Összes tesztkérdés

1. Akkor van túlkereslet egy termék piacán, amikor
a.) sokan kívánnak az adott termékből vásárolni.
b.) az adott piaci ár mellett a keresett mennyiség nagyobb a kínált mennyiségnél.
c.) a piaci ár az egyensúlyi ár felett van.
2. a két termék keresletének kereszt!árr"galmassága negatív, akkor a két termék kereslete
a.) helyettesítő.
b.) kiegészít#.
c.) független.
$. %ermészetes monop&li"mr&l akkor beszél'et(nk, amikor a monop&li"m
a.) természetei erőforrások kizárólagos birtoklásán alapl.
b.) létét a piac kis mérete igazol)a.
c.) tla!donosa az állam.
*. A pro+itma,imalizálás +eltétele, 'ogy
a.) a 'atárk-ltség egyezzen meg a 'atárbevétellel.
b.) a határhaszon egyezzen meg a határtermékkel.
c.) az ár magasabb legyen az átlagk"ltségnél.
.. Az er#+orrások sz/k-ssége
a.) azt !elenti# hogy kevés a gazdaságban rendelkezésre álló pénz.
b.) azt !elenti# hogy nincs elegendő mnkaerő a gazdaságban.
c.) a gazdaságot általánosan )ellemz# )elenség, amikor az er#+orrások nem elégségesek a
sz(kségletek tel)es kielégítésére.
0. 1étszerepl#s makrogazdasági modellben a makrogazdaság )-vedelmét +elír'at)"k
a.) $ % & ' ( ' ).
b.) 2 3 4 5 6.
c.) $ % & ' ( ' ) ' *+(,.
7. A 89: és ;9: m"tat&k k-z-tt a k(l-nbség
a.) az értékcs-kkenés.
b.) folyó termelő felhasználás.
c.) az országba beáramló tőke- és mnka!"vedelmek.
<. 6n+láci&nak nevezz(k
a.) az áremelkedést.
b.) a tart&s árszínvonal emelkedést.
c.) a hitelkamatlábak n"vekedését.
=. A megtakarítás )ele a makro-kon&miában
a.) >.
b.) (.
c.) ..
1?. A val"ta
a.) a klcsvalta r"vidített elnevezése.
b.) egy ország t"rvényes fizetőeszk"zére szóló k"vetelés.
c.) egy ország t-rvényes +izet#eszk-ze a nemzetk-zi pénz+orgalomban.
1 A termelési le'et#ségek g-rbé)e +(ggvény két tengelyén
a.) két termék 'elyezkedik el.
b.) a mnkaerő és tőkeállomány helyezkedik el.
c.) a termelés mennyisége és az idő helyezkedik el.
2. %ermelési tényez# le'et
a.) a mnka.
b.) a tőke.
c.) a m"nka és a t#ke is.
$. A pro+itma,imalizálás +eltétele, 'ogy
a.) az átlagk"ltség és a piaci ár k"z"tt a lehető legnagyobb legyen a kül"nbség.
b.) a 'atárk-ltség megegyezzen a 'atárbevétellel.
c.) a határk"ltség megegyezzen az átlagk"ltséggel.
*. A vállalkoz& )-vedelme
a.) a kamat.
b.) a bérleti dí!.
c.) a pro+it.
.. Az e,ternália
a.) egy tevékenység társadalmi és egyéni megítélése k-z-tti k(l-nbségb#l +akad.
b.) mindig káros a társadalom számára.
c.) t"bbletterhet !elent a k"rnyezetnek.
0. A magánszektor
a.) a háztartási szférát !elenti.
b.) a vállalati szférát !elenti.
c.) a 'áztartási és vállalati sz+érát egy(tt )elenti.
7. Az a"ton&m ad&k -sszegének n-vekedése
a.) n"velően hat az egyensúlyi !"vedelemre.
b.) n"velően hat a fogyasztásra.
c.) cs-kkent#en 'at az egyensúlyi )-vedelemre.
