i+riturile şi "+oară prin aer) /orpuri de"(e(+rate sunt a"vârlite
0R 4RO%AF 8 pore!lă dată lui Hitler$ repre"entând iniţialele eGpresiei „4r5sster %eld'err
aller Feiten* L/el (ai (are !ondu!ător de oşti al tuturor ti(purilorM.
pe deasupra a!operişurilor) O pere!'e de !ai e arun!ată departe în sus$ pe pantă) Strada
devine un vul!an de s!'iCe de le(n şi +olovani proie!taţi prin vă"du')
8 S=o ştere( de=ai!iA striă -orta) Eii$ Spa'etti? 9ştia de=ai!i nu (ai au nevoie de
arta ta !ulinară)
Luii ră(âne un (o(ent dus pe ânduri) Apoi îşi îndeasă pe !ap !ă!iula !u pene de
Bersalieri$ arun!ând o ulti(ă privire u(+relei !olorate)
8 Si+ A!u(a ple! a!asă în <taliaA
/arl vine în oană de pe stradă$ purtând în!ă deasupra !apului s!aunul de ră!'ită)
8 /ine dra!u trae în 'alul ăsta? striă el aitat)
8 <a tele#onul şi întrea+ă la „<n#or(aţii* suerea"ă -orta)
Spre (irarea lor$ ăses! 6er!edesul neatins în (iClo!ul ră(e"ii de ruine)
8 Diavolul are riCă de 4estapo$ rânCeşte -orta)
-ărăses! oraşul în vite"a (aGi(ă$ ur!ând pe o şosea înustă de (unte) <nstin!tul lui
-orta îl previne să nu #oloseas!ă şoseaua prin!ipală$ pavată)
8 :nde (ere(? întrea+ă Luii$ aranCându=şi penele)
8 >ntr=un lo! îndepărtat$ (ur(ură 6i!uţul$ (isterios)
8 S#inte Sisoe$ ră"+oaiele astea (oderne sunt roa"ni!eA #a!e -orta)
8 /re"i !ă erau (ai distra!tive în vre(urile de de(ult? întrea+ă /arl)
8 Erau #oarte di#erite$ răspunde -orta) :n ş(e!'er pe nu(e 6arius i=a +ătut pe
Eer!eleni pe !â(piile -rovenţei !u aCutorul !âinilor de ră"+oi
0S
)
8 Asta=i o (in!iună s#runtată$ "+iară 6i!uţul$ dar pro+a+il$ !=ar #i (ai distra!tiv)
Au"i$ !âini de ră"+oiA /u ăştia le=a( veni de 'a! ti!ăloşilor de din!olo)
:n (aior de la Eânători îi opreşte şi le ordonă să=l ia şi pe el)
6i!uţul se aşa"ă pe +an!'eta din spate$ între /arl şi Luii)
<ntră în Bral#ero în #runtea unui +atalion de vânători)
6aiorul !er!etea"ă 6er!edesul !u un o!'i +ănuitor)
8 /e !ăutaţi ai!i? întrea+ă el$ suspi!ios)
-orta îi întinde$ în tă!ere$ do!u(entele$ #alsi#i!ate)
8 O'o='oA #a!e (aiorul$ răs#oind ânditor ordinele de deplasare şi #oile de dru() Du
v=aţi a+ătut niţel de la ruta spre Eiena?
8 /u tot respe!tul$ do(nule$ parti"anii nu ne=au per(is să ur(ă( ruta dire!tă$
"â(+eşte -orta$ enial)
8 /e !aută italianul ăla alături de Ar(ata er(ană? (or(ăie (aiorul$ s!epti!$ şi=i
!ere lui Luii a!tele)
Luii se !aută disperat prin +u"unare)
6aiorul le #a!e se(n unor poliţişti (ilitari$ dar înainte !a a!eştia să aCună la (aşină
sunt se!eraţi de o ra#ală de (itralieră) >n stradă plouă !u renade de (ână) De pe
a!operişuri se porneşte #o!ul asupra +atalionului de vânători) Soldaţi răniţi se târăs! e(ând
la adăpost) /o!teiluri 6olotov eGplodea"ă !u un şuier se!) Li!'idul ar"ând î(proş!ă
oa(eni şi (ateriale)
8 -arti"aniA i!neşte (aiorul$ sărind în lături de lână (aşină)
-orta salută şi "â(+eşte idiot)
8 Da$ do(nule$ se pare !ă ne !urăţă)
O ra#ală de puş!ă=(itralieră (ătură strada şi loanţele s!utură trupurile !elor (orţi
deCa)
-orta pune (aşina la adăpostul unui "id$ de unde pot o+serva dra(a în oare!are
siuranţă)
O (aşină +lindată$ dotată !u un tun auto(at$ îşi #a!e apariţia de după !olţ$ !iuruind
pereţi şi a!operişuri) 4renade "+oară prin #erestre$ în !ase) :n !ear!ea# lun şi al+ se
des#ăşoară în !ădere de la una dintre #erestre) Soldaţii iau !u asalt uşile din stradă) >n !urând
"+oară pe ea(uri !orpuri de +ăr+aţi şi #e(ei$ !are loves! !aldarâ(ul !u un sunet în#undat)
Două tan!uri -u(a apar 'uruind şi puştile lor (itralieră tri(it li(+i de #lă!ări prin
#erestre)
0S Alu"ie la eneralul ro(an /aius 6arius$ !are în anul 0O0 î)Hr) a "dro+it ar(atele
!i(+rilor la Eer!ellae La"i Eer!elliM) %ondator al ar(atelor pro#esioniste ro(ane$ pe lână o
serie de alte inovaţii orani"atori!e şi ta!ti!e$ a #olosit în lupta !orp la !orp şi !âini de
ră"+oi$ o+i!ei pra!ti!at de alt#el şi de !ătre tri+urile !elti!e$ ali!e$ i+eri!e$ er(ani!e şi
!'iar de !ătre re!i.
Deodată$ (aiorul e din nou lână ei)
8 Sunteţi arestaţiA urlă$ ţintindu=l !u pistolul pe Luii$ dar se pră+uşeşte înainte$
'or!ăind)
6i!uţul se rostooleşte într=o parte spre a evita !orpul în !ădere)
Auto(atul lui /arl latră) O siluetă !ade de pe a!operiş$ după !are !ade$ "ornăind un
pistol=(itralieră)
O oră (ai târ"iu totul s=a ter(inat) -ri"onierii sunt îndesaţi într=o +iseri!ă şi în Curul
lor roies! soldaţi tur+aţi)
8 /ăţeaua asta l=a o(orât pe +ătrânul Her+ert dintr=a 2=aA "+iară un .a!'t(eister
ras de la Artilerie) >i repede #e(eii un pu(n în #iură$ spărându=i +u"ele$ şi apoi o loveşte
!u !i"(ele între pi!ioare)
8 Târ#ăA urlă şi alţii) Ter(ină !u eaA
:n lo!otenent îşi !roieşte dru( prin (ulţi(e)
8 AtenţiuneA striă el$ !u vo!ea îne!ată de #urie)
-ână !e nu trae un #o! de pistol în aer$ soldaţii nu=l +aă în sea(ă)
8 -ri"onierii tre+uie trataţi !ore!t$ ordonă el) Doi nu sunte( nişte +andiţi$ !u( sunt
duş(anii noştri) Eo( !onstitui un tri+unal de urenţă şi vor #i î(puş!aţi !u toţii$ dar (ai
întâi tre+uie Cude!aţi)
8 Staţi nu(ai$ +leste(aţilorA O să vă s!oate( (aţele prin âtleCuri$ îi a(eninţă un
O+erCaeer pe !ei trei pri"onieri$ !are stau !u #aţa la perete şi !u (âinile î(preunate la
!ea#ă)
8 De !e să (ai pierde( ti(pul !u Cude!ata$ întrea+ă un 4e#reiter$ dintr=un +atalion
de pionieri) LArată spre o tânără #e(eie !are stă într=un !olţ)M /ăţeauaa asta î(i aparţine) -e
toţi dra!ii$ o să !ânte înainte de=a !răpaA
8 Aţi au"it !e=a ordonat lo!otenentul$ îi previne un .a!'t(eister de !avalerie pe
!âţiva soldaţi$ !are în!ep să #a!ă (ai (ult de!ât doar să$ a(eninţe) Doi sunte( HerrenvolN$
dar nu sunte( +rute)
8 /ând o veni <van :nter(ens!'$ aşa !a noi$ ti!ăloşii ăştia vor pri!epe !are=i
di#erenţa$ striă (aliţios un %eldHe+el)
:n soldat înalt şi sla+ îl po!neşte pe un tânăr !u ţeava auto(atului)
8 -or!ul ăsta ne=a distrus !ăruţa=+u!ătărie) El e ne(erni!ul !ăruia tre+uie să=i
(ulţu(i( !ă nu vo( (ân!a ni(i! astă"i la !ină)
8 Spare=i #aţa$ suerea"ă un in#anterist +ătrân$ !u un !ârnat su+ +raţ)
:n o#iţer (aistrat s=a instalat îndărătul altarului$ !are$ !u aCutorul unui stea$ a #ost
trans#or(at într=un pupitru al Cude!ătorului) O!'elarii săi #ără ra(e re#le!tă lu(ina asupra
!elor două şiruri de pri"onieri aliniaţi înaintea sa) >şi dree lasul$ s!oate la iveală o listă
lună şi$ !u o vo!e piţiăiată$ în!epe să le re!ite nu(ele) După #ie!are nu(e$ ridi!ă privirea
şi spune sole(nI
8 >n nu(ele %&'rerului şi al poporului er(an$ te !onda(n la (oarte prin
î(puş!areA
Repetă a!eastă #or(ulă de şai"e!i şi şapte de ori)
/onda(naţii sunt duşi a#ară din oraş într=o !arieră de piatră$ la o (ilă depărtare de
Sa(aila$ iar pionierii le în(ânea"ă !âte o !a"(a) Tre+uie să sape !u toţii o roapă !o(ună)
9sta=i !el (ai pra!ti! (od de=a re"olva lu!rurile)
După !e=au ter(inat$ şter !a"(alele înainte de a le înapoia străCerilor lor) Sunt ţărani
săra!i şi !unos! valoarea unei !a"(ale)
:n lo!otenent #oarte tânăr !o(andă plutonul de eGe!uţie) Transpiră şi se +âl+âie
aitat)
-ri"onierii sunt aliniaţi de=a lunul (arinii ropii$ în aşa #el în!ât să se pră+uşeas!ă
pe spate dire!t în ea)
8 Haide$ 'aideA striă lo!otenentul) :r(ătorul$ ur(ătorul$ să vede( !eva (ai (ultă
(iş!are pe=ai!iA
Tânărul !are a distrus !ăruţa=+u!ătărie e atât de speriat în!ât !ade în roapă$ şi !eilalţi
pri"onieri sunt nevoiţi să=l aCute să iasă)
/âţiva dintre ei !ântă „<nternaţionala* şi striă „Da"işti u!iaşiA*)
/olonelul$ !are a venit să asiste la eGe!uţie$ îşi eGpri(ă ad(iraţia #aţă de
!o(porta(entul pri"onierilor)
8 EG!elent$ eG!elentA spune el) Au !eva de învăţat trădătorii er(ani de la oa(enii
ăştia) E o plă!ere să=i ve"iA
8 %ără îndoială !ă Do(nul va ţine !ont de asta$ #a!e adCutantul$ !u un nod în ât)
8 Li se !uvine$ spune !olonelul$ un o( #oarte pios)
După !e a #ost eGe!utat şi ulti(ul !onda(nat$ se arun!ă pă(ânt deasupra lor şi
pionierii îl +ătătores!)
-orta o !oteşte !u 6er!edesul pe o stradă lăturalni!ă$ a!operită !u pietriş) :n pod de
pe şoseaua prin!ipală a #ost arun!at în aer)
Deodată are lo! o eGplo"ie răsunătoare şi şoseaua se despi!ă) O perdea de #lă!ări se
înalţă spre !er$ în ti(p !e 6er!edesul e săltat în aer şi !ei patru oa(eni arun!aţi din el)
8 ;i=a!u( !e #a!e(? piuie Luii ne#eri!it$ la adăpostul unei !ăpiţe de #ân$ privind
6er!edesul distrus) Sinurul o+ie!t ră(as neatins e steuleţul de !o(andant pe !are -orta
îl vâră la !entură) -oate !ă$ (ai târ"iu$ va #i de #olos)
8 ;i=a!u(? întrea+ă /arl$ înriCorat) O să aCun vreodată la 4er(ers'ei($ să în!ep
să=(i eGe!ut !ei "e!e ani?
8 %ie!are "i pe !are=o petre!i !u noi e o "i (ai puţin din !onda(narea ta$ îl linişteşte
6i!uţul)
8 De !e nu a( ră(as eu la ai (ei? se tânuie Luii$ !u lasul îne!at de la!ri(i) Aş #i
pri(it +u!ătărie nouă de divi"ie) Di!iodată ar(ata italiană #a!e ră"+oi #ără +u!ătărie pentru
„spa'etti /ar+onara*)
>n ti(p !e păşes! a+ătuţi pe şosea$ în!epe să plouă) De pe !ul(ile (unţilor !o+oară
#riul) ,os$ în vale$ şerpuieşte Dunărea$ !enuşie şi tristă$ iar în depărtare latră
puşti=(itralieră)
/ând se înserea"ă$ se adăpostes! într=o vilă re!e şi neospitalieră de la (arinea unui
sat$ dar ni!i nu apu!ă să aţipeas!ă !ă sunt tre"iţi de un rup de in#anterişti !are !aută$ la
rândul lor$ adăpost)
:n lo!otenent se răsteşte la ei şi le ordonă să=şi pre"inte a!tele) A!estea arseseră însă
o dată !u 6er!edesul)
8 6âine veţi #i daţi pe (âna -oliţiei (ilitare$ latră el$ +rus!)
8 Doi sunte( -oliţia (ilitară$ spune (ândru 6i!uţul$ s!oţându=şi la iveală plă!uţa)
>n a!eeaşi !lipă$ a#ară în!ep să răpăie pistoale=(itralieră şi renade de (ână s#âşie
şoseaua) Eo!i aspre striă ordine în sâr+eşte)
8 6iş!aţiA ţipă lo!otenentul) -arti"aniiA
8 S=o ştere( de=ai!i$ şopteşte -orta şi se stre!oară pre!aut prin uşa din dos ur(at
îndeaproape de !eilalţi trei)
>n ti(p !e plea!ă$ un rup de parti"ani pătrunde în vilă) Siluete săl+ati!e apar de pe
stră"ile lăturalni!e$ /o!teiluri 6olotov pătrund prin #erestrele !aselor)
8 Hai (ai departe$ rânCeşte -orta$ săltându=se într=un !a(ion al unui !onvoi !are se
îndreaptă spre Belrad)
/u puţin înainte de a pătrunde în Belrad$ !onvoiul e supus unui ata! aerian)
/a(ionul !u !are au !ălătorit e a"vârlit în (iClo!ul unui !â(p) -orta e lovit în u(ăr de
!âteva şrapnele) -i!iorul 6i!uţului e "dro+it su+ o ladă !u (uniţie) Braţul lui /arl e rupt)
Se târăs! opti(işti până la Belrad şi se pre"intă la un spital de !a(panie) 6i!uţul
#oloseşte o puş!ă drept !ârCă) Luii speră !ă va ăsi un tren din Belrad !u dire!ţia <talia)
8 6ai +ine erai şi tu rănit$ spune -orta$ #iGându=l pe Luii !u privirea şi
(ânâindu=şi auto(atul) @i=ai #i #ă!ut rost de a!te noi)
>n :+i$ ni(eres! din nou în (iClo!ul #o!ului) O renadă eGplodea"ă în #aţa lui Luii$
s(ulându=i Cu(ătate din #aţă şi un +raţ) Fa!e e(ând şi$ înainte !a !eilalţi să apu!e să=i
a!orde pri(ul=aCutor$ e (ort din !au"a sânelui pierdut)
>l înroapă în rădina din #aţa !asei unui lu!rător de la /ăile %erate$ şi=i aaţă !as!a
!u pene de Bersalieri de !ru!ea de (estea!ăn în#iptă pe (or(ânt)
8 Opt "ile sunt de aCuns$ spune !u a!reală un o#iţer (edi! din La"aretul de Re"ervă
0O1 din Belrad)
:n tunar de la Antiaeriană le spune$ !u un aer vesel$ !ă pa!ientul !are o!upase (ai
devre(e patul lui -orta (urise !u o oră în ur(ă)
8 Asta=i +a#tă$ i"+u!neşte -orta$ (ulţu(it) Du$ (or prea des doi inşi unul după altul
în a!elaşi pat)
8 6i=au tre!ut o dună roşie prin a!te$ spune în!et un in#anterist$ din !olţul în !are
şade privind o (us!ă de pe a+aCurul lă(pii !u( îşi aranCea"ă aripile) /redeţi !ă (ă vor
î(puş!a după !e (ă în"drăvenes!?
8 Bineînţeles !ă te vor î(puş!a$ spune 4e#reiterul de la Artilerie$ !are se a#lă în
spital de (ultă vre(e) Tu$ #răţioare$ eşti de sus până Cos o rană provo!ată prin auto(utilare)
/ei (ai (ulţi indivi"i de pe=ai!i sunt +ătuţi în !ap$ spune$ întor!ându=se !ătre -orta) Da!ă
ina(i!ul ar in#iltra un spion pe=ai!i$ ăla s=ar du!e înapoi şi=ar raporta !ă întreaa Ar(ată
er(ană e #or(ată nu(ai din (ania!i) Ave( şi un tip din /orpul de (e!ani!i !onstru!tori)
Tre+uia să !onstruias!ă un 'orn pentru +u!ătăria /orpului de aprovi"ionare) >n (od !iudat$
s=a tre"it !u 'ornul ata !onstruit şi !u el însuşi în interiorul 'ornului$ #ără a #i în stare să
(ai iasă) Asta s=a întâ(plat într=o aripă (ai puţin #olosită a !lădirii şi$ în !onse!inţă$ a #ost
dat !a de"ertor) Da!ă nu tre!ea un +rutar prin în!ăperea în !are a!esta "ă!ea în interiorul
'ornului$ nu l=ar #i ăsit ni(eni ni!iodată) L=au s!os pe diliu de a!olo !u aCutorul !âtorva
!io!ane pneu(ati!e) Stătuse în 'orn doişpe "ile şi !ând l=au s!os delira) A!u( vor să=l #a!ă
să (ărturiseas!ă !u( !=ar #i #ost o tentativă de de"ertare) El "i!e !ă nu şi=a dat sea(a !e
#a!e şi !ă (ortarul s=a us!at înainte !a el să reali"e"e unde se a#lă) Du putea să iasă pe sus$
pentru !ă 'ornul se înusta pe (ăsură !e se înălţa) A!u( aşteaptă o !o(isie de la Berlin) Au
#otora#iat 'ornul şi i=au #ă!ut s!'iţe) Au în!er!at să se şi$ !aţere în sus pe el$ pe dinăuntru$
!a să se !onvină !ă într=adevăr tipul n=avea !u( să iasă pe=a!olo) Dar tot (ai vor să
de(onstre"e !=ar #i #ost o tentativă de de"ertare din partea a!estuia)
8 Da!ă nu putea ieşi din 'orn$ spune -orta !u serio"itate$ ar #i #ost !a( !o(pli!at să
de"erte"e)
8 Asta=i şi părerea noastră$ râde artileristul$ dar ăia !u epoleţii roşii sunt de altă
părere) :nul din -oliţia (ilitară îl vi"itea"ă în #ie!are "i şi şade lână patul său$ urlândI
„6ărturiseşte$ o(ule$ sau o păţeşti) Ai în!er!at să de"erte"iA*
8 Au şi ei nevoie de un a(ărât în !are să poată trae !u puş!a$ spune 6i!uţul$
su(+ru) :n ră"+oi #ără eGe!uţii nu=i un ră"+oi în reulă)
8 Sunt o ră(adă de rav=răniţi pe=ai!i) Eu însu(i (i=a( pierdut a(+ele pi!ioare şi
Cu(ătate din sto(a!)
8 Atun!i n=o să=ţi (ai 'aleşti întreaa raţie de (ân!are$ aşa=i? spune -orta$ !u un aer
pra!ti!) Tre+uie să te ândeşti şi la enul ăsta de pro+le(e pe ti(p de ră"+oi) /u( s=a
întâ(plat?
8 Ador(ise($ într=o livadă) $
8 Du sună peri!ulos)
8 Dar este atun!i !ând o (itralieră autopropulsată tre!e peste tine$ spune artileristul$
!u tristeţe în las)
8 Du vei #i a!u"at de auto(utilare? întrea+ă /arl)
8 Du$ totul s=a spart în !apul !o(andantului +ateriei) Livada era în a#ara
peri(etrului !â(pului de instru!ţie) Se a#la su+ !o(anda Divi"iei$ şi eu o pă"ea()
Dor(ea( în ti(pul pau"ei de (asă) /o(andantul +ateriei se târăşte a!u( pe #rontul de
răsărit$ !uleând (ine) ;o#erul a în!asat=o şi el pentru !ondu!ere neliCentă) >n +e!i la
Torau)
8 >n -avilionul B se a#lă doi inşi$ unul a or+it şi !elălalt a a(uţit$ spune artileristul)
Se preăteşte o re"ervă şi pentru sur"i) >n !lipa de #aţă nu=i de!ât unul surd$ şi pe ăsta îl
î(puş!ă săptă(âna viitoare) Re#u" de eGe!utare a ordinului) :itase să=şi vâre dopurile în
ure!'i) Era de la artileria de pe !ăile #erate) Au ţinut !onsiliul de ră"+oi lână patul său şi au
#ost nevoiţi să=i !o(uni!e sentinţa în s!ris$ pentru !ă nu era în stare s=o audă$ De atun!i
plâne întruna şi în!ear!ă să se pre"inte voluntar pentru ori!e$ dar !ine are nevoie de un
soldat !ăruia să i se s!rie toate ordinele?
8 Du$ nu prea=i ti(p pentru aşa !eva$ !onsi(te -orta$ ânditor)
8 >n -avilionul A îi ave( pe si(ulanţi) -e=a!olo$ viaţa e (ai dina(i!ă) >n #ie!are
di(ineaţă$ toarnă în ei o do"ă de purative şi una de vo(itive$ indi#erent de +oala pe !are o
a!u"ă) A!elaşi rei( şi înainte de !ul!are) :n +anal !a" de ti#os a (urit alaltăieri din !au"a
asta) E unul a!olo !are #a!e pe ne+unul deCa de un an între) >ndată !e se apropie !ineva de
el$ (ârâie !a un !âine şi sare să=l (uşte de pi!ioare) Dar !el (ai interesant !a" dintre toate e
al puştiului din patul de lână noi) ;i=a rupt âtul în!er!ând să le arate !a(ara"ilor !u( se
dansea"ă -risiadsNa) S=a în!ins prea tare dansând şi$ !ând a venit !lipa saltului !elui (are în
aer$ a !al!ulat reşit distanţa$ sărind pe ea() >n !ădere$ a rupt un !atar pentru steauri$ s=a
dat peste !ap$ şi ar #i ateri"at în pi!ioare da!ă nu ar #i #ost dat din nou peste !ap de !ătre un
panou !u o lo"in!ă pentru rei(ent) Aşa stând lu!rurile$ a !ă"ut în ă(ălie şi şi=a #rânt
âtul) Dar unde (ai pui !ă=l şi !ostă) < s=a spus !ă a!!identul nu s=a produs în ti(pul
servi!iului$ !a ur(are tre+uie să plăteas!ă toate pau+ele$ plus trata(entul (edi!al)
8 Asta îl va învăţa (inte să evite a#urisitele alea de dansuri ruseşti$ #iloso#ea"ă -orta)
6ie=(i pla! Co!urile (ai liniştite) /ând te arun!i într=un vals$ !el puţin ai o parteneră de
!are să te aăţi)
8 Ar #i nevoie să pune( (âna pe preot şi să ne (ai spălă( !onştiinţele de pă!ate$
spune un draon)
8 ;i=o s=o luă( i(a!ulaţi de la în!eput) Ai dreptateA !onsi(te -orta)
:şa se dă în lături$ i"+indu=se de perete$ şi un soldat (i! de statură$ în uni#or(ă
#inlande"ă$ pătrunde ălăios în salon) -oartă pe u(ăr o uni#or(ă nou=nouţă de !ăpitan)
-o!neşte din !ăl!âie şi salută)
8 /aporal de vânători <ussi La(io din TaiCala$ ni(erit ai!i din reşealăA
>şi atârnă uni#or(a de la(pă$ se !aţără pe (asă$ îşi taie !âteva #elii dintr=un !odru
(are de pâine şi trânteşte o +u!ată roasă de !ârnat între ele)
8 /are dintre voi a #ost la Daesset? întrea+ă el$ !u ura plină)
8 De"+ra!ă=te şi vâră=te în pat$ ordonă o soră$ intrând în salon) ,os de pe (asă şi ia
uni#or(a de pe la(păA
8 Eoi$ !ăţelelor er(ane$ sunteţi +une să daţi ordine$ striă <ussi$ dar ai riCă) Eu sunt
!aporalul La(io din Batalionul 3 Sissi şi la Bariliuto (i se spunea „s!ursoarea lui
Du(ne"eu*) >n Barelia nu suportă( să ne spună ni!i o !ăţea er(ană !ând să (ere( la
!ul!are) Da!ă vre( să stă( pe (asă$ atun!i stă( pe (asă$ pe Du(ne"eul (euA :răs!
(uierile !are în!ear!ă să dea ordine) Lo!ul #e(eilor e la +u!ătărie sau să ne #a!ă să ne
si(ţi( +ine la saună)
Sora dă din !ap şi plea!ă de îndată !e a #ă!ut patul)
8 La Daesset$ a( aranCat un +atalion de #uste din Leninrad$ pe !instea (eaA Erau
adevărate #ii!e ale lui Satan$ nu !a olitoarea asta de ţu!ale !are îşi în!'ipuie !ă poate
porun!i unui !aporal #inlande") Da!ă vreau să stau pe (asă$ atun!i stau pe (asă)
8 %e(ei=soldat? întrea+ă artileristul$ !u (irare)
8 >n Rusia nu=i nevoie să ţi se +ălă+ăne un (ădular între pi!ioare !a să du!i în
tranşee o viaţă î(puţită de in#anterist) Ti!ăloasele alea !o(uniste ne=au arun!at loanţele
lor de (itralieră atâtea !âte au avut) ;i pe ur(ă au sărit la +ătaie !u paturile ar(elor) Avea(
două !o(panii de trupe de vânători din Batalionul Sissi$ şi era( pe ur(ele lor în!ă de la
Suo(isal(i) A #ost un dru( reu) Deseori era( în teritoriul ina(i!) De deplasa( atât de
repede în!ât era reu să du!i o viaţă nor(ală) Ruşii ăştia par!ă si(t în #ie!are !lipă
respiraţia noastră$ a #inlande"ilor$ în !ea#ă) /o(andantul nostru de !o(panie$ #iul unor
păâni din La'ti$ !are n=avea în !ap de!ât (oarte şi #e(ei$ 'otărâse !a unele dintre #e(eile
astea de la Leninrad să #ie ale lui) Oa(enii !are !ites! şi alt!eva de!ât nu(ai Bi+lia$ şi
!are ştiu despre !e e vor+a$ spun !ă e (inunat să te tăvăleşti prin #ân !u una dintre !ăţelele
astea ideoloi!e) -oate !ă n=ar #i stri!at să !iti( !âteva !ărţi din +i+liote!ile pe !are le=a(
ars pe dru() /red !ă n=a( (ai #i #ost atât de veseli) De două ori a( #ost !ât pe=ai!i să
pune( (âna pe ele) -'iii$ ale dra!ului (ai erauA -oţi adul(e!a în aer #e+ra asta !o(unistă
şi #anati!ă) Le pro(itea( de toate$ doar să ridi!e (âinile şi să se predea) /ăpitanul nostru
avea un aparat !are îi a(pli#i!a vo!ea şi (ai ştia Eor+i şi ruseşte$ aşa !ă înţeleeau !e le
spunea(I JerusAi roi+ Dar n=au vrut să arun!e ar(ele) Du ştiu de !âte ori le=a striatI Stoi+
prin aparatul său) Di!i un o( !reat de Du(ne"eu nu le poate deter(ina pe ti!ăloasele astea
!o(uniste să arun!e ar(ele şi să s#ârşeas!ă lupta)
<ussi tri(ite un Cet lun de s!uipat pe ea( şi (ai ia o +u!ată de !ârnat) >n a!elaşi
ti(p$ (este!ă şi tutun)
8 E +un la ust? vrea să ştie /arl)
8 Da!ă n=ar #i$ n=aş #a!e=o$ nu? răspunse$ nepăsător$ (i!uţul #inlande"$ (uş!ând din
pâine) >n !ele din ur(ă$ le=a( tot ur(ărit pe (uieri până la (are$ de unde nu puteau aCune
înapoi a!asă de!ât înot$ !ontinuă el$ dar politi!a lor nu le=a #ă!ut !'iar atât de năroade)
A!u(a$ !ei (ai (ulţi dintre noi sunte( !reştini şi si(ţi( !ă e pă!at să î(puşti #e(ei$ !'iar
da!ă sunt şi nişte !ăţele de soldăţoai!e !o(uniste)
La în!eput$ le=a( luat !u +inişorul$ dar$ în !urând$ a tre+uit să ne ră"ândi() Ele
!ântau !ânte!e păâne şi se dădeau la noi !u !a"(ale de in#anterie$ aşa !ă a( #ost nevoiţi să
le înţepă($ pe i!i$ pe !olo$ !u loanţe) Suo(i
0Q
=le noastre erau în!inse la roşu) Dar tre+uia
0Q Suo(i 8 denu(ire dată în Caron pistoalelor=(itralieră #inlande"e
să !ontinuă( până !ând #ie!are dintre ele era (oartă !a un 'erin în piaţa din .i+or) -e
ur(ă a( eli+erat !e (ai era pe=a!olo$ şi a( luat !u noi (ulte lu!ruri #olositoare) /ăpitanul$
#iul ăla de diavol$ le=a luat tot părul) Din el şi=a #ă!ut perii #ine pe !are să şi le=atârne pe
pereţii din !asă$ pentru a=şi a(inti de soldaţii ăştia !u #ustă din Leninrad)
Sora revine î(preună !u doi %eldHe+eli din /orpul (edi!al$ !are !aută âl!eavă$ dar$
înainte !a a!eştia să s!oată vreo vor+ă$ <ussi !o+oară de pe (asă$ îşi îndeasă +ereta lui
#inlande"ă de s!'i pe !ap$ salută şi i"+u!neşte într=un !ânte! ră!nitI
?ă)boiul ne călău)ea paşii
&rin grindină, )ăpadă şi mocirlă,
&lecam unde şuieră gloan#ele,
Departe de patrie, prieteni şi bl"nde#e.
Jia#a de-aici din tranşee
8u- i doar distrac#ie şi bere,
Li poate că- n cele din urmă
Jom muri pentru ceea ce apărăm.
8 Du (ai spune ni(i!$ se întoar!e el !ătre soră) 6ă voi da Cos de pe (asă$ î(i voi
lua uni#or(a de pe la(pă şi (ă voi +ăa în pat) Asta o #a! pentru !ă vreau eu$ nu pentru !ă
(ă o+lii tu)
%ără să=i învredni!eas!ă pe !ei doi %eldHe+eli şi pe soră !u vreo privire$ atârnă
uni#or(a de !ăpitan #inlande" pe !uierul din spatele patului$ o perie riCuliu$ !u o (i!ă perie
de 'aine$ lustruieşte leul %inlandei de pe revere şi îl salută) Apoi se de"+ra!ă tă!ut şi=şi
î(pa!'etea"ă uni#or(a$ după o+i!eiul din ar(ata #inlande"ă)
8 /e uni#or(ă ai a!olo? întrea+ă -orta$ !urios)
8 Doar ve"i !ă e uni#or(a unui !ăpitan #inlande" de ,aeersA
01
8 -entru !e nai+a o !ari după tine? Doar nu eşti !ăpitanA intervine 6i!uţul)
8 Doa(ne$ daJ proşti (ai sunt ne(ţii) Du pri!ep !u( de=aţi avut îndră"neala să
intraţi într=un ră"+oi) Di!i (ă!ar nu ştiţi !ă ăina e (ai (are de!ât puiul) /ine a "is !ă aş #i
!ăpitan de vânători? Da!ă a spus=o !ineva$ a!ela e un (in!inos) Sunt !aporal în Batalionul
Sissi şi uni#or(a a( şterpelit=o de la !roitorul din Buusa(o) Tre+uia s=o poarte !ăpitanul
Rissanen la o petre!ere distinsă$ dar$ slavă Do(nului$ n=a( plătit în!ă ni!i o (ar!ă pentru
ea) %ără îndoială !ă distinsul !ăpitan (ai şade şi a!u( în i"(ene şi (ă aşteaptă) D=avea
de!ât un veston de !a(panie în !are=l 'ărţuise pe ina(i! luni de "ile$ ast#el în!ât a!u( se
to!ise şi se pătase niţel) Di(eni nu se poate pre"enta la o petre!ere !u #e(ei drăuţe şi
o#iţeri eleanţi într=o vestă ve!'e de vară de !o(+atant #inlande"$ !'iar da!ă are stele pe
uler) 6ai devre(e sau (ai târ"iu$ tot o să=i du! uni#or(a asta) /red !ă tre+uie să=l sun
înainte de a (ă întoar!e) Tre+uie să vă (ărturises! !ă do(nul !ăpitan Rissanen poate
deveni #oarte aitat la !ap) O vre(e$ a #ost la a"ilul Lapinta'ti$ de lână HelsinNi$ pentru !ă$
în ti(pul unei !ri"e$ a î(puş!at un pădurar$ dar !ând a venit ră"+oiul ăsta a #ost lipsă de
o#iţeri$ aşa !ă l=au de!larat vinde!at) /olonelul are ordin să nu=l enerve"e) /ând nu e #urios$
e un o( #oarte !u(se!ade) Da!ă n=aţi #i #ost voi$ ne(ţi tâ(piţi$ !ăpitanul Rissanen şi=ar #i
pri(it de (ult uni#or(a şi ar #i putut (ere la (ulte +aluri şi petre!eri distinse)
8 Du vor+iţi prostii$ râde artileristul) /u( putea( #i noi$ er(anii$ răspun"ători
pentru #aptul !ă nu şi=a pri(it uni#or(a !ăpitanul tău?
I Da!ă ai #i întâlnit vreodată rei(entul vostru SS Alpin „Dord*$ n=ai (ai între+a !a
un tâ(pit$ răspunde <ussi$ des#ă!ându=şi +raţele într=un est neputin!ios) 6i=au ordonat să
(er !u ei$ au #ă!ut ălăie (are şi au spus o ră(adă de prostii în ne(ţeşte) După !u(
au"iţi$ sunt în stare să vor+es! +ine er(ana$ dar ţăranii ăia nu puteau să (ă înţeleaă) La
Oulu$ (=a( tre"it$ dintr=o dată$ prin nu ştiu !e întâ(plare !iudată$ la +ordul unui (are
vapor !u a+uri !are purta nu(ele de „SS Diedeross* şi a( !ălătorit pe vaporul ăsta printr=o
ră(adă de lo!uri$ pe !are nu le=aş #i vă"ut ni!iodată da!ă oa(enii ăştia !u !apete de (ort
nu (=ar #i luat !u ei) 6=au tri(is apoi de la rei(ent la rei(ent) D=ar #i eG!lus să=(i #i
vrut +inele şi să (ă s!ape de (onotonia ră"+oiului ăstuia) A( #ost la Ssennosero$
Bl&(asHare$ Rovanie(i şi BarunNi$ !a pe ur(ă$ într=una din "ile$ să (ă tri(ită î(preună
!u Divi"ia 0R1 turiniană de in#anterie la Ha((er#est) De a!olo a( (ers (ai departe !u
vaporul$ un ţu!al s!âr+os de vapor$ şi avea( i(presia !ă #ie!are e oare!u( speriat) De
01 ,aeers 8 vânători
deplasa( de par!ă Satan$ în persoană$ era la !urul nostru$ strânând şuru+ul) >n !lipele alea$
a!osta($ apoi o lua( repede din lo!) A( #ost prin (ulte$ (ulte lo!uri din Dorveia) Du
!unos! nu(ele tuturor oraşelor) Du erau nişte denu(iri sonore$ ast#el în!ât n=avea( ni!i un
(otiv să le ţin (inte)
>ntr=o di(ineaţă$ aCune( într=o altă ţară$ în Suedia) Toate vaoanele au #ost siilate
şi suede"ii ăia se învârteau pe=a!olo înar(aţi$ în!er!ând să pară în#ri!oşători) Dar erau
ridi!oli) Da!ă i=ar #i vă"ut duş(anul$ putea ple!a a!asă (ulţu(it) La Enel'ol($ au
dispărut douăştrei de oa(eni) De(ţii spuneau !ă pe=a!olo (ereu dispăreau oa(eni$ ori!ât
de severă ar #i #ost pa"a) Era !a şi !u( i=ar #i în'iţit !ineva sau !eva) /ălătoria a #ost
neo+işnuită) /u toţii !ântau şi erau #eri!iţi$ până !ând au aCuns la Enel'ol() Dar$ îndată
!e=au ple!at de=a!olo$ nu vedeai de!ât !'ipuri poso(orâte şi de"a(ăite) La Trelle+5r$
(=a( dus să (ă pli(+$ lu!ru pe !are n=ar tre+ui să=l #a!i da!ă nu eşti suede") Totul e şui şi
!u !uru=n sus în ţara aiaA Aştepţi !u(inte să traverse"i strada$ uitându=te la stâna$ aşa !u(
ai #ost învăţat$ şi apare$ deodată$ un !a(ion !are (ai=(ai !ă=ţi "+oară nasul) <ntri în pani!ă
şi în!epi să aleri$ uitându=te (ereu în dreapta$ dar diavolii ăştia dau peste tine de unde te
aştepţi (ai puţin) /ând aCuni în (iClo!ul şoselei şi te uiţi la dreapta$ !u( #a! toţi oa(enii
!u +un=si(ţ$ se năpustes! asupra ta din stâna şi te vânea"ă !a pe=un şoare!e) 6=a( în#uriat
atât de tare în!ât (i=a( s!os +aioneta şi a( în!eput să urlu străve!'iul striăt de luptă al
ar(atei #inlande"eI Hug ind, nordens drenge+
7O
.
;i în!'ipuiţi=vă !ă suede"ii s=au pus în (iş!are) Ee!inii noştri ruşi n=ar #i putut=o #a!e
(ai iute) :n poliţai$ !u o sa+ie la şold$ a în!er!at să=(i stea în !ale)
8 Baă=te pe unde=ai venit) >n ori#i!iul (ă=tii$ a( striat eu) /ale des!'isă pentru #iii
li+eri ai %inlandeiA
Au venit (ai (ulţi şi=au în!er!at să (ă areste"e$ dar n=au reuşit) Di!i un suede" !u
pi!ioarele lui !a nişte s!o+itori nu$ e în stare să i se opună unui !aporal #inlande" din
,aeers$ !are a tri(is (ai +ine de o sută de ve!ini de=ai noştri lipsiţi de Du(ne"eu în
+raţele lui Satan) Apoi au apărut poliţiştii (ilitari ne(ţi$ !u !ăştile lor de #ier vi!torioase şi
!u toată artileria personală pe !are=o puteau !ăra$ aăţată de ei) >(i "+ierau în #aţă tot #elul
de !uvinte păâne) Suna !a o petre!ere ruseas!ă) De=a( distrat !a( vreo Cu(ătate de oră)
Sânele !urea ârlă şi uni#or(ele erau în "drenţe) A #ost o "i (inunată)
„Slavă Do(nului*$ ândea( eu$ !ând a( aCuns din nou la +ordul vaporului) „A!u(
ne îndreptă( din nou !ătre %inlanda$ !u uni#or(a !ea nouă a !ăpitanului Rissanen*) Dar a(
#ost din nou de"a(ăit) A( ateri"at în 4er(aniaA *%oarte +ine$ (i=a( spus) A!u($ <ussi$
vei vedea 4er(ania) O să ai !e povesti !ând te vei întoar!e în BareliaA* Dar or să !readă !u
toţii !ă spun (in!iuni) Ereţi să=(i #a!eţi plă!erea şi să vă îns!rieţi nu(ele în !arnetul (eu
de servi!iu? E şta(pilat peste tot) D=aş #i +u!uros ândindu=(ă !ă (ă pot pune la "id drept
trădător !ând o să aCun din nou a!asă)
8 O să ai nevoie de o ră(adă de şta(pile !a să ţi se !readă toată povestea asta$
!'i!oteşte -orta)
8 Atun!i lasă=i să (ă +ănuias!ă$ urlă <ussi$ dând !u pu(nul în pătură) Bănuiala nu
#a!e rău) E un lu!ru sănătos) /e=ar #i da!=a( !rede toate (in!iunile pe !are politi!ienii le
îndruă săra!ilor? La Berlin$ a( dat peste un (aior #inlande"$ un +ăr+at lun şi slă+ăno$
!u +oneta trasă pe o!'i$ de par!ă i=ar #i #ost #ri!ă să nu #ie re!unos!ut şi dus în #aţa /urţii
6arţiale să răspundă pentru !ri(ele sale) Era un o( rău$ !u pinteni şi !i"(e nere de
!ălărie$ !u toate !ă nu era ni!i (ă!ar draon) Du=(i pla! indivi"ii ăştia !are poartă pinteni$
dar nu ştiu ni!i să (eară pe +i!i!letă) Avea pe !'ip a!eeaşi eGpresie pe !are=o au toţi
do(nii$ ăştia distinşi şi radia de (ilitaris() Se lăuda !ă (ă poate eGpedia urent înapoi în
%inlanda) Doi tipi de la 6isiunea (ilitară #inlande"ă (=au !ondus la tren) >n dru( spre
ară$ a( arun!at o o!'eadă prin oraş şi a( reuşit să=i trae( o +ătută #inlande"ă) După
!âteva dis!uţii !u ne(ţii din ară$ ni s=a per(is să tre!e( de +ariere) De(ţii (=au aCutat să
(ă ur! în tren$ şi=a( ple!at) /ei doi prieteni (i=au #ă!ut se(n !u (âna şi=au striat „:raA*
!ât ti(p au #ost în stare să "ăreas!ă trenul)
/e s=a (ai întâ(plat la Berlin$ nu ştiu$ dar trenul (erea în dire!ţie opusă) >n lo! să
aCun la HelsinNi$ sunt a!u( la Belrad şi ai!i a( #ost rănit) Toţi au !ăpiat în lo!ul ăsta)
>(puş!ă oa(eni peste tot) „Opriţi$ #ii ai lui SatanA Eu nu sunt nea(ţA Eu sunt un !aporal
#inlande" în ,aeeri$ !are n=are trea+ă !u ră"+oiul de pe=ai!iA*$ le=a( striat) Dar tot au
!ontinuat să traă în (ine şi$ în !ele din ur(ă$ (=au ni(erit$ dra!iiA
7O 'ovi#i tare, băie#i ai 8ordului+
>şi trae pătura peste !ap$ se !ul!uşeşte !a un !âine şi adoar(e i(ediat) Tot restul
şederii lui la spital n=a s!'i(+at o vor+ă !u ni(eni)
>ntr=o di(ineaţă$ devre(e$ sunt eli+eraţi şi li se dau ordine noi de deplasare) Au
devenit$ după !u( spune -orta$ oa(eni noi$ !u toate ve!'ile lor pă!ate iertate)
La ară$ li se spune !ă trenul lor nu va ple!a de!ât târ"iu$ în noapte$ aşa !ă se du! la
„Tri Sesira*$ unde -orta !o(andă !u eGtravaanţă „+osansN !u#e*) 4ăluştile le (ănân!ă
re!i$ dar asta nu le #a!e (ai puţin ustoase)
Dau peste trei prostituate şi se du! !u ele a!asă) Eor+a lui /arl$ „doar !a să vadă !u(
trăies!*)
-orta nu=şi a(inteşte din episodul ăsta de!ât nişte despuiate şi un s!aun !are se
pră+uşeşte)
8 E=n reulă$ vre( nu(ai !âteva deli!atese$ eGpli!ă -orta$ a(a+il$ ospătarului=şe#$ în
!ostu( de seară$ de la restaurantul de luG „Flatni BoNal*)
O or!'estră de !oarde !ântă Strauss şi în aer pluteşte un (iros de par#u(uri s!u(pe)
Oa(eni eleanţi se în'esuie în #oaier)
8 Du(ele (eu nu e Di!o$ spune ospătarul=şe#$ !u ră!eală)
8 Du? Ase(ănarea e i"+itoareA "â(+eşte -orta$ leănându=se pe pi!ioare) Dă=te la o
parte$ Di!o$ şi lasă=ne să intră(A
8 Du(ele (eu nu e Di!oA şuieră ospătarul=şe#$ înroşindu=se în o+raCi) Du(ele (eu
este -o(etniNsA
-orta se în!lină de la (iClo! şi=şi ridi!ă Co+enul al+en)
8 O+ere#reiter ,osep' -orta$ şi ăsta=i O+ere#reiter /reut"#eldt) Eino=n!oa$
6i!uţule$ şi salută=l !u( se !uvine pe (onsieur Di!oA
8 Salut$ a(i!e$ rânCeşte 6i!uţul şters$ înş#ă!ând (ânuţa al+ă a ospătarului=şe# şi
"dro+ind=o în pu(nul său uriaş)
-o(etniNs inspiră adân! şi=şi aranCea"ă !ravata al+ă)
8 >(i pare rău$ do(nule -orta) A!esta e un restaurant sele!t) Du v=aţi si(ţi în larul
du(neavoastră ai!i şi$ din ne#eri!ire$ toate (esele sunt o!upate)
6i!uţul i"+u!neşte într=un 'o'ot stupid de râs şi=şi tre!e !ara+a prin părul dat !u
+riantină al ospătarului=şe#$ #ă!ându=l să stea în s(o!uri)
8 Di!o$ Di!o$ eşti o lo"in!ă a#urisită) :ite a!olo o (asă oală$ !u două s!aune) >l
ridi!ă în aer pe -o(etniNs ast#el în!ât să poată vedea pe deasupra !apetelor (ulţi(ii de
oaspeţi
8 6are +rân"ăA "+iară -orta) O să luă( unul din s!aunele asteaA ;i$ !u un s!aun su+
+raţ$ îşi !roieşte dru( prin restaurantul alo(erat)
-o(etniNs e nevoit să alere !a să ţină pasul !u ei) >nCură în!et$ dar a(arni!$ în sâr+ă
şi er(ană)
8 6asa asta e re"ervată$ â#âie el$ vă puteţi aşe"a la !ea din !olţ$ dar nu(ai pentru o
oră) -e ur(ă va #i şi a!eea re"ervată)
8 ;i tu !ând eşti re"ervat$ Di!o? întrea+ă -orta$ âdilându=l su+ +ăr+ie)
8 -o(etniNs$ âCâie a!esta)
8 Erei să spui !ă nu eşti Di!o$ !ele+rul !ri(inal seGual? De ne!re"ut$ !e ase(ănareA
8 Eşti în reulă$ rânCeşte 6i!uţul$ tre!ându=şi din nou (âna prin părul
ospătarului=şe#) >şi de"+ra!ă vestonul şi=l atârnă de spătarul s!aunului$ se des!'eie la
!ravată şi la !ă(aşă şi îşi s!arpină pieptul păros)
Oaspeţii se 'ol+ea"ă spre (asa lor) Or!'estra îşi pierde rit(ul pentru !ă diriCorul uită
să (ai (işte +a'eta) :n !'elner (ititel$ !u o (utră de şoare!e$ le în(ânea"ă (eniul şi
aşteaptă !u !reionul preătit)
8 6i!NU$ ia !'estia asta de !itit de=ai!iA spune -orta) Doar nu sunte( la +i+liote!ăA
8 >l !'ea(ă 6i!NU? întrea+ă 6i!uţul$ privind la !'elner !u o eGpresie de (otan
#lă(ând)
8 Du=i li(pede? râde -orta) Da!=ar intra într=un spital$ n=ar (ai #i lăsat să iasă) L=ar
în!'ide !ât ai !lipi într=o !uş!ă$ la un lo! !u !eilalţi !o+ai)
8 /e dores! do(nii? întrea+ă (i!uţul !'elner$ ostil)
8 „-rase*$ !o(andă -orta aroant$ lăsându=se pe spate şi leănându=se !u s!aunul)
8 >(i pare rău$ (onsieur$ nu ave( pur!el de lapte prăCit pe proţap)
8 Atun!i$ !ur=de=şoare!e ne poţi adu!e$ dCuvi!?
8 /u plă!ere$ (onsieur) O doriţi iute?
8 Bine=nţeles$ 6i!NU) Doar nu=ţi în!'ipui !ă 'ali( to!ană sâr+eas!ă #ără să #ie iute)
Dar (ai întâi adă=ne !âte o porţie "dravănă de -oddvara!$ să ne stârni( po#ta de (ân!are)
8 -ui !u var"ă a!ră înainte de to!ană$ se (iră !'elnerul) Du !red !ă do(nii vor #i în
stare)))
8 Du !re"i ni(i!$ rânCeşte 6i!uţul) Ad=o (ai repede$ a(i!e)
8 Adu=ne înainte de toate !eai de prune !a să ne !urăţă( ra'atul dintre dinţi) Două
sti!le$ dar i(ediatA ordonă -orta)
Di!i n=apu!ă !'elnerul să des!'idă +ine pri(a sti!lă$ !ă deCa era oală)
8 9sta=i !el (ai +un !eai pe !are l=a( ustat în viaţa (ea$ ră!neşte 6i!uţul$
în!ântat)
8 D=are ni(i! !o(un !u !eaiul$ răspunde -orta) E spirt)
8 Atun!i de !e=i spun !eai? întrea+ă /arl$ uluit)
8 >n #elul ăsta$ nu=s nevoiţi să=şi (intă nevestele !ând le spun !=au #ost să +ea un
!eai$ eGpli!ă -orta)
După !e=au ter(inat !ea de=a doua sti!lă$ 6i!uţul îşi arun!ă +raţul după u(erii unei
doa(ne de la (asa ve!ină$ !are poartă o ro!'ie #oarte de!oltată$ şi îi dă un +o+ârna! peste
un sân de i=l s!oate a#ară)
-orta în!epe să !ânte un !ânte! o+s!en$ !u o vo!e ţipătoare)
/arl o înş#a!ă pe #ata !u ţiări şi în!epe să danse"e spietNa) @opăie şi ţiările sunt
presărate pe podea)
Ospătarul=şe# se apropie în #uă$ ur(at de doi !'elneri şi un portar)
8 ACune$ striă el$ în!et) Ai!i nu=i +ordel) A#ară !u voiA
8 >n!ă n=a( (ân!at$ protestea"ă -orta) %ii +ăiat +un$ Di!oA 6a(a ne=a dat voie să
veni( ai!i sinuri)
8 A#ară$ sau !'e( -oliţia (ilitară)
8 Du te osteni$ sunte( deCa ai!iA -orta s!oate la iveală nepreţuita sa +anderolă)
8 A"vârliţi=i a#arăA porun!eşte ospătarul=şe# portarului)
A!esta întinde o (ână destul de (asivă !ătre 6i!uţul)
8 Haide$ să n=ave( ne!a"uriA
8 Spare=i dinţiiA urlă -orta$ înş#ă!ând un platou !u var"ă a!ră de pe (asa ve!ină şi
repe"indu=l în #iura ospătarului=şe#) A!esta arun!ă în -orta !u un pa'ar de vin roşu) >n
!âteva se!unde n=a (ai ră(as ni(i! pe (asă !are să poată #i arun!at) 6i!uţul îşi
+alansea"ă !i"(a ţintuită$ nu(ărul patru"e!i şi nouă$ şi=i dă dru(ul) A!easta per!utea"ă
a(+a portarului$ !are s!oate un ţipăt şi în!epe să ţopăie într=un pi!ior)
Doi !'elneri în Ca!'ete ver"i de 'usar pun (âna pe /arl$ !are le dă în !ap !u o
s!ândură pe !are se taie !arnea)
%ata !u ţiările vine alerând şi "ârie #aţa 6i!uţului) A!esta o a"vârle în or!'estră$
!are !ântă neîn!etat valsul „Dunărea al+astră*)
-orta în#ie o #ur!uliţă în (âna ospătarului=şe#) O supieră "+oară prin aer$ î(proş!ând
!u supă de (iel în toate dire!ţiile)
Oaspeţii 'o'otes! de râs)/red !ă e un spe!ta!ol îns!enat$ La „Flatni BoNal* e (ereu
!âte un eveni(ent=surpri"ă)
:n 4eneral(aCor râde atât de tare în!ât îi !ade prote"a în supă)
La ple!are$ -orta ia două sti!le de şli+oviţă de pe un ra#t şi le de!lară !on#is!ate de
!ătre -oliţia (ilitară pentru anali"ă)
>n ti(p !e 6i!uţul tre!e pe lână +u#et$ este î(pinsă prin 'işeu o oală !u to!ană
sâr+eas!ă) O ia !a pe un dar$ însă (ai întâi vâră !apul prin des!'i"ătură !a să (ulţu(eas!ă)
Du protestea"ă ni(eni) /'elnerul=şe# e +u!uros !ă=i vede îndepărtându=se) -utuse
vedea întreaa sa !lădire pe !ale de a #i #ă!ută +u!ăţele)
8 O să pun odată un !o!teil 6olotov în du'eana aia$ "+iară -orta$ în ti(p !e se suie
într=o trăsură=taGi şi se îndreaptă spre ară)
Se du! în sala de aşteptare a !lasei întâi$ unde s!aunele sunt (oi$ instalea"ă sti!lele de
şli+oviţă şi oala !u to!ană între ei şi se pun pe trea+ă)
8 Ar tre+ui să ne întoar!e( şi să=i "+ură( s!ă#ârlia ti!ălosului de Di!o$ rae
6i!uţul$ !u ura plină) -e ur(ă ar tre+ui să=i dă( #o! portarului şi să privi( !u( se !oa!e)
Asta=i părerea (ea) De=a( pierdut de(nitatea) <=a( lăsat să=şi +ată Co! de noi) D=a(
repre"entat Eaterlandul !u( ar #i tre+uitA
:n aent de la /ăile %erate$ !are se îndreaptă spre ei să=i dea a#ară din sala de
aşteptare a !lasei întâi$ se ră"ândeşte !ând aude !uvintele 6i!uţului)
Trenul 'urdu!ăie printre (unţii întune!aţi şi tre!e raniţa #ără să opreas!ă) Are deCa
două "ile întâr"iere) La (arinea Budapestei$ opreşte$ aşteptând se(nalul de intrare)
-rivirea lui /arl !ade pe nişte (or(inte soldăţeşti$ !u !ăşti ruinite atârnate de !ru!i
rudi(entare)
8 Săr(anii +ăieţi$ spune el$ !u o vo!e (elan!oli!ă) Eaterlandul nu prea le o#eră
(ulte eroilor (orţi$ aşa=i?
8 Eaterlandul nu=i de!ât o adunătură de Cidani ş(e!'eriA a#ir(ă -orta)
:n pes!ăruş (are ateri"ea"ă pe una dintre !ru!i) -rotestea"ă ţipând !ând este onit de
o !ioară)
/urioasă$ !ioara îşi vâră !io!ul su+ !as!ă$ se opreşte o !lipă !a să=şi aranCe"e penele$
pe ur(ă !ontinuă !er!etarea)
8 :ite=o !u( !aută$ spune -orta) S!âr+a asta neară n=a uitat vre(urile +une în !are
!adavrele soldaţilor erau lăsate pentru !a !iorile să=şi o+ţină deli!atesa lor pre#erată$ o!'i de
oa(eni)
:n soldat le arată !iotul +raţului său)
8 Ban$ şi s=a rupt$ ne(ţilor$ eGpli!ă el într=o !iudată „linua #ran!a* auto'tonă$
esti!ulând$ în a!elaşi ti(p$ #reneti! !u (âna lui întreaă) 6ulţu(es! #ru(os) Pob tvoie
mati+ D=ave( !e (ân!a)
Trenul se târăşte în ara prin!ipală din Budapesta) Trei ore de aşteptare) Au prioritate
transporturile de trupe)
>n restaurantul Ceos din ară$ !are du'neşte a soldaţi nespălaţi$ în!ear!ă să (ănân!e
!eva)
6eniul e #oarte variat) Ale supă de pui !ondi(entată) Da!ă ar #i să #ie adevărat
(eniul$ a!esta !onţine !arne de pui$ ţelină$ (or!ovi$ 'i(+er us!at$ !eapă$ #asole verde$ ouă
şi lă(âi tăiate #elii) -ână la ur(ă$ se dovedeşte a #i doar apă ăl+ui=al+i!ioasă$ în !are !ea
(ai atentă inspe!ţie nu poate des!operi ni!i (ă!ar ur(e de răsi(e la supra#aţă) Supa de
pui !ondi(entată (ai e pe deasupra şi re!e)
8 Supa asta=i re!eA spune -orta$ arătând spre #ar#uria sa)
Ospătarul$ în !ă(aşa lui unsuroasă$ vâră un deet în supă !a s=o veri#i!e şi dă din !ap$
"â(+ind)
8 E !aldă$ do(nule soldat er(an)
8 E re!e$ do(nule !'elner unurA repli!ă -orta)
/'elnerul îl !'ea(ă pe +u!ătar$ un individ ras$ !u o !ăutătură rea pe #aţă$ !are apu!ă$
#ără o vor+ă$ linura lui -orta şi ustă supa)
8 /aldă$ rânCeşte el$ de"velind nişte dinţi neriK pe ur(ă se răsu!eşte pe !ăl!âie şi dă
să ple!e)
6i!uţul îl înş#a!ă de !ea#ă şi=l î(pine !u #aţa în supă)
8 Atun!i +ea$ ţian nenoro!itA ră!neşte el$ tur+at)
Bu!ătarul +ea !a un !al însetat$ pentru a nu se îne!a în supă) /elelalte două #ar#urii i
le varsă în pantaloni) :r(at de a(eninţări serioase !u( !ă=i vor "+ura !reierii$ ţâşneşte !a o
săeată spre +u!ătăria lui)
/ând părăses! restaurantul$ purtându=şi (ai departe #oa(ea nepotolită$ veteranul
unur dă #ua după ei)
8 D=a( de (ân!are$ striă el$ disperat)
Trenul e (ai (ult de!ât alo(erat) Du e lo! de!ât la !lasa întâi) >şi pot întinde
pi!ioarele$ în ti(p !e peste tot pasaerii sunt în'esuiţi !a sardelele) Au lo! !'iar şi la
toaletă$ de unde râd de !ei !are au nevoie s=o #oloseas!ă)
8 -işaţi=vă pe ea($ îi s#ătuies! ei$ dar nu î(potriva vântului$ vă ruă(A Ai!i e o
doa(nă !are vrea să se slo+oade) Are !areva un +u"unar de !au!iu!?
La tot pasul$ întâlneşti uni#or(e din toată Europa !entrală) -oliţişti (ilitari$ !u
tă+liţele lor în #or(ă de se(ilună$ îşi !roies! +rutal dru( prin în'esuială) Dau dis!ret din
!ap în #aţa !ivililor !u pardesie din piele şi !u pălăriile trase pe o!'i) 4estapo) Tot ti(pul
are lo! !âte=o veri#i!are) Dă=ţi nu(ai puţin dru(ul la ură şi vei si(ţi o (ână rea pe u(ăr
în !lipa în !are părăseşti trenul)
8 „4e'ei(e Staatpoli"eiA*
;i în!ă o persoană dispare #ără ur(ă)
Trei (ii de oa(eni se a#lă î(pa!'etaţi în trenul spe!ial !are se târăşte !u lu(inile
stinse spre 4er(ania) 4er(ania$ aşe"ată !a o tu(oare în (ăruntaiele Europei$ !u
!a"ăr(ile$ în!'isorile$ laărele de !on!entrare$ spitalele$ lo!urile de eGe!uţie şi !i(itirele ei)
O ţară în !are (ilioane de oa(eni torturaţi îşi petre! (aCoritatea nopţilor as!unşi prin
pivniţe)
6e!ani!ul lo!o(otivei ia un ât din ter(osul său !u !a#ea) /ondu!e neîntrerupt de
optspre"e!e ore) Reula(entul spune „nu (ai (ult de opt ore*$ dar a!u( e ră"+oi şi e !ri"ă
de (e!ani!i de lo!o(otivă)
/oleul său$ #o!'istul$ a"vârle !u lopata !ăr+une în !uptorul în!ins de su+ !a"an)
>n vaoanele de !lasa întâi$ !ălătorii se preătes! să (eară la !ul!are) :n O+erst în
i"(ene as!ultă povestea unui (aior din -oliţia se!retă)
8 La Odessa$ îi punea( pe toţi să stea în pi!ioare într=un !a(ion) /ând !a(ionul o
lua din lo!$ ră(âneau !u toţii aăţaţi în aer$ râde (aiorul) Era un spe!ta!ol !ara'ios)
O+erstul dă în!et din !ap$ !ontinuând să=şi stoar!ă riCuliu un !oş în #aţa olin"ii)
4e(ete preluni ră"+at din vaonul alăturat$ unde un (e!ani! ro(ân are riCă de
nevasta unui !olonel er(an) Ea #usese la Bu!ureşti în vi"ită la soţul ei rav=rănit)
6e!ani!ul o sărută şi=şi pli(+ă pal(a pe #undul ei rotund) Ea !'i!oteşte şi îl î(pine în!et)
El o întinde pe +an!'eta !apitonată !u pluş$ îi ridi!ă #usta !enuşie plisată în aşa #el în!ât
iese la iveală suspensorul ei neru) O ridi!ă puţin (ai (ult)
Ea râde eG!itată$ des#ă!ându=şi pi!ioarele)
8 Du$ şopteşte ea) Du tre+uieA
O înş#a!ă de dos şi=o î(pine spre el) >n rit(ul trenului$ !ei doi savurea"ă plă!erile
draostei)
>ntr=un alt vaon$ o in#ir(ieră er(ană stă întinsă !u #usta deasupra şoldurilor) :n
lo!otenent de in#anterie e !u #aţa între pi!ioarele ei) Ea îşi în!olă!eşte pi!ioarele după
ru(a"ul lui$ â#âind de plă!ere)
-e +an!'eta din #aţa lor$ un o#iţer din 6arină trae în Cos o pere!'e de !'iloţei$
pră"ulii peste !oapsele soţiei unui renu(it do!tor din Eiena) Deetele lui tra de nasturii de
la pantaloni) Ea priveşte #as!inată la !uplul de pe +an!'eta opusă)
-orta to!(ai a în!'eiat o a#a!ere în leătură !u un por! neru !are u(+lă în lesă !a un
!âine) /arl şi 6i!uţul Coa!ă +ar+ut !u doi (arinari) /ornetele sunt î(prăştiate pe podeaua
!are ţine lo! de (asă) >ntre arun!ături$ 6i!uţul (ânâie o ţăran!ă unuroai!ă între !oapse)
8 /ând aCuni în Hein HoUer Strasse$ întrea+ă de Al+ert ;(e!'erul) Te va aCuta să
ăseşti o (eserie potrivită) O (uiere !a tine n=ar #i tre+uit să se speteas!ă într=o nenoro!ită
de #a+ri!ă)
8 /e=o să spună 4estapoul? întrea+ă #ata$ neliniştită)
8 %ereşte=te de ei$ şi pe ur(ă !e nai+a=ţi pasă ţie !e=o să spună?
:rlete şi sunete !a de oră se #a! au"ite în noaptea neară) 6e!ani!ul s!apă din (ână
ter(osul !u !a#ea şi se năpusteşte la #râne) /oleul său e în uşă$ preătit să sară)
O+erstul în i"(ene trae neliniştit !u ure!'ea$ în (ână !u periuţa de dinţi) 6aiorul
sare de pe !uşeta de sus şi în!epe să=şi !aute #e+ril uni#or(a)
8 Avioane$ striă) D=au pa!e$ a#urisiţiiA Da!ă nu=i una$ atun!i e !ealaltă) Ar #i ti(pul
să se invente"e ar(a #inală)
8 /e se=ntâ(plă? întrea+ă in#ir(iera$ !are stă a!u( !u !apul între pi!ioarele
Leutnantului)
8 As!ultăA spune soţia (aiorului !ătre (e!ani!ul ei) %undul ei e ridi!at în aer)
8 Dă=o nai+iiA â#âie (e!ani!ul$ !are e pe !ale să ter(ine) ;i e 'otărât să ter(ine
!'iar da!ă întreaa aviaţie a(eri!ană ar ata!a trenul în a!elaşi ti(p) O înş#a!ă de !oapse şi
se opinteşte înverşunat în ea)
O#iţerul de (arină şi soţia do!torului sunt pe podea) Ea e deasupra) Sunt atât de
preo!upaţi de !eea !e #a!$ în!ât nu aud lasul ră"+oiului de a#ară)
8 /e dra!u? urlă 6i!uţul$ !are to!(ai îi dăduse !'iloţii Cos ţărăn!uţei) Du puteau
ti!ăloşii ăia "+urători să (ai aştepte "e!e (inute?
