You are on page 1of 10

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ kanakadasaru d£À䢣À – PÁwÃðPÀ §ºÀļÀ vÀÈwÃAiÀÄ PÁ® - 1509-1609 d£Àä£ÁªÀÄ – wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ eÁw –

kanakadasaru

d£À䢣À PÁwÃðPÀ §ºÀļÀ vÀÈwÃAiÀÄ

PÁ® - 1509-1609 d£Àä£ÁªÀÄ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ eÁw PÀÄgÀħ d£ÁAUÀ d£Àä ¸À×¼À - ¨ÁqÀ ¸ÀܼÀ PÁV£É¯É (ºÁªÉÃj f¯Éè) D±ÀæAiÀÄzÁvÀgÀÄ - ²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀÄ - ²æêÁå¸ÀgÁdgÀÄ, ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ, ªÁ¢gÁdgÀÄ CAQvÀ PÁV£É¯É PÉøÀªÀ, ¨ÁqÀzÁ¢ PÉñÀªÀ

EªÀgÀ DgÁzsÀåzÉêÀ D¢PÉñÀªÀ (¨ÁqÀzÁ¢)

DgÀA©üPÀ

ªÀÈwÛ

EªÀgÀÄ

ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀgÁV

ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ. MªÉÄä AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ºÉZÀÄÑ UÁAiÀĪÁVzÁÝUÀ, ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ©lÄÖ, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß zsÁ夸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀÄgÀħgÀÄ ªÀÄÆ®vÀ:

²æêÉʵÀÚªÀ ¥ÀAxÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀÝgÀÆ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÁå¸ÀgÁdgÀ ²µÀåªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ªÉʵÀÚªÀ ¥ÀAxÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÀÝgÀÄ.

EªÀgÀ ªÀÄÄRå UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ

1. £À¼ÀZÀjvÉæ 481 ¥ÀzÀåUÀ¼ÀļÀî £À¼ÀzÀªÀÄAiÀÄAwAiÀÄgÀ ¥ÉæêÀÄ PÀxÉ

2. ºÀj¨sÀQÛ¸ÁgÀ 110 ¥ÀzÀåUÀ¼À ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢AiÀÄ ¥ÀzÀå gÀÆ¥À 3. £ÀȹAºÁªÀvÁgÀ - £ÀgÀ¹AºÁªÀvÁgÀzÀ §UÉå MAzÀÄ UÀæAxÀ

4. gÁªÀÄzsÁå£ÀZÀjvÉæ gÁV - ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀæAxÀzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ±ÁèWÀ£É

5. ªÉÆúÀ£ÀvÀgÀAVt MAzÀÄ PÁªÀå 6. ºÀ®ªÁgÀÄ zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ 7. vÀvÀÛ÷é¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀPÀ¤UÁV wgÀÄVzÀ PÀȵÀÚ MªÉÄä PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ GqÀĦUÉ §AzÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. GqÀĦAiÀÄ°è ²æÃPÀȵÀÚ ¥À²ÑªÀÄ¢QÌUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÁÝ£É. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÉêÀgÀÄ ¥ÀǪÀð

¢QÌUÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ.

MªÉÄä PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ PÀȵÀÚ£À£ÀÄß

MAzÀÄ ¸ÀtÚ QqÀQAiÀÄ°è «ÃQë¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ D ¸ÀtÚ QqÀQAiÀįÉèà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß PÀAqÀÄ »VÎ, PÀÄtÂzÁr, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ PÉÆAqÁrzÀgÀÄ. D £É£À¦£À¯Éèà PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ UËgÀªÁxÀð £ÁªÀÅ FUÀ®Æ D MAzÀÄ ¸ÀtÚ QqÀQAiÀįÉèà ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ MAzÀÄ ªÁrPÉ.

PÀ£ÀPÀ ¸Á»vÀå±ÉÊ° - PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ

§®Ä «±ÉõÀªÁVzÉ.

CzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ

UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀgÀÄuɬĮèzÉ C¸ÁzsÀå. CªÀgÀ gÀZÀ£Á ±ÉÊ°AiÉÄà ºÁUÉ. E°è PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt.

1. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÀÄÄArUÉ - CxÀð«±ÉèõÀuÉ

K£Éà ªÀÄ£À«vÉÛ ®°vÁAV C¸ÀªÀiÁ£ÀUÉÆêÀ¼À PÀÄ®«®èzÀªÀ£ÉƼÀÄ

|

ªÀÄUÀUÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ½UÀ½AiÀÄ£ÁzÀ C½AiÀÄUÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀUÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁV, ªÀiÁªÀ£À

|

dUÀªÀjAiÀÄ£ÀÄ PÉÆAzÀ PÀÄ®UÉÃr UÉÆêÀ¼À | CvÉÛUÉ ªÀ®è¨sÀ£ÁzÀ ¨sÀÈvÀåjUÁ¼ÁzÀ avÀÛ M°zÀÄ ZÉ£ÁߢPÉñÀªÀ£ÉƼÀÄ | C¸ÀªÀiÁ£À UÉÆêÀ¼À, PÀÄ®«®èzÀªÀ£ÉƼÀÄ - E°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÄ®«®èzÀ UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀ £ÁgÁAiÀÄt£À£ÀÄß ªÉÄaÑ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÀªÀ¤vÉÛ JAzÀÄ ®°vÁAV ®Që÷äÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß G£ÀÄßzÉÝò¹ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå

UÉÆÃ¥Á®PÀgÀAvÉ PÀAqÀħAzÀgÀÆ C¸ÀªÀiÁ£À C¥ÁæPÀÈvÀ£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ, eÁÕ£Á£ÀAzÁvÀäPÀ gÀÆ¥ÀªÀżÀîªÀ£ÀÄ.

ªÀÄUÀUÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ

-

1.

EAzÀæzÉêÀgÀÄ

¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À

ªÀÄÄR¢AzÀ

¸ÀȵÀ×gÁzÀªÀgÀÄ.

CAzÀgÉ

¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À

ªÀÄUÀ.

D

EAzÀæzÉêÀgÀ

CªÀvÁjAiÀiÁzÀ

CdÄð£À¤UÉ

PÀȵÀÚ£ÁV

CªÀvÁgÀ

ªÀiÁrzÁUÀ

vˣ˧

vÀAVAiÀiÁVzÀÝ

¸ÀĨsÀzÉæAiÀÄ£ÀÄß

«ªÁºÀ

ªÀiÁr

ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁVzÀÝ£ÀÄ.

2. £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ¥ÀÅvÀæ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ªÀgÁºÁªÀvÁgÀ PÁ®zÀ°è CªÀ£À ¨ÉªÀj¤AzÀ ¨sÀÆvÁ¬ÄAiÀÄ°è d¤¹zÀªÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ªÀÄUÀ. CªÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ¤UÉ ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À.

ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀwAiÀiÁzÀ 1. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀgÁºÁªÀvÁgÀ¢AzÀ ªÉÄïÉwÛ GzÁÞgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ

¨sÀÆvÁ¬ÄAiÀÄÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ.

CAvÀºÀ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß

¥ÀwßAiÀÄAvÉ

zsÀj¹

¨sÀƪÀgÁºÀ£ÁV,

vˣ˧

ªÀÄUÀ½UÉÃ

¥ÀwAiÀiÁzÀ

¥ÀgÀªÀiÁvÀä.

2.

¹ÃvÉ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ ¥ÀÅwæ. ¨sÀÆzÉëAiÀÄ

¥ÀÅwæAiÀiÁzÀÝjAzÀ

¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÀÆ

¥ÀÅwæAiÉÄÃ.

«ªÁºÀªÁzÀ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ.

CAvÀºÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß

ªÀÄUÀ½UÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ - ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAvÉ ¨sÀÆzÉë ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À

ªÀÄUÀ¼ÀÄ.

CªÀ¼À

ªÀÄUÀ¼ÉÃ

¹ÃvÉ

(¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è

zÉÆgÀQzÀªÀ¼ÀÄ).

CªÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁV ¨sÀÆzÉëUÉà C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄUÀ½UÉà C½AiÀÄ£ÁzÀ.

