You are on page 1of 11

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬

‫با تشکر از حسن انتخاب شما ‪ ،‬در این راهنما سعی میکنیم بر خلف تمام راهنماهششای ارایششه شششده‬
‫در زمینه دیش گردان ‪ ،‬یک روش عملی و کارا در زمینه نصب ایششن موتورهششا ارایششه دهیششم ‪ .‬در ایششن‬
‫راهنما از ترجمه صرف متون انگلیسی خودداری شششده اسششت و سششعی شششده بششا تششوجه بششه تجربیششات‬
‫عملی شیوه نصب موتورهای گردان در حداقل زمان ممکن توضیح داده شود ‪ .‬به کمک این راهنمششا‬
‫و انجام صحیح مراحل توضیح داده شده ‪ ،‬تنظیم دیش گششردان ) بعششد از نصششب پششایه نگهدارنششده آن (‬
‫بیش از ‪ 30‬دقیقه طول نخواهید کشید ‪.‬‬
‫نصب اجزای سیستم موتور گردان‬
‫‪-1‬بر اساس شکل زیر اجزای موتور را به یکدیگر متصل سازید ‪.‬‬

‫‪-2‬روی لششوله خششود موتششور یششک نشششانگر درجششه‬
‫وجود دارد ‪ .‬این نشانگر میبایست مانند شکل روی درجه صفر قرار گرفتشه باششد ‪ .‬اگشر چنیششن‬
‫نیست ورودی ‪ REC‬موتور را توسط کابل آنتن به یک رسیور روشن اتصال دهید تا برق مششورد‬
‫نیاز موتور تامین گردد و سپس توسط دکمه های شرق و غرب کششه روی سششطح زیریششن موتششور‬
‫قرار دارند موتور را بچرخانید تا نشانگر روی صفر درجه قرار گیرد ‪.‬‬

‫‪ -3‬پایه یا میله نگهششدارنده کل سیستم موتور و دیش متصل به آن میبایست به صورت قششایم بششر‬
‫سطح زمین و یا روی دیوار نصب شده باشد ‪ .‬نصب قایم این پایه و استفاده از میله بششا قطششر‬
‫مناسب باعث ایستایی بیشتر کل سیستم و خصوصا عششدم انحششراف آن در حالتهششایی اسششت کششه‬
‫دیش در انتهای مسیرهای شرق و غرب قرار دارد ‪ .‬زیرا در انتهای مسیر هششای شششرق و غششرب‬
‫وزن دیش بیشترین فشار را بر روی پایه وارد میکند و اگر پایه استقامت لزم برای نگهششداری‬
‫دیش را نداشته باشد کل سیستم انحراف پیششدا میکنششد و در ایششن نقششاط بششا عششدم تنظیششم دقیششق‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪1‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫ماهواره ها مواجه خواهیم بود ‪ .‬همچنین پایه سیستم دیش گردان باید در جایی نصب گردد که‬
‫دیش قرار گرفته روی آن با مانعی در مقابل سیگنال ماهواره های مورد نظر مواجه نباشششد ‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که کل سیستم دیش گردان در راستای جنوب نصب میگردد ‪.‬‬

‫ای جنوب‬

‫‪-4‬بعضی از دیشها دارای یک خار نگهدارنده هستند که مانع از‬
‫سقوط دیش در درون پایه نگهدارنششده آنهششا میشششود ولششی چششون‬
‫لوله موتور میبایسششت از درون بسششت خششود دیششش گذرانششده شششود‬
‫لزم است این خار را توسط ابزاری مانند انبردست برگردانید تا‬
‫مسیر گذر لوله موتور از درون بست باز باشششد ‪ .‬میلششه موتششور را‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪2‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫بنحوی از درون بست های دیش رد کنید که موتور دقیقا متقارن بر روی بست ها بسته شود ‪.‬‬
‫یک خط ناشی از قالب میله موتور روی آن وجششود دارد کششه میتوانششد بششرای قششرار دادن میلششه در‬
‫محور بستهای دیش راهنما قرار گیرد ‪.‬‬
‫‪-5‬بهتر است موتور را قبل از نصب روی پایه به دیش اتصال داده‬
‫و آن را بر روی دیش نصب و سپس موتششور و دیششش را بششا هششم روی‬
‫پایه قرار دهید و بست آن را سفت کنید ‪ .‬پیچ هششای بسششت موتششور را‬
‫بنحوی سفت کنید که ضمن اینکه موتور روی میله شل نباشد بتوان‬
‫آن را برای بقیه مراحل تنظیم ‪ ،‬چپ و راست نمود ‪.‬‬