8 -le!ă($ spune -orta$ luând por!ul !el neru la su+ţioară)
/arl se arun!ă la podea şi=şi ţine (âinile deasupra !apului$ !a un (iClo! de prote!ţie
î(potriva a !eea !e va veni)
O #ată în pielea oală aleară pe !oridor ţipând$ ur(ărită de iu+itul ei în !iorapi şi
!ă(aşă s!urtă)
8 Soldatul er(an poate #i nu(it (urdar$ însă ni!iodată nu este (urdar$ a#ir(ă
(ândru un 4eneral (aior) Se adresea"ă într=un vaon i"olat unui rup de o#iţeri ro(âni şi
unuri) Du aCune până la ei "o(otul ,a+o=urilor !are se pră+uşes! din nori urlând şi
arun!ând proie!tile=trasoare spre linia #erată)
-ă(ântul ţâşneşte în !as!ade de a(+ele părţi ale liniei #erate) Bolovani şi noroi se
prăvăles! peste tren !a rindina)
La ur(ătoarea (ăturare$ loves! lo!o(otiva) %o!'istul se salvea"ă$ arun!ându=se în
ol) Se dă de=a +er+elea!ul pe pantă$ se ridi!ă şi ţâşneşte înspre pădure pre!u( un iepure)
Du e pri(a oară !ând îşi salvea"ă viaţa în #elul ăsta) Se arun!ă într=o (i!ă vale şi ur(ăreşte
!u privirea trenul !are pierde în!et din vite"ă)
8 Doa(ne S#inteA Doa(ne S#inteA i!neşte el) 9ştia #a! !urăţenie în toată reula)
Tunuri auto(ate +u+uie) :n alt vaon se rostooleşte pe pantă în Cos$ !ade într=o rână
şi dispare) :n vaon er(an şi unul iuoslav se ridi!ă în aer$ !ap la !ap$ !a într=o
î(+răţişare tandră) Roţile se pră+uşes! !u reutate peste linii)
O+erstul în i"(ene aleară plânând peste !alea #erată) :n proie!til=trasor tre!e prin
el) Se rostooleşte pe pantă !a un por! (ă!elărit)
O pere!'e de roţi s(ulse tre!e drept peste el$ tăindu=l în două)
6aiorul de poliţie aleară !u (apa sa neară$ (ar!ată „4eNados *$ su+ +raţI o (apă
!onţinând !onda(nări la (oarte) /ade într=o roapă$ dar ni(ereşte în ea în a!elaşi ti(p !u
o +o(+ă) Du ră(âne ni(i! din el$ ni!i din (apa lui „4eNados*)
%ata !ea despuiată s=a adăpostit su+ un vaon=restaurant) Su#lul unei +o(+e arun!ă
vaonul pe pantă în Cos) %ata e (ânCită de o latură a lui$ pre!u( untul de o #elie de pâine
!aldă)
<n#ir(iera şi lo!otenentul aleară de=a lunul trenului)
Di(eni nu +ăă de sea(ă !ă #ata poartă doar !iorapi şi suspensor) Aleară drept în
de#laraţia unui ,a+o şi ni!i (ă!ar nu si(te sărutul (orţii)
Soţia do!torului din Eiena e proie!tată pe #ereastră) :n !io+ lun şi as!uţit de sti!lă o
despi!ă de=a lunul) 6ăruntaiele ei atârnă de ea(ul spart al #erestrei)
O#iţerul din 6arină dispare !u totul) Du (ai ră(âne din el de!ât +oneta$ arun!ată pe
podeaua !o(parti(entului)
6aCoritatea pasaerilor "a! risipiţi printre pinii su+ţiri) /iori "+oară lin pe deasupra
trenului distrus)
Bo(+ele au penetrat până în interiorul trenului$ a"vârlindu=i pe !ălători între po(i)
@ipete şi urlete se ridi!ă din ră(ada (ă!elărită de !arne$ !reier$ oase şi (e(+re)
4eneral=(aiorul vo(ită deasupra unui !adavru) Striătele răniţilor înea!ă "o(otele
produse de el) De o+i!ei$ e (ândru de duritatea sa) A vă"ut destul sâne în viaţa lui şi e
o+işnuit !u priveliştea !orpurilor (utilate) Dar i(ainea (ăruntaielor vânăt=roşieti!e
a!operite de o (ulţi(e de (uşte$ îndopate şi lu!ioase$ e prea (ult !'iar pentru un dur
!o(andant er(an de divi"ie$ !are speră o (oarte eroi!ă)
-uţin (ai adân! în pădure$ "a!e un o#iţer SD) -rivind printr=un păienCeniş de a!e de
pin şi de lu(ină di#u"ă a "orilor$ vede ră(ăşiţele unei #e(ei răstinite în vâr#ul unui !opa!)
Braţele i=au dispărut) -i!ioarele îi atârnă într=o parte$ pre!u( aripile unei păsări (oarte) -e
!ap în!ă (ai are o pălărie !u o pană al+astră) -ro+a+il !=a #ost lovită de su#lu$ ândeşte el$
in!apa+il să=şi desprindă privirea de pe !adavrul rotes!$ leănându=se în vâr#ul !opa!ului)
Du se poate (iş!a) :n par l=a străpuns$ ţintuindu=l la pă(ânt$ dar nu si(te ni!i un #el de
durere)
/âteva vaoane ră(ân pe linie) >n interior$ arată !a nişte a+atoare) Răniţi şi (orţi
într=un a(este! de oase "dro+ite şi !arne s#ârte!ată)
:n soldat aleară urlând de=a lunul !ăii #erate) Sânele îi ţâşneşte din u(ăr)
8 Ti!ăloşiiA Ti!ăloşiiA :ite !e=au #ă!ut !u +raţul (euA Se î(piedi!ă$ se prăvăleşte
înainte şi (oare)
:n 4e#reiter !are n=are (ai (ult de şaptespre"e!e ani şade pe o uşă s(ulsă dintr=un
vaon şi=şi priveşte pi!ioarele) >i atârnă de !âteva #âşii de tendon) %aţa îi e însânerată)
Du(ai o!'ii îi sunt vii) >şi pipăie /ru!ea de #ier !lasa întâi) O #ărâ(itură de plată pentru
tinereţea pierdută) 6ulţu(irile (i"era+ile ale Eaterlandului pentru o eneraţie trădată)
:n tren auGiliar soseşte din dire!ţia opusă şi opreşte !'iar în #aţa lo!o(otivei
răsturnate)
:n O+ersta+sart"t în !i"(e luni şi lustruite$ de !ălărie$ !er!etea"ă i(pasi+il s!ena
(ă!elului) Latră !âteva ordine şi aenţi sanitari dau năvală !u +ran!arde su+ +raţ) 6ai întâi
soldaţii er(ani răniţi$ pe ur(ă soldaţii er(ani (orţi) Apoi !ivilii er(ani şi$ în !ele din
ur(ă$ !ei din teritoriile o!upate)
8 Doa(ne$ striă -orta$ !are şade pe un par+ri" între 6i!uţul şi /arl) Bo(+ele astea
ştiu să #a!ă !urăţenie) 6ai !eva !a o+u"ele)
8 /e=are ăla în (ână? întrea+ă 6i!uţul$ arătând spre !adavrul unui !avalerist)
/arl se aplea!ă deasupra lui şi des!'ide (âna !rispată) Apare o +an!notă de o sută de
(ăr!i şi trei "aruri)
8 Se pare !=a dat !u şase$ spune /arl)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"anA i"+u!neşte 6i!uţul$ uluit)
8 ;i=a !âştiat un !olţişor în rai$ e de părere -orta)
8 A(ărâtulA A (urit !u trei şesari şi=o (i"ă de o sută de (ăr!i pe Co!$ o#tea"ă /arl$
s!oţând dopul unei sti!le de şnaps) O prinsese în ti(p !e "+ura prin aer$ arun!ată din
vaonul=restaurant)
8 ,iodia aia de por! al tău 'aleşte un (ort$ rânCeşte 6i!uţul)
8 E (ereu #lă(ând por!ul ăsta$ spune -orta$ !lătinând din !ap) A #ost prea (ultă
vre(e î(preună !u ne(ţii)
Tre! pe lână ei doi aenţi sanitari$ purtând pe tară un lo!otenent (ort) <=a #ost
s(uls pi!iorul$ pe !are l=au întins de=a !ur(e"işul trupului) A!esta !ade şi se rostooleşte
pe pantă) Luna !i"(ă lustruită e neatinsă) -intenul s!lipeşte în soare)
/arl !ulee pi!iorul de pe Cos şi=l aşa"ă peste leşul lo!otenentului)
8 Sag )um Abschied, leise servus
70
, !ântă -orta în ur(a +ran!ardei !u lo!otenentul
(ort)
8 Au dat destui de dra!uJ pe=ai!i$ spune 6i!uţul) Eaterlandul e un ti!ălos la!o()
8 >ţi vine să urli !ând te ândeşti la toţi oa(enii ăştia u!işi atât de repede$ spune
/arl)
8 :n +ăr+at !are se înduioşea"ă la ase(enea privelişti nu e un +un er(an$ n=are
vlaă în el$ de!lară -orta$ ridi!ând por!ul şi luându=l su+ +raţ)
8 Sunt atât de #lă(ândA #a!e 6i!uţul) 6ă=ntre+ da!ă ne=or da !eva potol)
Se opres! lână trupurile a două Blit"(Wdel)
8 Ra'at$ striă) /e !oapseA ;tie el$ dra!u$ !e #a!e da!ă asta e !eea !e vrea)
8 Saltea (ilitară de !a(panie (odel 31T2O$ rânCeşte 6i!uţul$ ridi!ând !urios una
dintre #uste) 6ai sunt şi din ăia !are o #a! !u !adavre$ şopteşte el !on#idenţial)
8 Ai înne+unit? protestea"ă -orta) Ai aCune dire!t în iad)
Din nişte tu#işuri$ ră"+at până la ei +leste(e şi e(ete) Dau !renile în lături şi
des!operă un :ntero##"ier (uri+und$ !u un o+u" de 7O (($ neeGplodat$ răsărindu=i din
piept)
8 Să +leste(i în 'alul ăsta !ând eşti pe du!ă$ spune /arl$ !ontrariat)
8 Da!ă nu=l vrea Du(ne"eu$ va tre+ui să=l ia Satana$ spune -orta !el pra!ti!)
Sanitarii îl ridi!ă şi=l du!) :n tren=atelier înlătură ră(ăşiţele arniturii distruse)
La Eiena$ !ălătoria lor este întreruptă pentru !âteva "ile) -orta vrea să (eară la
4rin"in)
8 >ntotdeauna te poţi alee !u !eva pe=a!olo$ le eGpli!ă el !elorlalţi doi) Tre+uie să
arăţi !a %ranNenstein în !ri"ă$ !a să ple!i de=a!olo #ără să=ţi potoleşti po#tele)
La 6&n!'en dau peste o !unoştinţă de=a lui -orta) :n 4e#reiter de la Eânători de
6unte !are săr+ătoreşte "iua în !are (ai!ă=sa era !ât pe !e să (oară$ în ur(ă !u două"e!i şi
!in!i de ani) Este invitat şi por!ul neru) La petre!erea a!eea$ învaţă să +ea +ere)
/ând părăses! 6&n!'enul$ plouăK e o "i u(edă şi su(+ră) Eaonul (iroase a
î(+ră!ă(inte udă şi a trupuri transpirate)
/arl e prost=dispus) Du se (ai ră+eşte)
Stau în'esuiţi unul într=altul pe !oridor şi prives! a#ară la peisaCul (o'orât !are tre!e
pe dinaintea lor) -este tot ruine) La intrarea în Stuttart sunt nevoiţi să aştepte !âteva ore$ în
ti(p !e are lo! un ata! aerian)
8 /iuuleşte=l de !ap pe (ândrul ră"+oini! er(anA spune 6i!uţul)
-orta (uş!ă$ ânditor$ dintr=o +u!ată de pâine)
8 /ât sunte( de noro!oşi !ă ne=a( năs!ut în 4er(ania$ o#tea"ă /arl$ ne!ăCit)
8 E vreunul pe=ai!i !are e de părere !ă eu iu+es! Eaterlandul şi a( de ând să (ă las
o(orât pentru el? întrea+ă -orta$ provo!ator$ adresând între+area şi !elorlalţi pasaeri$ de
70 'a despăr#ire spune încetişor servus
ase(enea prost=dispuşi)
6i!uţul se s!utură de râs$ şi=l #iGea"ă !u privirea pe un ţăran nea(ţ$ !are e pe !ale să
ia un ât de +ăutură dintr=o sti!lă de şnaps)
8 Da!ă (i=ai o#eri şi (ie un ât$ !re"i !=aş spune „nu*?
@ăranul îi întinde sti!la$ (or(ăind)
6i!uţul ia o în'iţitură uriaşă şi tre!e sti!la lui -orta şi lui /arl$ !are aproape !ă o
oles!)
@ăranul priveşte !u a(ără!iune$ la !e=a (ai ră(as şi se 'otărăşte să +ea şi el restul)
>ntr=o după=a(ia"ă ploioasă de du(ini!ă$ aCun la Barlsru'e$ de unde iau un tren
reional)
:n o#iţer saşiu de la /ăile %erate îi opreşte şi le !ere a!tele) >l !er!etea"ă pe /arl din
!ap până=n pi!ioare$ pu#nind) -e ur(ă arată spre por!ul !el neru !are=l ur(ea"ă pe -orta$
în lesă)
8 /e=ai a!olo? şuieră el)
8 /âinele (euA răspunde -orta$ po!nind din !ăl!âie)
8 9sta=i un por! Ceos$ protestea"ă (aiorul)
8 Du$ do(nule$ e !uratA răspunde -orta)
6aiorul dă din !ap şi plea!ă "ornăind din pinteni)
/ălătores! s!urt ti(p !u trenul reional) Linia este +o(+ardată) La vreo trei"e!i de
Nilo(etri de 4er(ers'ei($ se 'otărăs! să par!ură ulti(a porţiune pe Cos) -louă !u ăleata)
-or!ul ro'ăie prea tare şi e a!operit !u #oile de !ort)
8 E #lă(ândA spune 6i!uţul)
8 Da!ă=a( avea niţi!ă #ăină$ a( putea #a!e !lătite$ suerea"ă -orta$ linându=şi
+u"ele) ;i por!ilor le pla! !lătitele)
8 S#inte Sisoe$ !lătiteA /lătite !u "a'ăr şi dul!eaţă$ "+iară 6i!uţul$ întărâtat) -oate !ă
se ăseşte şi nişte ro( prin preaC(ăA Ar #i prea #ru(os)
8 Ar #i şi o (asă de ră(as=+un pentru /arl$ înainte de=a intra în -uratoriu$ spune
-ortaA Să ştii !ă o să (ân!ă( !lătite !u ro($ !u "a'ăr şi dul!eaţă) Al nai+ii să #iu$ vo(
(ân!aA
8 >n!etea"ă$ ră+u#neşte /arl) 6ă înne+uniţi)
8 O să ai parte de=o (asă pe !inste înainte de a te livra la ti!ăloşii ăia de la pârnaie$
pro(ite -orta$ sole(n)
8 /'iar de=o #i să #a!e( rost de ea !u ar(ele$ ră!neşte 6i!uţul) Aşa or să a#le
ne(erni!ii ăia de sedentari 'alitori de !ârnaţi !ă vi"itatorii lor vin din Est)
După !in!ispre"e!e Nilo(etri de dis!uţii$ se aşa"ă o+osiţi şi u"i până la piele într=un
şanţ de la (arinea dru(ului$ să se odi'neas!ă)
8 La nai+a$ a( o+osit$ (or(ăie /arl$ vărsând apa din +onetă) Da!ă nu (i=aş putea
vedea pi!ioarele$ aş "i!e !ă (i le=a( to!it de tot)
8 D=ai ni!i pe dra!u$ spune -orta$ olindu=şi !i"(ele de apă) Tu nu (ai ai de!ât
!inşpe Nilo(etri până la ţintă$ dar noi ave( de #ă!ut tot dru(ul de întoar!ere şi pe ur(ă
!ine ştie da!ă rei(entul nostru se (ai a#lă la /or#u? -oate !=au luat=o din lo!) -oate !ă=s
sus de tot$ în nordul %inlandei) Tre+uie să te ândeşti la pro+le(e de enul ăsta !ând
!ălătoreşti în interes de servi!iu (ilitar)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"anA eG!la(ă 6i!uţul$ speriat) Din /or#u până=n nordul
%inlandeiA Du !red !ă #a! #aţă)
8 /ei iu+iţi de Du(ne"eu sunt tri(işi în lu(ea lară să=l propovăduias!ă$ spune
în!etişor -orta)
8 -e noi însea(nă !ă ne iu+eşte al nai+ii de tare$ e de părere 6i!uţul)
8 Hai să !ăută( un lo! us!at$ spune -orta$ ridi!ându=se)
4ată, vine ,l pe aripi cereşti
Li-#i aduce minunate veşti,
!ântă 6i!uţul în ura (are) Eo!ea lui răsună peste !â(pii)
>n Russ'ei($ se aşa"ă pe !'eiul u(ed al Rinului şi prives! şalupele)
8 Da!=a( putea su+tili"a una din astea$ #a!e ânditor 6i!uţul$ a( putea navia !ât
ai !lipi până=n Olanda)
8 ;i !e=ai #a!e în Olanda? întrea+ă -orta$ !u (irare) Eli+eratorii er(ani sunt şi
pe=a!olo$ ştiai?
8 Eşti tâ(pit$ striă 6i!uţul$ aitându=şi (âinile prin aer) Du ştii !ă în Olanda te a#li
#aţă=n #aţă !u (area? >n ara din 6&n!'en a( vă"ut o 'artă !are arăta !ă Anlia nu=i (ai
departe de Olanda de!ât te poţi tu pişa !u vântul din spate)
8 Ar #i ro"av$ o#tea"ă /arl) Se spune !ă S!oţia e #oarte #ru(oasă)
8 Ai du!e=o +ine pe=a!olo în !alitate de antier(an$ rânCeşte -orta)
8 <a priviţi la !urentul ălaA 8 spune /arl$ arătând spre o şalupă !are tre!e în vite"ă
prin #aţa lor !u !urentul puterni! de apă în spate)
8 Rinul aleară repedeA spune 6i!uţul)
8 /u( să nuA rânCeşte -orta) Doar tre!e prin 4er(ania)
La Sonden'ei($ tra la un 'an ve!'i$ pe al !ărui stăpân îl !unoaşte -orta din ti(pul
şederii sale în 4er(ers'ei()
Haniul$ un +ătrân$ e !opleşit de +u!urie !ând îl "ăreşte pe -orta intrând pe uşă)
>ndată !e a#lă destinaţia lui /arl$ se pune pe #ă!ut !lătite)
8 Doa(ne S#inteA o#tea"ă nevasta lui) Se du!e în #ortăreaţă? Du (ai în!etea"ă
do(nii ăia să arun!e oa(eni în spatele ratiilor?
8 <eri a ple!at un +atalion pe #rontul de est$ de!lară 'aniul$ adu!ând !lătitele)
8 Era şi un #ost o#iţer din Barlsru'e !u ei$ spune nevastă=sa$ su#lându=şi nasul) :n
o( atât de !u(se!ade) Se purta (ereu o(eneşte !u soldaţii lui)
8 -ro+a+il !ă ăsta=i şi (otivul pentru !are l=au în#undat$ e de părere -orta) SluC+a
pentru Eaterland îţi pretinde să #ii dur !a oţelul Brupp$ în !a" !ontrar n=o să #ii în stare să
tri(iţi pe ni(eni la luptă şi la (oarte)
8 Eeniţi de departe? întrea+ă nevasta 'aniului$ întin"ându=şi şorţul şi#onat)
8 Aşa s=ar părea$ spune -orta) Eeni( din ţara "eilor)
8 Aşa? spune "â(+ind #e(eia$ neînţeleând o iotă) -une o ră(adă "dravănă de
!lătite în #ie!are #ar#urie şi toarnă deasupra dul!eaţă din a+undenţă)
8 /u( e pe=a!olo? întrea+ă 'aniul$ aprin"ându=şi o pipă lună din porţelan)
8 Ruine$ 'oituri$ ne!a"uri şi durere$ dar noi ne(ţii în!ă (ai pute( tre!e raniţa #ără
paşaport$ spune 6i!uţul$ !u e(#a"ă)
8 Da$ va #i o +elea (are$ o#tea"ă -orta$ !ând n=o( (ai putea tre!e de!ât !u ar(a în
lo! de a!te)
8 Sunteţi de (ultă vre(e în Ar(ată? întrea+ă un !lient dintr=un !olţ)
8 De prea (ultăA se destăinuie -orta) 6i=era dor de !asă după pri(ul !eas)
8 Su+o#iţerii nu=s (ai o(enoşi a!u(? întrea+ă #e(eia) A( au"it !ă unii dintre ei au
#ost î(puş!aţi în spate de !ătre propriii soldaţi)
8 Din !ând în !ând$ o (ai păţeşte !âte unul în #elul ăsta$ re!unoaşte 6i!uţul) :n
lonţ ni!'elat în !ea#ă produ!e i(presie şi asupra !elui (ai tâ(pit)
8 Sinurii su+o#iţeri +uni sunt su+o#iţerii (orţi$ "i!e -orta$ !u un râs s!urt) /el puţin
ta! din ură)
8 Tre+uie să #ie înro"itor pe #ront$ adauă #e(eia$ dusă pe ânduri)
8 -e pă(ântul ăsta poţi #a!e tot !e vrei) Tre+uie doar să te pri!epi$ îi destăinuie
-orta)
8 E adevărat !e se spune despre trata(entul apli!at deţinuţilor în #ortăreaţă? întrea+ă
+ăr+atul din !olţ)
8 La Torau ne puneau să #or(ă( un pod viu$ !u s!ânduri în spinare$ şi pe ur(ă
tre!eau !u !a(ionetele peste el$ spune 6i!uţul$ rav$ a(intindu=şi de iadul de la Torau)
8 Apără=ne$ Doa(neA şopteşte #e(eia 'aniului şi=i (ai pune o porţie de !lătite lui
/arl)
Doaptea şi=o petre! la 'an)
8 Sunte( de atâta vre(e pe dru($ în!ât o "i în plus sau în (inus nu (ai !ontea"ă$
spune -orta)
>n di(ineaţa ur(ătoare$ intră în satul 4er(ers'ei($ !u /arl între ei) :n vânt re!e
+ate dinspre râu şi !ontinuă să plouă) ;i=au ridi!at ulerele vestoanelor până peste ure!'i şi
tre(ură în uni#or(ele lor ude) Se opres!$ privind în!ă o dată Rinul$ înainte de a intra pe
străduţa a+ruptă !are du!e la în!'isoarea (ilitară) /arl se opreşte deodată în #aţa !râş(ei
„/urtea 'a+s+uri!ă*)
8 6ai luă( în!ă una (i!ă$ ulti(a$ pentru dru(? Dru(ul vostruA
8 De !e nu? spune -orta$ !are !o(andă !ârnaţi !u salată de !arto#i$ +ere şi
„.ildNat"e*)
6ănân!ă !u toţii în linişte înainte de a=şi !ontinua dru(ul !ătre în!'isoare) /ând
aCun aproape în #aţa porţii$ se opres! şovăitori)
-orta se uită la /arl$ "â(+ind uşor)
8 /e ra'at$ a(i!e) ;i totul nu(ai pentru !ă n=ai o(orât !âţiva oa(eni) ;tii$ în
eneral$ se aCune la pârnaie pentru !=ai săvârşit to!(ai !ontrariul) %a!e( o pli(+are prin
par!?
Se aşa"ă pe o (ovilă$ între !opa!i) -orta îşi s!oate #lautul din !i"(ă$ 6i!uţul pune
(âna pe (u"i!uţă şi !ântă în!et î(preună privind !u( plouăI
So =eit, so =eit ist der @eg 5urHcA ins
Heimatland...
77

-orta îşi lasă (âna pe u(ărul lui /arl)
8 %ui$ da!ă vreiA D=o să trae( şi n=o să raportă( !âteva "ile !=ai dispărut)
8 O să intraţi voi la în!'isoare$ spune /arl)
8 La nai+a$ eG!la(ă 6i!uţul) A( (ai #ostA
8 D=aş aCune prea departe) 6=ar în'ăţa vânătorii de !apete$ e de părere /arl)
8 Du=te=n Olanda$ suerea"ă 6i!uţul) Te=ai putea as!unde într=o şalupă şi=ai putea
înota în Anlia$ prietene)
8 Du poţi înota până în Anlia$ protestea"ă /arl)
8 /âţiva noro!oşi au reuşit$ spune 6i!uţul$ opti(ist)
8 /u puţin noro!$ (=aş #i năs!ut în altă parte de!ât în 4er(ania$ o#tea"ă /arl
s#âşietor)
8 Da$ !'estiune de noro!$ spune 6i!uţul$ s!uipând în vânt)
8 Ereau să vă (ulţu(es! pentru #elul în !are v=aţi purtat !u (ine$ spune /arl) D=a(
vor+it serios !ând a( urlat la voi)
8 De=a( distrat niţel$ aşa=i? întrea+ă 6i!uţul)
8 6ie=(i spui? #a!e /arl$ !u un "â(+et uşor) Dar pe de altă parte$ ar #i #ost (ai +ine
să aCun (ai repede) A!u($ î(preună !u voi$ în!'isoarea (i se pare (ai su(+ră)
8 Te vei o+işnui în !urând$ îl !onsolea"ă -orta) Dar nu li te î(potrivi) Ori!e spun$ tu
eGe!ută #ără !o(entarii) -oţi o+ţine ori!e de la viaţă da!ă ştii !u()
8 Du te poţi pune !u ne(erni!ii ăia$ spune 6i!uţul$ !unos!ător) Eu a( #ost ti!ălosul
!el (ai dur !are le=a intrat vreodată pe (ână) Tot (ă (ai +âr#es!) Dar (=au #rânt în două
luni)
8 Dar nu te=au în(uiatA spune /arl$ !u un "â(+et şiret$ privind la trupul uriaş şi
(us!ulos al 6i!uţului)
8 Du$ ni(eni nu e=n stare de aşa !eva$ spune 6i!uţul$ !onvins) 6ai întâi ar tre+ui să
(ă o(oareA Du$ a( vă"ut lu(ina de la !apătul tunelului şi=a( #ă!ut !e (i=au spus) -e
ur(ă$ (=au lăsat în pa!e)
8 6ulţu(es! pentru s#at$ în!uviinţea"ă /arl) D=o să=l uit)
8 %a! !inste$ spune -orta$ „.ildNat"eA*
Se întor! prin par! până la „/urtea 'a+s+uri!ă*) Dau pe ât (ult „.ildNat"e*)
8 Hai să ter(ină( povestea$ spune /arl$ 'otărât) 6ă si(t (ai +ine a!u($ (=a(
î(pă!at !u ândul)
>şi aranCea"ă ţinuta şi se veri#i!ă re!ipro!)
:n #ost %eldHe+el$ prea +ătrân pentru ar(ata lui Hitler$ îi inspe!tea"ă atent) Dă din
!ap$ (ulţu(it)
8 A!u( puteţi intra a!olo #ără riCă) Sunteţi (ai !ore!t î(+ră!aţi de!ât desenele din
reula(ent)
8 @intele din tălpiA striă a"da$ înriCorată)
%eldHe+elul le veri#i!ă !i"(ele) 6i!uţului îi lipses! trei ţinte)
:nul dintre !lienţi dă #ua a#ară şi #a!e rost de ele) Sunt ata de ple!are)
>şi arun!ă auto(atele pe u(ăr şi=l plasea"ă pe /arl între ei)
8 Da!ă dau peste */er+erul* Heinri!'$ îi vărs pe lo! ra'atul din !ăpăţână$ pro(ite
6i!uţul$ (ânâindu=şi auto(atul)
8 Du #ă asta$ spune +ătrânul %eldHe+el din ar(ata Baiserului) Aşteaptă până !ând se
77 At"t de lung, at"t de lung e drumul înapoi în patrie...
s#ârşeşte ră"+oiul) >n #ră(ântările !are vor ur(a$ vei putea să=l aranCe"i !u( vei dori)
8 Atun!i o să=i s(ul o!'ii prin !ur şi o să i=i vâr în ure!'i$ urlă 6i!uţul$ tur+at)
8 :şurel$ îl roaă /arl) >(i aCun "e!e ani)
/lienţii se adună în uşă să=i petrea!ă)
/o(andantul ăr"ii$ un %eldHe+el$ îi priveşte +ănuitor !u nişte o!'i de 'eaţă) Au
intrat într=o altă lu(e) O lu(e re!e şi su(+ră) Ai!i nu sunt oa(eni) Du(ai (aşinării)
8 Du!eţi pri"onierul în +irou$ şuieră el)
Traversea"ă toţi trei !urtea) -oarta de #ier se în!'ide în ur(a lor) /âţiva deţinuţi
aleară în !er!) >n (iClo!ul !er!ului stă proţăpit un %eldHe+el$ !u !i"(e lustruite şi !u un
e!'ipa(ent s!lipitor din piele) To!ul pistolului e des!'is) >n (ână aită un +aston lun de
!au!iu!) /u o!'i (iCiţi$ vânea"ă reşelile din prora(ul de instru!ţie)
Din +lo!ul A se aude "ornăit de !'ei) Oţel se #rea!ă de oţel şi uşi rele se în!'id !u
"o(ot) ;uieră #luiere şi se aud !o(en"i aspre)
>n a#ara +lo!ului B se #a!e instru!ţie) -as alerător$ !u sa!i de nisip în spinare)
Trei oa(eni "a! în (iClo!ul !urţii) :nul dintre ei e un O+erst distrus) Tuşeşte şi trae
să (oară)
O+er#eldHe+elul îl în'ionteşte în !oaste)
O+erstul e (ort)
>n +irou dau peste „/er+erul* Heinri!'$ notoriul Sta+s#eldHe+el Heinri!' Lo!'te)
/arl îşi oleşte +u"unarele şi predă e!'ipa(entul)
6âini pri!epute îl per!'e"iţionea"ă$ apoi se(nea"ă !âteva do!u(ente)
Doi :ntero##i"ieri$ +ine #ă!uţi$ năvăles! înăuntru)
„/er+erul* Heinri!' îl arată pe /arl în tă!ere şi$ înainte !a -orta şi 6i!uţul să=şi dea
sea(a !e se=ntâ(plă$ în!'isoarea l=a şi în'iţit)
După !e s=au îndepărtat puţin$ !ând să intre pe %is!'erstrasse$ se întor! şi arun!ă o
privire #ortăreţei !are se înalţă în ploaia deasă$ !enuşie şi su(+ră)
8 E +ine !ă ne îndepărtă( de lo!ul ăsta +leste(at$ spune 6i!uţul$ ridi!ându=şi
ulerul)
8 Săr(anul /arl$ a(ărâtul de el$ o#tea"ă -orta) >n!'is pentru !ă nu a o(orât oa(eni)
:râtă trea+ă)
8 Da$ ni!i (ă!ar n=are plă!erea de a şedea a!olo şi de a se ândi !ă l=a ră!it pe vreun
ti!ălos de teapa lui Heinri!'$ spune 6i!uţul)
:n !a(ion al unui +atalion de po(pieri îi du!e până la Barlsru'e) La 6&n!'en$ îşi
a(intes! dintr=o dată de por!ul !el neru) Du=l (ai vă"useră de la „/urtea 'a+s+uri!ă*) Se
vor+es! între ei să ple!e înapoi după el$ dar 'otărăs!$ în !ele din ur(ă$ !ă e prea ris!ant)
/ând aCun la Budapesta$ sunt reţinuţi ti(p de trei "ile întru!ât le lipsea o şta(pilă de
pe ordinele de deplasare)
La Belrad$ vi"itea"ă spitalul pentru a (ai sta la tai#as$ dar nu dau de!ât peste #iuri
ne!unos!ute)
La (arinea Disei$ ni(eres! într=o luptă !u parti"anii$ iar între Saloni! şi Atena$
trenul lor e arun!at în aer)
>n Atena$ %eldHe+elul din +iroul !o(andantului ării priveşte lun la ei şi răs#oieşte
nu(eroasele ordine de deplasare)
8 E=aţi !a( învârtit$ aşa=i? Se pare !=aţi eGplorat$ în lo! să es!ortaţi) Daţi=i dru(ul$
+ăieţi$ (ai aveţi de stră+ătut !ale lună)
RânCind$ le întinde noile ordine)
8 Brest=LitovsN$ eG!la(ă -orta$ arun!ând o privire în do!u(ente)
8 Rei(entul vostru e în Rusia$ +ăieţi$ !'i!oteşte %eldHe+elul$ şi da!ă vouă vă
tre+uie la înapoiere atâta ti(p !ât aţi pierdut la ple!are$ al „treilea ră"+oi (ondial* va #i pe
Cu(ătate ata !ând veţi aCune)
Aşa !ă o pornes! înapoi prin -raa$ Berlin$ Earşovia$ unde sunt arestaţi în !lipa în
!are 6i!uţul #ură o ăină !are e proprietatea unui O+erst)
La Brest=LitovsN$ sunt tri(işi din reşeală la Ria) Di(eni nu vrea să !readă !ă au
ni(erit a!olo întâ(plător aşa !ă sunt arestaţi) Eli+eraţi după nu(ai !âteva "ile$ sunt tri(işi
în dire!ţia 6insN)
8 Da!ă şi de=a!olo ne (ai tri(it înapoi$ spune 6i!uţul$ o+osit$ o şter la ina(i!A
Tre+uie să aCun din nou în luptă$ !a să (ă odi'nes! niţel)
>ntr=o di(ineaţă$ devre(e$ (er de=a lunul unui dru( noroios) Tan!uri şi artilerie
uruie$ stropindu=i în trea!ăt)
>n depărtare$ aud urletul #rontului) 6ii de eGplo"ii pi!tea"ă !erul în purpuriu) :lti(a
parte a !ălătoriei o #a! pe (oto!i!letă)
>n #ine$ sunt înapoi)
8 Eăd !ă (ai trăiţi$ spune O+erst HinNa$ delo! surprins în aparenţă) /u( e pe=a!asă?
8 Totul e răs!olit$ do(nule$ răspunde -orta) Duş(anii noştri sunt puşi să ne distruă
Eaterlandul) Au în!eput să ia lu!rurile (ult prea în serios)
8 Herr O+erst$ do(nule$ rânCeşte 6i!uţul) -er(iteţi să raporte"$ ina(i!ul a a#lat$ în
!ele din ur(ă$ !e însea(nă (eti!ulo"itatea er(anăA
Datoria voastră este să e;ecuta#i ordinele pe care vi le dau, eu, şi să nu comenta#i.
(ntoarce#i- vă la ale voastre, domnilor, şi nu vă încurca#i în politică.$
Hitler !ătre un rup de enerali$
o!to(+rie 013S
8 -ără colonelul nostru, n- am !i scăpat nici unul. Grăgeam în tot ce mişca, p"nă şi
în c"inii noştri de semnali)are, povesteşte un /berge!reiter, cu ochii banda*a#i. Companiile
scă)useră la cinşpe-două)eci de oameni şi se trăgea din toate păr#ile. 6ai bine de cinci
sute de răni#i erau întinşi prin !abrică. / grămadă dintre ei s-au omor"t rostogolindu-se
p"nă la macarale şi arunc"ndu- se în gol. 8imeni nu se îndoia de soarta care- l aşteaptă în
ca)ul în care cade în m"inile ruşilor.
8 Dar cum de-a#i scăpatC întreabă un 3e!reiter din mul#imea adunată în *urul
patului.
8 Je)i, ăsta a !ost un ca) deosebit. Ar !i însemnat ori sabotarea ordinelor, cum i se
spune, ori moarte sigură, dar colonelul nostru a luat o hotăr"re !ermă şi a ordonat
retragerea. Asta se înt"mpla după ce i-au că)ut am"ndoi !ii. -useseră ambii locotenen#i şi
comandau c"te-o companie. ?ăni#ii urmau să meargă cu noi, a ordonat colonelul. Au !ost
încărca#i pe sănii şi- am pornit prin !urtuna de )ăpadă. / mul#ime au murit în timpul
marşului. Am trecut prin liniile ruseşti în !runte cu colonelul nostru, cu un automat sub
bra#. Grupe de schiori ne hăr#uiau încontinuu. Colonelul distrusese toate tunurile, ast!el
înc"t puteam !olosi caii la transportul săniilor cu răni#i.
8 Ce dracu spui, omuleC #ipă indignat un -eld=ebel. Să- #i ruine)i propria artilerieC
Halal comandant+
8 8- ai !ost acolo, !ră#ioare. Ar !i trebuit să treci prin asta, ca să ştii cum a !ost.
Ca)aci cu săbiile scoase, schiori cu mitraliere, patruşcinci de grade sub )ero, şi o !urtună
de )ăpadă+ Qi-ar !i plăcut, ai, camaradeC
8 &e cine numeşti tu camaradC urlă -eld=ebelul 8u ve)i că sunt un subo!i#erC
8 Acum nu mai văd nimic, !ră#ioare+ 6i-am pierdut ochii în !urtuna de )ăpadă.
3hea#a, pricepiC &entru mine nu eşti dec"t o voce.
8 /rb sau nu, eşti încă soldat, /berge!reiter+ rage -eld=ebelul, staco*iu la !a#ă.
(ncă mai eşti în stare să iei po)i#ia de drep#i. Controlea)ă-#i atitudinea, sau te raporte)
pentru re!u) de e;ecutare a ordinelor. Să- #i văd carnetul de serviciu+
/rbul îi întinde -eld=ebelului carnetul de serviciu, iar acesta notea)ă, cu
conştiincio)itate, numele şi unitatea într- un caiet. &este tot în *urul lui horcăie solda#i
răni#i.
8 'inişte, răcneşte -eld=ebelul, sau vă raporte) pe to#i.
&leacă val- v"rte* din spitalul de campanie.
8 Ce s- a înt"mplat cu colonelul ăla al tău care şi- a aruncat în aer tunurileC
întreabă un pionier, cu ambele picioare amputate.
8 2n /berstleutnant de la 3,-,&/ a venit şi l-a luat la o )i după ce am trecut la ai
noştri. Două )ile mai t"r)iu era în bo;ă. Go#i martorii erau de partea lui, şi generalul
nostru de divi)ie i- a luat apărarea, dar tot l- au împuşcat, o )i mai t"r)iu. Cunoaşte#i
acu)a#ia. Sabotarea ordinelor.
8 &orcii+ se aude din col#.
8imeni nu e de partea -eld=ebelului.
/EA< DE4R: /H<DEFES/
<(ediat !e pri(i( ordinul de a rupe rândurile$ ne târâ( în +ordeie şi ne pră+uşi( pe
Cu(ătate (orţi) /o(pania tre+uia să păstre"e „/ul(ile 6orţilor* pentru în!ă trei "ile$ dar
ea nu (ai eGista) 6aCoritatea dintre noi "a! în ropi !o(une) /ei (ai noro!oşi sunt în
spitalul de !a(panie) „/ul(ile 6orţilor* sunt eGa!t !eea !e suerea"ă şi nu(ele 8 un iad
pe pă(ânt pentru !ei în viaţă)
Di!i unul dintre noi nu are putere să se du!ă după raţii) Sunte( stăpâniţi de un sinur
ândI dor(i$ uită de !ele "e!e "ile prin !are to!(ai ai tre!utA De î(pleti!i( până în
adăpostul (u!eăit şi !ăde( i(ediat într=un so(n ve!in !u (oartea)
/o(en"ile aspre ale ar(atei ne readu! la realitate) Doul nostru Spiess$
Haupt#eldHe+el Blat"$ vrea să #a!ă apelul) >n!ă se (ai !rede la ;!oala de su+o#iţeri de la
Deuruppin$ la #el !a şi Haupt(ann von -ader$ !o(andantul nostru vre(elni!)
6ârâind$ şi !u (oartea în su#let$ ne alinie( în piaţă)
8 :nde=s !eilalţi? ţipă Blat"$ isteri!)
8 9ia s=au dus$ rânCeşte O+er#eldHe+el Berner$ o+ra"ni!$ şi a!u( înraşă pă(ântul)
8 De la stâna la dreapta$ nu(ăraţiA ordonă Blat"$ tăios)
Repetă operaţiunea de (ai (ulte ori până !ând e (ulţu(it)
8 Raportaţi (orţiiA Raportaţi răniţiiA
8 O sută două"e!i şi !in!i de (orţi$ nouăşpe dispăruţi$ patru"e!i şi doi de răniţi$
do(nule$ latră Bătrânul$ în po"iţie de drepţi)
Blat" păleşte$ dar se stăpâneşte repede) Du deea+a îi (ersese lui #ai(a de teroare a
ş!olii de su+o#iţeri) De oneşte peste !â(p) /a să ne (ai învioră($ spune el) Du e (ulţu(it
de!ât în !lipa în !are doi oa(eni se pră+uşes! #ără !unoştinţă)
8 O să (ă o!up eu de ne(erni!A pro(ite 4reor$ arătându=şi !olţii)
8 Du$ #iule$ va #i plă!erea (ea$ râde -orta$ !u răutate)
8 6ai întâi îl înne+unes! pe spur!at$ pe psi'opatul ăsta de !in!i +ani$ #a!e 6i!uţul)
Se ridi!ă în pi!ioare !ât e de lun şi urlă$ spre surprinderea eneralăI
8 /o(=pa=a=a=a=nie$ staiA
8 /ine=a #ost ăsta? rae Blat"$ !ăruia i se înroşeşte !ea#a)
8 %an=to=o=(e=lee$ vine !a un e!ou din dire!ţia 6i!uţului)
Blat" eGplodea"ă într=o #urie tur+ată şi oneşte de=a !ur(e"işul înspre !o(panie)
8 TuA /u( te !'ea(ă? şuieră Blat"$ vârându=şi #aţa aproape de !ea a 6i!uţului)
8 Eu? întrea+ă 6i!uţul$ luându=şi un aer tâ(p şi arătându=se !u deetul)
8 Eşti ne+un? întrea+ă Blat" tandru)
8 TrăiţiJ$ Herr Haupt#eldHe+el$ do(nule$ !i!ă sunt dat peste !ap$ aşa "i! do!torii ăia
din Ar(ată$ do(nule$ spune 6i!uţul$ !u un a!!ent de ţărănoi)
8 Te=a( între+at !u( te !'ea(ăA
8 6ă ândea( !ă Herr Haupt#elHe+el vrea să ştie da!ă sunt idiot$ aşa !redea($
do(nuleA
8 Ai să a#li tu !ine=s eu$ n=avea riCă$ pu#neşte Blat"$ a(eninţător)
8 Sunt în!ântat să a#lu !ine=i Herr Haupt#eldHe+el$ daA Do!torii spun !ă e +ine să
!unos! pe !ât (ai (ulţi)
8 Dire!ţia pădureA -as alerător$ nenoro!itule$ urlă Blat"$ s!os din sărite)
6i!uţul porneşte aale spre pădure$ !u un "â(+et prostes! pe #aţă)
8 Aleară$ o(ule$ alearăA striă Blat"$ disperat)
6i!uţul se opreşte şi=şi ţine (âna pâlnie la ure!'e$ de par!ă ar #i surd)
8 Aleară$ o(ule$ alearăA repetă Blat")
6i!uţul vine în!et înapoi)
8 Stâna=(preCurA latră Blat") >nainte$ (arşA >n pădureA
6i!uţul !ontinuă să se apropie de !o(panie)
8 HaltA ordonă Blat") /ul!atA Două"e!i de #lotăriA Rapid) >ndoaie enun!'iiA Braţele
întinseA
>n !ele din ur(ă$ se în!ur!ă în propriile ordine) Sudoarea îi !ure pe #aţă) Arată !a o
statuie din resie erodată de ploaie)
6i!uţul a ră(as întins pe Cos$ !a şi !u( ăsta ar #i #ost ulti(ul ordin pe !are=l
înţelesese) >şi spriCină +ăr+ia în pal(e şi priveşte senin la Haupt#eldHe+elul disperat)
8 Se vede trea+a$ Herr Haupt#eldHe+el$ !ă nu=(i intră în !ap toate ordinele destul de
repede) >n perioada de instru!ţie (i=au spus !ă un ordin tre+uie să #ie li(pede) Fi!eau !=aşa
s!rie în reula(ent) Aşa !ă nu (ă pot o!upa de toate ordinele în a!elaşi ti(p$ de!i îl între+
pe Haupt#eldHe+el da!ă e atât de +un să=(i spună !e să #a! pentru el)
%ără o vor+ă$ Blat" se răsu!eşte pe !ăl!âie şi porneşte !u paşi apăsaţi spre
!o(anda(entul !o(paniei) La s!urt ti(p după a!eea$ apare alături de Haupt(ann von
-ader$ !are pare eGtre( de eneri!)
8 /e !auţi tolănit a!olo şi #ă!ând pe prostul? şuieră el !ătre 6i!uţul)
8 Herr Haupt(ann$ do(nule$ eGe!ut ordine$ asta #a!$ răspunde 6i!uţul)
8 Ridi!ă=teA
6i!uţul se ridi!ă aido(a unui o( #oarte$ #oarte +ătrân$ aCutându=se de !ara+ină)
Haupt(ann von -ader devine sta!oCiu)
8 Eşti !onse(nat în !a"ar(ă pe ti(p neli(itat$ spune el s!urt)
8 Asta pentru !e=a( (ai în!asat=o$ do(nule? întrea+ă 6i!uţul$ !u (irare)
8 -or!uleA urlă von -ader$ pier"ându=şi !u(pătul)
Reretă ieşirea sa din !lipa în !are !uvântul îi plea!ă de pe +u"e) :n o#iţer prusa!
tre+uie să #ie în (ăsură să=şi stăpâneas!ă #uria)
8 /u( vine asta$ Herr Haupt(ann$ do(nule$ !u( vine asta? Să areste"i un por!
pentru !ă e !e e? De !e n=ar intra la ră!oare întreaa Ar(ată er(ană în !a"ul ăsta$ pentru
!ă nu=i ni!i unul în ea !are să nu #ie por!$ nu !redeţi?
8 @i=ai pierdut (inţile$ soldat? ţipă von -ader$ !u vo!e spartă) Erei să spui !ă toţi
soldaţii er(ani sunt por!i?
8 -ăi$ do(nule$ Herr Sauer$ intendentul$ !i!ă sunte( toţi nişte pui de târ#ă Cidan!ă şi
do!tor 6&ler "i!e !ă nu sunte( de!ât nişte por!i si(ulanţi)
8 AtenţiuneA piuie Haupt(ann von -ader$ vânăt la #aţă) >nainte (arşA -as alerătorA
Dire!ţia pădureA
6i!uţul ţâşneşte !a din puş!ă) Di(eni nu poate spune !ă nu eGe!ută ordinul)
ACunând în pădure$ se opreşte într=un !opa! şi !ontinuă să #uă pe lo!$ ţinându=l la piept şi
ridi!ând un enun!'i)
8 O!oleşte !opa!ulA ţipă von -ader$ +ătând isteri! !u pi!iorul în pă(ânt) -as de voieA
6arş #orţatA O!oleşte toţi !opa!iiA
6i!uţul par!ă are pe dra!u în el) Aleară drept peste !reasta unui deal$ dispare în
valea dindărăt$ apare pe !reasta altui deal$ #ue în "i="a printre !opa!i$ ne!'ea"ă #eri!it şi
dă din !opite !a un !al)
8 Halt$ 'altA ţipă von -ader$ dar 6i!uţul$ !are=i departe$ se #a!e !ă nu=l aude şi
!ontinuă să alere săltând şi ne!'e"ând)
/o+oară în spatele unui deal$ dar (ult ti(p după !e=a dispărut din vedere$ îi au"i(
ne!'e"atul)
8 >n !lipa în !are o(ul ăla se întoar!e$ se pre!ipită von -ader$ să #ie pus în !ătuşe şi
în!uiat în +e!i până !ând îl va putea lua -oliţia (ilitară)
/o(pania rupe rândurile) Du=l vede( delo! pe 6i!uţul) L=au în'iţit pădurile şi
dealurile) -orta spune !ă a de"ertat la Berlin şi !ă la vite"a !u !are alera a aCuns a!olo
destul de repede)
Haupt(ann von -ader s!rie un raport de !âteva paini despre !o(pania a P=a$ în
eneral$ şi despre 6i!uţul$ în (od spe!ial) O+erst HinNa îl aşteaptă) A au"it din alte surse
de spe!ta!olul 'ipi! al 6i!uţului)
6ono!lul lui von -ader îi !ade de pe o!'i de ui(ire în !lipa în !are aude în re!eptor
şuieratul !o(andantului)
8 /e dra!u #a!i$ von -ader? -rora( de #re!uş !u !o(pania ta în ti(pul unei
perioade spe!iale de odi'nă ordonate de !ătre (ine? /ând oa(enii se întor! din pri(a linie$
se odi'nes!) Repaus) 6=ai înţeles?
6aiorul trânteşte re!eptorul !u atâta #orţă în!ât von -ader asur"eşte)
8 >n!ă nu (ă !unos!$ a#urisiţii$ i"+u!neşte von -ader$ dar or să a#le ei !ine sunt)
8 Să tri(ite( raportul la rei(ent$ do(nule? întrea+ă Blat"$ ino!ent)
8 >n viaţa (ea nu vreau să (ai văd un raport re#eritor la individul ăla ori+il$ ţipă von
-ader #urios$ s#âşiind raportul într=o (ie de +u!ăţele) -entru (ine nu (ai eGistă) Di!iodată
să nu=i (ai po(eneşti nu(ele în pre"enţa (ea)
Haupt#eldHe+el Blat" dă ia(a prin !o(panie$ întrerupând Co!uri de !ărţi$ !on#is!ând
provi"ii pro!urate ileal$ pretin"ând de la şe#ii de rupă !i#rele eGa!te ale (uniţiei
!onsu(ate şi î(părţind !orve"i în dreapta şi=n stâna) /ând$ târ"iu după=a(ia"ă$ a aCuns$ el
însuşi$ într=o stare de epui"are totală$ !onvins !ă are !o(pania a P=a la deetul (i!)
8 Sunt (oi !a ra'atulA îi (ărturiseşte el #urierului de !o(panie) Le arăt eu urent pe
!ine au drept Haupt#eldHe+ell Au sosit listele alea de inventar de la (e!ani!ul=şe# .ol#?A
%urierul în'ite în se!) >l ştie pe .ol# şi=şi dă sea(a !ă vor #i ne!a"uri)
8 Listele de inventarA Au sosit? repetă Blat")
8 Du$ Herr Haupt#eldHe+el$ şi (ă te( !ă ni!i nu vor sosi) .ol# (i=a spus să$ ăă)))$
adi!ă să=l pup în #und$ do(nule)
8 O(ul ăsta e ne+un? spune$ aproape şoptit)
Du=şi !redea ure!'ilor)
%urierul dă din u(eri) Du vrea să şi=l #a!ă duş(an pe .ol#)
Blat" se du!e la .ol#) Asta=i o !'estiune de dis!iplină) .ol# îl întâ(pină tolănit în
s!aunul său rotativ$ !u pi!ioarele pe +irou) >şi aprinde nepăsător un tra+u! !ât toate "ilele$
#ără a=i o#eri unul şi lui Blat")
Al+ de #urie$ Blat" se îndreaptă !ătre el$ dar se opreşte +rus! în !lipa în !are !ei doi
!âini=lup îşi arată !olţii şi în!ep să (ârâie a(eninţător)
8 /e=ţi în!'ipui !ă #a!i? întrea+ă el$ tre(urând de indinare) :nde sunt listele de
inventar pe !are ţi=a( ordonat să le preăteşti? Du ştii !ine=i Haupt#eldHe+el în !o(pania
asta?
.ol# râde "o(otos şi îndreaptă spre Blat" o sa+ie !ă"ă!eas!ă)
8 ;tere=o$ şi nu=ţi +ăa nasul în trea+a (ea)
8 O să=ţi pară răuA şuieră Blat")
8 /ară=te$ până nu pun !âinii pe tine$ rânCeşte .ol#$ arătând spre uşă)
Blat" plea!ă +leste(ând şi Curând ră"+unare) -ăşeşte în!re"ător în Cosul aleii
prin!ipale a satului) Tre!ând prin #aţa /artierului /o(andantului$ aude un !ântat "o(otos
dindărătul !asei) -re!aut$ se uită după !olţ şi=l vede pe 6i!uţul tolănit lână o tranşee şi
!ântând veselI
Draga mea, dulcea mea, )"na mea,
S"ngere), mor după dragoste,
Jino- ncoace şi nu vom mai pleca niciodată
Din acest adăpost tăcut şi solitar
(n care )ac, în ger şi )ăpadă.
Blat" e pe !ale să dea !olţul şi să dispară$ !ând Haupt(ann von -ader +ate în ea(
şi=i #a!e se(n) A!esta n=are în!otro$ tre+uie să intre$ ori!ât de puţin îi surâde ideea)
8 Blat"$ oneşte idiotul ăla !ântătorA şuieră !ăpitanul #urios) >(puş!ă=l$ da!ă vreiA
Blat" s!ur(ă podeaua !u pi!ioarele$ !a o ăină pe !ale să ouă)
8 Herr Haupt(ann)))$ se +âl+âie el$ în!ur!at)
8 E un ordinA %ă să dispară de=ai!i +u#onul ăla$ ţipă von -ader s!os din (inţi)
Blat" o#tea"ă !a un !onda(nat) /u paşi nesiuri$ se du!e să=l alune pe 6i!uţul)
Dindărătul perdelei$ von -ader ur(ăreşte s!ena în tovărăşia unei sti!le de !onia!) Să
#rână şi să "dro+eas!ă un soldat a #ost până a!u( la #el de uşor pentru el !a strivirea unei
(uşte) <a o în'iţitură lună din sti!lă) /u puţin noro!$ se va întoar!e la Berlin şi apoi va
avea riCă !a a!eşti şo+olani săl+ati!i de tranşee să a#le !ine e el)
Trae atent !u o!'iul pe #ereastră şi o+servă$ spre satis#a!ţia lui$ !ă Blat" îi vor+eşte
6i!uţului) Da!ă e !ineva !are să=l poată #râne pe ţărănoiul ăla$ atun!i !u siuranţă !ă$
a!esta va #i Haupt#eldHe+el Blat"$ teroarea ori!ărei ş!oli de su+o#iţeri$ "dro+itorul de oase
Blat"A
Eon -ader râde în sinea lui$ (ai ia un ât de !onia! şi în!epe să se pli(+e în!oa!e
şi=n!olo prin în!ăperea CoasăK s=a în!artiruit într=un stil la !are are dreptul un o#iţer er(an$
!u sâne al+astru) -roprietarul lo!uinţei a #ost$ +ineînţeles$ a"vârlit a#ară şi s=a adăpostit
într=o aură din pă(ânt) Baronul von -ader nu s=ar !o+orî să lo!uias!ă su+ a!elaşi a!operiş
!u un :nter(ens!' rus) S=ar putea să=l u(ple de vreo +oală) A tras în #e(eia rusoai!ă
atun!i !ând a!easta a #ă!ut ălăie în leătură !u nişte oale şi !rătiţi pe !are voia să le ia !u
ea) La !e dra!u=i (ai tre+uiau oale şi !rătiţi? < se spusese !ă unul dintre loanţe a lovit=o pe
#e(eie$ dar nu i=a per(is %eldHe+elului sanitar să se uite la ea) 6edi!ii er(ani nu tre+uiau
să atină nişte :nter(ens!'en) D=au #ost instruiţi !u atâta !'eltuială !a să se o!upe de aşa
!eva) Di!iodată să nu #ii drăuţ !u un rus) Sunt o+ra"ni!i$ !a şi nerii) Bi!iul$ de asta au
nevoie) ;i o eGe!uţie din !ând în !ând nu e ni!i ea un lu!ru rău) Lui Haupt(ann von -ader
îi plă!ea să spân"ure oa(eni) O+erst HinNa se î(potrivea la enul ăsta de pra!ti!i) A dat
ordin !a :nter(ens!'en să #ie trataţi ase(enea er(anilor) Dar !olonelului ăstuia$ plin de
el$ îi va pieri în !urând raiul !ând îl vor du!e pe Ad(iral S!'r5der Strasse) De#etist$
pânăritor de rasăA
6i!uţul !ântă din !e în !e (ai tare de lână tranşeea a!operită !u #run"e de s#e!lă)
Haupt#eldHe+el Blat" a dispărut)
Baronul von -ader strâne din +u"e$ înş#a!ă pistolul de pe (asă şi î(pine perdeaua
în lături) >n a!eeaşi !lipă$ un ea( din spatele lui "+oară în ţăndări) O renadă de (ână se
rostooleşte pe podea) @ipă înro"it şi se trânteşte pe +urtă)
6i!uţul năvăleşte înăuntru !u auto(atul preătit$ se opreşte în (iClo!ul !a(erei şi=şi
pli(+ă privirea de la o#iţerul !are +ol+oroseşte !eva la podea şi apoi la renada de (ână) Se
aplea!ă$ ridi!ă renada şi o arun!ă eleant prin uşa des!'isă)
Eon -ader se ridi!ă reoi$ îşi ştere de pra# uni#or(a sa !enuşie şi=i întoar!e
ostentativ spatele 6i!uţului)
6i!uţului puţin îi pasă) Sporovăieşte vesel despre renade de antrena(ent$ parti"ani
şi (ulte alte lu!ruri !are #a! parte din viaţa în spatele liniei #rontului)
8 Herr Haupt(ann$ do(nule$ sunt siur !ă nişte o#iţeri de pe=ai!i vor să vă Coa!e un
ren'i) Da!=aş #a!e rost de un şo+olan (ort$ !are (ai şi pute niţel$ l=a( putea arun!a în
(iClo!ul lor) -entru !ă asta nu=i lu(ă$ să arun!e !areva !u renade #alse în tine$ nu=i aşa?
:nde (ai pui !ă sunteţi şi nou pe=ai!i)
Haupt(ann von -ader îşi strâne +u"ele şi=şi des#a!e pu(nii într=un e#ort de
stăpânire) BâC+âie la to!ul pistolului) D=ar tre+ui să=l î(puşte pe o(ul ăsta şi să spună pe
ur(ă !ă a #ost ata!at? Se 'otărăşte să nu o #a!ă)
-orta şade în #aţa (e!ani!ului=şe# .ol#$ la +iroul (asiv al a!estuiaK du!ând tratative
pentru patru !a(ioane şi !âteva lă"i !u provi"ii de la !antină) .ol# în#ule!ă o Cu(ătate de
!ap de por!) -orta îşi !on#e!ţionea"ă un sandvi!i aşa !u( ştie el)
6ai întâi o #elie de pâine us!ată$ unsă !u un strat de untură de âs!ă) -e ur(ă$ o
+u!ată apre!ia+ilă de şun!ă a#u(ată$ presărată !u #elii de !ârnat vânătores! şi !u !âte puţin
din tot !e=i (ai !ade în (ână) La s#ârşit$ totul e a!operit !u un strat de dul!eaţă de (ure)
>şi des!'ide lar #ăl!ile şi (anevrea"ă sandvi!iul enor( în ură) >i vine reu să (uşte
din el$ dar$ până la ur(ă$ reuşeşte)
8 Sper !=ai să te îne!i$ spune .ol#$ opti(ist)
-orta în'ite şi ulti(a #ărâ(ă$ pe ur(ă ia un pui şi toarnă peste el un +or!an de
dul!eaţă)
8 Du spera prea (ult$ .ol#$ spune el$ u(plându=şi ura !u !arne de pui) Sunt în
stare să în'it pe de=a=ntreul un por! (ărişor$ să=l as!ult !u( ro'ăie în (ine toată "iua şi
pe ur(ă să=l !a! a#ară su+ #or(a unei ră(e"i de pur!ei de lapte)
8 Du (=ar (ira$ (or(ăie .ol#$ în!runtat$ arun!ând var"ă a!ră asupra unui pi!ior de
por!) Adu=ţi nu(ai a(inte !ă în#ule!i din 'aleala (ea şi$ din !âte ştiu$ nu te=a( po#tit la
(asă)
-orta râde "o(otos$ relaGându=şi #ăl!ile)
8 Du=i ni(i!$ .ol#$ +ăieţaş$ a#lă !ă ni!iodată nu sunt po#tit) Di!i n=ar #i nevoie)
>ntotdeauna sunt ata de (asă)
6ănân!ă un ti(p în tă!ere$ studiindu=se re!ipro!) Sinurele sunete sunt produse de
oasele !are trosnes! în #ăl!i şi de vinul !are spală âtleCurile)
.ol#$ +ine=!res!ut$ +ea din pa'ar$ -orta însă âlâie dire!t din sti!lă) .ol# are
propriul ta!â($ -orta soar+e (ân!area dire!t din oală) >n !eea !e=l priveşte$ (ân!are să #ie)
8 >(părţi( !apul de por!? întrea+ă el$ pli(+ând un !uţit lun de +u!ătărie între
o!'ii ani(alului !are do(ină (asa !u o roşie în +ot)
.ol# (or(ăie !eva indes!i#ra+il$ !are se ter(ină !u !uvântul „ra'at*)
-orta despi!ă în două !apul por!ului$ oprindu=şi pentru el partea !ea (are) O oleşte
!u o sor+itură uturală prelună$ nepotrivită pentru sto(a!urile sensi+ile)
.ol# îl priveşte de"ustat)
8 Spune=(i$ #iuleA Du (ănân!i ni!iodată în sala de (ese?
8 Se=nţelee !ă da$ "â(+eşte -orta) -e=a!olo se ăseşte de (ân!are$ nu=i aşa?
Se tolănes! în s!aune) Se #a! au"ite două rââituri de (ulţu(ire) -orta îşi s!oate
+o!an!ii şi !iorapii şi=i pune pe (asă) Din ei se ridi!ă o aro(ă a!ră) Se uită ţintă la .ol#$
!are s=a apu!at să (ănân!e o porţie !aldă de +udin!ă$ şi î(pine un !iorap (ai aproape de
el$ !u deetul (are !are nu=i din !ale=a#ară de !urat) >şi (iş!ă deetele de la pi!ioare !u un
aer eleant)
%ără să !lipeas!ă$ .ol# toarnă sos de (ere peste +udin!a lui neară)
-orta în!epe să=şi taie un'iile) S!'iCe de un'ie îi "+oară lui .ol# pe la ure!'e)
/âinii=lup pu#nes! pe nas deranCaţi şi se îndepărtea"ă de (asă) /iorapii lui -orta sunt
prea (ult pentru nasurile lor sensi+ile)
8 /e dra!u pute ai!i$ întrea+ă .ol#$ +rus!$ ridi!ându=şi privirea de pe !ârnatul pe
!are se preătea să=l savure"e)
8 -ute? întrea+ă -orta$ nevinovat) E de aşteptat$ nu=i aşa$ în tovărăşia ta?
8 Du deveni o+ra"ni!$ #iule$ îl previne .ol# (ârâind) Du uita !ine=i (e!ani!=şe# şi
Sta+s#eldHe+el pe=ai!i şi nu uita !ine=i deţinătorul /ru!ii 4er(aniei în arint) <a !iorapii
ăştia puturoşi de=ai!i$ o(uleA /ine=a (ai po(enit !iorapi pe o (asă din su#raerie? /u
#ur!uliţa îi a"vârle pe podea) /iorapii ateri"ea"ă în #aţa !âinilor$ !are #u s!'elălăind)
8 ;tiu un lo! unde=s trei tra!toare$ spune -orta$ după o tă!ere prelunită) Tra!ţiune
interală$ !u( sunt alea !u !are se Coa!ă artileria rea)
8 /e #el de tra!toare$ întrea+ă .ol#$ aparent de"interesat)
8 S!ule !lasa=ntâi) Du=s ruinate de ulei sau !o(+usti+il prost) Au venit dire!t de la
a(eri!ani$ pe adresa lui <van)
8 /e (ar!ă$ vrea să ştie .ol#$ adunând răsi(ea !u o +u!ată de pâine ţărăneas!ă din
:!raina) Da!ă=s %orduri nu (ă interesea"ă) Tito a în!eput să=i uras!ă de=a +inelea pe
!apitalişti în !lipa în !are i=au tri(is !âteva %orduri) Astea repre"intă ră"+unarea A(eri!ii la
adresa Europei$ pentru !ă i=a( tri(is pe !ap toate oile nere)
-orta îşi !lăteşte ura !u o Cu(ătate de sti!lă de şa(panie din /ri(eea$ pe !are o
înş#a!ă #ără a #i po#tit)
8 /ine vor+eşte de %orduri? Eu (ă re#er la /aterpilar) /e "i!i de asta?
8 6inţi$ vine din partea lui .ol#$ înainte !a a!esta să=şi adu!ă a(inte de pri(a lee
a !u(părăriiI nu te arăta interesat de !eea !e ţi se o#eră)
-orta des!'ide o !utie de !arne de va!ă$ #ără a !ere per(isiunea$ şi îşi î(pine
!onţinutul pe ât !u aCutorul +aionetei)
8 :nde ţii /aterpilarele astea?
-orta isprăveşte !utia înainte de a răspunde şi se +u!ură vi"i+il de neră+darea lui
.ol#)
8 Du le a() ;tiu doar unde se a#lă în (o(entul de #aţă)
8 De pierde( ti(pul$ 'otărăşte .ol#$ +rus!) Du poţi vinde !eva !e nu=ţi aparţine)
8 Tu !u asta te o!upi tot ti(pul$ râde -orta +ine=dispus) Be( o !a#ea după aşa o
(asă (odestă?
