Erdély mint autonóm fejedelemség

Szapolyai János 1540-es halálakor pár hetes fiúgyermeket hagyott maga után.
Fráter Gyrgy az örököst, János !sigmondot királlyá választatta, majd az 153-as
váradi !"k"t megszegve átvette a kormányzást. # zavaros helyzet!en az oszmánok
már nem tekintett"k $agyarországot !iztonságos felvonulási ter%letnek, "s %r%gyk"nt
használva a &se&sem' (ános )sigmond v"delm"t, elfoglalják *udát, majd a $agyar-
alföld nagy r"sz"t. +átva, hogy az oszmán uralom fokozatosan meger'södik
$agyarország sz,v"!en, az özvegy királyn"t "s a &se&sem' királyt -rd"ly!e k,s"r'
.ráter /yörgy hozzálát egy olyan f%ggetlen államalakulat kialak,tásához, mely!e
-rd"lyen k,v%l !eletartozik m"g az ország keleti r"szeinek, valamint nyugati "s
"szaknyugati r"szeinek n"hány, oszmánokt0l m"g !e nem ke!elezett r"sze is.
# szultán k,vánságára ezek a ter%letek (ános )sigmond uralma alá ker%ltek, ezzel
saját örökösöd"si jogát !iztos,totta. 1örvonalaz0dott tehát az ország három hatalmi
övezetre szakadása2 !udai vilajetk"nt az ország köz"ps' r"sze oszmán fennhat0ság
alatt, a d"li, nyugati "s .els'-$agyarország 3a!s!urg uralom alatt, v"g%l pedig a
legnagyo!! f%ggetlens"get "lvez' 4 !ár oszmán fennhat0ság alatt áll0 -rd"ly.
.ráter /yörgy a megl"v' int"zm"nyekre alapozva hozta l"tre -rd"ly állami
apparátusát2 elrendelte a három nemzet 15. századi szövets"g"nek 5unio trium
nationum " #ápolnai unió 14$%& megúj,tását, ezáltal a három rend, a vármegyei
nemess"g, a sz"kelyek "s a szászok rendjei az államiság alappill"reiv" váltak. $agát
helytart0vá választatta, 6za!ella királyn" pedig a &se&sem' király helyett r"gensk"nt
uralkodott.
.eláll,totta a fejedelmi taná'sot, mely a (elytartó)ól, a régens)*l, valamint
minden nemzet részér*l egyenl* szám+ #ép,isel*)*l állt -4.1/ tag&0 ezt a taná&sot
az els' törv"nyes országgy7l"sen szavazták meg. # rendek egyenjogúságát az az
országgy7l"si határozat szavatolta, mely el',rta a törv"nyek egyhangú megszavazását.
$inden rendnek egyetlen szavazati joga volt, de a törv"nyek akkor l"phettek
hatály!a, ha az uralkod0 mellett a három nemzet is ellátta azokat pe&s"tjeivel. #z
ország v"delme szempontjá!0l határozat sz0lt arr0l is, hogy az országgy7l"s &sak az
eg"sz -rd"lyt "rint' k"rd"sekkel foglalkozhat, a rendek !els' %gyeiket önáll0an
rendezhetik.
1
-rd"ly tehát f%ggetlens"g"nek kezdet"t'l választásokra "p%l' !irodalom volt, a
jelöltek a vármegyei nemess"g sorai!0l ker%ltek ki. # 8orta meg'rizte a választottak
j0váhagyásának jogát, de kev"s 19. századi kiv"telt'l eltekintve, mikor ragaszkodott
saját választottaihoz 4 &sak kis m"rt"k!en avatkozott az ország !el%gyei!e.
#z országgy7l"st 159:-t'l a fejedelmi &,met visel' uralkod0 h,vta össze, "vente
legalá!! egyszer, 15;1-1<=1 között összesen >==-szer. ? határozta meg az ország
politikai ar&"l"t, melyet viszonylag sza!adon alak,thatott 5 az @szmán *irodalom
"rdekeivel nem %tközhetettA. ? volt a legfels' !,r0 "s a 8ortát támogatni köteles
hadsereg f'vez"re is.
