You are on page 1of 8

022

#
ΜΑΡ-ΑΠΡ
2 0 1 4
ΤΙΜΗ 6 €

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γιώργος Ελευθερίου

ΠΡΟΦΙΛ
Άδωνις Γεωργιάδης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το ΤOP 10 των φαρµάκων
που χάνουν δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας το 2014

www.virus.com.gr
ISSN: 2241-0961

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μειώθηκαν οι αξονικές στη χώρα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10

/ Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ*

«Η ιατρική
δεν είναι µαθηµατικά»
Συνέντευξη: ∆ήµητρα Ευθυµιάδου
Φωτο: Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

Υπάρχει σοβαρό περιθώριο
για αύξηση της
χρηµατοδότησης για
την ΠΦΥ

Τ

ο επόµενο διάστηµα θα αποσαφηνιστεί τι αµοιβές θα λαµβάνουν οι ιδιώτες γιατροί από τον ΕΟΠΥΥ και σε τι βάση θα γίνει η νέα συνεργασία µε τον Οργανισµό. Βλέπετε «φως στο τούνελ» των διαπραγµατεύσεων που έχετε ξεκινήσει, δεδοµένου του ότι τα κονδύλια είναι, πια,
πολύ περιορισµένα;
Οι συµβεβληµένοι γιατροί καταλαβαίνουν τη δύσκολη κατάσταση
της χώρας, αλλά και τις τεράστιες
ανάγκες των ασφαλισµένων, αυτός
είναι και ο λόγος που στηρίξαµε και
στηρίζουµε τους Έλληνες πολίτες, παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει
να οφείλει δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
στους γιατρούς. Παρά τις «κραυγές» και
τις προτροπές ορισµένων µεγαλοσυνδικαλιστών του ιατρικού χώρου - που στήνουν
υποκριτικά ιατρεία προσωπικής προβολής

για τους ανασφάλιστους - να αφήσουµε ακάλυπτους τους Έλληνες και να καταγγείλουµε τη σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ, οι συµβεβληµένοι απέδειξαν µε αδιαµφισβήτητο
τρόπο την κοινωνική τους αλληλεγγύη και
συνέχισαν να παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας στο σύνολο του πληθυσµού.
Κερδίσαµε έτσι την εµπιστοσύνη του κόσµου και αυτό φαίνεται από τη σηµαντική
αύξηση των επισκέψεων, κατά 12%, το 2013
στα ιατρεία µας. Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ,
που επίσηµα εκπροσωπεί όλους τους συµ-

*Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ

11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κερδίσαµε την εµπιστοσύνη
του κόσµου και αυτό φαίνεται
από τη σηµαντική αύξηση των
επισκέψεων κατά 12% το 2013
στα ιατρεία µας

∆εν δεχόµαστε και
δεν συµφωνούµε µε
καµία ρύθµιση που θα
περιορίζει την ελεύθερη
πρόσβαση των ασθενών
σε γιατρούς, εργαστήρια
και φάρµακα

βεβληµένους γιατρούς µε τον ΕΟΠΥΥ, θα
εξασφαλίσει το καλύτερο για τον κλάδο.
Οι νέοι όροι πρέπει να είναι ξεκάθαροι
και, όπως οι γιατροί είναι συνεπείς µε τις
υποχρεώσεις τους, αντίστοιχη συνέπεια θα
πρέπει να δείξει και ο Οργανισµός ειδικά
σε ό,τι αφορά στον χρόνο αποπληρωµής.
Βασικός µας στόχος, ως ο µόνος επίσηµος
φορέας συµβεβληµένων στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, είναι η αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης για την ΠΦΥ και η οριστική αποφυγή νέων «κουρεµάτων». Μια
διαπραγµάτευση, και ειδικά αν σχετίζεται
µε αµοιβές και συµβάσεις, ποτέ δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ, ωστόσο,
είναι ξεκάθαρη στο τι επιδιώκει από τη συνεργασία των γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ. Βασικοί διαπραγµατευτικοί µας στόχοι είναι
το δικαίωµα ανανέωσης όλων των συµβάσεων, το δικαίωµα όλων των γιατρών να
συνάπτουν σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ, η άµεση σύναψη σύµβασης µε τους γιατρούς
του πρώην ΙΚΑ που διατήρησαν το ιδιωτικό
τους ιατρείο, η διασφάλιση τακτικής και επαρκούς χρηµατοδότησης, η αναβάθµιση
των ιατρικών αµοιβών, η βελτίωση των συνθηκών συνεργασίας µε τακτική πληρωµή
των δεδουλευµένων, η λήξη των διαπραγµατεύσεων µε υπογραφή νέας σύµβασης
το αργότερο µέχρι τέλη Μαΐου και τέλος η
επαρκής - ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων.
Τι µπορείτε, όµως, τελικά, να πετύχετε µε αυτά τα «παζάρια», δεδοµένου
του ότι και το υπουργείο Υγείας σάς
λέει «αυτά τα λεφτά έχουµε, αυτά
θα πάρετε»;
Ειλικρινά, πιστεύουµε ότι υπάρχει σοβαρό περιθώριο για αύξηση της χρηµα-

