Efectele actului juridic civil.

Drepturile subiective şi obligaţiile civile la care dă naştere, pe care le modifică sau stinge un act juridic civil.
Principiile efectelor actului juridic civil.
Reguli de drept civil care ne arată modul în care se produc aceste efecte, respectiv, cum se produc ele, în ce
condiţii şi faţă de cine anume.
1. Principiul forţei obligatorii (pacta sunt servanda).
Regula de drept potrivit căreia actului juridic civil valabil înceiat se impune autorilor sau autorului lui întocmai
ca legea.
Cerinţe:
! interesul general al asigurării stabilitaţii şi siguranţei raporturilor juridice
! imperativul moral al respectării cuv"ntului dat
Excepţii#
$fectele actului nu se mai produc aşa cum au dorit părţile, independent de voinţa părţilor ori a uneia dintre
ele.
a. restr"ngerea forţei obligatorii a actului juridic.
! încetarea mandatului din cau%a morţii, interdicţiei, insolvabilităţii şi falimentul mandantului sau mandatarului.
! încetarea locaţiunii din cau%a pieirii totale sau considerabile a lucrului.
b. lărgirea forţei obligatorii a actului juridic
! prorogarea efectelor actului juridic prin efectul legii, peste termenul convenit
! prelungirea efectelor actului cu e&ecutare succesivă datorită suspendării temporare a e&ecutarii lui pe tot
timpul c"t durea%ă cau%a de suspendare.
! revi%uirea efectelor din cau%a ruperii eclibrului contractual în urma scimbării împrejurărilor avute în
vedere de părţi la data înceierii actului.
'. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil.
Regula de drept potrivit căreia actului bilateral nu i se poate pune capăt dec"t prin consimţăm"ntul părţilor
,afară de ca%urile autori%ate de lg.(undamentul principiului irevocabilităţii e acelaşi cu fundamental lui
pacta sunt sevanda .)rin irevocabilitatea actului jur. civ. înţelegem faptul că actului jur. bilateral sau
unilateral nu i se poate pune capăt prin voinţa numai a unuia dintre părţi ,iar actul jur unilateral nu i se poate
pune capăt prin manifestare de voinţă,în sens contrar ,din partea autorului acestuia .
Excepţii :
- retractarea renunţării la moştenire (poţi reveni asupra acestei renunţări, în condiţiile art.*+1 ,,)dacă nu a
acceptat altcineva moştenire sau dacă nu au e&pirat cele - luni (termenul de acceptare al moştenirii)
- consimţăm"ntul părţilor sau, după ca% al părintelui e&primat la adopţia copilului poate fi revocat in .+ %ile
de la data întocmirii înscrisului autentic prin care a fost e&primat
- legatul (art./'' ,.,.)
- revenirea asupra acceptării e&prese sau tacite a moştenirii
.- donaţia între soţi e revocabilă (art /*. ,,)
- revocarea contractului de mandat
- încetarea depo%itului la cererea deponentului
- denunţarea contractului de asigurare,concesiune,petrolier
- încetarea societăţii civile
- denunţarea contr. de locaţiune,de comandă a unei opere viitoare
- denunţarea unor contracte de către judecatorul sindic
.. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil.
Regula de drept potrivit căreia actul juridic civil produce efcte numai faţă de autorul ori autorii lui fără a putea
să profite sau să dăune%e altor persoane.
a. părţile 0 persoana care înceie un act juridic civil şi în patrimoniul ori persoana căreia se produc efectele
acelui act.
b. av"n%i!cau%ă 0 persoana care, deşi nu a participat la înceierea unui act juridic este însă îndrituită sau ţinută,
după ca%, fie să profite, fie să suporte efectele acelui act, datorită legăturii sau relaţiei sale juridice cu una din
părţile lui.
,ategorii de av"n%i!cau%ă #
! succesorii universali sau cu titlu universal 0 persoana care are vocaţia de a dob"ndi patrimoniu, adică o
universalitate, precum# moştenitori legali, legatari universali, persoana juridică dob"nditoare a unui
patrimoniu prin efectul comasării
! succesorii cu titlu particular 0 persoane care dob"ndesc sau pot dob"ndi un anumit drept, privit individual, iar
nu ca element al unui patrimoniu, precum# cumpăratorul unui bun, donatorul, legatul cu titlu particular
! creditorii cirografari 0 acei creditori care nu au o garanţie reală pentru creanţa lor, ci numai un drept de gaj
general asupra bunurilor debitorului lor
! terţii 0 persoana străina de un anumit act juridic civil, deoarece nu a participat nici direct şi nici prin
intermediar la înceierea lui.
$&cepţia reală este stipulaţia pentru altul.