<. A pénz +izetési eszk-zként +"nkcionál, amikor
a.) kifizetem az élelmiszerüzletben a vásárolt árk ellenértékét.
b.) m"nkabért +izetek az alkalmazottaimnak.
c.) "sszehasonlíthatóvá teszi a termékek értékét.
=. Az árszínvonal n-vekedése
a.) a reál-pénzkínálatot cs"kkenti.
b.) a reálbért cs"kkenti.
c.) a reál!pénzkínálatot és a reálbért is cs-kkenti.
1?. A val"ta
a.) külf"ldi fizetőeszk"zre szóló k"vetelés.
b.) egy ország t-rvényes +izet#eszk-ze a nemzetk-zi +orgalomban.
c.) az a.) és a b.) pont is igaz.
1. a , termék árának n-vekedése estén y termék kereslete n#, akkor
a. / és y kiegészítő termékei egymásnak.
b. , és y 'elyettesít# termékei egymásnak.
c. / és y független termékek.
2. A r-vidtáv az az id#szak,
a. amely alatt a vállalat ki td!a vonni tőké!ét az adott iparágból.
b. amely peri&d"s alatt a vállalatnak legalább egy termelési tényez#)e +i,.
c. amely alatt a vállalat csak meglévő készleteivel td reagálni a piaci változásokra.
$. Abban a termelési tartományban, amelyben a 'atártermék +(ggvény n-vekv#,
a. az átlagtermék cs"kken.
b. a termelés gyors"l& (temben n#.
c. a termelési függvény eléri ma/immát.
*. @gy t-kéletesen versenyz# vállalat +i, k-ltségeinek -sszege A4 3 1??, B 3 $? esetén az átlagos változ&
k-ltség 2?. Cekkora az -sszk-ltsége ennél a termelési mennyiségnélD
a. 012
b. 032
c. 7??
.. A számviteli pro+it
a. a tel!es bevétel és a tel!es k"ltség kül"nbsége.
b. a normálpro+it és a gazdasági pro+it -sszege.
c. az "sszbevétel és az e/plicit k"ltségek kül"nbsége.
0. Az amortizáci&
a. a tőkeállomány bővítése és pótlása.
b. a tőkeállomány bővítése.
c. a br"tt& ber"'ázás és a nett& ber"'ázás k(l-nbsége.
7. A nett& nemzeti )-vedelem E;;6) tartalmazza
a. a külf"ldr4l az országba beáramló transzfereket.
b. az eszk"z"k elhasználódásának értékét.
c. a 'azai gazdasági szerepl#k k(l+-ldi m"nka! és tFke)-vedelmeit.
<. a a +ogyaszt&k minden ú)abb )-vedelemegység 2?G!át 'a)land&k megtakarítani, és a"ton&m
megtakarítás"k !1??, akkor a +ogyasztási +(ggvény(k
a. &5$) % 022 ' 2#1$.
b. 4E2) 3 1?? 5 ?,<2.
c. &5$) % 022 ' 62$.
=. A kereskedelmi bankok pénzteremt# képessége n#, 'a
a. a !egybank n"veli a k"telező tartalékrátát.
b. a )egybank cs-kkenti a re+inanszírozási kamatlábat.
c. a. és b. meghatározás is igaz.
1?. A 'iperin+láci&
a. általában 1 szám!egy7.
b. $ vagy t-bb szám)egy/.
c. koronként és országonként változik annak megítélése# hogy mit tekintünk hiperinflációnak.
1. >z/k-s k-r(lmények k-z-tt egy dolog megszerzése egy másik dolog +eláldozásával )ár. ogyan
nevezz(k ezt az eseményt a k-zgazdaságtanbanD
a. 8lternatív k"ltség
b. 9eláldozott haszon
c. Cindkét válasz igaz
2. A termelési le'et#ségek 'atára g-rbe alatt kiválasztott pontokban az er#+orrások ki'asználása
a. hatékony.
b. nem 'atékony, mert +elesleges kapacitások vannak.
c. nem hatékony# mert nem elegendő az erőforrások mennyisége az adott termék-kombináció
termeléséhez.
