BAB 6 KERAJAAN ISLAM

DAN SUMBANGANNYA
Maksud Khalifah
1. Bahasa Arab bererti pengganti
2. pengganti
laksanakan
tanggungjawab
pemerintahan Syarat Pemiliha
Khalifah
1. Lelaki yang
merdeka 2.
beragama Islam.
3. Memiliki pengetahuan
Islam. 4. Mematuhi perintah
Allah.
5. Melaksanakan hukum
Allah. . Bersi!at adil.
". akhlak baik.
#. tubuh sihat dan
sempurna. $. Ber!ikiran
%erdas.
1&. 'arak.
11. (andai mentadbir
!ara "emiliha
Khalifah 1. Musyawarah
atau syura
)permua!akatan*.
• Berlaku sewaktu
perlantikan +aidina Abu
Bakar.
• Atas %adangan +aidina
,mar dan persetujuan ramai-
+aidina Abu Bakar dilantik
khali!ah
2. .adangan satu nama sahaja
daripada khali!ah
terdahulu.
• (erlantikan +aidina
,mar
diusulkan /leh +aidina
Abu Bakar sebelum
kewa!atannya.
3. (emilihan drp beb %al/n
• +emasa perlantikan
+aidina ,thman bin A!!an.
• nama diusulkan
• ,thman bin A!!an
terpilih. 4. (en%al/nan
sekel/mp/k masy.
• pen%al/nan Ali Abu 0alib.
i. 1esemua kaedah
melalui pr/ses
syura atau musyawarah
ii. ,pa%ara angkat sumpah
atau la!a2 taat setia baiah
semasa %al/n dilantik khali!ah
iii. +yura 3 baiah
menjamin • (elantikan
bakal
pentadbir yg tepat •
Berkelayakan
• Berhemah tinggi
• (entadbiran lebih lan%ar.
#u$as Khalifah
1. (elihara agama Islam.
2. 0adbir negara
3. (ertahankan negara daripada
an%aman musuh
4. Lantik dan melu%ut jawatan
pegawai pentadbiran negara.
5. 4aga kebajikan rakyat .
0eruskan ajaran Allah
". 1ekalkan perpaduan ummah
melalui k/nsep musyawarah
#. Mantapkan perundangan Islam
$. ,rus hal ehwal kewangan
1&. Atur pungutan kharaj-
ji2yah
dan 2akat.
Sum%a$a Khalifah A%u
Bakar 1. Berketurunan
Bani 0amim.
2. 5ikenali al6+iddi7 6
bermaksud membenarkan
3. +entiasa meyakini
kebenaran kata 8abi
4. Bersi!at ikhlas- jujur- setia
5. +elepas 8abi wa!at-
/rang Ansar ber%adang
melantik +aad bin ,badah
sebagai pemimpin
. Atas %adangan ,mar-
+aidina Abu Bakar menjadi
khali!ah
". atasi masalah
perpe%ahan #. (erpe%ahan
berpun%a drp
• 9rang Islam yang murtad.
• :erakan al6;iddah
yg
menyalahta!sirkan ayat
al6<uran hingga tidak
mahu membayar 2akat
$. (ertahankan Madinah
daripada an%aman kerajaan
(arsi dan ;/m 0imur
)By2antine*
1&. hantar 1halid bin al6
'alid menentang (arsi di Ira7
11. hantar ,samah bin =aid
ke :hassan
12. Membahagi 0anah Arab
kepada sepuluh wilayah
13. Melantik ketua atau amir
untuk mentadbir wilayah
14. bayaran gaji tentera
melalui hasil harta rampasan
perang
15. (erkenalkan ,ndang tanah.
1. Mempertahankan hak rakyat
terutama g/l/ngan mawali.
Mawali
9rang bukan Arab
yang memeluk
agama Islam.
• Memiliki keistimewaan
yang sama dgn /rang Arab
Muslim.
• 5ikehendaki bayar 2&. 1umpul tulisan al6 <uran.
• 1ematian ramai ha!i2 al6<uran
sewaktu menentang al6;iddah
• beliau memerintahkan =aid bin
0habit menghimpunkan tulisan
• 21. 5igelar (enyelamat ,mat
Islam
Sum%a$a Kh&Umar al Khatta% 1.
(emerintahan dianggap =aman
1eemasan
2. (erkenalkan dasar pentadbiran
dan pelantikan pegawai.
3. 0ubuhkan majlis syura yg
diangg/tai wakil g/l/ngan
Muhajirin dan Ansar.