‫اتصال سیمهای بین دیش – رسیور و ال ان بی‬
‫بر اساس شکل زیر ‪ ،‬سیمهای بین رسیور ‪ ،‬ال ان بی و موتور را اتصال دهید ‪.‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪3‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬

‫تنظیم دیش گردان و دریافت سیگنال ماهواره ها‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪4‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫اصول تنظیم و دریافت سیگنال روی دیشهای گردان ‪:‬‬
‫برای تنظیم و دریافت سیگنال ماهواره های قابل رصد با دیش گردان در هر نقطه از دنیششا بایششد از‬
‫طول و عرض جغرافیایی محل نصششب مطلششع باشششید ‪ .‬در ایششن راهنمششا طششول و عششرض جغرافیششایی‬
‫مراکز استانهای ایران در جدول شماره یک درج شده است ‪.‬‬
‫برای شهرهایی غیر از موارد مندرج در جدول مرجع گرفتن نزدیک ترین مرکز استان کفایت میکند‬
‫زیرا اختلف طول و عرض جغرافیای در این صورت بسیار ناچیز و قابل صرف نظر است ‪.‬‬
‫اصول تنظیم دیش های گردان به معنی در کمان قرار دادن سیستم دیش و موتور در کمانی اسششت‬
‫که ماهواره های مختلف بر روی آن قرار دارند ‪ .‬این کمان ‪ ،‬کمربندی به نام کمربند کلرک در فضا‬
‫است که ماهواره های ثابت نسبت به زمین بر روی آن قرار گرفته اند ‪ .‬با تنظیششم دقیششق سیسششتم‬
‫دیش گردان ‪ ،‬موتور میتواند دیش را در زوایای مختلف بر روی این کمان قرار داده و سششیگنال هششر‬
‫یک از این ماهواره ها را در گیرنده دریافت نمود‪.‬‬
‫از آن جایی که عموما سیستم دیش های گردان به کمک دیشهای آفسششت ) بیضششی ( نصششب میگششردد‬
‫باید توجه داشت که ممکن است شکل قرار گیری دیش بعد از چرخش به سششمت جهششات مختلششف بششا‬
‫شکل قرار گیری همان دیشش وقشتی منفشردا و بشدون موتشور درهمشان جهشت نصشب میگشردد ‪،‬کشامل‬
‫متفاوت باشد ‪ .‬زاویه چرخش ال ان بی قشرار گرفتشه بششر روی دیشش نیشز میبایسشت در ابتشدای کشار‬
‫بدرستی تنظیم شده باشد تا دیش در هنگششام گششردش بتوانششد بیشششینه سششیگنال را دریششافت کنششد ‪ .‬در‬
‫واقع میزان گردش ال ان بی در نقطه آغازین نصب میبایسششت بدرسششتی تنظیششم گششردد و اگششر ایششن‬
‫نقطه تنظیم درست انجام شده باشد در بقیه نقاط ‪ ،‬گردش دیش گردان )با توجه به قشرار گرفتشن‬
‫سیستم دیش در کمان ماهواره ها( ‪ ،‬چرخش ال ان بی را نیز دربشر خواهشد داششت ‪ .‬ششیوه تنظیشم‬
‫زاویه ال ان بی نیز در ادامه توضیح داده خواهد شد ‪.‬‬
‫برای قرار گیری سیستم دیش گردان در کمان ماهواره ها روش هششای مختلفششی پیشششنهاد میشششود ‪.‬‬
‫آنچه در این راهنما مطالعه مینمایید یکی از راحتترین و دقیق ترین ایششن روشششها بششه کمششک ویژگششی‬
‫پرتکلی به نام ‪ USALS‬در نرم افزار گیرنده های دیجیتال است ‪.‬‬
‫‪ USALS‬اختصار کلمات ‪ Universal Satellite Automatic Location System‬یششعششنششی سیستم‬
‫موقعیت دهی خودکار مششاهواره اسششت‪ .‬ایششن سیسششتم در واقششع بخشششی از نششرم افششزار گیرنششده هششای‬
‫دیجیتال است کشه بشا تشوجه بشه مششوقعیت جغرافیشایی محشل نصشب ) طششول و عششرض جغرافیششایی ( و‬
‫ماهواره مورد نظر ‪ ،‬برای رصد آن ماهواره ‪ ،‬میزان چرخش موتور دیش گردان را محاسبه و تعیین‬
‫و سپس گیرنده دیجیتال ‪ ،‬اطلعات این میزان چرخش را توسط سشیم آنتشن بشه موتشور میفرسشتد ‪.‬‬
‫تقریبا اکثریت رسیورهای جدید با ایششن سیسششتم سششازگاری دارنششد ‪ .‬بششه کمششک ایششن سیسششتم میتششوان‬
‫سیستم دیش گردان را بسیار راحتتر و با خطای کمتری نصب نمود ‪ .‬مزیت دیگر ایشن سیسشتم ایشن‬
‫است که بعد از ورود اطلعات موقعیت جفرافیایی محل نصب بشه گیرنشده دیجیتشال بشا انتخشاب هششر‬
‫ماهواره رسیور میزان درجه چرخش موتور را بر اساس موقعیت کاربر و مششاهواره مششورد نظششر وی‬
‫محاسبه و فرمان میزان گردش متناسب را به موتور میدهد ‪ .‬این خصوصیت باعث میشود که کاربر‬
‫دیگر نیازی به تنظیم تک تک ماهواره بعد از قرار گیری سیستم دیش گردان بر روی کمان نداشششته‬
‫باشد و در نتیجه با انتخاب هر ماهواره سیستم بطور خودکششار موتششور را گششردش داده و دیششش را در‬
‫راستای ماهواره مورد نظر متوقف میکند‪.‬‬
‫با این توضیحات مراحل نصب سیستم دیش گردان را میتوان بصورت زیر طبقه بندی نمود ‪.‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪-2‬تنظیم زاویه براکت دیش بر اساس جدول شماره یک و محل جغرافیایی نصب ‪.‬‬