$. Cilyen változást idéz el# a k-ltségvetési egyenes el'elyezkedésében az egyik termék árának változásaD
a. :em okoz változást.
b. 8z eredetihez képest párhzamosan eltolódik.
c. A k-ltségvetési egyenes meredeksége változik.
*. H-vid id#táv alatt 'ogyan reagál'at a vállalkozás a piaci változásokraD
a. .ermelését már nem képes megváltoztatni.
b. Iegalább egy termelési tényez# +el'asznált mennyiségét képes megváltoztatni.
c. ;orlátlanl képes változtatni kínálatát.
.. >zármazékos kereslete van
a. a termelési tényez#knek.
b. a fogyasztási cikkeknek.
c. mindkettőnek.
0. ;ap)ainkban a legszélesebb k-rben 'asznált csereeszk-z
a. az arany.
b. a készpénz.
c. az árpénz.
7. 1ik teremt'etnek pénzt a kétszint/ bankrendszerbenD
a. ;izárólag a !egybank.
b. ;izárólag a kereskedelmi bankok.
c. Cindkett#.
<. C"nkanélk(liség esetén a gazdaságban a reálbér
a. az egyensúlyi reálbérnél alacsonyabb.
b. az egyensúlyi reálbérnél magasabb.
c. azonos az egyensúlyi reálbérrel.
=. Az állami k-ltségvetés számára bevételnek min#s(lnek
a. a kül"nb"ző transzfer!ttatások.
b. a vámok és ad&k.
c. a kormányzat megrendelései a vállalati szféra felé.
1?. 1úsz& in+láci& esetén
a. a gazdasági szereplők nem képesek alkalmazkodni az inflációhoz.
b. az in+láci&s ráta egy szám)egy/.
c. a pénz elveszíti szerepét# nem td!a bet"lteni fnkcióit.
1. A madárin+l"enza ide)én visszaesett a barom+i'ús kereslete. @nnek 'atására
a. az egyensúlyi ár cs-kkent, az egyensúlyi mennyiség cs-kkent.
b. az egyensúlyi ár nőtt# az egyensúlyi mennyiség cs"kkent.
c. az egyensúlyi ár cs"kkent# az egyensúlyi mennyiség nőtt.
2. a egy termék keresletének )-vedelemr"galmassága negatív, akkor a termék
a. alacsonyabb rend/ )&szág.
b. normál !ószág.
c. l/s !ószág.
$. A t-kéletesen versenyz# vállalat 'atárbevétele az eladott mennyiség n-velésével
a. fokozatosan nő.
b. fokozatosan cs"kken.
c. nem változik.
*. A gazdasági k-ltségJ
a. számviteli k"ltségek ' implicit k"ltségek.
b. e/plicit k"ltségek ' normálprofit.
c. e,plicit k-ltségek 5 elszámol'at& implicit k-ltségek 5 normálpro+it.
.. Az egyéni m"nkakínálati +(ggvény )ellegzetes alak)aJ
a. pozitív meredekség7 g"rbe.
b. negatív meredekség7 g"rbe
c. vissza'a)l& g-rbe.
0. A kétszerepl#s makrogazdasági modellben, amelyben képz#dnek megtakarítások, a makro)-vedelem
egyenleteJ
a. $ % & ' )
b. $ % ( ' )
c. 2 3 4 5 6
7. A gyermekgondozási segély át"talásakor a pénz KKKKK.KKKK.+"nkci&t t-lt be.
a. forgalmi eszk"z
b. +izetési eszk-z
c. felhalmozási eszk"z
<. A kétszint/ bankrendszerben pénzteremtésre )ogos"ltEak)J
a. a !egybank.
b. a k-zponti bank és a kereskedelmi bankok.
c. a k"zponti bank és a nem monetáris pénzintézetek.