4. Bahagikan jajahan takluk Islam
kepada beberapa wilayah
5. wali atau gaben/r sebagai ketua
. 0ubuh 4ab. 0entera-
4ab. (/lis- (er%ukaian
dan
(erbendaharaan 8egara.
". +etiap jabatan diketuai
/leh katib atau setiausaha.
#. 4abatan 1ehakiman
dipisahkan daripada jabatan
lain
$. untuk elakkan salah laku
/leh hakim
1&. >akim diberi gaji
tinggi 11. 1embangkan al6
<uran
12. sediakan tmpt pembelajaran
di kawasan masjid.
13. Abu +u!yan dihantar
untuk mengajar /rang Badwi
14. kalendar Islam 6 tahun
>ijrah 15. +usun sistem
ketenteraan
1. Bentuk tentera tetap dan
tentera sukarela
1". 0entera tetap diberikan gaji
dan pakaian seragam
1#. Markas tentera dibina
1$. 1ubu pertahanan
dibina
2&. Bina terusan dan tali air
seperti ?mpangan Abu Musa di
Basrah
21. ;akyat mener/ka tanah
baru 22. usahakan tanah terbiar
23. (erkenalkan pelbagai %ukai.
• .ukai ji2yah @
dikenakan pd indiAidu
bukan Islam yg
berlindung di negara
Islam )=immi*.
• .ukai kharaj )%ukai
hasil tanah yang
dikenakan
kepada bukan
Muslim* 6dikenakan
berdasarkan jenis
tanaman 3 kesuburan
tanah.
24. Baitulmal didirikan.
25. 5iberikan gelaran
Amirul
Mukminin atau
(anglima Agung Mukmin
Sum%a$a Kh& Uthma %i
Affa 1. 5igelar =un 8urain
)pernah
mengahwini dua puteri
8abi* 2. (erlantikan khali!ah
melalui
majlis syura
3. Meluas Islam ke
A!ghanistan- +amarkand-
.yprus dan 0rip/li
4. kukuhkan pertahanan
negara 5. bina ang. tentera laut
Islam
. +elaraskan kepelbagaian
%ara ba%aan al6<uran
". wujudkan naskah al6
<uran #. dikenali Musha!
,thmani
$. Bina jalan raya- jambatan
dan rumah rehat bg
kemudahan pengembara
1&. 1ekuhkan peranan baitulmal
11. 1ekalkan %ukai 4i2yah
Sum%a$a Kh& Ali %i A%u
#ali% 1. Berasal drp Bani >ashim
2. Berketurunan <uraisy
3. sepupu 8abi Muhamma
d
4. si!at berani- kepahlawanan
5. berwatak tegas
. berpengetahuan perundangan
". 4adi khali!ah selepas 1hali!ah
,thman meninggal dunia.
#. (elantikan 1hali!ah Ali dapat
s/k/ngan suara terbanyak.
$. selesaikan masalah yang
berhubung dgn masyarakat dan
undang6undang Islam.
1&. 1ekalkan kestabilan
11. +anggup hentikan peperangan
3 memulakan pr/ses rundingan
12. 5lm (erang +i!!in 6 pihak
lawan angkat al6<uran-
1hali!ah hentikan peperangan .
13. Bina markas tentera di (arsi
dan di sempadan +yria.
14. 1embangkan ek/n/mi negara
15. kutipan ji2yah diteruskan.
1. Minta al6Asytar mengikat
perjanjian dgn g/l 2immi untuk
kenakan ji2yah kepada mereka
Pem%etuka Ker& Bai Umaiyah
1. +istem syura diganti warisan
2. 8ama kerajaan diambil
sempena keturunan Bani
,maiyah- iaitu ,maiyah
3. 5iasaskan Muawiyah Abu
+u!yan
4. penyerahan kuasa /leh >assan
bin Ali kepada Muawiyah
5. Berpusat di 5amsyik )tahap
pertama*
. (ada tahap pertama- pemimpin
guna gelaran khali!ah.
". (emerintahan Bani ,maiyah di
+epany/l )tahap kedua*
_ 5iasaskan Abdul ;ahman
al65akhil BAbdul ;ahman I.
i. Berpusat di .ard/Aa
ii. Andalusia ibu k/tanya.
#. 0ahap 2 6 (emimpin Bani
,maiyah guna gelaran amir.
Sum%a$a ker& Bai Umaiyah
#aha" Pertama
1. 'ujudkan sistem khali!ah
2. (erkenalkan sistem wa2arah
3. pelantikan wa2ir untuk ketuai
kerajaan pusat
4. gaben/r ketuai wilayah
5. (erkenalkan sistem urus setia.