8 O să adu! şi !losetul în!oa!e da!ă vreiA şuieră .ol#) <a=ţi pi!ioarele astea î(puţite
de pe (asă$ trolodituleA D=o să te !i"ele"i ni!iodată$ (ăiA Eârându=ţi pi!ioarele în #ar#uria
a"dei$ nu vei aCune popular) 6ă ândea( să=ţi o#er o sluC+ă !ând ter(ină( ră"+oiul$ însă
ar #i !a şi !u( aş da dru(ul unui por! tur+at în (iClo!ul lu(ii ne#eri!ite)
8 6o!!aA .ol# îi porun!eşte #ără traere de ini(ă servitorului său$ un #ost serent
rus$ să vină !u !a#eaua)
8 O(ul a spusI !a#eaA "+iară -orta în ur(a rusului)
8 De !ând te ştiu pe tine$ (=a( uitat niţel (ai +ine la partidul ăla roşu şi ni!i nu=ţi
în!'ipui !ât de (ult urăs! (o!irla so!ialiştilor proletari$ (ârâie .ol#$ a!ru)
8 Du +eau de!ât ,ava$ urlă -orta$ #ără a se si(ţi delo! insultat)
8 ,ava? De unde nai+a !re"i !ă pot pro!ura eu ,ava? (inte .ol#)
8 S!oate=ţi ra'atul din ure!'i$ .ol#$ râde -orta !on#idenţial) Ai şutit trei sa!i de ,ava
luna tre!ută) -oţi #raieri întreaa Ar(ată er(ană tot ti(pul$ dar pe (ine nu (ă #raiereşti
ni!i o dată$ a(i!eA
8 Santos nu=i destul de +ună pentru tine? Săr(anul popor er(an perse!utat şi=ar da
şi +oaşele pentru o !eaş!ă de Santos) 6ai sunt şi !âţiva din HerrenvolN !are în viaţa lor
n=au ustat Santos)
8 Eşti un a#urisit$ .ol#$ "â(+eşte -orta$ triu(#ător) >n pri(ul rând$ eu nu sunt un
săr(an nea(ţ perse!utat$ de !are ai po(enit adineauri) -e ur(ă$ din partea (ea se pot du!e
dra!ului !u toţii) Eaterlandul şi !u tot !e !onţine el$ in!lusiv steaurile$ l=aş vinde şi (âine
lui <van) D=a( nevoie de ra'atul tău a(ar de Santos) Ereau ,ava) ;i$ +ăieţaş$ da!ă nu=(i dai
a!u($ (âine nu vei (ai avea ni(i! în sto!)
.ol# întoar!e !apul şi urlă în ur(a serentului rus)
8 <or$ ,avaA Aro(a BA
8 Aro(a A$ prieteneA îl !ore!tea"ă -orta)
O aro(ă (inunată u(ple toate în!ăperile) Alături de !a#ea$ (ănân!ă tarte !u +rân"ă)
8 A( !in!i !'ile de !eai$ spune -orta$ după !ea de=a patra !eaş!ă de !a#ea) /eai
neru$ !'ine"es!$ !u niţel !eai verde înăuntru$ adauă) E trea+ă aleasă) >l #a!e pe=un
(andarin !'ine" să ţâşneas!ă în sus$ !u +oaşele "ornăindu=i ?adet)sA9 6arsch pe tot
par!ursul dru(ului)
8 -e dra!uA #a!e .ol#) /eaiul e a+solut i(posi+il de pro!urat în "iua de a"i) ;tiu
siur) A( în!er!at) /'ina e destul de (are şi=i a!operită de !eai) /'ine"ii (ei î(i spun !ă
pe=a!olo e destul$ să se îne!e da!ă vor) Dar ai!i nu sunte( în /'ina)
8 Relaţiile$ se laudă -orta$ tru#aş) -osed aşa !eva) /e=ţi doreşte ini(a? -oate o
!aravană de !ă(ile$ !u un 'are( !o(plet şi nişte eunu!i ara+i$ sau poate un su+(arin
enle"es!$ !u o+u"e şi torpile !u tot? Di(i! (ai si(plu) S!otland Yardul e pe ur(ele
!o(andantului$ aşa !ă ţi=l dau şi pe el) Te poţi pli(+a după voia ini(ii$ .ol#A
8 %lea!uri$ (or(ăie .ol#$ indi#erent) /ă(ile a() /ui îi (ai tre+uie !ă(ile în "iua
de a"i? /u toţii vor roţi) /e să=ţi dau pe el?
8 /e ai? întrea+ă -orta$ s!o+indu=se între dinţi !u !uţitul de luptă)
8 Fe!e (ii de (ăr!i$ o#eră .ol#$ !u o privire la!o(ă) -orta se lasă pe spătarul
s!aunului$ râ"ând în 'o'ote)
8 D=a( nevoie de 'ârtie de şters la !ur$ .ol#)
.ol# se ridi!ă #ără un !uvânt şi intră într=o !a(eră alăturată) -ipăie peretele !u
deetele) A!esta se des!'ide şi iese la iveală un sei#) De!one!tea"ă !âteva #ire şi des!'ide
sei#ul) Ori!are altul !are ar #i în!er!at să=l des!'idă ar #i #ost #ă!ut #ărâ(e)
/ând se întoar!e$ -orta e !o!oţat pe (asă şi întărâtă !âinii=lup !are (ârâie tur+aţi şi
dau să=l (uşte) .ol# râde din toată ini(a)
8 Du (ai în!er!a să=(i 'răneşti !âinii$ !opileA LDă un şut unui !ârnat de pe podea)M
Te=aş putea #a!e să=l 'aleşti) /ât !re"i !ă ţi=ar tre+ui !a să dai ortuJ popii?
8 Sunt destul de re"istent$ "â(+eşte= -orta$ prietenos) /red !ă (i=aş a!orda trei"e!i
de se!unde)
.ol# oneşte dulăii într=un !olţ) A!eştia stau întinşi şi=l ur(ăres!$ (ârâind$ pe -orta$
!are !o+oară de pe (asă)
8 -o#ti(A spune .ol#$ î(pinând spre el o !utie neară) @i le dau pe astea în
s!'i(+ul !eaiului)
-orta !er!etea"ă !u o lupă de +iCutier trei dia(ante (ari)
8 Ai 'a") O să aCuni !ap de a#iş la !ir!ul sătes!) ;tii$ ăla !are !ade=n !ur tot ti(pul)
Arată ra'atul ăsta unui Cidan din A(sterda($ .ol#$ şi te va du!e la do!tor !ât ai !lipi)
8 /u(? #a!e .ol#$ insultat)
8 ;tii tu !e vreau să spun) Te a#li=n trea+ă) Eâră=ţi !io+urile astea unde ştii şi
păstrea"ă=le până !ând o să ai de=a #a!e !u un so!ialist$ sau !u alt #el de idiot)
8 Du=nţele o iotă$ o#tea"ă .ol#$ în!'i"ând !u "o(ot !apa!ul !utiei nere)
8 Arăţi !a un "iar ud !u tipăritura (ânCită$ "â(+eşte -orta$ sar!asti!)
8 E=n reulă$ las=o +altăA ad(ite .ol#) Re!unos! !ă=s #alse$ dar !u( era să ştiu !ă nu
te=ai lovit la !ap săptă(âna tre!ută !ând ai #ost arun!at în aer !u vaon !u tot? Trăi(
vre(uri rele) 6erită să=n!er!)
8 >(i dau la!ri(ile$ .ol#A #a!e -orta)
8 /e=ai "i!e de=o per(isie de=o lună? "â(+eşte .ol# a#e!tat) Sau poate o !ălătorie în
interes de servi!iu prin toată Europa? Dar de=o spitali"are !u o +oală !ăreia nu=i poate veni
de 'a! ni!i un do!tor? Ereau să spun$ atâta ti(p !ât nu vrei tu să te vinde!i)
8 Doa(ne$ .ol#$ prost (ai eştiA L-orta dă din !ap$ rese(nat)M Da!ă aş vrea per(isie$
aş putea ple!a de=ai!i în "e!e (inute) Da!=aş vrea să (ă=(+olnăves!$ a( o a(ă de "e!e
(ii de +oli despre !are tu n=ai au"it în viaţa ta$ în!epând !u durerile de !ap$ până la !iu(ă şi
ti#os) -e !instea (ea$ ori!e spital (=ar aştepta !u !ovorul roşu da!ă aş +inevoi să le #a! o
vi"ită) 4eneralul Sauer+a!'$ !el (ai (are din ierar'ie$ s=ar sui urent în avion pentru a se
o!upa de !a"ul (eu !ât (ai te(eini!) ;i !ălătorii în interes de servi!iu))) -ăi$ .ol#$ sunt
eGpert în orani"area tre+urilor de enul ăsta) Hai (ai +ine să vede( !e (ai ai tu prin sei#ul
tău)
8 -orta$ apropie=te nu(ai de sei# şi vei avea (ai (ulte ăuri în !orpul ăla de Cidan
de!ât un !iur) Ai avea nevoie de toţi eneralii=(edi!i din ar(atele$ ne(ţeşti şi ruseşti !a să
te peti!eas!ă$ #iuleA
8 E=n reulă$ .ol#$ n=a( nevoie să=(i s!ot !i"(ele din pi!ioare !a să nu(ăr până la
două"e!i) E li(pede !ă n=o să #a!e( ni!i o a#a!ere) L-orta se ridi!ă şi se îndreaptă spre uşă)
>şi des!'ide to!ul pistolului$ trae piedi!a de siuranţă a auto(atului şi se retrae
de=a=ndăratelea)M Din #eri!ire$ (ai ştiu !âteva persoane !are !unos! valoarea !eaiului neru
!'ine"es! şi a !eaiului verde) A( venit (ai întâi la tine pentru !ă ne !unoaşte( de (ult$ aşa
!ă nu i"+u!ni în la!ri(i !ând o să a#li peste "e!e (inute !=a( vândut sto!ul)
8 :şurel$ uşurel$ "â(+eşte .ol#$ în!er!ând să pară a(a+il) De unde=ai s!os=o !ă nu
vreau să=ţi !u(păr !eaiul?
Se aşa"ă a(ândoi pe nişte perne ară+eşti) ;e#ul ăr"ii lui .ol# le (ai serveşte !a#ea)
Apare şi=o sti!lă !u !onia! Dapoleon) Dintr=o !utie de arint$ !are a aparţinut odinioară
unui prinţ ro(ân$ răsar nişte tra+u!uri)
După trei ore de dis!uţii aprinse$ !eaiul şi=a s!'i(+at proprietarul) Se du! să=l ia)
Fâ(+ind$ se a!operă unul pe !elălalt !u auto(atele) Se !unos! de (ultă$ (ultă vre(e)
/eaiul e dosit după nişte +aloţi i(enşi de paie într=un !ol'o") .ol# îl ustă s!epti!)
EGperţii săi în !eaiuri$ !ei doi !'ine"i$ îl !er!etea"ă (ult (ai ştiinţi#i! şi$ după un ti(p$
de!lară !ă e !eai neru !'ine"es! !u un a(este! de !eai verde)
8 De unde dra!u=l ai? întrea+ă el$ +ănuitor)
8 Din /'ina$ răspunde -orta) De unde !redeai? A!olo se #a!e !'estia asta)
8 D=ai #ost în viaţa ta în /'ina$ -ortaA
8 <a te uităA Te=a( între+at eu de unde=ai #ă!ut rost de +iştari !a să=ţi !u(peri !eai
neru?
8 /eva nu=(i (iroase a +ine în trea+a asta$ (or(ăie .ol#$ su(+ru)
8 /eai +un$ !eai #oarte +un$ striă .un) 4arante" !eai +un) Du alt !eai (ai +unA
8 /red$ spune .ol#$ ânditor$ dar a( un instin!t (ai siur de!ât !in!i"e!i de Cidani)
E !eva în nereulă !are nu=i în reulă) >(i urlă în !ap o sirenă de alar(ă)
8 Atun!i las=o +altă$ spune -orta$ indi#erent) O să s!ap de el destul de uşor) O să ve"i
unde te=au dus !ei !in!i"e!i de Cidani ai tăi)
.ol# ia din nou !eai pe li(+ă şi ridi!ă privirea la !eruri$ !a şi !u( ar aştepta un se(n
divin) /eaiul e +un) E !eai de !alitate #or(ida+ilă) >şi revine şi îi arun!ă lui -orta o privire
!rân!enă)
8 ,osep'A Da!ă (ă trai în piept !u !eaiul ăsta$ atun!i <sus din !er şi 6ai!a -re!istă
din Ba"an să te ai+ă în pa"ă) O să ai nevoie de (ai (ulţi) O să ai nevoie de #ie!are s#ânt în
parte din tot !alendarul !a să te ţină în viaţă$ #iule)
.ol# plăteşte şi plea!ă !u !eaiul)
-orta dă să se ur!e în (aşina=a(#i+ie a lui .ol#$ dar orilele sale îl î(+rân!es! +rutal
!u auto(atul)
8 Târu=i în!'eiatA Du e lo! pentru tine ai!i$ -ortaA :(+lă !a toţi !eilalţi ânda!i)
Du(ai păturile superioare ale Ar(atei !ălătores! în (aşini)
8 Ar #i tre+uit să păstre"i niţel !eai din ăla neru şi pentru noi$ spune$ de"a(ăit$
Bătrânul la întoar!erea lui -orta)
8 /'estia asta e (ai +ună de!ât !eaiulA rânCeşte -orta$ s!oţând la iveală o !utie plină
!u (one"i ve!'i de aur) /eaiul îl pişi la ard$ dar (ălaiul ăsta al+en îşi păstrea"ă valoarea)
8 -e toţi dra!iiA eGplodea"ă 6i!uţul$ uluit) E destul ai!i pentru a !u(păra un ti!ălos
de eneral în"or"onat !u statul său (aCor !u tot)
8 -oate !ă asta a( să şi #a! într=una din "ile$ răspunde -orta (isterios) <ndivi"ilor
ălora le va !reşte preţul vă"ând !u o!'ii în !lipa în !are ina(i!ii noştri vor în!epe să #a!ă
pro!ese pentru !ri(inalii de ră"+oi)
8 <=ai aCuta? întrea+ă$ de"ustat$ Bătrânul$ aprin"ându=şi pipa !u !ăpă!el de arint)
8 ACut pe ori!ine !u ori!e$ atâta ti(p !ât s!uipă loveaua în !antităţi (ulţu(itoare)
Eaterlandul şi aitatul steuleţelor nu sunt spe!ialitatea (ea)
8 @i=ai vinde şi propria (a(ă da!ă ai avea o!a"ia$ spune Heide$ !u dispreţ)
8 ;i de !e nu$ (ă ro? răspunde -orta$ "â(+ind) >ndată !e=or s=o !unoas!ă$ or să #ie
dispuşi să=(i plăteas!ă$ doar=doar oi lua=o înapoi) A!u(a însă$ vă ro să (ă s!u"aţi$ (ai
a( !âteva tra!toare ale Ar(atei de !are tre+uie să s!ap) SalutA
/ând revine -orta$ .ol# are oaspeţi) :n o#iţer de intendenţă de la Ar(ata a 2=a
-an"er$ !are a venit să !u(pere săpun aro(at şi #ete) -rivirea îi !ade pe un să!uleţ de !eai şi
uită pentru !e a venit)
8 /e=ai a!olo$ .ol#$ întrea+ă el$ !u o privire la!o(ă)
8 /eai$ răspunde .ol# !u Cu(ătate de las$ +leste(ându=se în sinea lui !ă nu a
as!uns să!uleţul (ai devre(e) EGistă anu(ite li(ite ale preţului pe !are=l poate pretinde
o#iţerului)
-orta "â(+eşte !u toată ura$ o+servând li!ărul de lă!o(ie din o!'ii intendentului$ şi
în!epe$ #ără !el (ai (i! spirit de !a(araderie$ să eGpună !alităţile deose+ite ale !eaiului)
.ol# n=o să pro#ite prea (ult de pe ur(a !eaiului$ şi -orta e vi"i+il în!ântat la a!est ând)
8 /ât e ai!i? întrea+ă intendentul !el ras$ !ântărind să!uleţul în (ână)
8 :n !'il şi !eva$ (or(ăie .ol#$ tentat să=l po!neas!ă pe intendent în +oaşe)
8 ;i !e preţ te=ai ândit să !eri$ .ol#? Ereau să spun$ de la (ineA
8 6ă te( !ă nu pot să vi=l vând$ do(nule) Du î(i aparţine) LS!oate nişte !onia! şi
speră !ă o#iţerul de intendenţă îşi va pierde interesul pentru !eai)M >n s!'i(+$ vă re!o(and
#er(e!ătoarele tinere polone"e şi slave) Sunt adevărate (ai(uţe pe saltea$ do(nule) ;tiu să
dea nu nu(ai din ure!'i$ ţipă el entu"ias(at)
8 Hai să reveni( la pro+le(a proprietarului !eaiului$ spune intendentul$ !u un li!ăr
şiret în dosul o!'elarilor săi !u lentile roase) A!eştia îl #a! să arate !a un +ros!oi aşe"at pe
un +olovan în!ins la soare)
8 Reret$ do(nule) /eaiul e proprietatea unui o#iţer (are în rad) .ol# se +ate pe
u(ăr şi=şi tre!e deetul de !âteva ori peste partea stână a pieptului pentru a arăta !ât de
(are în rad este o#iţerul respe!tiv)
8 ;tiu !a"uri în !are s=a #urat !'iar şi de la o#iţeri înalţi în rad$ în !iuda şirurilor lor
de de!oraţii$ e de părere intendentul$ u(#lându=şi o+raCii)
>n sinea sa$ (e!ani!ul=şe# .ol# îi dă dreptate)
8 Do(nule$ do(nule$ nuA Delo!A Eu sunt un o( !instit) D=aş #i în stare de o
ase(enea #aptă) -entru o !lipă$ .ol# arată !a un s#ânt într=un vitraliu)
-orta tuşeşte dis!ret în !olţişorul său şi=şi (ai toarnă nişte !onia!) .ol# l=a uitat de
tot) /ând dă să=şi toarne din nou$ .ol# îi s(ule sti!la din (ână$ îşi u(ple propriul pa'ar şi
pe !el al intendentului$ !u #iură de +ros!oi) S!'i(+ă #ulerător pa'arul său ol !u !el plin
al lui .ol#) .ol# îi arun!ă o !ăutătură rea) >ntre .ol# şi intendentul „Bros!oi* în!epe o
lună dis!uţie având !a su+ie!t !eaiul) <ntendentul îi eGpli!ă$ a(a+il$ pro!edeul prin !are ar
putea$ da!ă ar dori$ să intre în posesia !eaiului) La ur(a=ur(ei$ e$ după !u( se ştie$ şe# al
Servi!iului de intendenţă al Ar(atei a 2=a -an"er)
.ol# îi răspunde !u o a(eninţare deli!ată$ pe !are intendentul o lasă neo+servată) Are
prea (ulte a#a!eri du+ioase !u .ol# pentru a=şi putea per(ite să se si(tă insultat) .ol#
Coa!ă tare) Da!ă va da de +elea$ întreaa Ar(ată a 2=a -an"er va avea de su#erit$ î(preună
!u el$ şi #urtuna !e se va stârni îi va a#e!ta şi pe (ulţi alţii) S=ar ivi pro+le(e până şi în
Ad(iral S!'r5der Strasse)
După un ti(p$ intendentul plea!ă în tovărăşia să!uleţului !u !eai) E în al nouălea !er)
-e de o parte$ datorită !onia!ului$ pe de altă parte$ datorită o+ţinerii !eaiului) A uitat
!o(plet de do(nişoarele alese pe sprân!eană) Adoră !eaiul şi şi=a #ă!ut so!oteala !ă ăsta=i
va aCune pentru tot restul ră"+oiului$ !'iar da!ă se va trans#or(a într=un ră"+oi de po"iţii$
!u tranşee şi !u tot soiul de a"e toGi!e)
.ol# a devenit #eri!itul posesor al unui urs (are şi +run !are +ea +ere şi arun!ă !u
renade de (ână)
8 /e=ai de ând să #a!i !u (onstrul ăsta ori+il? întrea+ă -orta$ uluit$ în ti(p !e
!er!etea"ă î(preună !u .ol# ursul$ !are to!(ai a sosit !a pasaer al unui 6er!edes
i(presionant) ;o#erul$ un O+ers!'ar#&'rer SS$ îl salută în ti(p !e !o+oară din ve'i!ul)
:rsul poartă pe !ap o +onetă verde de o#iţer DBED şi e servit i(ediat !u o ladă de +ere)
.ol# ştie !u( tre+uie întâ(pinat un o#iţer superior rus)
-orta râde până #a!e !ra(pe la sto(a! şi$ în !urând$ leaă o prietenie strânsă !u ursul)
/ei doi se pupă în stil ruses!) .ol# priveşte ânditor de la urs la -orta)
8 @i=l vând$ 'otărăşte el) >ţi va #i eGtre( de #olositor pe #ront) >nvaţă=l să=i 'aleas!ă
pe „roşii* şi !ând vei #i în re!unoaştere le va adul(e!a as!un"işurile în lo!ul tău)
8 Asta nu=i o idee rea$ e de părere -orta$ privind ursul !u (are interes) A( au"it !ă
pe urşi îi poţi dresa (ult (ai uşor de!ât pe !ai sau pe !âini) L=aş putea învăţa să eGe!ute
„salutul roşu* !u la+a în!'isă) Băieţilor ălora !u trese din aur le va plă!ea !u siuranţă) Di!i
(ă!ar ei n=ar putea pedepsi un urs ruses! pentru !ă e #idel 6os!ovei) 6ă ro$ şi !ât îţi dă
voie !onştiinţa să !eri pe el?
8 Du ştiu$ spune .ol#$ în!et) :rşii nu prea sunt spe!ialitatea (ea) L=a( pri(it de la
un !ir! ruses! #alit)
8 Du se !aută pe piaţă$ spune -orta$ !u un aer de !unos!ător) Si+eria e plină de ei)
8 Ai!i nu sunte( în Si+eria$ -orta$ îi a(inteşte .ol#)
8 O să aCuni şi a!olo$ (ai devre(e sau (ai târ"iu$ îl previne -orta$ !u răutate)
8 Da$ Cude!ând după #elul în !are soarele pare să apună peste Rei!'ul er(an$ !u
a!uta posi+ilitate a unei noi (iraţii er(ane înspre Dord$ poate !ă ai dreptate) L.ol# arată
spre urs)M Se prea poate să #ie (ulţi !a el în Si+eria$ dar n=au învăţat toţi să +ea +ere şi să
dea !u parul)
8 Ai!i te=nşeli$ o(ule$ te=nşeliA /u( de n=ai au"it până a!u(? protestea"ă -orta)
/râş(ele si+eriene sunt pline de ei până după (ie"ul nopţiiA
Se du! î(preună să târuias!ă nişte /aterpilare) /ând$ în !ele din ur(ă$ se înţele şi
.ol# le vede$ +ăând de sea(ă !ă sunt atât de noi în!ât ni!i n=a #ost şters stratul prote!tor
de unsoare de pe ele$ eG!la(ă ui(itI
8 La nai+a$ -ortaA @i le=au tri(is UanNeii dire!t ţie?
8 Eşti pe aproape$ se laudă -orta$ esti!ulând lar !u (âinile) Au venit pe !alea
#erată dire!t din >(părăţia Do(nului$ via /er!ul -olar) E şi=o Bi+lie (ontată în dosul
!ar+uratoruluiA
8 -e !instea (ea$ +ăieteA #a!e .ol#$ plin de ad(iraţie) /ontinuă în #elul ăsta şi=o să
aCuni să te prăCeşti la soare$ alături de re!ii +oaţi$ la 6ona!o)
6er î(preună a!asă la .ol#$ !a să +ea în !instea târului) :rsul se 'e(uieşte
într=un !olţ şi le arun!ă dulăilor o privire plină de dispreţ) A!eştia păstrea"ă o distanţă
apre!ia+ilă)
8 /a să=ţi dovedes! !ă=ţi sunt !u adevărat prieten$ în!epe .ol# sole(n$ îţi #a! ursul
!adou)
8 Asta nu(eşti tu prietenie? întrea+ă -orta$ +ănuitor) Erei să s!api de el$ .ol#A E de
nevândut$ şi indivi"ii ăştia +runi 'ales! (ai (ult de!ât un nea(ţ #lă(ând !are a tre!ut prin
ulti(ele trei ră"+oaie) Să #iu sin!er$ (ă !a( lasă re!e !adoul tău) /u siuranţă î(i va adu!e
(ai (ulte ne!a"uri de!ât +u!urii) -oţi intra #oarte uşor în +u!lu! !u un ase(enea (onstru)
>ţi (ai a(inteşti de s!roa#a pe !are a( avut=o? Aia$ pe !are nu ne lăsa ini(a să o tăie()
Da!ă ve!inii noştri de din!olo n=ar #i !apturat=o pe So#ia$ a( #i avut=o şi a!u($ dar voini!ul
ăsta +run pare (ult (ai si(pati! de!ât So#ia) Ani(alele de !asă n=au !e !ăuta în ar(ată)
:ită=te la o!'ii lui) /eea !e=i tre+uie e un !ă(in liniştit în !are să î(+ătrâneas!ă în voie) /ă
veni vor+a$ !u( îl !'ea(ă?
8 L=a( între+at$ dar n=a vrut să=(i spună) Erei să ve"i !u( +ea +ere?
%ără a aştepta un răspuns$ .ol# aşa"ă patru sti!le de S!'losspil" pe (asă şi îi #a!e
se(n ursului)
8 Du i le des!'i"i (ai întâi? întrea+ă -orta$ (irat)
8 Du$ nu$ nu$ nuA Asta o #a!e el sinurA
:rsul se leaănă înspre (asă$ înş#a!ă o sti!lă şi=i s#ar(ă âtul !u dinţii) -e ur(ă îşi
toarnă !onţinutul pe +ereată !u vite"a unui do!'er însetat$ a"vârle sti!la oală spre
!âinii=lup şi o apu!ă pe ur(ătoarea)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"anA eG!la(ă -orta$ uluit) Să #iu al dra!uluiA /re"i !ă poate
#i învăţat să traă !u un BalaşniNov?
8 /u( să nu? spune .ol#) >nvaţă=l pe urs tot !e ştiiA E un ani(al #oarte intelient) A
#ost la 6os!ova într=o unitate spe!ială înainte de=a aCune la !ir!)
:rsul se îndreaptă spre -orta$ leănându=se$ îi pune o la+ă uriaşă pe u(ăr şi îi dă un
sărut (are şi +ălos în (iClo!ul #eţei)
8 6ă iu+eşteA striă -orta$ entu"ias(at) Du prea sunt (ulţi !a elA
-orta şi .ol# sunt serviţi !u !a#ea) Hotărăs! să ridi!e tra!toarele la (ie"ul nopţii) De
pre#erinţă$ între orele două şi patru) Asta=i partea din noapte !ând santinelele sunt (ai
so(noroase)
6otanul (are şi al+ al lui .ol# 'oinăreşte aroant prin !a(eră venind din (aa"ia
alăturată)
-orta îl !'ea(ă) Adoră pisi!ile) D=a în!etat să su#ere în ur(a pierderii lui Stalin)
6otanul lui .ol# îl inorea"ă !u desăvârşire) Dă #urios din !oadă$ !ând -orta îl striă din
nou şi vrea să=i o#ere o +u!ată de pateu)
8 E un pisoi #ranţu"es!$ se #ăleşte .ol# !u ani(alul său) Din -arisA
8 Se vedeA Are un a!!entuat si(ţ al patriotis(ului)
8 Aşa=iA spune .ol#) -ri"onierii (ei #ran!e"i sunt sinurii pe !are=i lasă să=l atină
şi să=i dea de (ân!are)
8 Du te lasă să=l (ânâi? întrea+ă -orta)
8 8on, monsieur+ /red !ă nu ne=o iartă !ă i=a( #urat Alsa!ia şi Lorena în 0QSO)
8 9sta a #ost un est tipi! pe !are=l puteau #a!e ne(ţii unor ve!ini +uni$ re!unoaşte
-orta sole(n) -riveşte !u ad(iraţie pisi!a$ în ti(p !e a!easta tre!e prin #aţa !âinilor=lup !u
!oada sus şi !u un aer de pro#und dispreţ pentru toţi !âinii$ în eneral$ şi pentru !ei doi$ în
spe!ial)
/ând aude Haupt(ann von -ader despre urs$ se du!e ţintă la /artierul eneral al
rei(entului)
8 -orta !u un urs$ 'aA râde O+erst HinNa) ;i !e da!ă? Reula(entul nu inter"i!e
păstrarea urşilor)
8 Ereţi să şi de#ile"e? întrea+ă von -ader$ trăsnit)
8 Trea+a taA Tu eşti !o(andantulA i=o retea"ă se! !olonelul HinNa)
:rsul de#ilea"ă î(preună !u !o(pania) După un ti(p$ toată lu(ea se o+işnuieşte !u
el) Sinurul lu!ru !are=l s!oate din sărite e vederea uni#or(elor NaNi) A!estea îl trans#or(ă
dintr=un uriaş prietenos într=o #iară sâneroasă) O!'ii i se înustea"ă şi s!lipes!
a(eninţător)
Orani"ă( un +ote" de po(ină în !instea lui şi=i dă( nu(ele de Rasputin) :rsul are
!eva în el !are ne a(inteşte de !ăluărul rus) 6ai ales !ând +ea +ere)
.ol# vine la petre!ere însoţit de !orul său personal)
>ntre !ânte!e se ţin dis!ursuri) Heide se î(+ată în aşa 'al în!ât se lasă !onvertit la
!o(unis() 6ai târ"iu$ în a!eeaşi noapte$ !ând îi revine puţin lu!iditatea$ devine !atoli! şi
se spovedeşte lui -orta$ !are a #ă!ut parte odinioară din /orpul de preoţi)
Bătrânul se ridi!ă de pe +an!ă !u reutate) >n!ăpăţânat$ în!ear!ă să se aşe"e într=un
s!aun rulant şi$ în !ele din ur(ă$ reuşeşte) Re"ultatul este (inunat) S!aunul o porneşte prin
(aa"ie) 6i!uţul des!'ide politi!os uşa du+lă şi Bătrânul "+oară de=a lunul pote!ii
înuste drept în râu) Se orani"ea"ă rapid un lanţ de salvare)
8 -rea!instiţi !ântăreţi$ +ol+oroseşte după !e l=au tras la (al) O(ul ăsta$ su'ite el$
şi îşi pli(+ă deetul în dire!ţia lui 4reor$ o(ul))) ăstaA /ântă !a un por!A >nto!(ai !a un
por!A L>l priveşte din nou pe 4reor)M ;i are trei !apeteA
4reor se pune pe pi!ioare !u (are reutate) ;napsul i=a aCuns la nivelul a(idalelor)
Se spriCină nesiur de un tun de două"e!i de (ili(etri)
8 Tre+uie să=ţi spun !eva$ do(nule A su'ite el$ în!er!ând să s!uipe în dire!ţia
Bătrânului) Tre+uie să=ţi spun !ă eşti do+ito!ul !el (ai tâ(pit pe !are l=a( întâlnit în viaţa
(ea) Eşti un adevărat ra'at$ do(nuleA
Bătrânul se pră+uşeşte peste (asă$ !u #aţa în orna(entele #lorale)
8 Soldaţi er(aniA Ha+ar n=au să !ânteA Să #ie î(puş!aţi în "oriA Du (erită să
trăias!ăA (or(ăie$ !u vo!e înă+uşită) Se apu!ă să (ănân!e #lorile de pe (asă)
8 /ântaţi$ nenoro!iţilorA "+iară 4reor$ !ăţărat pe s!ăunelul tunului de 7O (() :n$
doi$ trei$ !ântaţiA 4ata !u trândăveala$ pu#neşte) Da!ă nu sunte( în stare să !ântă($ nu ne
(ai ră(âne ni(i!) /ânte!ul e))) e))) e !oloana verte+rală a Ar(ateiA Bate dara+ana pe tun)
8 >())) >())) >())) >(puş!ă=(ă$ +âl+âie -orta$ şe"ând +eat turtă lână Rasputin)
8 >(puş! pe !ine vreau eu şi !ând vreau$ înai(ă 4reor$ şi vo(ită +rus! peste tun)
8 O să !ureţi tunuJ ăla$ urlă Heide$ tur+at) /'iar de=ai #i de o (ie de ori :ntero##i"ier$
o să=l !ureţi$ +ăieteA
Tunul se de!lanşea"ă$ tri(iţând o serie de o+u"e de 7O (( prin a!operiş) Din #eri!ire$
sunt o+u"e per#orante$ şi nu +ri"ante)
8 4ata !u prostiile$ îi doCeneşte .ol#$ pe un ton părintes!) :nul din o+u"e i=a s(uls
+oneta) Sunte( un !or serios$ preo!upat să onore"e un +ote"$ şi nu o şlea'tă ră"+oini!ă la
instru!ţia de traere din par!ul !o(unal$ du(ini!a de di(ineaţă)
8 %eldHe+el Beier va !ânta ur(ătorul !ânte!$ (ueşte 4reor$ !u o vo!e roasă$
!ă"ând de pe tun)
8 O să te dau pe (âna -oliţiei (ilitare$ ră!neşte Bătrânul) >n!ear!ă să în'ită tulpina
lună a unei aroa#e) >şi în!'ipuie !ă (ănân!ă asparaus)
8 :ntero##i"ier 4reor 6artinA "+iară Heide) Eşti o ruşine pentru /orpul
su+o#iţerilor er(ani) Ai aCuns de râsul lu(ii) :ntero##i"ier 6artin$ eşti o pată pe onoarea
Ar(ateiA
8 6e(+ri ai /orpului !are nu pri!ep !ă trupele tre+uie ţinute la respe!t printr=o
dis!iplină severă n=ar tre+ui să aCună su+o#iţeri$ urlă .ol#$ sole(n) >n!ear!ă să se ridi!e de
pe s!aun$ însă dă reş) Ateri"ea"ă$ în s!'i(+$ su+ (asa su+ !are şade Leionarul$
!o(andând o es!adrilă de !ă(ile) Se !rede pe undeva$ prin Sa'ara)
8 6ille diables, adul(e!i !ur(alii$ mon amiC >n#lores! în perioada asta a anului)
Alla' el AN+ar$ înenun!'ea"ă şi roaă=teA ţipă el$ po!nindu=se pios !u #runtea de podea)
.ol# dă să se ur!e iarăşi în s!aunul său$ dar se pră+uşeşte în !ea#a lui Heide şi spune
lu(ii !ât e de #eri!it !ă a dat peste sora lui !ea (are$ al !ărei soţ a părăsit=o din nou)
8 O să "dro+es! (utrele !âinilor ălora puturoşiA rae Heide)
8 De noi vor+eşte$ #a!e -orta$ insultat) L>l ia pe 6i!uţul prieteneşte pe după u(eri)M
Du pri!epe di#erenţele de ran din Ar(ată$ unoiul ăsta +run)
:rsul îşi înalţă !ăpăţâna şi (or(ăie a(eninţător la !uvântul „+run*)
8 :ntero##i"ier ,ulius Heide$ spune -orta$ !ondes!endent$ ai ra'at a!olo unde=ar
tre+ui să=ţi #ie !reierul) A( #ost !ât pe !e să=ţi spun !ă eşti tâ(pit !a un nea(ţ$ dar (=aş
Cini pe (ine însu(i)
8 E un !retin$ pro!la(ă 6i!uţul) L-rivirea i se în!eţoşea"ă şi se pră+uşeşte peste
dulăi$ !are=l (uş!ă de pi!ior) Din #eri!ire$ e prea (atol !a să +ae de sea(ă)M ,ulius$ su'ite
el$ nu ştii !ă noi$ O+ere#reiterii$ sunte( în anu(ite privinţe (ai valoroşi de!ât o#iţerii de
stat=(aCor? D=o să ăseşti vreun :ntero##i"ier sau vreun %eldHe+el la Statul=6aCor$ poate
ni!i (ă!ar un lo!otenent) O să a#lii doar o ră(adă de O+ere#reiteri de=ai noştri$ !are
se=nvârt prin preaC(ă şi (ai ridi!ă (oralul din "onă)
8 6i!uţul ştie !e spune$ îl laudă -orta) Doi purtă( !u de(nitate şi (ândrie !ele
două trese !are sunt a!ordate nu(ai soldaţilor !u (aterie !enuşie în ţeastă) Luaţi a(inte$
:ntero##i"ieri puturoşi$ !ontinua el !u o vo!e !are do(ină va!ar(ul in#ernal)) >n unele
aşternuturi$ O+ere#reiterii îi depăşes! în rad şi pe a(ărâţii de eneraliA
8 Du uitaţi$ adunătură de prăpădiţi$ /o(andantul supre( er(an nu=i de!ât
4e#reiter$ rânCeşte 6i!uţul$ şters$ şi n=a pri(it ni!iodată tresa ur(ătoare)
8 Aşa=i$ spune -orta$ tărăănat$ e nevoie de (aterie !enuşie !a să aCuni
O+ere#reiter)
8 Lasă=l să=şi poarte sinur de riCă$ averti"ea"ă 6i!uţul$ nâind sonor)
8 BrHder, )ur -reiheit, )ur Sonne
73
..., !ântă -orta$ !u o vo!e ţipătoare)
8 >naltă trădare$ (ueşte Heide$ tur+at) Ar tre+ui să vă areste")
8 Die Strosse !rei. SA marschiert
72
..., "+ieră el$ în!er!ând să a!opere i(nul !o(unist
al lui -orta)
8 Să #ie arestaţi$ rânCeşte .ol# tâ(p$ !ăutându=şi pe podea$ în patru la+e$ !entura şi
to!ul pistolului)
Satan$ !âinele său lup$ i le adu!e în +ot)
.ol# salută !âinele şi=i (ulţu(eşte) /u (are reutate îşi s!oate pistolul din to!) >l
ţine !u a(+ele (âini întinse$ în!er!ând să=l o!'eas!ă pe Heide) @eava se leaănă în!olo şi
în!oa!e$ ţintindu=l !ând pe unul$ !ând pe !elălalt)
8 :ntero##i"ier ,ulius Heide$ lepădătură +eată$ eşti arestatA Da!ă în!er!i să s!api$ te
!urăţ)
Se prăvăleşte peste (asă şi pistolul i se de!lanşea"ă) :n lonţ îi şuieră lui Heide pe la
ure!'e şi se în#ie în peretele din spatele lui) Heide priveşte în Cur$ înro"it)
8 -arti"anii$ şopteşte el$ ţeapăn şi tre(urând de spai(ă)
8 8i; parti)anschi, rânCeşte -orta$ şi !ântăI
*Heute sind =ir rot,
6orgen sind =ir tot
7P
)
8 /e nai+a? +ol+oroseşte .ol#$ !lătinându=se peri!ulos şi des!riind !er!uri prin aer
73 -ra#ilor, spre libertate, spre soare... 8 !ânte! !o(unist er(an
72 ,libera#i strada, mărşăluieşte SA...
7P Astă"i sunte( roşiiT 6âine suntern (orţi
!u ţeava pistolului) Du te=a( ni(erit$ ,ulius? <a să (ai în!er! o dată) Da!ă nu=ţi reuşeşte
!eva din pri(a)))
8 %o!A porun!eşte Bătrânul$ pe Cu(ătate ador(it)
Heide s!oate un ţipăt as!uţit de roa"ă şi se as!unde su+ (asă) Două î(puş!ături
#luieră pe deasupra lui)
8 Sunt rănit$ sunt (ort$ sanitariiA
8 Eşti un ra'at$ se 'li"eşte .ol#$ spriCinindu=se de orila lui ruseas!ă) Aşteaptă
nu(ai$ ,ulius$ te aranCă( noiA Da!ă ni se per(ite să li!'idă( !o(unişti$ de !e n=a( #a!e
a!elaşi lu!ru şi !u na"iştii?
8 Dovedeşte=ne !ă eşti (e!ani!=şe# şi responsa+il !u ordinea$ îl în!uraCea"ă
Bar!elona$ într=o +eţie #eri!ită)
8 Drept înainte$ în ţinta +rună$ #o!A urlă Bătrânul$ eneri!)
.ol# înş#a!ă un auto(at$ îl îndreaptă spre (asă şi slo+oade o ra#ală) /io+uri$ vin şi
+ere plouă peste noi)
8 O să=ţi "+or (ădularul !u puş!a$ pro(ite .ol#$ s!'i(+ând în!ăr!ătorul) Eşti la #el
de reu de lovit !a şi (âţa ti!ălosului ăstuia rus)
8 6or$ latră Heide de su+ (asă$ #luturând un steuleţ (i! din dantelă al+ă)
.ol# se rese(nea"ă şi=l salută pe pa"ni!ul său rus)
8 Serent <or$ suie=te pe +i!i!letă$ aleară la 6os!ova şi raportea"ă !=a( +ătut un
+atalion de na"işti)
8 Bi!i!leta (ea e=n pană$ do(nuleA răspunde <or$ aCutându=l pe .ol# să se aşe"e
într=un #otoliu$ unde a!esta adoar(e instantaneu) A+ia (ai apu!ă să=i ordone lui <or să
repare pana)
Sanitarul îl pansea"ă pe Heide) Eâr#ul ure!'ii stâni i=a #ost rete"at de un lonţ)
La s!urt ti(p după a!eea$ .ol# se tre"eşte şi vrea să ne dea a#ară pe toţi) E pe !ale să
as(ută dulăii pe noi$ !ând$ deodată$ tele#onul se porneşte să sune$ #urios şi neră+dător)
4orila lui .ol# răspunde)
8 Do(nul Sta+s#eldHe+el şi (e!ani!ul=şe# nu=i ai!i$ spune el se!) -e ur(ă pare !ă
se #a!e (ai (i!$ po!neşte din !ăl!âie şi ia po"iţia de drepţi) /'iar da!ă vine din ar(ata
ruseas!ă$ e pri"onier de atâta vre(e în!ât poate deose+i anu(ite nuanţe vo!ale şi e în stare
să=şi dea sea(a da!ă sunt sau nu peri!uloase)
8 /ine=i ra'atul ăla? urlă .ol#$ din adân!urile #otoliului)
8 <nspe!torul de la -oliţia (ilitară$ Fu#all$ spune rusul$ !u osândă şi prăpăd în las)
Tot !eea !e (iroase a poliţie repre"intă un peri!ol (ortar în în!'ipuirea sa$ (ai ales atun!i
!ând sună între orele două şi patru din noapte) Orele (orţii)
8 >ntrea+ă=l pe !araliul ăla i(+e!il$ !e=şi în!'ipuie de sună la ora astaA rae .ol#$
#ă!ând să răsune rin"ile) Ti!ălosul poate suna (âine între "e!e şi unşpe)
8 3ospodin, <nspe!tor Fu#all spune !ă=i i(portant$ raportea"ă rusul$ salutând !u
re!eptorul)
.ol# i"+u!neşte într=un 'o'ot de râs)
8 Lă(ureşte=o pe !otarla aia de do+er(an !ă !e=i (ai i(portant pentru el nu=i şi
pentru (e!ani!ul=şe# al 6arii 4er(anii de ai!iA
Rusul turuie (esaCul lui .ol# !u ase(enea vite"ă$ în!ât o(ul de la !elălalt !apăt al
#irului nu reuşeşte să=l întrerupă$ trânteşte re!eptorul în #ur!ă şi dispare din (aa"ie să se
as!undă până !ând se vor lă(uri lu!rurile)
/eva (ai târ"iu$ sună din nou tele#onul)
8 Lasă !ă răspund eu$ #a!e -orta$ siur pe el) Doi$ soldaţii pro#esionişti$ nu ne lăsă(
s!uipaţi în pălărie de (uştele astea de ra'at) LS(ule tele#onul !u siuranţa de sine a unui
Ro!Ne#eiler pe !ale de a a!!epta o o#ertă pentru sondă se!ată)M As!ultă$ !ăposuleA "+iară el
în re!eptor) Sună (âine între "e!e şi unşpe$ da!ă ţii (orţiş să vor+eşti !u noi) Sunte( în
(iClo!ulunui +ote"$ aşa !ă=ţi poţi vârî pro+le(ele tale i(portante unde ştii$ a(i!e) Da!ă
vrei$ poţi veni în!oaJ să te +ote"ă( şi pe tine) /u !ine vor+eşti? /u (ine$ tolo(a!uleA /u
!ine alt!ineva? 6ă doare=n !ur !ine eşti$ aşa !ă da!ă asta vrei să a#lu$ nu (ai e nevoie să
vii) %a! !eva pe tine şi pe !urtea ta (arţială) @i=a( (ai spus) Eino$ da!ă vrei) Se vede
trea+a !ă nu ţii (inte ni!i propriile=ţi !uvinte) E pentru a treia oară !ând î(i spui !ă vii) -ăi
atun!i$ pentru nu(ele lui Du(ne"eu$ s!oate=ţi deeţelul din nas şi 'aiA Da!ă ştii să !ânţi$ !u
atât (ai +ine) A( ter(inatA L-orta trânteşte re!eptorul 'otărât) Două$ !elorlalţi$ ne arun!ă o
privire superioară)M Dulităţilor ăstora de la poliţie tre+uie să le vor+eşti !u 'otărâre$ eGpli!ă
el) Ai să ve"i !ă i(ediat în!ep să=ţi lină (âna) A!u( s=a lă(urit !ă noi şi Ar(ata
porun!i( pe=ai!i)
8 <=au"i$ i=au"iA (or(ăie .ol#$ din #otoliu) LAre în poală un +u!'et i(ens de aroa#e
î(+i+ate !u +ere)M -uterea e în (âinile noastre$ şi !ând vo( o+ţine vi!toria #inală s=a "is !u
(arţa#oii ăştia) Du sunt de!ât nişte lipitori inutile pe visteria statului)
8 Alt !ânte!$ ordonă Heide$ !are a adunat !orul în !er! în Curul său)
/u vo!i îne!ate în +ere$ se pun pe !ântatI
3eht auch der God uns dauernd )ur Seit
geht es auch drHber und drunter,
braust auch der @ind durchs !instere Heid,
uns geht die Sonne nicht unter
7R
.
8 ,os +oneteleA Să ne ruă(A porun!eşte -orta)
>nenun!'e( în +ălţi de +ere şi resturi de (ân!are şi ne strâne( !ăştile la piept
sole(ni)
-orta se roaă pentru o!rotire şi pentru !a su#letelor noastre să li se per(ită a!!esul la
„/ă(inul Eeşni!* atun!i !ând va sosi vre(ea)
8 Dar (ai întâi vo( re"olva a!est ră"+oi$ tună .ol#$ pe ur(ă vo( avea o vor+ă şi !u
Du(ne"eu)
8 /ând o să #iu departe de #rontul ăsta +leste(at$ în pa!e şi linişte şi=n a#ara ori!ărui
peri!ol$ n=o să (ai dau doi +ani pe toată !'estia asta !u Doa(ne=Doa(ne$ le eGpli!ă
6i!uţul !âinilor=lup şi ursului$ dar înţeleeţi$ prieteni$ da!ă ni(eres! din nou a!olo unde ţi
se arun!ă în !ap tot #elul de #iare$ roşii$ şi rişti să te !ureţi în #ie!are !lipă$ (ă ţin aproape de
Do(nul şi sunt atât de !redin!ios !u( ni!i nu vă în!'ipuiţi) Toate la ti(pul şi la lo!ul lor)
8 O să=l aranCă( noi pe !opoiul ăla ne(erni!$ pro(ite .ol#$ !u vo!e răuşită)
8 >i arătă( noi !e=s tipii duri$ spune 4reor$ străduindu=se să=şi ia o în#ăţişare de dur)
8 Aşa=iA Bună trea+ă$ înai(ă ,ulius$ #ă!ându=(i vânt !u ră(ăşiţele Calni!e ale unui
+u!'et de tranda#iri)
4reor îşi repede pu(nul !u 'otărâre într=o +altă de şnaps)
8 Să +ei$ asta=i soluţiaA ;tii unde eşti) ;tii !e=o să păţeşti) 6uierile=s (ult (ai
pri(eCdioase) Du ştii ni!iodată la !e să te aştepţi) E=a( povestit !u( a( ni(erit în aşternut
!u a(anta eneralului (eu? /ăţeaua aia +leste(ată (ai=(ai !=a #ă!ut să #iu î(puş!at)
:şa se i"+eşte de perete) :n o(uleţ ras$ într=un pardesiu (ult prea (are pentru el$ se
rostooleşte în (aa"ie) Are un !ap rotund !a o 'iulea şi te #a!e să te ândeşti la !apul
unui por! adult) :re!'ile îi ies în lături !a nişte !lape de #rânare$ şi sunt sinurele !are
î(piedi!ă i(ensa lui !as!'etă să=i !adă peste #aţă) Se îndreaptă dire!t spre .ol# şi=i +aă în
o!'i #as!i!ulul unei lanterne i(ense$ !u toate !ă în!ăperea e puterni! lu(inată)
8 6e!ani!=şe# .ol#$ !on#ir(ă el pe un ton ţipător$ în!'i"ând lanterna)
I ;i Sta+s#eldHe+el$ îl !ore!tea"ă .ol#$ arun!ând !âţiva stropi de +ere în !apul
(usa#irului său)
8 %a!i a#a!eri !u !eai$ a#ir(ă o(uleţul)
Dintr=o dată$ -orta e #oarte ră+it) Eede !ă se apropie ne!a"uri de la ori"ont) Două
orile i(ense$ în uni#or(e !enuşii=(etali!e$ îl opres! la uşă)
8 >n!otro$ O+ere#reiter? rânCeşte unul dintre ei$ î(pinându=l pe -orta înapoi !u
atâta #orţă în!ât se pră+uşeşte peste (asă) Du ple!a) O să ne distră( niţel) Sunt siur !ă n=ai
vă"ut în viaţa ta aşa !eva)
8 /ine nai+a eşti? întrea+ă .ol#$ !ondes!endent$ +ătându=l pe u(ăr pe o(uleţ)
8 Fu#all$ inspe!torul Fu#all)
8 Aşa şi arăţi$ spune .ol#$ i"+u!nind într=un 'o'ot de râs
7S
)
8 Eşti un adevărat !o(ediant$ spune inspe!torul) >n !urând o să ai nevoie de tot
si(ţul u(orului de !are eşti !apa+il) L>şi s!oate din !ap !as!'eta enor(ă$ îşi tre!e (âna
peste ţeasta !'eală şi=şi pune !as!'eta la lo!)M ;tii !are=i pedeapsa pentru !ei !are sa+otea"ă
a!tivitatea Statului=6aCor?
8 Sunt puşi la "id şi î(puş!aţi$ de!lară .ol#$ pe neândite)
7R /'iar da!ă (oartea (ere alături de noi$T ;i ne ur(ea"ă la #ie!are pas$T /'iar da!ă
vântul +ate peste lun!a (o'orâtăT Soarele nostru nu va apune)
7S X „Fu#all* = „!oin!idenţă*.
8 Sunte( per#e!t de a!ord !u tine$ "â(+eşte inspe!torul Fu#all$ #eri!it) 6ă a#lu ai!i
pentru a !er!eta un !a" de ase(enea natură) L>ndreaptă spre .ol# un deet ros$ !u estul
unui pro!uror pu+li!)M ;i tu eşti sa+otorul)
8 Du=nţele !e vreţi să spuneţi$ (or(ăie .ol#$ în!epând să vadă nori neri la
ori"ont)
8 Bineînţeles !ă nu$ "â(+eşte Fu#all$ #ă!ând un e#ort eroi! să pară prietenos$ dar
dând reş !u totul) LS!oate din +u"unar un !arnet !ât toate "ilele)M Ai vândut nişte !eai
o#iţerului=intendent F&(#e$ din Ar(ata a 2=a -an"er) L=ai asiurat !ă e !eai neru
!'ine"es!$ în a(este! !u !eai verde)
8 E inter"is? întrea+ă .ol# înţepat$ tolănindu=se într=un s!aun)
8 Du$ se înţelee$ râde inspe!torul !u răutate$ dar ai uitat să=i spui intendentului !ă în
!eai (ai era adăuat un arti!ol=surpri"ăA
.ol# îi arun!ă o privire între+ătoare şi tăioasă lui -orta$ !are în !lipa a!eea trae o
în'iţitură "dravănă dintr=o sti!lă$ !a să se înviore"e)
8 Surpri"ă? Du ştiu ni(i! despre vreo surpri"ă)
8 >n s!'i(+$ ştie Statul=6aCor 4er(an$ urlă inspe!torul$ roşu la #aţă !a un !ur!an)
Sunt !u toţii pe !ale de a se !ă!a de (oarte şi nu=i (ai în!ap !losetele)
4reor eGplodea"ă într=un 'o'ot de râs (olipsitor) -ână şi !ele două orile de la uşă
i"+u!nes! în râs)
;i inspe!torul se (olipseşte$ dar (ustă!eşte dis!ret)
Du(ai .ol# şi -orta par !ă şi=au pierdut si(ţul u(orului) .ol# e renu(it pentru
!apa!itatea lui de a vedea întotdeauna latura !o(i!ă a lu!rurilor$ (ai ales !ând e îndreptată
î(potriva alt!uiva)
8 De unde ai !eaiul ăla? îi arun!ă Fu#all între+area$ şi râsetele a(uţes!)
.ol# îl arată$ în tă!ere$ pe -orta)
8 A'$ daA O+ere#reiter ,osep' -orta$ (ur(ură inspe!torul !el ras) A( au"it de tine
şi de (ult dores! să te !unos!)
8 Sunt onorat$ do(nule$ spune -orta$ în!linându=se sluarni!)
8 ;i de unde a o+ţinut Herr -orta !eaiul?
8 Dintr=o paraşută$ spune -orta sin!er)
8 Du=ţi +ate Co! de (ine$ şuieră Fu#all$ #urios) /eaiul nu !reşte=n !er) Eoi a(ândoi$
tra#i!anţii de !eai$ sunteţi arestaţi) O (ulţi(e de enerali vor să vă prăCeas!ă la #o! (i!) O
să +leste(aţi "iua în !are aţi intrat în a#a!erea !eaiului)
8 Doi nu şti( de!ât de !eai verita+il$ se apără -orta) -oate !ă intendentul a +ăat
!eva în el în dru( spre Statul=6aCor)
8 -ro+a+il !ă le=a a#e!tat do(nilor sto(a!ul) Da!ă nu=s o+işnuiţi !u !eaiul ăsta$ îi
poate apu!a !u#ureala$ suerea"ă .ol#)
<nspe!torul Fu#all "â(+eşte #als)
8 /eaiul a #ost anali"at în la+orator) /onţine un #el de laGativ puterni!$ al !ărui e#e!t
do!torii noştri n=au #ost în stare să=l opreas!ă) >n !urând$ a!eşti do(ni se vor !ă!a pe ei
înşişi !u totul prin urile !losetelor)
8 Ai pus tu !eva înăuntru? se întoar!e -orta !ătre .ol#)
8 /re"i !=a( înne+unit? Sunt o( de a#a!eri$ nu sa+otor ordinar)
8 :n lu!ru e siur$ o#tea"ă inspe!torul) /eaiul provine de la voi doi) Da!ă ina(i!ul
ar ata!a în !lipa asta$ ar avea o sar!ină uşoară) 6ulţu(ită vouă$ întreul Stat=6aCor e s!os
din #un!ţiune) Se !a!ă deCa de şaispre"e!e ore şi ăsta=i doar în!eputul) :n rup de spe!ialişti
"+oară în!oa!e de la Berlin) Da!ă aţi avut de ând să sa+otaţi$ aţi reuşit (ai presus de ori!e
aşteptări) >n trei"e!i de ani de servi!iu$ n=a( vă"ut aşa !eva)
8 Du şti( ni(i! despre asta$ şopteşte .ol#$ pierdut) Are o sen"aţie înro"itoare de
vid în reiunea sto(a!ului) -ar!ă vede aievea întreul Stat=6aCor aşe"at pe un rând în
latrine$ !u 4eneral#eld(ars!'all 6odel în #aţa #or(aţiei$ pe #lan!ul drept) :nde altundeva
ar putea #i plasat 4eneral#eld(ars!'allul într=o ast#el de situaţie?
-orta priveşte neaCutorat la inspe!torul (i! şi supraali(entat)
8 Tre+uie să vă daţi sea(a !ă n=a( vinde ni!iodată !eai laGativ) -ână şi un idiot în
delir din !elulele !apitonate de la 4iessen ar şti !ă nu tre+uie să #a!ă una !a asta)
8 Aşa !red şi eu$ răspunde Fu#all) De a!eea vreau să a#lu de unde ai !eaiul ăla) >(i
în!'ipui !ă n=ai în!eput să !ultivi !eai pe=ai!i$ prin Rusia)
8 A( !u(părat !eaiul de la O+ere#reiter -orta$ de!lară .ol#$ şi Y !onvins !ă asta
l=a spălat !o(plet de pă!ate)
8 ;i (ie (i=a #ost tri(is din !er$ aăţat de o pere!'e de paraşute al+ene$ a#ir(ă
-orta$ însoţindu=şi eGpli!aţia !u esturi)
8 /'iar aştepţi din partea (ea să !red povestea asta? întrea+ă Fu#all$ !are e în
posesia unei (ari !antităţi de neîn!redere sănătoasă) /rede nu(ai în !eea !e vede şi si(te)
De !e dra!u ar arun!a !ineva !eai !u paraşuta?
8 Se vede trea+a !ă pentru a deter(ina Ar(ata er(ană să se !a!e pe ea$ spune
-orta$ #ără a=şi da sea(a !ă are dreptate)
8 Din !âte o+serv la voi doi$ neustori de !eai$ sunteţi în stare de ori!e pentru a vă
asiura ieşirea din rândurile Ar(atei !u averi !onsidera+ile$ spune Fu#all$ !u un "â(+et
a(ar)
8 Asta aşa=i) L.ol# e(ite un râs #orţat)M Du=i inter"is să în!er!i să aduni !eva avere$
dreptu=i?
8 Oa(enii !instiţi$ rareori aCun +oaţi$ e de părere #iloso#i! inspe!torul)
8 Să "i!e( !ă doar proştii ră(ân săra!i$ suerea"ă -orta$ în!et$ şi (aCoritatea
oa(enilor ră(ân săra!i)
8 Oa(enii săra!i sunt oa(eni de trea+ă$ spune Fu#all$ ândindu=se la el însuşi)
%un!ţionarii de stat nu se prea văd prin !er!urile înstărite)
8 Du$ Doa(ne #ereşteA vine spontan din partea lui .ol#) Bătrânul (eu a #ost şi o(
de trea+ă$ şi săra!$ şi #un!ţionar de stat) D=avea prea (ultă (aterie !enuşie în !ap$ dar avea
o reputaţie +ună) Di(eni nu se îndoia de #aptul !ă era de(n de în!redere) Era î(pă!at şi !u
Du(ne"eu$ şi !u ve!inii) >n "ilele s#inte$ îl vedeai la +iseri!ă$ şi noaptea îl puteai au"i !u(
doar(e so(nul liniştit al drepţilor) Da!ă întreaa poliţie i=ar #i +ătut în uşă noaptea$ între
două şi patru$ ar #i !ontinuat să s#orăie liniştit) D=a #ost ni!iodată +oat) Era( nouă #raţi$ şi
avea +ătaie de !ap să ne pună #ie!ăruia o 'aină în spinare)
8 A !ăl!at vreunul dintre #raţii sau surorile tale pe ur(ele tatălui tău$ intrând într=o
#un!ţie de stat? întrea+ă Fu#all$ interesat) Se şi si(te Herr .ol# senior)
8 -e nai+a$ rânCeşte .ol#) /u toţii a( (oştenit=o (ai (ult pe (a(a în !e priveşte
intelienţa) Avea în vine !eva (ai (ult de!ât nu(ai sâne er(an)
8 ,idănes!$ poate? arun!ă Fu#all între+area$ ino!ent)
8 D=aş Cura !ă n=a avut) Dar un strop sau doi de sâne Cidănes! nu=s de re#u"at)
Li(pe"es! ândirea) ;i !erti#i!atul ăsta de arian nu va (ai #i vala+il în !urând)
8 Aşadar nu (ai !re"i în vi!toria #inală? întrea+ă Fu#all$ !u un a!!ent su(+ru în
las)
8 Tu !re"i? rânCeşte .ol#)
4orilele din uşă râd laolaltă !u noi) Du(ai !ă ele nu ştiu de !e râd)
8 Du dores! să=ţi răspund la între+are de data asta$ #a!e inspe!torul$ întor!ând !apul)
/ând aCun la /artierul eneral al Statului=6aCor$ pri(a persoană !are le iese în !ale
e intendentul$ F&(#e) Dă #ua la .ol#)
8 ;a!aluleA HienăA urlă el) O să atârni pentru asta) /u( de (i=ai putut #a!e aşa !eva?
>ntotdeauna (=a( purtat +ine !u tine$ ti!ălosuleA
8 D=a( vrut să vă vând !eaiul ăla$ a#ir(ă .ol#) Din !ontră) 6=aţi a(eninţat !ă (i=l
veţi !on#is!a da!ă nu vi=l vând) E trea+a voastră !ă l=aţi vândut Statului=6aCor) ;i$ !ine ştie$
poate !ă to!(ai du(neavoastră aţi a(este!at pra#ul de u(+lătoare în !eai) Arătaţi destul de
'ain$ !a s=o #i #ă!ut)
8 Eşti (artorul (eu$ ţipă „Bros!oiul*$ apu!ându=l pe inspe!tor de +raţ) O(ul ăsta
#a!e a!u"aţii #alse la adresa (ea) E în sluC+a Ar(atei Roşii şi #oloseşte ar(e inter"ise de
/onvenţia de la 4eneva)
Du apu!ă să !ontinue) Aleară la !loset) Se des!'eie$ din alerare$ la nădrai) Toate
lo!urile sunt o!upate şi$ !u un ţipăt disperat$ năvăleşte în !losetele de re"ervă) ;i astea sunt
toate o!upate) Apăsându=şi strâns$ !u a(+ele (âini$ +u!ile ro"alii$ !u pantalonii
#luturându=i în Curul !i"(elor de !ălărie$ dă #ua la #ereastra des!'isă$ su+ !are se leaănă
uşor în vânt nişte tranda#iri roşii) O#tând$ îşi s!oate #undul din!olo de perva" şi î(proş!ă
înto!(ai !a o (itralieră în plin avânt)
E o privelişte !ara'ioasă$ dar ni(ănui nu=i arde de râs) 6ai ales atun!i !ând doi
enerali !u şnururi purpurii dau năvală$ unul pe ur(ele !eluilalt$ şi pra!ti! arun!ă a#ară un
6aCor şi=un O+erstleutnant de pe s!aunele lor) >n Ar(ata er(ană$ radul îşi are privileiile
sale$ !'iar şi la !loset)
-orta şi .ol# îi ur(ăres! !u interes pe eneralii !u trese aurii) A!eştia prives! drept
înainte$ !u nişte o!'i ineGpresivi)
8 Arată !a o pere!'e de pisi!i îne!ate$ îşi per(ite -orta o re(ar!ă)
8 -ă!at !ă individul !are=a avut ideea asta nu se a#lă ai!i să=i vadă$ rânCeşte .ol#)
„Bros!oiul* revine â#âind) 6ai are să=i spună !âteva !uvinte lui .ol#)
8 Eşti !el (ai a#urisit o( pe !are l=a( întâlnit în viaţa (ea$ înai(ă$ aitându=şi
pu(nul su+ nasul lui .ol#) >ţi dai sea(a !=a( #ost arestat datorită !eaiului tău +leste(at?
Du$ nu$ nu$ iarăşiA s!'elălăie el$ ţopăind pe !uloar) Se pră+uşeşte pe un s!aun din !loset$
dând în lături un Ritt(eister$ pe !are=l între!e în rad)
8 Spune=(i$ unde se +as!ulea"ă 4eneral#eld(ars!'all 6odel? întrea+ă -orta$ !u
interes)
8 ;i=a !o(andat o privată în propriul +irou$ eGpli!ă Fu#all$ nenoro!it) Slavă
Do(nului !ă n=a( ustat din !eaiul respe!tiv) Era !ât pe !e s=o #a!$ dar sno+ul ăla ti!ălos de
adCutant n=a vrut să=(i înăduie să iau ni!i o în'iţitură şi (=a dat a#ară din popotă) Du=i
pla! #un!ţionarii de stat)
8 Da!=ar #i ştiut !ă=i eGplo"i+il pentru (aţe în !eai$ te=ar #i o+liat să +ei o ăleată$
rânCeşte .ol#)
8 Are alt!eva de #ă!ut a!u($ ne(erni!ul$ spune Fu#all$ #eri!it) S=a !ă!at în neştire)
-orta şi .ol# sunt duşi la -oliţia se!retă a Ar(atei$ !are e într=o stare de a!tivitate
#e+rilă$ pentru a des!operi provenienţa !eaiului) După o oră de interoatoriu$ sunt în!'işi în
!elule separate) -o(pea"ă apa a#ară din !losete şi=şi pot vor+i unul altuia)
8 O să le arătă( ra'aţilor ălora de ne(ţi$ !ând ne=or eGe!uta$ !ă şti( !el puţin să
(uri($ striă -orta$ su(+ru$ prin s!o+itura ve!eului)
8 Tre+uie să ţine( #runtea sus$ +âl+âie .ol#$ neliniştit) Să "â(+i( şi să privi(
în#rânerea !a şi atun!i !ând a( privit vi!toria)
8 Da$ ne !onsolă( !u ândul !ă asta=i ulti(a şi !ea (ai (are în#rânere$ şi (ai (ult
de!ât să ne î(puşte o dată n=au !e ne #a!e$ spune -orta$ !u de(nitate)
După trei "ile$ !ad de a!ord să în!eapă reva #oa(ei$ dar$ două "ile (ai târ"iu$
ardienii adu! a(ele$ a+urinde !u #asole +rună$ în #ie!are a(elă plutind şi o +u!ată
i(ensă de !arne de por!$ aşa !ă renunţă)
8 6ân!area (ea pre#erată$ spune -orta !u reret$ şi !onţinutul uneia dintre a(ele îi
tre!e în sto(a!ul (i!şorat !ât ai !lipi)
-un la !ale o evadare) Să sape un tunel de ieşire e di#i!il$ din (o(ent !e nu au pentru
trea+a asta de!ât !âte=o linură de le(n) :n O+ere#reiter !orupt din rândul ardienilor le
#a!e rost de două Coaăre$ dar$ înainte de a se pune pe trea+ă$ întreaa a#a!ere e în!'eiată)
S=a #ă!ut o investiaţie te(eini!ă şi Autorităţile au i(presia !ă au des!operit răspunsul) :n
LanNaster 6B=<< enle"es! a #ost o+servat "+urând pe deasupra liniilor) EGistă dove"i !u(
!ă a!esta ar #i arun!at !ontainere) -erioada !orespunde !u !ea din de!laraţia lui -orta)
/eaiul provine din Anlia sau$ în ori!e !a"$ a #ost arun!at de !ătre enle"i$
8 Aţi avut noro!$ o#tea"ă inspe!torul Fu#all$ vi"i+il de"a(ăit) LArată spre un şir
lun de !ara+ine$ în ti(p !e stră+at un !uloar întins)M Douăspre"e!e dintre ele sunt în!ăr!ate
şi preătite pentru voi doi) /red !ă vo( avea nevoie de ele)
8 Se spune !ă speranţa poate (uta (unţii din lo!$ #a!e -orta$ virtuos$ pe un ton
sole(n)
8 Eă !onsider pe a(ândoi oponenţii (ei şi voi #a!e tot !e=(i stă în putinţă să vă
!o(+at$ spune* Fu#all$ su(+ru)
8 E +ine să=ţi !unoşti duş(anii$ "â(+eşte -orta)
Sunt duşi în #aţa 4eneral#eld(ar!'allului 6odel$ !are s=a re#ă!ut su#i!ient de pe ur(a
!eaiului pentru a #i în stare să=şi ţină din nou (ono!lul la o!'i) E un o( (i! de statură$ !u o
#aţă tăioasă$ su+ţirel !a o #ată (are) /uraCul său personal e leendar$ însă are un aer
!ara'ios de învăţător) Ti(p de "e!e (inute$ se învârte în Curul lor$ privindu=i prin
(ono!lul său i(ens)
8 De!i ăştia$ sunteţiA în!epe el$ pe tonul său spe!i#i!) -are !ă s!uipă vor+ele !u ură)
8 Herr 4eneral#eld(ars!'all$ să trăiţiA ră!nes! -orta şi .ol#$ într=un las) >şi
po!nes! !ăl!âiele violent) Sunt !onştienţi !ă da!ă a!u( #a! o i(presie proastă$ s=a "is !u ei)
8 Aţi între!ut (ăsuraA 6odel îşi (ânâie /ru!ea de /avaler !u #run"e de steCar şi
spade)
8 Da$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'allA
8 Da!ă v=a (ai ră(as !eva din !eaiul ăla înro"itor$ vă s#ătuies! să=l tri(iteţi !adou
adversarilor noştri ruşi)
8 A( înţeles$ Herr 4enerWl#eld(ars!'all) Să trăiţiA
8 Ar tre+ui să dau ordin să #iţi spân"uraţi de pi!ioare)))
8 Da$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'all)
8 Dar a( de ând să vă iert$ dat #iind !ă sunteţi parţial nevinovaţi în a#a!erea asta !u
partida de !eai)
8 Da$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'allA
-orta îi dă un 'iont lui .ol#)
8 Dar ai!i se spun !âteva lu!ruri #oarte interesante despre voiA 6odel îşi trânteşte
(âna pe un (aldăr de rapoarte adunate pe +iroul său)
8 Da$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'allt
8 /er per(isiunea de a vor+i$ do(nuleA D=ar tre+ui !re"ute toate !âte se spun$
do(nule$ spune -orta pre!ipitat)
6odel îşi lustruieşte (ono!lul şi priveşte pe ea() Apoi se întoar!e în!et$ îşi #iGea"ă
(ono!lul la o!'i şi=şi tre!e din nou deetele peste de!oraţiile şi #ireturile sale din aur)
8 Du v=a spus ni(eni până a!u( !ă pedepsele pentru tra#i!ul pe piaţa neară sunt
dintre !ele (ai aspre? /ă în anu(ite î(preCurări$ una dintre ele e (oartea?
