DOLAR/TL

2,1016 % -0,16
EURO/TL
2,9143 % -0,23
ALTIN ONS $
1.298,53 % 1,09
EURO/USD
1,3869 % 0,01
BIST 100
75.159,06 % 1,74
FAİZ
9,12 0,00
BRENT PETROL $
108,59 % 0,77
15: 19: 21 03 Mayıs 2014, Cumartesi Künye Reklam İletişim
aranacak kelimeyi yazınız!
Türkiye' nin bağımsız haber sitesi!
Yazarlar Gündem Spor Magazin Dünya Ekonomi Emlak Kadın Sözcü TV Galeri
Anasayfam Yap! Diğer
Oray Eğin
net@sozcu.com.tr
12 Nisan 2014
Diğer Yazıları
Müteahhitler kral, işçiler düşman
185 Beğen Tweet 133 1
MÜTEAHHİTLER KRAL, İŞÇİLER DÜŞMAN
Ken din den nef ret eden ler ül ke si
Ko lun da boy dan bo ya gök ku şa ğı döv me si olan gar so nun eş cin sel oldu ğu na da ir hiç birimizin en ufak bir
şüp he si yok. Dövme sini gizle mek için gömle ğini kıvır ma ge re ği bile duy ma yan gar son, Ge zi son ra sı Tür -
kiye ‘nin hiç bir ezbe ri ka bul et me yen, ken di ha ya tını özgür ce ya şa ma ina dının bir yan sıma sı ola rak bile
yo rumla na bilir.
Son ra bomba yı pat la tıyor: Eş cin sel de ğilmiş.
Ma sa da ki Ame rika lı ar ka da şım su ra tıma şaş kın lık la ba kıyor ve dalga geç tiğini dü şü nü yor. Dün ya üze rin -
de ko lu nu ev ren sel eş cin sel bay ra ğı olan gök ku şa ğı mo tif le rine bo ya yan birinin eş cin sel olma dığını id dia
et me si, onun Har vard ve Whar ton dip lo ma la rının bile ka bul ede me ye ce ği bir çe liş ki.
Bir-iki ke re ıs rar la so ru yor: “Gay olma dığı bir şa ka de ğil mi?”
Üç hilal döv me li bir Kürt milliyet çi dü şü nün, ay nı he sap. Ge ce iler liyor, ma sa ka la ba lıkla şıyor, or tam git -
gide kozmo po lit le şiyor.
Bu gibi yer le re sa de ce te le vizyon prog ramla rın dan ya da ga ze te sayfa la rın dan aşina olan iki genç, ha -
yat la rın da ilk kez gözle ri ka ma şa rak içe ri giriyor. Bir şe kilde döv me li gar son la bir-iki ger gin cümle ge çi-
yor ara la rın da.
“Bu gibi in san la rın bu ra da olma ma sı ge re kiyo r” diyor ba na. Me ka nı pat ron dan da ha fazla sa hip len miş
belli ki. Kü çümsü yor bas ba ya ğı, is te miyor, ya kış tıra mıyor bu elit lo kan ta ya.
Ar da han lı‘y mış. Ka ğıt ha ne ‘de, TO Kİ‘nin yap tığı blok lar dan birin de ya şıyor. Instag- ra m‘ın da tek kişilik kar -
yo la ya eş lik eden İs tik bal tar zı mo bilya la rın do mine et tiği oda sın da çe kilmiş bir fo toğ raf dikka timi çe kiyor,
“An nem sır tıma ağ da ya par ke n” açık la ma lı.
İn ter ne t‘te iki ay dır sür dür dük le ri grev po lis ta ra fın dan dar ma da ğın edilen GREIF iş çile rinin fo toğ raf la rı-
na ba kar ken bu gar so nu dü şü nü yo rum.
Po lisin alış kan lık ha line ge tir diği şid det uy gu la ma sıy la iş çile re yak la şımı ara sın da be lir gin bir farklılık gö -
ze çar pıyor. Bu hoy rat tu tum, po lisin bizzat ken disiy le ilgili pa to lo jik bir va k’a. Po lis öğ ren ciler den, Ge -
zi‘ciler den, kızlı-er kek li ge zen ler den, dev rimciler den nef ret ediyor,
va rolma la rını is te miyor.