_ pegawai utama bg kumpulkan
rek/d- urus surat menyurat
_ bahagikan pentadbiran
kpd beb bahagian 6 bhg
surat menyurat- %ukai-
ketenteraan- p/lis dan
kehakiman.
6. (erkenalkan sistem hijabah
i. pegawai memeriksa /rang yg
mahu menemui khali!ah-
ii. kawal keselamatan khali!ah
iii. sebagai pemegang
amanah
". (enubuhan 4 buah jabatan- iaitu
• 4abatan .ukai.
• 4abatan +urat Menyurat.
• 4abatan ,rusan Am.
• 4abatan ,rusan .ap
M/h/r (emerintah
)jabatan ini
diasaskan /leh Muawiyah*.
#. sistem ketenteraan diperkemas.
$. 5iwanul 4undi
)4abatan
1etenteraan* utk pertahanan
1&. (enubuhan angkatan
tentera darat dan tentera laut.
11. Ilmu pengetahuan maju
12. 1/ta Basrah 6 penyebaran ilmu
13. Lahir ilmuwan seperti 1halil
ibn Ahmad
14. Bahasa Arab 6 bahasa rasmi
15. 0anda bunyi atau baris
pada tulisan al6<uran.
1. (ada era 1hali!ah ,mar ibn
Abdul A2i2- lahir spt t/k/h
,rwan bin al6=ubayr
1". 0ara! kesihatan diberi perhatian
1#. (embinaan h/spital
pertama
/leh 1hali!ah al6'alid b
1$. >/spital penyakit kusta /leh
khali!ah ,mar ibn Abdul A2i2.
2&. Buku rujukan diterjemahkan ke
dalam bahasa Arab
21. Ibn al68a!is- pakar bedah
termasyhur di 5amsyik
22. Ibn al68a!is hasilkan buku al6
+hamil !is +ina 6 bi%arakan
teknik pembedahan dan
rawatan selepas pembedahan
23. (erkemb. kimia dan astr/n/mi
24. +istem perundangan
a. hukuman berdasarkan
ijtihad berpandukan al6
<uran- sunah atau ijmak.
b. 0idak b/leh pengaruhi
mana6mana pihak
%. Adil dlm penghakimannya
Sum%& Bai Umaiyah taha" kedua
1. (engajian tinggi di ./rd/Aa
2. diasaskan Abdul ;ahman III.
3. pusat ilmu di ?r/pah
4. (erpustakaan diasaskan /leh al6
>akam II
5. 1" buah pusat pengajian
. "& perpustakaan di Andalusia.
". 1eilmuan berkembang di
+eAille- 0/led/ dan :ranada.
#. (usat penterjemahan di 0/led/
$. menterjemahkan karya t/k/h
Cunani ke dalam bahasa Arab
1&. ./rd/Aa pusat kegemilangan
ilmu ant dunia Islam 3 ?r/pah
11. 1egemilangan seni bina pada
binaan Masjid ./rd/Aa.
12. Mempunyai menara tinggi
13. 1ubah masjid beralaskan
kayu berukir
14. masjid %/rd/Aa 6
tiang diperbuat daripada marmar
15. (enubuhan baitulmal
1. +umber pendapatan
kerajaan i. kharaj )%ukai
tanah*
ii. ji2yah )%ukai
perlindungan* iii. 2akat
usyur )%ukai 1B1&
hasil pertanian yg
didapati /leh tuan
tanah*
iA. ghanimah )harta yang
dirampas /leh tentera
melalui peperangan*.
1". ./rd/Aa6 pusat ilmu
dan perdagangan antarabangsa.
1#. 1embangkan
kemahiran pembuatan
barangan tembikar-
perhiasan drp perak 3
emas
1$. (erusahaan mempr/ses
kulit dan membuat senjata
2&. (ertanian men%apai
kemajuan 21. +aliran dibina
6
majukan
pertanian
22. (enyelidikan utk
dapatkan
benih berkualiti
Sum%a$a Ker& Bai
A%%asiyah 1.
1egemilangan 6
2aman
1hali!ah >arun al6;asyid
dan puteranya al6Makmun
2. 1/ta Baghdad 6
pusat intelektual 3
penyebaran ilmu.