=. Lk"n t-rvénye értelmében
a. a m"nkanélk(liségi ráta 1G!os cs-kkenése a makro)-vedelem 2,2G!os n-velésével ér'et# el.
b. a makro!"vedelem 0<-os n"velése a mnkanélküliséget 1#1<-kal cs"kkenti.
c. a mnkanélküliség és a !"vedelem k"z"tt nincs "sszefüggés.
1?. 6n+láci&J
a. a rezsik"ltségek emelkedése.
b. az élelmiszerek árának emelkedése.
c. az árszínvonal tart&s emelkedése.
1. A madárin+l"enza miatt sok szárnyast kellett megsemmisíteni. @nnek 'atására a barom+i'ús
a. egyensúlyi ára n#tt, egyensúlyi mennyisége cs-kkent.
b. egyensúlyi ára cs"kkent# egyensúlyi mennyisége nőtt.
c. egyensúlyi ára nőtt# egyensúlyi mennyisége nőtt.
2. a egy termék keresletének árr"galmassága 3 !1,., akkor
a. a termék keresett mennyiségének 0<-os n"vekedése 0#=<-kal cs"kkenti a termék árát.
b. a termék árának 1G!os n-vekedése 1,.G!kal cs-kkenti a keresett mennyiséget.
c. a termék az árrgalmasság szempont!ából rgalmatlan kereslet7# mivel e>2.
$. A számviteli k-ltségJ
a. e/plicit k"ltségek ' el nem számolható implicit k"ltségek.
b. e,plicit k-ltségek 5 elszámol'at& implicit k-ltségek.
c. árbevétel ? gazdasági profit.
*. A t-kéletesen versenyz# vállalat -sszbevétele az eladott mennyiség n-velésével
a. egyenes arányban n#.
b. gyorsló ütemben nő.
c. lassló ütemben nő.
.. A pro+itma,imalizál& vállalat akkor d-nt 'elyesen, 'a a termelési tényez#k piacán érvényes(l
azKKKKKKKKKKKKK egyenl#ség.
a. ,@A % ,BC
b. ,9& % ,@8
c. CA4 3 CH:
0. áromszerepl#s makrogazdasági modellben, amelyben nincs megtakarítás, a makro)-vedelem
egyenleteJ
a. $ % &'(')
b. $ % &'(
c. 2 3 458
7. A kamatláb n-vekedésének 'atására a makrokereslet
a. nő.
b. cs-kken.
c. nem változik.
<. 6nde,álásJ
a. a nominálbérek n"velése a termelés n"vekedésével arányosan.
b. a mnkanélküliek tá!ékoztatása arról# mely szakmákban várható a !"vőben a mnkakereslet
n"vekedése.
c. a nominálbérek igazítása a megváltozott árszínvonal'oz.
=. Az árszínvonal olyan drasztik"s emelkedését )elenti, amely már nem biztosít)a a gazdasági
tisztánlátást. A pénz már nem t-lti be +"nkci&it, a gazdasági szerepl#k visszatérnek a k-zvetlen
termékcserére. Az in+láci& melyik +a)tá)ára )ellemz#ek a +enti megállapításokD
a. ;úszó infláció
b. Dágtató infláció
c. iperin+láci&
1?. A +izetési mérleg t-bblete a )egybanki tartalékot
a. n-veli.
b. cs"kkenti.
c. nem változtat!a meg.
1. A k-z-mb-sségi g-rbe
a. a hasznosság változását mtat!a.
b. olyan )&szágkombináci&kat E+ogyaszt&i kosarakat) tartalmaz, amelynek -ssz'aszna azonos.
c. olyan !ószágkombinációkat tartalmaz# amelynek "sszhaszna folyamatosan cs"kken.
2. A +edezeti pontban a vállalat -sszbevétele
a. meghalad!a az "sszes k"ltség értékét.
b. nem éri el az "sszes k"ltség értékét.
c. megegyezik az -sszes k-ltséggel.
$. A gazdasági pro+it azt m"tat)a meg, 'ogy
a. a vállalkozónak van-e nyeresége.
b. megérte!e a vállalkozásba belekezdeni.
c. mennyi az adott iparágban átlagosan realizálható profit mértéke.