C½AiÀÄUÀ½AiÀÄ£ÁzÀ - ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¥ÁzÉÆÃzÀPÀªÁzÀ (¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¥ÁzÀ¢AzÀ ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀ) UÀAUÉAiÀÄÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ. UÀAUÉAiÀÄ ¥Àw ªÀgÀÄt. DzÀÝjAzÀ ªÀgÀÄt C½AiÀÄ. »ÃUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀægÁd ªÀgÀÄt£À ¥ÀÅwæAiÉĤ¹zÀ (¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄxÀ£ÀzÀ°è GzÀ㫹zÀ) ®Që÷äÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉ ¸ÀªÀĦð¹zÀjAzÀ C½AiÀÄUÀ½AiÀÄ£ÁzÀ.

ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀUÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁV ªÀiÁªÀ£À dUÀªÀjAiÀÄ£ÀÄ

PÉÆAzÀ - ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆzÉë. CªÀ¼À ªÀÄUÀ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ.

£ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉèà CªÀvÀj¹zÀÝ£ÀÄ. ¹ÃvÁzÉëAiÀÄÆ ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉèà d¤¹zÀÝjAzÀ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀj. DzÀÝjAzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀÄ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ¤UÉ ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À. ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¸Á«gÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÆß §A¢ü¹lÄÖ ¸ÁQzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ vÀAzÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ D ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£Éß®è «ªÁºÀªÁVzÀÝjAzÀ®Æ £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ¤UÉ. CAvÀºÀ ªÀiÁªÀ£À£Éßà PÉÆAzÀªÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ CxÀð ªÀiÁªÁ£À PÉÆAzÀªÀ£ÉAzÀgÉ PÀA¸À£À£ÀÄß PÉÆAzÀªÀ£ÉAvÀ®Æ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ UÀAUÉ. CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÉAzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ZÀAzÀæ. EªÀ£ÀÄ ¸ÁUÀgÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÆ DVzÁÝ£É. CªÀ£À eÉÆvÉUÉà ºÀÄnÖzÀ ®Që÷äÃzÉëAiÀÄÄ ZÀAzÀæ¤UÉ CPÀ̼ÁUÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀÝjAzÀ ZÀAzÀæ¤UÉ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ£ÀÄ.

CvÉÛUÉ ªÀ®è¨sÀ£ÁzÀ -

¹ÃvÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ

gÁªÀĤUÉ

CvÉÛ

(¨sÀÆzÉë). D CvÉÛAiÀiÁzÀ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀgÁºÀgÀÆ¥À¢AzÀ ¥ÀwßAiÀiÁV ¹éÃPÀj¹zÀÝjAzÀ CvÉÛUÉ ªÀ®è¨sÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ========================================= 2. EzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÀÄÄArUÉAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl.

zÁ¸À ªÀÄÄArUÉ

¥ÀÅlÖzÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è | ¢lÖ zÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è | ¹lÄÖ zÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è | ¸ÀÄlÖ zÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è |

¸ÀÄqÀUÁqÀÄzÁ¸À £Á£À®è | PÀµÀ×zÁ¸À £Á£À®è | PÉÆlÖzÁ¸À £Á£À®è | ºÉÆmÉÖzÁ¸À £Á£À®è | EnÖUÉ zÁ¸À £Á£À®è | ²µÀÖzÁ¸À £Á£À®è | ¤µÀ×zÁ¸À £Á£À®è | ¨sÀæµÀ×zÁ¸À £Á£À®è | ±ÉæõÀ×zÁ¸À £Á£À®è | «vÀÛzÁ¸À £Á£À®è | ºÀÄvÀÛzÁ¸À £Á£À®è | £Á£ÀÄ F µÉÆÃqÀ±À zÁ¸ÀgÀÄUÀ¼À zÁ¸Á£ÀÄ zÁ¸ÀgÀ zÁ¹AiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAPÀÄzÁ¸ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÀAPÀÄzÁ¸À ¨ÁqÀzÁ¢ PÉñÀªÀ ||