3. (erkemb. melalui penulisan
4. penterjemahan karya
asing ke dalam bahasa
Arab
5. 5i Baghdad
dibina
baitulhikmah )pusat
keilmuan /leh 1hali!ah
>arun al6;asyid*
. penterjemahan karya
!alsa!ah dan
sains terutamanya
drp bahasa Cunani
". 1egiatan penulisan ikut
tahap o .atat idea
o kumpul idea ke dlm buku.
o 1arang segala
yang
di%atatkan ke
dalam bahagian dan bab
tertentu
#. (englibatan ulama
dlm
penulisan
$. ;amai ulama susun hadis
dan hasilkan tulisan
dalam bidang !ikah- ta!sir-
sejarah
1&. (emisahan antara ilmu
ta!sir- ilmu sirah )sejarah
hidup 8abi* dan ilmu
hadis.
11. usaha terjemahan drp
bahasa +anskrit- +uriani
dan Cunani.
12. (embaharuan dlm karya
yang diterjemah ke bahasa Arab
13. (elihara warisan ilmu
drp lenyap
14. >asil kajian sarjana
Islam sampai ke
?r/pah.
15. 1ajian diterjemahkan ke dalam
bahasa asing.
1. (erkembangan tamadun Islam
ke Baghdad 3 ./rd/Aa buka
mata ilmuwan ?r/pah
Sum%a$a #urki Uthmaiyah
1. Bertahan selama && tahun
2. Mewujudkan empayar 6 sebuah
kesatuan /rang Islam di dunia.
3. Istanbul pusat pentadbiran
4. Apabila +ultan +elim I kuasai
Makkah- kerajaan ,thmaniyah
pelindung kepada uamt Islam
+ultan +elim I
:elaran D(elindung 5ua
Bandar +u%iE krn kuasai
Makkah dan Madinah
5. +uleiman I 6 dikenali sebagai
1anun +uleiman.
. 1adi dan Mu!ti sebhgn
pentadbiran agama Islam.
". 4wtan +heikh6ul6Islam-)ketua
agama* utk keluarkan !atwa
#. 1/leksi !atwa beri sumbangan
agama dan sains undang
$. Istanbul 6 k/ta pertemuan
perdagangan di 0imur
dan Barat
1&. +ebelum Islam ke Balkan- g/l.
atasan ?r/pah amalkan sistem
bangsawan keturunan
11. ,thmaniyah di Balkan
memperkenalkan
sistem ke%emerlangan indiAidu.
12. (erkemb. ilmu
pengetahuan- pendidikan-
kebudayaan-
penerbitan dan penterjemahan.
13. (erkenalkan sistem madrasah.
14. +istem pendidikan lain seperti
sek/lah pengetahuan akedemik-
sek/lah sastera- maktab tentera-
maktab teknik- k/lej perubatan.
15. Bidang penulisan ensikl/pedia.
1. (erpustakaan di masjid-
h/spital dan rumah.
1". seni bina masjid.
1#. Mimar +inan terkenal dengan
seni bina Masjid +ultan Ahmed
)Masjid Bini di Istanbul*.
(akt)r Peye%ara Islam ke
Er)"ah
1. Islam kukuh di ?r/pah semasa
Bani ,maiyah di +epany/l
2. 1erajaan berpusat di ./rd/Aa
diasaskan 1h. Abdul ;ahman I
3. (enaklukan ./nstantin/ple
/leh Mehmed Fatih
menandakan penyebaran islam
di ?r/pah 0imur
)dikenali sebagai kawasan
Balkan
4. (egangan akidah dan akhlak
tinggi penting dlm penyebaran
Islam ke ?r/pah
5. 0entera Islam mempunyai
semangat gha2i 6 semangat
kepahlawanan 6 berk/rban jiwa demi
penyebaran agama Islam.G
. +istem ketenteraan tersusun. ".
Mempunyai tentera berkuda #.
Mempunyai in!antri yang kuat
$. Mempunyai 4anissari @ kump. elit
terlatih dlm peperangan
1&. Mempunyai senjata m/den 11.
Mempunyai armada laut
12. +emasa pmh +uleiman al6
1anuni- 6 3&& kapal mengawal
keselamatan di Mediterranean.
13. (/litik tidak stabil di ?r/pah 14.
(eperangan ker. ke%il bantu
perluasan Islam di ?r/pah.
15. 1emasukan tentera Islam
,thmaniyah ke ?r/pah adalah
permintaan Maharaja 4/hn HI
.anta%u2ens.
1. Maharaja buat perjanjian
dengan 9rhan utk dapatkan
bantuan ,thmaniyah dalam
tuntut takhta By2antine.
1". kejatuhan By2antine berikan
laluan kpd penyebaran Islam-
1#. :ereja :reek 9rt/d/ks tidak lagi
jadi pelindung masyarakat.
1$. ;amai 1ristian tertarik kepada
keistimewaan agama Islam
2&. 1er. ,thmaniyah menjalankan dasar
dipl/masi dan t/leransi.