*. A m"nkaer# egyéni kínálati g-rbé)e vissza'a)l& +(ggvény, mert
a. a mnkabér n"vekedése mellett a kínálat monoton nő.
b. a m"nkabér bizonyos szint)e +elett annak n-vekedése a kínálatot cs-kkenti és a m"nkavállal&
inkább t-bb szabadid#t választ.
c. nincs kapcsolatban egymással a mnkabér és a mnkaerő kínálat.
.. A +-ld árát meg'atározza
a. a bérleti dí!.
b. a f"ld!áradék.
c. a bérleti dí) t#késített értéke.
0. A 89:
a. br"tt& m"tat&, mert tartalmazza az értékcs-kkenést is.
b. nett& m"tat&, mert nem tartalmazza az értékcs-kkenést.
c. nem értelmezhető egyik állítás sem.
7. a a re+inanszírozási kamatláb n#, akkor
a. a reál pénzkínálat nő.
b. a pénzkereslet cs-kken.
c. mindkét állítás igaz.
<. a egyensúlyban van a makroszint/ ár"piac, akkor r-vidtávon igaz, 'ogy
a. a megtakarítás "sszege 2.
b. a megtakarítás megegyezik a ber"'ázással.
c. a mnkapiacon is egyensúly van.
=. Mágtat& in+láci&r&l beszél(nk akkor, 'a
a. az inflációs ráta gyorsló ütemben nő.
b. az inflációs ráta lassló ütemben nő.
c. az in+láci&s ráta két szám)egy/.
1?. A mai pénzre )ellemz#, 'ogy
a. bels# érték nélk(li.
b. aranyra váltható.
c. a k"zponti bankra szóló váltó.
1. a a piaci ár magasabb az egyensúlyi árnál, akkor a piaci a"tomatizm"s a piaci árat
a. n"veli.
b. cs-kkenti.
c. nem változtat!a meg.
2. a a k-z-mb-sségi térképen ábrázolt mindkét termék ára "gyanolyan mértékben n#, akkor a
k-ltségvetési egyenes
a. mindkét tengelymetszete nagyobb lesz.
b. függőleges tengelymetszete kisebb lesz# míg vízszintes tengelymetszete nem változik.
c. mindkét tengelymetszete kisebb lesz.
$. Az alábbi )&szágpárok k-z(l vár'at&an mely két termék keresletének keresztárr"galmassága pozitívD
a. nyomtató ? patron
b. +agylalt N )égkrém
c. mozi!egy ? báli rha
*. A t-kéletesen versenyz# vállalat számára a piaci ár adottság, mert
a. sohasem változik.
b. a vállalat maga határozza meg.
c. nem +(gg a vállalat által termelt termékmennyiségt#l.
.. Az egyéni m"nkakínálati g-rbe )ellegzetes alak)a
a. negatív meredekség7.
b. vissza'a)l& g-rbe.
c. pozitív meredekség7.
0. Az ;;96
a. a rendelkezésre álló brttó nemzeti !"vedelem.
b. a nettó nemzeti !"vedelem.
c. a rendelkezésre áll& nett& nemzeti )-vedelem.
7. A +ogyasztási 'atár'a)land&ság képleteJ
a. ∆4O∆2
b. ∆&E$
c. &E∆$
<. A vált& és a bank)egy csak akkor t-lt'etik be a pénz szerepét,
a. 'a a bankon kív(l +orognak.
b. ha a bankon belül vannak.
c. a bankon kívül és a bankon belül egyaránt.
=. Az -nkéntes m"nkanélk(liek k-zé tartozik az a személy, aki
a. beteg szülő!ét otthon ápol!a.
b. adott reálbér mellett nem vállal m"nkát.
c. mnkát keres# de nem talál.