Ama iş çile re vu rur ken özel ola rak haz alıyor ade ta; fo toğ ra fa bile yan sıyor. Ken di geçmişinin, belki de iş -
çi aile sinin, ola ma mış lığın, aç lığın, geldiği ye rin in tika mını alıyor.
Tıp kı gar so nun aşa ğı yu ka rı ken disiy le ay nı şart lar da bü yü yen ve aynı çev re de ye tişen bir başka gen cin
‘böy le yer le re gelme me sini’ is te me si gibi. Gök ku şa ğı döv me sinin an la mını bilme diği gibi nef ret et tiğinin
de as lın da ken disi, o kar yo la, o TO Kİ ev le ri, ağ da yı lüks bir sa lon da de ğil de an ne sine yap tır ma sı oldu -
ğu nu gö re miyor.
Po lisin yolsuzluk so ruş tur ma sına adı ka rışan işa damla rına kral mu ame le sini ve otel şart la rın da ki gö zaltını
he pimiz şaş kın lık la izle dik.
Meh met Cen giz ya da Ali Ağa oğ lu gibi tip ler, İs tan bu l‘un gözde me kan la rına gir diğin de hâ lâ ce ket ilikle -
ne rek kar şıla nıyor lar, ça lışan lar ön le rin de el pen çe divan olu yor. Pu ro la rını tüt tü re rek he pimizle dalga
ge çiyor lar. Nor mal şart lar da ye rin dibine geç me si ge re ken Eb ru Gün deş, ga yet piş kin bir şe kilde, sah -
ne le re ya kın da dö ne ce ğini açık la ya biliyor. Türk halkı onu alkış la ya cak tır.
Po lis ta bii ki GREIF iş çile riy le Ali Ağa oğ lu ‘na ay nı mu ame le yi yap ma ya cak; biri nef ret et tiği geçmişini ha -
tır la tıyor çün kü, biri olmak is te diği. Olmak is te diğinin uğ run da her şey mu bah. Sınıf du var la rının böy le
hoy rat ça yük seldiği, tuğ la la rı da sis te min her tür lü kur naz nu ma ray la uyut tu ğu kit le le rin gö nüllü ola rak
ör dü ğü bir or tamda bir gar son da çıkıp bir mü te ah hit için “Bu ra ya böy le in san lar gelme me li” diye miyor.
KUTLUĞ ATAMAN ÇOK AŞIK
Eve ka pa dı, ders ça lış tı rı yor
Bir cenazenin ardından
Emin Çölaşan
12 Eylül darbesinden ne farkı var?
Uğur Dündar
Tehlikeli kapris!
Rahmi Turan
Bu kadar hain nereden çıktı?..
Bekir Coşkun
Yalayıcı gazeteci! Yaylacı otobüsçü!
Necati Doğru
İki olay, bir şehit!..
Mehmet Türker
Üyeler de o zaman öğrendi
Saygı Öztürk
Güler yüzlü şehit
Soner Yalçın
Tüm yazarlar »
Bahçelievler’de 4 bina
kurşunlandı
Bahçelievler'deki bir sokakta
bulunan 4 bina kurşunlandı.
Ülkücüler Anıtkabir’i
ziyaret etti
Ülkü Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı Genel Başkanı
Olcay Kılavuz ve
beraberindekiler, Anıtkabir
ile Alparslan Türkeş'in
mezarını ziyaret etti.
Şırnak’ta dershaneye
saldırı
Silopi ilçesinde bir
dershaneye kimliği belirsiz
kişilerce molotofkokteylli
saldırı düzenlendi.
AKP’de gözler Afyon
kampında
Kut luğ Ata ma n‘ı kıs kan ma mak mümkün mü? Hem ba şa rılı ve dün ya ça pın da ta nınıyor, hem sa nat tan pa -
ra ka za nıyor, hem de 53 ya şın da olma sına rağ men yine aşık ola biliyor.
Ge çen ler de 18 ya şın da ki sev gilisinin do ğumgü nü için par ti ver di. Ken disi son de re ce ha ma rat tır, Ci-
han -gir‘de ki muh te şem man za ra lı evi de da vet le re çok uy gun dur. Bir sü re dir İs viç re li Er me ni bir aile nin
oğ luy la bir lik te olan Ata man bu ara lar ya kın dost la rına, “Eve ka pa dım, sa bah tan ak şa ma ka dar ders ça -
lış tırıyo ru m” diyor.