12

/ Μάρτιος-Απρίλιος 2014

τοδότησης για την ΠΦΥ, περιορίζοντας τις
σπατάλες από άλλους τοµείς. Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ως ο µοναδικός διαπραγµατευτής εκ µέρους των συµβεβληµένων γιατρών, θα συνεχίσει να κάνει υπεύθυνα και
αποτελεσµατικά, χωρίς σκοπιµότητες, χωρίς επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα και µε
συνέπεια, αυτό που έκανε από ιδρύσεώς
της στις 7/4/2012, να προασπίζει τα δίκαια
αιτήµατα του ιατρικού σώµατος, να αγωνίζεται για το άνοιγµα του ΕΟΠΥΥ σε όλους
τους γιατρούς και να µεριµνά για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη.
Τίθενται συνεχώς νέοι περιορισµοί
στους ασθενείς, όπως στα φάρµακα,
έστω κι αν το πλαφόν ανεστάλη, αλλά αναµένεται να αντικατασταθεί µε
άλλο µέτρο. Το θέτετε ως ζήτηµα στο
υπουργείο και στον ΕΟΠΥΥ;
Η πάγια µας θέση είναι ότι δεν δεχόµαστε και δεν συµφωνούµε µε καµία ρύθµιση
που θα περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση
των ασθενών µέσω του ασφαλιστικού τους
ταµείου, τόσο σε γιατρούς και εργαστήρια
όσο και στα φάρµακα. Γι’ αυτό και κάθε
τόσο καλούµε τον ΕΟΠΥΥ να διασφαλίσει
την πλήρη πρόσβαση των ασθενών µας σε
φάρµακα και παρακλινικές εξετάσεις. Και
επειδή υπάρχουν σκέψεις να εφαρµοστούν
πρωτόκολλα θεραπείας χωρίς να µπορεί
κανείς να παρεκκλίνει από τα όσα προβλέπουν, λέµε ξεκάθαρα ότι η ιατρική δεν είναι µαθηµατικά. ∆εν µπορεί να ασκείται µε
στείρα και περιοριστική εφαρµογή πρωτοκόλλων, καθότι κάτι τέτοιο θα έβαζε σε
σοβαρό κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Άλλωστε τα πρωτόκολλα, όπου εφαρµόζονται,
εφαρµόζονται ως πρόταση αντιµετώπισης
ασθενειών και όχι ως περιοριστικοί κανόνες

