Αρχική

Επιλέξτε

Θεματολόγιο

Επικοινωνία

Μέλη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

1821:
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ
Αφ ιέρωμα
τής «Ελεύθερης Έρευνας»
στο '21

Αναζήτηση
Διαβάστε π ερισσότερα

Read articles in English

«Ο κύριος Κωνσταντίνος Σάθας,
έν τινι αξιολόγω πονηματίω
επιγραφομένω: "Η κατά τον
ιζ΄αιώνα επανάστασις τής ελληνικής
φυλής" διατείνεται εν σελ. 14, ότι το
γνωστόν Καρυοφύλλι ονομάσθη
ούτω από τού εν Βενετία οπλοποιού
Carlo figlio (Καρόλου υιού).
Περίεργος μα την αλήθειαν η
ανακάλυψις, αλλ’ ουδόλως
ευάρεστος.
»Τολμώ μάλιστα, να είπω προς τον
φίλον, ότι απαγορεύεται
οιωδήποτε η διά τοιούτων
ερευνών καταστροφή των
θελκτικών μύθων, δι’ ων
ετράφημεν...»
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,
Αθανάσιος Διάκος.
Αστραπόγιαννος, Αθήνα, 1867, 64-66.

Σάββατο 19 Απ ριλίου 2014

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Οι επίσημες σημερινές χριστιανικές ύβρεις
εναντίον τού Μ. Αλεξάνδρου και άλλων επιφ ανών μακεδόνων
Έγραψε στις 27.03.2009 ο/η: Λάζαρης Γιάννης
Επ ιστροφή

Κόπτονται -δήθεν- για τη Μακεδονία, το όνομα και την ιστορία της ιεράρχες της
Εκκλησίας μαζί με χριστιανούς θεωρητικούς και διάφορους πολιτικούς
ρωμιοχριστιανούς συνοδοιπόρους τους. Αποκρύπτουν βέβαια από την
αποπροσανατολισμένη Ρωμιοσύνη την αλήθεια, η οποία είναι το προαιώνιο και
βαθύ χριστιανικό μίσος κατά των μακεδόνων.

Διαβάστε π ερισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Δημοφιλέστερα θέματα
Πρόσφατα θέματα
Έρευνες
Γενική κριτική
Γεγονότα
Συνεντεύξεις
Βιβλιοκρισία
Χιούμορ
Επικαιρότητα
Μηνύματα /
απόψεις αναγνωστών
Δωρεάν βιβλία
Read articles in English

Τα επίσημα ιερά κείμενα της Ορθοδοξίας περιέχουν σκληρότατες ύβρεις κατά του
Μεγ. Αλεξάνδρου και άλλων επιφανών μακεδόνων στρατηγών και βασιλέων, οι
οποίες διαβάζονται και σήμερα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της χώρας.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΑΣ

Βλάχοι,
αρβανίτες,
ανατολίτες,
βορειοαφ ρικανοί κ.ά.
Οι σημερινοί ελληνόφωνοι χριστιανοί
κάτοικοι τού ελλαδικού χώρου δέν
είναι φυλετικοί απ όγονοι ή
π νευματικοί κληρονόμοι των
αρχαίων ελλήνων, των αθηναίων,
τής δημοκρατίας, των φιλοσόφων
κ.λπ ..
Είναι επ ήλυδες, βαλκάνιοι,
ανατολίτες, βορειοαφρικανοί και όχι
μόνον, ορθόδοξοι, με έντονη
ανάμειξη τής οθωμανικής
κουλτούρας.
Έμαθαν να επ ιβιώνουν σε
αυτοκρατορίες δεσπ οτικές (βυζάντιο,
τουρκοκρατία) αναπ τύσσοντας την
υπ οκρισία, την κουτοπ ονηριά και
π ολλά άλλα ελαττώματα με σκέψη
εντελώς διαφορετική απ ό αυτή τού
δυτικού κόσμου...

ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
Η θρησκευτική
πίστη
δέν αποτελεί
προϋπόθεση
για την υγιή
ευημερία

"Τράγος" και "μειράκιον μανιακόν" ο Μεγ. Αλέξανδρος, "ρίζα αμαρτωλός" και "ασεβής" ο
Αντίοχος ο Επιφανής, "τρισαλιτήριος" ο Νικάτωρ, "κόλαξ" ο Αριστοτέλης. Αυτές είναι
μερικές από τις χριστιανικές ύβρεις κατά των μακεδόνων, όπως αναγράφονται στη Βίβλο
και σε επίσημα συγγράμματα Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας, τα οποία ισχύουν και
διαβάζονται από τους ιερείς στις εκκλησίες της χώρας.

Δειγματοληπτική επιλογή ύβρεων:
• «Ο τράγος των Αιγών βασιλεύς Ελλήνων » (Δανιήλ, η 21). [Αναφέρεται στον
Μέγα Αλέξανδρο.]
• «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ος
εξήλθεν εκ της γης Χεττειίμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και Μήδων
και εβασίλευσεν αντ’ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα […] και εβασίλευσεν
Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε. Και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος
εν τω τόπω αυτού. Και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν και οι
υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και επλήθυναν κακά εν τη γη και εξήλθεν εξ
αυτών ρίζα αμαρτωλός Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου βασιλέως .»
(«Μακαββαίων Α », α 1-10.)
• «Ην δ’ ούτως ακμή τις Ελληνισμού και πρόβασις αλλοφυλισμού δια την του
ασεβούς και ουκ αρχιερέως Ιάσονος υπερβάλλουσαν αναγνείαν [...] ο δε
τρισαλιτήριος Νικάτωρ (σ.σ. Έλληνας στρατηγός του Αντιόχου Δ το
Επιφανούς), ο τους χιλίους εμπόρους επί την πράσιν (δουλεμπόριο) των Ιουδαίων
αγαγών, ταπεινωθείς υπό των κατ’ αυτόν νομιζομένων ελαχίστων είναι, τη του
Κυρίου βοηθεία την δοξικήν αποθέμενος εσθήτα, δια της μεσογείου, δραπέτου
τρόπον, έρημον εαυτόν ποιήσας, ήκεν εις Αντιόχειαν υπεράγαν δυσημερήσας επί
τη του στρατού διαφθορά […] Ο μεν ουν ανδροφόνος και βλάσφημος τα χείριστα
παθών ως ετέρους διέθηκεν επί ξένης εν τοις όρεσιν, οικτίστω μόρω κατέστρεψε
τον βίον.» («Μακκαβαίων Β », η 34 - θ 28.)
• «Ω πικράς της τότε ημέρας και ου πικράς, ότε ο πικρός Ελλήνων τύραννος
(Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής) πυρ φλέξας λέβησιν ωμοίς και ζέουσι θυμοίς αγαγών

Διαβάστε π ερισσότερα

GEONION
A vision that pushes the boundaries
of design and technology and w elcomes
the days to come in a unique w ay...
Διαβάστε π ερισσότερα

E FIND
Η ηλεκτρονική «κασέτα» εγγραφής
τού internet!
Πάνω απ ό 1.500.000
«μαγνητοσκοπ ήσεις»...
Διαβάστε π ερισσότερα

ευημερία
των κοινωνιών
Yπ άρχει μια κοινή π επ οίθηση, την
οπ οία μοιράζονται οι οπ αδοί των
διαφόρων θρησκειών, ότι η λατρεία
τού θεού και η υπ ακοή στα
κελεύσματα τής θρησκείας
θεωρούνται ουσιώδη για μια υγιή και
ειρηνική κοινωνία, ενώ όταν ένας
μεγάλος αριθμός ανθρώπ ων μιας
κοινωνίας απ ορρίψει το θεό, τότε θα
επ έλθει η απ οσύνθεσή της.
Σε π ερίπ τωση, π ου η θρησκευτική
αυτή θεωρία, τού ότι η τυχόν
απ ομάκρυνση απ ό το θεό είναι η
αιτία για όλα τα κακά τής κοινωνίας
είναι σωστή, τότε θα έπ ρεπ ε να
αναμένουμε τα π ερισσότερο
θρησκευόμενα έθνη στη Γη να είναι
οι π ρομαχώνες τού εγκλήματος, τής
φτώχειας και των ασθενειών και τα
π ρότυπ α των υγιών κοινωνιών. Η
σύγκριση των άθρησκων εθνών
όμως, με τα π ερισσότερο θρήσκα
απ οκαλύπ τει μια π ολύ διαφορετική
κατάσταση...

(Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής) πυρ φλέξας λέβησιν ωμοίς και ζέουσι θυμοίς αγαγών
επί τον καταπέλτην και πάσας τας βασάνους αυτού τους επτά παίδας της
Αβρααμίτιδος και τας των ομμάτων κόρας επήρωσε και γλώσσας εξέτεμε και
βασάνοις ποικίλαις απέκτεινεν. Υπέρ ων η θεία δίκη μετήλθε και μετελεύσεται τον
αλάστορα τύραννον. Οι δε Αβρααμιαίοι παίδες συν τη αθλοφόρω μητρί χορόν
συναγελάζονται ψυχάς αγνάς και αθανάτους απειληφότες παρά του Θεού, ω η
δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.» («Μακκαβαίων Δ », ιη 20-24.)
[Παρέκβαση: Οι πέντε αδελφοί Μακκαβαίοι εορτάζονται ως άγιοι από την
Εκκλησία της Ελλάδος την 1η Αυγούστου. Το επίσημο όργανο εκκλησιαστικών
οργανώσεων «Ορθόδοξος Τύπος» (25η Ιανουαρίου 2002) σε άρθρο του θεολόγου
Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη με τίτλο «Το άγος των Ελλήνων – Αντιβλασφημικός
Συναγερμός» αναφέρει:
«Στα χρόνια εκείνα τα ηρωικά των Μακκαβαίων, που κυβερνούσε την
Παλαιστίνη ο Αντίοχος ο Δ΄ ο Επιφανής –αλλά στην πραγματικότητα ασεβής
και αδίστακτος–, στρατιώτες δικοί του είχαν καταλάβει κάποιο φρούριο και
αγέρωχοι το θεωρούσαν απόρθητο. Μέσα λοιπόν στην αλαζονεία τους
βλασφημούσαν τον Θεό και τους πολιορκητές του Ιούδα του Μακκαβαίου με
λόγους αθέμιτους και υβριστικούς. Τα παλικάρια όμως του Ιούδα άλλους έσφαξαν
και άλλους “πυράς ανάψαντες ζώντας τους βλασφήμους κατέκαιον”».]