‫مراجعه به جدول شماره یک و تنظیم عرض جغرافیایی محل نصب روی بدنه موتور ‪.‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪5‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫‪-3‬استفاده از ویژگی ‪ USALS‬برای قرار دادن دیش در کمان ماهواره ها‪.‬‬
‫‪-4‬تنظیم میزان چرخش ال ان بی ‪.‬‬
‫‪-5‬تست و تنظیمات نهایی ‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫مراجعه به جدول شماره یک و تنظیم عرض جغرافیایی محل نصب روی بدنه موتور‪:‬‬

‫درجششه تنظیمششی روی بششدنه موتششور )عششدد گششرد شششده عششرض‬
‫جغرافیششایی ( همشه مراکششز اسششتان ششهرهای ایششران در جشدول‬
‫شماره ‪ 1‬همین راهنما قرار دارد ‪ .‬عرض جغرافیششایی خششود را‬
‫از جدول شششماره ‪ 1‬پیششدا نمششوده و آن را روی بششدنه موتششور بششه‬
‫کمک نشانگر روی بدنه بر روی درجه مورد نظشر قششرار دهیششد ‪.‬‬
‫برای بقیه شهرهایی که در فهرست جدول شماره یک نیستند‬
‫‪ ،‬مرجششع قششرار دادن نزدیششک تریششن مرکششز اسششتان بششه مششوقعیت‬
‫جغرافیششایی آن شششهر کفششایت میکنششد زیششرا تفششاوت مششوقعیت‬
‫جغرافیایی شششهرهای مختلششف نزدیششک بششه هششم در حششدود صششدم‬
‫اعشار است و این تفاوت اصششول بر روی بششدنه دیششش گششردان‬
‫قابل تنظیم نبوده و در نتیجه تنظیم هم تاثیری ندارد ‪ .‬ممکن‬
‫است در طشرف دیگشری از بشدنه موتشور شششما علوه بشر عشرض‬
‫جغرافیایی )‪ ، (latitude‬ش پارامتر دیگری به نام زاویه فششراز )‬
‫‪ (elevation‬وجششود داشششته باشششد ‪ .‬ایششن عششدد نیششز متناسششب بششا‬
‫مششوقعیت هششای گونششاگون متفششاوت اسششت ولششی بیششن عششرض‬
‫جغرافیایی )‪ (latitude‬و سطح فراز )‪ (elevation‬رابطششه ای‬
‫وجود دارد که اگششر شششما عششرض جغرافیششایی )‪ (latitude‬محششل‬
‫خششود را روی موتشور تنظیشم نماییششد در طششرف دیگششر آن سششطح‬
‫فراز )‪ (elevation‬مرتبط با مششوقعیت شششما خودبخششود تنظیششم‬
‫میگششردد ‪ .‬لششذا تنظیششم عششرض جغرافیششایی )‪ (latitude‬کفششایت‬
‫میکند ‪ ) .‬در جدول شماره ‪ 1‬اعداد مربوط به عرض جغرافیایی )‪ (latitude‬گنجانده شده است ‪( .‬‬
‫‪ -2‬تنظیم زاویه براکت دیش بر اساس جدول شماره یک و محل جغرافیایی نصب‪:‬‬
‫بر روی بدنه دیش ها اعداد مربوط به درجات دیش حک شده است و شما میتوانید بر اساس جدول‬
‫شماره ‪ 1‬و موقعیت مکانی نصب در شهر های مختلف ‪ ،‬درجششه تنظیمششی روی دیششش را پیششدا و روی‬
‫بدنه دیش آن را تنظیم نمایید ‪ .‬این زاویه ‪ Declination Angle‬و یا زاویه انحراف خوانده میشود‬
‫که در مکان های مختلف متفاوت است ‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که دیشهای آفست بعضا دارای دو نوع درجه بندی هستند که به ‪ A‬و ‪ B‬نشان‬
‫داده میشود ‪ .‬با قرار گیری پیچهای دیش بر روی دو سری از سوراخ های ‪ A‬و ‪ B‬زوایای مختلف‬
‫قابل خواندن خواهد بود ‪.‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪6‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬

‫‪-3‬‬

‫اسششتفاده از ویژگششی ‪ USALS‬بششرای قششرار دادن‬
‫دیش در کمان ماهواره ها‪:‬‬
‫بعد از نصب موتور و تنظیمات بندهای ‪ 1‬تششا ‪2‬‬
‫این راهنما ‪ ،‬موتور را توسششط کابششل کواکسششیال‬
‫به یک رسیور که دارای ویژگششی ‪ USALS‬اسششت‬
‫متصشششل نماییشششد ‪ .‬درون رسشششیور و در بخشششش‬
‫یشوزالشس آن ) نه دایسیک ‪ 1.2‬زیرا ایششن پرتکششل‬
‫متفششاوت اسششت ( مششوقعیت جغرافیششایی خششود را‬
‫وارد نمایید ‪.‬توجه نمایید کششه بششا تششوجه بشه اینکشه‬
‫ایران در نیم کششره شششمالی کششره‬
‫زمیششن اسششت طششول جغرافیششایی‬
‫شهرهای ایران بششا حششرف ‪ E‬بششه‬
‫معنشششششی ششششششرقی و عشششششرض‬
‫جغرافیایی آنها با حششرف ‪ N‬بششه‬
‫معنی شمالی مشخص میگردد ‪.‬‬
‫در مثششششششال زیششششششر مششششششوقعیت‬
‫جغرافیشششایی ششششهر تهشششران بشششه‬
‫سیستم یشوزالشس رسیور ایکس‬
‫کشششروزر مشششدل ‪ 250‬وارد ششششده‬
‫است ‪.‬‬