στη θεραπεία των ασθενών! Ας βρει άλλη
λύση το υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ να περιορισθεί η φαρµακευτική δαπάνη.
Τι άλλο, δηλαδή, θα µπορούσε να γίνει,
ώστε να µην υπάρχει άσκοπη συνταγογράφηση; Τι προτείνετε ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος;
Εµείς έχουµε προτείνει αξιόπιστη και βιώσιµη εναλλακτική πρόταση για τον περιορισµό της φαρµακευτικής δαπάνης, που
λέει να εφαρµοσθεί ο µέσος όρος αξίας συνταγής ανά γιατρό, ειδικότητα και ασφαλισµένο. Επίσης, στηρίζουµε τη χορήγηση
επώνυµων γενόσηµων φαρµάκων από την
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, που είναι
φθηνότερα και εφάµιλλα των πρωτοτύπων.
Θεωρείτε κι εσείς ότι η δαπάνη των 2
δισ. ευρώ - 1.919 δισ. για την ακρίβεια - που θα πρέπει να εφαρµοσθεί
για το 2014, είναι εξαιρετικά χαµηλή
και θα επιφέρει πρόβληµα στη δηµόσια υγεία;
Τα τελευταία χρόνια του µνηµονίου τα
φάρµακα των ασθενών έχουν περικοπεί
ήδη πάνω από 60%. Η φετινή δαπάνη είναι βέβαιον ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα στους ασθενείς και ειδικά στους βαριά
πάσχοντες. Άλλωστε και η περσινή ήταν τόσο χαµηλή, που πολλοί άρρωστοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν φάρµακα από την
τσέπη τους. Μια τέτοια τακτική δεν ωφελεί κανέναν, και ειδικά τα νοικοκυριά που
περνούν δύσκολα µέσα στην κρίση. Από την
άλλη, µπορεί να επιβαρυνθεί το σύστηµα
υγείας τα επόµενα χρόνια από την εγκατάλειψη της υγείας των πολιτών που µεταχρονολογούν τις ανάγκες τους, επειδή δεν
έχουν να πληρώσουν υπηρεσίες και φάρµακα. Έχει επισηµανθεί από όλους, και
συµφωνούµε απόλυτα, ότι η φετινή χαµηλή φαρµακευτική δαπάνη δεν µπορεί να
διατηρηθεί, γιατί είναι πιθανό να οδηγήσει
σε επιδείνωση των δεικτών υγείας. Ακόµη
και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας έχει παραδεχτεί ότι είναι εξαιρετικά χαµηλή. Το θέµα
είναι ότι πλέον αγγίξαµε τα όρια. Εκεί που
στο παρελθόν, προ κρίσης, η δαπάνη για
τα φάρµακα ήταν χωρίς έλεγχο και υπήρχαν υπερβολές σε όλα τα επίπεδα, πλέον
τίθεται θέµα κάλυψης βασικών αναγκών
των ασθενών µας. Πλέον δεν τίθεται θέµα
φαρµακευτικών εταιρειών ή υπερσυνταγογράφησης από την πλευρά των γιατρών. Το
«πάρτι» που γινόταν τα παλιά τα χρόνια έχει
τελειώσει προ πολλού. Τώρα το ζητούµενο
είναι να µπορέσει το κράτος να παράσχει
την απαραίτητη φαρµακευτική περίθαλψη

στους ασφαλισµένους, καθώς, πια, οι
ιδιωτικές δαπάνες είναι πολύ µεγαλύτερες από τις δηµόσιες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει επαρκώς
επειδή η ασφαλιστική τιµή είναι πολύ χαµηλή. Καθηµερινά εµείς οι γιατροί
ακούµε αρκετούς ασθενείς να
διαµαρτύρονται αλλά, δυστυχώς, δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτε.
Πάντως κι εσείς οι
γιατροί
εφευρίσκετε
διάφορους
τρόπους για
να παρουσιάζετε ότι έχετε ξεπεράσει το πλαφόν
των επισκέψεων και
να βάζετε τους ασθενείς να πληρώνουν,
δηµιουργώντας, συχνά, επιπλέον βάρη.
Είναι κάτι που έχει καταγραφεί και επισήµως από το υπουργείο Υγείας…
Κανένα τέτοιο θέµα
δεν υπάρχει πλέον, καθώς οι επισκέψεις καταγράφονται σε πραγµατικό χρόνο και, ανά
πάσα στιγµή, ο καθένας µπορεί να δει τον
διαθέσιµο αριθµό επισκέψεων σε κάθε
γιατρό µέσα από την
επίσηµη ιστοσελίδα του
ΕΟΠΥΥ. Πάντως, ακόµα
και αν γινόταν στο παρελθόν, δεν συµφωνούµε µε
τέτοιες τακτικές, ως Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ είχαµε
θέσει και θέτουµε συνεχώς
το θέµα της διασύνδεσης των
ηλεκτρονικών συστηµάτων µεταξύ e-συνταγογράφησης και
e-∆ΑΠΥ. Έχουµε ζητήσει να υπάρχει αυτόµατη καταχώριση
των επισκέψεων και πράξεων
στο σύστηµα πληρωµής, µε
σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των γιατρών, αλλά φυσικά και των ασθενών. Έτσι κανείς δεν µπορεί