8 Da$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'all$ ni s=a spusA i"+u!nes!$ a(ândoi$ într=un
las)
6odel îşi îndoaie enun!'ii$ le dă o!ol !elor doi de !âteva ori şi=l priveşte pe adCutant
!are stă lână perete ţeapăn !a o statuie de !eară) Se aşa"ă pe (arinea +iroului) E atât de
s!und în!ât pi!ioarele nu=i atin podeaua)
8 6etodele voastre de a #a!e a#a!eri a(intes! per#e!t de piaţa neară)
8 /er per(isiunea de a vor+i$ do(nule) Du$ do(nule$ nu ave( ni(i! de=a #a!e !u
piaţa neară$ do(nule$ striă -orta) Du ne atine( de lu!ruri #ier+inţi$ do(nule$ şi
ni!iodată nu în!ăl!ă( reula(entul$ do(nule$ şi$ să trăiţi$ nu !ere( do+ân"i (ari)
8 6ă !re"i tâ(pit?
8 Du$ să trăiţi$ Herr 4eneral#eld(ars!'alA
8 A( i(presia !ă (ă iei peste pi!iorA De !e râ"i$ o(ule?
8 /er per(isiunea de a vor+i$ do(nule) Du$ să trăiţi$ nu râdA L-orta în!epe să turuie)M
-er(iteţi să raporte"$ do(nule$ de vină sânt nervii$ să trăiţiA /ând (i=e #ri!ă$ arăt !a şi !u(
aş râde$ do(nule) O#iţerul (edi! spune !ă ăsta=i u(or neru$ să trăiţiA
8 Dispăreţi din o!'ii (eiA ordonă %eld(ar!'allul$ arătând spre uşă)
A#ară$ în siuranţă$ respiră a(ândoi uşuraţi) -oliti!oşi$ salută un 4eneral(aior !are se
târăşte$ palid şi !'inuit$ pe lână ei)
8 S#ântă #e!ioară$ spune .ol#$ !u uşurare) A #ost !ât pe !e s=o în!ur!ă(A Enle"ii
sunt nişte por!i ne(erni!i)
8 Să ne #a!ă nouă una !a asta$ urâtă trea+ă$ ad(ite -orta$ însă$ !ine ştie$ poate !=o să
le=o plăti( noi odată)
/ad de a!ord !=ar #i o a#a!ere proastă să arun!e restul de !eai) .ol# îi pro(ite lui
-orta două"e!i la sută da!ă s!apă de el$ dar -orta pretinde !in!i"e!i$ !u aranţia !ă nu(ele
lui .ol# nu va #i i(pli!at în !a"ul în !are tre+urile vor lua din nou o întorsătură nedorită)
-orta dă peste o divi"ie italiană şi$ într=un ti(p re!ord$ vinde !eaiul unui intendent$
!are orani"ea"ă în stil (are transporturi de +unuri de !ontra+andă la 6ilano)
8 Da!=aş #i în lo!ul tău$ (i=aş #a!e +aaCele şi=aş ştere=o în Suedia$ spune 4reor$
su(+ru$ !ând a#lă de la -orta despre a#a!ere)
8 /ând or în!epe spa'eţii să se !a!e$ +ăiete$ o să ai toată 6a#ia pe !ap) D=aş vrea să
#iu în lo!ul tău$ #iule$ spune Bivolul)
-entru un ti(p$ -orta e preătit s=o întindă la !el (ai (i! se(n$ !ând$ pe neaşteptate$
apare italianul$ !u penele #luturându=i în vânt$ în #aţa araCurilor lui .ol#$ unde -orta îşi
soar+e !a#eaua de di(ineaţă)
>nainte de a apu!a să s!'iţe"e un est$ italianul se a#lă lână el) Dar nu e ni!i un
peri!ol) Du 6a#ia a sosit în %iatul pentru teren$ !i un italian #eri!it !are=l î(+răţişea"ă şi=l
pupă pe a(ândoi o+raCii) E pro#und de"a(ăit !ând a#lă !ă nu (ai eGistă !eai de vân"are)
8 Tre+uie să (ai #a!eţi rost de !eai (inunat !a ăla$ sinor -ortaA îl i(ploră
intendentul î(păunat de la Bersalieri$ s!uturând din pene în #aţa lui -orta) Sinor tovarăşe$
îţi pro(it) 6edalia italiană pentru servi!iu (ilitar strălu!it va arăta +ine pe pieptul tăuA
Dar -orta nu (ai poate #a!e rost de !eai) Du se (ai ăseşte)
După ple!area italianului$ .ol# şi -orta anali"ea"ă #eno(enul) -orta aCune la
!on!lu"ia !ă enle"ii au #olosit un laGativ #oarte ra#inat$ atât de is!usit preparat în!ât nu are
e#e!t de!ât asupra ne(ţilor)
Hitler nu-i e nimănui credincios.
(n c"#iva ani, te va !i trădat şi pe tine,
Herr 3eneraloberst+$
4eneral Ludendor## !ătre 4eneralo+erst von %rits!'$
pri(ăvara lui 013R
Himmler îl priveşte glacial pe 3estapo 6Hller$, în timp ce acesta îi raportea)ă că
SS-/bergruppen!Hhrer He9drich a !ost rănit grav la praga, într- un atentat, şi a !ost
internat în spitalul BHlo=.
I GrăieşteC şopteşte Himmler, răguşit, încleşt"ndu-şi pumnii p"nă ce încheieturile i
se învine#esc. Joi )bura la &raga de îndată. &regăteşte plecarea. Grimite- l pe
%altenbrunner la mine+
8 &rea bine, Herr ?eichs!Hhrer+
Geleimprimatoarele se încing, serviciile tele!onice sunt blocate de at"tea apeluri, la
&raga a !ost declarată starea de necesitate. Au !ost !ăcute sute de arestări. Gotul dă
impresia unui stup de viespi răscolit cu un bă#.
C"nd vestea a*unge la ?SHA, cu sediul pe &rin) Albert Strasse, i)bucneşte in!ernul.
(n urlet de sirene, cu giro!arurile aprinse, 6ercedesul negru al lui Himmler goneşte prin
Berlin spre aeroportul Gempelho!.
8 6ai înt"i trebuie să a*ung la &raga, g"ndeşte el, lovindu- şi nerăbdător cu
mănuşile lungile sale ci)me negre de călătorie.
(n scurtă vreme, ateri)ea)ă la &raga. Se năpusteşte în sus pe scările spitalului BHlo=
cu !a#a albă ca varul şi privirea !i;ă.
Doi doctori şi o in!irmieră dau să- l împiedice să intre în sala de opera#ie, dar îi
îmbr"nceşte cu brutalitate şi deschide năvalnic uşa.
8 A!ară, şuieră el spre doctori, care sunt pe cale să înceapă opera#ia.
Aceştia îl privesc cu gurile căscate pe omul mic de statură în uni!orma de culoarea
şoarecelui.
8 A!ară+ repetă el.
8 Dar, Herr ?eichs!Hhrer, b"lb"ie chirurgul-şe!. 3eneralul e sub aneste)ie+
8 Gre)i#i-l+ Grebuie să- i vorbesc imediat.
8 4mposibil, răspunde chirurgul- şe!, clătin"nd din cap. Jor trece trei sau patru ore
p"nă c"nd ?eichs!Hhrerul îi va putea vorbi generalului.
I Dacă nu este trea) în cel mult trei ore, ast!el înc"t să-i pot vorbi, vei !i e;ecutat
pentru sabota*, #ipă Himmler, cu o voce stridentă, şi iese val- v"rte* din sala de opera#ie.
SS- /bergruppen!Hhrer -ranA se precipită pe coridor şi se pre)intă în !a#a lui
Himmler.
8 -ranA, încep"nd din clipa asta, preiei !unc#ia lui He9drich de ?eichsproteAtor al
Boemiei şi 6oraviei. (mpre*muieşte spitalul cu trupe SD şi, ia aminte, -ranA, nimeni, dar
absolut nimeni, nu intră sau părăseşte spitalul !ără permisiunea mea personală. -ranA,
răspun)i cu capul de asta+
(n c"teva minute, spitalul e rupt de restul lumii.
SS- 3ruppen!Hhrer ,rnst %altenbrunner se pre)intă la Himmler, care se plimbă ca un
leu în cuşcă pe coridor, în !a#a sălii de opera#ie.
8 3eneral &ro!essor Sauerbach e gata să preia personal tratamentul în acest ca),
şopteşte %altenbrunner.
8 Din al cui ordinC întreabă Himmler, !urios.
8 Al -Hhrerului+
I Blestem+ Jine de la BerlinC
8 Da, ?eichs!Hhrer+ A ateri)at de*a în &raga.
Himmler str"nge din pumni p"nă ce trosnesc din încheieturi.
8 ,şti in!ormat că -Hhrerul a semnat învestitura lui He9drich în !unc#ia de ministru
de interne şi Comandant suprem al tuturor unită#ilor de poli#ieC
8 Ce...C !ace %altenbrunner, uluit.
Himmler încuviin#ea)ă nu prea înc"ntat.
8 Li asta nu-i tot. Am mai au)it şi altele. &leacă imediat la Berlin şi preia comanda
?SHA. &une sub pa)ă toate birourile lui He9drich. 4)olea)ă- i pe colaboratorii personali ai
lui He9drich, dar, !ii atent+ Ai de-a !ace cu şerpi otrăvitori+
8 -i#i !ără gri*ă, ?eichs!Hhrer, )"mbeşte %altenbrunner. Ltiu cum să mă ocup de ei.
8 Sper că ştii, pentru binele tău, ii întoarce Himmler, glacial, )"mbetul.
Două ore mai t"r)iu, Himmler se apleacă deasupra patului lui He9drich, !i;"ndu- i
!a#a palidă şi suptă.
8 He9drich, mă ve)iC
8 -oarte bine, Herr ?eichs!Hhrer.
8 2nde e cutia e;plo)ivă$C Documentele tale secreteC
He9drich )"mbeşte, de)velindu-şi din#ii. /chii săi oblici îl !i;ea)ă cu răceală pe
Himmler.
8 H"rtiile, !ir-ar să !ie+ şuieră Himmler, nerăbdător.
He9drich închide ochii, !ără să răspundă.
Himmler îl scutură.
8 He9drich, documentele+ He9drich, ascultă+ (ncep"nd de a)i, eşti ministru de
interne. ,şti Le!ul suprem al &oli#iei germane. Documentele+
După un timp, Himmler e nevoit să accepte !aptul că He9drich a că)ut din nou în
nesim#ire. Stă, ca cioplit în piatră, la marginea patului şi priveşte !igura lungă, tăioasă, cu
ochii oblici, mongoloi)i.
(n aceeaşi seară, pro!esorul Sauerbach îl operea)ă pe He9drich. Himmler nu se
mişcă de la căpăt"iul pacientului. -iecare murmur în delir e notat de către un stenogra!. (n
diminea#a )ilei de patru iulie, He9drich moare !ără a-şi mai !i redob"ndit cunoştin#a.
Himmler )boară înapoi la Berlin şi conduce personal cercetările pentru descoperirea
dosarelor secrete ale lui He9drich. 8-au !ost găsite niciodată.
Din ordinul lui Hitler, i se !ace cadavrului autopsia. ?aportul medicului patolog
a!irmă că moartea s-a datorat in!ec#iei organelor principale şi #esuturilor din regiunea
splinei. -ăr"me de e;plo)ibil au străpuns şi pieptul. , posibil ca moartea lui He9drich să !i
!ost provocată de substan#e to;ice.
/:L6<LE DE6OD:L:<
:n tunet !res!ător şi des!res!ător se aude neîn!etat$ întrerupt !ând şi !ând de lătratul
(itralierelor) -ă(ântul de su+ noi tresare aido(a unui ani(al (uri+und)
E o at(os#eră în!ăr!ată) Tea(a ni se !ui+ăreşte în âtleCuri) Sinurul dintre noi !are
pare nepăsător e -orta 8 !ântă din #laut #eri!it 8 dar$ pe (ăsură !e ne apropie( de linia
#rontului$ un senti(ent !iudat de nepăsare pune stăpânire pe toţi) A!esta este un #eno(en
o+işnuit la !ei eGpuşi în!ontinuu (orţii în #or(e violente şi neaşteptate) 6ărşălui( în
#or(aţie strânsă printre !opa!i$ !ărându=ne ar(ele după +unul=pla! al #ie!ăruia)
6i!uţul păşeşte alături$ purtând (itraliera rea pe u(ăr !a pe=o sa+ie)
8 -ăstraţi distanţaA se aude din #aţă$ dar sunte( înspăi(ântaţi şi nesiuri$ şi ne
în'esui( !ăutând adăpost unul în altul)
Din pun!t de vedere (ilitar$ e o ne+unie să (ărşăluieşti în #or(aţie !o(pa!tă) :n
sinur o+u" de 0OP (( e în stare să radă de pe supra#aţa pă(ântului întreaa !o(panie)
O !oloană nes#ârşită de răniţi tre!e pe lână noi$ (erând în dire!ţie opusă)
6aCoritatea sunt din 0O2 -uş!aşi$ !are au #ost to!aţi înro"itor de un +araC neaşteptat de
artilerie)
8 Au #ost pârliţi de o+u"ele=alea noi despre !are se vor+eşte atâta$ eGpli!ă ,ulius
Heide$ superior)
8 /e #el de o+u"e noi? întrea+ă -orta$ deaCat$ dar #ără a=şi putea as!unde o anu(ită
!urio"itate) >ntotdeauna e +ine să ştii !e te=ar putea o(orî)
8 -roie!tilele !u aer !o(pri(at$ răspunde ,ulius$ în!re"ut) Sunt în stare să !ureţe o
!o(panie în !in!i (inute)
Rasputin păşeşte leănat în ur(a lui -orta$ #ără a #i deranCat de va!ar(ul #rontului)
Se "voneşte !ă vo( pri(i Gigri regali
7Q
. Heide susţine !ă sunt deCa pe dru() Ein de la
Bassel) A a#lat=o de la un tovarăş din -artid) 4reor susţine !ă a!estea a+ia au #ost desenate
pe ta+lă şi !ă .e'r(a!'tul nu va (ai pri(i tan!uri$ toate vor (ere la SS) -orta e de părere
!ă vor #i nevoiţi să taie între +raţul (e!ani"at) E prea !ostisitor) A au"it el !ă au în!eput să
#ie tri(işi oa(eni în Ar(ata Roşie !a să înveţe să !ălăreas!ă pre!u( !a"a!ii) Dar e
ultrase!ret$ spune el$ #ă!ând un est de averti"are !u deetul) Du tre+uie vor+it despre asta)
Du şti( ni(i!A
-uţin ne pasă da!ă vo( pri(i sau nu tan!uri) /ând eşti in#anterist$ ai şi avantaCe)
/o(pania #a!e popas la li"iera pădurii) /âţiva în!ep să=şi sape ropi individuale) Sunt
a!ei indivi"i (ai sla+i de îner$ !are se pun la adăpost şi la "o(otul #ă!ut de=o pietri!i!ă
rostoolindu=se pe !ărare)
-ădurea e un lo! sinistru din !are o+u"ele au (uş!at 'ăl!i i(ense) 6aterial de ră"+oi
"a!e risipit la tot pasul)
-orta$ !are a luat=o înainte pentru a o+ţine veşti$ se întoar!e în!ăr!at !u "vonuri)
8 O să luă( parte la o !roa"ieră pe apă$ striă el$ de la distanţă) /are nu ştie să
înoate are la dispo"iţie o Cu(a de oră să=nveţe) Du sunt destule +ăr!i pentru pli(+are)
8 /e tot îndrui a!olo? se răţoieşte Bătrânul$ pu#ăind$ neliniştit$ din pipă) Du eGistă
ni!i o (are în ini(a RusieiA
8 <a (ai ândeşte=te$ %eldHe+el Beier) Apă (ai ăseşti şi=n alte lo!uri de!ât în (are)
Aşteaptă nu(ai să ve"i râul pe !are=l ave( de tre!ut) E (ai (ultă apă în el de!ât îţi poţi
în!'ipui şi pontonierii spun !ă=i atât de adân! în!ât aCune până în iad)
8 ;i !ând te ândeşti !ă nu suport apa$ striă 6i!uţul$ rese(nat) /re"i !ă Rasputin
ştie să=noate?
8 %ii siur !ă ştie$ răspunde -orta$ (ândru$ Ar putea !u!eri (edalia sovieti!ă de aur
pentru înot$ da!=ar #i o() L=au supus la teste prelunite în toate stilurile pe !ând era la
;!oala de instru!ţie pentru o#iţeri de la 6os!ova$ şi a aCuns pri(ul$ #iule)
8 /ât e de (are râul? vrea să ştie Bar!elona$ în#iorându=se) -ăţaniile lui !u râuri din
tre!ut n=au #ost dintre !ele (ai #eri!ite)
8 Lat !ât O!eanul Atlanti!$ de!lară -orta$ în!ântat$ des#ă!ându=şi +raţele$ pentru a
arăta !ât e de lat râul)
8 Din nou în ra'at$ o#tea"ă 4reor 6artin de"a(ăit$ tolănindu=se în iar+a înaltă)
8 Să luă( lu!rurile aşa !u( sunt$ e de părere Bătrânul$ !urăţindu=şi pipa !u vâr#ul
+aionetei)
8 De !e e nevoie să îndură( toate astea? întrea+ă Bar!elona$ !lătinând din !ap)
8 Tu ar tre+ui să #ii ulti(ul !are să te plâni$ se răsteşte -orta) Ai #ost ne+un după
ră"+oi de pe !ând aveai şaişpe ani) Eoluntar în Spania$ unde nu=ţi #ier+ea oalaA
8 Si(t !ă e de datoria (ea să lupt pentru !ei sla+i$ protestea"ă Bar!elona) Di!tatura
îi î(pine spre s!lavie)
8 -e dra!uA Ra'atA ri!anea"ă -orta) Di!taturi sunt !u duiu(ul$ dar tre+uie să
re!unos! !ă „roşii* sunt !ei (ai !instiţi) Se arată în adevăratele lor !ulori) Le pla!e
priveliştea sânelui) ;i alor noştri le pla!e$ dar se as!und su+ !a(u#laCul lor +run)
8 Ar tre+ui să (eri la nenea do!toruJ să ţi se uite su+ s!u#iţă$ Bar!elona$ îl s#ătuieşte
6i!uţul) -oate !ă=ţi dă o pastilă !are să=ţi #a!ă +ine)
8 ;e#ii de rupă la !o(andantA vine un striăt din pădure)
Bătrânul se ridi!ă$ îşi arun!ă auto(atul pe u(ăr şi porneşte aale$ leănându=se pe
pi!ioarele sale !ră!ănate) Tre!e prin noroi şi +ăltoa!e$ pu#ăind în!re"ător din pipa sa !u
!ăpă!el de arint)
8 6ille diables, striă Leionarul$ va !osta (ulte vieţi tre!erea din!olo de potopul
ăla) Da!ă au un dra( de (inte în !ap$ ne vor !urăţa pe toţi înainte de=a aCune pe (alul
!elălalt)
8 Sunte( soldaţi er(ani şi vo( eGe!uta !eea !e ne ordonă %&'rerul$ de!ide Heide$
(ândru) Eaterlandului îi datoră( totul) Sunt #eri!it !ă sluCes! în Ar(ată) Du(ai +ăr+aţii !ei
(ai vredni!i #a! parte din ea)
8 Du dau ni!i (ă!ar o +u!ăţi!ă us!ată de ra'at pentru Eaterland sau Ar(ata sa
7Q Străduindu=se în!ontinuu să per#e!ţione"e ar(ele pe !are le aveau şi să proie!te"e$ altele
noi$ er(anii aCun în ulti(a parte a ră"+oiului să !onstruias!ă un nou tip de tan!$ (ai (are
şi (ai e#i!ient de!ât !ele de până atun!iK a!esta a pri(it denu(irea de „Tiru real*$
!onstituind repli!a er(ană la reduta+ilul „T=32* al ruşilor.
(i"era+ilă$ a#ir(ă -orta$ !u rosolănie) Du=i datore" ni!i uneia ni(i!) Din !ontră$ ele î(i
datorea"ă (ie o ră(adăA
8 -ontonierii ăia de doi +ani nu se ostenes! să arun!e un pod peste râul ăsta a#urisit$
!a să=l pute( tre!e #ără să ne intre apă=n !i"(e$ i"+u!neşte 6i!uţul$ s!âr+it) Arun!ă o piatră
în dire!ţia a doi pontonieri !are â#âie su+ povara unui !ola! (are de sâr(ă 'i(pată !e=l
poartă pe un par)
8 Du (ai !ontea"ă da!ă dai în pri(ire ud sau us!at$ e de părere Bar!elona$ a(ărât)
8 Se pare !ă îne!ul e o (oarte plă!ută$ o+servă Heide$ apati!)
8 La dra!u$ #raţilor$ în !a"ul ăsta ave( noro! !u !arul$ "+iară 6i!uţul #eri!it) De
#ră(ântă( !=o să !răpă( în !ine ştie !e (od înro"itor$ şi a!u( ne dă( sea(a$ dintr=o
dată$ !ă n=ave( de !e ne #a!e riCi) Totul e=n reulă) %&'rerul şi prea(ilostivul nostru
Du(ne"eu er(an au avut riCă să ne !urăţă( în (od plă!ut$ într=un râu din Rusia)
8 >ţi spun eu altă poveste despre îne!$ intervine 4reor 6artin) Eu şi !u eneralul
(eu era !ât pe !e să ne îne!ă( pe vre(ea !ând eGersa( invadarea Anliei) <eşi( noi$
odată$ în uneltele alea pentru de+ar!are$ !u toată divi"ia în spate) 6arina ne=a tras în (are
!ale lună) La în!eput$ pe eneralul (eu l=a apu!at răul de (are) /ând a( vă"ut aşa$ i=a(
ur(at !u toţii eGe(plul) Ori!are divi"ie -an"er !are se respe!tă îşi ur(ea"ă eneralul în
toate) >l apu!ă pe el răul de (are$ ne apu!ă şi pe noi)
8 Hai la (al$ +ăieţi$ ne=a ordonat el$ verde la #aţă$ între două a!!ese de vo(ă) 9sta
nu=i un lo! pentru o divi"ie -an"er) Lasă 6arina să=şi păstre"e (area ei a#urisităA
6i=a porun!it să pornes! (otorul Hor!'ului său de stat=(aCor$ ast#el în!ât s=o pute(
ştere de pe !ada aia de +aie$ săltăreaţă$ în !are ne=a ade(enit 6arina de îndată !e vo(
atine us!atul) >n !lipa în !are=a( si(ţit #undul !ă"ii #re!ându=se de !eva solid$ eneralul
(eu a urlatI
8 ,os !lapele$ de!olarea şi 'aideţi să le dă( enle"ilor o le!ţie să ne ţină (inte)
A( de!olat şi în!ă !u(A /redeţi=(ă$ prieteni$ într=o se!undă a( atins vite"a (aGi(ă
!u Hor!'ul supraân!ăr!at) /as!'eta de paradă$ !u #ire aurii$ a eneralului a "+urat de pe
ţeasta lui !'eală şi +astonul a luat=o prin aer !a un #luture) „Dar*$ î(i spun eu în sinea (ea
în !lipa în !are !apul în!etea"ă să=(i (ai ţopăie pe u(eri$ ast#el în!ât să #iu în stare să
prives! prin par+ri"$ „unde dra!uJ s=a dus %ranţa?* D=avea( în #aţă de!ât (area aia a#urisită
şi udă) Di!i ur(ă de pă(ânt)
8 :nde nai+a (ă du!i$ 4reor? a #ost tot !e=a (ai apu!at eneralul (eu să
(ă=ntre+e)
>n !lipa ur(ătoare$ Hor!'ul o #ă!ea "elos pe su+(arinul) Du de ţăr( se #re!ase nava$
!i de un +an! înşelător de nisip) <ată=ne de!i pe dru( în Cos$ salutaţi$ în tre!ere$ doar de
!âţiva peşti #ran!e"i luaţi prin surprindere) /ât a( stat în Hor!'ul s!u#undător$ ad(irând
priveliştea$ nu (ai ţin (inte) Au"ise( !ă=i +ine să ră(âi într=o (aşină !are se s!u#undă
până se u(ple de apă) -e ur(ă$ ţâşneşti din ea !a +alea dintr=o va!ă) Asta nu era o
pro+le(ă pentru noi$ de vre(e !e (aşina pe !are=o !ondu!ea( !u!erind lu(ea era un
!a+riolet) -entru a su+linia ravitatea situaţiei$ eneralul (eu şi=a pus pe !ap +oneta de
!a(panie şi şi=a #iGat la o!'i (ono!lul de re"ervă) Arăta în sus$ unde ar #i tre+uit să #ie
lu(ea o+işnuită) Fâ(+ea$ de"velindu=şi dinţii !a+alini$ pe !are şi=i lăsase în ti(p !e #usese
la !avalerie$ (ulţu(it de supunerea personalului din /artierul său eneral) -=3=uri şi
întreaa staţie radio erau pe ur(ele noastre$ s!u#undându=se î(preună !u noi)
Dar$ dintr=o dată$ a( în!eput din nou să sui() A( des!operit !urând !ât de pra!ti! e
să pose"i +ron'ii !ând trăieşti su+ apă) /ând a( aCuns la supra#aţă era o î(+ul"eală$ !a
într=un (aa"in sătes! în pri(a "i de la inauurare) 6=a( pre"entat la ordine$ salutând !ât
a( putut de +ine) 4eneralul (eu (i=a (ulţu(it$ re"ervat$ şi (i=a ordonat să di+ui vreun
(iClo! de transport de(n de un eneral$ în aşa #el în!ât inva"ia să poată !ontinua !on#or(
planului) /e i se poate întâ(pla unui eneral (ai rău e !a lu!rurile să nu de!ură !on#or(
planului$ dar era (ai uşor de spus de!ât de #ă!ut rost de=un (iClo! ade!vat de transport)
Ee'i!ulul nostru se a#la pe #undul înşelătorului /anal al 6âne!ii)
O vre(e$ a( !ăl!at apa) >n ti(pul nopţii$ a venit din nou 6arina aia înro"itoare$ !u
ori+ilele ei şalupe rapide$ şi ne=a stropit !o(plet !u apă$ !u toate !ă nu (ai era nevoie)
4eneralul (eu s=a în#uriat de=a +inelea) Di!iodată n=a putut su#eri 6arina) /onsidera !ă=i
anor(al !a #iinţele u(ane să se învârtă prin apă) Da!ă prea(ilostivul Du(ne"eu er(an ar
#i dorit una !a asta$ ar #i avut riCă !a poporul er(an să se nas!ă purtând aripioare pe spate)
8 9sta e un !a" de /urtea 6arţială$ a spus el rav$ #iGându=şi la o!'i al !in!ilea
(ono!lu de re"ervă) A eGplodat de=a +inelea !ând şi=a dat sea(a !ă (ai întâi e salvat
personalul te'ni!) >n ti(pul !ri"ei$ şi=a pierdut ulti(ele trei (ono!luri şi +oneta sa de
!a(panie ţesută !u #ir de aur !are a luat=o de una sinură pe apă) <=a( spus unui şo#er de la
-=2 să salve"e +oneta$ iar eneralul (eu nu (=a uitat ni!iodată pentru asta)
8 :ntero##i"ier 4reor 6artin$ eşti un erou er(an$ a spus el$ sole(n) -entru asta
vei pri(i /ru!ea pentru Servi!iu de Ră"+oi) Da!=a( #i avut (ai (ulţi oa(eni de !ali+rul
tău$ l=a( #i #ă!ut pe +rutalul nostru duş(an să rerete !=a de!lanşat a!est ră"+oiA
8 -rea +ine$ Herr 4eneral$ do(nuleA a( spus eu$ în'iţind Cu(ătate din /anal în
ti(p !e saluta()
A( aCuns la (al di(ineaţa) A!olo l=a( arun!at din B&+elul său pe=un !olonel de
in#anterie şi pe adCutantul lui şi=a( pornit ţintă spre /artierul eneral al /orpului de ar(ată
pentru a ne plâne de 6arină)
8 <n#anteriştii sunt năs!uţi să (ărşăluias!ă$ a spus eneralul (eu$ în ti(p !e le
arun!a( un „ră(as=+un* !ondes!endent !elor doi pedestraşi$ !are nu păreau prea #eri!iţi !ă
le=a( re!'i"iţionat B&+elul)
EGer!iţiul de de+ar!are a #ost a+andonat) Eu şi eneralul (eu tre+uia să ne (ai
o+işnui( niţel !u îne!ul$ dar să nu=(i spuneţi !ă (oartea prin îne! e una plă!ută) A #ost o
eGperienţă pe !are=aş putea=o nu(i a(ară) 4eneralul (eu a spus întotdeauna !ă întreaa
divi"ie a ni(erit pe #undul /analului 6âne!ii nu(ai$ din vina /o(anda(entului supre()
„/aporalii ăia din Boe(ia*$ !u( spunea el)
8 E de dorit !a eneralul tău să nu (ai deţină ni!i un #el de !o(andă$ spune Heide)
Du'neşte a înâ(#are i(perială)
8 <(perialiA A#lă$ prăpăditule$ !ă asta a( #ost$ striă 4reor (ândru) Du l=a(
întâlnit ni!iodată pe +ătrânul Ho'en"ollern$ dar eneralul (eu (i=a povestit atâtea despre
el$ în!ât nu pot de!ât să=l si(pati"e") >(păraţii tre+uie să #ie năs!uţi pentru sluC+a astaA
8 Luaţi=vă ar(ele$ ordonă Bătrânul$ întors de la !o(andantul de !o(panie) -lutonul
7 o ia înainte$ şi pentru asta (ulţu(iţi=i 6i!uţului$ #iind!ă l=a o#ensat pe idiotul ăla de von
-aderA
Aerul vi+rea"ă şi vuieşte) EGplo"ia are lo! la (are distanţă şi$ pro+a+il$ a #ost #oarte
violentă)
8 4'inionul ne#eri!iţilor !are s=au ni(erit pe=a!olo$ spune Bar!elona)
8 La dra!uJ$ +ăieţi$ as!ultaţiA striă 6i!uţul$ !u ad(iraţie) Au"i=i pe ve!ini !u( se
!a!ă)
8 ;i !e=i !u asta? #a!e 4reor)
>ntotdeauna !ând sunte( pe !ale să=i înlo!ui( pe !ei din pri(a linie$ si(ţi( ură
pentru ina(i!$ însă$ după nu(ai !âteva "ile pe #ront$ în!epe( să nutri( si(patie pentru
partea adversă) Fa! şi ei în a!eeaşi (i"erie !a şi noi$ iar o+u"ele nu #a! ni!i o deose+ire)
/ade o nouă salvă) /opa!ii înalţi se îndoaie su+ su#lu) De 'e(ui( involuntar) :nii
dintre noi îşi pun !ăştile de oţel pe !ap)
8 Bu+uie #ru(os$ aşa=i? #a!e 6i!uţul) E surprin"ător !e #orţă poate să "a!ă într=un
o+u")
6ărşălui( prin pădurea u!isă) -e trun!'iurile de"olite ale !opa!ilor nu (ai e ni!i
ur(ă de s!oarţă) /ând vo( aCune pe !ul(e$ ruşii ne vor putea vedea) 9sta e lo!ul în !are
!o(panii întrei de oa(eni sunt pres!'i(+ate în to!ătură) %ie!are se te(e de porţiunea
asta) Tre+uie stră+ătută în salturi s!urte$ dar$ de îndată !e pri(ul rup a #ă!ut o (iş!are$
"+oară trasoare din dire!ţie opusă) Soldaţii ţipă după +ran!arde) Sunt !ei !are nu se (iş!ă
destul de repede)
8 -lutonul 7$ înainteA 6iş!ăA 6iş!ăA striă Bătrânul$ #ă!ându=ne se(n !u auto(atul)
%uiţi !a iepurii da!ă vreţi să ră(âneţi vii)
Sar şi eu$ părând !ă "+or pe deasupra pă(ântului) Si(t (itraliera in!o(odă şi rea)
-e lână (ine$ ţiuie trasoare) -ă(ânt şi #o! se înalţă spre !er) /u o săritură de !âţiva (etri$
ateri"e" într=o roapă de o+u")
A!u( sunt +o(+ardate !ul(ile !u artilerie de !â(p şi (ortiere) /o(pania ni(ereşte
drept su+ o salvă de proie!tile) /o(andantul lor$ apre!iatul O+erleutnant Soest$ e ridi!at în
aer şi !orpul său pare !ă eGplodea"ă în vâr#ul unei li(+i de #o!) /o(pania a 3=a e rasă de
pe supra#aţa pă(ântului în !âteva (inute) 6aCoritatea sunt "dro+iţi şi in#or(i) Bateriile de
!â(p ina(i!e !ontrolea"ă !ul(ile)
-orta şi Rasputin se apropie în oană$ învăluiţi într=un nor de pra#) :rsul aleară în
patru la+e$ în salturi luni) -are !ă în!ear!ă să=l proteCe"e !u trupul său pe -orta) De #ie!are
dată !ând se pră+uşeşte$ ursul îl a!operă) /ând$ în !ele din ur(ă$ sunte( în siuranţă$ de
partea !ealaltă a !ul(ilor$ !onstată( !ă a!ţiunea a !ostat !o(pania a P=a şapte (orţi şi
unspre"e!e răniţi) E puţin în !o(paraţie !u pierderile altor !o(panii ale rei(entului)
8 Săr(anii alerători de la Aprovi"ionare$ spun eu$ privind iadul ar"ător) De două ori
pe "i să tre!i pe=ai!i$ !u (ar(itele !u (ân!are în spateA
/ând aCune( la râu$ e (ie"ul=nopţii şi un întuneri! să=l tai !u !uţitul) De ur!ă(
tă!uţi în +ăr!ile de asalt) Di(eni nu=şi #a!e ilu"ii) A( (ai tre!ut prin asta)
8 O tură=n Curul portului$ +ăieţi$ !'i!oteşte -orta) După a!eea$ +ere la dis!reţie) Da!ă
sunteţi !u(inţi$ la tura ur(ătoare vă puteţi pli(+a pe ratis)
Du râde ni(eni)
6i!uţul se instalea"ă la prora !u puş!a=(itralieră) Eu !ar în!ăr!ăturile eGplo"i+ile
înşirate pe un par lun)
,ulius Heide şi !u (ine tre+uie să aCune( la a(plasa(entele ina(i!ului$ în vre(e !e
rupa ne dă #o! de a!operire) Bleste( "iua în !are (=a( o#erit voluntar pentru !ursul ăla de
eGplo"i+ili) A!u( tra ponoasele) Asta e!'ivalea"ă !u un dru( 8 nu(ai dus 8 la !eruri)
La ur(a=ur(ei$ !ând (=a( pre"entat voluntar$ pe #ront i"+u!nise deCa in#ernul$ şi !ând a(
revenit$ (aCoritatea !elor pe !are i=a( !unos!ut înrăşau pă(ântul)
8 Aleară dră!eşte de îndată !e atine( pă(ântul$ î(i şopteşte Heide neliniştit)
Ave( la dispo"iţie trei (inute Cu(ătate să aCune( la ei)
Soarta noastră depinde de !e se va întâ(pla în pri(ul (inut) Atun!i$ de o+i!ei$
ina(i!ul e într=o stare de !on#u"ie$ dar după a!eea "+ârnâie şi=şi dă sea(a !ă tre+uie să
dispară el sau noi) Ar tre+ui să ne li!'ide"e înainte să aCune( la ei !u în!ăr!ăturile)
8 6ai întâi de toate$ păstraţi=vă !apetele$ ne roaă Bătrânul$ în şoaptă) Du #a!eţi pe
eroii) Eiaţa=i s!urtă şi (orţi veţi #i (ultă vre(e) %a!eţi !eea !e e nevoie$ şi ni(i! (ai (ult)
L>l +ate uşor pe u(ăr pe ,ulius)M Tu şi !u Sven tre+uie să aCuneţi !u în!ăr!ăturile la
po"iţiile lor de#ensive) %uiţi de par!ă diavolul v=ar #i pe ur(e) D=au voie să se
de"(eti!eas!ă) Da!=o #a!$ s=a "is !u noi) /'iar de veţi #i răniţi de două"e!i de ori pe dru($
tre+uie să vă târâţi !u(va până la a(plasa(entele alea) Hals=und=Bein+ru!'
71
A
Bar!a înustă s!râşneşte pe #undul nisipos) Dintr=un salt sunte( a#ară din ea$ oni(
prin !eaţă şi ne !ăţără( pe (alul a+rupt) -lă(ânii ne plesnes! de e#ort) 6ă arun! îndărătul
unui +olovan i(ens) Ee!'ea (ea rană din plă(ân î(i dă de #ur!ă) 6ai ave( de stră+ătut o
distanţă de trei (etri$ dar #ie!are pas e plin de (oarte şi pri(eCdii)
O (itralieră rea latră$ dar din spate) De dau #o! de a!operire)
Betonul se înalţă deasupra noastră) %orti#i!aţiile sunt (ai puterni!e de!ât a( !re"ut
iniţial) >ndes în!ăr!ătura printr=o des!'i"ătură de o+servaţie şi tra de şnurul de siuranţă)
-rintr=un salt lun$ (ă pun la adăpost$ !as! ura şi=(i în#und deetele în ure!'i) -eretele se
pră+uşeşte) EGplo"ia e înro"itoare) :n val #ier+inte tre!e prin (ine)
:n #uler or+itor$ şi !orpuri u(ane sunt a"vârlite din adăpost) 6ă si(t !a şi !u( (=ar
#i (este!at Satan şi (=a s!uipat din nou a#ară)
>n!ă două eGplo"ii preluni$ răsunătoare$ şi alte două adăposturi "+oară în ţăndări$ !a
nişte !oCi de ouă) Ar(e auto(ate latră "o(otos)
6i!uţul soseşte în oană !u (itraliera rea)
8 Dă=i dru(ul$ #iurăA urlă el$ lovindu=(ă din alerare) Da!ă se de"(eti!es!$ ne vor
'ali !oaiele la (i!ul=deCun) -ăânii ăştia ştiu !e #a!)
Bătrânul năvăleşte înainte !u restul plutonului 7 în #or(aţie des#ăşurată de luptă) /ât
ai !lipi au şi !urăţat po"iţiile ina(i!e)
Haupt(ann von -ader se arun!ă reoi la pă(ânt$ în spatele Bătrânului) E palid !a
(oartea şi la li(ita unui şo! nervos) >şi poartă !as!a de oţel de=a=ndăratelea)
8 De !e nu des#ăşori !o(pania? întrea+ă$ nepoliti!os$ Bătrânul$ privindu=l !u răutate)
O sinură lovitură în plin în po"iţia asta$ şi Cu(ătate din !o(panie e la (aldărul de unoi)
8 Du în!er!a să=(i dai s#aturi$ %eldHe+el$ â#âie !ăpitanul) O să=ţi #a! un raportA
8 Doa(ne S#inteA e(e Bătrânul$ disperat) 6ai ai şi alt!eva în !ap de!ât nu(ai
rapoarte? Eşti pe #ront$ Herr Haupt(ann$ şi răspun"i de viaţa a două sute de soldaţi
er(ani) LSe ridi!ă pe Cu(ătate şi aţinteşte auto(atul asupra lui von -ader)M Te previn$ da!ă
în!ur!i tre+urile pe=ai!i$ preiau eu !o(andaA
71 :rare de noro! tipi! ne(ţeas!ă$ înse(nând$ în tradu!ere dire!tăI „Să=ţi rupi âtul şi
pi!ioarele*.
8 Drept !ine te !re"i? ţipă Haupt(ann von -ader în#ier+ântat) :n ţăran pădu!'ios !a
tine nu poate lua !o(anda unui o#iţer)
8 /iteşte ordinele propriului %&'rer$ s!râşneşte Bătrânul) :lti(ele ordine spun !ă
şi=un soldat de rând poate prelua !o(anda !o(andantului de rei(ent da!ă vede !ă a!esta
nu e=n stare să=şi #a!ă datoria)
8 D=a( au"it de asta$ înai(ă von -ader stins)
8 6ai +ine te=ai învoi o "i$ !ând ne întoar!e($ !a să !iteşti ordine$ suerea"ă
Bătrânul$ ironi!)
:n !urier se trânteşte â#âind alături de ei) Sânele îi şiroieşte pe #aţă dintr=o rană din
(iClo!ul #runţii)
8 Herr Haupt(annA /o(anda(entul rei(entului vrea să ştie da!ă #orti#i!aţiile au
#ost luate)
8 Du$ răspunde Bătrânul$ în lo!ul !ăpitanului$ ata!ul e oprit) /o(pania a P=a stă prin
ropi de o+u" şi=şi s!arpină #undul !ole!tiv)
8 /olonelul va #i în!ântat să audă asta$ rânCeşte !urierul$ arun!ând o privire
dispreţuitoare o#iţerului !are "a!e la pă(ânt$ ţinându=se strâns !u (âinile de !as!ă)
-orta şi ursul alune!ă lână ei într=o avalanşă de pra# şi #run"e us!ate)
8 /e dra!u #re!aţi pe=ai!i? striă -orta$ inorându=l pe von -ader) :nde=i restul
!o(paniei? Eu şi Rasputin nu pute( !âştia sinuri ră"+oiul)
Bătrânul #a!e se(n plutonului ve!in) < se răspunde$ şi !o(pania a P=a năvăleşte
înainte) Du(ai Haupt(ann von -ader ră(âne în ur(ă în roapa sa) /u o!'ii inCe!taţi de
roa"ă$ priveşte pă(ântul din #aţa lui$ !are e răs!olit de +araCul artileriei)
-ă(ântul pare !ă se ridi!ă spre !er !a o !ortină uriaşă şi din el ţâşnes! #lă!ări în
'ei"ere ianti!e) Trupuri şi e!'ipa(ent sunt a"vârlite în toate dire!ţiile)
:n tun !u şase !ai "+oară prin aer şi se "dro+eşte de pă(ânt)
Haupt(ann von -ader !ade ră(adă$ plânând) Sto(a!ul îi este #ră(ântat de !ra(pe)
>şi a"vârle !as!a şi trae de uler$ s#âşiindu=l) Du şi=a în!'ipuit ni!iodată !ă aşa ar putea
arăta +ote"ul #o!ului) Si(te pentru pri(a dată în viaţă !ă Eaterlandul îi !ere prea (ult)
4roapa în !are "a!e se !utre(ură) E !a şi !u( toţi de(onii iadului ar #i #ost lăsaţi
li+eri$ şi urlă î(preună) :nei eGplo"ii asur"itoare îi ur(ea"ă i(ediat alta) Ea!ar(ul se
ridi!ă într=un !res!endo in#ernal)
:n !orp se pră+uşeşte înaintea lui) Sâne$ (ăruntaie şi !reieri îi î(proş!ă #aţa)
@ipă disperat$ !re"ând !ă el însuşi a #ost rav=rănit$ dar era lo!otenentul de
nouăspre"e!e ani$ a !ărui pri(ă "i pe #ront se s#ârşise)
-louă !u o+u"e) ;uierând$ urlând$ eGplodând) %o!$ pă(ânt$ stân!i$ trun!'iurile
!opa!ilor "+oară de=a val(a prin aer) Sunte( într=un iant stadion in#ernal$ unde
de#laraţiile arun!ă nepăsătoare$ !a pe nişte (ini$ tot !e e în interiorul lui)
8 /o(pania (ea$ înai(ă von -ader$ şi se 'e(uieşte (ai adân!) >n roapă)
/o(pania lui e departe) E anaCată în !io!niri !rân!ene pentru po"iţiile ruseşti)
Făres! două !apete îndărătul unei „6aGi(* şi tri(it o renadă !u (âner din le(n în
dire!ţia lor) Sunt atent să nu #ie arun!ată înapoi) D=ave( de=a #a!e !u re!ruţi)
4renada pluteşte drept spre !ui+ul de (itralieră) :n trup în uni#or(ă NaNi e a"vârlit
în aer$ î(preună !u o (itralieră rea)
Aler înainte !u puş!a=(itralieră su+ +raţ) E un (odel ruses!$ o ar(ă eG!elentă
pentru lupta strânsă) 6ă adăpostes! după sa!ii de nisip !are î(preC(uies! !ui+ul) /ând
respir aerul î(i s#âşie plă(ânii) A#urisita aia de ranăA Du voi s!ăpa ni!iodată de ea)
:n serent rus se năpusteşte asupra (ea$ dar înainte de=a apu!a să traă$ îi s#ărâ(
ţeasta !u patul (itralierei) -reătes!$ #e+ril$ o nouă renadă)
/a într=o (iş!are !u în!etinitorul$ îl "ăres! pe 4reor sosind în oană din tu#iş$
străpunând un !ăpitan rus !u +aioneta$ apoi s(ulând=o şi "dro+indu=i #aţa !u patul ar(ei)
O lovitură în vintre şi dispare în tranşeea alăturată)
-e !ul(i$ o (itralieră latră neîntrerupt) O eGplo"ie violentă (ai=(ai !ă=(i s(ule
pi!ioarele de su+ (ine) :n lonţ (i=a s(uls deCa o Cu(ătate din !i"(ă) 6ă arde şi (ă
(ănân!ă$ dar nu=i de!ât o "ârietură) Da!ă ăsta ar #i #ost un lonţ eGplo"iv$ întreul pi!ior
(i=ar #i #ost s#âşiat$ ândes! eu$ înro"it$ în ti(p !e arun! pielea ar"ândă a !i"(ei) Dar
poate aş #i #ost s!ăpat de toate) Sau nu? Sunt arun!aţi înapoi în luptă până şi a(putaţii)
/u plă(ânii şuierători şi dureroşi$ aler spre ur(ătoarea +u!ăţi!ă de adăpost) >n
!âteva (inute$ î(i re!apăt răsu#larea) Sunt plin de sâne) >nro"it$ (ă pipăi peste tot) Totul
e în reulă)
Aleră( reoi prin tranşeea înustă$ arun!ând renade în urile adăposturilor)
Auto(atele s!uipă (oarte) >n ur(a noastră$ Cu(ătate din tranşee sare în aer) /ap!ana
a #ost de!lanşată !âteva se!unde prea târ"iu) Alt#el$ ni!i unul dintre noi n=ar (ai #i #ost
a!u( în viaţă) :n (ira!ol al ră"+oiuluiA
Dau peste -orta şi Leionarul într=o roapă adân!ă de o+u" !are în!ă (ai #u(eă în
ur(a eGplo"iei) :(ple( din nou în!ăr!ătoarele$ apoi le vârâ( în +u"unare$ în !arâ(+ii
!i"(elor şi în !enturi)
4reor şi 6i!uţul alune!ă alături de noi$ în!ăr!aţi !u o ră(adă de +idoane de apă
ruseşti)
8 :ite=o +ăutură +ună pentru eroi$ spune 6i!uţul$ î(părţindu=ne +idoanele) Ee!inii
!red !ă şi=au pri(it raţiile to!(ai !ânt a( sosit noi în vi"ită) -ă!at$ nu=i aşa?
:rsul e întins lână -orta) Are o "ârietură urâtă de lonţ între u(eri) /urăţă( rana
şi=o +andaCă() -ri(eşte două +eri ruseşti drept !onsolare şi (ai=(ai !ă în'ite şi sti!lele)
8 Ar #i tre+uit să=l vedeţi luptând$ spune -orta$ (ândru) :neori îi apu!ă pe doi
dintr=o dată şi=i i"+eşte unul de !elălalt) Se spar de par!=ar #i din sti!lă)
8 „-ravda* va s!rie un arti!ol straşni! despre trea+a asta$ râde Leionarul) %ără
îndoială$ o să spună !=a( su#erit pierderi atât de rele în!ât sunte( nevoiţi să instrui(
ani(ale în lo! de soldaţi)
8 Tre+uie !=a #ost 'rănit nu(ai !u +olşevi!i$ e de părere 4reor$ s!ărpinând ursul în
!ea#ă) /e=ar #i să=l tri(ite( la o întrunire a -artidului? Ar #i 'aios să ai+ă a!eleaşi
senti(ente şi pentru ţăranii noştri de aur)
8 Sunt siur$ !onsideră$ -orta) Di!taturile so!ialiste nu sunt spe!ialitatea lui)
8 La dru(A 6iş!areaA striă$ neră+dător$ Bătrânul) -a!ea nu stă să aştepte să vă
#a!eţi voi ti(p şi pentru eaA
Artileria de !â(p #or(ea"ă un +araC in#ernal) De 'e(ui( în ropile de o+u")
-ă(ânt şi pietriş plouă peste noi) 6un!i( din reu să ne de"ropă() >n aer$ pluteşte un
(iros de a!id pi!ri! de la proie!tilele !are eGplodea"ă) Di se în#ine în âtleCuri !a a+urii
dintr=un +utoi !u a!id)
Ruşii se retra) Aleară peste pă(ântul proaspăt ras$ !are tre(ură !a o săl+ăti!iune
rănită)
Artileria noastră de la ElipsU +o(+ardea"ă po"iţiile de#ensive ruseşti) A!olo unde !ad
o+u"ele de 3QO (($ produ! distrueri de nedes!ris) Du(ai su#lul e de aCuns !a să spul+ere
o #iinţă u(ană în +u!ăţele de (ări(ea ato(ilor)
6ă adăpostes! alături de ,ulius) Are una din (itralierele noi 64=27 şi e atât de
(ândru de ea de par!ă ar #i inventat=o el însuşi)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"anA Asta=i o verita+ilă ar(ă er(anăA L>şi propteşte
pi!ioarele de=o stân!ă)M E di#i!il să stai ne(iş!at !u o J27) LRâde vesel)M /u un to!ător din
ăsta le poţi arăta +olşevi!ilor dru(ul spre !asăA
O ra#ală prelună răs!oleşte pă(ântul în #aţa noastră) >nspăi(ântaţi$ ne arun!ă( rapid
pe #undul unei ropi de o+u")
8 -or!ii$ şuieră Heide$ !u răutate)
8 Daţi=(i #o! de a!operire$ urlă 6i!uţul$ din altă roapă)
8 Eşti ata? striă ,ulius$ !o+orând piedi!a de siuranţă a 27=iului)
8 Trae o dată$ lepădătură +rună$ ţipă 6i!uţul$ în#uriat) Dar ve"i să nu (ă loveşti pe
(ine$ !ârpă$ !ă=ţi #a! (ăruntaiele şireturiA
Heide trae ra#ale s!urte$ +ine dire!ţionate)
6i!uţul soseşte duduind) -entru noi e un (ister !u( de poate un ase(enea (unte de
o( să se (işte atât de repede)
Tre!e pe lână noi !a o tornadă) /a de o+i!ei$ vor+eşte sinur)
8 LasJ !ă vin eu la voi$ #ii +leste(aţi ai lui StalinA Eoi aţi vrut=o)
Sar în pi!ioare şi=l ur(e") De !ăţără( pe o pantă aproape verti!ală) 6i!uţul arun!ă
(itraliera rea peste +u"ă şi se saltă după ea)
8 Să traă=n 6i!uţul$ asta vor$ ani(ale #ără Du(ne"euA LArun!ă două renade una
după alta)M >l ave( pe Du(ne"eul er(an de partea noastră$ urlă el !u toată #orţa
plă(ânilor) Ein şi vă "+or ăoa"ele alea sovieti!e$ drept în iadA L>şi oleşte puş!a=(itralieră$
!u o ra#ală prelunăM$ apoi sare înainte la lupta !orp la !orp) Trosnes! ţeste) Ar #i tre+uit să
ră(âi în pat$ <vane$
şi ţi=ai #i păstrat !reierii în !apA
6itralierele latră violent) 4renade de (ână se rostooles! prin aer în a(+ele dire!ţii)
8 /ară=te$ spu(eă 6i!uţul$ dându=(i un +rân!i$ !are (ă a"vârle înainte)
Arun! o renadă !u (âner şi o iau la #uă !ând eGplodea"ă)
,ulius Heide e pe ur(ele noastre !u J27=iul !ui+ărit în +raţe)
8 6ere !a o +o(+ă$ aşa=i? "+iară 6i!uţul$ în#iându=şi !uţitul în şalele unui
in#anterist rus !are apare dintr=o roapă !u o pâine (are su+ +raţ)
>nş#a! pâinea şi=o vâr la !entură) Are niţel sâne pe ea$ dar poate #i ră"uit)
Sunte( în tranşeea înustă de !o(uni!aţie) Dau !olţul şi un soldat sovieti! aleară în
dire!ţia (ea) >nainte să=(i dau sea(a !e se=ntâ(plă$ sunt la pă(ânt) :n +o!an! !u ţinte de
oţel î(i vine spre #aţă)
D=a( ti(p să ândes! de!âtI „Asta=i pentru tine$ s=a "isA* -e ur(ă$ rusul e ridi!at în
aer$ pi!ioarele aitându=i=se în ol) Se aude un trosnet înro"itor de oase şi !orpul său
neînsu#leţit se pră+uşeşte peste (ine)
O pere!'e de la+e +lănoase î(i tre! prin #aţa o!'ilor şi un (or(ăit puterni! a!operă
până şi va!ar(ul +ătăliei) 6=a salvat ursul lui -orta)
Doi soldaţi sovieti!i se 'ol+ea"ă la vederea ursului$ !u o !as!ă er(ană pe !ap$
leănându=se prin tranşeea de !o(uni!are) Se ridi!ă şi$ înş#ă!ându=i pe a(ândoi$ îi
"dro+eşte !u o #orţă supranaturală) Apoi tre!e (ai departe$ alopând în patru la+e) A învăţat
de (ultă vre(e !u( să se #ereas!ă în ase(enea situaţii de toate nenoro!irile şuierătoare şi
ţipătoare) Arun!ă !orpul unui rus în aer şi=l !al!ă în pi!ioare !ând ateri"ea"ă pe pă(ânt)
Di(eni dintre noi nu e în stare să pri!eapă de !e uni#or(ele NaNi îi inspiră o ură atât
de teri+ilă)
-orta e pe ur(ele lui) /ând priveşte peste parapetul tranşeei$ ursul şade în spatele său$
dar$ de îndată !e -orta ţâşneşte din!olo$ îl ur(ea"ă îndeaproape) /ând -orta se pune la
adăpost$ ursul îl i(ită) >şi #a!e trea+a !a un in#anterist veteran$ !ălit în ră"+oiul de tranşee$
!are nu intră ni!iodată într=un adăpost ina(i! înainte de a arun!a înăuntru o renadă de
(ână)
:n o+u" al artileriei rele ateri"ea"ă într=o roapă !o(ună$ a"vârlind ră(ăşiţe de
!adavre în toate dire!ţiile) >ntreul teren sea(ănă !u o uriaşă (ă!elărie) 6ăruntaie$ (e(+re
şi !apete s(ulse atârnă prin !opa!i$ !a şi !ând un ne+un a în!er!at să=i de!ore"e în
aşteptarea unui /ră!iun sadi!)
/a(ioanele unui pluton între de la Transporturi$ î(preună !u !aii$ sunt arun!ate în
aer şi eGplodea"ă !a nişte arti#i!ii ianti!e) Stâlpi de telera# se #rân pre!u( !'i+riturile)
Sâr(e şuieră prin aer) O !asă plesneşte de sus până Cos şi se pră+uşeşte în pra#) :n #uler
al+en or+itor lu(inea"ă !erul) >n ur(a lor$ ruşii arun!ă totul în aer) Da!ă în eGplo"ii pier şi
!âteva sute dintr=ai lor$ n=are aparent ni!i o i(portanţă) <osi# Stalin n=a as!uns ni!iodată
#aptul !ă un (ilion de vieţi în plus sau în (inus nu pre"intă ni!i o i(portanţă în ta+loul de
ansa(+lu) Aşa !ă !e (ai !ontea"ă$ în des#ăşurarea planului său$ !âteva sute de oa(eni !are
sunt spul+eraţi ai!i?
>(pin +raţul spre spate şi arun! ur(ătoarea renadă) A!u( a( aCuns la peri#eriile
<assâului) Se pare !ă (area o#ensivă e pe !ale să reuşeas!ă) Ruşii se retra pe toată linia$
dar$ în !urând$ vo( aCune la !apătul puterilor) De stre!ură( !u riCă pe stră"ile pustii)
Rei(entul 0O2 -uş!aşi e în #runte) E nevoit să=şi !roias!ă dru( din !asă=n !asă)
>naintea noastră$ (ere Rei(entul R 6oto!i!lete$ iar plutonul 7 e înşirat pe panta
dinspre râu$ aproape de pod) Aşteptă( se(nalul de a porni din nou înainteK a!est răa" s!urt
ne salvea"ă viaţa)
8 Le vedeţi? ţipă Bătrânul$ arătând spre !er)
O #or(aţie uriaşă de +o(+ardiere se lasă deasupra oraşului) >nro"iţi$ ne lipi( şi (ai
tare de pantă)
>n !lipa ur(ătoare$ aerul se u(ple de un va!ar( in#ernal) Strada lună$ !u !ase pe
a(+ele părţi$ e ridi!ată în aer !a de o (ână uriaşă) -entru !âteva se!unde$ totul pare să
s!lipeas!ă pre!u( un (iraC$ apoi !ade înapoi pe pă(ânt$ !u un urlet "dro+itor) E o privelişte
#antasti!ă) Oa(eni sunt proie!taţi în !â(pul alăturat nu(ai pentru a #i se!eraţi de
+o(+ardierele de vânătoare$ !are tre! ra"ant !u pă(ântul)
6area #lotă de +o(+ardiere plea!ă spre est) -are !ă se (istuie în soare) Oraşul nu (ai
eGistă) A #ost trans#or(at într=un (or(an de +ârne$ (olo"$ le(n şi #ier !ontorsionat$ din
!are răsar$ i!i=!olo$ un pi!ior$ un trup$ !apete şi (âini)
Eântul poartă înspre noi un (iros dul!ea)
8 De !âte e=n stare Ar(ataA #a!e 6i!uţul sole(n) A!uJ o Cu(aJ de oră era un oraş
drăuţ de raion$ şi a!u( e=o ră(adă de ra'atA
/u respiraţia tăiată$ ne arun!ă( într=o tranşee$ în !are "a! tineri ruşi u!işi de o salvă
de tan!) /âţiva au #eţele în#undate$ netede pre!u( !artonul) Destul de !iudatK !u toate !ă nu
(ai au pro#iluri$ îşi păstrea"ă trăsăturile individuale$ ast#el în!ât ar putea #i identi#i!aţi)
6orţii sunt !adeţi o#iţeri !are au ră(as la posturile lor şi au #ost striviţi de trei sute de
tan!uri)
Ata!ul se rostooleşte ne!ruţător înainte între ruine) 6oartea îşi !ere tri+utul) :n
soldat în NaNi se pră+uşeşte !u (âinile !rispate pe şale) Sânele îi ţâşneşte printre deete)
Leionarul sare iute peste el şi o ra#ală s!urtă de auto(at îl ţintuieşte la pă(ânt)
8 Jive la mort+ urlă el$ #anati!)
6i!uţul râde (a!a+ru şi despi!ă #al!a unui !ăpitan)
8 Asta o să te=nveţe (inte să nu (ai ţinteşti asupra 6i!uţului de pe Reeper+a'n$
#iuleA LSe lasă la pă(ânt to!(ai la ti(p !a să evite o ra#ală de auto(at)M ,iodii sovieti!e
parşiveA ţipă el$ arun!ând o renadă de (ână)
Dăvăles! într=o pivniţă) >n ur(a lui -orta$ Răsună î(puş!ături$ în toate dire!ţiile$
"+oară loanţe) 6ortar şi ten!uială plouă din tavan) Sunt atinse !âteva !ondu!te de apă şi
apa se revarsă în !as!ade peste noi)
:n o+ie!t se rostooleşte pe !oridorul nostru) >l prind şi=l arun! de unde a venit) O
eGplo"ie !utre(urătoare$ şi un val de aer #ier+inte vine spre noi)
Bătrânul (ă +ate pe u(ăr$ apro+ator) Da!ă n=aş #i înş#ă!at ananasul
3O
ruses! pentru
a=l arun!a înapoi$ întreaa e!'ipa ar #i pierit)
/urăţă( rapid pivniţa) /ei în viaţă sunt li!'idaţi !u un lonţ în !ea#ă$ indi#erent !ă
sunt (ilitari sau !ivili) Du pute( lua pri"onieri$ şi apoi ş!oala dură a eGperienţei ne=a
învăţat !ă până şi !ei rav=răniţi îşi pot aduna destulă #orţă pentru a arun!a o renadă spre
a!eia !are$ !u o !lipă (ai devre(e$ i=au !ruţat) 4ropi şi adăposturi sunt !urăţate printr=o
pieptănătură deasă) -une( (âna pe tot !e ne poate #i de #olos)
-orta se în!ovoaie su+ povara a doi sa!i) O aro(ă de !a#ea pluteşte în Curul lui)
6i!uţul târăşte trei lă"i rele din le(n !u aCutorul unui a#et !u roţi pentru o (itralieră
rea) Sunte( !a ne+uni) /a de /ră!iun$ după !e s=au î(părţit darurile) Des!'ide( !onserve
!u (ân!are şi ne îndopă($ indi#erent de !onţinut)
O (itralieră latră !u #urie) <n#anteria si+eriană !ontraata!ă$ dar noi a( apu!at să ne
înropă( şi sunt întâ(pinaţi !u (oarte de #o!ul nostru de#ensiv !on!entrat) >n restul
după=a(ie"ii$ se!torul de #ront e relativ !al()
Haupt(ann von -ader soseşte şi el$ în!er!ând să pară prietenos)
8 Bună trea+ă$ %eldHe+el BeierA îl #latea"ă el pe Bătrânul) Reret !ă n=a( putut #i
alături de tine în ulti(a parte a ata!ului$ dar a( #ost ţintuit lo!ului de un şo! datorat
+o(+arda(entului$ eGpli!ă el$ !u un râs #orţat)
Bătrânul se răsu!eşte pe !ăl!âie şi plea!ă #ără să=l salute sau să=i răspundă)
Haupt(ann von -ader îi arun!ă o privire răută!ioasă)
6i!uţul se ridi!ă "o(otos) %aţa îi e plă(ădită din noroi şi sâne) Se aşa"ă în po"iţie
de drepţi înaintea !o(andantului său de !o(panie$ po!neşte din !ăl!âie şi eGe!ută un salut
i(pe!a+il$ !a de ş!oală de instru!ţie)
8 /er do(nului !ăpitan per(isiunea de=a raporta$ să trăiţiA
Haupt(ann von -ader (or(ăie !eva indes!i#ra+il) Dintr=o dată îşi dă sea(a !ine=i
!el din #aţa lui) /reatura aia Calni!ă$ se(iu(ană$ !ăreia a Curat să=nu=i (ai adrese"e ni!i un
!uvântA Se întoar!e$ de"ustat$ dar 6i!uţul îl ur(ea"ă !u în!ăpăţânare$ +ătând pas de
de#ilare şi salutând)
8 /er per(isiunea de a vor+i !u Herr Haupt(ann$ JtrăiţiA Linişte)
8 /er per(isiunea de a între+a$ do(nule$ da!ă Herr Haupt(ann s=a a#lat la !o(anda
!o(paniei a P=a?