21. :ereja 9rt/d/ks melindungi
kepentingan 1ristian di Balkan
22. 5asar s/sial Islam yang
berasaskan ke%emerlangan
indiAidu bukan keturunan
menarik minat /rang 1ristian
untuk memeluk Islam.
23. (enghijrahan /rang 0urki ke
Balkan 6 membina petempatan di
kawasan didiami /leh kump.
mubaligh Islam )+u!i*
24. (engajaran +u!i tekankan
t/leransi 3 asimilasi 6 menarik
/rang 1ristian memeluk Islam
Kesa Pertem%u$a
1. (erubahan kehidupan penganut 2.
bawa nilai keper%ayaan kepada
Allah
3. perundangan berdasarkan al6
<uran dan hadis.
4. .ara hidup masyarakat
setempat tidak dihapuskan
5. (erluasan kawasan penyebaran
Islam dan kawasan yang
diperintah /leh /rang Islam.
. Lahir ker 5elhi Mughal di India ".
wujud /rang Islam di .hina
#. amalkan kerajaan pusat
$. amalkan sistem p/litik
berasaskan akidah dan syariah.
1&. Armada laut
memastikan
keselamatan kapal
pedagang
11. 9rg Islam kuasai
perdagangan 12. Istanbul 6
pusat aktiAiti
perdagangan dan
perniagaan 13. (r/ses
urbanisasi dan
/rganisasi s/sial di bandar
14. penyelarasan undang
saksama di kawasan naungannya
15. pengaruhi kehidupan
harian melalui
%ara berpakaian-
berdagang dan berp/litik.
1. 9rg bukan Islam amalkan
%ara hidup /rang Islam
1". 9rang bukan Islam
bertutur Arab dan
berpakaian seperti /rang
Islam
1#. Mun%ul g/l Mudejar
)/rang Islam setempat
yang tinggal di kaw. pmh
/rang 1ristian*
1$. (enekanan pendidikan
agama- sains- matematik
dan tekn/l/gi.
2&. =mn Abbasiyah 6
diwajibkan pelajari
mantik-
matematik-
ge/gra!i- sejarah- sains
!i2ikal- bi/l/gi
21. pengumpulan maklumat
dan teks penulisan
%endekiawan drp tamadun
2mn sebelumnya
22. .endekiawan terjemahkan
hasil karya :reek seperti
Arist/tle- (lat/- :alen-
>ip/%rates.
23. (enubuhan
perpustakaan
)baitulhikmah* /leh
1hali!ah >arun al6;asyid
24. Melahirkan %endiakawan
Islam dalam setiap bidang
keilmuan.
25. =akaria al6;a2i
sumbangkan kepentingan
perubatan klinikal dan
hasilkan karya kitab
Al6>awi 6ensikl/pedia
perubatan
2. =akaria al6;a2i
penterjemah utama hasil
karya :alen- ahli
perubatan :reek
2". Al6=ahrawi 6 perubatan
dan !armasi.
2#. al61hawari2mi- al6Battani-
Abu Isha7- al6Buruji dan
al6Bitruni 6matematik dan
astr/n/mi.
2$. al6Farabi- al6Miskawayh
dan al6Mawardi 6 karya
undang dan pemikiran
p/litk.
3&. ilmu mantik dan !alsa!ah
6 Ibn +ina- al61indi- Fakhr
al65in- al6;a2i- Ibn al6
Arabi- Ibn ;ushd dan
Imam :ha2ali.
31. pemikiran usuluddin-
!alsa!ah sains-
pemikiran kritis dan
kesedaran agama
32. 1eindahan seni 6
masjid
./rd/Aa di +epany/l-
masijd +ultan Ahmed
)masjid biru* di Istanbul
dan Istana Alhambra
33. 0ema memaparkan elemen
keper%ayaan tauhid dan akidah.
34. 9mar 1hayyam 6 tulis tentang
;ubaIiyah- al64ahi2 6 terkenal
dengan 1itab al6Bayan.
35. 4alal ad65in ;umi hasilkan
puisi bertemakan ketuhanan.
3. (emuisi wanita ;abiIah al6
Adawiah hasilkan puisi
bertemakan ketuhanan
dan hubungan manusia 60uhan
3". Ibn Battuta mengembara ke
.hina- India dan A!rika.
3#. >asil tulisan Ibn Battuta masih
lagi menjadi rujukan sejarawan
3$. al6Mas%udi mengembara ke
.hina- (arsi- India- A!rika.
4&. Ibn Fadhlan mengembara ke
utara ?r/pah

Related Interests