RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN

)
Nama : Mohamad Razali Bin Mohd Khairi Tarikh Lahir : 26 September 2006 Tarikh Mula : 3 Februari 20!
Komponen : "en#uru$an Tin#kah Laku %mur : & tahun Tempoh Semakan : 2& Februari 20!
Tahap / Pengetahuan Se!a Aa Boleh 'aham arahan #uru(
Mat"a#at Jang$a Pan%ang Murid boleh men#ikut arahan #uru(
&'%e$t!( Jang$a Pene$ Pene$atan Pen!"a!an / Ta)!$h / Tanggung%a*a'
• Menden#ar arahan ketua kela$
untuk berdiri dan men#u)apkan
$alam apabila #uru ma$uk(
o "en#ulan#an per#erakan ban#un dan
duduk di keru$i(
o "ermainan *Muzik +hair,(
o "emberian token ekonomi(
3 Februari 20! - 2& Februari 20!
• Me.arna ob/ek pelba#ai
bentuk men#ikut arahan #uru(
o Me.arna #ambar den#an .arna a$a$(
o Me.arna #ambar den#an pen$il .arna(
o Me.arna #ambar den#an kra0on(
o Me.arna #ambar den#an .arna 0an#
telah ditetapkan( +ontoh pi$an# .arna
kunin#(
3 Ma) 20! 1 3 Ma) 20!
• Murid boleh men#ema$ me/a
$etiap kali $elepa$ .aktu mata
pela/aran(
o "emberian token ekonomi(
o "ene#uhan $o$ial(
2pril 20! 1 23 2pril 20!
Tarikh a.al ber$idan#:4444444444(
I'u / Bapa+ Gu)u Mata Pe"a%a)an+ D!,e#a$ &"eh+
------------. ------------ ------------
( ) ( ) ( )
Tarikh akhir ber$idan#:4444444444(
I'u / Bapa+ Gu)u Mata Pe"a%a)an+ D!,e#a$ &"eh+
------------. ------------ ------------
( ) ( ) ( )