Linişte) A!u( se deplasea"ă (ai repede$ dar 6i!uţului îi ne!esar nu(ai un pas pentru
doi de=ai lui von -ader)
8 /er per(isiunea de a=i spune do(nului !ăpitan !ă arată !a un !ăpitan !are se a#lă
la !o(anda !o(paniei a P=a) 6ă înşel do(nule?
3O Ananas = renadă de#ensivă$ denu(ită ast#el datorită striaţiilor ori"ontale şi verti!ale pe
!are le are$ pentru a produ!e în (o(entul eGplo"iei !ât (ai (ulte s!'iCe.
Linişte)
8 O+ere#reiter .ol#an /reut"#eldt$ !lasa < A se pre"intă la întoar!erea din lupta
dusă !u ve!inii$ do(nule) -er(iteţi să raporte"$ donJ !ăpitan$ a( li!'idat patru o#iţeri) A(
avut$ de ase(enea$ plă!erea de a !urăţa o po"iţie ina(i!ă$ do(nule) >i raporte" do(nului
Haupt(ann !ă sunt în!ă sănătos la !ap şi la trup şi preătit !ât pot de +ine să=i tă+ă!es! pe
ve!ini la noi ordine$ JtrăiţiA
Haupt(ann von -ader îi întoar!e spatele$ dar 6i!uţul se plasea"ă i(ediat în partea lui
stână$ aşa !u( prevede reula(entul) Eon -ader nu se (ai poate stăpâni)
8 Eşti ne+un$ o(ule? De unde dra!uJ ai venit?
8 -er(iteţi să raporte"$ donJ !ăpitan$ (=a( năs!ut în SanNt=-auli din Ha(+ur)
A!olo a( vă"ut pentru pri(a oară lu(ina "ilei$ !a să "i! aşa) D=aş spune !ă sunt ne+un$ !a
răspuns la între+area de adineauri a do(nului !ăpitan$ dar a( #ost întotdeauna !eea !e se
!'ea(ă un pi! săl+ati!$ !red) Se pot întâ(pla (ulte într=o #a(ilie$ do(nule) Bătrânul (eu a
#ost s!urtat de=un !ap la 6oa+itt) %rate=(iu (ai (are a păţit=o eGa!t la #el) Dar pe el l=au
aranCat la %u'ls+&ttel) /ele două surori ale (ele stau într=un lo! #oarte #ru(os$ î(preună !u
(ulte alte tinere drăuţe$ da!ă înţeleeţi !e vreau să spun$ do(nule$ Sunt pe Reeper+a'n)
Dar li s=a suit atât de tare la !ap$ în!ât nu vor să (ai ai+ă de=a #a!e !u noi !eilalţi) Apoi
do(nul !ăpitan tre+uie să (ai ştie !ă a( venit la Ar(ată pe !ând avea( şaişpe anişori)
Oa(enii ăia evlavioşi$ !are !ondu!eau ş!oala de !ore!ţie în !are (ă a#la($ re!unoşteau !ă
ăsta=i lo!ul ni(erit pentru (ine$ do(nule) Se ândeau desiur !ă nu va tre!e (ult şi=o să
(ă !urăţ$ aşa !red) Herr Haupt(ann$ tre+uie să re!unos! !=a( #ost luat la vale de trei ori$
dar tot !lasa < A sunt$ şi (i s=a spus !ă „<=ul e de la „<ntelienţă*$ dar nu=(i (ai a(intes! de
la !e e „A*=ul$ do(nule) -er(iteţi să raporte" (ai departe$ do(nule$ !u( nu (i se (ai
plăteşte solda)))
8 /ară=te dra!uluiA ţipă von -ader$ !ăutându=şi pistolul.
6i!uţul ia po"iţia de drepţi şi salută idiot)
8 /ul!atA ţipă von -ader) >n tur+area sa$ nu ăseşte alt!eva de spus)
6i!uţul !ade !a un +utu! într=o +ăltoa!ă î(puţită şi tri(ite un val de noroi peste von
-ader$ !are urlă !a un apu!at)
/eva (ai târ"iu$ 6i!uţul şade$ î(preună !u noi$ !urăţind ţeava puştii=(itralieră)
8 /ât ra'at î(proş!ă do+ito!ul ăla$ spune el$ ânditor) ;i pun pariu !ă are studii
superioare) Slavă Do(nului !ă nu=s şi eu unul dintr=ăştia) D=aş putea suporta)
8 Oa(eni !a el ar tre+ui să #ie #eri!iţi !ă eGistă aşa !eva !a Ar(ata$ !onstată 4reor)
Altundeva nu se a#lă ni!i o sluC+ă pentru ei)
8 Da$ nu=s +uni de!ât de pa"ni!i pe la în!'isori$ e de părere -orta$ turnând apă în
i+ri!ul pentru !a#ea)
Leionarul vine !u o plă!intă (inunată$ pe !are=a !opt=o deasupra unui #o! des!'is)
8 /e ăteşti$ %rit"? 6iroase +ineA se aude din po"iţiile ruseşti$ la nu(ai trei"e!i de
(etri depărtare)
8 Servi( !a#eaua de după=a(ia"ă$ urlă -orta$ drept răspuns) Sunteţi +ineveniţi$ dar
!onia!ul îl adu!eţi voi)
Dintr=un (otiv ineGpli!a+il$ pri(i( ordin să ne retrae( la ve!'ile po"iţii) Totul e
irosit) Din !âte vede($ !ei !are au (urit au (urit deea+a) Dar noi nu sunte( stratei$ doar
pedestraşi)
Din dire!ţia opusă$ ne!'ea"ă nişte !ai) Adierea uşoară adu!e (irosul lor până la noi)
8 /e por!ărie$ (ăi oa(eni$ striă 6i!uţul) Au tri(is !avaleria în aCutor)
8 C7est la guerre, o#tea"ă Leionarul) >n ră"+oi$ ori!e e posi+il)
8 :n ata! de !avalerie nu=i lu!rul !el (ai rău !are se poate întâ(pla$ !onsideră
-orta$ opti(ist) A( putea tăia #ripturile alea pe !opite şi ne=a( asiura !u 'aleală pentru
(ultă vre(e) -ui (ârţoaa în sare şi te ţine=un an) Dar nu uitaţi s=o #ier+eţi înainte de=a o
prăCi) Da!ă nu$ are ust apos)
8 <a spune$ !u( ai transporta tu un !al sărat? întrea+ă Bar!elona$ s!epti!) >(i spune
(ie !eva !ă în !urând şandra(aua se va (uta de ai!i)
8 Se pare !ă nu (i=ai re(ar!at li(u"ina$ rânCeşte -orta$ arătând spre a#etul
(itralierei ruseşti) Tot !e=(i (ai tre+uie sunt doi +ăieţi de din!olo !are să traă la ri!şă$ şi
O+ere#reiter$ din (ila lui Du(ne"eu$ ,osep' -orta va #i în stare să vi"ite"e S#ânta Rusie !u
eleanţă) Bătrânul Tolstoi spune !ă=n Rusia n=ai !lasă da!ă n=ai o pere!'e de roţi su+ #und)
Du(ai !lasa (un!itoare #oloseşte pi!ioarele)
Se ridi!ă şi plea!ă să le spună noilor=veniţi !u( să ai+ă riCă de ei ai!i$ pe #ront)
Tre+uie să le intre în sâne$ !ât (ai !urând$ tot !eea !e n=au învăţat la arni"oană) Ave(
nevoie de ei şi interesul nostru e să ră(ână în viaţă !ât (ai (ult$ să nu se repeadă drept
într=un +araC de artilerie$ să !al!e pe vreo (ină$ sau să li se întâ(ple vreo altă nenoro!ire)
-ri(i( doar Cu(ătate din întăririle de !are ave( nevoie) >n 4er(ania$ au aCuns la
#undul sa!ului de (ultă vre(e) -ână şi rasiştii #anati!i din SS pri(es! voluntari ruşi)
:nter(ens!'en 8 până !ând se pre"intă voluntari) Deună"i$ a( dat peste o unitate de
er(ani neri) Du !unoşteau o iotă er(ană) /ând le=a( eGpli!at !ât de !ara'ios arată$ nu
#ă!eau de!ât să ne "â(+eas!ă #eri!iţi)
-orta şade pe un (uşuroi de #urni!i a+andonat) Re!ruţii au #ă!ut !er! în Curul lui)
8 >n pri(ul şi=n pri(ul rând tre+uie să înţeleeţi !ă ai!i s!opul vostru e să !urăţaţi
ina(i!ul şi nu$ repet$ nu să=i per(iteţi să vă !ureţe el pe voi) Eaterlandul n=are ni(i! de
!âştiat din asta) :itaţi !e vi s=a spus la Sennelaer) D=ave( nevoie de eroi pe=ai!i) -entru a
ră"+ate în (eseria asta$ e nevoie de !reier$ nu de sâne$ şi pe ur(ă nu uitaţi ni!i o !lipă$ dar
ni!i o !lipă$ !ă păânul nostru ve!in !unoaşte$ la rândul lui$ toate şiretli!urile) /a să poţi
!âştia tre+uie să #ii (ai rapid de!ât !elălalt) O(orâţi tot !e nu poartă uni#or(ă er(ană)
Da!ă nu sunteţi siuri$ la !ea (ai (i!ă +ănuială$ traeţi$ şi traeţi în plin) >n ni!i un !a"$
repet$ în ni!i un !a" să nu vă arun!aţi !u !apul înainte la !el (ai (i! se(n) Tipii de din!olo
tra salve !u adevărat$ ţineţi (inte$ şi de=a+ia aşteaptă să vă taie linia vieţii !u o +oa+ă +ine
o!'ită) /ând sări( ardul !a să=l vi"ită( pe <van$ !ăs!aţi o!'ii după vreo roapă
în!ăpătoare) Du vă puneţi în (iş!are ni!iodată înainte de a şti unde vă e ur(ătorul adăpost$
şi !ând aţi aCuns la el$ !ăutaţi să a#laţi i(ediat$ repet i(ediat$ din!otro se trae) O!'iţi$ dar$
pentru nu(ele s#intei Elisa+eta$ o!'iţi rapidA Apoi traeţi şi ter(inaţi repede$ sau nu veţi
(ai trae ni!iodată$ !opiii (eiA
<van spune !ă +ăieţii lui Adol# pierd în #ie!are (inut un o() Da!=ar #i adevărat$
ră"+oiul s=ar ter(ina în !urând şi ast#el !ei !are=a( (ai ră(as în viaţă ne=a( putea întoar!e
a!asă$ dar$ din pă!ate$ <van e un (in!inos la #el de (are !a şi noi) 6in!iunile şi ră"+oiul
(er (ână=n (ână şi n=ave( !e=i #a!e) 6in!iuna e dată de Du(ne"eu$ aşa !ă sunte(
nevoiţi s=o #olosi() Dar$ !el (ai i(portant lu!ru ai!i e să #iţi (ai rapi"i de!ât ve!inul) Da!ă
sunteţi$ ră(âneţi în viaţă) /ând traeţi$ traeţi în plin) :n (ort pe Cu(ătate$ #ie el #e(eie$
pre"intă o pri(eCdie pentru voi) S=ar du!e în iad #eri!it da!=ar putea lua şi pe unul dintre voi
!u el) L-orta îşi ridi!ă în aer !a"(aua)M Aveţi riCă de asta) E una dintre !ele (ai +une s!ule
pe !are vi le=a dat Ar(ata) >nropaţi=vă !u ea la pri(a o!a"ie) %ie!are !io"vârtă de pă(ânt
pe !are=o săpaţi !u asta vă preluneşte viaţa) /u ea puteţi despi!a şi ţeasta unui duş(an) E o
tiaie eG!elentă) >ntr=un tan!$ o puteţi #olosi !a să vă !ă!aţi pe ea şi să păstraţi !urăţenia la
+ord) -uteţi prăCi pe ea şi ouă) D=o uneţi !u vaselină) /urăţaţi=o !u nisip$ iar+ă sau pă(ânt)
L-une Cos !a"(aua şi ridi!ă un BalaşniNov ruses!)M /ând (ereţi în vi"ită !a să a#laţi !u( o
(ai du!e <van$ aveţi riCă de auto(atul vostru) Du traeţi or+eşte) >n #il(e arată +ine aşa
!eva$ dar în realitate situaţia e !u totul alta) 4loanţele pe !are le traeţi din auto(at se
î(prăştie rapid din ura ţevii) -uteţi #oarte uşor î(puş!a în spate "e!e dintre propriii
!a(ara"i$ la o distanţă relativ (i!ă$ dintr=o sinură ra#ală de auto(at$ da!ă nu ştiţi de !e e=n
stare) ;i nu vă 'ol+aţi !a vitele !ând <van răsare su+ nasul vostru) /io(ăiţi=l$ î(puş!aţi=l
ori înCun'iaţi=l) De ândit la asta vă ândiţi (ai târ"iu$ da!ă aveţi ti(p) Ai!i n=aveţi)
Du vă #ie (ilă de un ve!in rănit) Eă va "+ura !reierii sută=n sută$ în ti(p !e=o să=l
aCutaţi) Du intraţi într=o !asă înainte de=a o (ătura !u auto(atul sau !u o renadă$ şi !el (ai
i(portant lu!ru dintre toateI !ând sunteţi de santinelă pe #ront$ nu$ în ni!i un !a"$ vă repet$
nu în!'ideţi o !lipă un o!'i) -isi!ile par o tur(ă de ele#anţi în !o(paraţie !u sunetul pe
!are=l #a! +ăieţii de din!olo în (iş!are$ şi da!ă pun (âna pe voi$ v=aţi ars) După !e=au a#lat
de la voi !eea !e vor să ştie 8 şi vor a#la 8$ o să !ăpătaţi un lonţ) -ri"onierii sunt o
pa!oste în ră"+oiul de tranşee)
Aşa$ vo( #i ata!aţi$ aproape siur$ de unităţi de tan!uri) Da!ă vo( #i$ atun!i să nu
!u(va$ repet$ să nu !u(va să vă părăsiţi roapa din pă(ânt) Turtiţi=vă (ai tare de!ât o
plă!intă) Tăiaţi=o la #uă$ şi veţi #i u!işi !u siuranţă) S=au inventat (ulte în ulti(ul ti(p$
dar nu s=a inventat în!ă o(ul !are să alere (ai iute de!ât un lonţ de (itralieră) Eine
!areva înspre voi şi nu sunteţi siuri !u !ine ţine$ îl î(puş!aţi) Da!ă v=aţi înşelat şi e de=al
vostru$ pă!atA /onsolaţi=vă !u ândul !ă ori!u( n=ar #i dus=o (ult) Da!ă vedeţi vreun +ăiat
de tranşee de din!olo ieşind la pli(+are$ nu$ vă ro$ nu traeţi în el) E pe tarlaua lui) Da!ă=l
o(orâţi$ se !'ea(ă !ri(ă) ;i !e=i (ai rău$ a(i!ii săi vor avea riCă să eale"e s!orul !u
unul de=ai noştri)
Ei$ e destulA Restul$ a#laţi=l sinuri) %raierii$ ori!u( n=or să re"iste (ai (ult de=o "i)
%a!e !âţiva paşi de=a lunul tranşeei de !o(uni!are şi se opreşte) S!ărpinându=l pe
Rasputin după ure!'e$ li se adresea"ă din nou)
8 ;i în!ă un (i! a(ănunt) >ntotdeauna$ repet$ întotdeauna ţineţi=vă porţiunea dintre
ure!'i su+ (arinea tranşeei) <noraţi s#atul ăsta şi s!ăpaţi de riCa ur(ătoarei per(isii)
Lunetiştii lui <van nu dor( ni!iodată) Arătaţi=vă nu(ai s!ă#ârlia$ şi veţi avea în ea un lonţ
eGplo"iv)
Râde "o(otos şi se îndepărtea"ă alături de urs) La !olţul tranşeei$ se întoar!e din nou
şi spuneI
8 6ăi$ ra'aţilor$ as!ultaţi ai!i) Da!ă vedeţi un !adavru !u nis!aiva dinţi de aur$ e=al
(eu) >(i raportaţi de urenţăA
8 Du=i inter"is aşa !eva? întrea+ă un puşti de şaptespre"e!e ani$ !u e(+le(a de aur a
H,
30
=ului pe piept)
8 Da$ da!ă=i u(#li tu$ #iule) Atun!i e stri!t=inter"is$ râde -orta$ !u toată ura)
>n !ursul nopţii$ preluă( /ul(ile De(onului) >nlo!ui( un rei(ent de poliţie !are$ în
de!urs de patru "ile$ a #ost aproape şters) Arată !a nişte strioi$ aşa !u( arată !ineva !are
s=a a#lat !âteva "ile su+ #o! de artilerie) Se î(pleti!es! de=a lunul tranşeei) Sunt !u toţii
oa(eni #oarte$ #oarte +ătrâni)
6i!uţul priveşte în ur(a lor şi=l în'ionteşte pe 4reor)
8 S=au !ă!at pe ei poliţaii$ aşa=i? Du=i la #el de si(plu !u( ai !io(ăi un +eţiv)
8 Du=ţi pla! !ei de la S/H:-O
37
$ nu=i aşa? întrea+ă 4reor)
8 Du) D=aş putea spune !ă ne=a( iu+it vreodată$ rânCeşte 6i!uţul$ s!uipând în ur(a
lor)
-orta s=a ales !u o s!'iCă de şrapnel în pi!ior) O de"roapă !u aCutorul !uţitului de
luptă şi=o vâră în porto#el)
8 <a ândiţi=vă$ să=l #i lovit asta pe !areva în +ilă$ #iloso#ea"ă el) L=ar opri să se (ai
+ese în +iseri!ă$ aşa=i?
8 Doro!ul$ asta !ontea"ă$ spune 6i!uţul$ s!o+indu=se între dinţi !u +aioneta) Da!ă ai
puţintel noro!$ şrapnelul te loveşte în pi!ior$ în lo! să=ţi intre=n s!u#iţă) /u şi (ai (ult
noro!$ s!api neatins)
8 >n!'ipuie=ţi !ă ţi=ar !iupi$ Cos$ pendula$ râde 4reor$ n=ai (ai avea !u !e să âdili
#eteleA
8 S#ântă Eera din -ade+orn$ ţipă -orta$ înro"it) 6ai +ine (ă păleşte=n !ap) %e(eile
şi !u (ine nu pute( trăi unul #ără !elălalt) Sunte( #ă!uţi să #i( î(preună$ !a să "i! aşaA
8 /ă veni vor+a de #e(ei$ intervine în dis!uţie Bătrânul !onţopistul ne anunţă !ă
soseşte o trupă de teatru să vi"ite"e /orpul de ar(ată)
8 Du (ai spuneA ;i noi sunte( pe /ul(ile De(onului$ se văi!ăreşte -orta)
ACutoarele +u!ătarilor se rostooles! în tranşee$ tre(urând înro"ite) >n ti(pul
traversării porţiunii des!operite$ au #ost loviţi doi dintre ei) Trei !ontainere au #ost sparte şi
s=a pierdut Cu(ătate din raţii)
8 Eoi doi ar tre+ui să #iţi leaţi unul de !urul !eluilalt şi o#eriţi drept ţintă păânilor
ălora ne(erni!iA îi o!ărăşte -orta$ #urios) S=a risipit (ân!areaA
8 De !e dra!uJ nu v=aţi vârât deştele în ăuri$ să ave( !el puţin !eva de 'aleală$
şuieră 6i!uţul$ a"vârlind !u o !as!ă spre unul din !urieri)
Toată lu(ea e #urioasă din !au"a pierderii (ân!ării) :rsul (ai=(ai !ă s(ule +raţul
unuia dintre +u!ătari) 4rupa noastră se des!ur!ă$ (ulţu(ită lui -orta$ !are a eli+erat nişte
!onserve ruseşti) Sunt pe Cu(ătate putrede$ dar în!ă se (ai pot (ân!a) Du(ai 4reor se
plâne$ dar el a #ost o+işnuit !u raţii de eneral)
8 Tre+uie să #ii în ar(ata lor de (ultă vre(e !a să poţi (ân!a ra'atul ăsta$ striă el$
de"ustat$ arun!ând o !onservă departe$ în „ţara ni(ănui*)
:rsul e !el (ai !âştiat) -orta a #ă!ut rost de o Cu(ătate de ăleată !u (iere) Două
pâini de ar(ată$ us!ate !a le(nul$ sunt sparte şi a(este!ate !u (ierea) :rsul o dă ata în
30 H, 8 Hitler=,uend 8 Orani"aţia tineretului 'itlerist
37 XX S/H:-O 8 S!'ut"poli"ei 8 -oliţia de apărare) -oliţia er(ană era î(părţită în
două se!ţiuni (aCoreI -oliţia de siuranţă L4estapo şi BripoM$ !are nu purta uni#or(ă$ şi
-oliţia de ordine$ în uni#or(ă LS!'upo$ -oliţia de !ir!ulaţie$ -oliţia de pa"ă !ontra
in!endiilor et!)M
ti(p re!ord)
Tre+uie !ă se preăteşte !eva în stil (are) Din 4er(ania vin !oloane întrei de
re"erve) Rei(entul n=a (ai #ost întărit din 0131$ dar noile trupe sunt slă+uţe) 6ult prea
tineri sau (ult prea +ătrâni$ şi nu(ai !u o spoială de instru!ţie) -ână şi invali"i sunt printre
ei) :n pi!ior ţeapăn nu (ai repre"intă un 'andi!ap) Ar(ata er(ană e (e!ani"ată$ aşa !ă
!e !ontea"ă? /ui îi tre+uie două pi!ioare?
>n pri(ul !eas al "ilei$ trei dintre noii=veniţi se s#ârte!ă sinuri în !â(purile noastre
(inate) Sunt arun!aţi în aer atât de te(eini!$ în!ât ni(eni nu (ai tre+uie să se osteneas!ă
să le !aute ră(ăşiţele) /eilalţi stau aşe"aţi prin adăposturi$ parali"aţi de roa"ă) Spun !ă vor
să (eară a!asă)
8 ;i noi vre( să (ere( a!asăA râde -orta) E=n!oloA arătă el !u deetul (are înspre
Eest) Dar nu (ere() Stă( ai!i) Ai!i (ă!ar şti( !ine=i duş(anul) A!asă sunt !opoii$ ata
să atârne oa(enii de !renile !elui (ai apropiat !opa!A
/ând se porneşte tirul (ortierelor$ pe la ora !in!i$ !a de o+i!ei$ +i+anii înne+unes! şi
în!ep să se dea !u !apetele de pereţii adăposturilor) Tre+uie să=i po!ni( până !ad în
nesi(ţire) >n !lipa de #aţă$ situaţia e relativ !al(ă) 6ortierele #a! ălăie doar de draul
aparenţelor) Răspunde( şi noi !u renade$ (ai (ult !a să le au"i( "o(otul) Din pun!tul
nostru de vedere$ e o adevărată va!anţă) -ute( şedea în linişte pe #undul tranşeei$
+u!urându=ne de răsăritul soarelui) E o vre(e (inunată de toa(nă) <eri au venit trei iepuri
până la +u"a tranşeei şi ne=au privit) 6i!uţul a prins unul din #uă) Di!i (ă!ar lunetiştii lui
<van n=au tras în el în ti(pul a!elei !urse #antasti!e prin „ţara ni(ănui*) /ând îl ridi!ă
(ândru de ure!'i$ i"+u!nes! a!la(aţii de a(+ele părţi ale #rontului şi !ăşti de oţel "+oară
prin aer) Du ori!e (ărşăluitor e în stare să prindă un iepure din #uă) Aşa !=a( prăCit
iepurele pentru (i!ul=deCun de astă"i) -orta #a!e sosul şi to!ană de !arto#i şi ne si(ţi( !a
(ilionarii)
6i!uţul a #ă!ut rost de nişte tra+u!uri) A tre!ut prin #aţa unui +irou$ în !are !ineva$
nepăsător$ lăsase o #ereastră des!'isă$ şi=a su+tili"at o !utie întreaă de pe perva") ;ti( !ă
sunt proprietatea lui Haupt(ann von -ader) Asta le #a!e de două ori (ai +une)
>n depărtare$ se aude un +u+uit #urios) -roie!tilele !ad la !el puţin două"e!i de
Nilo(etri de lo!ul în !are ne a#lă($ dar pă(ântul se !utre(ură până la noi)
Ere(ea !ontinuă să #ie +ună$ dar întreul #ront pare stră+ătut de o nelinişte stranie şi
lunetiştii îşi înteţes! a!tivitatea) >ntr=o sinură "i$ au #ost î(puş!aţi în !ap nouă inşi nu(ai
din !o(pania noastră)
-orta ridi!ă o !as!ă peste (arinea tranşeei şi$ !ât ai !lipi$ apare o aură în ea$ dar
6i!uţul îl arde pe lunetist)
/ând tre+uie să tre!e( prin a(plasa(entele pentru (itraliere des!operite$ sunte(
nevoiţi să ne (iş!ă( !a iepurii) Lunetiştii si+erieni sunt per(anent !u o!'ii pe a!este
porţiuni şi$ !u toate !ă i=a( prevenit pe +i+ani$ tot au #ost loviţi doi în !ursul după=a(ie"ii)
Tre+uri de enul ăsta ne în#urie) -are atât de inutilA Să ţi se vâre o +aionetă în trup în ti(pul
unui ata!$ asta pute( pri!epe$ dar veşni!a vânătoare prin lunetă e a+surdă)
Haupt(ann von -ader "a!e$ pe Cu(ătate (ort de spai(ă$ în adăpostul adân! al
!o(paniei) De #ie!are dată !ând eGplodea"ă un o+u"$ se arun!ă la pă(ânt$ astupându=şi
ure!'ile !u pal(ele) >l privi( !u dispreţ) -e un !o(andant dur şi !rud îl pute( respe!ta$ dar
pe un laş nu) O+erst HinNa a tri(is de două ori după el$ dar von -ader (otivea"ă !u( !ă
#o!ul de artilerie e prea !on!entrat pentru !a el să ră"+ată până la /artierul eneral al
rei(entului) Ordonanţa !are ne povesteşte asta se prăpădeşte de râs) E O+ere#reiterul
personal al lui HinNa$ 6&ller$ nu(it 6i!ul <sus$ pentru !ă sea(ănă !u <sus) >(preună !u o
ordonanţă de la +atalion$ a !ules un !oş între de (ure pe dru(ul de la /artierul eneral al
rei(entului până la linia #rontului)
8 E atâta linişte$ !ă poţi 'oinări în voie pe=a!olo)
8 Du spu(eă !olonelul !ând vede !ă Ciodia asta verde după ure!'i nu soseşte în
oană !ând e !'e(ată? întrea+ă Bar!elona$ (irat)
8 @opăie !a un apu!at$ râde 6i!ul <sus$ dar ra'atul ăsta de von -ader are relaţii atât
de (ari prin Ad(iral S!'r5der Strasse$ !ă=l poate durea în #und de toţi !oloneii)
6i!uţul adoră "orii de "iuă) E întotdeauna în pi!ioare pri(ul) O du!e( pre!u( !ele
(ai +une #a(ilii de pe Riviera #ran!e"ă$ !u !a#ea şi pâine prăCită în #ie!are di(ineaţă)
6ere( şi la vânătoare$ dar nu de #ie!are dată !u su!!es) Ră"+oiul le=a învăţat pe
săl+ăti!iuni !âteva şiretli!uri$ le=a #ă!ut (ai iuţi$ dar tot reuşi( să î(puş!ă( un (istreţ) >l
prăCi($ şi aro(a pluteşte peste între #rontul) Doi <vani de din!olo dau #ua până la noi)
Adu! !u ei !astraveţi)
>n !ursul nopţii$ au"i( neîn!etat urlet de (otoare venind din dire!ţia ruşilor) Se
preătes! pentru !eva) Da!ă pun la !ale un ata! de tan!uri$ s=a "is !u noi) Avioanele noastre
de re!unoaştere au se(nalat !oloane luni în (iş!are$ unele dintre ele !u până la două sute
de tan!uri „<osi# Stalin*)
Se distri+uie -an"er#aust
33
=uri 8 ar(e sinu!iaşe) >n #il(ele de propaandă par
#oarte e#i!iente$ însă realitatea e !u totul alta) Da!ă loveşti vreodată un tan! !u una dintre
ele$ poţi #i a+solut siur !ă ur(ătorul tan! te va "dro+i) >n (aCoritatea !a"urilor$ proie!tilul
produ!e o #la!ără la lansare şi$ înainte de a apu!a tu să reîn!ar!i ar(a$ eşti a(este!at printre
şenilele tan!ului !are te=a "ărit) Dar noi sunte( de atâta vre(e pe #ront în!ât nu ne (ai pasă
!e se va întâ(pla peste o oră)
6i!uţul stă re"e(at de s!ara de asalt şi !ântă pe (u"i!a #lautului lui -ortaI
Der Sieg ging an uns vorbei,
Jerbrannte uns die -inger 5um
Godesschmaus die @odAa !liesst
Doch niemand ist betrunAen...
32
O puş!ă=(itralieră tuşeşte prelun şi #urios) 6ortierele de tranşee îşi s!uipă
proie!tilele)
-orta îşi desprinde #lautul de pe +u"e şi priveşte prin peris!op)
8 Se pare !ă ne !o! !eva$ spune el$ ânditor)
8 Hai să le tri(ite( !âteva invitaţii$ suerea"ă 6i!uţul$ !a să nu se !'e(e !ă nu=i
+ăă( în sea(ă) To!(ai le=a sosit s!'i(+ul ălora) Dişte prăpădiţi de ardieni de prin
6os!ova tri(işi în!oa!e să audă şi ei şuier de loanţe$ înainte de=a #i prea târ"iu) <=aţi vă"ut
!u toţii) -apiţoi$ !u ulere s!ro+ite şi !ravată$ !are se te( să nu li se stri!e duna de la
pantalon) A(orsea"ă !âteva renade şi le arun!ă) „6aGi(*=ul a(uţeşte)
6i!uţul râde sar!asti!$ se spriCină din nou de s!ară şi=şi !ontinuă !ânte!ulI
Au!s @ohl ist erster GrunA,
und darau! !olgt der )=eite,
der !Hn!te und der )ehnte 8 dann
der bittere, der AbschiedsschlucA...
3P
Ata!ul aşteptat nu are lo!) Filele tre! şi vre(ea e în!ă +ună) Di!i unul dintre noi nu
îndră"neşte să se ândeas!ă la iarnă$ la !ea de=a treia iarnă ruseas!ă) /el !are n=a tre!ut în
tranşee printr=o iarnă ruseas!ă nu ştie !e însea(nă !u adevărat iarna) Dar a!u( strălu!eşte
soarele şi iepurii ţopăie "lo+ii prin spatele liniei #rontului)
-orta şi 6i!uţul #a! rost de o portavo!e ele!tri!ă şi se distrea"ă !u ruşii)
8 ?uschi tavarişci+ urlă -orta$ ast#el în!ât e!oul stră+ate între #rontul) ;ti( !ă vă
ştereţi la #und !u pietrişA Eeniţi în!oaJ şi vă arătă( !u( să vă lustruiţi !u o (ii=i=i=inunată
şi (oa=a=a=a=le 'ârtie de !loset)
8 %rit"$ %rit"$ !ârnăţăresele voastre de (uieri în'it !ârnaţi pe partea ailaltă de la
!ârnăţarii voştri de=a!asă$ vine răspunsul)
8 4ro"avA rae 6i!uţul$ #eri!it) Or să #ie +ine unse !ând vo( aCune înapoi la eleA
8 <vane$ aliA
3R
puturos$ !e !re"i tu !ă #a! +ăieţii pe=a!asă în ti(p !e voi pârţâiţi pe
ai!i !a #raieriiA striă -orta) Reulea"ă la iepele voastre !ră!ănate$ până le #a! +u!ăţele)
/ând o să aCuneţi a!asă$ nu veţi (ai ăsi din ele de!ât oasele şi părulA
Răspunsul e o ra#ală îndră!ită de (itralieră)
33 -an"er#aust 8 ar(ă antitan!$ un #el de arun!ător de renade) >ndeose+i în ulti(a parte a
ră"+oiului$ ne(ţii îi #ă!eau a!estuia o intensă pu+li!itate$ (otivând !ă e lesne de (ânuit de
!ătre toată lu(ea$ de la !opii până la +ătrâni)
32 Ei!toria a tre!ut pe lână noi$T De=a #ript deetele)T La săr+ătoarea (orţii !ure vod!aT
Dar ni(eni nu s=a î(+ătat)))
3P -ri(ul pa'ar e pentru noro!T ;i a!estuia îi ur(ea"ă al doileaT Al !in!ilea şi al "e!ilea 8
pe ur(ăT /el a(ar$ al despărţirii)))
3R AliN 8 denu(irea ruseas!ă în Caron pentru oranul seGual (as!ulin)
8 <vane$ <vane$ !u( să te s!oate( noi în lu(e? Striă 6i!uţul$ !u reproş) Du (uş!a
(âna !are te 'răneşte !u s#aturi preţioaseA
/ontinuă neo+osiţi ore în şir$ #ără a se repeta ni!i (ă!ar o dată)
8 Hei$ ve!ine$ +ătrân ti!ălosA /urăţă=ţi ra'atul din ure!'i şi as!ultă noutăţile$ "+iară
-orta) La noapte îţi #a!e( o vi"ită) A( ştir+it tăişurile !uţitelor noastre$ aşa !ă va dura (ai
(ult până !ând îţi vo( tăia +ereataA
8 %rit"$ !ăp!ăunuleA Eo( veni noi să=ţi tăie( (ădularul ăla (ititel$ !a să=l du!e( la
6os!ova$ să ai+ă #etele noastre de !e râde)
/âteva "ile (ai târ"iu$ s!'i(+urile astea ver+ale sunt inter"ise de /artierul eneral al
rei(entului) Dar noi arun!ă( renade !u insulte s!rise pe ele)
-ă(ântul tresare !a la un !utre(ur$ !ând un o+u" de 3QO (( !ade în se!torul de
tranşee de lână al nostru)
8 S#ântă 6ai!ă a Do(nului$ !'estiile astea !'iar !ă sunt în stare să=ţi de"roape
!arto#ii$ eG!la(ă 4reor$ !u ad(iraţie$ ur(ărind !u o!'ii traie!toria !orpurilor a"vârlite
prin aer)
Fe!e (inute (ai târ"iu$ !ade în!ă unul$ de data asta şi (ai aproape de noi) :nda de
şo! loveşte$ !a un vânt #ier+inte$ şi=l arun!ă pe Bar!elona pe #undul tranşeei)
8 S#inte Sisoe$ înai(ă el$ în ti(p !e se ridi!ă) /red !=ar #i (ai +ine da!=aş sta o ţâră
de vor+ă !u pilotul ăla !eres!$ nu de alta$ dar !a să #iu ata pentru o ple!are +rus!ă)
8 /e=ar #i să întări( pa"a? îl întrea+ă Leionarul pe Bătrân$ !are pu#ăie ânditor din
pipa lui !u !ăpă!el de arint)
8 Se pare !ă a!est ră"+oi$ !are ne=a #ost i(pus$ va #i din !e în !e (ai violent$ i(ită
4reor tonul !o(uni!atelor .e'r(a!'tului)
La ora unspre"e!e$ îl înlo!uies! pe -orta la (itraliera rea de !o(panie) De=a lunul
#rontului e din nou linişte) Du pute( pri!epe !e=a #ost !u ploaia a!eea in#ernală de o+u"e)
Departe$ în sud$ se aude un tunet !ontinuu de o+u"e$ şi întreul ori"ont e sâneriu)
-ro+a+il !ă ruşii în!ear!ă să rupă #rontul pe a!olo) Da!ă reuşes!$ ră(âne( în po() >n
!urând vor #i în spinarea noastră)
8 Ai riCă$ !as!ă o!'ii$ (ă povăţuieşte Bătrânul$ !ând preiau servi!iul de santinelă)
Au în'ăţat doi +ăieţi de la !ei de lână noi noaptea tre!ută$ #ără un piuit) Au o puş!ă
silenţioasă$ aşa !ă ţin=te +ine îndărătul parapetului)
8 Bună trea+ă$ s!apă !ine poate$ răspund eu$ trăându=(i lua peste !as!ă)
Doaptea e #ri) /eaţa se ridi!ă din pă(ântul (lăştinos) >n sto(a!$ #ri!a e !a de
plu(+) Bătrânul (ă +ate în!uraCator pe u(ăr şi dispare tă!ut după !otul tranşeei pentru a
veri#i!a !elelalte santinele)
A!u( sunt sinur şi înspăi(ântat) -rin peris!op$ "ăres! po"iţiile ruseşti$ si(t pre"enţa
avanposturilor) Totul pare paşni! dar$ !a veteran al tranşeelor$ ştiu !ă ni(i! pe #ront nu=i
lipsit de peri!ol) 6oartea nu=şi !onteneşte ni!iodată pânda)
%rontul (oţăie !u un #rea(ăt surd$ !a un o( !are s#orăie) /âteva proie!tile de
(ane"iu lu(inea"ă terenul) La lu(ina lor pot distine !lar şoseaua în#undată dindărătul
po"iţiilor ruseşti) „Aleea (orţii*$ îi spune( noi) E pavată !u !adavre) Du deea+a i se spune
/ul(ile De(onului) Du e un deal propriu="is$ !i +u"a unei !ute de vreo două"e!i de
Nilo(etri în pă(ânt)
Răsu!es! peris!opul) /adavre peste tot) Sute de s!'elete şi !orpuri parţial (u(i#i!ate
"a! risipite sau în ră(e"i$ a!operite !u (urdărie al+en=roşiati!ă) /'iar în #aţa (ea$ răsare
o !i"(ă din pă(ânt) Restul trupului e înropat) E o !i"(ă er(ană) /eva (ai în!olo$ î(i
rânCeşte un !raniu de su+ o !as!ă ruseas!ă) Din!olo$ un +raţ$ !u o !ârpă de uni#or(ă
!enuşiu=ver"uie atârnând de el) Deetele (âinii arată a!u"ator spre !eruri) :n tânăr ,aeer
er(an "a!e de=a !ur(e"işul unei roţi s(ulse de tun) -ovara e!'ipa(entului îi întinde
trupul !a pe un ar!) Eântul se Coa!ă în părul său$ !are e (ai lun de!ât prevede
reula(entul) A urlat o "i întreaă şi=a (urit astă=noapte) /âţiva oa(eni din !o(panie au
în!er!at să=l adu!ă de a!olo$ dar au #ost nevoiţi să renunţe şi să se înapoie"e !u tara oală)
Lunetiştii si+erieni nu !unos! (ila)
Oriunde întor! peris!opul$ "ăres! oase$ (e(+re$ +raţe des!ărnate$ (âini$ verte+re$
o!'i 'ol+aţi$ sti!loşi$ su+ !ăşti turtite$ !adavre proaspete$ !adavre pe Cu(ătate putre"ite$
!adavre u(#late de a"ele des!o(punerii$ !are plesnes! pre!u( +aloanele$ da!ă se
>ntâ(plă !a !ineva să !al!e pe ele) Adierea adu!e înspre (ine o du'oare dul!eaă şi
reţoasă)
6ă ia so(nul şi (i=e înro"itor de reu să ră(ân trea") -leoapele î(i sunt u(#late$
însă e peri!ulos să aţipes!) Du nu(ai !ă un ast#el de est se pedepseşte !u (oartea$ dar$
într=o !lipă$ te poţi tre"i !u !ei din #aţă deasupra ta) Ar putea !urăţa o tranşee întreaă
înainte !a eu să=(i dau sea(a !e se întâ(plă) S=au vă"ut !a"uri în !are două !o(panii
ina(i!e au luat prin surprindere o !o(panie de tranşee şi$ în !lipa în !are se năpustes!$ nu
sunt (ulţi !ei !are s!apă !u viaţă)
>(i lipes! o!'ii o+osiţi de vi"orul !u (arini de !au!iu! al peris!opului$ î(i (iş!
deetele pi!ioarelor în !i"(e$ î(i (uş! +u"ele$ #a! tot !e=(i tre!e prin !ap pentru a ră(âne
trea") Du(ăr din nou !adavrele) Sunt (ai (ulte de!ât înainte? >ntr=o !lipă$ sunt per#e!t
trea") 4roa"a î(i tre!e !a un #ior de 'eaţă peste şira spinării) -entru un (o(ent$ a(
sen"aţia !ă văd siluete întune!ate) Le nu(ăr din nou şi sunt !u o!'ii pe !adavre) E un tru!
ve!'i să înainte"i î(pinând un !adavru înaintea ta)
/âteva o+u"e eGplodea"ă$ !u o tro(+ă de #lă!ări$ !'iar în spatele liniei) ;iruri de
trasoare se apropie şuierând din dire!ţia unei (itraliere as!unse) :n (ortier latră !u un
plesnet se!) Apoi$ totul a(uţeşte) :n iepure$ o+işnuit !u ră"+oiul$ ţopăie înspre stu#ăriş$
oprindu=se să=l (iroasă pe ,aeerul er(an (ort) :re!'ile sale luni se rotes!$ (ai întâi
spre po"iţiile ruseşti$ pe ur(ă spre !ele er(ane)
Răsună o î(puş!ătură) <epurele se dă de=a +er+elea!ul) A( vă"ut #la!ăra de la ura
ţevii) 6i=e de=aCuns) >l si(t ridi!ându=se (ai în!olo) >l loves!) D=o să (ai î(puşte iepuri)
Du(ne"eu ştie !ine=a #ost$ !u( a trăit) Era tânăr? Era$ în ori!e !a"$ unul din 4ardă$ şi era
de=al #anati!ilor)
/er!ete" (itraliera) Eeri#i! da!ă toate în!ăr!ătoarele sunt pline) Eiaţa noastră depinde
de asta) -rives! prin peris!op) /eva se (iş!ă) 6iş!are în „ţara ni(ănui* însea(nă duş(ani)
A( în (ână pistolul de se(nali"are) Să tri(it un proie!til lu(inos în aer$ !a să #iu siur?
<nstin!tul (eu de linia=ntâi (ă previne) %ie!are nerv din trup e în alertă)
-lopA EâC=C=CA -roie!tilul de se(nali"are î(prăştie o #anto(ati!ă lu(ină al+ă deasupra
(orţilor risipiţi în peisaCul răvăşit)
A!u( sunt siur) E !eva în „ţara ni(ănui* !are n=ar tre+ui să #ie) Dintr=o (iş!are sunt
la (itralieră$ dau la o parte 'usa din pân"ă şi !o+or piedi!a de siuranţă) 6ă 'e(uies!$
pre!aut) Lunetiştii au în dotare teles!oape noi$ !u in#raroşii$ şi unui lunetist si+erian nu=i
tre+uie (ult să ia o viaţă de o()
6itraliera (ea latră #urioasă) :n şira lun de trasoare$ !a nişte perle$ "+oară înspre
po"iţia ruseas!ă) :n lonţ eGplo"iv plesneşte în apropierea (ea) 6ă las pe #undul tranşeei$
înro"it) >(i !ule auto(atul de pe Cos şi$ după o !lipă de aşteptare$ ridi! !as!a din!olo de
parapet)
Tros!A vine i(ediat î(puş!ătura)
S!'iCe de oţel î(i vâCâie pe la ure!'i) /as!a se leaănă pe ţeava ar(ei) >ntr=o parte are
o aură apre!ia+ilă) Fona (ea e su+ o+servaţie) :!iaşul ştie !ă sunt ai!i) A!u($ (ă între+
da!ă e doar un u!iaş o+işnuit sau loanţele au o se(ni#i!aţie (ult (ai peri!uloasă? O
patrulă !are să #a!ă !urăţenie sau$ !ine ştie$ tri(isă să ia pri"onieri?
Stau întins$ tă!ut !a un şoare!e$ şi aştept) Du văd prea departe în ni!i o dire!ţie a
tranşeei de leătură$ dar anii de "ile în linia întâi (i=au as!uţit au"ul) Aş putea au"i o pisi!ă
apropiindu=se pe vâr#uri) 6i=a( preătit auto(atul şi (ă lipes! de (arinea tranşeei)
-entru (ai (ultă siuranţă$ deşuru+e" !apa!ele a două renade) -atrula noastră tre+uie să
#ie şi ea pe dru($ dar ni!i ei nu #a! prea (ult "o(ot) A!u( îi aud) Sunt la !el puţin patru
paşi depărtare)
8 -arolaA Du îndră"nes! să stri so(aţia în ura (are) /ei de peste dru( nu tre+uie
să audă)
8 Ra'at şi şan!ruA vine repli!a deli!ată a lui 4reor)
Asta=i (ai +ună de!ât ori!e parolă) Re!unos! vo!ea)
Dintr=o dată$ 6i!uţul e în #aţa (ea$ vârându=(i ţeava auto(atului în sto(a!)
Slo+o"es! un striăt de spai(ă uşor) Di!i nu l=a( vă"ut$ ni!i nu l=a( au"it (ă!ar) Tre+uie
!ă s=a stre!urat în!oa!e)
-atrula adu!e !u ea şi doi re!ruţi) Ei tre+uie să înlo!uias!ă santinelele de lână (ine)
Heide le dă instru!ţiuni pre!ise)
8 Du vă arătaţi !ăpăţânile din!olo de parapet$ !ă nu veţi trăi (ult)
-atrula dispare la #el de în!et pre!u( a venit)
8 Da!ă pui (âna pe vreo (uiere=soldat$ dă=(i de vesteA striă -orta) O s=o !io!ăni(
!u toţii înainte de=a o tri(ite înapoi)
8 S=o tri(ite( înapoi? striă şi 6i!uţul$ !ontrariat) /u( adi!ă$ s=o tri(ite( înapoi?
;i !u Rasputin !u( ră(âneA? Săr(anul urs n=a (ai vă"ut #e(elă de vreo lunăA
Bătrânul ne !eartă în şoaptă) Du suportă dis!uţiile o+s!ene)
>i aud pe re!ruţi vor+ind) Sunt ne+uni şi e #oarte$ #oarte peri!ulos) Da!ă #or(aţiile de
răpire sunt la lu!ru$ sunetul vo!ilor e o invitaţie$ şi !ine poate #i siur !ă nu sunt pe undeva
prin „ţara ni(ănui* pândind o o!a"ie #avora+ilă?
>n partea ina(i!ului se pli(+ă aale o !as!ă de oţel) O !er!ete" prin peris!op) Dispare
pentru o !lipă$ apoi revine$ în reiunea în !are au a(plasat o (itralieră rea) <ndividul ăla$
pur şi si(plu$ vrea să #ie î(puş!at$ ândes! eu$ şi si(t o nevoie #e+rilă de a=i ăuri
s!ă#ârlia) O #e+ră de vânător !reşte în (ine) Ar(a !u lunetă o a( deCa în (ână$ dar
instin!tul de #ront (ă previne) Deodată$ ni!i nu (ai !ute" să (ă (iş! înapoi până la
(itraliera !ea rea) E !eva !iudat !u !as!a aia eGpusă) 6ă atrae !a un (anet$ dar$ în
a!elaşi ti(p$ (ă previne$ tă!ută) A( ridi!at puş!a pe Cu(ătate$ dar o !o+or uşor$ !u riCă)
Re!ruţii din se!torul ve!in !u al (eu au vă"ut şi ei !as!a) -eri!uloasa #e+ră a vânătorii a
pus stăpânire şi pe ei) D=au (ai tras ni!iodată până a!u( într=o ţintă u(ană vie) Tre(urând
de neră+dare$ !a(u#lea"ă !u !renuţe şi s(o!uri de iar+ă un (i! (etere" pentru traere$
apoi îşi aşa"ă în el !ara+inele) Sunt eGtre( de e(oţionaţi) /onsi(t$ în tă!ere$ să traă unul
după !elălalt)
-ri(ul îşi lipeşte$ !al($ o+ra"ul de patul ar(ei$ ia linia de o!'ire$ şi=şi opreşte
respiraţiaK totul eGa!t aşa !u( a #ost învăţat la Sennelaer)
/a(aradul său îşi aşteaptă neră+dător rândul) Ea #i pri(ul lor rus) /el puţin vor avea
!e povesti a!asă în ur(ătoarea s!risoare)
8 -inA sună î(puş!ătura)
:n şuier lun şi o ploaie de s!ântei eGplodea"ă înaintea o!'ilor ţintaşului) O i"+itură
violentă îi tri(ite !apul pe spate) E (ort înainte de a atine #undul tranşeei)
Tovarăşul său s!oate un ţipăt înro"it şi se ridi!ă) >n !lipa a!eea$ si(te o lovitură în
tâ(plă$ !a de la o +u!ată de #ier roşu) /as!a îi "+oară !ât !olo şi lonţul eGplo"iv îi s(ule
Cu(ătate din #aţă)
>n !lipa în !are aud ţipătul$ reali"e" !e s=a=ntâ(plat şi dau alar(a)
>ntreul pluton aCune în pas alerător$ -orta (eşterind #e+ril$ din #uă$ la arun!ătorul
de #lă!ări)
8 /e dra!uJ se=ntâ(plă? întrea+ă Bătrânul$ neliniştit) :nde=i <van?
8 Ti!ăloşii ăia !u o!'ii (iCiţi i=au !urăţat pe !ei doi +ăieţi noi$ răspund eu)
8 Tâ(piţiiA #a!e Heide$ supărat) ;i doar le=a( spus să=şi ţină !apetele la !utie)
8 C7est la guerre, o#tea"ă$ o+osit$ Leionarul) Le vor+eşti până a(uţeşti$ şi tot nu pot
8 sau nu vor 8 să pri!eapă dinainte) Se pare !ă după o luptă dură$ e deCa prea târ"iu)
Bran!ardierii iau !ele două !adavre şi arda se retrae în adăpost) /urând$ s!urtul
inter(e""o e uitat)
/ioples! la un +aston$ pentru a (ă ţine trea") Toţi #a! +astoane în ti(pul servi!iului
de santinelă$ unele dintre ele sunt adevărate opere de artă) >ndărătul liniei #rontului$ ţi se
o#eră aproape tot !e vrei pentru un +aston #ru(os !a a!esta) Bastoane EolNov$ li se spune)
Du pentru !=ar #i #ă!ute lână a!el râu anu(e$ !i pentru !ă a!olo soldaţii au în!eput să
s!riCeleas!ă pentru pri(a oară)
:n şir de nori (ărşăluieşte peste lună şi se lasă un întuneri! total) /âteva pale de vânt
adu! !u ele pra# #in din „ţara ni(ănui*)
/utiile oale de !onserve$ aăţate de reţeaua de#ensivă de sâr(ă 'i(pată$ "ornăie
a(eninţător$ !a şi !u( ar în!er!a să pătrundă !ineva) -rives! prin peris!op şi as!ult !u
în!ordare$ dar nu văd şi ni!i nu aud ni(i!) Tre+uie să #ie vântul$ ândes!$ în!er!ând să (ă
liniştes!)
-ă(ântul (lăştinos$ la sud=est de po"iţiile noastre$ e !u#undat într=o +e"nă totală) Se
spune !ă ruşii şi=au !onstruit o !ărare prin el su+ nivelul solului) Sunt +uni la enul ăsta de
dră!ii)
6ai a( de petre!ut o oră până î(i va sosi s!'i(+ul) /el pe !are l=a( prins eu e !el
(ai rău dintre toate) De la două la patru) Doi îi spune( „s!'i(+ul (orţii*) Da!ă e să se
întâ(ple !eva$ atun!i se întâ(plă) ;i totuşi$ da!=ar #i avut de ând !ei de din!olo să (işte în
noaptea asta$ ar #i #ă!ut=o până a!u($ î(i "i! în sinea (ea) /ulee( (ure şi le înşiră( pe
#ire de iar+ă) -orta a adunat două !oşuri pline) Ave( de ând să şterpeli( o oală de
+u!ătărie de la intendent şi să #a!e( ţui!ă) Fa'ăr ave( şi droCdia e uşor de pro!urat)
Tra !u un proie!til lu(inos$ aşa$ în dorul lelii) >n ti(p !e !o+oară lin$ a!esta
de"văluie o privelişte #antasti!ă) Sinurul ne!a" e !ă$ după !e #la!ăra de (ane"iu se stine$
şi întuneri!ul te în'ite din nou$ devii şi (ai neliniştit de!ât înainte) -roie!tilul (ai are şi
însuşirea de a readu!e$ pentru s!urt ti(p$ la viaţă linia #rontului)
Deete neliniştite aşe"ate pe trăa!i se !ontra!tă şi tri(it loanţe$ !are plutes! pe
deasupra pă(ântului s#ârte!at de o+u"e)
/u puţin 'inion$ ar putea #i ulti(ul proie!til lu(inos pe !are !ineva îl tri(ite în
vă"du')
Tunul !el în!linat +u+uie$ şi o salvă de o+u"e +ri"ante !ade îndărătul la+irintului de
tranşee) ;rapnele şuieră pe deasupra !apului (eu şi se înroapă în pereţii tranşeei) -e ur(ă
e din nou linişteA
:n "o(ot a+ia per!epti+il$ de=a lunul tranşeei de leătură$ (ă tre"eşte de=a +inelea)
-ietri!elele "ornăie pe #undul ei) >ntr=o !lipă$ devin o #iară săl+ati!ă$ stând în!ordat la
pândă$ !u toate si(ţurile în alertă$ preătit să întâ(pin ur(ările) -oate #i patrula !are se
întoar!e? Sau e vreun o#iţer ne+un !are în!ă se (ai !rede în arni"oană$ inspe!tând arda?
O ră(adă de proaspeţi o#iţeri şi=au pierdut vieţile în #elul ăsta) E eGtre( de peri!ulos să te
învârţi noaptea prin reţeaua tranşeelor) :n est !a a!esta îi e !ara!teristi! lui von -ader) Ar
#i în!ântat să surprindă o santinelă (oţăind)
Ar(e" auto(atul$ !o+orîndu=i piedi!a de siuranţă$ 'otărât să tra da!ă se=ntâ(plă să
#ie von -ader) Di(eni nu poate dovedi !ă l=a( re!unos!ut) Di!iodată nu s=ar !'e(a !ri(ă$
!i (ai dera+ă autoapărare) D=ar #i pri(ul idiot u!is de o santinelă neliniştită)
A!u( sunt a+solut siur !ă e !ineva în tranşeea de !o(uni!are) Aud (etal
!io!nindu=se de (etal) Avanse" niţel !u paşi de pisi!ă de=a lunul tranşeei) Doaptea e
neară !a s(oala) Du văd de!ât la !âţiva paşi în #aţă) :n ani(al ţipă din dire!ţia
(laştinilor) :n alt ţipăt îi răspunde i(ediat de la doi paşi)
8 /ine=i a!olo? -arolaA stri eu$ în!ordat)
Di!i un răspuns)
Distin o u(+ră i(ensă$ !eva (ai în!olo$ în tranşee) Apăs pe trăa!i$ dar ar(a
de=a+ia po!neşte) %ra!ţiunea de se!undă pierdută e su#i!ientă pentru !a lu(ea să se
pră+uşeas!ă asupra (ea)
O #iură i(ensă şi întune!ată se aplea!ă spre (ine) @eava auto(atului (eu e î(pinsă
în lături) Să lupt pentru a=(i eli+era ar(a$ ar #i !urată ne+unie$ ar înse(na s#ârşitul)
Dau dru(ul ar(ei şi î(pin la o parte auto(atul ata!antului$ la #el !u( a #ă!ut şi el
!u al (eu)
/âteva î(puş!ături eGplodea"ă în aer) :n lonţ î(i s(ule ulerul de la veston) >n
a!elaşi ti(p$ !eva (ă loveşte +rutal în sto(a!$ dar în!ă sunt destul de (o+il şi vin !u o
lovitură !are=l po!neşte pe !elălalt în vintre) E un o#iţer) Si(t su+ pal(e epoleţii laţi) >l tra
spre (ine şi îi reped în #iură (u!'ia !ăştii (ele) :n sărut dane"$ !u( i se spune) Du l=a(
învăţat în Dane(ar!a$ !i la ş!oala de luptă de la Senne)
%ri!a de (oarte î(i dă puteri suprao(eneşti) 6uş!$ loves! şi s#âşii !u un'iile$ !as!a
î(i "+oară) Auto(atul (eu a dispărut şi el) Du reuşes! să aCun la !uţitul de luptă din
!i"(ă)
O#iţerul rus (ă atine !u (u!'ia pal(ei şi se (iş!ă #ulerător)
8 Svinia, şuieră el$ de"velindu=şi dinţii$ în!er!ând să (ă ter(ine !u o lovitură !u
(u!'ia pal(ei) Es!'ive" rapid$ şi (âna lui se po!neşte de o piatră) >nCură tur+at)
Reuşes! să=i reped enun!'iul între pi!ioare) Se prăvăleşte înainte şi=(i în#i dinţii în
+ereata lui) Sânele î(i şiroieşte pe #aţă$ dar nu +a de sea(ă) Lupt pentru viaţa (ea) Se
"+ate !u disperare să s!ape$ dar eu î(i în!leşte" dinţii aido(a unui +uldo tur+at) 4ura (i
se u(ple !u sânele lui) S!oate o 'or!ăitură prelună şi un spas( teri+il îi stră+ate !orpul)
<=a( s!os +ereata) >n spatele lui sunt şiruri întrei de siluete) >(pin şi se aită$ dar
tranşeea e prea înustă pentru a putea tre!e unul de altul)
Dintr=o dată$ î(i dau sea(a !ă nu îndră"nes! să traă atâta ti(p !ât "ă!e( înlănţuiţi
unul de !elălalt pe #undul tranşeei)
8 ACutorA urlu eu$ înro"it) 6=a în'ăţat <vanA ACutorA
O (itralieră latră pe undeva prin preaC(ă)
8 Pob tvoie mati+ %rupAii diavol+
3S
3S %rupAii diavol 8 diavol ne+un
8 ACutorA stri eu !ât pot de tare) ACutorA <van e=n tranşeeA
6ă "+at pe su+ !orpul o#iţerului rus (ort şi pun (âna pe auto(atul său) >l întor!
înspre !eilalţi şi apăs pe trăa!i$ dar în!ăr!ătorul e ol) /u toată #orţa$ reped ţeava în #iura
!elui (ai apropiat dintre ei) Se pră+uşeşte$ !u un ţipăt as!uţit) %aţa nu=i (ai e de!ât o ruină
însânerată)
8 Pob tvoie mati+ vine #urios de la !eilalţi)
Se reped înspre (ine) -ri(ul dintre ei (ă dă de=a +er+elea!ul !u patul ar(ei) Du (ă
(ai vor viu) -atrula lor de răpitori a dat reş în intenţiile ei) A!u( ur(ăres! să se întoar!ă
te#eri şi să !ureţe pe !ât (ai (ulţi !u putinţă în dru(ul lor)
O !a"(a se în#ie în pă(ânt$ la un !enti(etru de #aţa (ea) O evit$ rostoolindu=(ă
într=o parte) O !i"(ă ţintuită (ă po!neşte în u(ăr) 6ă târăs! pe su+ (itraliera rea şi (âna
î(i !ade pe auto(atul (eu) Sunt aproape înne+unit de #ri!ă) >l înş#a! #ulerător şi tra !u el
de !âteva ori)
:n soldat înalt şi sla+$ !u o +onetă verde a DBED=ului$ (ă do+oară din nou de pe
pi!ioare) >n!ear!ă să (ă străpună !u !uţitul de luptă) /eilalţi sunt !'iar în spatele lui) O
(a!'etă şuieră prin aer$ !io!nindu=se de auto(atul (eu şi arun!ând s!ântei în Cur)
8 Pob tvoie mati+ Diavol+
8 ACutorA ACutorA
Soldatul !u +oneta verde ridi!ă !uţitul său lun de luptă) E un !uţit si+erian !u două
tăişuri$ u!iător)
„S=a "isA* î(i tre!e prin (inte)
-atul unei ar(e trosneşte$ "dro+ind u(ărul +onetei ver"i) Soldatul !ade înapoi$ în
+raţele tovarăşilor săi)
>l i"+es! !u ţeava auto(atului în (utră) /ătarea i=o despi!ă de=a !ur(e"işul) Din
ţeavă ţâşnes! #lă!ări) -ieptul !elui (ai apropiat rus e rupt în +u!ăţi) S!'i(+ în!ăr!ătoarele$
+a !artuş pe ţeavă şi auto(atul răpăie din nou$ pentru o !lipă$ înainte de a se +lo!a)
8 Al dra!ului ra'at ne(ţes!$ îl înCur)
S=a +lo!at un !artuş) >l #oloses! !a pe o (ă!iu!ă)
8 Trae în lunul tranşeeiA îl aud pe -orta striând)
8 Sunt la !ot$ urlu) Trae$ pentru Du(ne"euA 6ă o(oarăA
Sunt !u#undat în va!ar() %lă!ări al+astre de la ura ţevilor despi!ă întuneri!ul)
Fores! înainte şi !ad ră(adă peste un rus$ întins pe #undul tranşeei) La în!eput$ a(
i(presia !ă=i (ort$ dar el e plin de viaţă şi se adăposteşte doar de #o!ul disperat din tranşeea
înustă) @âşneşte în sus !a un ar! de oţel şi dă să (ă i"+eas!ă #olosindu=se de !a"(aua !u
(u!'ii as!uţite) Reuşes! să=l po!nes! !u pi!iorul în #aţă) Se spare !a un ou) >l loves!
ne+uneşte până (oare)
Lupta în tranşeea înustă e disperată) %ie!are o( e or+ de #urie) Lovi($ răsu!i($
înCun'ie($ (uş!ă(A /ând se oles! în!ăr!ătoarele$ nu (ai e ti(p să le s!'i(+ă() De
#olosi( ar(ele !a pe nişte 'ioae)
-este va!ar( se aude urletul de (oarte al 6i!uţuluiI
8 /ăsăpiţi=iA /ăsăpiţi=iA
8 Jive la mort+ răsună şi striătul Leionarului)
-orta dă +u"na$ val=vârteC$ !u ursul pe ur(ele sale) A!esta apu!ă doi ruşi şi=i
"dro+eşte unul de altul) /orpurile le a"vârle în aer) 6or(ăie u!iător şi=şi arată !olţii
înro"itori) Auto(atele latră$ devastator$ în spaţiul înust din tranşee) >n ori!e !lipă pot
ateri"a din aer renade de (ână$ s#âşiindu=ne în +u!ăţi) Da!ă ruşii vor apu!a să iasă din
tranşee$ nu le va (ai păsa de tovarăşii lor$ vii sau (orţi) Eor #olosi renade$ şi renadele au
un e#e!t teri+il în spaţiul în!'is al tranşeelor)
A( pus (âna pe un auto(at ruses! dintre !ele !are #un!ţionea"ă)
Tra în ori!e$ prieten sau duş(an) :nul !are to!(ai tre!ea în lunul tranşeei !ade !u
un înne+unitor urlet de (oarte) >i strives! #aţa !u !i"(ele) E (ai +ine aşa$ de!ât să ris! să
(i se arun!e o renadă în spate)
Au"i( !o(en"i răuşite în ruseşte şi paşi alerători !are se îndepărtea"ă rapid)
8 O(orâţi=i pe ra'aţiA ţipă -orta$ din +e"nă)
;i un auto(at s!uipă #lă!ări al+astre)
Din partea !ealaltă vin ra#ale întrei de î(puş!ături)
8 A( #ă!ut rost de=un păânA urlă 6i!uţul) Luaţi=l pe Rasputin de pe el$ +ăieţiA
Ti!ălosul î(i 'aleşte pri"onierulA
8 Stai$ sus (âinileA ră!neşte 4reor$ pre!ipitat$ îndepărtându=şi auto(atul spre (ine)
8 Du trae$ idiotuleA Sunt eu$ SvenA
8 Ai avut noro!$ rânCeşte el$ â#âind) Era( pe !ale să te tri(it drept în se!torul
ruses! al iaduluiA
8 <a priviţi !e=a( ăsit$ striă 6i!uţul vesel$ în ti(p !e apare !ărând !u el un o(
uriaş în uni#or(ă de lo!otenent rus)
8 Are !eva dinţi de aur? întrea+ă -orta$ !u interes$ aple!ându=se asupra pri"onierului)
6i s=a spus !ă pri(ii "e!e dintre !ei (ai +uni de pe la ş!olile lor de o#iţeri îşi u(plu
+oturile !u aur$ !a să arate !ă=s din elită)
6i!uţul îl înş#a!ă de +ereată pe o#iţerul !are +lestea(ă)
8 /as!ă ura$ diadia
3Q
, să vede( da!ă eşti dintre pri(ii "e!e sau eşti nu(ai un
durac
31
prăpăditA
O#iţerul rus îl (uş!ă #urios pe 6i!uţul de (ână)
8 Du ştiu da!ă dinţii lui sunt de aur sau nu$ dar ştiu !ă=s as!uţiţi$ şuieră 6i!uţul$
şterându=şi (âna de sâne)
8 De unde dra!u or #i venit? întrea+ă Bătrânul$ !er!etând terenul prin peris!op)
8 E li(pedeA -rin (laştini$ răspunde Heide$ pe un ton superior)
8 -tiu$ dra!eA eG!la(ă Bar!elona$ uluit) Tre+uie !=au avut !anoe în pi!ioare de=au
reuşit să trea!ă pe=a!olo)
8 /u( ai dat de ei? întrea+ă Bătrânul$ privindu=(ă)
8 Ha+ar n=a() Dintr=o dată (=a( tre"it !u ei pe !ap) >(i şter sudoarea de pe #runte
!u (âne!a) De=a+ia a!u( reali"e" prin !e=a( tre!ut)
8 Tu i=ai (uş!at +ereata tipului din DBED? întrea+ă Bar!elona$ !u ad(iraţie)
Dau apro+ator din !ap şi în!ep să vo(it violent)
8 &as mal, mon ami, (ă laudă Leionarul$ +ătându=(ă pe u(ăr) :n +ăr+at e=n stare
de=o (ulţi(e de lu!ruri !u dinţii lui$ atun!i !ând n=are în!otro)
8 A( (uş!at odată un !al$ ne anunţă$ sole(n$ 6i!uţul) Asta a #ost pe vre(ea !ând
era( la draonii ăia nenoro!iţi) :n !al al+$ !u( erau ăia din ardă$ îşi propteşte !opitele în
pieptul (eu$ !a şi !u( ur(a să ne î(pere!'e() <=a( luat piuitul$ da$ daA „6uş!ă=(ă$ !apră
râioasăA*$ stri la #aţa aia lună de !al şi=(i în#i dinţii în nasul lui) ;i=odată ţâşneşte=n sus
pe pi!ioarele dindărăt$ !u (ine după el$ ţinându=(ă în dinţi pe viaţă şi pe (oarte) A #ost
nevoie de doi .a!'t(eisteri !a să (ă s!ape de di'ania aia al+ă) -e ur(ă$ draonii nu (=au
(ai vrut şi (=au tri(is la in#anterie$ pe unde$ de ase(enea$ n=a( #ă!ut prea (ulţi puri!i)
Aveau şi ăia !ai !are trăeau (itralierele şi$ !ând (ă apropia( de ei$ îi ăsea pe toţi #e+ra
#ânului) ;i uite=aşa (=a( ni(erit într=un puturos de -an"er=Rei(ent)
Haupt(ann von -ader apare şi el$ pâşa=pâşa$ în !i"(ele sale !u s!ârţ) ;i=a pus până şi
pintenii$ iar su+ +raţ poartă o !ravaşă) Se opreşte în #aţa (ea$ se proţăpeşte pe pi!ioarele
des#ă!ute şi (ă priveşte de sus$ pu#nind !u dispreţ)
8 De!i$ tu$ <udă$ ai #ost santinelă) De !e dra!u n=ai dat alar(a?
8 -er(iteţi să raporte"$ do(nule$ n=a( (ai apu!at să dau alar(a) Au #ost în tranşee
înainte de a=i #i o+servat)
8 Du eşti "dravăn$ o(ule? ţipă el$ şi !u #aţa lui (i!ă şi i(+er+ă se s!'i(onoseşte
într=o ri(asă) Erei să spui !ă :nter(ens!'ul rus poate lua prin surprindere un soldat
er(an? Du !u(va ţi=ai părăsit postul #ără per(isiune?