1?. PAz árszint évi .?G!os, vagy akár t-bb száz százalékos emelkedése nagyon i)eszt#nek t/nik. A
gyakorlat azonban azt m"tat)a, 'ogy a termelési le'et#ségeiket nem tel)esen ki'asznál& gazdaságok
még ilyen k-r(lmények k-z-tt is irigylésre mélt& tel)esítményre képesek.Q Az in+láci& melyik +a)tá)ára
)ellemz# a +enti megállapításD
a. ;úszó infláció
b. Mágtat& in+láci&
c. Fiperinfláció
1. A k-ltségvetési egyenes minden pont)a elmozd"lt, kivéve a +(gg#leges tengelyen lév# pontot. @nnek
oka le'et Eceteris parib"s)J
a. megváltozott a fogyasztó !"vedelme
b. megváltozott a vízszintes tengelyen ábrázolt termék ára
c. megváltozott a függőleges tengelyen ábrázolt termék ára
2. Az alábbi )&szágpárok k-z(l vár'at&an mely két termék keresletének keresztárr"galmassága negatívD
a. tsfürdő ? szappan
b. tenisz(t# N teniszlabda
c. parfüm ? csokoládé
$. A t-kéletesen versenyz# vállalat 'atárbevétele az eladott mennyiség n-velésével
a. folyamatosan nő.
b. folyamatosan cs"kken.
c. álland&.
*. A r-vid távú 'atárk-ltség a termelés egységnyi változása esetén
a. az e/plicit k"ltség változását mtat!a.
b. a fi/ k"ltség változását mtat!a.
c. a változ& k-ltség változását m"tat)a.
.. A pro+it akkor ma,imális, amikor
a. az egy termékre !tó k"ltség a legkisebb.
b. a határk"ltség a legkisebb.
c. a 'atárk-ltség a piaci árral egyenl#.
0. A gazdasági szerepl#k számára végs# +el'asználásra rendelkezésre áll& br"tt& )-vedelem a
a. ):(.
b. :G@.
c. 8;96.
7. A +ogyasztási 'atár'a)land&ság azt m"tat)a meg, 'ogy
a. a fogyasztás a !"vedelemnek hány <-a.
b. egységnyi )-vedelemváltozás 'atására 'ány egységgel változik a +ogyasztás.
c. 0<-os !"vedelemváltozás hány <-os fogyasztásváltozást eredményez.
<. a a gyermekes sz(l#k családi p&tlékot kapnak, akkor a pénz
a. forgalmi eszk"z fnkciót t"lt be.
b. +izetési eszk-z +"nkci&t t-lt be.
c. elszámolási eszk"z fnkciót t"lt be.
=. A reálpénzkínálat változatlan nominál pénzmennyiség mellett
a. nem függ az árszínvonaltól.
b. az árszínvonal n"vekedésével nő.
c. az árszínvonal n-vekedésével cs-kken.
1?. 9e+láci&
a. az árszínvonal tart&s cs-kkenése.
b. az árszínvonal tartós n"vekedése.
c. nem függ "ssze az árszínvonal változásával.
1. Az alábbi )-vedelem+ormák k-z(l melyik a t#ket"la)donos )-vedelmeD
a. kamat
b. profit
c. bérleti dí!
2. Celyik 'atás mozdít)a el a termék keresleti g-rbé)étD
a. :"velik az adott termék import!át.
b. 8 gyártáshoz szükséges alapanyag olcsóbbá válik.
c. ;# a termék vásárl&inak )-vedelme.
$. Az alábbi )&szágpárok k-z(l vár'at&an mely két termék keresletének keresztárr"galmassága negatívD
a. a"t& N benzin
b. kenyér ? zsemle
c. k"nyv ? kávé
*. A vállalat számára akkor ma,imális a pro+it, 'a
a. az "sszbevétel ma/imális.
b. a határk"ltség minimális.
c. a 'atárk-ltség és a 'atárbevétel egyenl#.
.. Az állam úgy szabályozza a természetes monop&li"mok tevékenységét, 'ogy 'osszú távon
a. gazdasági profitot ér!enek el.
b. számviteli profitot ér!enek el.
c. normálpro+itot ér)enek el.