-z az erd"lyi alkotmány nem volt ,rás!an rögz,tve, hanem a rendek meger's,tett
jogai!0l, a szokásjog!0l "s az országgy7l"si határozatok!0l állt össze. 5-zeket az
1<53-as Approbatae "s az 1<<=-es Compilatae gy7jtem"nyeik"nt fogadta el az
országgy7l"s.A
# nemess"g a nem törv"nyerej7 Tripartitumhoz igazodott, a sz"kelyek rendi jogait
1555-ös kiváltásgleveleinek "s helyi alkotmányainak gy7jtem"yne !iztos,totta, a
szászok alkotmányát 5mely a 1=. századig !iztos,totta joggyakorlatukatA a fejedelem
153-!an er's,tette meg 5Eigen-andrecht der Sachsen in SiebenbürgenA.
1özigazgatásilag -rd"ly
1. 9 nemesi vármegy"!'l állt 5.eh"r, Bo!oka, 1olozs, Corda, 1%k%ll',
3unyad, *els'-DzolnokA,
>. a 9 5majd 5A sz"kely sz"k!'l 5Edvarhelysz"k, $arossz"k, Fs,ksz"k,
Depsisz"k, @r!ai-sz"k, 1"zdi-sz"k, #ranyossz"kA,
3. a szász sz"kek!'l 5Degesvár, Dzászse!es, Gagysink, Dzerdahely, 1'halom,
Hjegyház, Dzászváros I Dze!en f'sz"k I $edgyes "s Delyk 5I*rass0 vid"ke
"s *eszter&e vid"keA
;. a szász városok!0l 5Gagysze!en, *rass0, Degesvár, $edgyes, Dzászse!es,
Dzászváros, *eszter&e I 1olozsvár. 5# szász gr0fot is választják.A
-rd"lyhez tartoztak a latin oklevelek!en partes adnexaek"nt megnevezett &satolt
kelet-magyarországi vármegy"k 5Partium – Része!.
>
#z ország ily m0don m7köd' önáll0sága Fráter Gyrgy politikai lav,rozása "s a
3a!s!urg &sapatok !eavatkozásai miatt megingott0 1za)ellána# és János
!sigmondna# 1551.)en el #ell (agynia az országot, .ráter /yörgyöt pedig a
&sászári &sapatok paran&snoka 5királyi utas,tásraA meggyilkoltatja. -rd"ly ,gy k"t
politikai nagyhatalom ját"kszer"v" vált, "s nyilvánval0 volt, hogy tová!!i fejl'd"s"t e
k"t hatalom pillanatnyi viszonya fogja meghatározni.
# G"met-r0mai szent !irodalom királyává lett .erdinándot ekkortájt lekötik a
protestánsokkal folytatott össze%tköz"sei, ,gy k"ptelen ellátni a királyi $agyarország
oszmánok elleni v"delm"t sem, -rd"ly m"g kev"s!" szám,thatott hat"kony
támogatásra. -z"rt a rende# 1552.)an ,issza(3,já# Szapolyai r#seit, ezáltal
fennmarad az ország államjogilag köztes helyzete2 a rendek elismerik az ország !els'
auton0miáját "s alkotmányát szavatol0 8orta fennhat0ságát, -rd"lyt "s a 8artiumot
viszont tová!!ra is a formálisan soha fel nem számolt $agyar 1irályság r"szeinek
tekintett"k, amelyre a 3a!s!urgok tartottak ig"nyt. 114 János !sigmond 159:-!en
fejedelmi &,m"nek meger's,t"se fej"!en alávetette magát a magyar király
fennhat0ságának. Erdély fejedelmei te(át elismerté# a 5a)s)urgo# (atalmát0
fejedelmi '3m6#et azon)an az oszmáno#tól #aptá#0 a#i#ne# az é,i adó mellett
(7séges#6,el is tartozta#.
-rd"ly e!!en a korszak!an sok országgal tartott fenn diplomá&iai kap&solatot,
1onstantinápolyt0l "s a G"met-r0mai *irodalomt0l eg"szen Dkandináviáig "s
#ngliáig.