CxÀð

¥ÀÅlÖzÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è zsÀÄæªÀgÁAiÀÄ£ÀÄ (zsÀÄæªÀgÁAiÀÄgÀÄ ¥ÀÅlÖªÀAiÀĹì£À¯Éèà vÀ¥À¸Àì£ÁßZÀj¹zÀÝgÀÄ)

¢lÖzÁ¸À£ÀÄ £Á£À®è vÀ£Àß vÀAzÉ PÉÆlÖ J®è avÀæ«avÀæ »A¸ÉUÀ½zÁÝUÀÆå ºÀj¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ eÁÕ£À©qÀzÀ ¥ÀæºÁèzÀgÁdgÀÄ.

¹lÄÖzÁ¸À£ÀÄ - ¹nÖUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¹AiÀiÁzÀ zÀĪÁð¸À, «±Áé«ÄvÀæ IĶUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖzÁ¸À£ÀÄ - gÁªÀt£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á®PÉÌ ¨ÉAQ¬ÄqÀ®Ä Eqà ®APÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÄlÖ zÁ¸À - ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄzÁ¸À - ¸Àä±Á£ÀªÁ¹ gÀÄzÀæ, CxÀªÁ ºÀj±ÀÑAzÀæ PÀµÀ×zÁ¸À - §ºÀ¼À §qÀvÀ£ÀzÀ°è ¨ÉA¢zÀÝ PÀÄZÉî

PÉÆlÖ zÁ¸À vÀ£ÀßzÉ®èªÀ£ÀÆß ºÀj¤ªÉÃzÀ£À ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ¥Àðt ªÀiÁrzÀ §°ZÀPÀæªÀwð

ºÉÆmÉÖÃzÁ¸À - ©üêÀĸÉãÀ EnÖUÉzÁ¸À EnÖUÉ ªÉÄÃ¯É ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ«oÀ®£À£ÀÄß PÀĽîj¹zÀÝ ¥ÀÅAqÀjÃPÀ

²µÀ×zÁ¸À vÀ£Àß CtÚ gÁªÀt£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥Àà£ÀÄß CªÀ¤UÉ CjªÀÅ ºÉýzÀÝ «©üõÀt

¤µÀ×zÁ¸À ©üõÀä vÀAzÉUÉ PÉÆlÖ ªÀiÁw£À ¤µÉ×, CA§jõÀ KPÁzÀ² ¤µÉ×, gÀÄPÁäAUÀzÀ KPÁzÀ²AiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£Éßà §°PÉÆlÄÖ KPÁzÀ²ªÀævÀªÀ£ÁßZÀj¹zÀ£ÀÄ

¨sÀæµÀ×zÁ¸À CeÁ«Ä¼À ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀªÀ ¨ÁæºÀät ±ÉæõÀ×zÁ¸À zÁ¸À±ÉÛõÀ×gÁzÀ fêÉÇÃvÀÛªÀÄgÁzÀ ªÀÄzÁéZÁAiÀÄðgÀÄ

«vÀÛzÁ¸À ªÉÆzÀ®Ä «vÀÛ - ºÀtPÉÌ zÁ¸ÀgÁVzÀÝ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ

ªÁå¸ÀgÁAiÀÄgÀ ²µÀåvÀé ªÀ»¹zÀ £ÀAvÀgÀ «vÀÛzÁ¸ÀgÁzÀgÀÄ zÁ¸ÀgÁzÀgÀÄ. ºÀÄvÀÛzÁ¸À - ºÀÄvÀÛzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀgÀĵÀ PÀ¼ÉzÀ ªÁ°äÃQ