13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14

/ Μάρτιος-Απρίλιος 2014

πλέον να ισχυριστεί ότι οι γιατροί παρανοµούν, κάτι που κοντεύει να γίνει «καραµέλα» στο στόµα όλων όσων θέλουν να καταφέρονται κατά του κλάδου µας.
Ο ΕΟΠΥΥ χρωστά πολλά στους γιατρούς
και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι
ένα χαµένο παιχνίδι. Υπάρχει ελπίδα
να εισπραχθούν και τα παλιά χρέη;
Κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να εισπράξουµε όσα µας χρωστούν. Παρότι τα χρήµατά µας έχουν «κουρευτεί» και
έχουν µειωθεί άρδην, θυµίζω εδώ ότι η
αξία της ιατρικής επίσκεψης «κουρεύτηκε» κατά 50%, από 20 ευρώ στα 10 ευρώ
µικτά, και το υπουργείο έχει επιβάλει απανωτά rebate και clawback. Ο ΕΟΠΥΥ
συνεχίζει να χρωστά δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, τόσο για τις παλαιές οφειλές
όσο και για αυτές που δηµιουργήθηκαν
το τελευταίο διάστηµα. Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει άµεση πληρωµή των
δεδουλευµένων, καθώς ακόµη υπάρχουν
γιατροί που δεν έχουν πληρωθεί ούτε τα
ληξιπρόθεσµα από το 2011. Εκτός αυτού,
ζητούµε άµεση αποπληρωµή του παρακρατηθέντος 10% από την 1/1/2012 και
αναστολή του άδικου µέτρου του rebate
και clawback. Αυτά τα χρήµατα πρέπει
και να δοθούν. Οφείλονται στους γιατρούς, οι οποίοι ζουν όπως και ο υπόλοιπος πληθυσµός την κρίση στο «πετσί»
τους. Είναι γνωστό, εξάλλου, πως πολλά
ιατρεία έχουν βάλει λουκέτο εξαιτίας αυτών των οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
Σε ό,τι αφορά στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων, πριν καλά-καλά ανακοινωθούν, έχουν αρχίσει οι κόντρες ακόµη και για τις ηµεροµηνίες
που θα διεξαχθούν. Γιατί ξαφνικά τόση ένταση για αυτές τις εκλογές; Τη
στιγµή µάλιστα που στο παρελθόν ήταν µάλλον αδιάφορες;
Οι φετινές εκλογές των ιατρικών συλλόγων είναι εξαιρετικά κρίσιµες για τους γιατρούς. Το αποτέλεσµά τους θα κρίνει αν ο
ιατρικός κόσµος θα γυρίσει οριστικά σελί-

δα και θα ξεφύγει από την πορεία φθοράς
και απαξίωσης που του έχουν επιβάλει οι
αποτυχηµένες πολιτικές διεκδίκησης ή θα
παραµείνει δέσµιος λάθος πολιτικών και
προσωπικών στοχεύσεων. Νοµίζω ότι όλοι
έχουµε καταλάβει πια ότι τα τελευταία χρόνια βιώνουµε καθηµερινά τη βαθιά απαξίωση του µεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου
της χώρας. ∆υστυχώς, ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών, από θεµατοφύλακας του ιατρικού
λειτουργήµατος έχει µετατραπεί αποκλειστικά σε µηχανισµό προσωπικής προβολής
συγκεκριµένων προσώπων που τον αντιµετωπίζουν ως εφαλτήριο εισόδου τους στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Σειρά λαθών τόσο στις τακτικές όσο και στις στρατηγικές
έχουν ως αποτέλεσµα την απαξίωση, υποβάθµιση και διαπόµπευση του ιατρικού κόσµου. Εξαιτίας της τραγικής ανεπάρκειας
και των αποτυχηµένων µεθόδων διεκδίκησης, απωλέσθηκαν κατακτήσεις δεκαετιών
µέσα σε µόλις µία τριετία. Χαρακτηριστικό,
αλλά δυστυχώς όχι µοναδικό παράδειγµα,
είναι η εκχώρηση του δικαιώµατος να ιδρύει ιατρείο οποιοσδήποτε, ακόµη κι αν δεν
είναι γιατρός! Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είµαστε όλοι οι γιατροί υποχρεωµένοι να δράσουµε.

Στηρίζουµε τη χορήγηση
επώνυµων γενόσηµων
φαρµάκων από την ελληνική
φαρµακοβιοµηχανία

Εσείς τι διαφορετικό κοµίζετε µε τη νέα
παράταξη «ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΝΙΚΙ - ΙΣΑ)», µε την οποία κατεβαίνετε
στις εκλογές ώστε να στραφεί σε σας
ένας γιατρός;
Φιλοδοξία µας είναι να κινητοποιήσουµε
την πλειοψηφία των γιατρών που εδώ και
έτη παραµένει σιωπηλή, να καταπολεµήσουµε την ανεργία των νέων γιατρών, να
εξασφαλίσουµε ένα καλύτερο επαγγελµατικό µέλλον για όλους µας, να στηρίξουµε
την αλληλεγγύη µεταξύ µας, να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας, να αναβαθµίσουµε την αξία της ιατρικής εργασίας, να ξανακερδίσουµε τη θέση µας στην
κοινωνία των πολιτών και την εκτίµηση που
αξίζει σε επιστήµονες. Να διασφαλίσουµε,
επιτέλους, τα επαγγελµατικά µας δικαιώµατα, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τις πολλές