8 Du$ do(nule$ n=a( lipsit ni!i o !lipă de la post)
S!oate din +u"unar un portţiaret de aur şi !io!ăneşte uşor pe !apa! o ţiară
par#u(ată) Aroant$ îşi aprinde ţiara şi=(i su#lă #u(ul în #aţă)
8 Da!ă nu ţi=ai părăsit postul$ atun!i ai dor(it$ de!lară el$ s!urt) >n ni!i un alt !a"
n=ar #i reuşit :nter(ens!'enii să pătrundă în tranşee) O să a( eu riCă să #ii de#erit /urţii
6arţiale)
8 Herr Haupt(ann$ vă arante" !ă o(ul ăsta n=a ador(it în postA intervine Bătrânul)
8 @=i=a( !erut părerea? ţipă !o(andantul de !o(panie$ isteri!) -e (o(ent$ pare !ă=l
va plesni !u !ravaşa pe Bătrânul)
8 Do(nule$ sunt şe#ul a!estui pluton şi e de datoria (ea să=(i apăr oa(enii da!ă
sunt luaţi la vale #ără (otivA
8 AşaA Asta=i datoria ta$ aşa=i? Tre+uie !u(va să=ţi !er per(isiunea pentru a (ă
3Q Diadia LruseşteM 8 un!'iule
31 Durac LruseşteM 8 prost
adresa unuia dintre por!ii tăi? Datoria ta e să=ţi ţii ura şi să vor+eşti nu(ai !ând eşti
între+at)
8 Atâta vre(e !ât răspund de rupa asta$ voi vor+i în nu(ele oa(enilor (ei$
răspunde Bătrânul$ în!leştându=şi #ăl!ile) D=o să tolere" să #ie luaţi la rost #ără (otivA
8 Du (ai eşti !o(andantul plutonului) Eei #i Cude!at pentru revoltă)
8 6ai ta!ă=ţi #lean!a$ ra'at s!âr+osA vine din #or(aţie o vo!e plină de dispreţ) O să
te +eli( noi$ aşteaptă tu nu(aiA
8 /ine=a spus asta? :n pas înainteA ţipă von -ader$ !u o vo!e de s!apete)
8 E vrăCitoarea !ea rea din (laştină$ striă -orta$ "e#le(itor) Ea veni într=una din "ile
şi=ţi va (ânCi puţi!a !u nă(olA
8 >ntreaa !o(panie va #i a!u"ată de nesu+ordonare$ "+iară von -ader$ şi o ştere în
tranşeea de leătură) >n !urând$ veţi aCune !u toţii în #aţa plutonului de eGe!uţie$ (ai striă
a!esta !ând aCunse în siuranţă)
-orta arun!ă după el !u o renadă ruseas!ă de (ână$ #ără a=i s!oate !uiul de
siuranţă)
Eon -ader ţipă înro"it şi se arun!ă în nă(ol atât de repede în!ât stropeşte până
din!olo de parapetul tranşeei) Se târăşte în patru la+e)
8 A( între!ut (ăsura$ prevesteşte Bătrânul$ întune!at) Are !unoştinţe la Berlin !are
ne pot #a!e viaţa reaA
8 Ra'at$ #a!e 6i!uţul$ opti(ist) Ave( şi noi !eva a(i!i în /artierul 4eneral al
%&'rerului$ nu?
8 -e !ine dra!uJ ştii tu în /artierul %&'rerului? întrea+ă Bar!elona$ uluit)
8 -ăi !'iar pe %&'rerul !el tri(is de Du(ne"eu să ne !ălău"eas!ă$ se=nţelee$ spune
6i!uţul$ privindu=l de sus şi dând un şut unui !raniu !are "+oară !ât !olo)
Haupt(ann von -ader se du!e personal la O+erst HinNa pentru a a!u"a !o(pania a
P=a de revoltă) Are !u el$ drept (artor$ şi un su+o#iţer !u #un!ţie (are$ pe :ntero##i"ier
Bau()
O+erst HinNa îi întâ(pină tolănit pe o (anta (ilitară şi as!ultă în tă!ere tirada lor) -e
ur(ă$ îşi ridi!ă pi!ioarele de pe (anta şi le vâră într=o pere!'e de papu!i de !asă prăpădiţi$
din pai) -antalonii săi !enuşii de !ălărie sunt şi#onaţi şi to!iţi) EGistă un !ontrast i"+itor între
!olonelul !u o sinură (ână şi !ăpitanul !el eleant şi par#u(at)
8 /e !aută o(ul ăsta ai!i? întrea+ă HinNa$ arătând înspre :ntero##i"ier Bau($ !are$
în po"iţie de drepţi$ #a!e pe i(portantul în spatele lui von -ader)
8 E (artorul (eu$ vine repli!a lui von -ader$ !are "â(+eşte$ siur pe el)
8 6artor? /uvântul tău sinur nu aCuneA :ntero##i"ier$ înapoi la !o(pania taA
%ua=(arşA
8 Dar e şo#erul (euA ţipă von -ader$ speriat$ vă"ând !ă ordonanţa şi arda lui de
!orp sunt tri(ise la pli(+are)
8 Spune=(i$ Herr Haupt(ann$ nu sunt !âteva lu!ruri prin !o(pania asta !are în!ă nu
ţi=au intrat în !ap? :nde s!rie !ă tu tre+uie să u(+li !u (aşina? Du eşti !onştient !ă
+en"ina=i s!u(pă? Du=(i în!'ipui !=ar #i vital pentru e#ortul de ră"+oi !a tu să #ii
transportat !u un ve'i!ul pe oriunde te du!i) 6ărşăluieşte !a toţi !eilalţi) E un ordin$ Herr
Haupt(annA
HinNa s(ule lunul raport din (âna lui von -ader)
8 <a spuneA Du eşti "dravăn? Eii ai!i la (ine şi a!u"i de revoltă o !o(panie #or(ată
nu(ai din soldaţi de elită şi !eri eGe!utarea !elui (ai +un !o(andant de pluton din tot
rei(entul? LHinNa dă din !ap şi loveşte de +raţul său #als #oile +ătute (ărunt la (aşină)M
A!u"aţia ta se respine) E pură #ante"ie) O rupe( în +u!ăţi şi=o lăsă( +altă? Sau (ai
!ontinuă( !u prostiile astea?
8 Herr O+erst$ !er !a a!u"aţiile (ele să #ie înaintate /o(anda(entului de divi"ie)
8 Erei să spui !ă pe (ine (ă !onsideri in!o(petent? întrea+ă HinNa$ pe un ton
peri!ulos de !al($ aşe"ându=se pe (arinea +iroului)
8 -rea +ine$ Herr O+erstA răspunde Haupt(ann von -ader$ al+ !a varul la #aţă)
Bu"ele i se răs#rân totuşi într=un (i! "â(+et tru#aş) Se ândeşte la prietenii săi de la
Berlin) A!olo$ un !olonel e o ni(i!a toată) -oate #i !urăţat la #el de si(plu !a un ra'at de
(us!ă de pe ea()
HinNa înş#a!ă tele#onul şi îi porun!eşte adCutantului să vină la el în pas alerător)
>n !âteva se!unde$ adCutantul$ O+erleutnant Sendits!'$ e în !oli+ă) /ând intră$ îi
arun!ă o privire s!âr+ită lui von -ader) O+erst HinNa îşi leaănă pi!ioarele şi=i #a!e se(n
adCutantului)
8 /ine e !o(andantul a!tiv al !o(paniei a P=a$ ,endits!'?
8 D=a( au"it de ni!i un !o(andant a!tiv$ do(nule$ răspunde adCutantul$ "â(+ind)
-ână să intru în !a(era asta !redea( !ă Haupt(ann von -ader e !o(andantul a!elei
!o(panii)
HinNa sare de pe +irou şi păşeşte #oarte aproape de von -ader)
8 Tre+uie să înţele !ă ţi=ai părăsit !o(pania #ără a !o(uni!a la /artierul eneral al
rei(entului nu(ele !o(andantului a!tiv pe !are l=ai nu(it în lo!nl tău pe ti(pul !ât
lipseşti? Tre+uie să înţele !ă în !lipa de #aţă !o(pania a P=a se a#lă pe linia #rontului lipsită
de !o(andă?
8 Herr O+erst$ eu)))$ +âl+âie von -ader)
8 Are !o(pania a P=a !o(andant? Da sau +a? şuieră !olonelul$ "vâ!nind din +raţul
său #als)
8 Haupt#eldHe+elul (eu ştie !=a( părăsit !o(pania pentru a înainta a!u"aţia de
revoltă$ do(nuleA
8 Eşti ne+unA striă HinNa$ tur+at) @i=ai lăsat !o(pania pe (âna unui su+o#iţer? Dar
Leutnant -5t"$ !o(andă el plutonul 0?
AdCutantul râde în sinea lui$ ridi!ă re!eptorul şi !ere !o(pania a P=a)
8 /'ea(ă=l pe lo!otenentul -5t" la tele#on$ porun!eşte el$ !ând pri(eşte leătura)
Leutnant -5t"A :nde ţi=e !o(andantul? La postul de !o(andă$ !re"i? Du=te şi ve"i$ te roA
LAdCutantul #luieră uşurel printre dinţi în ti(p !e=l aşteaptă pe -5t" să revină la tele#on)M
Alo$ -5t"A ;e#ul nu=i a!olo? ;i nu ştie ni(eni unde este? Da$ noi şti(A8 râde adCutantul) E
roasă trea+aA /o(andantul rei(entului îţi ordonă să preiei tu !o(anda !o(paniei a P=a)
Asta=i tot) /u "â(+et dis!ret$ pune re!eptorul în #ur!ă)
-entru o !lipă$ se lasă o tă!ere (or(ântală)
HinNa priveşte pe ea( şi=şi u(ple pipa) AdCutantul se Coa!ă a+sent !u o !ravaşă)
Haupt(ann von -ader îşi +âţâie pi!ioarele$ nesiur) >şi dă sea(a !ă s=a adus pe el însuşi
într=o situaţie peri!uloasă) O situaţie din !are nu=l pot s!oate ni!i (ă!ar prietenii săi de la
Berlin) >n !a"ul în !are !o(andantul l=ar adu!e în #aţa /urţii 6arţiale$ ar #i (ai (ult de!ât
noro!os să s!ape doar deradat şi tri(is într=un rei(ent dis!iplinar)
8 <eşi a#ară$ şuieră O+erst HinNa) >napoi la !o(pania a P=a$ şi să te pă"eas!ă /el de
Sus da!ă o ruine"i) O să (ai au"i de (ine)
8 Herr O+erst)))
8 4ura şi ieşiA ţipă HinNa$ #urios) Tot nu pri!epi !ă te #a!i vinovat de a+atere de la
servi!iu de !el (ai rav nivel?
Haupt(ann von -ader iese de=a=ndăratelea) AdCutantul trânteşte uşa după el$
însânerându=i nasul)
Se întoar!e înapoi la !o(panie !u (ersul unui o( +eat) Se târăşte ti(p de o oră pe
teren des!operit) /ând un o+u" plesneşte deasupra !apului său$ are$ pentru o !lipă$ sen"aţia
!ă a #ost lovit şi !ă pantalonii i s=au u(plut de sâne) S=au u(plut$ dar !u !eva !u totul
di#erit) >şi s!oate !'iloţii şi=i arun!ă) To!(ai îşi trae pantalonii$ !ând apare -orta !u ursul)
8 -er(iteţi să raporte"$ Herr Haupt(annA urlă -orta$ prosteşte) O+ere#reiter -orta şi
:rs Rasputin sunt în dru( spre /artierul eneral din ordinul !o(andantului$ do(nule)
8 Lasă=(ă=n pa!eA şopteşte Haupt(ann von -ader$ ne#eri!it)
8 -er(iteţi să între+$ Herr Haupt(annA !ron!ăne -orta$ po!nind din !ăl!âie) S=a
întâ(plat !eva !u !urul du(neavoastră$ do(nule$ din (o(ent !e aţi renunţat la !'iloţi?
-er(iteţi să raporte"$ Herr Haupt(ann$ un lonţ în !ur e o trea+ă peri!uloasă$ do(nule) Să
tri(it o ordonanţă să vi=l înriCeas!ă?
8 Du s=a întâ(plat ni(i!A i=o taie s!urt !o(andantul) Du=teA
-orta se lansea"ă într=o avalanşă de saluturi$ lovituri de pal(ă peste vipuş!a
pantalonilor şi po!net din !ăl!âie) :rsul (or(ăie a(eninţătorA Du=i pla!e uni#or(a NaNi pe
!are von -ader şi=a #ă!ut=o) Dispar pe !ărarea înustă)
8 6ă !re"i sau nu$ Rasputin$ #ratele (eu +run$ dar s=a !ă!at pe el$ îi (ărturiseşte
-orta ursului$ !u o vo!e destul de tare pentru !a să=l poată au"i şi von -ader)
„Cei mai tari sunt cei mai buni şi
cei mai buni vor supravie#ui. Asta- i
legea naturii. 8oi suntem cei mai tari. 8oi, poporul german$.
Adol# Hitler) 2 auust 012O
(n uşa biroului SD-/bersturmbann!Hhrerului SoiAa din ?SHA se aud bătăi puternice.
Acesta ascunde rapid o revistă pornogra!ică sub c"teva documente re!eritoare la nişte
e;ecu#ii care au avut loc la &lBt)ensee.
8 4ntră+ strigă el, cu accentul său viene), melodic.
8 Heil Hitler, /bersturmbann!Hhrer+ îl salută Hauptsturm!Hhrer GBlle,
arunc"ndu-şi, cu nonşalan#ă, bra#ul spre tavan în stilul caracteristic ?SHA.
8 ,i bine, GBlle, ce te- aduce încoaceC Doar n-ai venit să- mi spui că ră)boiul s-a
terminat, în s!"rşit, şi că l- am c"ştigat, nuC Ce mai e nou prin lumea largă de a!arăC
8 Grupele noastre se retrag pentru a se concentra în vederea unui atac masiv asupra
inamicului. &umnul de !ier al na#ional-socialismului îl va )drobi dintr-o singură lovitură
nimicitoare.
GBlle pune o mapă ro) pe birou, înaintea lui SoiAa.
8 , urgent, )"mbeşte el, şi ridică bra#ul, salut"nd.
SoiAa deschide mapa şi citeşte.
3,H,46, SGAAGS&/'45,4
De laI Staatspoli)eistelle Hamburg
Hamburg 0O
StadthausbrHcAe 1
3eheim
2O
So!ort
20
M0RDDRDEF0
-entruI ?eichssicherheitshauptamt
Berlin S@ DD
&rin)- Albert Strosse 1
(n sectorul de !ront Pitomir, /berleutnant Albert @underlich şi -eld=ebel %urt @eith
au de)ertat din ?egimentul O J"nători de munte. ,;istă dove)i cum că ar !i trecut de
bunăvoie la Corpul F1 de armată rusesc. (n con!ormitate cu paragra!ele EE şi El-b ale
St3B
27
, toate rudele apropiate vor !i arestate şi amănun#it interogate, pentru a descoperi
dacă vreuna dintre ele aveau cunoştin#ă mai de mult despre acest act de trădare. (n ca)ul
în care avea, persoana respectivă să !ie de!erită Cur#ii &enale şi pedepsită în con!ormitate
cu paragra!ele E1c şi EDa, St3b.
?udele cărora nu li se va descoperi nici o vină vor !i internate ca pri)onieri într-unul
dintre principalele lagăre de concentrare, ca un avertisment pentru ceilal#i.
/bergruppen!Hhrer Dr. 6Hller
Der Che! Der Sicherheitspoli)ei und des SD
23
SoiAa r"de amu)at. Degetul său înv"rte vesel discul tele!onului.
8 Am nevoie de toate documentele personale privitoare la /berleutnant Albert
@underlich şi -eld=ebel %urt @eith din ?egimentul O J"nători de munte, cu garni)oana la
%re!eld. Goate rudele de gradul unu să !ie arestate şi aduse încoace sub escortă. Jor !i
închise con!orm paragra!ului EDa. 'ucra#i deştept, domnilor, repet, deştept+ SoiAa tr"nteşte
receptorul.
Cinci ore mai t"r)iu, doispre)ece oameni nevinova#i sunt în drum spre Berlin. 8ici
unul dintre ei n-are habar că o rudă apropiată a de)ertat.
G"r)iu în noapte, por#ile grele ale închisorii 6oabitt se tr"ntesc în urma lor. 8ici
unul nu bănuieşte că- l aşteaptă iadul pe păm"nt.
/O6<SAR:L
O patrulă de răpitori ruşi a !ules$ într=o noapte$ trei dintr=ai noştri) O+erstleutnant
2O Se!ret
20 :rent
27 St 4B 8 Stra#eset"+u!' 8 /odul penal)
23 ;e#ul -oliţiei de Siuranţă şi al Servi!iului de Siuranţă
Stri!N$ o#iţerul de ordonanţă$ a #ost unul dintre ei)
>n "orii unei "ile$ ruşii aită un stea al+) :n serent !ondu!e un o( în #eldrau
22

până în „ţara ni(ănui*$ şi=l lasă a!olo) E un o#iţer er(an)
:n rup îl adu!e înapoi) E O+erstleutnant Stri!N$ şi s=au purtat !u el înro"itor) >n
lo!ul unde ar tre+ui să=i #ie o!'ii sunt două răni u(#late şi supuroase)
Stri!N în!ear!ă să=i vor+eas!ă$ dar nu reuşeşte să s!oată de!ât nişte âlâituri #ără
noi(ă) 4ura$ din !are i=a #ost s(ulsă li(+a$ îi e o aură însânerată)
8 6on Dieu, mon Dieu+ (ur(ură Leionarul$ şi părăseşte adăpostul)
8 >nţelei !e vor+es!? întrea+ă O+erst HinNa$ apăsându=şi (âna pe u(ărul lui StriN)
Tre+uie să=ţi pun !âteva între+ări) Dă din !ap în se(n de „daJ* sau „nu*) /eilalţi doi (ai
sunt în viaţă?
Stri!N #a!e se(n !ă „nu*)
8 Au #ost şi ei torturaţi?
6âna lui HinNa se !rispea"ă pe to!ul pistolului) %aţa îi e pre!u( ranitul)
Stri!N #a!e „da*)
8 Ruşii v=au torturat?
StriN #a!e „nu*)
8 A #ost un !o(isar?
Stri!N în!uviinţea"ă o+osit$ se !latină şi da!ă nu l=ar #i în'ăţat adCutantul ar #i !ă"ut de
pe s!aun)
O#iţerul (edi! îi ad(inistrea"ă o inCe!ţie$ iar !eva (ai târ"iu$ O+erst HinNa poate
!ontinua !u între+ările$
8 /o(isarul vor+ea ne(ţeşte?
Stri!N #a!e „da*)
8 Ai avut i(presia !ă era er(an?
„Da*)
8 Ai au"it rostindu=se nu(ele său?
HinNa se opreşte +rus!$ dându=şi sea(a !ă a pus o între+are la !are nu poate pri(i
răspuns) O+erleutnant Stri!N nu poate s!rie) Oasele a(+elor (âini i=au #ost #ărâ(ate)
Do!torul Repp opreşte interoatoriul şi dă ordin !a O+erleutnantul să #ie dus înapoi
pentru trata(ent de urenţă) La s!urt ti(p după internare$ se sinu!ide în spital$ !u un !uţit
uitat de in#ir(ieră pe noptiera lui) >şi taie venele şi patul e îne!at de sâne înainte !a vreun
do!tor să aCună la el)
8 O să pune( (âna pe por!ul ăla de !o(isar$ de=ar #i să se as!undă şi=n Bre(lin$
spune O+erst HinNa$ pe un ton dur) A!u( ave( nevoie de pri"onieri !a să a#lă( !ine e)
Două ore (ai târ"iu$ o patrulă de luptă adu!eJun +ătrân !ăpitan rus)
O#iţerul de !ontrain#or(aţii al divi"iei$ !are vor+eşte !urent li(+a rusă$ vine personal
să=l intero'e"e pe !ăpitan) La în!eput$ rusul ta!e !u în!ăpăţânare$ dar$ !ând vede #eţele
severe din Curul său şi !ând o#iţerul de !ontrain#or(aţii a(eninţă !ă=l va da pe (âna lor$
devine !eva (ai dispus să !oopere"e)
8 EoienNo(ul
2P
divi"iei Q1 e responsa+il pentru tortura a!eea$ eGpli!ă rusul$ !u
esturi nervoase)
8 /u( îl !'ea(ă? întrea+ă /<=stul) Bănui( !=ar #i er(an)
8 E un #ost o#iţer !are a venit în Rusia !u o (isiune (ilitară$ spune !ăpitanul) De=a
#ost tri(is de s!urtă vre(e pentru a spori dis!iplina) A în!eput prin a eGe!uta doi
!o(andanţi de rei(ent şi a adu!e o (ulţi(e de alte rade în #aţa /urţii 6arţiale)
8 /u( îl !'ea(ă? întrea+ă o#iţerul interoator)
8 >l !'ea(ă ,ose# 4eis$ dar (i=şi (ai "i!e aşa$ adauă !ăpitanul$ !u un "â(+et)
A!u( e EoienNo( ,ose# Oltin) A dat ordin pre!is !a toţi o#iţerii er(ani !apturaţi de !ătre
divi"ia noastră să #ie î(puş!aţi de îndată !e au #ost interoaţi)
8 :nde se a#lă a!u(?
8 Stă as!uns într=un lo! siur$ răspunde o#iţerul$ ridi!ând din u(eri) To!(ai la
Ber"ina$ în O+"ani$ într=un !astel$ î(preună !u !orpul său spe!ial de o#iţeri)
8 6ulţu(es!$ asta=i tot$ spune interoatorul său$ în!'i"ându=şi dosarul)
8 Eă ândiţi să (ereţi după el? întrea+ă !ăpitanul uluit$ olind pa'arul de vod!ă pe
!are i=l î(pine o#iţerul de !ontrain#or(aţii)
22 %eldrau 8 !enuşiu de !â(p 8 !uloarea uni#or(ei soldaţilor din .e'r(a!'t
2P EoienNo( LruseşteM 8 /o(isarul de divi"ie
8 Du ne ândi() O vo( #a!eA
8 Lăsaţi=o +altă$ spune !ăpitanul$ !u un râs s!urt) Drăuţul de !o(isar e #oarte +ine
pă"it) După !âţiva Nilo(etri$ !o(andoul vostru va da peste unităţile de ardă$ şi în !a" !=ar
tre!e de ele$ !eea !e nu=i !u putinţă$ n=o să se (ai poată întoar!e ni!iodată) Aveţi de
stră+ătut o distanţă de peste o sută trei"e!i de Nilo(etri$ şi da!ă n=o apu!aţi pe şosea$ va
tre+ui s=o luaţi prin porţiuni înro"itoare de teren (lăştinos şi prin păduri nepătrunse$ !are
pot #i luate !u asalt doar !u e!'ipa(ent spe!ial)
8 O să ne aCuţi? întrea+ă o#iţerul de !ontrain#or(aţii) D=o să=ţi pară răuA L>i o#eră
!ăpitanului o ţiară şi i=o aprinde)M De îndată !e !o(andoul nostru îl !ulee pe Herr Oltin$
te vei putea întoar!e la unitatea ta)
8 /u( î(i arantaţi trea+a asta? întrea+ă !ăpitanul$ +ănuitor)
8 Ai !uvântul (eu de o#iţerA
/ăpitanul pare !ă ar !ântări o#erta în (inte) /ontinuă să=şi #u(e"e ţiara în tă!ere) O
striveşte în s!ru(ieră) Ordonanţa adu!e !a#ea şi !onia!)
8 O să vă aCut să puneţi (âna pe ti!ălos$ spune !ăpitanul dintr=o dată) :nul dintre
o#iţerii pe !are i=a eGe!utat a #ost prietenul (eu !el (ai +un)
Trasea"ă dru(ul pe 'artă şi=i previne de pri(eCdiile (laştinilor ,asiolda)
8 Tre+uie să le o!oliţi$ !'iar da!ă asta presupune o a+atere de şai"e!i de Nilo(etri)
Tre+uie s=o luaţi prin 4rolov$ pe ur(ă în dire!ţia :#da) E a+solut ne!esar să aveţi !u voi o
+ar!ă pneu(ati!ă) Da!ă nu$ n=o să #iţi în stare să tre!eţi peste Sna$ !a să nu (ai vor+es! de
Slu!i$ unde va tre+ui să as!undeţi +ar!a) Din #eri!ire$ o +ar!ă pneu(ati!ă plină !u aer e uşor
de as!uns$ adauă el !u un est al (âinii$
8 ;i !u !elelalte râuri !u( ră(âne? întrea+ă /<=stul) Sunt destul de adân!i şi
!urentul e puterni!)
/ăpitanul se aplea!ă din nou asupra 'ărţii şi în!er!uieşte !âteva po"iţii)
8 -e=ai!i sunt !a"e(ate) Sunt pă"ite$ dar nu !ine ştie !e) >n eneral$ e o sinură
santinelă) /o(andoul vostru tre+uie să poarte uni#or(e ruseşti şi să ai+ă ar(e şi
e!'ipa(ent ruses!) Du vă s#ătuies! să tri(iteţi un !o(ando (ai (are de=o rupă) Dru(ul
de întoar!ere va #i !el (ai anevoios) De îndată !e EoienNo(ul va #i luat$ întreaa "onă va #i
în #ier+ere)
Stă( în tranşee$ ata de a ne (istui a#ară în „ţara ni(ănui*) /ăpitanul rus$ î(preună
!u o#iţerul de !ontrain#or(aţii ne veri#i!ă e!'ipa(entul) Arată spre +idonul #ranţu"es! pe
!are -orta îl !ară la +râu)
8 Arun!ă astaA E ne+unie !uratăA
8 O să !răp de sete$ protestea"ă -orta$ supărat) >n !'estiunile alea (ititele ruseşti nu
în!ape destul ni!i pentru o vra+ieA
>n !iuda (ârâiturilor sale$ +idonul #ranţu"es! e înlo!uit !u unul ruses!$ reula(entar)
Artileria noastră !io!ăneşte liniile ruseşti$ pentru a le da de lu!ru) 4eniştii ne
!ălău"es! prin !â(purile de (ine) /a #ulerul$ ne năpusti( în tranşeele ina(i!e şi li!'idă(
!ât ai +ate din pal(e !ele !âteva santinele !are se adăpostes! în dosul peretelui tranşeei)
-orta are reutăţi în a=l stăpâni pe Rasputin) :rsul adul(e!ă ruşi şi (a'or!ă şi nu
pri!epe de !e nu=i o(orâ($ !a de o+i!ei)
%o!ul artileriei ţine pasul !u înaintarea noastră) De !ade în #aţă$ !urăţind o !ărare pe
!are o pute( ur(a)
-ar!ure( pri(ii două"e!i de Nilo(etri într=o vite"ă ne+uneas!ă) Bar!a din !au!iu!
î(păturită e rea şi in!o(odă la !ărat$ aşa !ă o du!e( !u s!'i(+ul)
Bătrânul ne înăduie să #a!e( doar popasuri s!urte) Tre+uie să tre!e( din!olo de Sna
înainte de ivirea "orilor)
-lă(ânii (ei po(pea"ă şi aspiră) Si(t Cun'iul ve!'ii (ele răni) Sinurul dintre noi
!are nu se sin!'iseşte de rit(ul în !are (ere( e ursul) Are ti(p pentru 'iduşii$ se suie=n
!opa!i şi !ade din ei$ se rostooleşte !a o (ine şi=şi (uş!ă propria !oadă)
Tre!e( rapid râul Sna şi ne a#undă( în pădurea de la răsărit de Lu!it"a!) Deodată$
Rasputin se opreşte şi adul(e!ă aerul) 6or(ăie şi păşeşte atent înainte)
8 -ăâniiA Sunt pe=aproapeA ne previne -orta$ în şoaptă)
>l ur(ă( !u riCă pe urs$ dar #ără a vedea sau au"i vreun se(n din partea ina(i!ului)
/u un (or(ăit$ Rasputin dispare în pădure$ !a şi !u( i=ar #i diavolul pe ur(e)
-rintre !opa!i se "ăreşte !eva întune!at)
8 :n lup sau un !âine$ e de părere -orta)
8 /e prostieA +os!orodeşte Bătrânul) D=ave( ti(p de pierdut !u ursul ăla tâ(pit !are
#ue după !âiniA Du (ai tre!i o dată de vârsta la !are să ţii ani(ale de su#let$ înapoiatule?
-isi!i$ !âini$ por!i$ şi a!u( un ursA /e=o să ur(e"e? Du (=ar (ira să vii !u un ele#ant)
8 >n ti(purile ve!'i$ se o+işnuia să (eară şi ele#anţii la ră"+oi$ aşa !ă n=ar tre+ui să
te plâni de vreunul dintre ei$ râde -orta) 9ia !are aveau ele#anţii !ei (ai (ulţi şi !ei (ai
(ari !âştiau ră"+oiul)
8 /e dra!u #ă!eau !u di'ăniile? întrea+ă 6i!uţul$ surprins) Le 'aleau?
8 Erau !a un #el de tan!uri$ eGpli!ă Heide$ şi intră într=o des!riere lună şi
!o(pli!ată a #olosinţelor ele#anţilor de luptă)
8 Tre+uie să #i #ost !eva nosti( să au"i o tur(ă de (ata'ale !u( se apropie în
alop$ e de părere 6i!uţul) /ă veni vor+a$ de unde ştii toate astea?
8 Le=a( !itit$ răspunde Heide$ i(portant)
8 >n „E5lNis!'er Beo+a!'ter*$ presupunA îl ironi"ea"ă 6i!uţul) Da!ă de=a!olo le ştii$
uită totul) Du poţi !rede un !uvânt din !e s!riu ăia)
Dintre !opa!i se aud ţipete şi (or(ăituri) /renile trosnes! !u "o(ot)
8 /e dra!u e aia? spune Bătrânul$ !ontrariat)
Rasputin a o(orât un serent rus de la trans(isiuni) -rin tu#işuri$ până la el e nu(ai
!arne însânerată)
8 6ă între+$ #a!e Bătrânul ânditor$ da!ă trans(isionistul ăsta a dat$ din întâ(plare$
nas în nas !u ursul sau da!ă ne=a ţinut su+ o+servaţie tot ti(pul$ se(nali"ând po"iţiile
noastre)
8 /u neputinţă$ răspunde -orta) Da!=ar #i #ost prin preaC(ă$ Rasputin ne=ar #i
prevenit) 6irosul unui păân îi întoar!e sto(a!ul pe dos de la distanţă)
8 6ă ro$ vo( a#la destul de !urând$ presupun$ (or(ăie Bătrânul$ pesi(ist$
aprin"ându=şi pipa !u !ăpă!el din arint)
ACune( la Slu!i după=a(ia"a târ"iu$ dar aşteptă( până la (ie"ul nopţii !a să=l
traversă() Dosi( +ar!a pneu(ati!ă pe (alul !elălalt şi ne as!unde( în lăstăriş$ !are pe=ai!i
e #oarte des) De înveli( în sa!ii noştri de dor(it şi !ăde( i(ediat în nesi(ţire)
De îndată !e răsare soarele$ !ontinuă( să ne deplasă( !âte unul în şir) Des!rie( un
!er! lar în Curul lo!alităţii DovoCeinia şi ieşi( într=o !â(pie întinsă$ unde iar+a are
înălţi(ea unui stat de o() La (i!ă distanţă$ tre!e pe lână noi o !o(panie ruseas!ă) De #a!
se(ne a(i!ale şi noi le răspunde( voioşi) :n o#iţer !ălare ne studia"ă prin +ino!lu)
Rasputin slo+o"eşte un (or(ăit a(eninţător)
8 -entru nu(ele lui Du(ne"eu$ ţine +ine ursul ăla nenoro!itA spune Bătrânul$
nervos)
O luă( din nou prin pădure) To!(ai tre!use( de !reasta unui deal$ !ând$ deodată$
ursul se luneşte pe +urtă$ arătându=şi !olţii al+i şi strălu!itori)
8 /e dra!u s=a=ntâ(plat !u ra'atul ăsta (are? şopteşte 4reor aitat)
S!ot o renadă din !i"(ă şi apu! !uiul de siuranţă)
8 Ai riCă !e #a!i !u po!nitoarea aia$ (ă previne Bar!elona)
Rasputin păşeşte în!et şi leănat înainte$ ur(at îndeaproape de -orta$ dar re#u"ă +rus!
să (eară (ai departe) 6or(ăind în!etişor$ priveşte în sus$ prin !oroana +oată a unui
ar+ore !ât toate "ilele)
8 Ai dra!ului ve!iniA şopteşte -orta)
Trei ruşi stau !o!oţaţi în !opa! în tovărăşia unei (itraliere rele) A #ost !onstruit
a!olo şi !a(u#lat de (inune un adăpost !lasa=ntâi) 6ulţu(ită ursului$ i=a( vă"ut noi pe ei
(ai întâi)
8 Dă=i Cos de=a!olo$ îi şopteşte Bătrânul lui -orta$ dar #ără "arvă)
-orta se ridi!ă şi păşeşte voios pe !ărarea înustă) 6i!uţul îl ţine pe urs$ !are
protestea"ă$ (or(ăind$ vă"ând !ă -orta îl părăseşte)
8 Salut, tavarişci+ ţipă -orta$ î(pinându=şi pe !ea#ă +oneta verde$ în stilul radelor
in#erioare din DBED)
8 /ine eşti? vine=o vo!e piţiăiată din !opa!) -arolaA
8 Pob tvoie mati+ răspunde -orta$ aţintindu=şi 'iduş BalaşniNovul asupra lor)
Baă=ţi parola unde ştii$ (ai(uţă al+enăA Ee"i !e=i asta? >şi arată !u deetul +oneta verde
de pe !ea#ă)
O #aţă lătăreaţă de (onol apare dintre #run"e)
8 Baăţi=o tu$ ţărănoi (os!ovit$ ţipă (onolul) Du=te=a!asă şi=nvaţă ruseas!a aia
sănătoasă din /'ita$ !a să=nţeleaă şi ruşii +uni !e +ăl(ăCeşti tu a!oloA
8 <a vino=n!oa!e$ +ă !io!ănitoare$ urlă -orta$ e!oul vo!ii lui răs#rânându=se prin
pădure) O să=ţi tra #i!atul prin a(idale$ otreapăA
8 /e vrei? striă un serent$ arătându=şi #aţa alături de !ea a (onolului)
8 Eeniţi în!oaJA răspunde -orta$ !u un aer autoritar) A( pentru voi un (esaC
i(portant)
8 ;i nu poţi să vor+eşti? întrea+ă serentul aroant)
8 4di siuda
2R
+ urlă -orta$ răuşit$ pe un ton autoritar) Davai, davai+ Sa(p5litul
2S
vrea
să vă !o(uni!e !eva)
8 /e=are să=(i spună?
8 De unde dra!u să ştiu eu$ diadiaC Tot !e (i=a "is a #ostI „/aporal ,osep'$ (iş!ă=ţi
#undul într=a!olo şi spune=le !elor trei duraAi din po( !ă=i vreau ai!i la (ine*) /red !=o
s=aveţi parte de trata(ent spe!ial$ râde$ -orta$ "o(otos) Aţi în!eput să !redeţi în
Du(ne"eu?
8 Eşti sinur? vine din !opa! un las îndoielni!)
8 Didia, diadia, te=ai lovit la !ap în ti(p !e te suiai în po(? 6ai ve"i tu pe !areva pe
lână (ine? Aşa$ şi a!u( nu (ai a( vre(e de pierdut stând de vor+ă !u nişte înră(ădiţi)
O să (ă du! înapoi la Sa(polit şi=o să=i spun !ă re#u"aţi să=i ur(aţi ordinul) Dasvidania,
(i!uţilor duraAi+
8 :şurel$ tovarăşe$ striă serentul neliniştit$ în!epând să !o+oare din !opa!$ ur(at
îndeaproape de !ătre !eilalţi doi)
De=a+ia pune pi!iorul pe pă(ânt$ !ă ursul îl şi înş#a!ă şi=l o(oară dintr=o (uş!ătură)
>nro"it$ (onolul îşi pierde e!'ili+rul şi !ade din !opa!) Al treilea soldat reuşeşte să=şi
s!oată pistolul ToNarev$ dar Leionarul$ (ai iute$ slo+oade din auto(atul său două
î(puş!ături +ine plasate)
6onolul şi=a #rânt şira spinării şi sânele îi !ure în!etişor pe la !olţurile urii) Du
(ai are !e !ăuta pe lu(ea asta)
8 6ere( să=i #a!e( o vi"ită unui anu(e Herr Oltin$ eGpli!ă -orta$ !u esturi lari)
Ave( o invitaţie pentru el) De poţi spune !are=i dru(ul !el (ai s!urt?
6onolul s!uipă sâne)
8 De EoienNo( vor+iţi? întrea+ă el$ #ără vlaă)
8 <steţ +ăiatA Fe!e din "e!e$ "â(+eşte -orta) 9sta=i eGa!t ospodinul pe !are=l
!ăută()
8 /u( intraţi în Ol"ani$ e a treia !asă din !apătul stră"ii late) O !asă roşie$ !u
#erestre al+astre)
6onolul tuşeşte şi un şuvoi de sâne îi ţâşneşte din ură)
8 3hermansAiC (ai întrea+ă el$ s#ârşit)
8 /red !ă eşti vreun (a$ râde -orta)
/orpul (onolului "vâ!neşte într=un ulti( spas( şi (oare)
8 Tre+uie să #ie o surpri"ă a nai+ii de (are pentru un individ să #ie 'alit de=un urs în
(iClo!ul unui ră"+oi$ #a!e 6i!uţul$ !er!etând !adavrele !u ţeava auto(atului)
8 Se petre! atâtea lu!ruri !iudate în ră"+oi$ pro!la(ă sole(n -orta) /ând "i!i !ă
savure"i şi tu viaţa din plin$ te tre"eşti (ort)
8 Du=(i pla!e ideea aia !u !o(isarul într=o !asă roşie$ spune Bătrânul$ dus pe
ânduri)
8 ;i de !e nu$ (ă ro? întrea+ă -orta) Da!ă un !o(isar sovieti! nu e de a#lat într=o
!asă roşie$ atun!i !ine dra!uJ să #ie?
8 Du asta vreau să spun$ do+ito!ule$ se răţoieşte Bătrânul$ enervat) /ăpitanul spunea
!ă trăieşte într=un !astel al+$ şi a!u( a#lă( !ă=şi du!e "ilele într=o !asă roşie) Da!ă ai la
dispo"iţie un !astel$ e puţin pro+a+il să te (uţi într=o !asă$ ori!ât ar #i ea de roşie)
8 Ha+ar n=ai de politi!ă$ striă -orta$ s!uturându=şi de pra# +oneta de DBED=ist) :n
!o(isar !o(unist !are se respe!tă !ât de !ât nu se poate +ese toată "iua într=un prăpădit de
!astel al+$ !ând ştie !ă=l aşteaptă$ la doi paşi$ o #ru(oasă !o!ioa+ă proletară$ roşie)
-e un pod înust stau două santinele$ re"e(ate de +alustrada din le(n$ pe Cu(ătate
putre"ită) S!uipă în apă !u s!'i(+ul$ din pură pli!tiseală) Sunt atât de neliCenţi în!ât până
şi ar(ele şi le=au lăsat re"e(ate de un stâlp) Di!i nu visea"ă !ă pe=ai!i s=ar putea întâ(pla
2R Eino în!oa!eA
2S Sa(polit 8 o#iţer politi!$ politru!
!eva neprevă"ut) Totul în Cur respiră linişte şi pa!e) Sinurele !are #a! ălăie sunt
+roaştele)
8 Saşa$ (=a( 'otărât s=o viole" la noapte pe Tania$ spune unul dintre ei) >ţi spun eu
(âine !u( a #ost)
8 O să te !oste viaţa$ (ur(ură !elălalt)
Du (ai apu!ă să !ontinuie$ !ă!i i se taie +ereata) Tovarăşul său su#eră a!eeaşi soartă)
Di!i unul dintre ei nu i=au vă"ut sau au"it pe Bar!elona şi pe Leionar îndărătul lor)
8 Eino$ (oarte$ vino)))$ psal(odia"ă$ trist$ Leionarul) Aşa păţes! soldaţii vre(elni!i
!are nu=şi dau sea(a !ă #ie!are !lipă a vieţii de soldat e pri(eCdioasă)
8 Au avut parte de o (oarte uşoară şi rapidă$ e de părere Bar!elona) Di!i (ă!ar n=au
apu!at să se sperie)
/u o!'ii în patru$ ne deplasă( prin Ol"ani şi dă( în !urând peste !asa roşie în !are ar
tre+ui să lo!uias!ă EoienNo(ul) Du e de!ât un sinur o( de straCă) :n !aporal din Eânători$
!are şade pe un +olovan la !olţul !asei$ tăind #elii dintr=o +u!ată de !arne de por! a#u(ată)
Se întinde leneş şi !as!ă "o(otos) /ăs!atul e întrerupt su+it de laţul de oţel al
Leionarului)
-orta şi 6i!uţul se stre!oară până la ea( şi tra !u o!'iul printr=o aură din
(aterialul de !a(u#laC) Făres! o !a(eră Coasă) :n o( doar(e întins pe o +an!ă de le(n)
/o(isarul) -ardesiul şi !'ipiul arun!ate pe (asă sunt in!on#unda+ile)
8 :ite=l pe ne(erni!ul de #ost=er(an !u( stă tolănit a!olo şi trae la a'ioase în
uni#or(a lui <vanA şopteşte 6i!uţul #urios$ s!uipând pe ea()
8 O să=l înş#ă!ă( la #el de uşor !u( înş#a!ă diavolul păsări!a unei !ăluăriţe$ spune
-orta$ 'otărât$ s!oţându=şi reul ToNarev din to!ul său al+en)
8 Să n=o stâl!iţi to!(ai a!u(A previne Bătrânul) D=are voie să s!oată un sunet)
8 Aşa"ă=te nu(ai ai!i şi apu!ă=te liniştit să !roşete"i$ îl !al(ea"ă 6i!uţul) O
!io!ănitură uşuri!ă între o!'i !u ş(e!'eria asta ruseas!ă$ şi va uita !ă a ştiut să !iripeas!ă
vreodată)
8 Doa(ne$ ia=o (ai do(ol$ o(uleA şuieră Bătrânul) Arun!ă=i o pătură în !ap$ dar
nu=l lăsa în nesi(ţire$ !ă va tre+ui să=l !ără(A
8 O să ne purtă( !u el înto!(ai !u( se poartă neustorii al+i de s!lavi din
Hon=Bon !u o #e!ioară pe !are ur(ea"ă s=o livre"e$ spune -orta$ rânCind)
8 De !e nu=i #a!e( de petre!anie? e de părere 6i!uţul) De !e să tre!e( prin toate
+elelele astea din !au"a unui !ălău nenoro!it !are s=a dat !u păânii? Ori!u($ or să=l !ureţe
!ând aCune( !u el a!asă) Hai (ai +ine să=l tăie( în +u!ăţele şi să le aăţă( de pereţi)
6ădularul lui !red !=ar sta +ine în va"a aia !u papaali pi!taţi pe ea) -un pariu !ă n=au (ai
vă"ut aşa #loareA
8 O să aCuni în #aţa /urţii 6arţiale da!ă i se întâ(plă !eva$ a(eninţă #urios
Bătrânul) EG!ursia asta s=a aranCat !a să=l adu!e( înapoi viu pe ti!ălos) Ordinu=i ordin) Ai
pri!eput?
8 D=a( putea să=i s!ărpină( (ă!ar puţin +oaşele !u !uţitele noastre ne(ţeşti (ar!a
Solinen? întrea+ă 6i!uţul$ de"a(ăit)
8 %ă !u( ţi=a( spusA în!'eie dis!uţia Bătrânul)
8 De !e nu=i tri(ite( o invitaţie s!risă$ !u svasti!i şi păsări şi tot !e=i tre+uie?
suerea"ă -orta)
8 O să se şteară la #und !u ea$ trae 6i!uţul !on!lu"ia)
8 -uneţi (âna pe el$ şuieră Bătrânul) >l puteţi de"+ră!a şi adu!e în pielea oală da!ă
vreţi$ dar #ără o "ârietură pe el$ s=a=nţeles?
8 Haide($ #a!e -orta$ ata !u instru!ţiunileA în!eputul unei petre!eri e întotdeauna
!el (ai anevoios)
>n !'enarul uşii$ 6i!uţul întoar!e !apul şi=l priveşte pe Bătrân)
8 D=o să #ie vina noastră da!ă=l u(#lă un ata! de ini(ă şi dă ortuJ popii de +u!urie la
vederea !on!etăţenilor săi)
4reor are ne!a"uri (ari în!er!ând să stăpâneas!ă ursul) Devine (ereu aitat !ând
nu=l (ai vede pe -orta)
-ătrund tă!uţi$ !a nişte u(+re$ în !a(era Coasă) O sti!lă de vod!ă pe Cu(ătate plină se
aaţă de privirea 6i!uţului) O oleşte din (ers$ din două în'iţituri luni)
8 %undul sus$ tovarăşi$ şopteşte el$ punând !u riCă sti!la la lo!)
>n ti(p !e -orta se aplea!ă deasupra o(ului ador(it$ a!esta des!'ide o!'ii şi
slo+oade un ţipăt âtuit) <nstin!tele l=au prevenit de pri(eCdie)
6i!uţul se arun!ă peste el şi=i îndeasă în ură +oneta verde de !o(isar) >ntr=o !lipă$
l=au leat #edeleş)
8 %ără prostii$ a(i!e$ îl previne -orta$ sau s=a "is !u +oaşele tale$ şi tu ştii +ine !ât de
puţin valorea"ă un +ăr+at despărţit de +oaşele sale)
8 Salut$ tavarişci, îl salută 6i!uţul) -le!i într=o !ălătorie$ +ăieţaş$ a!asă la 6a#ia lui
Adol#A E !ineva pe=a!olo !are vrea să stea niţel de vor+ă !u tine)
-ărăses! oraşul în pas alerător) 6i!uţul reuşeşte să ia !u el şi un +or!an i(ens$ plin
!u oonele)
/ând pătrund adân! în pădure$ se opres! şi=i s!ot +oneta din ură !o(isarului)
8 Tu eşti /o(isarul de ră"+oi Oltin? întrea+ă Bătrânul$ în er(ană)
8 8iet, nietr ni; paniemaiu+ i"+u!neşte pri"onierul$ înro"it)
8 Lasă vrăCeala$ #iule$ spune -orta$ apu!ându=l de reverul vestonului) Da!ă tovarăşul
nostru %eldHe+el spune !ă tu eşti Oltin$ atun!i !'iar Oltin şi eştiA De !re"i !u(va tâ(piţi?
8 <a traeti=i pielea peste ure!'i$ propune 6i!uţul) O să=l #a!ă să Cude!e (ai +ine)
8 8i; Oltin$ se pre!ipită pri"onierul$ !u în!ăpăţânare)
8 Atun!i !ine dra!u eşti? urlă Bătrânul$ #urios)
8 -olitNo( AleGei Ei!torovi!i Siu"ov) 8i; JoienAom ,ose# OlţinA
8 6ărturiseşte$ !are era nu(ele (ai!ă=tii? ră!neşte -orta)
8 Anna 4'eor'ievna -olivanovA
8 /e dra!u ave( noi de=a #a!e !u târ#a de (ă=sa? Hai să=i tăie( +urta şi să=i dă( lui
Rasputin !e are=n ea) Tot nu şi=a luat el (i!ul=deCun)
8 Să nu=(i spuneţi !ă l=aţi în'ăţat pe altul$ striă Bătrânul$ disperat$ apu!ându=se !u
(âinile de !ap)
8 Bien sur Kue si, mon sergent
2Q
, se su#o!ă de râs (i!ul Leionar)
8 Avortonul ăsta sovieti! s!âr+os ar #i putut (ă!ar să se pre"inte$ #a!e a!ru 6i!uţul)
Tot soldatul ştie !ă asta are de #ă!ut atun!i !ând vin străini să=l inspe!te"e)
8 <a as!ultă$ spune Bătrânu$ aşe"ându=se rese(nat lână pri"onierul înro"it) Ea să
"i!ă nu eşti tu EoienNo( Oltin?
8 8iet, niet, latră pri"onierul$ niet Hro(oi
21
)
8 Sus !u tine$ +ăşină !o(unistă$ îi porun!eşte -orta$ şi vai de tine da!ă ş!'iopăte"i)
-ri"onierul aleară în!olo şi=n!oa!e pe !ărare$ #ără ur(ă de ş!'iopătat) Dar -orta îl
pune să (eară în pas de de#ilare$ să danse"e !u Tano pe post de parteneră$ să #a!ă
eno#leGiuni şi să Stea într=un pi!ior #ă!ând piruete)
8 8iet Hromoi, eG!la(ă pri"onierul printre în!er!ări) Eu -olitiNo( neînse(natA
EoienNo( Oltin$ el (are por!A
8 Spune adevărul$ #a!e -orta$ ridi!ând din u(eri şi des#ă!ându=şi +raţele) >(i pare
sin!er rău$ Bătrânule$ dar a( pus (âna pe o +u!ată de ra'at sovieti! nepotrivită) 9sta
!on#ir(ă !e se spune despre ei) Ruşii sunt !u toţii dansatori până la unul)
8 Hai (ai +ine să=i aranCă( enun!'iul$ !a să #ie ş!'iop$ propune 6i!uţul$ pe ur(ă=l
du!e( a!asă şi Cură( !ă el e unoiul !u pri!ina$ nu(ai !ă (inte) 4estapoul îl va #a!e el să
(ărturiseas!ă$ în !ele din ur(ă$ !ă=i Hro(oi) Le=au venit ei de 'a! unor indivi"i (ai daţi
dra!ului de!ât ăsta)
8 -rostii$ spu(eă Bătrânul) /e +elea pe !apul nostruA
8 Atun!i 'ai înapoi$ în oraş$ să=i între+ă( pe unde se=nvârte do(nul Oltin !el (are
şi rău$ rânCeşte -orta)
8 -ute( spune !ă sunte( nişte tovarăşi de=ai lui !are=au venit la oraş să=l !aute$ e
de părere 6i!uţul)
8 -e voi doi$ ra'aţilor$ să vă ia dra!uA îi o!ărăşte Bătrânul) De !e tre+uie să !o(and
to!(ai eu !el (ai nenoro!it pluton din toată Ar(ata?
8 Du te poţi plâne !=ai dus=o prea reu !u noi$ spune 6i!uţul) Da!ă ţi=ar da alţii$ în
!urând ne=ai du!e dorul) Du sunt (ulte plutoane !a al nostru)
8 As!ultă ai!i$ tovarişci, #a!e -orta$ +ătându=l pe -olitNo( pe o+ra"$ te=ai vârât
într=o eroare rereta+ilă)
8 >n două$ intervine TanoI pri(a lui reşeală e !ă s=a năs!ut în ţara lui Stalin)
8 Da$ "â(+eşte -orta$ dar asta=i ulti(a pentru el) Ea tre+ui să te stoar!e($ tovarăşe$
2Q Bineînţeles !ă da$ do(nule serent
21 XX Hro(oi 8 diavol ş!'iop
!ă da!ă nu$ o să (i=i ridi!i în !ap pe toţi a(i!ii tăi !o(unişti) >nţelei$ ne sunte( nouă
înşine datori să nu=ţi dă( dru(ulA
8 Dau la voi !uvânt de onoare$ nu spun ni(i!$ striă pri"onierul$ !u disperare)
8 Du=i aşa !ă=i si(pati!? #a!e Bivolul) S!oateţi=vă să+iile$ +ăieţiA
Bătrânul se aşa"ă pe un +olovan şi dă vertiinos din !ap) >n!ear!ă să Cude!e situaţia)
8 D=ave( în!otro$ spune el$ în !ele din ur(ă) Bleste(atul ăsta de /o(isar de ră"+oi
tre+uie să se întoar!ă î(preună !u noi) L>i arun!ă o privire lui ,ulius Heide)M Tre+uie să a#li
de la el pe unde se as!unde !oleul lui (ai (are) >l vo( în'ăţa la noapte)
8 /re"i !ă e prin preaC(ă vreun 'otel în !are să ne odi'ni( niţel şi să luă( o
ustări!ă$ în ti(p !e aşteptă( să ne prindă noaptea? întrea+ă 6i!uţul)
8 6ă te( !ă nu$ spune -orta) >n "ona asta nu=s 'oteluri +une) Bu!ătarii au intrat !u
toţii în Ar(ată)
8 >n!etaţi !u prostiile astea !opilăreşti$ striă Bătrânul$ oţărât) E reu de !re"ut !ă
sunteţi oa(eni în toată #irea$ şi soldaţi pe deasupraA
8 Tre+uie să #ii o( în toată #irea !a să #ii soldat? întrea+ă 6i!uţul) 6aCoritatea !elor
pe !are i=a( întâlnit nu par să ai+ă (ai (ult de doişpe anişori)
8 @ine=ţi ura$ +ă(+ălăuleA îl repede Bătrânul) A( aCuns într=o situaţie peri!uloasă)
8 Atun!i nu !ontaţi pe (ine$ striă -orta$ îndepărtându=se pe !ărare$ dansând şi
!ântând HeimatS deine Sterne...
PO
8 ;i !u pri"onierul !u( ră(âne? întrea+ă Bar!elona$ pra!ti!)
8 >l li!'idă( îndată !e vo( o+ţine in#or(aţiile de !are ave( nevoie$ spune Heide$
la!ial)
8 -oate=l î(puşti tu? întrea+ă$ sar!asti!$ Bătrânul)
8 De !e nu? răspunde Heide$ sâneros$ s!oţându=şi ToNarevul) Ordinele %&'rerului
din auust 0120 spun !ă toţi !o(isarii şi Cidanii vor #i î(puş!aţi în !ea#ă)
8 -răpăditul de el$ tre(ură de roa"ă !a o pi#tie$ spune -orta$ +ătându=l pe pri"onier
prieteneşte pe u(ăr) Du=i (ai rău de!ât ori!are altul$ !'iar da!ă stă su+ o +onetă verde) E
doar ş(e!'er$ asta=i tot$ şi a des!operit !ă e (ai +ine să #ii !o(isarA
>ntreul pluton priveşte spre pri"onier$ !are$ de #ri!ă$ s=a #ă!ut al+ !a varul) E
!onştient !ă nu=i pute( da dru(ul şi ştie$ de ase(enea$ !e ave( de ând !u !oleul său) Se
apu!ă #e+ril să ne povesteas!ă despre EoienNo($ pe !are îl "urăveşte în !ulori !ât (ai
su(+re$ în!er!ând să ne în(oaie)
8 /o(unistul şi toţi Cidanii sunt !iu(aţi$ ţipă el$ arun!ând !u !onvinere înainte
+raţul drept)
8 Doar nu vor+eşti serios$ râde -orta$ din ini(ă) 4ândeşte=te la toate putorile alea de
evrei!uţe !are sunt pe lu(e) <a să a( eu vreo du"ină dintre ele ai!i şi a!u($ să ve"i !e s=ar
întâ(pla)
8 E li(pede) 9sta=i anti!o(unist !onvins şi a #ost toată viaţa prietenul$ prin
!orespondenţă$ al lui Adol# al nostru$ rânCeşte Bivolul)
8 E o !ârpă de trădător al Eaterlandului$ urlă 6i!uţul$ !u dispreţ) E de"ustător să=l
au"i pe un verita+il idealist !instit !a el$ !are=i şi -olitNo( pe deasupra$ spur!ându=l dintr=o
dată pe +unul un!'i <osi#A
6i!uţul îşi adună tot pretinsul dispreţ într=o #le(ă enor(ă)
8 Hai să=l atârnă( de pi!ioare$ !a să=i vină (intea la !ap$ propune Tano)
8 Leaţi=l de un po($ porun!eşte Bătrânul$ în #elul ăsta îi ră(âne (ă!ar şansa de a #i
ăsit) Da!ă nu dă ni(eni de el$ 'inionul lui)
Leionarul şi Bar!elona îl leaă pe ne#eri!it de un !opa!) 6i!uţul spune !ă l=ar #i
putut lea de un (uşuroi de #urni!i şi ast#el ar #i avut (ă!ar niţi!ă tovărăşie în !a" !ă n=ar #i
#ost ăsit)
8 Să tri(it un (esaC la rei(ent? întrea+ă Heide$ !u e(iţătorul preătit pe
ultras!urte)
Bătrânul !ântăreşte situaţia)
8 E !a( ris!ant) Ar putea intra vreunul pe #re!venţa noastră)
8 EG!lus$ spune Heide$ ridi!ând antena) O să=l tri(it s!urt şi rapid) La !apătul
!elălalt e O+er#unN(eister 6&ller$ şi ni(eni nu trans(ite prea repede pentru el)
Bătrânul dă apro+ator din !ap)
%re!venţele pe unde s!urte sunt în!ăr!ate şi #oarte ani(ate) Se distine$ în (od
PO &atrie, stelele tale...
spe!ial$ o staţie #oarte puterni!ă a Ar(atei Roşii)
8 O poţi lăsa +altă$ o#tea"ă Bătrânul$ !ând aude #or#ota şi po!niturile 'aoti!e din
aparat) D=o să reuşeşti ni!iodată să dai de=ai noştri)
8 Lasă asta în sea(a trans(isioniştilor$ i=o întoarse Heide$ a!ru$ (erând până la
(arinea s!alei)
Heide e unul dintre !ei (ai +uni trans(isionişti din Ar(ată)
Deodată$ apare se(nalul nostru de identi#i!are) -uterni!a staţie ruseas!ă intervine
(ereu$ !erându=ne aasant să ne (enţionă( po"iţia)
8 Pob tvoie mati, (ăi ra'at „roşu*$ trans(ite #urios Heide înapoi în (orse)
Brus!$ se aude se(nalul de identi#i!are$ puterni! şi răspi!at)
8 -2=%RA=R) BARLA=2 intră pe re!epţieA
8 .ERDER$ repetă Heide de !in!i ori$ !u pau"e s!urte$ şi pe ur(ă trans(ite
raportul !u o vite"ă de(oni!ă de 1O)
O+er#unN(eister 6&ller e la #el de rapid) Du(ai elita trans(isioniştilor poate des!i#ra
un (esaC trans(is !u o ase(enea vite"ă)
4reor$ !are e asistent=trans(isionist$ pierde #oarte !urând #irul trans(isiunii şi nu=l
(ai poate prinde) Rese(nat$ dă deoparte !arnetul său de (esaCe)
Heide în!'ide staţia şi îi în(ânea"ă Bătrânului (esaCul trans!ris li(pedeI
/ODT<D:A@< A/@<:DEA) /:LE4E@< /ZDD E /O-T) RA-ORTA@< LA
T<6-:L STAB<L<T) TER6<DAT)
8 E de ne!re"ut !u( de=a putut !on!epe :nter(ens!'ul un ase(enea e(iţător$
spune Heide$ !u ad(iraţie$ (ânâind !u inăşie (i!ul aparat) Staţiile astea (i!uţe ruseşti
sunt ne(aipo(enit de +une)
8 Da$ nu eGistă (arini pentru !eea !e poate #a!e :nter(ens!'ul atun!i !ând
în!ear!ă$ a#ir(ă 6i!uţul$ de"(ierdându=şi BalaşniNovul şi dând apro+ator din !ap) /ine
altul (ai are o +alalai!ă !a asta$ ata să se pună pe !ântat la !el (ai (i! se(n?
Stă( tolăniţi în pădure şi (oţăi( toată "iua) -ri"onierul ne=a spus !ă Oltin părăseşte$
în #ie!are noapte$ popota eGtre( de !'er!'elit) /lu+ul se a#lă într=un !astel situat la (i!ă
distanţă de oraş) De=a desenat şi o 'artă şi ne=a dat toate a(ănuntele) -ur şi si(plu$ nu
pute( da reş)
Târ"iu după=a(ia"ă$ Bătrânul şi Bar!elona (er să=i dea de (ân!are pri"onierului
şi=l ăses! atârnând în #rân'ii$ stranulat)
Bătrânul tur+ea"ă şi a(eninţă !ă ne va î(puş!a pe toţi)
8 Ereau să ştiu !ine=i u!iaşul$ dar i(ediat$ urlă el) 6=a( săturat) Du (ai suport !e
se=ntâ(plă)
8 :!iaşi? răspunde -orta$ nu(ai "â(+et) Ai de ând să ne insulţi?
8 Te=a( putea (a"ili pentru ase(enea vor+e$ se răţoieşte şi 6i!uţul)
8 A( spus$ u!iaşiA ţipă Bătrânul$ în#uriat) A'$ !e ră(adă nenoro!ită de orna(ente
sunteţi pentru Doua 4er(anieA Să o(orâţi un +iet pri"onier lipsit de apărare$ ne(erni!i laşi
!e sunteţiA Dar o să di+ui eu unoaiele !are=au #ă!ut=o) Doar trei dintre voi #oloses! laţul de
oţel)
8 He$ 'eA D=oi #i vreun !opoi? striă 6i!uţul$ !u ad(iraţie) Da!=aş #i avut atâta=n
!ap$ (=aş #i +ăat la Bripo) Tu eşti ori!ând (ai dat dra!ului de!ât %ru(osul -aul$ !ăruia
da!ă=i !ade insina de partid pe Cos are nevoie de un pluton între şi de /o(isia de taGe şi
i(po"ite !a să i=o ăseas!ă din nouA
8 Eiaţa=i urâtă şi rea$ o#tea"ă -orta$ a+ătut) Săr(anul păân$ nu (ai eA Se ştere$
!'ipurile$ la o!'i !u o +atistă Ceoasă)
8 S!âr+oasă trea+ăA striă Bătrânul supărat) >şi î(pine o +u!ată (are de tutun de
(este!at în #al!ă şi s!uipă !u ne!a")
8 Era un !o(isar) O unealta a Cidăni(ii internaţionale$ şuieră Heide$ la!ial) 6erita
să #ie li!'idatA
8 Ta!ă=ţi ura aia (i"era+ilă$ striă Bătrânul$ roşu la #aţă !a un !ur!an) De o (ie de
ori de=ar #i dat %&'rerul tău ordin să #ie li!'idaţi toţi !o(isarii$ şi tot te=aş tri(ite în #aţa
unui /onsiliu de ră"+oi da!=aş şti !ă tu ai #ă!ut=oA
8 %&'rerul (eu? întrea+ă Heide$ a(eninţător$ !u o!'ii (iCiţi) Sper !ă şi %&'rerul tău$
Herr %eldHe+el?