‫پشششششششس از ورود مشخصشششششششات‬
‫مشششششوقعیت جغرافیشششششایی آن را‬
‫ذخیره نمایید ‪ .‬بعد از ذخیره بششا‬
‫انتخششاب هششر مششاهواره رسششیور‬
‫دسشششتور چرخشششش موتشششور بشششه‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪7‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫ماهواره مورد نظر را خواهد داد ‪ .‬برای تنظیم سیستم دیش گردان بهششتر اسششت مششاهواره ای ماننششد‬
‫ماهواره هاتبرد که در شهر تهران حاوی سیگنالهای ضعیف نیز هست انتخششاب کنیششد تششا کششار تنظیششم‬
‫دقیقتر صورت گیرد ‪.‬‬
‫بعد از انتخاب هاتبرد دیش توسط موتور و رسیور به درجه خاصی چرخش پیدا میکنشد ‪ .‬ایشن میشزان‬
‫چرخش بر اساس اطلعات موقعیت جغرافیایی است که کاربر به رسیور وارد کرده و در شهرهای‬
‫گوناگون و برای ماهواره های مختلف متفاوت است ‪ .‬با چرخش دیش بششه سششمت هششاتبرد‪ ،‬سیسششتم‬
‫دیش گردان در واقع از لحاظ گردش دیش و سطح فراز )‪ (elevation‬در کمشان قشرار دارد ولشی از‬
‫لحاظ گردش ال ان بی و چپ و راستی کل سیستم ) ‪ ( Azimuth‬هنوز تنظیم نشده است ‪.‬‬
‫‪-4‬تنظیم میزان چرخش ال ان بی ‪.‬‬
‫برای تنظیم میزان گردش ال ان بی به دلیل تفاوت مدلهای ال ان بششی در بششازار و میششزان چرخششش‬
‫آنها برای دریافت بیشینه سیگنال نمیتوان یک روش کامل دقیق بیان نمششود ‪ .‬لششذا میبایسششت بعششد از‬
‫گردش دیش و موتور توسط گزینه یوزالس گیرنده دیجیتال به میزان چرخش ال ان بششی نیششز تششوجه‬
‫داشته باشد و در زمانیکه کل سیستم دیش گردان را برای دریافت بیشینه سیگنال به چپ و راست‬
‫حرکت میدهد به وضعیت سیگنال ناشی از میزان چرخش ال ان بی نیز توجه داشته باشد و وقششتی‬
‫کل سیستم در نزدیکی ماهواره مورد در حال تنظیم است در وضعیت چرخش ال ان بی نیششز بششرای‬
‫دریافت بهینه سیگنال تغییرات لزم را بدهد‪.‬‬
‫‪-5‬تست و تنظیمات نهایی‪:‬‬
‫بعد از دریافت سیگنال مششاهواره هششاتبرد ابتششدا سششیگنالهای قششوی و سششپس ضششعیفتر آن را بررسششی‬
‫کنید ‪ .‬تغییر در زوایای براکت دیش در حدود ‪ 2 -1‬درجه ممکن اسششت لزم باشششد ولششی تغییششرات در‬
‫زاویه ‪ Elevation‬توصیه نمیگردد ‪ .‬بعد از دریافت بهینه سیگنال هاتبرد و در حالیکه دستگاه فایندر‬
‫یا گیرنشده ششما روی سشیگنالهای ضشعیف تنظیشم اسشت پیچهشای بسشت پششتی موتشور )پششت لشوله‬
‫نگهدارنده ( را سفت و کاماکان سیگنالها را بررسی کنید زیرا بششا سششفت کششردن ایششن پیچهششا ممکششن‬
‫است تغییرات کوچکی در قدرت سیگنال بوجود بیاید ‪ .‬با اتمام تنظیششم مششاهواره هششاتبرد ‪ ،‬بششه کمششک‬
‫گزینه یوزالس دیش را بشه سششمت مشاهواره هششای غربششی و شششرقی حرکششت دهیششد ‪ .‬در صششورتیکه کششه‬
‫سیگنال ماهواره های مورد نظر در حد مطلوب باشد کار نصششب سیسششتم دیششش گششردان شششما پایششان‬
‫یافته است ‪.‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪8‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬

‫جدول شماره یک – اعداد لزم برای تنظیم سیستمهای دیش گردان در منوی یوزالس گیرنده‬
‫دیجیتال و بدنه دیش و موتور‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪9‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬
‫درجه‬
‫تنظیمی‬