# 8orta fennhat0ságának elfogadását a század ;:-es "veit'l kezd'd'en gyorsan
terjed' reformá&i0 is támogatta. 1ezdet!en az országgy7l"sek várakoz0 álláspontra
helyezkedtek, 155/-!en megállapodtak arr0l, hogy senkit nem akadályoznak vallása
gyakorlásá!an. #z 155%-es "s 1558-as országgy7l"sek ezeket a határozatokat
meger's,tett"k, törv"ny!en is !iztos,tva a vallássza!adságot. -z egyel're a katolikus
"s lutheránus felekezetre vonatkozott, 1524-!en már a kálvinizmust is elismerik, majd
1528-!an az els'sor!an a nemess"g tagjai között terjed' unitárius felekezetet.
15%1-!en a (ános )sigmond örök"!e l"p' 9át(ory 1st,ánna# már mind a n"gy
elfogadott felekezet sza!adságára is fel kellett esk%dnie. #z ortodoJ vallásnak
megt7rt státusa volt. # rendek privil"giumai mellett ,gy a vallássza!adság lett az
erd"lyi alkotmány legf"ltette!! r"sze, korlátlan tisztelet!en tartását -rd"ly minden
3
fejedelme szavatolta. #z oszmán fennhat0ság elfogadásá!an dönt' szerepe volt annak
az aggodalomnak, mellyel az erd"lyi rendek a 3a!s!urg-ház protestantizmus elleni
har&át, er'szakos rekatolizá&i0s törekv"seit figyelte.
# görögkeletiek vallására vonatkoz0 toleran&ia azt jelentette, hogy 'k is sza!adon
gyakorolhatták vallásukat, de egyházuk nem rendelkezett a rendek n"gy vallási
felekezet"nek jogaival. 1orlátozott templom"p,t"si joguk volt, "s papságuk mind
jogilag, mind pedig az ad0zást illet'en hátrányosa!! helyzet!en volt. Cagjaik román,
görög "s szláv származásúak voltak, nem volt k"pviselet%k a három rend!en, ,gy
vallásuk !efogadását "rv"nyes,t' politikai er'vel sem rendelkeztek.
# nemesek "s városi földesurak a reformá&i0 során tettek k,s"rleteket arra, hogy a
románok számára az egyházi szláv nyelven ,r0dott *i!liát románra leford,tsák, ekkor
sz%lettek az els' román nyelv7 ford,tások, nyomtatványok. -zek a románok
felekezeti, etnikai "s nyelvi közöss"g"nek jo!! egy!ehangol0dását támogat0
int"zked"seknek !izonyultak. $ár (ános )sigmond k,s"rletezett egy román
református egyház megalap,tásával az 15<:-as "vek v"g"n, sikertelen%l. *áthory
6stván fejedelem is támogatta az ortodoJokat, /yulafeh"rváron p%spöki sz"khelyet
hozott l"tre számukra, amely id'vel a románság legfontosa!! vallási int"zm"ny"v"
n'tte ki magát.
# reformá&i0 lutheri "s kálvini ágának, valamint az unitarianizmus terjed"s"r'l
-rd"ly szász "s magyar lakosságának kör"!en már a korá!!i el'adás!an volt sz0.
# katoli&izmus 159:-re j0formán kiszorult -rd"ly!'l, a rendek tagjainak mintegy
=:K-a valamelyik protestáns felekezethez &satlakozott 5kiv"telt a partiumi nemess"g
egy r"sze "s a katolikusnak megmaradt Fs,k "s 3áromsz"k k"pezettA. # katolikus
egyházat 155<-!an az országgy7l"s feloszlatta, a gyulafeh"rvári p%spöki sz"khelyet
reziden&iak"nt a fejedelemre ruházta, "s a p%spöki sz"ket majd &sak 1<: "v múlva
töltik !e újra.
1591-!en a katolikus *áthory 6stván fejedelemm" választásával a vallássza!adság
ugyan &sor!,tatlan marad, de az 1595-t'l immár lengyel király *áthory 15%:.)en a
rende#et rá#ényszer3ti a jezsuitá# )efogadására, akik hamarosan nevel'i "s
misszi0s munká!a fogtak.
;
# vallássza!adság ilyen fokú megval0s,tásával -rd"ly a következ' "vtizedek!en "s
"vszázadok!an a k%lön!öz' származású vallási %ldözötteknek, között%k szektáknak is
mened"ket nyújtott.
