You are on page 1of 7

Curs opţional pentru gimnaziu

ISTORIA EVREILOR HOLOCAUSTUL

AN ŞCOLAR 2008-2009

ŞCOALA CU CL.I-VIII”ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA CLASA a VII-a C PROF. Stroe Valentin

1 I.Notă de prezentare
Necesitatea unui asemenea curs opţional porneşte de la prezenţa în Programa de istorie pentru clasa a VII-a , a temei ”Al II-lea război mondial”, iar în cadrul acesteia se studiază şi problematica Holocaustului. Având în vedere complexitatea acestei probleme, consideram necesară extinderea studierii ei printr-un curs opţional, adecvat vârstei elevilor din clasa a VII-a. Problema Holocaustului a ajuns o temă centrală în cultura şi sistemul educaţional al multor ţări; în acest context, credem că este binevenit demersul nostru. Abordarea „Istoriei evreilor şi a Holocaustului” va fi una interdisciplinară, interculturală, cu perspective de tip istoric, literar-artistic, religios, etic şi pedagogic. Tocmai de aceea, la activităţile ce se vor desfăşura, vor fi invitate cadre didactice de diferite specialităţi: literatură, arte plastice, geografie, muzică, religie. Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor condiţii : • Acceptul conducerii Şcolii „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia • Aprobarea I.Ş.J. Alba • Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora • Participarea profesorului Andron Nicolae la Cursurile de predare a Holocaustului în şcolile din România, organizate de Universitatea”Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca şi abilitate de M.Ed.C., 2005

2 II.Argumente în favoarea acestui curs
• Inexistenţa unei programe şcolare cu această tematică • Aderarea României la Declaraţia finală adoptată la Forumul Internaţional al Holocaustului de la Stockholm, 26-28 ianuarie 2003 • Primirea României în „Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research”, dec.2004, Trieste • Participarea prof.Andron Nicolae, la Cursurile de formare în vederea predării Holocaustului în şcolile din România, organizate de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 2005 şi abilitate de M.Ed.C. • Stimularea motivaţiei elevilor faţă de acest fenomen şi de obiectul de studiu implicit • Dorinţa de a oferi noi cunoştinţe despre această tragedie umană din secolul XX • Prezervarea memoriei celor care au suferit şi au murit • Dorinţa profesorului de a contribui la cunoaşterea unor aspecte din istoria universală, la educarea tinerilor în sensul respectării trecutului • Dobândirea de cunoştinţe despre cadrul istoric şi geografic în care s-a format şi a evoluat poporul evreu, a civilizaţiei, culturii şi religiei acestui popor. • Integrarea istoriei evreilor din România, istoriei evreilor din Europa • Înţelegerea contextului internaţional şi a cauzelor care au generat Holocaustul • Definirea şi recunoaşterea principalelor aspecte legate de desfăşurarea acestui fenomen • Integrarea Holocaustului, ca fenomen istoric, în epocă • Reliefarea aspectelor privind evoluţia raporturilor dintre românii majoritari şi evreii minoritari • Formarea unei atitudini corecte faţă de fenomenul Holocaustului şi combaterea tendinţelor de negare a acestuia

3 III.Obiective generale:
• • • • Receptarea corectă a fenomenului studiat Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi Îmbogăţirea limbajului istoric în cadrul comunicării orale şi scrise Întocmirea unor portofolii-personale, care să cuprindă referate, comunicări, hărţi, planşe, afişe etc. • Stimularea interesului pentru cunoaştere în general

IV.Obiective specifice; valori şi atitudini:
• • • • • •

Studierea şi interpretarea unor documente istorice Plasarea în spaţiu şi timp a evenimentelor istorice studiate Examinarea cauzalităţii şi consecinţelor imediate sau de durată ale acţiunii umane Exprimarea unor opinii personale prin argumente şi contraargumente Analiza critică a acţiunilor unor pesonaje istorice studiate Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la prezent Inducerea unei atitudini corecte faţă de problemele controversate ale istoriei -Comemorarea Zilei Holocaustului, 9 octombrie, 2007 -Participarea la Sesiunea de referate şi comunicări organizată de C.C.D.Alba si Muzeul Unirii -Participarea la Concursul,,Memoria Holocaustului”cu un echipaj format din 2 elevi -Vizitarea Cimitirului evreiesc şi a Sinagogii din Alba Iulia -Întâlniri cu membrii ai comunităţii evreieşti din Alba Iulia -Expoziţii tematice -Realizarea unei colecţii de CD-uri, DVD-uri cu problematica studiată -Vizionarea de filme artistice adecvate temei:”Pianistul”, „Lista lui Schindler”, precum şi a unora documentare -Organizarea unei excursii tematice în ţară, sau-dacă va fi posibil-la Auschwitz-Birkenau, Polonia -Teme susţinute de invitaţi: -Comunitatea evreiască din Alba Iulia, trecut şi prezent -Personalităţi evreieşti în cultura europeană -Personalităţi evreiesti în cultura română

V.Activităţi complementare:

