Clasificarea bunurilor

Def: acţiunea la care este îndrituit subiectul activ şi cea de care este ţinut subiectul pasiv (conduita părţilor).
Bunurile:
Def: prin bun se întelege o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului şi este
susceptibilă de apreciere sub forma dreptului patrimonial.
Condiţii:
1. valoarea economică trebuie să fie aptă de a satisface o trebuinţă de ordin material ori spiritual al omului
. să fie susceptibilă de apropiaţiune (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale.
Clasificarea bunurilor :
1. Bunuri mobile şi imobile :
- mobile prin natura lor ! corpurile care se pot transporta de la un loc la altul
- mobile prin determinarea legii !" obligaţiile şi acţiunile care au ca obiect sume e#igibile sau efecte mobiliare$ acţiunile sau
interesele
- mobile prin anticipaţie ! acele bunuri care$ prin natura lor$ sunt imobile$ dar pe care părţile unui act %uridic le consideră ca
mobile în considerarea a ceea ce vor deveni
- imobile prin natura lor ! fondurile de păm&nt şi clădirile' morile de v&nt sau de apă aşe(ate pe st&lpi' recoltele care se ţin încă
de rădăcini şi fructele de pe arbori$ neculese încă.
- imobile prin obiectul la care se aplică ! u(ufructul lucrurilor imobile$ servituţiile$ acţiunile care tind a revendica un imobil
- imobile zise prin destinaţie ! aceste bunuri

sunt mobile prin natura lor$ dar cărora proprietarul le dă o anumită destinaţie prin
care dob&ndesc regim %uridic de imobil.(art.)*+CC)
.Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil:
- bunuri în circuitul civil:
, bunuri care pot circula liber
, bunuri care pot fi dob&ndite$ deţinute ori înstrăinate condiţional
- bunuri scoase din circuitul civil ! bunuri inalienabile
-. Bunuri determinate individual sau bunuri determinate generic:
- bunuri determinate individual ! bunuri care$ potrivit voinţei e#primată în actul %uridic civil sau naturii lor$ se individuali(ea(ă
prin însuşiri proprii$ speciale
- bunuri determinate generic ! se individuali(ea(ă prin însuşirile speciei ori categoriei din care fac parte
). Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile:
- fungibile ! în e#ecutarea unei obligaţii$ poate fi înlocuit cu altul$ fără să afecte(e valabiliatetea plăţii
- nefungibiile ! nu poate fi înlocuit cu altul$ în e#ecutarea obligaţii$ astfel ca$ debitorul nu este liberat dec&t prin predarea lucrului
datorat
.. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile :
- consumtibile ! bunul care nu poate fi folosit fără ca prima lui întrebuinţare să nu implice consumarea substanţei ori înstrăinarea
lui
- neconsumptibile ! bunul care poate fi folosit repetat$ nu este necesară consumarea substanţei ori înstrainarea lui.
*. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere :
- frugifere ! bun care poate fi produs periodic fără consumarea substanţei sale$ alte bunuri ori produse$ numite fructe
- nefrugifere ! bunul care nu are însuşirea de a da naştere$ periodic$ la produse fără consumarea substanţei sale.
/. Bunuri divi(ibile şi bunuri indivi(ibile :
- divizibile ! bunul care poate fi impărţit fără să0şi sc1imbe destinaţia sa economică
- indivizibile ! bunul care nu poate fi impărtit fără să0şi sc1imbe destinaţia sa economică
+. Bunuri principale şi bunuri accesorii:
- principal ! poate fi folosit independent$ fara a servi la intrebuinţarea altui bun
- accesoriu ! bunul este destinat să servească la întrebuinţarea altui bun
2. Bunuri corporale şi bunuri incorporale :
- corporal ! are o e#istenţă materială
- incorporal ! valoarea economică are o e#istenţă ideală$ abstractă
13. Bunuri sesi(abile si bunuri insesi(abile :
- sesizabile ! pot forma obiectul e#ecutării silite
- insesizabile ! nu pot forma obiectul e#ecutării silite.

Related Interests