Bătrânul îi arun!ă o !ăutătură rea)
8 Tu l=ai votat la putere) Eu nuA
8 Ea #i interesant de au"it !e are de spus DS%O re#eritor la trea+a asta$ răspunde
Heide$ şi în!epe să ş#i!'iuie #urios !u o nuieluşă)
-orta taie #elii dintr=un !odru de pâine ruseas!ă) O prăCi( la #o! (i! şi o presără( !u
oonele şi !u usturoi) Are un ust (inunat)
8 Asta a #ost ar(a se!retă a Spaniei Roşii pe ti(pul ră"+oiului !ivil$ spune
Bar!elona$ luând o î(+u!ătură i(ensă)
8 De=aia l=au şi pierdut$ râde -orta)
/ând ple!ă($ luna e sus$ pe !er) Lu(ina ei strălu!eşte !a (ătasea prin #run"iş)
>n depărtare$ latră un !âine şi lui Rasputin i se "+ârleşte +lana de pe !ea#ă) /a de
o+i!ei e în #runte$ alături de -orta)
/iudat$ dar nu vede( ni!i un #el de +ari!ade în Curul oraşului) -ro+a+il$ nu !on!ep
posi+ilitatea unui ata!) Du întâlneşti ni!i (ă!ar patrule ale poliţiei) Totul respiră linişte şi
pa!e)
-e o stradă lăturalni!ă$ nişte soldaţi !ântă$ lână prietenele lor) 6ărşălui( în pas de
âs!ă şi dă( !u o!'ii de un (aior rus) Du ne e reu să=i i(ită( pe soldaţii ruşi)
Reula(entele lor de servi!iu şi instru!ţia le i(ită per#e!t pe ale noastre) A!elaşi pas de
âs!ă per!utant$ a!eeaşi (iş!are a +raţului în sus şi de=a !ur(e"işul pa#talei !entironului)
-orta o+servă două !a(ioane ale personalului$ par!ate într=o !urte)
8 <a să re!'i"iţionă( noi !ăruţele alea$ şopteşte el$ ne vor aCuta s=o ştere( (ai
repede după !e=l vo( #i !ules pe ştrenar)
6i!uţul se apropie tiptil şi arun!ă o privire în !urte)
8 Sunt nu(ai două (u'aiele$ pe=a!olo$ pe Cu(ătate ador(ite) >i pute( aranCa
un=doi)
8 E=n reulă$ în!uviinţea"ă Bătrânul) -e ei$ dar #ără "o(ot)
Două se!unde (ai târ"iu$ !ei doi soldaţi de la /orpul de aprovi"ionare sunt (orţi$
stranulaţi) /adavrele le arun!ă( într=o #ântână) >(pine( !a(ioanele a#ară din !urte şi le
porni( doar !ând aCun în (iClo!ul dru(ului)
/u o vite"ă in#ernală$ ţâşni( prin străduţa înustă) Di(eni nu ne ia în sea(ă) Aşa
!ondu! ruşii) Deodată ne tre"i( într=o !a"ar(ă !ât toate "ilele) /âteva santinele ţipă la noi$
în ti(p !e tre!e( #urtunos înapoi prin porţile des!'ise)
8 Pob tvoie mati+ le striă -orta$ drept răspuns)
<ntră( într=o străduţă înustă şi în#undată unde e o puş!ărie)
:n DBED=ist ne priveşte #eri!it) /rede !ă adu!e( pri"onieri$ dar tre+uie să=l
de"a(ăi()
8 /are=i destinaţia voastră? întrea+ă el$ a!ru)
8 EoienNo( Oltin$ răspunde -orta) De poţi spune !u( să aCune( la el$ a(i!e?
DBED=istul$ !u +oneta lui verde$ vine dire!t spre !a(ionul din #runte)
8 Al dra!ului diale!t (ai vor+iţi şi voiA De unde sunteţi? >n ori!e !a" nu din Ti#lis)
8 Barelia$ râde -orta$ o+ra"ni!) 6ai!ă=(ea a #ost o târ#ă #inlande"ă$ iar +a+a!uJ un
!er+ rusA
8 Aşa şi arăţi$ a(i!e$ râde ardianul DBED şi ne arată dru(ul spre !astel)
8 /are nai+a era parola pentru noaptea asta? întrea+ă -orta$ în!er!ându=şi noro!ul)
Doi$ puii de târ#ă din Barelia ave( (e(oria s!urtă)
8 TaraNan şi răspunsul -apoi!a)
8 Aşa$ asta=i$ !'i!oteşte -orta) Sună +ine$ aşa=i? Sunt (ulţi ânda!i de +u!ătărie
pe=ai!i$ de vre(e !e=i #olosiţi pentru parole?
8 Du$ răspunde DBED=istul$ şi ni!i petre!eriA De o#eră un pa!'et de papiroase)
-orta îi întinde +idonul de apă) Trae o duş!ă puterni!ă din vod!a pe !are o !onţine)
Dă( înapoi din aleea în#undată şi$ puţin (ai târ"iu$ par!ă( !a(ioanele la adăpost$
su+ nişte tu#e (ari de lilia!$ în par!ul din Curul !astelului)
-orta îşi saltă Balaşni!ovul pe u(ăr$ îşi trae !as!a ruseas!ă rotundă din oţel peste
o!'i şi=o porneşte aale spre un soldat !are stă aproape de s!ările !astelului) Heide şi
Leionarul se stre!oară de=a lunul "idului$ pentru a=i !ădea în spate santinelei) Toată
atenţia a!estuia e îndreptată spre -orta$ !are se apropie de el dansând peste spaţiul
des!operit şi !ântând în!etişorI
Son#e nisenco
Spiciu do tebe
Jecir blisenco
'eciu do tebe
P0
.
Eede pe Cos un !on de pin$ îl dri+lea"ă !a un #ot+alist şi îl şutea"ă înspre santinelă$
!are=l opreşte isteţ şi=l pasea"ă înapoi) >n !lipa ur(ătoare e (ort) /âteva "vâ!nituri din
(âini şi din pi!ioare) Leionarul strâne laţul de oţel !eva (ai tare) /ară trupul în tu#ele de
rododendroni$ îi oles! +u"unarele şi iau tot !e le poate #i de #olos)
8 <dioţii$ o#tea"ă Leionarul) <(ediat !e se po(enes! departe de linia #rontului$ îşi
în!'ipuie !ă nu (ai e ni!i o pri(eCdie şi se pli(+ă !a orătăniile într=o oradă) C7est la
guerre+
-orta îi ia lo!ul santinelei (oarte$ dar se ţine la u(+ră în !a" !=ar veni !ineva !are=l
!unoaşte pe rus)
:n oroloiu so(noros sună$ din turnul său$ ora #iGă şi !ântă o (i!ă (elodie)
Dinspre !astel vine un rup de o#iţeri râ"ând "o(otos) :nul dintre ei se î(piedi!ă şi
se dă de=a +er+elea!ul pe s!ări)
8 O='o$ Di!olaevi!i$ nu poţi să iei tu şa(pania tovarăşului Oltin?
-orta îşi saltă auto(atul pe u(ăr şi=şi lipeşte !ăl!âiele)
:n o#iţer ras$ !u o +lană verde arun!ată pe u(ăr$ îşi po!neşte !u deetul vâr#ul
+onetei) :n nor de şnaps şi de usturoi învăluie !eata !are dispare în dire!ţia unei !lădiri
luni$ !ântând î(pleti!it)
8 -or!i +eţi$ :nter(ens!'en$ (ur(ură Heide !u dispreţ) E întins su+ unul dintre
!a(ioane$ !u puş!a=(itralieră preătită)
-orta !ulee un (ăr dintr=un po( şi (uş!ă din el "o(otos)
8 E ne+un$ şopteşte Bătrânul$ #a!e o ălăie !a un !al !are (ănân!ă o ulie
în'eţată)
-atru #e(ei în uni#or(a Ar(atei Roşii apar !'i!otind din !lu+) :na dintre ele îşi
ridi!ă poalele #ustei şi se aude un pleos!ăit vesel)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"an$ <suse Atotputerni!$ eG!la(ă 6i!uţul$ în şoaptă) /a din
tunA <a să le luă( noi şi p=astea laolaltă !u Hro(oiul ăla nenoro!it)
%etele se opres! lână -orta şi dansea"ă în Curul lui$ provo!ator) >i pro(it tot #elul de
+unătăţi da!ă va tre!e pe la ele după s!'i(+area ăr"ii)
8 De n=ar în!er!a$ (ur(ură Bătrânul$ înriCorat)
8 Doa(ne$ (or(ăie 6i!uţul$ vă"ând !ă una dintre #ete îşi stre!oară (âna între
pi!ioarele lui -orta şi s!oate un ţipăt de plă!ere$ astea=s !urve de !ali+ru (areA
Din !lu+ apar !âţiva o#iţeri şi #etele plea!ă val=vârteC) Au !u ei şi un !âine) A!esta se
opreşte$ se uită în dire!ţia noastră$ adul(e!ând aerul$ şi în!epe să urle)
Rasputin$ !are şade în !a+ina unuia dintre !a(ioane$ se apu!ă să sară în sus şi=n Cos)
Ar!urile s!ârţâie) >şi arată !olţii la !âine$ !are aleară spre noi)
O vo!e tăioasă îl !'ea(ă înapoi)
:nul dintre o#iţeri îl priveşte atent pe -orta$ în ti(p !e tre!e pe lână el$ şi=i ordonă să
se tundă) Soldaţii ruşi sunt tunşi "ero)
De despiedi!ă( ar(ele$ dar o#iţerul plea!ă #ără alte !o(entarii)
8 La dra!uJ$ e(e Bătrânul) Du (ai suport situaţia asta)
8 E palpitant$ aşa=i? spune 6i!uţul$ trăând adân! aer în piept) E ro"av să te
ândeşti !ă stă( tolăniţi ai!i$ în !'iar (iClo!ul vi"uinei lui <van) Destul de aproape !a să=l
s!uipă( între o!'i$ nu(ai să vre()
8 9ştia s=ar !ă!a !ără(i"i$ da!=ar şti !ă sunte( ai!i$ rânCeşte 4reor$ nepăsător)
8 /ă veni vor+a$ !ât o să (ai atârnă( pe=ai!i? întrea+ă 6i!uţul$ neră+dător) Da!=aş
!ondu!e eu plutonul$ aş da năvală$ aş u(#la prada şi=aş ştere=o)
8 Da$ în!ear!ă nu(ai o atare tâ(penie şi=o s=o şteri !u o divi"ie întreaă pe !ap$
şuieră Bătrânul$ îndesând #urios tutun în pipa sa !u !ăpă!el de arint)
Eântul se înteţeşte) Luna intră între nori şi +e"na e desăvârşită)
8 Du(ne"eul er(an e !u noi$ şopteşte Bar!elona$ în "e#le(ea)
8 -e +une !ă eA Aşa s!rie şi pe pa#talele noastre$ râde Bivolul)
:n rup de o#iţeri "o(otoşi !o+oară$ tropăind$ pe s!ări) :n lo!otenent piperni!it îl
(uştruluieşte pe -orta pentru !i"(ele (urdare şi părul lun)J
8 Te pre"inţi la (ine di(ineaţa pentru două ore de instru!ţie de pedeapsă$ piuie
P0 Soarele as#inţeşte$T 6ă ră+es! spre tine)T Seara e aproape$T F+or a!asă la tine)
lo!otenentul) /u( te !'ea(ă?
8 Soldat Serpelin$ do(nuleA răspunse -orta i(ediat$ po!nind din !ăl!âie)
8 O să te ţin (inte$ pro(ite lo!otenentul şi plea!ă)
8 %ii siur !ă=l vei ţine (inte$ rânCeşte 4reor$ !u !onvinere)
8 -i!ioarele (ele vor să adoar(ă$ se vaită Bar!elona)
8 Eu stau întins pe un +olovan$ spun eu)
8 Dă=l la o parte$ (ă s#ătuieşte 4reor$ !ăs!ând din toată ini(a)
8 Sau (iş!ă=te tu$ spune Bătrânul$ pe un ton iritat)
6ă rostooles! într=o parte de pe +olovanul i(ens pe !are stau şi=(i !ade auto(atul$
!are plea!ă "ornăind$ în Cos$ pe povârniş)
Dintr=un !opa!$ o pasăre s!oate un ţipăt pătrun"ător) /eilalţi (ă înCură #urioşi şi (ă
spur!ă) Doar 6i!uţul râde) Du=i pasă !e se=ntâ(plă atâta vre(e !ât se=ntâ(plă !eva) E !a
un !opil (are$ unul !are îşi în!'ipuie !ă nu i se poate întâ(pla ni(i! rău)
Rasputin e neliniştit) Se lipeşte de par+ri"$ !are dă să sară din lo!) 4reor tre+uie să se
du!ă să=l potoleas!ă)
-entru !âtva ti(p e linişte$ doar dinspre !astel ră"+ate sunet de (elodii şi !ânte!e) :n
!âine urlă prelun şi luu+ru) O patrulă a ăr"ii tre!e pe dru() Au"i( !o(en"i aspre şi
"ornăit de ar(e)
8 Dra!e$ eG!la(ă Bar!elona$ sunte( în ra'at până la âtA -orta nu poate ieşi din
post) /'iar da!ă ăştia se şter la !ur !u pietriş şi nu !red în Du(ne"eu$ tot or să des!opere$
în !urând$ !ă nu=i unul de=al lorA
8 O s=o şteară înainte de a aCune ăia la el) 6i!uţul e opti(ist) Di!i unul !are n=are
doar ra'at între ure!'i n=ar sta să=i aştepte pe ve!ini să le spună !ă el e din tarlaua ailaltă)
Bătrânul îşi î(pine auto(atul în #aţă)
8 /re"i !=ar putea #i s!'i(+ul?
8 -osi+il$ dar ar putea #i şi o patrulă) O să a#lă()
-orta (ărşăluieşte în!olo şi=n!oa!e$ !ăl!ând !u pi!iorul întins$ în stil ruses!) /'ea(ă
o pisi!ă !are to!(ai tre!ea$ !u !oada în sus$ peste spaţiul des!operit) A!easta se apropie
în!et de el) O ridi!ă şi se=apu!ă s=o (ânâie)
8 O să=l suru( pe ne(erni! da!ă va !ăra înapoi !u el o (âţă sovieti!ă$ şuieră
Bătrânul)
8 O să=i spălă( !reierul ti!ălosului şi=o să #a!e( din el un +un na"ist$ rânCeşte
6i!uţul$ #eri!it) S!oate( noi ideoloia !o(unistă din elA A( re"olvat şi !a"uri (ai rave
de!ât un +iet ţărănoi „roşu*) >l vo( #a!e să înveţe 6ein %amp! pe de rost)
/âteva tan!uri pornes! să se în!ăl"eas!ă) Aerul vi+rea"ă de "o(otul (otoarelor
rele Otto)
8 T=32$ spune Heide$ !unos!ător)
>n !apătul !elălalt al oraşului$ duduie !a(ioane rele) Se #a! au"iţi paşi alerători şi
răsună !o(en"i)
De !iuli( ure!'ile şi as!ultă($ dar nu poate #i ni(i! rav de vre(e !e în !lu+
!ontinuă petre!erea)
%erestrele sunt lar=des!'ise şi lu(inile inundă terenurile din Curul !astelului)
Di(ănui nu pare să=i pese de !a(u#laC) -ro+a+il !ă nu (ai !onsideră aviaţia er(ană !a
#iind peri!uloasă)
Eo!i de #e(ei ţipă în!ântate) Desluşi( râsete şi !ânte!e) :n a!ordeon lu!rea"ă din
plin şi #e(eile ţipă din nou) Se aude tropăitul dansurilor ruseşti)
8 A!u( se de"+ra!ă$ #a!e 6i!uţul$ linându=se po#ti!ios pe +u"e) Du eGistă ni(i!
(ai distra!tiv !a atun!i !ând o pun !u toţii ră(adă în (iClo!ul duşu(elei şi toate #undurile
oale ţopăie în sus şi=n Cos$ !a un !ârd de 'erini "+ătându=se su+ soarele de auust)
8 -or! neruşinat$ îl o!ărăşte Bătrânul) D=ai ni(i! alt!eva în !ap?
8 Hai să (ere( să a#lă( !e se=ntâ(plă$ propune 6i!uţul) >(i pla!e să #iu$ !u( se
spune$ un vo9eur.
8 Ar #i 'aios$ râde Bivolul$ în!ântat la a!est ând) -e ur(ă$ !ând păânii îşi vor #i
ter(inat trea+a$ pute( în!epe noi)
8 A( au"it !ă putorilor ruseşti le pla!e deasupra +ăr+atului$ (ărturiseşte 6i!uţul)
Da!ă ne=a( vârî niţel o!'ii a!olo$ a( putea lă(uri pro+le(a o dată pentru totdeauna)
De uită( !u invidie la -orta$ !are stă tă!ut şi priveşte prin #ereastra des!'isă) Se
întoar!e$ se uită la noi şi ples!ăie din li(+ăI
8 Du !redeţi !=ar tre+ui să !restă( niţel Cavra asta de !o(isar ruso=er(an !ând o(
pune (âna pe el? întrea+ă 6i!uţul$ neră+dător)
8 -otoleşte=te$ îl previne Bătrânul$ tăios)
A( sen"aţia !ă stă( întinşi ai!i de ore în şirK tot !orpul (ă (ănân!ă şi (ă #urni!ă)
/âteva +u#niţe #âl#âie din aripi printre !opa!i) O !u!uvea !u !oarne ţipă sinistru)
Deodată îşi #a!e apariţia$ în !apul s!ărilor !astelului$ o siluetă (asivă$ în#ăşurată
într=o (antie a(plă) Băr+atul îşi tre!e (âna peste !apul !u desăvârşire !'el) Soldatul !are
aleară în întâ(pinare îl salută$ o#erindu=i !'ipiul şi to!ul pistolului)
8 C7est lui
P7
, şopteşte Leionarul$ răuşit) %iţi ataA
8ach der GHr )ur. Hintertreppe,
Auch als HintertHr beAannt,
lebt im Haus ein sch=ar)er %ater,
der dort seine @ohnstatt !and...
P3
!ântă !o(isarul în ura (are)
8 LasJ !ă=i arătă( noi (otani$ (ur(ură 4reor$ trăând dintr=un !'işto! stins de
ţiară)
/o(isarul s!'iţea"ă !âţiva paşi de dans) E +eat şi #a!e trei paşi înainte şi doi înapoi$
pe ur(ă i"+u!neşte într=un 'o'ot de râs)
-orta răsare din tu#işuri$ !al!ă apăsat pe !ărarea a!operită !u pietriş şi=şi arun!ă
prosteşte !as!a în aer)
8 /e dra!u$ +ăi Cavră$ urlă !o(isarul uluit$ eşti +eat$ ne(erni!ule?
8 Pob tvoie mati, +ătrâne$ striă -orta$ râ"ând prosteşte)
8 Stoi, nenoro!ituleA "+iară !o(isarul)
8 Pob tvoie mati, repetă -orta insulta)
8 StaiA rae !o(isarul tur+at şi se năpusteşte pe s!ări în Cos) Stai$ #iu al tuturor
(onolilor puturoşi din stepă) -entru asta te +a în !ar!eră la Eladi(ir)
-orta se opreşte în #aţa tu#elor de lilia! în !are stă as!uns plutonul) /o(isarul se
pre!ipită spre el)
8 Hienă !al(u!ă î(puţită$ !e=ţi în!'ipui tu?
8 :şurel$ +ătrâne$ uşurelA şuieră -orta$ vârându=şi ţeava auto(atului în sto(a!ul
!o(isarului)
8 /e dra)))
Restul se pierde în reaua (anta !are=i este arun!ată pe !ap) O pere!'e de (âini
straşni!e îi striveşte aerul din plă(âni)
8 A!asă la #a(ilie te du!i$ us!ătură a pădurii er(aneA rânCeşte 6i!uţul) A!asă în
+unul şi draul EaterlandA
/o(isarul se "+ate şi se luptă !u disperare) 4reor şi Bar!elona îl înş#a!ă de pi!ioare
şi=l do+oară la pă(ânt) 6i!uţul îl !uprinde într=o î(+răţişare "dro+itoare şi se trânteşte
reoi asupra lui)
8 Baă de sea(ă$ îl previne Bătrânul) Du=l strâne pe nenoro!it până !rapă)
-orta îşi ridi!ă ToNarevul şi=i prăvale patul în !ea#a !o(isarului)
/u un ea(ăt surd$ (ata'ala se #râne) >i leă( rapid (âinile la spate$ şi=i tre!e( un
laţ în Curul âtului$ !are se va strâne la !ea (ai neînse(nată (iş!are) /o(isarul$
leat=#edeleş$ e arun!at într=un !a(ion !a un sa! de !arto#i)
6i!uţul se aşa"ă peste el) -orta porneşte !a(ionul$ !u un "o(ot !are #a!e aerul să
vi+re"e) :n stol de !or+i din apropiere e tre"it din so(n şi protestea"ă !ron!ănind)
8 Da!ă s!ăpă( !u +ine din trea+a asta$ o să (ă du! la 6ass în #ie!are du(ini!ă$
de=ai!i în!olo$ pro(ite sole(n Bătrânul$ în!leştându=şi (âinile pe auto(at)
8 De data asta e !o(unistul !are ne tre+uie$ aşa=i? întrea+ă neliniştit 6i!uţul) Sunt
destui dintre ei pe=ai!i$ !a să te poţi înşela)
8 Da!=o #i) ăla sau nu$ e ulti(ul pe !are=l (ai !ule$ a#ir(ă 4reor$ !u 'otărâre)
8 E=n reulă$ #a!e Bivolul) ;!'iopăta !a un ţap !u trei pi!ioare) El tre+uie să #ie
Hro(oiul !u pri!ina)
P7 El eA
P3 Lână uşa de la s!ara din dos$T Denu(ită şi uşa dosni!ăT Trăieşte în !asă$ un (otan
neru$T /are şi=a ăsit a!olo adăpost)
8 Ea avea o surpri"ă !ând va da o!'ii !u !onaţionalii săi$ râde Bar!elona)
8 -e ur(ă o să i se !rape dovle!elul a!estui a#urisit !u stele pe u(ăr$ spune 6i!uţul$
se!)
8 Ea #i spân"urat$ !on#ir(ă Heide$ +rus!)
8 Ar tre+ui spân"urat de !in!i ori$ adauă 4reor)
8 Da=a=a=aA şi !u !or"i de pian$ !u( #a! ăia din -l5t"ensee$ propune 6i!uţul$ radios)
Al doilea !a(ion$ !u Leionarul la volan$ ne ur(ea"ă aproape) -orta !ondu!e !a un
diavol) Sunte( nevoiţi să ne aăţă( de (arinile !a(ionului pentru a nu #i a"vârliţi a#ară)
>n !urând$ lăsă( în ur(ă lo!alitatea ,ura!isNi$ după !are -orta o !oteşte de pe şoseaua
prin!ipală pe un dru( lăturalni!$ spart şi des#undat$ #ără a redu!e însă vite"a)
8 Ea s#ărâ(a osiile$ striă Bătrânul$ +u+uind în peretele !a+inei !u patul
auto(atului) -orta se #a!e !ă nu=l aude şi (ăreşte şi (ai (ult vite"a)
Rasputin are o la+ă pe după u(erii lui -orta şi (or(ăie drăăstos$ în ti(p !e=l line
pe !ea#ă) :rsul e #eri!it să=l revadă)
Bătrânul spare e(uleţul din spatele !a+inei !u ţeava auto(atului)
8 6i!şorea"ă vite"a$ !ăpiatule$ (ai !ă ne o(ori ai!i$ în spateA
8 ;i !e da!ă? /e !ontea"ă !ă (uriţi într=un #el sau altul? >n ti(p !e vor+eşte$ !al!ă
apăsat pe #rână şi sunte( arun!aţi !u toţii$ violent$ de peretele !a+inei)
Trei indivi"i din -oliţia (ilitară rusă$ #ie!are !u auto(atul în po"iţie de traere$ au
#ă!ut un !ordon de=a !ur(e"işul dru(ului şi aită în !er! un #elinar roşu)
8 Tre!i peste ei$ ordonă Bătrânul$ tăios)
-orta s!'i(+ă vite"a şi aprinde #arurile) Ruşii sunt or+iţi !u totul)
4reul !a(ion pentru transport de trupe sare înainte)
8 Eino$ (oarte$ vino)))$ #redonea"ă Leionarul)
/ei trei poliţişti sunt a"vârliţi în aer) :nul dintre ei ateri"ea"ă !u "o(ot pe !apotă$
dar alune!ă drept înainte) Si(ţi( 'urdu!ăturile pe !are le #a! !ele trei pere!'i de roţi !ând
tre! peste el) /eilalţi doi ră(ân laţi în ur(a noastră)
/u o vite"ă a(eţitoare$ -orta oneşte pe dru(ul înust de pădure şi întoar!e +rus!
volanul) Ee'i!ulul se(i+lindat saltă peste un deal şi se avântă deasupra unui pod şu+red din
le(n$ !are tre(ură a(eninţător) /elălalt !a(ion ne ur(ea"ă #ără şovăire !u a!eeaşi vite"ă
ne+uneas!ă)
-odul se pră+uşeşte în ur(a noastră$ !u un trosnet răsunător$ şi dispare în râu)
8 /e=ţi tre+uie pentru a ră"+ate e !âte puţin din tot noro!ul din lu(e$ rânCeşte
6i!uţul$ (ulţu(it)
La s!urt ti(p$ ieşi( din nou în şoseaua prin!ipală şi -orta opreşte pentru o !lipă)
8 :nde nai+a sunte(? întrea+ă el$ privind în Cur)
8 Bineînţeles !=a( reşit dru(ul$ răspunde Bătrânul$ î(+u#nat$ !er!etând 'arta) De
!e dra!u tre+uie să !ondu!i atât de repede? Ai luat=o spre Ra!ov) Tre+uie să ne=ntoar!e()
8 Să ne=ntoar!e(? ţipă 4reor$ înro"it) Eu$ nuA
8 >napoi !u !el puţin două"e!i de Nilo(etri$ spune Bătrânul) Tre+uie să aCune( la
4avia$ dar nu=i peri!ulos de!ât la în!ru!işarea de dru(uri de la :da) A!olo au un pun!t
spe!ial de !ontrol$ aşa a spus !ăpitanul ăla) Tre!e( prin el !u vite"a (aGi(ăA E un
pun!t=!ontrol o+işnuit$ #ără ar(e rele) Da!ă tra în noi$ trae( şi noi în ei) LDe luni(
după s!ândurile re(or!ii şi pune( puştile=(itralieră în po"iţie de traere)M /eva pro+le(e?
8 Eo( #i la ti(p a!asă$ pentru a ne lua !a#eaua? întrea+ă -orta)
8 4ura$ i=o retea"ă Bătrânul$ şi se !aţără în !a(ion)
La Eolo"in$ -orta întoar!e şi=o ia dire!t spre <vCe$ #ără să dă( !u o!'ii de vreun su#let
o(enes!)
Se !rapă de "iuă !ând ne apropie( de în!ru!işarea de dru(uri de la Lida)
8 O să ai+ă parte de=un !ânte!el de +alalai!ă de=o să le piară piuitul$ spune 6i!uţul$
ridi!ându=şi Balaşni!ovul)
8 Du "i „'op* până n=ai sărit şanţul$ îl previne Bătrânul)
>n ti(p !e rosteşte a!este !uvinte$ -orta #rânea"ă violent$ +lo!ând roţile) @âşneşte !a
#ulerul din !a+ină şi des!'ide !apota) -retinde !ă #a!e reparaţii)
8 /e=i? şopteşte Bătrânul)
8 Ră(âneţi înăuntru$ ne previne -orta) ,u(ătate din ar(ata ve!inului stă la
interse!ţie şi se 'ol+ea"ă prin +ino!lurile ei !o(uniste) /u siuranţă !ă=i !aută pe +ăieţii !ei
răi !are le=au şterpelit Hro(oiul)
-re!aut$ Bătrânul îşi potriveşte +ino!lul îndărătul unuia dintre înustele ori#i!ii de
traere ale !a(ionului)
8 Au dat alar(aA Du=n!ape îndoială) >n spatele !asei sunt patru tan!uri) A!u( îşi
rotes! turelele în dire!ţia noastră) Tre+uie s=o ştere( urent) -oţi să întor!i ai!i?
8 Lasă asta=n sea(a (ea$ îl repede -orta) @ineţi=vă +ine) O să ne (iş!ă($ şi în!ă
repede)
8 :nde dra!u sunt !eilalţi? întrea+ă Bar!elona$ privind înapoi spre şosea)
8 S=au oprit la !otitură$ spune Tano) Tre+uie !ă i=au vă"ut pe păâni înaintea
noastră)
8 Eoi$ por!i #as!işti$ nu veţi s!ăpa$ (ârâie !o(isarul$ !are şi=a re!ăpătat !unoştinţa)
8 Hro(oi$ în!'ide ura şi vor+eşte !ând eşti între+atA spune 6i!uţul$ !ăl!ându=l
reoi pe sto(a!) Da!ă nu$ te servi( lui Rasputin drept (i!=deCun)
8 D=o să ţină$ înai(ă Bar!elona$ în ti(p !e -orta în!epe să se deplase"e uşor
înainte) Dar îndată !e vo( în!er!a să întoar!e($ne vor ter(ina !u tunurile lor de pe tan!)
8 6ie nu (i se poate=ntâ(pla ni(i! rău$ spune 6i!uţul$ siur pe el) O să (or #eri!it
şi #ără durere) După (ine$ pot trae !ât po#tes!)
8 Eirea"ă$ pentru nu(ele lui Du(ne"euA$ şuieră Bătrânul$ la !apătul ră+dării)
8 >n!ă nu$ spune -orta) 6ai în!olo) Atun!i o să pot întoar!e dintr=o (iş!are$ #ără a #i
nevoit să dau înapoi)
6i!uţul se "âieşte din!olo de (arinea !a(ionului)
8 /ol!ăie de +onete ver"i) O să ne #a!ă to!ană$ da!ă pun vreodată (âna pe noiA
8 O să vă soar+ă o!'ii$ pro(ite !o(isarul$ în!ăr!at de ură)
8 6ai întâi îţi vo( tăia noi ţie +urta de sus până Cos$ îl asiură 6i!uţul$ şterându=şi
!uţitul său lun şi as!uţit de luptă de +u"a superioară a pri"onierului) ;i pe ur(ă te vo(
!iopârţi niţel şi prin alte lo!uri$ !a să ai+ă a(i!ii tăi de !e râde$ iar +raţele tale de !o(unist
ţi le vo( atârna pe după ât)
:n tan! se rostooleşte dindărătul unei !ase şi se opreşte în (iClo!ul dru(ului)
8 Do+ito!ii ăia îşi în!'ipuie !ă vre( să tre!e( printre ei$ rânCeşte -orta) Du(ai un
rus înră(ădit poate ândi ast#el)
8 O să vă spul+ere$ râde !o(isarul$ sar!asti!)
8 Du (ai spune$ !lă(pău !o(unistA L6i!uţul îl înţeapă în piept !u !uţitul)M După !e
ne=a( distrat îndeaCuns !u tine$ vo( #a!e o eG!ursie prin orăşelul tău de +aştină şi vo( 'ali
o!'ii (ai!ă=tii la (i!ul=deCun)
8 De tine a( să (ă o!up personal$ pro(ite !o(isarul$ ne+un de #urie)
8 6ănân!i ra'at$ i=o întoar!e 6i!uţul) Du (ai ai de trăit de!ât vreo !in!i "ile) După
a!eea te vei leăna de=o +u!ată de #rân'ie ne(ţeas!ă şi !iorile îţi vor sta pe u(eri
Cu!ându=se !u tine)
-orta avansea"ă în!et în vite"a întâi) Eu î(i (uş! +u"ele de în!ordare şi=(i lipes!
puş!a=(itralieră de u(ăr)
8 @ineţi=vă +ineA striă -orta$ răsu!ind volanul) 6otorul urlă la turaţie (aGi(ă)
De năpusti( peste !â(p) /a(ionul se leaănă şi e !ât pe !e să se răstoarne$ dar
reuşi( să aCune( înapoi la şosea)
8 %o!$ ţipă Bătrânul$ şi toate trei puştile=(itralieră s!uipă #o! în dire!ţia soldaţilor
DBED=işti$ uluiţi) /âţiva dintre ei se pră+uşes!$ dar apoi se aude un po!net s!urt îndărătul
nostru şi un proie!til !ade pe şosea !'iar în #aţa noastră)
:n alt tun de pe tan! +u+uie şi o+u"ul eGplodea"ă (ai aproape) -e ur(ă$ dă( !olţul)
/a(ionul e pe două roţi$ ata să se dea peste !ap)
La "e!e Nilo(etri în spate dă( peste !elălalt !a(ion) Le #a!e( se(ne !u (âna$ #ără a
(i!şora vite"a)
-orta se avântă în pădure de=a lunul unui dru($ !are nu=i (ai lat de doi paşi$ şi se
opreşte su+ nişte !opa!i) >n depărtare$ desluşi( uruitul tan!urilor$ !are$ în s!urt ti(p$ tre! pe
lână noi pe şoseaua !are du!e la O"(iana)
8 6ai departe$ ordonă Bătrânul$ #ă!ându=i se(n şi !eluilalt !a(ion)
După !âţiva Nilo(etri$ un urlet adân! ne #a!e să ridi!ă( privirea) 6ai Cos$ deasupra
şoselei$ se pre!ipită o Cioară
P2
. @âşneşte drept în sus$ pe ur(ă vineI peste noi într=un pi!aC
asur"itor) E atât de Cos$ în!ât îl vede( li(pede pe pilot)
P2 Cioară 8 denu(irea dată în Caron soldăţes! avionului ruses! de re!unoaştere
-oliNaspov -O87)
Două +o(+e !ad drept înapoia noastră$ dar nu #a! de!ât să arun!e în aer o (ulţi(e de
+olovani şi pra#)
8 Băşi!a aia e=n leătură dire!tă !u +onetele ver"i$ striă -orta) :n roi de tan!uri vor
în!er!a în !urând să se aaţe de #undul nostru)
8 >l aranCe" eu$ i"+u!neşte Heide$ răsu!indu=şi auto(atul)
8 Di!i nu=l atini !u puţa aia de #urni!ăA #a!e 4reor$ !u dispreţ) Du ştii !ă Ciorile- s
+lindate !ontra #o!ului de auto(at?
8 :nter(ens!'ul din !arlină nu e$ şuieră Heide$ !u răutate)
Cioara vine din nou spre noi$ de data asta !o+orând din dire!ţie opusă)
Heide des!'ide i(ediat #o!ul) 4loanţele "ănăne şi ri!oşea"ă de pe laturile +lindate
ale Ciorii.
Bo(+ele eGplodea"ă şi înapoia noastră)
Heide trae !a un ne+un$ dar #ără a=l lovi pe pilot)
8 >n!ă unul din te(+elii ăia !are tra în oa(eni #ără să=i ni(ereas!ă$ striă -orta$
în#uriat) 4enul ăsta de idioţi ne adu! pe !ap toate ne!a"urile ră"+oiuluiA
Cioara dispare !u un va!ar( asur"itor) Du vede( ni!i un tan!) De !ontinuă( dru(ul$
ţinându=ne pe lână li"iera pădurii$ în !ele din ur(ă$ dru(ul e în'iţit de iar+a înaltă$ dar
pă(ântul e atât de solid în!ât ne pute( deplasa în !ontinuare)
Deodată$ Cioara planea"ă peste noi !u (otoarele oprite$ !a o u(+ră uriaşă)
-ilotul ne "ăreşte şi în!epe să arun!e +o(+e) ;rapnelele rup ăuri (ari în a(+ele
!a(ioane)
F+ură( val=vârteC la adăpostul !opa!ilor) 6i!uţul stă !u puş!a=(itralieră preătită$
pentru a trae în Cioară !ând s=o întoar!e)
8 O să=i tăie( noi +ăşitul în s!aunul pilotului$ şuieră Bătrânul$ !u +u"ele strânse)
8 :ite=lA striă -orta$ arătând !u deetul)
8 L=a( prinsA urlă 6i!uţul$ proptindu=şi patul ar(ei în u(ăr)
/ele trei puşti=(itralieră tra si(ultan) :n şir lun de dâre de #u( îl înroapă pe
pilot$ !are se pră+uşeşte înainte) Aparatul de "+or se leaănă şi=şi îndreaptă +otul în sus)
-ilotul e arun!at înapoi)
>n!ântaţi$ îi ur(ări( "+orul (ortal) Du eGistă un sinur soldat în întreaa Ar(ată !are
să nu uras!ă Ciorile.
Avionul "+oară drept în !restele înalte ale !opa!ilor şi$ !âteva se!unde (ai târ"iu$
liniştea e s#âşiată de o eGplo"ie ianti!ă) Bo(+e$ +en"ină$ tot !e se a#la la +ordul Ciorii
sare în aer într=o #la!ără or+itoare) :n deet de #o! al+en=roşiati! ţâşneşte pe deasupra
pădurii şi se trans#or(ă într=o !iuper!ă uriaşă de #u( neru)
8 :n !o(unist (ai puţin$ spune Heide$ strânând pi!ioruşele !ră!anului
puştii=(itralieră)
8 >(+ar!areaA ordonă Bătrânul) Să=i dă( dru(ul înainte de a ne lua tan!urile ur(a)
/eva (ai în!olo$ o !oti( în pădure) <ar+a aCune până la (iClo!ul !a(ioanelor)
8 Să speră( !ă nu=i ni!i un +uştean de=a !ur(e"işul dru(ului$ (or(ăie -orta$
neliniştit)
8 Da!=o #i vreunul$ o să #a!e( o tu(+ă !are !u siuranţă !=ar valora o ră(adă de
+ani la un !ir!$ e de părere Bivolul)
6ere( de=a lunul Se!iarei$ o!oli( Selva şi dispăre( în pădurea Bialovieier) A!u(
dru(ul devine i(posi+il) /renile şi tu#işurile se înlănţuies!$ #or(ând tunele luni) Tre!e(
prin ele$ într=o se(io+s!uritate sinistră$ în !iuda soarelui ar"ător de toa(nă) Di!i (ă!ar lui
Rasputin nu=i pla!e) Devine reu de stăpânit în !lipa în !are o tur(ă de por!i (istreţi ne
taie !alea în oană şi dispare în pădure)
6i!uţul vrea să traă în ei$ dar Bătrânul se opune)
8 -rostăna!ilor$ ne +o(+ăne !ând vede !ă sunte( !u toţii de părerea 6i!uţului)
>n!epeţi să traeţi$ şi o să ne tre"i( !u întreaa Ar(ată Roşie pe !ap) Du uitaţi !ă în
pădurile astea sunt unităţi (ari de parti"ani)
A!u( ne pute( (iş!a #olosind doar vite"a întâi) Sunte( nevoiţi să naviă(
în!ontinuu pe lână ropi i(ense şi pe povârnişuri a+rupte) 6otoarele #ier+)
De opri( o !lipă) Din depărtare aCune la noi urlet de (otoare rele) Tan!urile ne=au
luat ur(a)
8 Ea să "i!ă$ Cioara !'iar a #ost în leătură !u ti!ăloşii ăia patru$ spune Tano$
s!ărpinându=şi neliniştit pieptul înust)
8 /e por!ărie$ #a!e 6i!uţul$ privind înapoi în dire!ţia uruitului pro#und)
8 A!u( v=au în'ăţat$ se +u!ură !o(isarul$ triu(#ător) <(ediat !e=o să ieşiţi din
pădure$ v=aţi arsA
8 4ura$ trădător î(puţit$ şuieră 6i!uţul$ î(punându=l !u !uţitul său de luptă$ sau te
va pău+i ursul de #i!at)
8 Taie=i ure!'ile$ suerea"ă -orta) Ori!u( nu as!ultă !e=i spune( noi$ aşa !ă la !e=i
(ai sunt +une?
8 O să a#li tu îndată$ rânCeşte !o(isarul$ veţi vedea !e=nsea(nă să #iţi târâţi îndărătul
tan!urilor aleaA
8 Bătrânule$ dă=(i voie să=l pun la pun!t pe !ă!atul ăsta$ striă -orta$ #urios)
Bătrânul nu răspunde)
A!u( pute($ au"i "o(otul tan!urilor !'iar şi prin va!ar(ul propriilor (otoare) Se
apropie de noi în!ontinuu$ iar noi sunte( uşor de ăsit) :r(ele late ale !au!iu!urilor se
distin li(pede în pă(ântul a#ânat)
8 Du poţi (ere (ai repede? striă Bivolul$ aitat)
8 Bineînţeles$ #iule$ rânCeşte -orta$ dar o să !a"i în !apA
8 /ât (ai e pân=a!asJ? întrea+ă 6i!uţul$ neră+dător)
8 Al nai+ii de (ult$ răspunde Bătrânul$ (oro!ănos)
-orta #rânea"ă atât de +rus! în!ât Bătrânul "+oară peste prelată) Da!ă par+ri"ul n=ar #i
!o+orât$ !u siuranţă şi=ar #i rupt âtul)
-orta a oprit !a(ionul în ulti(a !lipă$ eGa!t pe (u!'ia unei prăpăstii) Stă( !a
parali"aţi şi privi( în 'ăul !are se !as!ă su+ noi)
8 -ână ai!i$ şi ni!i un pas (ai departe$ o#tea"ă Bătrânul$ a+ătut)
Are dreptate) E i(posi+il de întors !a(ionul şi în!ă şi (ai i(posi+il e să o!oleşti 'ăul
ăsta enor() >ndărătul nostru se aude din !e în !e (ai tare duduitul sinistru al (otoarelor)
Tan!urile se apropie !u #ie!are !lipă)
8 4oliţi !a(ioaneleA porun!eşte BătrânulA -as alerător$ +ăieţiA
>nş#ă!ă( renade de (ână şi (uniţie şi u(ple( toate în!ăr!ătoarele) Din #eri!ire$ în
!a(ion sunt şi două în!ăr!ătoare auto(ate de lonţ$ aşa !ă ter(ină( trea+a repede)
8 >n pădure$ ordonă Bătrânul$ şi răspândiţi=văA
-orta şi Tano toarnă +en"ină peste a(+ele !a(ioane$ arun!ă în !a+ină !anistrele
oale şi se reped la adăpost în lăstăriş eGa!t în !lipa în !are pri(ul tan! îşi #a!e apariţia la
li"ieră) E un +ătrân LandsverN 3O)
8 De unde nai+a l=or #i luat şi p=ăla? şopteşte Bătrânul$ !u (irare) Din !âte ştiu$ n=au
avut ră"+oi !u suede"ii de !ând s=au inventat tan!urile)
8 Du$ dar au avut !u %inlanda$ răspunde Heide$ !are le ştie pe toate) Rei(entul de
draoni „DUelanda* le=a dat (ult de #ur!ă)
LandsverNul tri(ite o ra#ală prelună de (itralieră înspre !a(ioane$ !re"ând !ă
ne=a( adăpostit de !ealaltă parte a râpei) 4loanţele$ ur(ate de o dâră de #u($ (uş!ă din
!opa!i !u un "o(ot surd)
Două BA=R2 apar la !otitură) Stau strânse unul lână !elălalt$ !a dovadă !ă e!'ipaCele
lor sunt lipsite de eGperienţă) /eva (ai în spate$ vine !el (ai peri!ulos dintre ele$ un
Hu(+er 6B8<<) Trapa turelei se des!'ide şi un o#iţer !er!etea"ă !u atenţie pă(ântul)
8 :n Stars!'i Leitnant
PP
$ spune -orta) După !u( des!'ide turela înainte de a şti unde
sunte($ pro+a+il !ă e sătul de viaţă)
8 -oate !ă i=au spălat !o(uniştii atât de tare !reierul în!ât ni!i nu (ai ştie !u( îl
!'ea(ă$ e de părere Bivolul)
8 D=ar tre+ui să #oloseas!ă săpun prea tare la spălatul !reierelor$ #a!e 6i!uţul$ !u
serio"itate$ despiedi!ând puş!a=(itralieră)
8 4uraA şopteşte Bătrânul)
;e#ul plutonului ruses! şi=a îndreptat +ino!lul eGa!t în dire!ţia noastră) Trapele
!elorlalte tan!uri se des!'id şi ele) :n serent o+e" iese pe +rân!i din LandsverN)
8 Au şters=oA eG!la(ă el$ #urios) <=or #i tăiat Hro(oiului +ereata până a!u()
8 Să le #ie de +ine$ striă un o#iţer=pro!uror din pri(ul BA8R2)
6i!uţul îl în'ionteşte pe !o(isar$ !are a #ost din nou redus la tă!ere !u o +onetă
îndesată în ură)
8 Tovarăşii tăi nu par să te ai+ă la ini(ă) Aşa păţes! toţi oa(enii răi) >ţi s!uipă toţi în
PP -ri(=lo!otenent
!ap$ şi tu ni!i nu +ai de sea(ă)
/o(isarul îi arun!ă o privire u!iătoare)
Lo!otenentul ridi!ă +raţul şi (otoarele se opres!) /o(andanţii !elor patru tan!uri sar
Cos şi se îndreaptă spre !a(ioanele părăsite)
8 /âinii er(ani au turnat +en"ină peste ele$ dar n=au (ai apu!at să le aprindă$
spune lo!otenentul şi râde sonor)
8 Ai!i e +oneta Hro(oiului$ striă un !aporal$ ridi!ând +oneta verde a !o(isarului
Să speră( !ă=l vor !urăţa pe nenoro!it înainte de a pune noi (âna pe ei)
6i!uţul îl în'ionteşte din nou pe !o(isar şi dă din !ap în!uraCator)
8 Adevăraţi tovarăşi de=ai tăi$ nu=i aşa?
Bătrânul ridi!ă o (ină (aneti!ă) Leionarul în!uviinţea"ă din !ap şi se stre!oară
până la !el (ai apropiat tan!) -orta şi !u (ine tre+uie să ne o!upă( de ulti(ele două) Eu
(ă te( de Hu(+er$ aşa !ă=l ia -orta) Heide se târăşte înspre LandsverN$ iar +ătrânul dispare
în lăstărişul des$ î(preună !u restul plutonului)
6ai a( doar !âţiva paşi până la !el (ai apropiat BA8R2) Toate trapele sunt lar
des!'ise) Atâta vre(e !ât (ă apropii de el neo+servat$ nu va #i ni!i o pro+le(ă să arun!
(ina printr=una din ele)
Leionarul a aCuns la şenilele tan!ului său) Din două salturi$ aCun la al (eu şi arun!
în!ăr!ătura prinJ trapă)
EGplo"ia e înro"itoare) Su#lul (ă proie!tea"ă prin aer şi (ă i"+eşte de un !opa!
ros) O turelă de tan! s(ulsă se în#ie în pă(ânt$ în spatele (eu)
O Cu(ătate de o( e (ânCit de ea) -entru !âteva !lipe$ î(i pierd !unoştinţa)
6itralierele latră în Curul (eu) -lutonierul des!'ide #o!ul asupra !elor patru
!o(andanţi$ !are stăteau lână !a(ioane uluiţi) /u toţii dispar într=o (are de #lă!ări) A #ost
o idee +ună din partea lui -orta să î(+i+e !a(ioanele !u +en"ină)
8 Ee"i? îi spune$ Cu+ilând$ 6i!uţul !o(isarului$ în ti(p !e stă( lână epavele
în!inse) Du(ne"eul nostru er(an tot !u noi ţineA
8 D=o să vă (eară$ susţine !o(isarul$ !u în!ăpăţânare) 6ai aveţi în!ă de tre!ut de
(laştinile -ripietA
8 Eo( tre!e$ se laudă -orta) De=a( instruit î(preună !u !o(andourile spe!iale ale
ţânţarilor de (laştină)
8 <diotuleA şuieră !o(isarul)
Diale!tul său saGon ne sâ!âie enor() 4reor îl povăţuieşte să înveţe +ine er(ana
înainte de a aCune în #aţa /urţii 6arţiale)
8 Toţi saGonii sunt trădători$ !onsideră Heide$ dând să=l atină pe !o(isar$ !are evită
lovitura)
8 Lasă=l în pa!e$ porun!eşte Bătrânul) Eă puteţi pre"enta voluntari pentru plutonul
de eGe!uţie după !e=l va #i !onda(nat /urtea 6arţială)
8 ;i asta nu(iţi voi dreptate? eG!la(ă !o(isarul) Să !onda(ni un o( înainte !'iar
de a în!epe Cude!areaA
8 Da$ şi enul ăsta de dreptate l=a( învăţat de la por!ii tăi sovieti!i$ striă Bivolul$
#ă!ând un se(n +ine!unos!ut !u deetul la +ereată)
/o+orâ( de=a lunul povârnişurilor a+rupte şi traversă( #undul văii) Bătrânul ne
oneşte #ără (ilă) De vrea !ât (ai departe !u putinţă de ve'i!ulele distruse) E siur !ă au
păstrat per(anent leătura prin radio !u unitatea lor de +a"ă)
/ând se lasă întuneri!ul$ #a!e( popas şi dor(i( toată noaptea şi aproape toată "iua
ur(ătoare) >n depărtare$ pute( desluşi "o(otul pe !are=l #a! unităţile de se!uritate !are
piaptănă pădurea)
/o(isarul as!ultă atent$ !u o!'ii 'ol+aţi) Se aaţă şi de !ea (ai (i!ă speranţă) Du
a!!eptă #aptul !ă=l vo( o(orî înainte de a #i !apturaţi$ !'iar da!ă 6i!uţul îl #a!e să (iroasă
în!ontinuu !uţitul său lun şi as!uţit de luptă)
Tot !e e inutil e a+andonat$ pentru a ne putea (iş!a (ai repede) Be"na e atât de
roasă în!ât nu pute( vedea de!ât la !âţiva !enti(etri în #aţă) 6uş!'iul pe !are păşi(
a+soar+e ori!e sunet) -e unde (ărşălui( noi$ e o linişte desăvârşită) Di!i (ă!ar striătul
unei păsări sau oră!ăitul unei +roaşte)
6i=e tea(ă !ă i=a( pierdut pe !eilalţi şi$ pentru o !lipă$ (ă opres!) Bivolul se loveşte
de (ine şi de !ră!anul puştii=(itralieră)
8 La !e dra!uJ ai înţepenit aşa$ +ăiete? şopteşte el$ supărat) Arun!ă prostia aiaA
8 Bătrânul (i=a ordonat s=o iau !u noi$ răspund eu$ şoptit)
8 E un sadi! a#urisit$ "i!e Bivolul)
De deplasă( în linişte peste (uş!'iul ros) Ave( sen"aţia !ă (ere( pe !au!iu!)
Deodată$ (ă loves! de spinarea unui o()
8 6u*ic staraşit boro!
PR
+ striă el$ #urios)
%ără un !uvânt$ î(i în#i !uţitul de luptă în spinarea lui) S!oate o 'or!ăitură şi se
pră+uşeşte) >l înCun'ii din nou) >n ni!i un !a" nu tre+uie să alerte"e !elelalte santinele !are
tre+uie să (ai #ie prin preaC(ă)
8 <vanA îi şoptes! înro"it lui 4reor$ !are e în spatele (eu)
8 Santinela ruseas!ă şi=a în!'ipuit$ pro+a+il$ !=aş #i un tovarăş din apropiere)
Stă( întinşi pe +urtă$ tă!uţi !a şoare!ii$ în spatele !adavrului) Sâne !ald î(i !ure
peste (âini)
8 AleG$ !e s=a întâ(plat? vine o vo!e neliniştită din +e"nă)
4reor dispare în tu#işuri) Se aude un s!urt ţipăt înro"it) -e ur(ă e din nou linişte)
4reor i=a tăiat +ereata)
8 6urdară trea+ă$ şopteşte el$ şterându=şi !uţitul de pantaloni) /red !=a avut în el
sute de ăleţi de sâneA
8 AleG$ -iotr$ ţineţi=vă urileA urlă o vo!e răuşită din lăstăriş) ;tiţi +ine !ă por!ii ăia
de ne(ţi vin pe=ai!iA După !e=o( pune (âna pe ei$ puteţi urla !ât po#tiţi$ do+ito!ilorA
8 -e elA ordonă Bătrânul)
-orta şi Leionarul sunt în'iţiţi de întuneri!)
La s!urt ti(p după a!eea$ un urlet de roa"ă răsună în pădure) >n!ă unul) Se stine
într=o âlâitură prelună)
/u toţii ne lipi( de pă(ânt şi ne ţine( respiraţia)
8 9ia doi au î(puţit toată trea+a$ s!râşneşte Bătrânul$ în#uriat)
8 -oate !ă i=au tăiat (ai întâi (ădularul$ rânCeşte 6i!uţul$ tâ(p)
8 De=a vă"ut înainte de a apu!a să=i #a!e( de petre!anie$ eGpli!ă -orta$ răsărind din
tu#işuri) S=o ştere() /red !ă s=a au"it urletul ăla până la 6os!ova)
8 Oa(enii ar tre+ui să înveţe să se stăpâneas!ă atun!i !ând sunt o(orâţi$ de!lară
6i!uţul$ tare)
8 D=o să tre!eţi ni!iodată din!oloA a#ir(ă !o(isarul$ (aliţios)
8 Da!ă nu=ţi ţii ura în!'isă$ o să=ţi s(ul eu personal li(+a aia î(puţită$ #a!e -orta$
s!râşnind din dinţi)
8 4ata !u vor+a$ şi la dru(A porun!eşte Bătrânul) >ntreaa pădure tre+uie să #ie în
alar(ă din !au"a urletului)
-ăşi( în e!'ili+ru deasupra unei punţi înuste) Bineînţeles !ă Bivolul !ade în apă$ !u
un pleos!ăit in#ernal$ iar !ând 6i!uţul dă să=l aCute$ !ade şi el) /urentul râului e #oarte
puterni! şi ave( de #ur!ă până să=i s!oate( din apă) 6i!uţul ne s!apă de două ori) /ând$ în
!ele din ur(ă$ îl trae( la (al$ se năpusteşte asupra Bivolului)
8 Ai #ă!ut=o într=adins$ ră!neşte el !u o vo!e !are poate #i au"ită la distanţă de
Nilo(etri)
Leionarul e nevoit să=l linişteas!ă$ po!nindu=l !u (u!'ia pal(ei) /ând 6i!uţul e în
'alul ăsta$ e sinurul lu!ru pe !are i=l poţi #a!e) Bivolul ar tre+ui să se ţină un ti(p (ai la
distanţă) 6i!uţului i=ar putea veni ori!ând ideea de a=i vârî !uţitul în spate)
>n !ele din ur(ă$ aCune( pe (alul !elălalt) -ă(ântul din pădure e (ai uşor de
stră+ătut la pas) Deodată$ în #aţa noastră se aprinde o #lă!ăruie) Bătrânul se opreşte de par!ă
s=ar #i i"+it de un "id) %lă!ăruia apare din nou şi "ări( o #aţă palidă su+ o !as!ă ruseas!ă)
Se aude o +u#nitură surdă şi un ea(ăt sla+) Rusul a #ost le!uit pentru totdeauna de
o+i!eiul #u(atului)
-lutonul se adună din nou într=un şanţ$ din apropierea şoselei)
Bătrânul$ vi"i+il neliniştit$ des!'ide neîn!etat !ăpă!elul pipei sale şi=l în!'ide la lo!$
!u un (i! po!net$ un o+i!ei pe !are=l are !ând e înriCorat)
8 Ser'ei$ idi siuda+ vine +rus! o vo!e uturală din dire!ţie opusă) /âinii ăia
er(ani ori!u( nu tre! pe=ai!i)
8 Du #ii atât de siur$ se aude din Cosul şoselei) Tipii ăia !enuşiu=ver"ui sunt nişte
diavoliA /u ei nu ştii ni!iodată) Sper !a 6ai!a -re!istă din Ba"an să le tri(ită la toţi !iu(a
pe !ap)
PR @ărănoiule$ ai riCă$ (istreţuleA
8 Soldaţi de paieA Ra'aţi !u !entură la (iClo!$ (or(ăie 6i!uţul$ dispreţuitor) Dor(
în post$ aşa=i? Ar tre+ui î(puş!aţi) Săr(anul Stalin$ tre+uie să #a!ă ră"+oi !u ase(enea
unoaieA
8 Bleste(A înCură Bătrânul) Da!ă ne întoar!e($ vor da de noi$ şi totuşi nu pute(
ră(âne ai!i 8 îşi (ânâie ânditor +ăr+ia) Hai să (ere( înainte$ !a şi !u( a( #i de=ai
lor) Tre+uie să=i surprinde( şi să=i li!'idă( #ără "o(ot)
8 Du sunt (ulţi$ şopteşte Heide$ alt#el i=a( #i au"it)
Heide are dreptate) /ând soldaţii stau şi aşteaptă să se=ntâ(ple !eva$ e i(posi+il să nu
se produ!ă un oare!are "o(otI !areva şuşotind$ ar(e !io!nindu=se una de alta$ !ineva !are
să tuşeas!ă) Oa(enii de rând n=ar nu(i asta un "o(ot$ dar pentru o #or(aţie de luptă
eGperi(entată e su#i!ient !a s=o prevină)
De stre!ură( !u riCă din!olo de şosea$ !âte unul$ !u auto(atele preătite) :n
auto(at eGplodea"ă !'iar în spatele (eu) Si(t !ă=(i plesneşte !apul) -orta trae la !âţiva
!enti(etri de ure!'ea (ea)
:n urlet de roa"ă do(ină va!ar(ul)
Din +e"nă$ auto(atele s!uipă #lă!ări al+astre) Ra#alele violente ţin !âteva (inute$
apoi !o+oară$ peste pădure$ o linişte parali"antă) E !a şi !u( noaptea şi=ar în!orda au"ul în
ur(a urletului î(puş!ăturilor) Au"i( vo!ea răsunătoare a 6i!uţuluiI
8 Totu=n reulăA -atru păâni (ai puţin)
Tano e (ort) -ri(a ra#ală de auto(at i=a spart pieptul) L=a salvat pe Bătrânul$ !are
se a#la eGa!t în spatele său)
Stă( o !lipă în tă!ere lână silueta lui însânerată)
8 ;i=a ter(inat ulti(ul tanou$ spune -orta$ în!'i"ând o!'ii !adavrului)
8 ;i=(i pro(isese !ă (ă va învăţa să danse") A( au"it !ă=i !el (ai straşni! dans !u
o (uiere$ spune 6i!uţul$ aşe"ând (âinile lui Tano peste pieptul său s#âşiat de loanţe)
Heide oleşte +u"unarele lui Tano şi=i ia plă!uţele de identitate) O+ie!tele personale
vor #i tri(ise #a(iliei) Du sunt (ulte) Soldaţii din linia=ntâi sunt aproape întotdeauna
săra!iI ei !ule doar #ru!tele ne!a"ului şi=ale (orţii)
Spre est$ în dire!ţia lo!alităţii Ro"anii$ se ridi!ă o #la!ără$ !olorând !erul roşu=aprins)
E atât de departe în!ât nu aCune până la noi trosnetul î(puş!ăturii)
-e dru(ul pră#uit$ apar două şenilete$ 'urdu!ăind) %arurile lor sunt dire!ţionate înspre
(arinile dru(ului)
Tă!uţi$ ne lipi( de pă(ânt şi aşteptă( să trea!ă de noi) >i distine( !lar pe
in#anterişti$ în pi!ioare$ !u ar(ele preătite)
8 4enul ăsta de a!ţiune (ă nelinişteşte$ o#tea"ă -orta$ vârându=şi în ură un pu(n
de (ure) Aşa un pi!ni! şi=aCuni să înţelei !e tre+uie să si(tă un lup !are are pe ur(e o
'aită de oa(eni înar(aţi !u puşti de vânătoare)
8 Dervii te pot #a!e s=o iei ra"na$ eGpli!ă 6i!uţul$ !u serio"itate) A( a#lat=o de la un
do!tor pentru s!rântiţi$ de la Torau$ !ăruia i=a( dat o (ână de aCutor !a să #ie eGe!utat)
Spunea !eva despre o !'estie de=i "i!e insulină şi despre dia+eti!i$ !are ţi se suie=n !ap !ând
se sperie)
8 Da!ă=i adevărat !e spui$ însea(nă !ă ave( !u toţii dia+et de ani de "ile$ şi noi
'a+ar n=a( avut$ e de părere 4reor) Di!i nu (ai ştiu de !âte ori era să !rap de spai(ă)
Di(ineaţa târ"iu$ aCune( la !otul Horinului$ dar tre+uie să aşteptă( lăsarea
întuneri!ului înainte de a ne în!u(eta să=l traversă() Râul e #oarte lat) Ave( nevoie de !el
puţin două"e!i de (inute !a să vâsli( până din!olo$ opintindu=ne "dravăn)
4ăsi( +ar!a de !au!iu! unde a( lăsat=o) O despături( şi=o preăti( pentru u(#lare)
De tolăni( su+ tu#işurile dese şi (oţăi() -rintre pi!ături$ Cu!ă( "aruri şi (ân!ă( !âteva
!utii !u !onserve)
-orta ar vrea să #a!e( o !a#ea$ dar Bătrânul se opune) Ti(pul tre!e în!et !ând eşti
nevoit să stai deea+a) Aşteptă( lăsarea întuneri!ului) Du îndră"ni( să ne (iş!ă( prea
(ult$ de tea(a unor eventuale santinele as!unse de=a lunul râului) Terenul pare ol şi
pustiu$ dar în el se poate as!unde un +atalion între) :n !o(andou în spatele liniilor
ina(i!e nu=şi poate per(ite luGul de a deveni nepăsător ni!i o !lipă)
Deodată$ 6i!uţul saltă !apul şi as!ultă în!ordat)
8 /e se=ntâ(plă? întrea+ă Bătrânul neliniştit$ ridi!ându=se în !oate)
8 O !ireadă întreaă de păâni se îndreaptă în!oa!e$ (ur(ură 6i!uţul) Sunt pe puţin
o !o(panie$ şi vin !a şi !u( <sus i=ar (âna !u +i!iul din Te(plu)
8 Eşti siur? întrea+ă Heide$ nu prea !onvins$ punând (âna pe puş!a=(itralieră)
8 %ireşte !ă sunt siur$ răspunde 6i!uţul$ ţâ#nos) 6ă ştii tu pe (ine şi ure!'ile (ele
să ne înşelă( vreodată?
A!u( pute( au"i şi noi !eilalţi) O !oloană "dravănă e pe dru($ eGa!t pe dire!ţia în
!are ne a#lă( noi)
8 >(prăştiaţi=văA ordonă Bătrânul$ tăios) /a(u#laţi=vă !u !reni şi #run"e şi nu trae
ni(eni #ără se(nalul (eu)
A!u( distine( !lar "ornăitul ar(elor) Bidoane de apă se !io!nes! de !utii !u (ăşti
de a"e) Fo(otul trădea"ă o !oloană în (arş)
Sudoarea î(i şiroieşte pe #aţă) Dinţii î(i !lănţăne pre!u( !astanietele) Da!ă ne
des!operă$ n=ave( ni!i o şansă)
8 %ampaniia, pienie+ TCompanie, c"ntă+U
/'iar în #aţa noastră se apu!ă să !ânteI
Gi obiciala,
6ene u vie lubiti,
8i s chim ne )natis,
4 iosici curatis
4 dlia mene siti.
PS
După !e !o(pania !ântătoare a tre!ut de noi$ Bătrânul îi ordonă Leionarului să a#le
da!ă au #ost întărite santinelele de pe (alul râului)
>şi de"+ra!ă rapid vestonul$ dă la o parte toate ar(ele$ îşi vâră !uţitul de luptă în
!arâ(+ul !i"(ei şi dispare tă!ut în trestii) Tre! aproape două ore$ şi în!epe( să ne între+ă(
da!ă nu !u(va l=or #i în'ăţat ruşii$ !ând se întoar!e !u respiraţia tăiată)
8 La vreo trei"e!i de (etri pe (al în Cos e un do+ito! !are s#orăie într=o roapă$ ne
spune el$ s!uipând în râu) /eva (ai în!olo e în!ă unul !a el) ;i ăla s#orăie) A( #ă!ut un o!ol
prin pădure şi era !ât pe !e să (ă !io!nes! de un al treilea$ !u o puş!ă=(itralieră) 6erita
să=i #ie #urată) S#orăia atât de tare$ !ă=l au"eai de la distanţă) 6erde, alors, era( atât de
aproape de el$ !ă (=ar #i putut au"i şi=un (ăar surdA
8 ;i ăstora li se spune soldaţi$ o!ărăşte 6i!uţul$ !u dispreţ) Să s#orăie în post) Ar
(erita să li se taie +ereataA
8 Li!'idaţi=iA ordonă Bătrânul)
Două"e!i de (inute (ai târ"iu$ santinelele erau (oarte) Laţurile din !a+lu de oţel
sunt rapide şi tă!uteA
/u riCă$ dă( +ar!a la apă) /urentul e atât de puterni! în!ât ne poartă o +ună +u!ată
de dru( în Cos)
:n ră!net răuşit vine de pe (alul opus)
8 Stoi+ %toC
PQ
:n auto(at trosneşte #urios) @intaşul se distine !lar de (alul nisipos) -orta îl
o(oară !u o ra#ală s!urtă) Sări( din +ar!ă în !lipa în !are i"+u!nes! striăte de pe (alul pe
!are îl lăsă( în ur(ă)
8 3hermanschi, idi siuda+
Se aude i(ediat o po!nitură sea!ă şi o ra!'etă lu(inoasă ţâşneşte pe !erul nopţii)
Râul şi a(+ele (aluri devin sânerii)
De adăposti( îndărătul +ăr!ii$ până !ând se stine proie!tilul$ dar i(ediat o ra!'etă
de se(nali"are î(prăştie stele roşii şi ver"i peste !er)
Din spatele pădurii$ se ridi!ă o salvă întreaă de proie!tile)
8 /e dra!u au de ând? (ur(ură -orta$ înriCorat$ 'ol+ându=se la ploaia de lu(ină a
unei ra!'ete de se(nali"are)
Desu(#lă( rapid +ar!a şi=o î(pa!'etă() Ea tre+ui s=o luă( !u noi !a să tre!e(
Slu!iul) %ără +ar!ă$ n=a( ră"+ate ni!i!ând)
/o(isarul în!ear!ă să #uă$ dar -orta îl aCune din ur(ă şi=l trânteşte la pă(ânt) < se
strâne (ai tare laţul în Curul âtului) >l slă+ise( niţel$ dar iată dovada !ă ni!iodată nu
tre+uie să slă+eşti viilenţa în ti(pul luptei)
PS XX 6i=ai pro(isT /ă (ă vei iu+i veşni!KT Di!i!ând să nu iu+eşti pe altulT Să nu te uiţi la
altul$T Să trăieşti doar pentru (ine)
PQ /preşte+ Cine-i acoloC
8 Da!=aş #i în lo!ul lui$ (ai dera+ă (=aş lăsa o(orât ai!i$ spune Bivolul) Da!ă va
pune SD=ul (âna pe el$ îl vor #rie de viu în propria=i osân"ă)
8 Ave( ordineA spune Bătrânul$ s!urt) ;i le vo( du!e la îndeplinire înto!(ai) -e
ur(ă pot #a!e !u el !e vor) Di!i el nu i=a !ruţat pe O+erleutnant Stri!N şi pe !eilalţi doi)
Traversă( Slu!iul #ără pro+le(e şi$ după !e a( distrus +ar!a$ ne !ontinuă( dru(ul
rapid prin pădure)
>n ti(pul nopţii aCune( la (arinea (laştinilor) Bătrânul ordonă să trans(ite( un
(esaC /artierului eneral al rei(entului)
Heide preăteşte staţia de trans(isiuni) Se(nalul de re!unoaştere aCune i(ediat)
Sunte( aşteptaţi înapoi în !ursul ur(ătoarelor două"e!i şi patru de ore)
8 Tre+uie să ai+ă santinele pe=ai!i$ bien sur Kue si, spune Leionarul$ privind
!er!etător la pădurea deasă de trestii)
8 %ără=ndoială$ răspunde Bătrânul$ s!urt) -ăstraţi distanţa$ #ir=ar să #ieA De !âte ori să
v=o (ai spun?