0. A gazdasági +olyamatok
a. reálfolyamatok.
b. !"vedelmi folyamatok.
c. a és b is igaz.
7. Ad&+izetéskor a pénz KKKKKKKKK... +"nkci&t t-lt be.
a. forgalmi eszk"z
b. +izetési eszk-z
c. felhalmozási eszk"z
<. A kibocsátás ma,im"ma akkor ér'et# el, 'a a m"nkapiacon
a. nagyobb a mnkakereslet# mint a mnkakínálat.
b. egyenl# a m"nkakereslet és a m"nkakínálat.
c. nagyobb a mnkakínálat# mint a mnkakereslet.
=. 1-ltségin+láci& esetén az in+láci& elindít&)a
a. a kereslet n"vekedése.
b. a pénzmennyiség n"velése.
c. a termelés k-ltségeinek n-vekedése
1?. Az ad&k n-velése a makro)-vedelmet
a. n"veli.
b. cs-kkenti.
c. nem változtat!a meg.
1. Malamely termék túlkínálata esetén a piaci a"tomatizm"s
a. a termék árának cs-kkenését idézi el#.
b. a termék árának n"vekedését idézi elő.
c. a termelés n"vekedését idézi elő.
2. A'ol a 'atár'aszon negatív, ott
a. az -ssz'aszon cs-kken.
b. az "sszhaszon nő.
c. az "sszhaszon nőhet is# cs"kkenhet is.
$. a egy vállalat cél)a r-vid távon a veszteség minimalizálása, akkor a piaci ár
a. 8& minimma f"l"tt van.
b. A4 minim"ma és AM4 minim"ma k-z-tt van.
c. kisebb 8D& minimmánál.
*. Az alábbiak k-z(l melyik megállapítás ;@C igaz a d-mpingárraD
a. A t-bbi, azonos sz(kségletet kielégít# termék áránál )&val magasabb ár, ezért tisztességtelen.
b. :agy mennyiség7 termék piacra vitele a k"ltségeknél alacsonyabb áron.
c. 8lkalmas a versenytársak t"nkretételére# monopolhelyzet kialakítására.
.. @gy tényez# +el'asználása akkor optimális, 'a
a. ,9&%A8&.
b. ,9&%8D&.
c. CA43CH:.
0. áromszerepl#s gazdasági modellben a t#keszámlaJ
a. (%&'CD'CF'CH
b. (%&')'*
c. 63>5>v5>R
7. A +ogyasztási és a megtakarítási 'atár'a)land&ság -ssze+(ggéseJ
a. kül"nbségük 0
b. egymás reciprokai
c. -sszeg(k 1
<. A kamatláb cs-kkenése az egyensúlyi )-vedelmet
a. n-veli.
b. cs"kkenti.
c. nem változtat!a meg.
=. Az inaktív népességbe tartozik
a. az a személy# aki k"lt"zés miatt hagyta ott korábbi mnkahelyét.
b. a mnkahelyéről fegyelmi vétség miatt elbocsátott dolgozó.
c. a k-zépiskolás diák.
1?. PAz árszínvonal olyan drasztik"s emelkedését )elenti, amely már nem biztosít)a a gazdasági
tisztánlátást. A pénz ro'amosan elértéktelenedik.Q Az in+láci& melyik +a)tá)ára )ellemz# a +enti
megállapításD
a. ;úszó.
b. Dágtató.
c. iperin+láci&.
1. @gy termék piaci kereslete n#, 'a
a. a termék ára emelkedik.
b. a termék ára cs"kken.
c. a 'elyettesít# termék ára n#.
2. Az -ssz'aszon ma,im"mában a 'atár'aszon
a. zér"s.
b. negatív.
c. pozitív.