eÁÕ¤UÀ¼À

  • 3. ªÀÄAUÀ® ªÀÄÄArUÉ

ªÀÄAUÀ®A dAiÀĪÀÄAUÀ®A

CAzsÀPÀ£À£ÀÄd£À PÀAzÀ£À vÀAzÉAiÀÄ PÉÆAzÀ£À ²gÀzÀ° ¤AzÀªÀ£À | ZÉAzÀ¢ ¥ÀqÉzÀ£À £ÀAzÀ£ÉAiÀļÀ£ÉÆ®«AzÀ¢ zsÀj¹zÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ¤UÉ | 1 | gÀxÀªÀ£ÀqÀj ¸ÀÄgÀ¥ÀxÀzÀ° wgÀÄUÀĪÀ ¸ÀÄvÀ¤UÉ ±Á¥ÀªÀ¤vÀÛªÀ£À | RwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀ£À ¸ÀwAiÀÄ d¤¤ ¸ÀÄvÀ ¸ÀwAiÀÄgÀ£Á½zÀ ZÀvÀÄgÀ¤UÉ | 2 | ºÀjAiÀÄ ªÀÄUÀ£À ²gÀ ºÀjzÀ£À vÀAzÉAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀªÀÄä£À ¦vÀ£À | ¨sÀgÀ¢ ¨sÀQë¸ÀĪÀ£À ²gÀzÀ° £Àn¹zÀ ªÀgÀPÁV £É¯ÉAiÀiÁ¢ PÉñÀªÀgÁAiÀÄUÉ | 3 ||

CxÀð«ªÀgÀuÉ CAzsÀPÀ£À PÀÄgÀÄqÀ£ÁzÀ zsÀÈvÀgÁµÀÖç£À, C£ÀÄd£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÁd£À, PÀAzÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄÄ¢ü¶ÖgÀ£À, vÀAzÉAiÀÄ - ¦vÀ£ÁzÀ

AiÀĪÀÄzsÀªÀÄðgÁAiÀÄ£À£ÀÄß PÉÆAzÀ£À ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀ AiÀĪÀÄ£À¤ß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ gÀÄzÀæ£À, ²gÀzÀ° ¤AzÀªÀ£À - ²ªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀAzÀæ£À, ZÀAzÀ¢ ¥ÀqÉzÀ£À - ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀÄxÀ£À PÁ®zÀ°è ¥ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ£À £ÀAzÀ£ÉAiÀļÀ - ¥ÀÅwæAiÀiÁzÀ ®Që÷äÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß

zsÀj¹zÀ zsÀj¹gÀĪÀ ²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt¤UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀiï.

gÀxÀªÀ£ÀqÀj ¸ÀÄgÀ¥ÀxÀ¢ wgÀÄUÀĪÀ

ªÉÄÃgÀÄ ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀ

¸ÀÆAiÀÄð£À, ¸ÀÄvÀ¤UÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀtð¤UÉ, ±Á¥À«vÀÛªÀ£À - ±Á¥À¤ÃrzÀ

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À, RwAiÀÄ£ÀÄ vÀqÉzÀªÀ£À ªÀÄAzÀzÀȶ֬ÄAzÀ zÀ¥ÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¹zÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À ¸ÀwAiÀÄ - ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¹ÃvÁzÉëAiÀÄ, d£À¤ - vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¨sÀÆvÁ¬ÄAiÀÄ, ¸ÀÄvÀ - £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À, ¸ÀwAiÀÄgÀ£Á½zÀ -

£ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀ 16100 £ÁjÃAiÀÄgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁzÀ ²æà PÀȵÀÚ¤UÉ ªÀÄAUÀ¼À.

ºÀjAiÀÄ ªÀÄUÀ£À - ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀÅvÀæ£ÁzÀ PÀtð£À ²gÀvÀjzÀªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß -

vÉUÉzÀ CdÄð£À£À, vÀAzÉAiÀÄ

¥ÁAqÀÄgÁd£À,

»jAiÀÄ

ªÀÄUÀ£À

zsÀªÀÄðgÁd£À, vÀªÀÄä£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ©üêÀĸÉãÀ£À, ¦vÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß ¨sÀgÀ¢ ¨sÀÄAf¸ÀĪÀ£À ªÁAiÀÄĨsÀPÀëPÀ£ÁzÀ PÁ°ÃAiÀĸÀ¥Àð,

²gÀzÀ° £Àn¹zÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀiÁ¯Éà £ÁlåªÁrzÀ ²æà PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ°

Collection by Narahari Sumadhwa Phone no 9916904341