4 VI.CONŢINUTURI (TEMATICA ŞEDINŢELOR) SEMESTRUL I
1 oră/săptămână Total: 18 ore
Nr .crt. 1. Capitol Evreii din antichitate şi până în epoca modernă Nr. ore 4 Tema propusă -Prezentarea cursului -Evreii în lumea antică -Evreii în Evul mediu -Evreii în epoca modernă 2. Istoria evreilor din România 6 -Evreii în Ţ. Rom..XV-XVIII -Evreii înainte si după 1878 -Evreii în România Mare -Evreii şi Alba Iulia - Antisemitismul:1939-1944 - Emigrarea evreilor din ţară 3. Holocaustul 7 --Despre antisemitism -Nazismul; exacerb.antisemit. Nr. Săpt. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17 18 Orală Orală Scrisă Orală Orală Orală Dezbatere Orală Referate Orală Orală Scrisă Orală Referate Dezbatere Modal. de evaluare

-Holocaustul;terminol, premise 2 -Exterminarea evr.din Europa -Lagărele morţii; jurnalul Annei Frank 4. Lectie de sinteză 1 -„Cine uită, nu merită””! 1 1 1

5 SEMESTRUL II
1 oră/săptămână Total: 17 ore
Nr .crt. 1. Capitol Holocaustul în România Nr. ore 10 Tema propusă -Excluderea evreilor din soc româneasca în anii 1938-1940 -Statul naţional- legionar; rebeliunea legionară -Regimul Antonescu; pogromul de la Iaşi -Deportarea si exterm.evreilor din Basarabia, Buc.de Nord -Holocaustul din N-V Transilvaniei sub reg.horthyst -Mărturii ale supravieţuitorilor „lagărelor morţii” -Cetăţeni români-drepţi ai popoarelor -Contribuţia evreilor la dezv.econ.şi cult.româneşti -Antisemitismul contemporan -Negarea Holocaustului azi 3 -Formarea statului Israel -Războaie din Orientul Apropiat; Palestina şi Israel -Israelul azi 4. Lecţie de sinteză 1 -„Să ne iubim unii pe alţii”… Nr. ore 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Săpt. 1 2 3 4-5 6-7 8 9 10 11 12-13 14 15 16 17 Modal. de evaluare Orală Orală Orală Scrisă Orală Referate Orală Referate Orală Orală Orală Orală Referate Orală

2.

Perceperea Holocaustului în perioada postb. Evreii în lumea contemporană

3

3.

6 VII.Bibliografie
1.Ancel Jean, Contribuţii la istoria României.Problema evreiască, vol.I-II, Ed.Hasefer,Bucureşti, 2001 2.Badea Marin, Germani împotriva lui Hitler, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1980 3.Bernadac Christian, 186 de trepte.Mauthausen, Ed.politică, Buc., 1983 4.Drobisch Klaus, Rezistenţa la Buchenwald, Ed.Politică, 1981 5.Giurescu C.Dinu, România în al II-lea război mondial, Ed.Şt.şi Enciclop. Bucureşti, 2000 6.Gotz Aly, Soluţia finală, Ed.Hasefer, Bucureşti, 2001 7.Hilberg Raul, Exterminarea evreilor din Europa, vol.I-II, Ed.Hasefer, Bucureşti, 1997 8.Iancu Carol, Evreii din România(1866-1919).De la excludere la emancipare , Ed.Hasefer, Bucureşti, 1996 9.Idem, Emanciparea evreilor din România (1913-1919), Ed.Hasefer, Bucureşti, 1998 10.Idem, Evreii din România.De la emancipare la marginalizare (19191939), Ed.Hasefer, Bucureşti, 2000 11.Idem, SHOAH în România.Evreii în timpul regimului Antonescu(19401944), Ed.Polirom, Iaşi, 2001 12.Ioanid Radu, Evreii sub regimul Antonescu, Ed.Hasefer, Buc., 1998 13.Kogon Eugen, Reţeaua morţii.Sistemul lagărelor de concentrare naziste, Ed.Politică, Buc., 1987 14.Lustig Oliver, Dicţionar de lagăr, Ed.Hasefer, Bucureşti, 2002 15.Idem, Martorii n-au dreptul să tacă, Ed.Militară, Buc., 1986 16.Micu Iosif, Lagărul morţii dar şi al demnităţii, Ed.Politică, Buc., 1987 17.Poliakov Leon, Istoria antisemitismului, vol.I-IV, Ed.Hasefer, Buc,1999 18.Rotman Liviu, Evreii din România în perioada comunistă, 1944-1965, Ed.Polirom, Bucureşti, 2004 19.Rozen Marcu, Holocaust sub guvernarea Antonescu, A.E.R.V.H., Bucureşti, 2004 20.Shafir Michael, Între negare şi trivializare prin comparaţie.Negarea Ho locaustului…Ed.Polirom, Iaşi, 2002 21.Stoian Mihai, Îngerul morţii.Dr.Mengele, Ed.Albatros, Buc., 1988 22.X X X, Istoria Românilor, Ed.Enciclopedică, vol.VII, tom I,II, vol.VIII, Ed.Academiei, Bucureşti, 2003 23.Tillion Germaine, Ravensbruck, Ed.politică, Bucureşti, 1979 23.X X X, Israel.Ghid complet, Ed.Aquila 93 Oradea, 2005