1

PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENAMBAHBAIKAN
PELAKSANAAN
DAHULU BAHARU

Dokumen Standard
Prestasi (DSP)
ditetapkan sebagai
Panduan
Perkembangan
Pembelajaran Murid

i. DSP terlalu rigid dan
terikat

ii. Guru mentaksir mengikut
pernyataan evidens
(B1D1E1, B1D1E2)

iii. Beban tugas guru banyak
kerana mentaksir
menggunakan kertas
soalan (paper and pencil
test) bagi setiap
pernyataan evidens.

i. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid adalah lebih
fleksibel

ii. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid membantu guru:

- mengenalpasti tahap penguasaan murid murid

- merancang pengajaran-pembelajaran dan pentaksiran yang
sesuai untuk murid
(cth: pengayaan, pemulihan dan pengukuhan)

- memberi fokus terhadap PdP dan pentaksiran

iii. Pernyataan evidens ditiadakan:

- Guru tidak perlu menyediakan instrumen berdasarkan setiap
pernyataan evidens

- Guru tidak terikat dengan pernyataan evidens

iv. Fail Perkembangan Murid, Fail Showcase dan Rekod Transit
ditiadakan

- Guru tidak perlu menguruskan evidens secara formal

- Guru bebas merekod dan mengurus hasil pembelajaran murid
menggunakan kaedah mengikut keperluan dan kesesuaian
masa guru

2PENAMBAHBAIKAN
PELAKSANAAN
DAHULU BAHARU

Perekodan Sistem
Pengurusan PBS
(SPPBS) secara online
digantikan dengan
sistem perekodan
secara offline


i. SPPBS secara online:

- Masalah capaian yang
perlahan

- Reka bentuk sistem
yang kurang mesra
pengguna

- Kemudahan capaian,
komputer, dan
prasarana yang belum
lengkap


i. Perekodan secara offline:

- Guru bebas merekod mengikut kesesuaian masa guru

- Guru merekod menggunakan sistem stand alone atau secara
manual menggunakan cetakan daripada sistem/ mengisi dalam
buku rekod pengajaran harian

ii. Menyediakan pelaporan perkembangan pembelajaran murid untuk
kegunaan guru dan makluman kepada ibu bapa

iii. Tiada masalah mengakses internet.

3


PENAMBAHBAIKAN
PELAKSANAAN

DAHULU
BAHARU

Peperiksaan PMR digantikan
dengan Pentaksiran Tingkatan
3 (PT3) menerusi PBS


i. PMR ialah peperiksaan
berpusat

ii. PMR dikendalikan
sepenuhnya oleh LP:

- Instrumen dan
peraturan penskoran
setara
- Pentadbiran
- Pemeriksaan
- Penskoran
- Pengeluaran
keputusan
- Berjadual

i. PT3 menggantikan peperiksaan PMR menerusi PBS

ii. Bukan peperiksaan berpusat

iii. Tanggungjawab pihak sekolah

- Mentadbir PT3
- Mentaksir dan memeriksa skrip
- Memberi skor
- Mengeluarkan keputusan/pelaporan


4


PENAMBAHBAIKAN
PELAKSANAAN

DAHULU
BAHARU

iv. Tanggungjawab LP:

- Menyediakan format instrumen setara

Mata pelajaran Jenis instrumen
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
Ujian Lisan & Ujian
Bertulis
3. Science
4. Mathematics
5. Kemahiran Hidup
Bersepadu (KHB)
6. Pendidikan Islam
7. Bahasa Tambahan
• Bahasa Cina
• Bahasa Tamil
• Bahasa Iban
• Bahasa Kadazandusun
• Bahasa ArabUjian Bertulis

8. Sejarah
9. Geografi
Pelbagai instrumen

- Menyediakan instrumen dan peraturan penskoran

- Melaksanakan moderasi – penyelarasan markah

- Melaksanakan verifikasi – menentusahkan markah

- Menyediakan jadual pelaksanaan PT3