-orta e în #runte$ !a de o+i!ei$ alături de urs) Deodată$ ridi!ă (âna$ #ă!ându=ne se(n
să ne opri()
%ără o vor+ă$ ne arun!ă( !u toţii pe pă(ântul (lăştinos) Broaştele oră!ăie asur"itor)
6or(olo!ii se "+enuie în apa ver"uie şi nă(oloasă) >n depărtare$ ţă!ăne o
puş!ă=(itralieră) De apropie( de linia #rontului)
8 Stoi+ %toC vine un striăt răuşit din #aţa noastră)
8 /ine dra!u=i ăsta? şopteşte -orta$ ţinându=se strâns pe lână urs$ !are îşi arată
!olţiiK +lana de pe !ea#ă i se "+ârleşte)
8 -arolaA /ine=i a!olo?
8 :n prieten !u vărsat de vânt din Leninrad$ striă -orta$ vesel$ în ruseşte)
8 -arolaA vine !u în!ăpăţânare din desiş)
8 A( uitat=o$ a(i!e$ n=o #i !u(va *ob tvoie matiC râde -orta$ sonor)
8 Din !e unitate eşti$ nesănătosule?
8 Tan!uri$ iu+itule$ striă -orta$ de răsună pădurea)
8 Rei(entul?
8 QS 4ardă$ râde -orta$ nepăsător)
8 Du(ele !o(andantului?
8 /olonel /urân!reier$ striă -orta spre el) Di!iodată n=a avut +unul=si(ţ$ diadia, să
se pre"inte în #aţa (eaA
8 Ridi!ă=te$ avorton leninrădean$ vor+eşti !a un #as!ist #inlande") S!arpină !erul$
prăpăditule$ !ă tri(it un lonţ prin tineA
-orta se ridi!ă$ re"e(ându=şi auto(atul de pă(ânt) Să traă din po"iţia în !are se a#lă
ar înse(na pură sinu!idere)
8 LinişteA îi şopteşte el lui Rasputin) Ta!iA ,os$ CosA
:rsul pri!epe şi se lipeşte de pă(ânt îndărătul +olovanului)
8 >naintea"ă$ arătare ne+ună$ striă santinela invi"i+ilă)
-orta #a!e în!et doi paşi înainte)
8 AleGis$ (iş!ă=ţi #undul în!oa!e$ striă santinela) E ai!i un ne'io+ de tan!'ist din
rei(entul tău !are ni!i (ă!ar nu ştie !u( îl !'ea(ă pe !o(andant) Tu tre+uie să=l ştiiA
-orta stă pe lo! !u (âinile deasupra !apului)
:n auto(at latră) /ine a tras$ asta n=a a#lat=o Bătrânul ni!iodată)
-orta !ade #ulerător pe lo!ul în !are se a#lă)
8 3hermanschi, ghermanschi, se aud ţipete isteri!e din toate dire!ţiile şi se
de!lanşea"ă o #urtună de î(puş!ături)
Leionarul s!oate un ţipăt as!uţit şi !ade) :(ărul său drept a #ost s#âşiat) E lovit şi la
ât$ şi sânele ţâşneşte !a dintr=o #ântână arte"iană)
E nevoie de toate +andaCele (ele şi de ale lui pentru a opri 'e(oraia)
6i!uţul şi Bivolul se năpustes! înainte !a nişte avalanşe$ !u puştile lor (itralieră la
şold)
Rasputin are i(presia !ă lui -orta i s=a întâ(plat !eva) /u un urlet săl+ati! de #urie$
se năpusteşte înainte !u toată #orţa şi$ pur şi si(plu$ spul+eră o santinelă ruseas!ă)
-ădurea (işună de ruşi) De retrae( spre (laştină$ trăând !ât pute( de repede)
Se lasă noaptea) Ra!'ete lu(inoase ţâşnes! pe !er$ eGplodând !u un po!net se!
deasupra vâr#urilor !opa!ilor) -ădurea e lu(inată !a "iua)
Arun! o renadă de (ână pe lână -orta$ !are "a!e întins su+ în!ru!işarea de #o!uri a
două puşti=(itralieră) /ade drept într=unul dintre !ui+uri şi puş!a e arun!ată în aer) 6uniţia
eGplodea"ă !u un urlet prelun)
De pre!ipită( înainte) Rasputin e !a tur+at) /apul şi pieptul îi sunt s!ăldate în sâne)
Loveşte şi (uş!ă trupurile (utilate)
>n !ele din ur(ă$ s!ăpă()
>l târâ( pe Leionar după noi pe o #oaie de !ort) A pierdut atât de (ult sâne$ în!ât
nu se (ai poate ţine pe pi!ioare) 6ai tot ti(pul e #ără !unoştinţă) /ând îşi revine$ e(e
s#âşietor) /rede !ă i=a #ost s(uls +raţul) Du aCută la ni(i! să=i arătă( !ă +raţul e în!ă la
lo!ul lui) Dar are noro!) 4lonţul eGplo"iv i=a lovit ar(a) Da!ă i=ar #i lovit u(ărul în plin$
i=ar #i "+urat tot +raţul)
Odată aCunşi în (laştini$ ne pute( odi'ni puţin) De apasă o linişte a(eninţătoare) Du
pute( pri!epe unde au dispărut ruşii$ dar nu pot #i prea departe) Du au"i( de!ât oră!ăitul
+roaştelor)
8 Tre+uie !ă sunt (ilioane de rââitoare din alea$ spune -orta$ şoptit)
8 4ălăioase !reaturi$ (ur(ură 4reor drept răspuns)
O ra!'etă lu(inoasă se înalţă #luierând) De !ul!ă( rapid în trestii şi tă!e( !a
pă(ântul) >ntr=o ase(enea lu(ină$ se poate vedea şi !ea (ai (i!ă (iş!are) Dar ursul
devine neliniştit şi se ridi!ă pe la+ele dindărăt)
:n auto(at latră) Rasputin urlă săl+ati! şi se pră+uşeşte)
-orta ţâşneşte înainte$ #ără să ia în sea(ă loanţele) :rsul plâne !a un !opil) O parte
din !ap i=a #ost s(ulsă) >i line tandru #aţa lui -orta$ se 'e(uieşte şi (oare)
>n!ă două ra!'ete lu(inoase se înalţă şovăielni!$ dar "o(otul piere în!etul !u
în!etul)
8 <van va plăti pentru asta$ s!râşneşte -orta) O să=i tai +ereata #ie!ăruia dintre
ne(erni!ii ăia #ără Du(ne"eu pe !are=i voi întâlni de a!u( înainte)
Di!i unul dintre noi nu spune ni(i!) >l înţelee() Tot plutonul aCunsese să=l
îndrăeas!ă pe urs) >l trae( după noi pe o #oaie de !ort) E reu$ dar ne des!ur!ă() Du
suportă( să=l lăsă( în ur(ă$ !a pe atâtea unoaie ale unui !â(p de luptă)
-uţin (ai departe$ în ur(a noastră$ răsună !o(en"i aspre şi trosnes! ar(e auto(ate)
Se pare !ă a!eştia în!ear!ă să=şi #a!ă !uraC urlând şi trăând !u ar(ele) E o prostie din
partea lor) Du #a! de!ât să ne de"văluie nouă po"iţia în !are se a#lă)
8 Tre+uie să aCune( !ât (ai !urând la !ărarea prin (laştină$ spune Bătrânul$ o+osit
şi des!uraCat)
8 Sper !ă n=a( tre!ut de ea$ #a!e 4reor$ înriCorat)
>n ur(a (orţii lui Rasputin$ -orta e !u (oralul la pă(ânt) S=a "is !u vor+ăria lui
o+işnuită) Di!i (ă!ar nu răspunde la între+ări) Se du!e în!ontinuu la urs şi=i (ânâie +lana
drăăstos)
8 Tre+uie să=l s!oate( din starea asta înainte s=o ia ra"na$ spune Bătrânul)
8 O +u!ată de (uiere îl le!uieşte i(ediat$ #a!e 6i!uţul$ !are n=are alt!eva în !ap)
>n !ele din ur(ă$ ăsi( !ărarea !are tre!e prin (laştină) Se leaănă su+ pi!ioarele
noastre pre!u( o +ar!ă pe valuri) Ai!i tre+uie să #ii eGtre( de atent) Alune!i şi !a"i în
(laştină$ şi s=a "is !u tine) >n !âteva se!unde$ (âlul verde şi +ol+orositor se va în!'ide
deasupra ta) -entru totdeaunaA
8 Opriţi #o!ulA Strâneţi rândurileA vine o vo!e uturală din spatele nostru) -or!ii ăia
de ne(ţi n=au putut aCune prea departe)
F+oară ra!'ete lu(inoase$ !a nişte (i!i !o(ete$ pe deasupra pădurii şi a (laştinilor)
O puş!ă=(itralieră slo+o"eşte o ra#ală prelună de undeva$ dindărătul nostru)
Leionarul îşi revine şi s!oate un ţipăt as!uţit)
4reor îi astupă repede ura !u pal(a$ dar e prea târ"iu) Tre+uie să=l #i au"it)
8 A!oloA >nainteA -rindeţi=i viiA
Deşuru+e" !ăpă!elul !âtorva renade şi=(i veri#i! ToNarevul) Eoi avea nevoie de el
pentru (ine) Di!i unul dintre noi nu vrea să !adă viu în (âinile ruşilor) ;ti( !e ne aşteaptă
în spatele liniilor în uni#or(a ina(i!ului)
6i!uţul îl saltă pe Leionar în spinare) 6ere (ai repede de!ât da!ă l=a( trae după
noi) Tre+uie să ave( riCă să nu=l po!ni( de vreun o+sta!ol)
O porni( în pas alerător pe !ărarea (iş!ătoare)
8 Du(ai prin (laştină puteau s=o ia$ vine un striăt din ur(ă) -lutonul lui Do+roşin
#or(ea"ă un lanţ !u ar(eleA >nainte$ (arş$ puturoşilorA
Bătrânul ridi!ă pistolul de se(nali"are deasupra !apului şi trae i(ediat două
proie!tile !onse!utiv) -e !er strălu!es! învăpăiate şase stele porto!alii$ !are se pot vedea de
la Bilo(etri distanţă)
8 ,osA ne porun!eşte) Dar deCa se aude un "o(ot !a al unui tren lun de (ar#ă
onind printr=un tunel)
O (itralieră rea latră #urioasă$ dar răpăitul ei e îne!at de înro"itoarea eGplo"ie a
pri(elor o+u"e) -ădurea şi (laştinile sunt răs!olite şi ridi!ate într=un "id de #o!) Oţel şi
pă(ânt ţâşnes! în sus înaintea noastră) /opa!i întrei "+oară pre!u( suliţele prin vă"du')
Bătrânul a tri(is se(nalul în aer !on#or( planului) E un spe!ialist în do(eniul ăsta)
8 O dată au #ost şi ei pe #a"ă$ laudă 4reor artileria)
4rupa noastră se urneşte înainte) Tre+uie să ne (enţine( în #aţa +araCului de o+u"e
ni(i!itor pentru a reuşi să aCune( înapoi)
8 >n !urând vei #i a!asă$ #răţioare$ rânCeşte 6i!uţul$ !u răutate$ în'iontindu=l pe
!o(isar în !oaste !u auto(atul) Or să=ţi taie +oaşeleA Lui Adol# nu=i pla! li!'elele de=alde
tine !are=o pun !u #etele în stilul o+işnuitA
8 Adol# 'a+ar n=are !e=i aia$ spune 4reor$ rosolan) A lui s=a oprit din !reştere de
pe !ând avea şapte anişori)
8 A( au"it !ă se slo+oade în ti(p !e se 'ol+ea"ă la #otora#ii por!oase$ pe !are i le
tri(ite din S!andinavia$ în !olete de /ru!e Roşie$ un a(i! din -artid$ "+iară 6i!uţul vesel)
8 4uraA îl repede Bătrânul$ a!ru) >n!ă n=a( aCuns înapoi)
8 >(puş!aţi=(ă$ i(ploră LeionarulA Du (ai pot să îndurA
8 O să ţi se !er!ete"e !ăpăţâna !ând ne=o( întoar!e$ prietene$ spune 6i!uţul)
Ori!u( intri în spital) O să te înveseleas!ă ăia i(ediat) /ând o să stai tolănit pe=a!olo şi o
să=ţi pudre"e !urul păsărelele alea în 'alate al+e din BD6A
O +aterie de „ori ale lui Stalin* îşi s!uipă ra!'etele) E o sen"aţie !a şi !u( !'iar
(ie"ul lu(ii ar eGploda su+ noi) O porţiune de pădure e pur şi si(plu rasă)
Artileria er(ană !ontinuă să traă î(prăştiat asupra po"iţiilor ruseşti$ pentru a ţine
in#anteria lor pitită în tranşee şi a ne aCuta pe noi să traversă( linia #rontului) Ruşii
ripostea"ă) Du tra doar !u „orile lui Stalin*$ !i şi !u artileria rea)
Eălătu!i roşi de sul# ne s#âşie şi ne rod âtleCurile şi plă(ânii) -utoarea TDT=ului ne
#a!e reaţă) Eo(ită() Ave( sen"aţia !ă sunte( suru(aţi de du'oarea pătrun"ătoare a
eGplo"i+ililor)
:n o+u" vine şuierând şi pă(ântul ţâşneşte înspre !er) 6ii de #ărâ(e de oţel în!inse
ţiuie prin aer)
Eu (ă du! de=a +er+elea!ul într=o roapă de o+u" #ier+inte şi #u(eândă) 4âtleCul (ă
arde$ nasul (i=l si(t !a pe o rană des!'isă) E !a şi !u( toţi de(onii iadului au #ost slo+o"iţi
deodată şi în!ear!ă să întoar!ă pă(ântul pe dos) /opa!i$ pă(ânt$ pietriş$ !oli+e 8 toate
sunt a"vârlite înspre înălţi(i$ se pră+uşes! şi sunt a"vârlite din nou)
>n dru(ul lui spre un adăpost$ 6i!uţul înş#a!ă un (i! +urdu# din piele de la un
!adavru) Alune!ă pe #undul ropii de o+u"$ într=o avalanşă de nă(ol şi adul(e!ă$ +ănuitor$
!onţinutul +urdu#ului)
8 A'aA EGtras de pişat de târ#ă tur!oai!ăA anunţă el$ !unos!ător) Tot e (ai +un de!ât
ni(i!) L/u o rââitură prelună dă +urdu#ul (ai departe)M /erule$ !e lovitură de !io(a pe
spinarea ve!'ii (ele (ândrii patrioti!e$ de!lară el) Du eGistă alt Du(ne"eu de!ât
4er(ania$ şi Adol# e pro#etul eiA
8 O să ţin (inte asta$ striă Heide indinat) Spân"urătoarea naţional=so!ialistă va
tre(ura de plă!ere !ând te vei leăna în eaA
4lo+uri roşii de lu(ină stră+at întreul #ront$ tri(iţând stele su+ !erul întune!at)
O+u"ele vin în!oa!e într=un +araC$ ţesut strâns$ !a un "id de #lă!ări şi oţel ţâşnind din
pă(ânt) Lu(ea eGplodea"ă$ (ii de vul!ani iau naştere în!ontinuu)
Aple!aţi$ aleră( înainte$ străpune( po"iţiile de#ensive ale ina(i!ului$ arun!ă( în
ur(ă renade de (ână) -uşti=(itralieră răpăie) :n lun şir de (ine de +araC sare în aer) -e
ur(ă aCune( la ulti(a porţiune a (laştinilor)
O u(+relă de paraşute lu(inoase !o+oară în!et înspre pă(ânt$ lu(inând noaptea !a
şi !u( ar #i o "i senină de vară)
8 4di siuda ciaroşco, ghermanschi
P1
, se aude din ur(ă)
P1 Jeni#i încoace repede, nem#ilor+
/unos! (laştinile şi sunt eGa!t pe ur(ele noastre) Asta e !alea pe !are vin atun!i !ând
!ule pri"onieri)
Bătrânul se opreşte$ su#lând din reu$ şi=şi ţine (âna la ini(ă) E aproape s#ârşit) Dar e
şi (ult (ai în vârstă de!ât noi !eilalţi)
8 4renadeA >n (utrele lorA >ndată !e))) îşi arată))) #eţele +leste(ate))) dintre trestii)))$
â#âie el ordinul)
Arun! pri(a renadă$ însă eGplodea"ă în (laştină şi nu produ!e ni!i o pau+ă)
-orta se adăposteşte îndărătul trupului ursului (ort) 64=27=ul latră #urios) Ra#ale
s!urte şi +ine dire!ţionate se în#i în ur(ăritorii din #runte$ a"vârlindu=i în (âl)
Arun! o nouă renadă$ !are eGplodea"ă în (iClo!ul unui rup ina(i!)
:rlete de roa"ă s#âşie aerul)
-orta tri(ite o ra#ală se!erătoare înspre soldaţii adunaţi în păpuriş)
De retrae( puţin !âte puţin) Aleară 8 întoar!e=te 8 trae 8 aleară 8 întoar!e=te
8 trae)
O s!'iCă de o+u" i=a s#âşiat +raţul !o(isarului şi sânele îi şiroieşte pe (ână) Di(eni
nu se o!upă de el) Ori!u( îl vor spân"ura)
De preăti( pentru ulti(a porţiune)
To!(ai (ă săltase( pe Cu(ătate deasupra ridi!ăturii de pă(ânt$ !ând Bătrânul s!oate
un ţipăt s!urt şi alune!ă înapoi) >nro"it$ (ă aple! asupra lui)
Arată rău) Spinarea îi e o rană însânerată) /arne s#âşiată$ "drenţe de uni#or(ă$ oase$
piele şi sâne) >şi ridi!ă privirea spre (ine$ !u un uşor "â(+et pe +u"e)
Aprind o ţiară şi i=o pun în ură)
Heide sare lână noi$ s!oţându=şi$ din (ers$ +andaCele de pri(=aCutor) -e ur(ă -orta)
O+loCi( rana !ât pute( de +ine şi=l purtă( între noi) De=a+ia +ăă( de sea(ă #o!ul
!on!entrat al in#anteriei)
8 O să=l tai #âşii pe !o(isarul ăla nenoro!it$ urlă 6i!uţul$ tur+at) Totul e nu(ai din
vina lui$ trădător î(puţitA
8 Să=l du!eţi viu înapoi$ e(e Bătrânul$ îndurerat) Heide$ tu răspun"iA
Bătrânul ştie el !e #a!e) Heide e un s!lav al reula(entului) 6ai dera+ă s=ar lăsa
s#âşiat de loanţe de!ât să nu dea as!ultare înto!(ai unui ordin)
Deodată$ apar în Curul nostru !ăşti #a(iliare şi +lu"e de !a(u#laC al+en=ver"ui) >nspre
noi se întind (âini !are ne aCută să intră( la adăpost)
8 6ai!ă -re!istă din Ba"an$ a( reuşitA e(e -orta$ şi se trânteşte pe #undul tranşeei)
Di se o#eră sti!le !u apă$ între +u"ele !răpate ne sunt vârâte ţiări aprinse) Eestea
!ir!ulă !a #ulerul de=a lunul liniilor)
8 S=au întors şi l=au adusA
6edi!ul rei(entului se o!upă personal de Bătrân şi de Leionar) Sunt duşi i(ediat
în spatele po"iţiilor$ atât de repede în!ât a+ia apu!ă( să ne luă( ră(as=+un de la ei)
Bar!elona preia !o(anda plutonului şi sunte( !u toţii (ulţu(iţi de aleere) Du=l va
putea înlo!ui ni!iodată pe Bătrân$ dar are eGperienţa ne!esară pentru un +un !o(andant de
pluton)
/o(isarul e dus dire!t la /artierul eneral al rei(entului$ unde îl aşteaptă
neră+dători doi o#iţeri din SD) :nul dintre ei$ Stur(+ann#&'rer .al"$ dă dru(ul unui şuvoi
de înCurături la adresa lui şi=i repede un pu(n în #iură)
O+erst HinNa se pune între ei)
8 Eu !o(and ai!i$ Stur(+ann#&'rer$ spune el$ tăios$ î(+rân!indu=l înapoi pe o#iţerul
SD)
8 Fău? şuieră .al") Da!ă nu sunt reşit in#or(at despre a!est !a"$ pri"onierul e un
!o(isar politi! şi un de"ertor din Rei!'sHe'r
RO
) /u alte !uvinte$ a!easta e o !'estiune
politi!ă şi nu pre"intă o prea (are i(portanţă (ilitară)
8 Ar putea #i privită pro+le(a şi din pun!tul ăsta de vedere$ #a!e !olonelul HinNa$
şovăielni!)
8 De!i ne=a( înţeles? "â(+eşte Stur(+ann#&'rerul$ re!e) -ri"onierul e în !ustodia
RSHA$ aşa !ă î(i voi asu(a eu a!eastă$ responsa+ilitate şi (ă voi întoar!e !u el la Berlin)
8 >(i pare răuA -ri"onierul ră(âne ai!i până !ând voi pri(i un ordin s!ris din partea
superiorilor (ei în leătură !u predarea lui)
RO Rei!'sHe'r 8 Ar(ata er(ană în anii ur(ători Tratatului de la Eersailles L01018
013PM.
8 A( ai!i un ast#el de ordin$ Herr O+erst$ şi vreau să văd !ă=i daţi as!ultare$ striă
.al"$ triu(#ător)
8 A!!ept ordine nu(ai din partea 4eneralului=/o(andant sau a /o(andantului
Ar(atei a P=a -an"er$ a#ir(ă O+erst HinNa$ +rus!)
8 -rin asta tre+uie să înţele !ă re#u"aţi să ne în!redinţaţi a!est pri"onier? întrea+ă
SD=istul$ a(eninţător$ #ă!ând un pas spre HinNa)
8 6=aţi înţeles !ore!t$ Stur(+ann#&'rer$ "â(+eşte HinNa$ aşe"ându=se uşor pe
(arinea (esei)
8 Eă daţi sea(a$ Herr O+erst$ !ă a#a!erea asta vă poate !osta s!u(p? s!râşneşte
.al"$ roşu la #aţă !a un !ur!an)
8 /onsider !ă puteţi lăsa în sea(a (ea lu!rul ăsta$ răspunde$ HinNa$ aprin"ându=şi
liniştit un tra+u!)
O#iţerul din SD îşi (uş!ă +u"a) E !lar !ă de=a+ia se poate stăpâni$ dar ştie !ă$ pentru
(o(ent$ nu poate tre!e peste !uvântul lui HinNa)
>şi #ăăduieşte în sinea lui să se o!upe destul de !urând de o#iţerul ăsta în!'ipuit din
.e'r(a!'t) Du e departe "iua în !are toată puterea va #i în (âinile Rei!'s#&'rerului SS)
8 >(i per(iteţi să=l intero'e" pe pri"onier?
8 DuA
8 Eă daţi sea(a !e spuneţi? întrea+ă .al"$ uluit) Aveţi de ând să sa+otaţi (un!a
Servi!iului de Siuranţă?
8 Da!ă î(i adu!eţi un ordin în reulă se(nat de 4eneralul=/o(andant$ (ă voi pune
îndată la dispo"iţia voastră)
8 %iţi în!redinţat !ă vă voi adu!e un ordin se(nat !u( tre+uie$ "â(+eşte$ peri!ulos$
o#iţerul SD$ trăându=şi în!et (ănuşile) Eeţi (ai au"i de noi$ Herr O+erst$ şi n=ar #i eG!lus
să=l însoţiţi pe pri"onier !ând va #i luat) >n !lipa de #aţă$ puteţi #i !onsiderat un o#iţer !are a
în!er!at să î(piedi!e (un!a Servi!iului de Siuranţă)
Se răsu!eşte spre pri"onier$ !are stă în!adrat de doi ardieni din -oliţia (ilitară)
8 Te vo( spân"ura de două"e!i de ori până !ând o să !rapiA Te vo( #a!e să !erşeşti
(oarteaA S!uipă !u ură în #iura !o(isarului)
-u(nul !o(isarului ateri"ea"ă în (iClo!ul trăsăturilor #ine ale o#iţerului SD şi în !lipa
ur(ătoare sânele îi ţâşneşte din nasul spart)
Trei î(puş!ături răsună$ una după alta) /o(isarul !ade la podea$ 'or!ăind) De su+
!orpul său$ se lăţeşte o +altă (are de sâne)
-entru o !lipă$ do(neşte o !on#u"ie enerală) -oliţiştii (ilitari şi=au s!os pistoalele$
dar nu se pot de!ide în !ine să traă)
O+erst HinNa a ră(as în a!eeaşi po"iţie$ leănându=şi nepăsător un pi!ior) AdCutantul
îşi aprinde o ţiară şi se apu!ă să su#le inele de #u( spre tavan)
8 Lo'se$ eşti !el (ai (are idiot în !i"(e$ ţipă Stru(+ann#&'rerul .al" !ătre
însoţitorul său) De !e dra!u a tre+uit să=l î(puşti pe !o(unistul ăsta? /e=o să le spun ălora
de la Berlin?
8 Eventual$ !ă SD Haupststur(#&'rer Lo'se a li!'idat un pri"onier preţiosA
"â(+eşte O+erst HinNa$ a(a+il$ aranCându=şi (âne!a oală a uni#or(ei)
8 Asta se va raporta$ Lo'se$ ţipă .al"$ tur+at) Eşti de (ultă vre(e în SDA >ţi va #i
înăduit să trai$ te asiur) Dar o vei #a!e în +riada lui DirleHaner$ şi vei în!epe de Cos de
totA
-lea!ă #ără să=şi ia ră(as=+un)
O oră (ai târ"iu$ !o(isarul e înropat la (i!ă distanţă$ în pădure) >n pă(ânt e în#iptă
o s!ândură !u nu(ele său)
/amenii vor căuta să vadă întotdeauna numai păr#ile bune ale tuturor lucrurilor,
care, ele însele, nu se vor schimba.
<osi# Stalin !ătre 6olotov$
iulie8013S
(nchisoarea de tran)it de la /smita, situată la cinci Ailometri distan#ă de oraşul Cita,
e cunoscută ca !iind cea mai sigură$ închisoare din lume. (n orice ca), e cea mai sumbră
şi mai sinistră închisoare, construită din beton cenuşiu. De !apt nu e o închisoare în sens
strict, în care pri)onierii să-şi e;ecute sentin#ele, ci o placă turnantă pentru masa imensă
de !iin#e omeneşti care se scurge încoace, din toate închisorile din ?usia, pentru a lua
calea Siberiei.
'a /smita, pri)onierul îl înt"lneşte pentru înt"ia oară pe cel mai mare v"nător de
oameni al lumii, micu#ul şi )"mbitorul soldat siberian de convoi, cu temuta nagaică
at"rn"ndu-i peste umăr. Cel mai adesea, e îmbrăcat într-o manta care- i a*unge p"nă la
gle)ne şi poartă o căciulă că)ăcească albă, înaltă, av"nd creştetul purpuriu şi, prinsă de
ea, o cruce verde. (n ciuda staturii sale mici, are în el ceva înspăim"ntător. De-a
curme)işul pieptului, îi at"rnă un %alaşnicov, cu tamburul său rotund plin cu gloan#e.
(ntr-o parte, are o sabie că)ăcească în teaca ei din piele neagră. (n !a#ă, în dreptul
stomacului, sp"n)ură un toc negru, deschis, din care apare patul unui nagan. &istolul e
prins de un şnur alb, care trece prin ambii epole#i şi cade pe piept.
C"nd pri)onierii a*ung la Cita, sunt da#i în custodie acestor bărba#i mărun#i, cu
crucile lor ver)i pe căciulă. &entru cei mai mul#i, aceasta e o e;perien#ă cutremurătoare. (n
trenurile de pri)onieri pentru Cita, solda#ii aveau voie să-i lovească doar la ordinul unui
o!i#er, dar micu#ii bărba#i cu cruce verde pot !olosi temuta nagaică pe propria răspundere.
(ndată ce au semnat pentru primirea pri)onierilor, nagaica începe să ş!ichiuie prin aer,
semăn"nd teroarea pe unde se abate. (nainte de a a*unge convoiul la /smita, cei mai slabi
au !ost omor"#i, în chinuri.
Ce se înt"mplă în interiorul )idurilor închisorii de tran)it nu ştie nimeni cu preci)ie.
(nsă pri)onierii sunt aduşi, pe orice cale, la o supunere animalică. Atunci c"nd
pleacă, transporta#i pe sute de sănii, trei săptăm"ni mai t"r)iu, toată via#a le- a pierit de*a
de pe chipuri.
Aceşti solda#i- poli#işti mărun#i au a*uns celebri de c"nd marele deşert al Siberiei a
devenit cel mai mare centru de e;terminare al lumii.
Cel pu#in patru milioane de pri)onieri de ră)boi germani au trecut prin Cita şi au !ost
educa#i$ la /smita, sub plesniturile muşcătoare ale nagaicăi, înainte de a !i trimişi în
minele de pe cursul r"ului %ol"ma, din Siberia, sau în lagărele care )ac risipite peste
8ovaia 5emlia. 8umai un procent !oarte mic dintre ei s- au mai întors în 3ermania după
ră)boi.
A %OST /R<69?
Haupt#eldHe+el Blat" s=a aventurat în linia #rontului pentru a veri#i!a el !onsu(ul de
(uniţie$ pe !are îl !onsideră prea (are) Du e (ulţu(it în eneral de starea dis!iplinei de
!are dau dovadă oa(enii din linia întâi) S=a plâns la DS%O$ !are$ spre oroarea lui$ i=a
ordonat să inspe!te"e !o(andoul de tranşee)
Fiua în !are Blat" aCune pe #ront e !u desăvârşire liniştită) Se loveşte (ai întâi de
!âţiva dintre !ei (ai uşor răniţi !are stau întinşi într=o adân!itură din teren)
8 Si(ulanţi nenoro!iţi$ urlă el) O să vă în!in !ururile în aşa 'al în!ât veţi putea
prăCi ouă pe ele) A#ară$ (arş$ (arş$ pui de !ioarăA >i oneşte prin tranşee$ îi pune să ţopăie
înainte !u enun!'ii îndoiţi şi !u puştile în (âinile întinse şi să se târas!ă pe peri!uloasele
porţiuni des!operite) >n (od !iudat$ în a!eastă di(ineaţă$ nu sunt lunetişti)
8 :nde sunt toţi lunetiştii ăia si+erieni? ţipă Blat"$ triu(#ător) Du(ai (in!iuni)
Rapoarte #alsi#i!ate şi (in!inoase$ dar pe (ine nu (ă pă!ăliţiA O să a#laţi voi !ine suntA E
ti(pul să pune( la !ale !âteva !onsilii de ră"+oi pe=ai!iA
Sânele (usteşte prin +andaCele răniţilor) /ând unii !o(andanţi de pluton
protestea"ă$ sunt repe"iţi tăios)
8 -entru (ine$ rănit e !el!are nu (ai poate (iş!aA Tot restul e si(ula!ruA Sâne$ aţi
spus? >n vre(urile de de(ult$ +olnavilor li se lua sâne) Era sănătos) Aşa şi astă"i) -rea
(ult sâne îl #a!e pe soldat leneş)
/eva (ai târ"iu$ se 'otărăşte să inspe!te"e !ui+urile avansate de (itralieră) /u puţin
noro!$ poate des!operi şi=o #aptă ravă !are să ne!esite !onda(narea la (oarte)
>n !ele din ur(ă$ aCune la (itralierele rele de !o(panie din po"iţiile avansate) De la
distanţă$ aude un s#orăit răsunător) Tre(ură de în!ântare şi Cu+ilea"ă la ândul !ă va aresta
santinela ador(ită)
-re!aut$ se !aţără peste palisadele de pă(ânt şi se rostooleşte în tranşeea înustă de
!o(uni!are) -e #undul tranşeei "a!e santinela$ 'e(uită !a un !âine ud) Du nu(ai !ă
doar(e$ dar a avut şi o+ră"ni!ia să se înveleas!ă într=o şu+ă din +lană de (iel şi să=şi pună
su+ !ap o pernă al+astră !u pu#)
De (itraliera rea atârna o +u!ată de !arton pe !are stă s!ris$ !u litere (ari şi
neînde(ânati!eI
DRA49 DO6D:LE HA:-T%ELD.EBEL$
E9 RO4 TRE/E@< >D L<D<;TEA
D: DERAD,A@< >DA<DTE DE ORA 03$OOA
E9 6:L@:6ES/ %R:6OS$ DO6D:LEA
AL EOSTR: -REAS:-:S SERE<TOR$
OBER4E%RE<TER .OL%4AD4 /RE:TF%ELDT)
Blat" nu ştie da!ă să urle sau să plână) Alee pri(a variantă$ ar(a veri#i!ată şi
!onsa!rată a #ie!ărui su+o#iţer !are nu ştie !e să #a!ăI !ontinui să urli !ât de (ult şi până la
ur(ă îţi vine vreo idee)
6i!uţul !rapă un o!'i şi=şi du!e deetul la +u"e)
8 Hei$ în!etea"ă !u urletul$ o(uleA Du ve"i !ă=n!er! să tra un pui de so(n?
8 Dor(i în postA striă Blat"$ !u o vo!e !are se #râne de !âteva ori de (ânie)
8 Se=nţelee !ă dor(A /e=i rău în asta? 6i!uţul "â(+eşte !u toată ura)
8 Re!unoşti$ în #aţa (ea$ !ă dor(eai în ti(pul servi!iului de santinelă?
8 ;i de !e nu? Dor(ea(A ;i visa( !eva #ru(os) Se #ă!ea !ă Haupt#eldHe+elul era
aăţat în sâr(ele de=a!olo din „ţara ni(ănui* şi noi trăea( în el !u puş!a) De #ie!are dată
ne 'ol+a( la tine !u( ţopăiai !a un puri!eA ;tii tuA
8 Dor(itul în post te va !osta !apul$ +ăieţaşA striă Blat"$ triu(#ător) Ridi!ă=te în
pi!ioareA Eşti arestatA Du #a!e( tevatură (ultă pentru por!i !a tine$ /reut"#eldt$ vei #i
Cude!at după pro!edura de urenţă !ând ne vo( întoar!e la !o(panie$ iar doi din !ei trei
Cude!ători vo( #i eu şi o#iţerul=!o(andant) Eei #i î(puş!at$ /reut"#eldt$ ţi=o arantă( noiA
8 De !e spune Haupt#eldHe+elul în!ontinuu „noi*? 6ai sunt şi alţii !a tine? Tot aşa
nişte poa(e?
8 Aşteaptă nu(ai$ por!uleA "+iară Blat"$ siur pe el)
8 Da!ă Haupt#eldHe+elul e sătul de viaţă$ îl s#ătuies! să=şi ridi!e !apul$ aşa !u( #a!e
a!u($ "â(+eşte 6i!uţul) Lunetiştii si+erieni vor #i #eri!iţi să pună un lonţ într=un
ase(enea !ap) >(i a(inteşte de=un !âine pe !are l=a( avut odată$ spune el$ dus pe ânduri)
8 Ridi!ă=te$ urlă Blat"$ s!os din sărite) Eor+eşti !u un superiorA Eşti arestat$ o(ule)
Da!ă în!er!i să=(i s!api$ o să=(i #oloses! ar(a şi va #i o plă!ere s=o #a! asupra taA
8 Te=ai lovit !u(va la !ăpăţână !ând veneai în!oa!e? întrea+ă 6i!uţul renunţând
dintr=o dată la iposta"a sa de a(i! de la ţară) Arăţi !a un peşte norveian !are s=a rătă!it în
dru( spre Suedia) Arest$ /urte 6arţială$ pluton de eGe!uţie$ î(puş!at pentru în!er!are de
evadareA Toate !on#or( !ărţuliei tale a#urisite$ aşa=i? As!ultă ai!i$ +ăi potaie$ suroat de
su+o#iţerA Ai venit în!oa!e să ne (uşti de !ur pe noi$ por!ii de tranşee$ şi=ţi în!'ipui !=ai să
s!api aşa uşor? ;ti( noi !e=ai #ost înainte de=a ateri"a ai!i$ #iule) ;terător de ra'at la o
ră(adă de ira#e în 4rădina "ooloi!ă din Berlin$ asta ai #ost)
8 De unde ştii)))? #a!e Blat"$ ui(it)
8 /e dra!u=ţi pasă? ;tiu$ şi=ţi aCune$ +urtă=verdeA ;i (ai ştiu !eva) /ă n=o să=ţi (ai
ve"i ira#ele vreodatăA
Fâ(+etul 6i!uţului devine tăios şi ne!ruţător)
8 Eşti arestat$ repetă Blat"$ neliniştit$ +âC+âind la to!ul pistolului)
8 <a deştele de pe po!nitoareA L6i!uţul îşi ridi!ă auto(atul a(eninţător)M Du în!er!a)
Sunt loanţe du(=du( în !'estia asta) /e părere ai da!ă ţi=ar aCune +oaşele în ât$ Blat"?
8 A(eninţi un superior? Asta=i revoltăA Ridi!ă=te în pi!ioareA
6i!uţul se ridi!ă în!et şi Blat" îşi dă sea(a dintr=o dată !ât e de (are)
8 @i=ar !onveni$ aşa=i? rânCeşte 6i!uţul !runt) /urte 6arţială !u tine în Curiu şi !u
puţoiul ăla de Haupt(ann drept preşedinte) /onda(nare la (oarte) Bu(A ;i ţi=ar plă!ea să
(ă lei de stâlp !u (âinile tale$ aşa=i$ lepădătură (i"era+ilă?
8 Da$ şi asta a( să şi #a!A ţiuie Blat") ;i lovitura de raţie tot eu o s=o tri(it în 'oitul
tău î(puţit$ să ştiiA
8 Eşti !o(plet ţi!nit$ râde 6i!uţul$ "o(otos) :n por! tur+at$ asta eşti) A!u( #ii
atentI nu eGistă ni(eni$ ni!i tu şi ni!i alt!ineva din ar(ata asta de oa(eni !are să=l lee pe
O+ere#reiter .ol#an /reut"#eldt de vreun stâlp$ dar el te va !urăţa pe tine şi pe alţi
!âţiva !retini în uni#or(ă !a tine) Du tu (=ai arestat$ Blat"A Eu te=a( arestat pe tineA Du
ştiai !ă eu sunt un aent !o(unistA
8 Eşti ne+un$ o(ule$ ţipă Blat"$ si(ţind roa"a !ăţărându=i=se pe şira spinării) Se
a#lă în #aţa unui u!iaş psi'opat? Sunt ele oare adevărate poveştile alea despre o(oruri !are
se petre! pe #ront? Du$ ni!i un soldat er(an dis!iplinat n=ar #a!e una !a asta) Lasă=(ă să
tre!$ ţipă el isteri!$ în!er!ând să=l î(+rân!eas!ă într=o parte pe 6i!uţul)
8 /e=i !u ra+a asta$ a(i!e? "â(+eşte 6i!uţul$ la!ial) Stai (ai întâi să lă(uri(
!âteva lu!ruri) Tu (=ai arestat$ dar asta nu s=a putut) Ai vrut o /urte 6arţială$ o s=o ţine(
ai!i) 4ata$ a( ţinut=o şi$ din pă!ate$ eu te !onda(n la (oarte) Aşa !ă în !in!i (inute
de=a!u( în!olo îţi vei lua "+orul de pe #ront$ î(+ră!at !a un îneraş din ăla tâ(pit de=al lui
Doa(ne=Doa(neA
8 A(eninţi un su+o#iţer şi re#u"i să eGe!uţi ordinul) /er să #iu lăsat să tre!) Sunt
Haupt#eldHe+elul şi superiorul tău dire!t$ +ol+oroseşte Blat"$ privindu=l)
8 4ura$ lopătar de ra'at de ira#ăA Du (ai eşti de!ât un !adavru !are se +âl+âieA
HaideA %ii +ăr+atA Du e pri(a oară !ând iei parte la o eGe!uţie) Tu însuţi ai spus !=ai #ost de
(ulte ori la 6orellens!'lu!'t$ dar presupun !ă nu=i prea vesel să parti!ipi la propria=ţi
eGe!uţieA
8 D=ai îndră"ni să #a!i una !a asta$ piuie Blat"$ terori"at şi par!ă #ă!ându=se (ai (i!)
I As!ultă$ avorton de ira#ă$ tu nu (i=ai lăsat altă soluţie$ nu=i aşa? Tu ai pornit
întreaa tărăşenie) Tu te=ai apu!at să ţipi despre !urţi (arţiale şi plutoane de eGe!uţie şi
despre tot restul de tâ(periii ră"+oini!e$ şi asta pentru !ă eu în!'isese( niţel o!'iiA Să ştii
!ă sunt î(potriva pedepsei !u (oartea)
8 ACutor$ aCutor$ !ri(ăA urlă Blat"$ !u disperare)
6i!uţul îl !er!etea"ă !u indi#erenţă)
8 Eo!ea aia a ta e !unos!ută de a(+ele părţi ale #rontului) /re"i !=o să vină !areva să
te=aCute? /ând ai tre!ut din!olo de palisade$ +ăieţaş$ toată lu(ea a ştiut unde o s=o s#ârşeşti)
8 Atun!i ăsta=i !o(plotA ţipă Blat"$ de"nădăCduit)
8 Du (ai spune$ o(uleA -orta "i!e !ă sunte( !u toţii !onda(naţi la (oarte din !lipa
în !are ne=a( năs!ut) Du(ne"eu 'otărăşte şi un îner (are şi neru$ !u o dita(ai sa+ie$ a
venit la (ine în ti(p !e soilea( şi=a "isI „A sunat !easul lui Haupt#eldHe+el Blat"A*
Blat" se târăşte plânând pe #undul nă(olos al tranşeei)
8 Tovarăşe /reut"#eldt$ nu (ă o(orî)
8 Tovarăşe Blat"$ tre+uieA Ridi!ă=te şi #ii +ăiat +un$ !a să ter(ină( trea+a repede şi
uşorA
8 Tovarăşe$ lasă=(ă să trăies!A A( doi !opii a!asăA
8 Ai pe dra!u$ tovarăşe Blat"A Di!i nu eşti însurat) @i=a( spus !ă şti( totul despre
tine) D=ai reulat în viaţa ta ni(i! alt!eva de!ât o #e(elă de ira#ă la 4rădina "ooloi!ă din
Berlin$ dar n=a ieşit ni(i! din osteneala aiaA
8 Tovarăşe /reut"#eldt$ nu #ă din tine un u!iaş de rândA 6i=ai plă!ut întotdeaunaA
Eşti un soldat +unA
8 Da$ şi=a( apre!iat lu!rul ăsta$ râde 6i!uţul din ini(ă$ şi=l trae pe tre(urândul
Blat" sus$ lână el) La nai+a !u prostiile astea) O să a( riCă să #ii înropat !a un erou$ în
aşa #el în!ât Eaterlandul şi #a(ilia ta să #ie (ândri de tineA
8 E !ri(ă$ ţipă o(ul osândit$ "+ătându=se disperat)
6i!uţul îl ţine "dravăn şi$ !ând aCun în dosul (itralierei rele$ îl po!neşte !u patul
ar(ei de=l lasă #ără !unoştinţă)
8 Ee"i !ă=ţi soses! invitaţiile de la S!araoţ!'iA (or(ăie 6i!uţul$ !a pentru el$ şi
ridi!ă deasupra parapetului !apul o(ului leşinat) Lunetiştii si+erieni sunt din nou la post şi
tri(it patru loanţe în #aţa !ărnoasă a lui Blat")
>n !urând$ soseşte s!'i(+ul)
8 /e=i asta? întrea+ă Bar!elona$ ui(it$ arătând spre !adavru) Doar nu l=ai î(puş!at?
8 /re"i !ă=s ţi!nit? răspunde 6i!uţulA De !e să=i las pe +ăieţii ve!inilor #ără sluC+ă?
Sunt doar (e(+ri ai a!eleiaşi uniuni$ nu?
Heide îi arun!ă 6i!uţului o privire +ănuitoare$ în ti(p !e se aplea!ă peste !adavru)
8 /e !auţi? întrea+ă 6i!uţul$ a(eninţător)
8 Se(ne de la (u!'ia unei pal(e$ "â(+eşte Heide$ veninos)
8 ;tii !e păţes! in#or(atorii$ ,ulius? întrea+ă 6i!uţul$ Cu!ându=se !u Balaşni!ovul)
8 ;tiu$ răspunde Heide$ privind !u interes la !ele patru ăuri de loanţe) ;i (ai ştiu
şi !e păţes! u!iaşiiA
8 ;i eu$ "â(+eşte 6i!uţul) A( avut în #a(ilie) 4'ilotina la -l5t"ensee) @a!$ şi Cos
!u ţă!ălia taA
8 -atru ăuri$ ândeşte Heide$ !u vo!e tare) /red !=a stat a!olo sus toată "iua) Aş
!ăuta o eGpli!aţie a dra!ului de +ună pentru asta da!=aş #i în lo!ul tău$ 6i!uţule) ;tiu !e
s=a=ntâ(plat şi #ără să #i #ost ai!i)
8 Aşa? ;i !e s=a întâ(plat?
Heide saltă !adavrul şi=l ridi!ă în!et din!olo de parapet) O î(puş!ătură intră în !apul
(ortului) De data asta e un lonţ eGplo"iv !are distrue întreaa #aţă)
Heide dă înro"it dru(ul !adavrului şi=şi ştere !reierii de pe #aţă)
-orta râde !a o 'ienă)
8 <=ai dat 6i!uţului o (ână de aCutor (ai (are de!ât ai #i vrut) Dovada s=a dus)
Heide se uită te(ător la trăsăturile distruse ale !adavrului)
8 Sunteţi (artorii (ei$ striă el$ tur+at) Aţi vă"ut !u toţii !ele patru ăuriA
8 Du$ ,ulius$ nuA rânCeşte -orta) 6ai trăia !ând l=ai ridi!at) Da!=aş #i în lo!ul tău$ aş
avea riCă$ ,ulius$ #iul (euA
8 /e adunătură de es!ro!i$ s!râşneşte Heide$ vi"i+il neliniştit)
6i!uţul saltă !u nonşalanţă !adavrul pe u(ăr) La !orpul de ardă îl trânteşte la
-i!ioarele %eldHe+elului sanitar !are s(ule +rutal plă!uţele de identitate şi s!oto!eşte prin
+u"unare după e#e!te personale)
8 Arun!aţi unoiul ăsta peste !elelalte$ le porun!eşte el asistenţilor)
6i!uţul se întoar!e aale$ #luierând #eri!it$ înapoi la adăpostul -lutonului 7$ unde dă
nas în nas !u Bivolul)
8 Deştept lu!rat$ #iuleA Du(ai despre asta vor+es! toţi) Sper !ă nu se poate dovedi
ni(i!)
8 Di(eni nu poate$ râde 6i!uţul$ !on#idenţial) Du !ând vii de pe Reeper+a'n şi l=ai
avut pe şe#ul Dass drept das!ălA
După=a(ia"ă$ 6i!uţul e !'e(at la +iroul !o(andantului$ unde se (ai a#lă şi un o#iţer
(aistrat)
8 Ai #ost sinur !u Haupt#eldHe+el Blat" în postul de (itralieră reaA /e s=a
întâ(plat?
8 Herr Haupt#eldHe+el s=a năpustit asupra (ea$ pentru !ă (ă ţinea( la adăpost su+
peretele tranşeei)
8 Se trăea?
8 Du$ do(nule$ doar da!ă erai destul de ţi!nit pentru a s!oate !ăpăţâna la iveală) De
a!eea (ă ţinea( la #ereală) A( în!er!at să=i eGpli! asta şi do(nului Haupt#eldHe+el) D=a
vrut să !readă !e=i spunea( şi=a "is !ă=s un ne(erni! laş$ !ăruia îi este #ri!ă de
:nter(ens!') A "is să iau po"iţia de drepţi$ şi=a( luat=o) Ordinu=i ordin$ do(nuleA
8 ;i tu n=ai #ost lovit? îl priveşte o#iţerul (aistrat$ +ănuitor)
8 Du$ do(nuleA Eu luase( po"iţia de drepţi stând în enun!'i$ să trăiţiA Herr
Haupt#eldHe+el n=a vrut să !readă !ă eGistau !u adevărat lunetişti$ aşa !u( îi spunea( eu$
şi a vrut să=i vadă !u o!'ii lui) <=a( arătat !u deetul pe unde stau !ui+ăriţi diavolii ăia !u
o!'i (iCiţi şi !u po!nitorile lor şi Herr Haupt#eldHe+el şi=a iţit !apul !a să se uite la ei) Da!ă
i=a vă"ut sau nu$ asta nu vo( a#la ni!iodată$ do(nule$ nu !redeţi? >n ori!e !a"$ s=a au"it o
+u+uitură #aină şi #iura do(nului Haupt#eldHe+el dispăruse$ să trăiţiA
8 Du !u(va l=ai ridi!at tu deasupra parapetului? întrea+ă o#iţerul (aistrat$
a(eninţător)
8 Do(nule$ se poate? #a!e 6i!uţul$ pro#und Cinit)
8 6ă roA Tu şi !u Haupt#eldHe+elul Blat" nu eraţi to!(ai !eea !e se !'ea(ă
prieteni$ nu=i aşa? /el puţin din !âte=a( au"it)
8 A avut Haupt#eldHe+elul !eva !u (ine? întrea+ă 6i!uţul$ ui(it) 6ie=(i era
si(pati!A 4lu(ea( adesea î(preună)
O#iţerul (aistrat ridi!ă din u(eri$ dă din !ap rese(nat şi=l priveşte nesiur pe
Haupt(ann von -ader)
8 ;tere=oA Să te #ereas!ă 9l de Sus da!=o să #a! vreodată rost de dove"i î(potriva
ta)
După !e 6i!uţul a ple!at$ von -ader loveşte #urios !u pu(nul în (asă)
8 Totul î(i spune !=a #ost !ri(ăA Du pute( ăsi ni!i o dovadă? Ar #i !ea (ai #eri!ită
"i din viaţa (ea$ "iua în !are l=aş vedea pe individul ăla înro"itor leat de un stâlp$ în #aţa
plutonului de eGe!uţie)
8 :!iaşii sunt de!apitaţi$ spune o#iţerul (aistrat$ !u ră!eală)
8 ;i (ai +ineA striă von -ader) Aş avea plă!erea să #iu (artor)
8 Herr Haupt(ann$ în pri(ul rând noi nu ave( u!iaşi)))
8 O+ere#reiter /reut"#eldt e un u!iaş$ ţipă von -ader$ !u un li!ăr săl+ati! în o!'i)
8 Du (ai (ult de!ât tu sau eu) E de dorit să #ie !u( spui tu) Dar nu eGistă dove"i)
Di(potrivă) >l !red pe /reut"#eldt !ă spune adevărul) Haupt#eldHe+el Blat" era în stare să
se poarte atât de prosteşte)
Eon -ader îşi toarnă !onia! şi oleşte rapid două pa'are) Du +aă de sea(ă !ă o#iţerul
(aistrat nu s=a atins de al lui)
8 -rietene$ spune von -ader !on#idenţial$ aple!ându=se asupra (esei) A( relaţii la
Berlin) @i=ar plă!ea să vii în !urând !u (ine la Berlin$ să lu!re"i a!olo? Tre+uie nu(ai să
inspe!te" puţin linia #rontului !ând va #i niţi!ă vân"oleală) -e ur(ă$ voi avea eGperienţă de
#ront şi pot ple!a)
8 Du prea înţele !e vreţi să spuneţi$ Herr Haupt(ann)
8 Oare n=a( putea noi doi să ăsi( dove"i pentru !ri(ă?
O#iţerul (aistrat se ridi!ă +rus! şi=şi î(+ra!ă (antaua)
8 Herr von -ader$ !red !ă eşti por!ul !el (ai in#a( pe !are l=a( întâlnit în viaţa
(ea) 6i=e ruşine !ă port a!eeaşi uni#or(ă !u a du(itale) @ine (inte$ #ie!are !uvânt al
a!estei dis!uţii va #i raportat !olonelului HinNa) -resupun !ă vei avea nevoie de relaţiile tale
de la Berlin)
8 D=ai ni!i un (artor$ ţipă von -ader$ roşu la #aţă !a s#e!la)
8 Eo( vedea noi pe !ine va !rede O+erst HinNa) Du prea ţi=ai #ă!ut prieteni !ât ai
stat în Rei(entul 7S -an"erA
O#iţerul (aistrat trânteşte uşa !u destulă #orţă pentru a #a!e ten!uiala al+ă din tavan
să nină pe podea)
Haupt(ann von -ader sare în B&+elul său şi oneşte spre staţia de trans(isiuni de la
BoHel$ unde tri(ite o !'e(are spe!ială !ătre Bendlerstrasse)
-rietenul său$ SS=Briade#&'rer A'lendor#$ şe#ul SD=ului din <nterior$ îi pro(ite o
leătură urentă !u Berlinul şi o adresă !ătre SS)
>n !ul(ea +u!uriei$ von -ader se întoar!e la !o(panie şi se 'otărăşte să (ai arun!e
pentru ulti(a oară o privire asupra liniei #rontului) /ine ştie? -oate !ă i se va ivi o!a"ia să
în!'eie so!otelile !u /reut"#eldt)
8 >n!otro$ do(nule? întrea+ă şo#erul său$ O+ere#reiter Blu'(e)
8 -e #rontA
8 :nde? eG!la(ă Blu'(e$ nevenindu=i să=şi !readă ure!'ilor)
8 Ai Ce în ure!'i? A( spus pe #rontA
8 Bineînţeles$ do(nule$ !u( să nuA rânCeşte Blu'(e$ şi ţâşneşte !u o vite"ă de par!ă
nu l=ar putea du!e pe von -ader a!olo destul de repede)
8 -ăstrea"ă=ţi o+servaţiile tâ(pite pentru tineA
>n tranşee se is!ă o aitaţie enerală !ând o+servă( !ă von -ader a venit la noi)
Se pli(+ă ţanţoş prin tranşeea de leătură$ inspe!tea"ă avanposturile$ priveşte prin
peris!op)
8 Aşadar$ ăsta=i +astionul !are ţine la distanţă valul (onol)
Dintr=o dată se si(te par!ă (ai (are) >şi aranCea"ă noua lui !as!ă de oţel)
8 :nde e duş(anul? îl întrea+ă pe Bar!elona)
8 La două sute de (etri (ai în!olo$ do(nule$ rânCeşte Bar!elona)
8 Se ţin departe de vedere$ por!ii ăia laşi) :nter(ens!'en$ asta sunt)
8 Să nu !redeţi !ă s=au săturat de viaţă$ do(nule$ "â(+eşte Bar!elona) Da!ă Herr
Haupt(ann ar sta de partea !ealaltă şi=ar privi prin peris!oapele lor$ n=ar vedea ni!i ai!i
ni(i!) Asta da!ă n=ar #i vreun do+ito! pre!u( Haupt#eldHe+el Blat")
8 @ine=ţi ura$ şuieră von -ader$ veninos) Si(te ini(a +ătându=i puterni! în piept)
<ată=l ai!iA :n o#iţer din ar(ata %&'rerului) :n !ru!iat er(an luptând î(potriva 'oardelor
păâne ale Asiei) /ântă în!etişor „.a!'t a( R'ein*)
Bar!elona îl ur(ăreşte (irat) Eon -ader !ontinuă să (eară prin tranşeea de
!o(uni!aţie$ unde se î(piedi!ă de 6i!uţul !are şade pe #undul tranşeei !u o ăleată de
!arto#i #ierţi în #aţă)
8 @i se apropie s#ârşitul$ /reut"#eldt) Eon -ader #a!e un est se(ni#i!ativ !u deetul
de=a !ur(e"işul +ereatei)
8 Herr Haupt(ann e !u(va vreun pre"i!ător? vrea să ştie 6i!uţul$ po!nind din
!ăl!âie din po"iţie aşe"at)
Dintr=o dată$ !io!ănitul onului u(ple tranşeele de "o(ot)
8 Alar(ăA Alar(ă$ -an"erA
8 /e se=ntâ(plă? întrea+ă von -ader$ neliniştit$ privind la 6i!uţul !are !ontinuă
să=şi îndese !arto#i în ură)
8 Sunt (ai(uţele alea al+ene !are vin !u !eva +lindate$ +a sea(ă$ răspunde
6i!uţul$ nepăsător$ o#erindu=i lui von -ader un !arto# #ier+inte) %urios$ a!esta îl a"vârle !ât
!olo)
6i!uţul se ridi!ă în!et şi dă Cos prelata de pe (itraliera lui rea) >ntr=o !lipă$ tranşeea
e plină de oa(eni)
Aerul vi+rea"ă la uruitul a(eninţător al (otoarelor) :n "id de #o! se înalţă la (i!ă
distanţă în spatele po"iţiilor) :n +araC) ;uieră o+u"e şi tună) Dar asta nu=i ni(i! deose+it
pentru nişte veterani ai liniei #rontului) :n +araC o+işnuit la #o! !ontinuu$ aşa !u( #a! ruşii
de o+i!ei înainte de a lansa un ata! lo!al de +lindate) Lui Haupt(ann von -ader i se pare !ă
s=au des!'is lar porţile iadului) /lănţănind din dinţi$ se arun!ă la pă(ânt$ alături de -orta
şi 6i!uţul !are=l prives! în!ântaţi)
8 A!u( iar se !a!ă pe el$ +ălălăul$ #a!e 6i!uţul$ plesnind de +u!urie)
Eon -ader îşi apu!ă disperat !as!a de oţel)
8 Se ţine de ţă!ălia lui de tini!'ea şi uite=l !u( tre(ură !a o pi#tie$ râde -orta)
/ad o+u"e de (ortier$ arun!ând pă(ânt asupra lor)
Eon -ader dă un ţipăt de roa"ă$ !onvins !ă i=a sosit ulti(a !lipă) Du=şi dă sea(a !ă
ăsta nu=i de!ât în!eputul) A ştiut dintotdeauna !ă în ră"+oi (or oa(eni (ulţi) Era un #el de
a (uri pe !are l=a !onsiderat întotdeauna !a #iind !eva ales şi no+il$ dar şi #oarte dureros)
A!ea (inunată (oarte de erou pe !are le=a des!ris=o în atâtea rânduri !adeţilor o#iţeri) /e
se=ntâ(plă ai!i e însă !u totul di#erit) Ai!i nu=i ni(i! (inunat) Doroi) S!'iCe ţipătoare de
oţel) Ră(ăşiţe de 'oituriA Braţe şi pi!ioare s(ulseA 4ura i se u(ple de #iere) >i iese pe nas şi
i se s!ure pe +ăr+ie) %ru(oşii lui pantaloni !enuşii de !ălărie #ă!uţi la !o(andă îi sunt
plini de (ult)
Su#lul îl arun!ă !eva (ai în!olo$ în tranşee) -orta îl târăşte înapoi şi=l î(pine în
!ui+ul de (itralieră)
8 Doa(ne$ !u( puteA spune el$ ţinându=se deli!at de nas) Aşa se=ntâ(plă !u toţi
puţoii ăştia puşi la şapte a!e) Ein păşind ţanţoşi şi plea!ă târându=se !a pădu!'iiA
8 Du (ă lăsaţi$ !a(ara"iA plâne von -ader)
8 O să te arun!ă( în #aţa unui T=32$ !ând vor veni în!oa!e$ pro(ite 6i!uţul)
8 /a(ara"i$ sunte( !a(ara"iA
8 Siur$ siur$ !a(arade Her+ert$ "â(+eşte -orta$ nu(ai să nu uiţi asta !ând s=o opri
ălăia$ +ine?
Eon -ader plâne şi=şi ţipă nenoro!irea în a!ord !u tunetul +o(+arda(entului)
6itraliera rea răpăie înspre valul de ata! în NaNi$ !e se apropie în!et !u urlete
uturale)
8 :raaa StalinoA :raaa StalinoA
8 Ridi!ă=te şi priveşte şi tu$ îl s#ătuieşte -orta$ în'iontindu=l !u pi!iorul pe
!ăpitanul !are plâne) Ee!inii vin să ne vi"ite"e) /u tine vor să stea de vor+ăA
Dar +ravul o#iţer al %&'rerului stă trântit în noroiul tranşeei$ i(plorând doi por!i
î(puţiţi de #ront să=l aCute)
:n nou val NaNi de ruşi năvăleşte peste reţeaua de sâr(ă 'i(pată) S!lipes! lopeţi şi
+aionete) -rin aer "+oară renade) Tan!uri T=32 se rostooles! înainte$ peste +ra"dele
adân!i tăiate de o+u"e !a o tur(ă de "i(+ri săl+ati!i) /u o +u#nitură asur"itoare$ relele
ve'i!ule aCun în #aţa sâr(ei 'i(pate)
Se opres! pentru a trae) :n #uler or+itor$ şi o+u"ele spul+eră siluetele !enuşii în
"drenţe)
-an"er#austurile latră #urioase) 4ianţi de oţel se rup în +u!ăţi) Turele "+oară prin aer$
î(preună !u +u!ăţi de trupuri o(eneşti)
Be"na devine şi (ai deasă) Deodată$ întreaa s!enă e s!ăldată într=o (are al+ă de
lu(ină or+itoare) Tan!urile T=32 şi=au aprins #arurile) :n lu!ru pe !are=l #a! nu(ai ruşiiI
are un sinistru e#e!t psi'oloi!)
-uştile=(itralieră urlă) Soldaţi în uni#or(e !enuşii sunt a"vârliţi înapoi$ "dro+iţi su+
şenilele late ale tan!urilor)
8 Servus$ Herr Haupt(ann$ rânCeşte 6i!uţul$ s(ulând (itraliera rea de pe a#et)
-orta arun!ă vreo !âteva renade$ îşi salută !u nonşalanţă !o(andantul de !o(panie
şi=l ur(ea"ă pe 6i!uţul din!olo de +u"a tranşeei)
8 Du ple!aţiA Du (ă părăsiţi$ !a(ara"iA ţipă o#iţerul %&'rerului !are$ ti(p de !in!i
ani$ a propovăduit onoarea şi loria de a (uri pentru %&'rer şi Eaterland) Se ridi!ă şi
priveşte înspre (onştrii urlători de oţel !are se apropie de el$ leănându=se şi sărind)
%as!i!ule de lu(ină se opres! asupra lui)
8 /a(ara"i$ aCutaţi=(ăA Du vreau să (orA
Ra"a unui #ar îl ur(ăreşte în!ontinuu) >şi astupă ure!'ile !u (âinile$ urlând
ne+uneşte)
Turela unui tan! se răsu!eşte în!et) :n o+u" eGplodea"ă şi=l a!operă !u pă(ânt pe
o#iţerul înro"it) /u 'earele şi !u dinţii îşi !roieşte dru( a#ară şi se târăşte$ urlând !a un
ani(al rănit$ de=a !ur(e"işul !â(pului de +ătălie)
:n T=32 se apropie !u toată vite"a$ dar tre!e !u puţin pe lână el$ #ără a=l "dro+i)
Se ridi!ă în pi!ioare şi aleară înainte prin lu(ina or+itoare a #arurilor$ !u a(+ele
(âini apăsate pe ure!'i) /as!a şi=a pierdut=o) Fo(otul e înro"itor) Oriunde se întoar!e$
nu a#lă de!ât eGplo"ii de o+u"e de la T=32 şi răpăit de puşti=(itralieră)
Sare într=un şanţ$ aleară ţipând prin tranşeele de leătură$ #ără a şti în!otro se
îndreaptă) Du o+servă un T=32 !are soseşte "+urând pe deasupra unei ridi!ături de pă(ânt
şi ateri"ea"ă$ !u un trosnet$ la !âţiva paşi în ur(a lui)
>n !lipa ur(ătoare$ e la pă(ânt) ;enilele late îl în'aţă$ îl dau peste !ap$ "dro+indu=i
pi!ioarele şi (âinile) Du=l (ai invo!ă pe %&'rer sau pe vreunul dintre oa(enii şi lu!rurile
pe !are le=a venerat) Striă$ plânând$ după (a(a lui$ de ale !ărei la!ri(i şi=a +ătut Co!
!ând a intrat în Ar(ată)
Tan!urile T=32 răs!oles! linia er(ană a #rontului şi se întor! la +a"ă în !ursul nopţii)
Soarele răsare şi !olorea"ă !erul în roşu deasupra #rontului liniştit)
-lutonul 7 şade$ +u!urându=se de ra"ele #irave ale soarelui de toa(nă) >n !urând va
veni iarna$ !u(plita iarnă ruseas!ă)
-orta î(parte !ărţile) ,u!ă( ta+inet) Din !ând în !ând arun!ă( o privire prin
peris!op) Astă"i sunt (ai (ulte trupuri a!olo$ a#ară) :nii dintre ei nu sunt în!ă (orţi$ dar nu
pute( să ieşi( să=i adu!e() Se vor o!upa de ei lunetiştii si+erieni)
/'iar în #aţa lo!aşului (itralierei rele$ e o (oviliţă î(+i+ată de sâne) >n (asa
!enuşiu=roşiati!ă s!lipeşte un epolet de arint$ !u două stele aurii) E tot !e=a (ai ră(as din
(ândrul o#iţer al %&'rerului$ Haupt(ann von -ader)
========================