-rd"ly fejedelmi sz"k"!en *áthory 6stvánt 9át(ory !sigmond követte -1582 és
120/ #ztt ural#odott négyszeri megsza#3tással&4 Gagy am!,&i0k, la!ilis
idegrendszer, meg!,zhatatlan jellem 4 ,me &,mszavak!an legf'!! tulajdonságai. 15:4.
)en )elépett a 5a)s)urgo# ,ezette Szent ;igá)a0 3gy az országra sza)ad3totta a
15 é,ig tartó <(ossz+ tr# (á)or+t=4 #z oszmánokkal ism"telten meg%tköz'
&sászári &sapatok az országot tö!! ,z!en megszállották, ig"nyt támasztottak a
hatalomra, felf%ggesztett"k az ország alkotmányát, hatályon k,v%l helyezt"k a
vallássza!adságot, a rendek tiltakozása ellen"re megkezdt"k az er'szakos
rekatolizá&i0t. #z uralkod0i hatalom tö!!szöri ki&ser"l'd"se során kihangsúlyoz0dott
-rd"ly vazallusi státusa, fejl'd"se minden szinten megrekedt. -zek!en a z7rzavaros
"vek!en l"pett fel -rd"ly tört"nelm"!en a (a,asalfldi >i(ály ,ajda, aki 15==-!en a
3a!s!urgok oldalán avatkozott a 15 "ves há!orú!a. +egy'zve 9át(ori ?ndrást
-15::4 már'4 /1.15::4 o#t4/84&
1
, akit röviddel azel'tt )sigmond tett uralkod0vá, 66.
Ludolf &sászár helytart0jak"nt átvette a hatalmat, majd 1<:: nyarán rövid id're
$oldvát is hatalma alá k"nyszer,tve felvette a <5a,asalfld0 Erdély és egész
>old,a fejedelme= &,met. Cö!! súlyos veres"g után *asta generális hadai 1<:1
nyarán meggyilkolták.
# román tört"net,rás a Mit"z n"vvel illeti, a román nemzeti öntudat egyik
legfontosa!! jelk"p"v" min's,tve 't, a román egys"g els' megval0s,t0jak"nt tartja
számon. $indenesetre ez az "rtelmez"s nagy m"rt"k!en a 1=->:. századi nemzeti
mozgalmak "s na&ionalizmus múlt!a vet,t"se, nin&senek !izony,t"kok arra, hogy
$ihály vajda az országegyes,t"s során etnikai sz,nezet7 &"lokat is követett volna, "s
az sem !izony,that0, hogy e kor román lakosságá!an 5vagy annak vezet' r"teg"!enA
"lt volna a nemzeti összetartozásnak valamif"le tudata. Lövid uralkodása alatt a vajda
semmi "rdemlegeset nem tett az ortodoJ vallás hivatalos elfogadtatása "rdek"!en, "s a
románok rendk"nt val0 elismertet"se "rdek"!en sem.
#z egyetlen sz"kely származású erd"lyi fejedelem Szé#ely >ózes -120$&. *áthory
6stván támogatottja, katonaem!er, $ihály vajda f'generálisa, titok!an *áthory
)sigmonddal tárgyal, a vajda ellen fordul. 1<:>-!en, miután *asta generális úrrá lesz
1
6d"zet *áthory #ndrás meggyilkolásár0l2 $i, magyarok.>5;.
5
-rd"lyen, a törökhöz menek%l, 1<:3 tavaszán a szultán fejedelemm" nevezi ki, a
rendek választása n"lk%l. Catár "s török seg"ly&sapatokkal meger's,tett sereg"vel úrrá
lesz -rd"lyen, május =-"n az országgy7l"s meger's,ti hivatalá!an. # 3a!s!urgok
követei megegyez"st ajánlanak, amit Dz"kely elutas,t, szem!eker%l Ladu Der!an
vajdával, aki $ihály vajda örökös"nek tekinti magát, ,gy *asta zsoldossereg"t seg,ti.
Dz"kely *rass0 mellett %tközött meg Ladu Der!an sereg"vel, a &satát elvesz,ti, maga
elesik.
*asta generális v"res rezsimje megk,s"relte hatályon k,v%l helyezni a rendek
politikai "s vallássza!adságát, de 9o's#ai 1st,án lázadása kereszt%lhúzta terveit.