Ata man gibi bir sa nat çı için epey bü yük bir so rumlu luk ve fe da kar lık an la mına ge liyor bu.
AKP hü kü me tinin de en bü yük des tek çile rin den olan Ata man, ya kın da Aile Ba kan lığı‘n dan ma dalya alır -
sa şa şır ma mak ge rek.
SEÇİM HİLESİNE KESİN ÇÖZÜM
Ba sı na is ta tis tik çi la zım
Na te Silver, 2009‘da ki bir Time Der gisi araş tır ma sına gö re dün ya da ki en et kili 100 kişi ara sın da yer alı-
yor. As len is ta tis tik çi, ama şöh re ti med ya sa ye sin de…
2008‘de ki Baş kan lık ya rışın da ABD‘de ki 50 eya let ten 49‘un da so nuçla rı doğ ru bildi, sa de ce In diana‘da
Ba rack Oba ma bir pu an fark la ka zan dı.
Siya set te de ğil, spor da da ken di kullan dığı is ta tis tiki yön temler le beyzbolda ka riyer ve per for mans de -
ğer len dir me sin de çığır aç tı.
2012‘de ki Baş kan lık se çimle rin de de Oba ma ‘nın 50 eya le tin 50‘sin de ka za na ca ğını bildi.
Ya kın za ma na ka dar New York Times bün ye sin de blo g‘u bu lu nan Silve r‘a bir sü re ön ce ESPN‘den çok
ca zip bir tek lif geldi. Milyon lar ca do lar ve ken di mar ka sını ya rat ma şan sı. O da ken disi gibi ha be ri is ta tis-
tik le yo ğu rup ana liz ede cek genç ler le Five Thirty Eight isimli site yi aç tı. Bilimden sa na ta, siya set ten spo -
ra ra kamla rın dilini oku ra ter cü me ede cek ler. Be nim gibi ma te ma tik bey ni olma yan in san lar için Na te Sil-
ver gibi in san la rın öne mi bü yük; bize an la ma dığımız ‘da ta ‘yı ter cü me ediyor lar.
Açık ça sı ba sının ge le ce ğinin de bu ma te ma tik ka fa sın da yat tığına ina nıyo rum. Hat ta Tür kiye ‘de ki son se -
çimler den son ra da ha da önem ka zan dı ra kamlar.
Türk ba sının da bir Na te Silver olsa se çimler de ki hile id diala rı da bilimsel bir te me le otu rur, ide olo jinin
gölge le me ye ce ği bir şe kilde çar pık lık ka nıt la nır dı.
Sözcü ’de bir gün
Ame rika ‘nın en ba şa rılı ge nel ya yın yö net men le rin den Da vid Remnick, ge çen ler de ver diği bir söyle şide
bu gö rev de ki ilk ay dın lan ma anını an la tıyor. Bir gün Con de Nast ka fe ter ya sın da ki Vo gu e‘da ça lışan edi-
tör ler den biriy le soh bet eder ken ona, “An na Win to ur ne den çok ba şa rılı bu lu nu yor?” diye sor muş. Aldığı
ya nıt o gün bu gün dür ku la ğına kü pe olmuş: “Çün kü tam ola rak ne iste diğini
biliyor.”
Bu ba sit gibi gö rü nen cümle med ya yö ne ticiliğin de en önemli ba şa rı for mü lü. Ne ya zık ki Ame rika ‘da da
Tür kiye ‘de de ne is te diğini bilen çok az sa yıda yö ne tici var.
Ge çen haf ta ga ze te miz Sözcü ‘ye ziya re te git tiğimde Ge nel Ya yın
Yö net me nimiz Me tin Yılmaz be ni birin ci say fa top lan tısına da vet et ti.
İş te ora da ger çek ten ne yap mak is te diğini bilen ga ze te ciler gör düm. Ka tıldığım en kısa birin ci sayfa top -
lan tısıy dı.