‫درجه تنظیمی‬

‫طول‬
‫جغرافیایی‬

‫عرض‬
‫جغرافیایی‬

‫نام‬
‫شهر‬

‫ردی‬
‫ف‬

‫‪32.5‬‬

‫‪34‬‬

‫‪49.7‬‬

‫‪34.09‬‬

‫اراک‬

‫‪1‬‬

‫‪32‬‬

‫‪38.2‬‬

‫‪48.3‬‬

‫‪38.25‬‬

‫اردبیل‬

‫‪2‬‬

‫‪32‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪45.07‬‬

‫‪37.55‬‬

‫ارومیه‬

‫‪3‬‬

‫‪32.7‬‬

‫‪51.64‬‬

‫‪32.68‬‬

‫اصفها‬
‫ن‬

‫‪4‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪31.3‬‬

‫‪48.68‬‬

‫‪31.32‬‬

‫اهواز‬

‫‪5‬‬

‫‪32.5‬‬

‫‪33.6‬‬

‫‪46.42‬‬

‫‪33.64‬‬

‫ایلم‬

‫‪6‬‬

‫‪32.1‬‬

‫‪37.5‬‬

‫‪57.33‬‬

‫‪37.47‬‬

‫بجنورد‬

‫‪7‬‬

‫‪27.2‬‬

‫‪56.29‬‬

‫‪27.19‬‬

‫بندرعب‬
‫اس‬

‫‪8‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50.84‬‬

‫‪29.97‬‬

‫بوشهر‬

‫‪9‬‬

‫‪32.9‬‬

‫‪59.21‬‬

‫‪32.86‬‬

‫بیرجند‬

‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪46.28‬‬

‫‪38.08‬‬

‫تبریز‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪35.7‬‬

‫‪51.41‬‬

‫‪35.7‬‬

‫تهران‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪33.5‬‬

‫‪48.34‬‬

‫‪33.46‬‬

‫خرم‬
‫آباد‬

‫‪1‬‬
‫‪3‬‬

‫‪37.3‬‬

‫‪49.59‬‬

‫‪37.28‬‬

‫رشت‬

‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪60.86‬‬

‫‪29.5‬‬

‫زاهدا‬
‫ن‬

‫‪1‬‬
‫‪5‬‬

‫‪36.7‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪36.68‬‬

‫زنجان‬

‫‪1‬‬
‫‪6‬‬

‫‪36.6‬‬

‫‪53.06‬‬

‫‪36.57‬‬

‫ساری‬

‫‪1‬‬
‫‪7‬‬

‫‪35.6‬‬

‫‪53.39‬‬

‫‪35.58‬‬

‫سمنا‬
‫ن‬

‫‪1‬‬
‫‪8‬‬

‫‪32.6‬‬

‫‪33.5‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32.6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32.2‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪32.2‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪10‬‬

‫راهنمای نصب موتور های دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪XH240‬‬

‫مشخصات فنی موتور دیش گردان ایکس کروزر مدل ‪HX240‬‬
‫یوزالس و دایسیک ‪ 1.2‬به همراه گزینه رجوع به درجه صفر‪.‬‬

‫پرتکل‬

‫تمام گیرنده هایی که دارای یکی از گزینه های یوزالس – استاب – دایسیک‬
‫‪ 1.2‬باشند ‪.‬‬

‫گیرنده های‬
‫سازگار‬

‫حداکثر ‪ 120‬سانت‬

‫اندازه دیش‬

‫‪ 1.9‬درجه بر ثانیه با تغذیه ‪ 14‬ولت )فرکانسهای عمودی (و ‪ 2.5‬بر ثانیه با‬
‫تغذیه ‪ 18‬ولت )فرکانسهای افقی (‬

‫سرعت چرخش‬

‫از ‪ -80‬تا ‪ +80‬درجه )در مجموع ‪ 160‬درجه (‬

‫چرخش در سطح‬
‫افق‬

‫‪ 13‬تا ‪ 18‬ولت ولتاژ مستقیم ) از سمت گیرنده دیجیتال به موتور (‬

‫حداکثر ولتاژ‬
‫ورودی‬

‫‪ 13‬تا ‪ 18‬ولت ولتاژ مستقیم ) از سمت موتور به ال ان بی (‬

‫حداکثر ولتاژ‬
‫خروجی‬

‫آماده باش = ‪ 50‬میلی آمپر‪،‬چرخش = ‪ 200‬میلی آمپر‪ ،‬حداکثر جریان‬
‫مصرفی= ‪ 350‬میلی آمپر‬

‫جریان مصرفی‬
‫دستگاه‬

‫قابلیت ذخیره حداکثر ‪ 60‬موقعیت )ماهواره ( درون حافظه موتور دیش‬
‫گردان‬

‫موقعیت های‬
‫قابل ذخیره‬

‫قابلیت بازگشت به نقطه صفر درجه‬

‫عملگر باز نشان‬

‫دارای دو دگمه مجزا برای حرکت دستی موتور به سمت شرق و غرب‬

‫دگمه های شرق و‬
‫غرب‬

‫دارای ترانزیستور اثر هال برای شمارش درجات با حساسیت بال‬

‫حس گر موقعیت‬
‫ها‬

‫دارای دو ورودی نوع اف‬

‫ورودی ها‬
‫وزن‬
‫ابعاد‬

‫تنظیم و تهیه توسط ‪ :‬س‪ .‬خ ‪ .‬خ‬
‫لطفا نظرات خود را به آدرس ‪ admin@irandvb.com :‬ارسال فرمایید ‪.‬‬

‫‪WWW.DVB1.ORG‬‬

‫‪11‬‬