*o&skai a &sászári ellenreformá&i0s politikát0l felingerelt hajdúk "l"re állva 1<:;
novem!er"!en ellenállás n"lk%l vonult !e 1assára, a magyar urak egy r"sze
*o&skaihoz pártol. #z 1205-ös szeren&si magyar országgy7l"s "s az erd"lyi
országgy7l"s is *o&skait fejedelemm" választotta. 3amarosan a szászokat "s a
sz"kelyeket is a maga oldalára áll,totta. $egszerezte a 8orta !eleegyez"s"t is, "s arra
k"nyszer,tette Ludolf &sászárt, hogy 1202-!an 9é's)en )é#ét kössön vele.
$agyarországon "s -rd"ly!en ezután visszaáll,tották a rendek jogait "s a
vallássza!adságot, a .ejedelems"g f%ggetlens"ge meger'södött.
# következ' tört"nelmi id'szakra a fejedelmi hatalom túlsúlya jellemz', ezt a
fejedelems"g aranykorak"nt szokás nevezni. # gazdaság "s kultúra virágzásnak
indult, !ár tová!!ra is voltak v"res !els' &satározások "s "h,ns"g is dúlt tö!!ször is
-rd"ly!en.
9át(ory Gá)or uralkodása alatt !els' zavargások törtek ki, korlátozta a rendek 4
els'sor!an a szászok sza!adságjogait, hatalmá!a ker,tette "s fejedelmi sz"khely"v"
tette Gagysze!ent, a város vagyoná!0l hadjáratokat ind,tott. 15<>-!en, majd 15=5-=<-
!an vesz"lyeztetett jogaik v"delm"!en fellázadtak a sz"kelyek, majd a szászok is.
#z 121$-!an hatalomra ker%l' 9et(len Gá)or0 a ha!s!urgellenes ellenz"k vezet'je
ker%l a tr0nra. ?, "s ut0dja, 6. Lák0&zi /yörgy uralkodása alatt az államszervezet "s
gazdaság tart0s konszolidá&i0 útjára l"pett. *ethlen az "p,tkez', gazdálkod0
fejedelemk"nt maradt fenn az ut0kor eml"kezet"!en. #z 1<1;-es medgyesi
országgy7l"sen visszaszerzi a kin&stári-fejedelmi !irtokokat, p"nzgazdálkodásra "p,ti
a gazdaságot, a !ányászatot állami k"z!e veszi, reha!ilitálja a sza!ad sz"kelys"g
gazdasági "s haderej"t, j0 viszonyt alak,t ki a szász keresked'városokkal.
<
1%lpolitikájá!an 3a!s!urg-ellenes szövets"g!en r"szt vesz a 3: "ves há!orú!an, h"t
felvid"ki vármegy"t szerez meg "s tart meg, *randen!urgi 1atalinnal kötött második
házassága a protestáns szövets"ggel val0 kap&solatait er's,ti.
1ultúrpolitikájá!an reneszánsz eszm"nyeket követ2
N$anapság ritkán "s kev"s számmal találunk olyan fejedelmeket, akik a nemes "s
hasznos tudományok tanulmányozása s azoknak hirdet'i iránt n"mi szeretettel
viseltetn"nek, mert a legtö!!en 5...A a tud0sokat len"zik, megvetik, s olykor gy7lölni
szokták, ugyanannyira, hogy tapasztalatunk szerint gyakra!!an állottak nyitva a
fejedelmek palotái h,zelked'knek, mint a tudományok sz0sz0l0inak. 8edig a r"giek
másk"pp &selekedtek...O
12//-!en megalap,tja a @ollegium ?'ademi'umot, nyomdát "s könyvtárat alap,t,
neves tud0sok, n"met professzorok tan,tanak itt, illetve a nyugati akad"miákr0l
hazat"r' erd"lyi fiatalok. 1örnyezet"!en "s költs"g"n h,res tud0sok "lnek -Szen'zi
>olnár ?l)ert0 ?l,in'zi Aéter0 Aé'(i Simon0 Geleji Batona 1st,án4&
14 Cá#ó'zi Gyrgy nem annyira tehets"ges, mint inká!! szeren&s"s, !uzg0
protestáns, akár&sak feles"ge "s társa az országlás!an, +0rántffi )suzsanna.