Pla za lar ta ra fın dan kir le tilme miş ga ze te cile rin ha zır la dığı Sözcü ‘nün ya zı işle ri ekibi ne yap mak iste diğini
tam an la mıy la bilen ga ze te ciler den olu şu yor. Hiye rar şi fikir özgür lü ğü ne ya da öne rile re en gel olmu yor,
her kes ak lına ge le ni söy lü yor ama bir an bile boş mu hab be te, va kit kay bına dö nüşmü yor. Za ten bu ga -
ze te de kimse nin o ka dar bol vak ti de yok.
Ne yin ne re ye ko na ca ğı, han gi ha be rin bü yü tü le ce ği, han gi baş lığın na sıl atıla ca ğı çok net.
Ya ni her kes tam ola rak ne yap ma sı ge rek tiğini biliyor.
Diğer ga ze te ler de olma yan sihir li for mül bu iş te. Bu yüzden de za ten Sözcü bu ülke nin bir nu ma ra lı ga -
ze te si oldu.
185 Beğen Tweet 133 1
Tchibo Dekoratif Sepet
Taşıma Saplı 2 adet Dekoratif Sarı ve
Yeşil Sepetler 26,95 TL'ye Tchibo'da!
Alışverişe Başla
Paranız Cebinizde Kalsın!
8 Mb’e kadar Kotasız İnternet, Ev
telefonu ve 7/24 Bedava Konuşma
TurkNet’te sadece 59,99 TL!
Hemen Başvur
İngilizce Artık Kolay!
Günde sadece 30 dakika ile 3 ayda
garantili İngilizce!
Şimdi Ücretsiz Deneyin
%95 Kar Edin!
iPad 4 ya da iPhone 5 alırken nasıl %95
kar edersiniz?
Detaylı Bilgi
Buraya rekl am veri n.
DİKKAT! : Yayınlanan köşe yazıları ve haberlerin tüm hakları Sözcü Gazetesine
aittir.Kaynak gösterilse dahi köşe yazıları ve haberlerin tamamı yada bir kısmı
kullanılamaz.
Diğer Yazıları
AKP'den gelen iki önemli
karar, gözleri Afyon’da
yapılacak istişare
toplantısına çevirdi.
Gül, Bartın’a gitti
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Zonguldak'ta gece
konakladığı otel çıkışında
vatandaşlar ve protokol
üyeleri tarafından Bartın’a
uğurlandı.
Kara Akbabalar
koruma altına alındı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Kara Akbabaları koruma
altına aldı.
Erdoğan İstanbul’da
Başbakan Erdoğan'ı
İstanbul'a gelişinde Topbaş,
Mutlu ve Altınok karşıladı.
Uşak’ta uyuşturucu
operasyonu
Uşak Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele
ve Kaçakcılık Şube
Müdürlüğü (KOM) ekipleri
tarafından yapılan
operasyonda, yaklaşık 50
kilogram esrar maddesi ele
geçirilirken, 10 kişi gözaltına
aldı.
Şişli’de kaza: 1 ölü 2
yaralı
Şişli'de meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi hayatını
kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza yapan aracın içindeki
içki şişelerinin olması dikkat
çekti.
29 Nisan 2014 Ebru’nun cari açığı
20 Nisan 2014 Etiler’de bir first lady
6 Nisan 2014 Televole komünist yapmadı ama Erdoğan’ı getirdi
30 Mart 2014 Har var d’ ı ben si ze an la ta yım
24 Mart 2014 Benim telefon kayıtlarım
16 Mart 2014 Alo Ferit’in gerçek sorunu
Yazarlar Gündem Spor Magazin Dünya Ekonomi Emlak Kadın Sözcü TV Galeri
Balyoz Davası
Günün İçinden
Otomotiv
Teknoloji
Sağlık
Eğitim
Kültür-Sanat
Tarihte Bugün
Karikatür
Spor
Magazin
Video
Galeri
Foto Haber
Yaşam
Astroloji
Hava Durumu
Basın İlan
Künye
İletişim
Reklam
Yazarlar
Emin Çölaşan
Uğur Dündar
Rahmi Turan
Necati Doğru
Mehmet Türker
Saygı Öztürk
Soner Yalçın
Sözcü Gazetesi resmi web sitesi ©2012 Tüm hakları saklıdır, kaynak gösterilmeden içerik kopyalanamaz.

Related Interests