You are on page 1of 1

VIHOR

Krajinom vjetar, oluj i huk,


Bijesni pejsae lome.
U srcu ptiijem strah.
A srce moje napet je luk
I mis'o strelica gola.
Ja jurim, jurim olujin drug,
vlad'o sam junaki krikove !ola
A mi"lju pro!'o vol"e!ni krug.
Ja, #am$a #umo, drug ja!lanova vitih
%jeiti pje"ak i dugih drumova !rat,
Ja, sin predaka ne$nanih,
&ju!avnik $ora ranih,
Ja, gorkih sud!ina svat.
Ja, #am$a #umo, kova vjetrova sanja
I sija u vjenost pro'erdanih dana,
Juri"am na stvarnost,
(rela$im !oji"ta,
Iskrivih koplja, i$lomih "tite.
rce mi raste ko mesnat cvijet,
Ko rana i$ koje krv tee.
Ja ne $nam gdje 'e me ostavit' dan,
A gdje $ate'i vee.
)osi me oluj, nosi me huk.
Bijesovi pra"te s grana.
Ura*
Bolovi neka sad svi propi"te*
+le, krv mi tee i$ rana*
I cijelu no' ja je$dim tako
Kao vilenjak, ko vite$ luda,
,ok oluj pra"ti, urlaju uda
I pak'o uasa svijetom !jei,
-ora se nasmje"i na vr"ku dana.
/ +le, #am$a #umo kraj druma lei*
Hamza Humo
)epo$nate rijei.
vol"e!ni/aro!ni, magini
je$dim/ja"em
vite$ luda/asocijacija na ,on Kihota, vite$a koji se !orio protiv
vjetrenjaa misle'i da su divovi
GRUPA 1-FORMA I IZRAAJNA SREDSTVA
0. U pjesmi se pojedini stihovi rimuju, da li je rima spontana
ili nametnuta1
2. Kakva je 3orma pjesme, 4 je li ujednaen !roj slogova5 je
li ujednaen ritam u pjesmi61
7. Jedna od oso!ina ekspresioni$ma je na!rajanje !e$
ve$nika, prona8i tu pojavu u pjesmi.
9. Koji je est interpunkcijski $nak na kraju stihova, kakva
je njegova 3unkcija u pjesmi1
:. (rona8i meta3ore u pjesmi.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GRUPA 2-SLIKA SVIJETA
0. Usporedi pjesnike slike u %ihoru, sa slikama u pjesmi
%ee i ja od A. B. <imi'a.
a6 Je li lirski su!jekt u %ihoru stranac prirodi1
!6 (la"i li se lirski su!jekt ivota, odi"e li #umina pjesma
tjesko!om1
c6 Koja pjesma je statina, a koja dinamina1
d6 Je li #umina pjesma krik ili kikot1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GRUPA 3-KRETANJE
0. Kojim se i$ra$ima ogleda dinamika u pjesmi1
2. +dje se ogleda paneroti$am 4stapanje lirskog su!jekta sa
prirodom6 u pjesmi1
7. (ojasni gdje je lirski su!jekt pasivan, a gdje aktivan dio
prirode1
9. (rona8i stihove koji govore o nepredvidljivom nainu
ivota lirskog su!jekta1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GRUPA -LIRSKI SU!JEKT I STVARANJE
0. =dvaja li se lirski su!jekt od prirode1
2. Kako lirski su!jekt doivljava tjelesnu !ol1
7. Ima li lirski su!jekt svoju gene$u 4porijeklo6 i historiju1
,a li je lirski su!jekt jedinstven ili raspr"en na dijelove1
9. Kakav je odnos lirskog su!jekta prema stvarnosti, da li je
stvarnost pokole!ala i uni"tila njegov duh, da li je lirski
su!jekt ukrotio stvarnost1
:. &irski su!jekt ratuje sa stvarno"'u5 pred njim su ra$na
privi8enja. U kakvom se stanju nala$i lirski su!jet/
racionalnom 4ra$umnom6 ili ekstatinom 4u$!u8enom6
stanju1
>. +dje se odvija !u8enje1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ju"#$ %a &'(a"%o&' # )*&'aza a+),o"#-&*a &u &+#*a .-)&%#/*o,
&'(a"a%-a0