1. Pravac koji teži mirnoći, skladu, jasnoći, preciznosti je________________________________.

2. “Razum je osnovna pokretačka snaga i sila ljudskog progresa, moto je gra!anskog pokreta pod
nazivom _______________________________.
". #lasicistička drama sadrži tri jedinstva$______________,__________________i _______________.
UVRSTI OSOBINE U RAZDOBLJE
asimetrija, dis%armonija, mirnoća, razumnost, kićenost, ugledanje na antiku, vraćanje vjeri, dominacija
drame, patetičan stil, iracionalnost, skladnost o&likovanja, pretjerivanje, logičko mi'ljenje
()R*#$
#+),-.-/)0$
UVRSTI PISCE U RAZDOBLJE
Pedro .alderon de la (arca, 0olier, +uis de 1ongora, 2ean Racine, 3žonatan ,vi4t, 3anijel 3e4o
()R*#$
#+),-.-/)0$
PR*,5267-76+2,75*$
Sonet
3ok uzalud se takmi s kosom tvojom
to čisto zlato, kad se suncu preda,
dok čelo tvoje s preziranjem gleda
ljiljan u polju, sjajan &ijelom &ojom8
i dok &i oči radije u&rale
usnice tvoje neg karan4il rani,
dok vrat tvoj divni ponosno se stani
i zasjenjuje &listave kristale,
uživaj kose, vrat, usne i čelo,
prije neg sve to, 'to je mlado sjalo
ko zlato, ljiljan, kristalna iskri'ta,
ne &ude s to&om zajedno postalo,
ne &lijedo sre&ro ili cvijeće svelo,
već otpu% zemlje, dim, sjena i ni'ta.
Guliverova putovanja je pisao________________________, pripada_______________________
2er 'to smo od vas čuli da na svijetu ima i drugi% kraljevina i država, napučeni% ljudskim stvorovima koji su toliki koliki ste i vi,
o tom na'i 4ilozo4i jako sumnjaju i prije &i rekli da ste vi pali s mjeseca s koje zvijezde8 jer sto smrtnika va'e veličine zacijelo &i
za kratko vrijeme uni'tilo sve plodine i stoku u državi njegova veličanstva$ osim toga, na'a %istorija od 'est tisuća mjeseci ne
spominje nikakvi% drugi% krajeva osim dvije velike carevine +illiput i (le4uscu. 7e dvije silne države vode, kako sam vam kanio
kazati, već preko trideset i 'est mjeseci najljući rat. *tpočeo se ovakvom zgodom$ priznaje se svagdje, prvo&itni je način da se
jajetu, kad &i da ga jede',raz&ija tu'ika8 ali djed sada'njega veličanstva, dok je &io dječak, %tio jednom pojesti jaje, pa kad ga je
raz&ijao po starinskom o&ičaju, dogodilo mu se da je posjekao prst8 na to car, otac njegov, izdao edikt i naložio svojim
podanicima, pod prijetnjom veliki% kazni, da moraju jajima raz&ijati vr'iku. 7omu je zakonu silno zamjerio narod, te nam
pripovijeda na'a povijest da je z&og toga &uknulo 'est ustanaka8 jedan je car u ustanku izgu&io život, a drugi krunu. 7e su
gradjanske &une neprestano poticali vladari &le4u'čanski, a kad &i se &une ugu'ile, prognanici su se svagda sklanjali u tu
carevinu. Računa se da je jedanaest tisuća ljudi u različita vremena voljelo pretrpjeti smrt nego se pokoriti i raz&ijati jajima
vr'iku. * toj se prepirci napisalo mnogo stotina de&eli% knjiga8 ali tu'ičarske su knjige odavno za&ranjene, a svim članovima
stranke zakonom oduzeto pravo da vr'e javne služ&e.
Ovaj odlomak je satii!an" U !em# se satia $e$o%naje&
)utor ,oneta je_________________
7ema ,oneta
je___________________________________
_____________________________________
_________________
7akve teme su &ile česte u književnom
razdo&lju pod
nazivom_______________________
,til i jezik pjesme
su___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________