Φανταστείτε αν ο γιατρός σας μετά
απ ό κάπ οια εξέταση, σάς
ανακοίνωνε, ότι έχετε καρκίνο. Στην
κυριολεξία θα άνοιγε η γη να σάς
καταπ ιεί, θα π αραλύατε απ ό τον
φόβο σας και θα π ιστεύατε, ότι σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα
π εθαίνατε.
Θα δεχόσασταν ό,τι θα σάς έλεγαν
οι «ειδικοί», νοιώθοντας αδαής και
άσχετος για την ίδια σας την
ασθένεια. Δεν θα είχατε καμμία
άπ οψη για την π ορεία και την
εξέλιξη τής ασθένειάς σας, καμμία
επ ιλογή για το τι αγωγή θα
λαμβάνατε, για το αν θα κάνατε
χημειοθεραπ εία ή όχι, για το αν θα
σάς χειρουργούσαν, αν θα
ακρωτηρίαζαν κάπ οιο π άσχον
μέλος σας. Όλα αυτά θα τα
απ οφάσιζαν οι γιατροί σας
ακολουθώντας το «π ρωτόκολλο τού
καρκίνου» χωρίς να σας ρωτήσουν,
απ λά θα σάς τα ανακοίνωναν!
Θα ξυπ νάγατε απ ΄ το χειρουργείο
και θα σάς έλειπ ε το στήθος σας, το
νεφρό σας, ο μισός π νεύμονάς σας,
ή κάπ οιο άλλο όργανό σας και δεν
θα μπ ορούσατε π αρά να
συναινέσετε με την αφαίρεση αυτή.
Θα ακολουθούσαν ατελείωτες
χημειοθεραπ είες και ακτινοβολίες,
επ ειδή «έτσι θα έπρεπε ». Θα
έπ εφταν οι τρίχες τού σώματός σας,
τα νύχια σας και θα είχατε τεράστιες
επ ιπ λοκές και π αρενέργειες. Εσείς,
απ λά θα δείχνατε την απ όλυτη
εμπ ιστοσύνη στις γνώσεις και στις
μεθοδολογίες τής συμβατικής
Ιατρικής σιωπ ηλά και στωικά χωρίς
άπ οψη και δυνατότητα επ ιλογής,
αφού σας έχουν ήδη π είσει μέσω
τής π ληροφόρησης, π ου έχετε λάβει
απ ό τα Μ.Μ.Ε. και τους γιατρούς
σας, ότι αυτοί και μόνον αυτοί
μπ ορούν να αντιμετωπ ίσουν
απ οτελεσματικά τον καρκίνο…
Είναι όμως αυτή η π ραγματικότητα;

Οι μεσαιωνικοί κάτοικοι
τού ελλαδικού χώρου
μέσα από σπάνιες περιγραφ ές
ξένων περιηγητών
«Η άλλοτε ένδοξη
Αθήνα είναι τόσο
ερημωμένη, που
φαίνεται απίστευτο, ότι
υπήρξε κάποτε
ένδοξη. Εγώ,
τουλάχιστον, δέν είδα
πουθενά φοβερότερο
τόπο. Ερημιά, ξεραΐλα,
αγκαθιές και βάλτοι »
D΄Aram on, γάλλος π ρεσβευτής
(ιστ΄αι.)
«Ο πληθυσμός τής Σάμου είναι
τουρκικός»
Ruy Gonzales de Clavijo,
απ εσταλμένος τού βασιλιά τής
Καστίλλης, Ερρίκου Γ’, στην αυλή τού
Ταμερλάνου

O μακεδόνας στρατηγός και βασιλιάς
Αντίοχος Δ΄ ονομάστηκε «Νικηφόρος»
και «Επιφανής». Ο ιστορικός Πολύβιος
τον χαρακτηρίζει «πρακτικόν και
μεγαλεπήβολον και του της βασιλείας
ονόματος άξιον» (28.18). Στη Βίβλο
όμως, καθυβρίζεται ως «αλάστωρ
τύραννος», «ρίζα αμαρτωλός» κ.λ.π..

Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η λέξη καρκίνος
στις μέρες μας έχει
απ οκτήσει τεράστια
δύναμη. Μόνο το
άκουσμά της αρκεί
για να σπ είρει τον τρόμο και τον
π ανικό.

ΕΠΗΛΥΔΕΣ
ΣΕ ΞΕΡΑΪΛΕΣ
ΚΙ ΕΡΗΜΙΕΣ

• «(Ο Αριστοτέλης ήταν) κόλαξ του Μεγάλου Αλεξάνδρου ».

«Η Ελευσίνα είναι τώρα ένα φτωχό
χωριό με 1.200 κατοίκους, κυρίως
αλβανούς»
John Fulleylove - J. A. M. Clym ont,
1902
Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε
δειγματοληπ τικά π ώς π εριγράφουν το
π ανόραμα τής ερήμωσης και το π άζλ
των επ οικισμών τού ελλαδικού χώρου
μερικοί απ ό τους π ολλούς π εραστικούς
ταξιδιώτες, φιλέλληνες, π ρεσβευτές
κ.λπ . ξένους, π ου άφησαν χρονικά και
γραπ τές εντυπ ώσεις με π ληροφορίες
και π αρατηρήσεις...