15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Είναι απόλυτη ανάγκη να
υπάρξει άµεση πληρωµή
των δεδουλευµένων, καθώς
ακόµη υπάρχουν γιατροί
που δεν έχουν πληρωθεί
ούτε τα ληξιπρόθεσµα από
το 2011

∆υστυχώς ο ΙΣΑ έχει
µετατραπεί αποκλειστικά
σε µηχανισµό προσωπικής
προβολής συγκεκριµένων
προσώπων

παθογένειες του πρόσφατου παρελθόντος
που τόσο κόστισαν σε όλους µας. Το «αύριο» για µας δεν µπορεί να περιµένει και
ζητούµε από τους γιατρούς να τολµήσουν
και να πιστέψουν ότι µπορούµε να τα αλλάξουµε όλα. Η ίδρυση της ΝΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ είναι αποτέλεσµα της ανάγκης,
αλλά και της «δίψας» του ιατρικού κόσµου
για ανατροπή της πορείας φθοράς και απαξίωσης. Είναι η έκφραση της επιθυµίας
της µεγάλης πλειοψηφίας των γιατρών για
µια νέα πορεία.
Αυτό που µου λέτε, τώρα, είναι ξεκάθαρη αιχµή εναντίον του νυν προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη. Γιατί
υπάρχει τόσο έντονη διαµάχη µεταξύ σας µε ανακοινώσεις εκατέρωθεν
και κατηγορίες κάθε λογής και µέσα
από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Καµία προσωπική αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι βαθιές διαφορές στον τρόπο αντίδρασης, στον στρατηγικό σχεδιασµό και στις πολιτικές επιλογές.
Άλλωστε, όλοι κρινόµαστε από το τελικό αποτέλεσµα και δυστυχώς ο απολογισµός της
τελευταίας τριετίας για τους γιατρούς της Αθήνας είναι απογοητευτικός.
Έχετε κατηγορηθεί, πάντως, από πολλούς ότι είστε «βασιλικότερος του
βασιλέως», ότι δηλαδή υποστηρίζετε τον Άδ. Γεωργιάδη σε όποιο µέτρο
κι αν λαµβάνει. Μήπως είστε επηρεασµένος και από τις πολιτικές σας ιδεολογίες, δεδοµένου του ότι ανήκετε
στον χώρο της Ν∆;
Εγώ, πάνω από όλα, είµαι γιατρός που
προσπαθεί να ζήσει µέσα από το επάγγελµά του, προσπαθώ να εκπροσωπή-

16

/ Μάρτιος-Απρίλιος 2014

σω τους συναδέλφους µου όσο γίνεται
καλύτερα, πάνω και έξω από κόµµατα.
Στο πλαίσιο αυτό, είµαι υποχρεωµένος να
συζητώ και να συνεργάζοµαι µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, µε
µοναδικό σκοπό την προώθηση των δίκαιων αιτηµάτων των γιατρών και τη διασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών υγείας
για τους πολίτες της πατρίδας µας. Πάντα
πίστευα, και πιστεύω, ότι η στείρα αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανένα, οι σωστές
λύσεις θα βρεθούν µέσα από τον διάλογο και τη σύνθεση απόψεων.
Επειδή τα πράγµατα είναι δύσκολα στον
ιατρικό κόσµο πια - τα κονδύλια είναι
λιγοστά για τους γιατρούς, τα «κουρέµατα» και οι καθυστερήσεις δεν φαίνεται να µπορούν να αποφευχθούν
και στο µέλλον - τι βλέπετε για τους
νέους γιατρούς;
Η µεγάλη πρόκληση για όλους είναι να
ανοίξουµε νέους ορίζοντες για τους γιατρούς
και ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς, που
αυτήν τη στιγµή, στην πλειοψηφία τους, είναι αντιµέτωποι µε τη µεγαλύτερη αδικία
απ’ όλες, την ανεργία. Το µέλλον των νέων γιατρών είναι το πρώτο και βασικό µας
µέληµα, αυτός είναι και ο λόγος που ζητάµε να ανοίξει ο ΕΟΠΥΥ στους νέους, να
τους δοθεί δηλαδή το ελάχιστο, µια ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Έχουµε υποχρέωση να βρούµε εκείνες τις
λύσεις που θα τους κρατήσουν στην πατρίδα, αυτός είναι και ο λόγος που τα θέµατα των νέων γιατρών θα είναι τα κυριότερα στις συζητήσεις που θα γίνουν τόσο µε
το Υπουργείο Υγείας όσο και µε την ιατρική
κοινότητα στο πλαίσιο των επερχόµενων εÉÊÌÅÍËÏÐÌÕÓÏÕÊʼÅÌÕÓiii