Cámogatja a szellemi "letet, de nem ismeri fel a p"nzgazdálkodás el'nyeit, a földet,
!irtokot helyezi el't"r!e.
114 Cá#ó'zi Gyrgy 1248-!an kezd'd' országlása kev"s!" volt sikeres, mert
+engyelország tr0njának megszerz"s"re irányul0 k,s"rleteit a 8orta j0váhagyása
n"lk%l folytatta. *%ntet"s%l az @szmán *irodalom vezet'i teljes erej%kkel -rd"lyre
támadtak, az országot feldúlták, "s nyugaton nagy ter%leteket, Gagyváraddal egy%tt
!irodalmukhoz &satolták. # !udai !asa 1220-!an Dzászfenes "s /yalu között legy'zi,
"s Máradon hal !ele a &satá!an szerzett se!ei!e. -rd"ly új!0l vazallusi státus!a
s%llyedt, a fejedelmek az oszmánok !á!jaik"nt &ser"lgett"k egymást, "s az addig
jelk"pesnek mondhat0 portai ad0 tö!!szörös"re n'.
14 ?pafi >i(ály fejedelmet nevezt"k ki az oszmánok az ország "l"re. #z erd"lyi
nemesi &salád!0l származ0, mindhárom rend által elismert fejedelem sz7k &selekv"si
lehet's"gei ellen"re úja!!, m"rs"kelten fejl'd' korszakot !iztos,tott az országnak. #
fejedelem 8ortával szem!eni köteless"gei "s a rendek !"&si udvar iránti
!izalmatlansága olyan ha!oz0 magatartás kialakulásához vezetett, amely k"s'!!
lehetetlenn" tette, hogy az oszmánokat a !udai vilajet!'l ki7z' 51<3A 3a!s!urgokkal
9
el'nyöse!! felt"teleket alkudjanak ki. 1<-!an hosszú viaskodás után az
országgy7l"s "s a fejedelem feladták a rem"nytelen ellenállást, a &sászári hadak
!efejezt"k -rd"ly katonai megszállását 5*uda ekkor már k"t "ve 3a!s!urg k"zen
voltA.
# politikai helyzetet a $agyar 1irályság!eli nemess"g D(#ly 1mre által vezetett
úgynevezett kuru& felkel"se változtatta meg. -zek nyomására *"&s -rd"ly
önáll0ságának új0lagos elismer"s"re k"nyszer%lt. 14 ;ipót 'sászár 12:0.es Eiploma
;eopoldinuma !iztos,totta a fejedelemnek "s a rendeknek a vallássza!adságot, a
rendi alkotmányt "s a !irtokállomány "rintetlens"g"t. # 3a!s!urg &sászárt magyar
királlyá koronázták "s perszonáluni0!an ' lett -rd"ly fejedelme is. 12:$-!an *"&s!en
l"trehozták az Erdélyi Ban'elláriát, amely -rd"lyt v"glegesen !e"p,tette a
$onar&hia közigazgatási, fiskális "s gazdasági rendszer"!e.
# &sászári hatalmi politika , a katonai önk"ny "s a rekatolizá&i0s törekv"sek ellen
rendi jogainak v"delm"re a leger'teljese!!en a parasztsággal szövetkez' kisnemess"g
l"pett fel. # magukat kuru&nak nevez' sza!adsághar&osok a 1. század elej"n
$agyarország "s -rd"ly nagyo!! ter%leteit huzamosa!! ideig hatalmuk!a ker,tett"k,
mozgalmuk "l"re Cá#ó'zi Feren'et h,vták meg, akit 1%04-t'l -rd"ly új fejedelm"v"
választottak, 1%05-t'l $agyarország fejedelme &,met is elnyeri "s az 1%11-es
szatmári )é#éig uralta az ország nagy r"sz"t. Lák0&zi Cörökország!a menek%l"s"vel
lezárult a f%ggetlen erd"lyi fejedelems"g korszaka.
Chököly "s Lák0&zi kuru& mozgalmár0l a 19-1. század tört"nelm"nek tárgyalásakor
r"szletese!!en is sz0lunk.

Related Interests