$. A termelési tényez#k kombináci&i és az által"k termel'et# ma,imális termékmennyiségek k-z-tti
-ssze+(ggést ............................ ír)a le.
a. az "sszk"ltség függvény
b. az átlagk"ltség függvény
c. a termelési +(ggvény
*. %-kéletesen versenyz# piacon a 'atárbevétel mindig egyenl#
a. az átlagk"ltséggel.
b. az átlagos változó k"ltséggel.
c. a piaci árral.
.. A monopolpiac a t-kéletesen versenyz# piacnál
a. kedvezőbb# mert alacsonyabbak a k"ltségek.
b. kedvez#tlenebb, mert )&léti veszteséget okoz a társadalom számára.
c. sem az IaJ# sem a IbJ nem igaz.
0. A minisztereknek vásárolt szolgálati a"t&k ára a makrokereslet melyik -sszetev#)eD
a. &
b. (
c. 8
7. Ci a 89: és az ;9: k(l-nbségének okaD
a. Az amortizáci&.
b. 8 termelés során felhasznált anyagok értéke.
c. .érbeli halmozódás.
<. Ci az a"ton&m +ogyasztás és az a"ton&m megtakarítás -ssze+(ggéseD
a. Ksszegük 0.
b. Lgymás reciprokai.
c. @gymás ellentett)ei.
=. Önkéntes m"nkanélk(li az a személy, aki
a. lottónyereményéből él.
b. érettségi tán nappali tagozaton szakképző iskolába !ár.
c. adott reálbérszint mellett nem akar dolgozni.
1?. Az állam stabilizáci&s +eladatk-rében
a. elvon!a a keletkezett !"vedelmek a !elentős hányadát.
b. biztosít)a a gazdaság m/k-d#képességét.
c. k"rnyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet
1. Az alábbiak k-z(l melyik tényez# be+olyásol)a a kenyér keresletétD
a. 8 kenyér árának cs"kkenése.
b. A 'áztartási kenyérs(t#gépek elter)edése.
c. 8 szpermarket bérleti dí!ának emelése.
2. Az alábbiak k-z(l vár'at&an mely két termék keresletének kereszt!árr"galmassága negatívD
a. 49 ír& N ír'at& 49
b. őr"lt kávé ? instant kávé
c. k"nyv ? üdítőital
$. A t-kéletesen versenyz# piacon m/k-d# vállalat pro+it)a akkor ma,imális, 'a
a. a határk"ltsége ma/imális.
b. a 'atárk-ltsége a piaci árral egyenl#.
c. átlagk"ltsége minimális.
*. Aogyaszt&i t-bbletet azok a +ogyaszt&k érnek el, akik
a. a terméket olcsón vásárolták meg.
b. !obb minőség7 árkhoz !tottak# mint korábban.
c. t-bbet is 'a)land&ak lennének +izetni a termékért, mint annak piaci ára.
.. A tényez#piacon a 'áztartás
a. elad&ként )elenik meg.
b. vevőként !elenik meg.
c. eladóként és vevőként is meg!elenhet.
0. A kereskedelmi vállalkozások által vásárolt, az (zletk-t#k m"nkavégzésé'ez sz(kséges a"t&k ára a
makrokereslet melyik -sszetev#)eD
a. &
b. 6
c. )
7. áromszerepl#s gazdasági modellben a makro)-vedelem egyenleteJ
a. $%&'(')'5*?(,)
b. $%&'Cv')
c. 23 45658
<. H-vid távon melyik tényez# ;@C 'at a ber"'ázásraD
a. A makro)-vedelem.
b. 8 profitvárakozások.
c. 8 piaci kamatláb.
=. Codern gazdaságban
a. csak a !egybank teremthet pénzt.
b. csak a kereskedelmi bankok teremthetnek pénzt.
c. a )egybank is és a kereskedelmi bankok is teremt'etnek pénzt.
1?. PAz árszínvonal évente csak né'ány százalékkal n#. Az árak mag"k nem stabilak, változás"k mértéke
azonban igen.Q Az in+láci& melyik +a)tá)ára )ellemz# a +enti megállapításD
a. 1úsz&.
b. Dágtató.
c. Fiperinfláció.