• «(Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν) μειράκιον μανιακόν ». [Από το βιβλίο "Προς
Έλληνας" (παρ. 2) του χριστιανού απολογητή Τατιανού (β αι. μ.Χ.)].
Ύβρεις του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:
• "Προς την Ελληνικήν μετετάξω πολιτείαν επί Αντιόχου του ασεβούς ". (Ιn
epistulam ad Romanos, homiliae 1-32, vol. 60, pg 585, ln 3.)
• "Προφητεύει δε και περί του Χριστού, και περί Αντιόχου του ασεβούς ".
(Synopsis scripturae sacrae, vol. 56, pg 383, ln 23.)
Ο Ωριγένης παρουσιάζει τον Μέγα Αλέξανδρο να προσκυνάει -δήθεν- τον
αρχιραββίνο: "Tων Ιουδαίων αρχιερέα ενδύντα την ιερατικήν στολήν
προσεκυνήσθαι υπό του Αλεξάνδρου". ("Kατά Κέλσου", βιβλ. 5, τμ. 50, γρ. 15.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΣΑΛΑΤΑ
Το εθνογραφ ικό χάος
και η γέννηση των εθνικισμών
στα Βαλκάνια

Διαβάστε επίσης στην ''Ελεύθερη Έρευνα'':
Μαζοχιστική απόλαυση ιερών ύβρεων
Τα υβριστικά κατά των ελλήνων επίσημα κείμενα τής Ορθοδοξίας

Επ ιστροφή

Επ ιστροφή στην κορυφή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι βαλκανικοί π όλεμοι ξεσπ ούν το
1912, όταν η Σερβία, η Βουλγαρία, η
Ελλάδα και το Μαυροβούνιο κηρύσσουν
τον π όλεμο κατά τής οθωμανικής
αυτοκρατορίας διεκδικώντας τα εδάφη
της στα Βαλκάνια.
Η οθωμανική εξουσία κατέρρευσε μέσα
σε λίγους μήνες. Δεκάδες χιλιάδες
στρατιώτες έχασαν την ζωή τους, ενώ
εκατοντάδες χιλιάδες ήταν οι
π ρόσφυγες, π ου εγκατέλειψαν τα
σπ ίτια τους.
Οι βαλκανικοί π όλεμοι απ οτέλεσαν
ριζική τομή, π ου άλλαξε την ζωή των
ανθρώπ ων. Υπ άρχει το «π ριν» και το
«μετά». Αυτή η ριζική τομή δεν έγινε
μόνο στο υλικό επ ίπ εδο, έγινε και στο
επ ίπ εδο τού τρόπ ου, π ου σκέπ τονται
και θυμούνται οι άνθρωπ οι.

2500 Υπ ολειπ όμενοι χαρακτήρες
Κωδικός ασφ αλείας:

7+3=
Απ οστολή

Μέσα στους εθνικούς π ανηγυρισμούς,
το π αρελθόν ξεχάστηκε. Για π ολλές
χώρες η οθωμανική π ερίοδος ήταν μια
σκοτεινή επ οχή, όπ ου τίπ οτε δεν
άλλαξε για 400 χρόνια. Η μνήμη τής
συμβίωσης των διαφορετικών εθνοτικών
και θρησκευτικών ομάδων στην
οθωμανική αυτοκρατορία δεν ήταν
χρήσιμη για τα καινούρια έθνη-κράτη.
Χρειάζονταν την ιστορία των δικών τους
απ ελευθερωτικών αγώνων, για να
δημιουργήσουν την καινούρια εθνική
τους ταυτότητα. Πολύ συστηματικά, τα
εθνικά κράτη απ οσιώπ ησαν τη μνήμη
αυτή, έτσι ώστε π άνω σ΄αυτή την μνήμη
να φτιαχτεί μια νέα μνήμη, η μνήμη,
δηλαδή, τού έθνους-κράτους...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful