ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

1242-1270. Születésének és halálának évfordulója minden éven! "#$%&' 1(.
#li)ha van né*+ mel, ann,i tudóst+ h-res emert és szentet adott hazájának és a vilá)nak+ mint
é**en ez a t.rténelemen vé)i)),.t.rt nemzet. Szinte minden hétre jut ol,an emeri na),sá)+ aki
élete *éldájával+ me)har/olt küzdelmeivel *éldát mutat né*ünk számára. 0elki+ szellemi és er1s-t1+
2tmutató *éldát.
# né*i hit szerint na),on szereti azt az 3risten+ akit születése na*ján szól-t vissza az 4)i 5azáa.
&r*ád-házi Szent 6ar)it+ 78. 9éla leán,a *ontosan il,en volt. #li) tudunk róla valamit+ :árdon,i
:éza ;7sten rajai< /-m= szé*+ irodalmi m=vén k-vül kevés forrásunk akadt. >z sem volt véletlen? #
tatárjárás idején élt királ,lán, lén,ét mindi) valamil,en titok len)te k.rül.
8é)ül elj.tt az id1+ amikor elsár)ult felje),zések+ s a titkok na*vilá)ra kerülnek. 7ll1 tehát+ ho),
t.et tudjunk róla.
Szántai 0ajos „Az Örök Királynak leánya” /-m= ),.n,.r=sé)es m=ve hitelesen és na), szeretettel
mutatja e 6ar)itot+ és a lén,éhez ka*/solódó lelki-szellemi tén,ez1t a ;mar)itsá)ot<. &r*ád-házi
Szent 6ar)itot a le)endákan is leje),zett né*hit szerint 6a),arorszá) véd1szentjeként is
emle)etik. Szántai 0ajos a k.vetkez1ket -rja róla!
78. 9éla és felesé)e+ 0aszkarisz 6ária elhatározták+ ho), „Magyarország megmentéséért
áldozatképpen születendő leányukat Istennek fogák aánlani! Az a "sodálatos e##en$ %ogy Margit
ezzel a tudattal fog megszületni! Kislány korát&l pontosan tuda magár&l$ %ogy ő Istennek felaánlott
áldozat Magyarország oltalmára! ' (zzel egy %allatlanul tudatos életutat )állal magára!”
„Margitot apa aánlotta$ adta engesztelő áldozatul$ ' de )al&á#an már anya mé%é#en a *eremtő
%+)ta el szolgál&leányának e szüzet$ táltossá és szentté nemes+t)e őt már magzat állapotá#an! ' ,
késő## is- táltosságának számos elét mutatta!” - -rja 6olnár 8. "ózsef ;#z @r.k Airál,nak leán,a<
/-m= k.n,v el1szaváan.
5ia lenne tehát 6ar)itan /sak e), sá*adt+ .nsan,ar)ató+ vezekl1 királ,lán,t látni+ mert tudatos
felvállalása már ki/si ),ermekkoráan me)mutatkozott! kétesztend1s koráan+ amikor a*ja+ 78.
9éla+ Bri),es osztrák her/e) ellen akart hadat ind-tani+ részletesen me)j.vend.lte a har/
kimenetelét+ és az aan résztvev1 sere) sorsát is. „.agyis olyan királylány ő$ akinek első
"sodatétele$ %ogy ö)endőt mond$ és nem az$ %ogy kenyéren és )+zen )ezekel!” / „Valamint
jövendölt Szent Margit szűz, mindenek beteltek.” C -rja róla a le)enda+ majd eszél arról is+ ho),
;más álla*otaian< ho),an ;társal)ott< szentélet= 1seinkkel a 5aza sorsáról.
Szántai 0ajos *edi) fi),elmeztet! 6ar)it korunk ;aktuális< szentje hazánk na), se)-t1je. „Arra kell
figyelnünk$ %ogy személyes élet0tának megtaláluk azon pontait$ amelyeket a mai )ilág#an is
%asznos+t%atunk! Mert tudnunk kell$ %ogy az$ ami akkor a tatárárás )olt$ lényegé#en #ármikor
#ekö)etkez%et más1más szereposztással! ' Margit olyan életet élt$ mint%a a nemzet$ a magyarság
kései sorsát élte )olna meg! *e%át ő azért )ezekelt$ %ogy nekünk / egy olyan nemzedéknek$ amely
ennek a népnek az 0t )égén ár / )ala%ogy legyen elég lelki erőnk$ és tudunk energiákat
mozg&s+tani nagy #a ideén!”
Belje),ezték róla+ ho), tudott 1 har/os természet= is lenni+ és il,enkor na), er1vel küzd.tt a
Szeretet 7)azsá)áért. >zért is emlékeznek me) róla sok hel,en 2),+ ho),! „,zent Margit$
Magyarország oltalma$ )édelmezőe!” C 7de vonatkozóla) -rja azt Szántai 0ajos e), felje),zett+
),ermekkori ;/sodatétel< szimolikus mondanivalójaként! „Margit a )onul& #al&s idő#e )ág egy rést
/ egy időtlen pillanatot21$ és megelenik egy fénysugár! Margit te%át nem "sak ö)endöli és monda a
nemzet sorsát$ de ő az$ aki a #or0s idő$ a sötétség ideé#en a nemzet számára a )ilágosságot$ a
reménység fénysugarát el tuda %ozni!”
# róla -rt krónika szóhasználata szerint sokszor el1fordult+ ho), „önmagán k+)üle ragadtatott”$ és
il,enkor „csodálatos”, nem hétk.zna*i „szónoklatokat mond”.
„Margitnak a nemzet számára )an mondani)al&a! ' (lmonda népének sorsát siralmak#a f3z)e!
Amikor ezeket monda$ 0gy zokog$ %ogy 4uda )árá#an nem tud aludni a & nép! Az egész ország
%alla$ %ogy a királylány sirata a nemzet ö)őét- pr&fé"iákat mond a ö)endőmond& királylány2”
„5em kell nekünk 5ostradamus után kutatnunk! Meg kellene találni az eredeti$ eltüntetett szentté
a)atási egyzőköny)et 67861#ől2” C -rja Szántai. %),anis 8. 7stván+ 6ar)it testvére+ már uralkodása
elején ind-tván,ozta C a 6ar)it életéen és kés1 a s-rjánál t.rtént /sodák ala*ján C h2)a szentté
avatását. D6é)is+ /sak k.zel 700 évvel kés1+ 1E4F-an avatták szenttéGH
5o), menn,ire ;aktuális< 1t me)ismerni+ és szeretettel kérni támo)atását+ azt a k.vetkez1 részlet
mutatja! „Margit legendáa elmonda$ %ogy egyszer "sak nagy kegyetlenségek kezdenek történni$
mindenféle %á#or0k törnek ki$ olyan nagy a )eszély és pusztulás$ amilyenre em#eremlékezet &ta
nem )olt példa! ' Kozmikus szinten megy )ég#e a )áltozás$ ami az em#erek#en )iselkedés#eli
anomáliákat idéz elő! (lkezd teredni a )ilág#an a rossz!” C 4rdemes ezen a mai n,elven
me)fo)almazott+ mé)is koraeli felje),zésen el)ondolkozni+ amel,r1l akár azt is mondhatnánk+
ho), i)en/sak el1revet-tett ké*G 6il,en vilá)an is élünk mostI 5ol+ és mil,en 7)azsá) tud
me)valósulni az életünkenI
„Margit 0a## és 0a## m&dszereket gondol ki azért$ %ogy ezt a %atalmas rossz áradatot
megfékezze$ és megáll+tsa! ' Az em#er életé#en az az igazi te%ertétel$ %a ott %oz áldozatot$ a%ol a
legne%eze##! ' (gy *urul nemzetség#eli királylány )olt$ egy olyan királylány$ aki )állalta az
áldozatot!” C 8ajon mi mit vállalunk az életünken 7stenért+ 5azáértI 8ajon kinek a szol)álatáa
áll-tjuk 7sten-adta /sodálatos ké*essé)einketI >szünke jut-e az a szó+ és m.).ttes tartalma+ ho),
;szeretet-vállalás<I
„Margit %ar"ol! 9á#or0#an született$ első ö)endölése a %adakr&l sz&l! ' :e ez a %á#or0 nem a
földön d0l! 'A táltosokr&l éppen azt egyezték fel$ %ogy az ég#en %ar"olnak a #irodalomért$ a ;ény
%onáért$ az Atya <rszágáért! Mert )annak olyan létezési szintek$ a%ol %ar"olni kell! 5em le%et öl#e
tett kézzel ülni$ #ár ezt sokan szeretük!” / $ehéz dolo)+ ha az 7)azsá) tart tükr.t. $ehéz e),éni
szinten is+ de nemzeti szinten is+ mert amit a f.ldi 5azáért+ va), 5azával teszünk+ 2),+ *ontosan 2),
e/süljük az 4)i Jtthont isG
#z eddi)iekhez hasonló szeretettel és tisztelettel mutatja e Szántai 0ajos 6ar)it másik ar/át is+ a
tüzes szeretettel-szerelemmel él1 h=sé)es n1i lén,t+ „aki már kislánykorá#an az =risten szerelmé#e
öltözött”! „Meggyllada e m!ltóságos szűz a Mennyei "egyesnek Szerelm!ben#” Belje),ezték
róla+ ho), é**2),+ mint királ,i unokan1vére+ &r*ád-házi Szent >rzséet+ 6ar)it is a f.ld.n vetett
á),at kis /ellájáan+ áten)edve á),át az 4)i "e),esnek. „A királylánynak ugyanis )an egy egyese$
)an egy ked)ese$ aki nem más$ mint maga >ézus Krisztus!” >en a tetten az áldozatvállalás+ az
odaadás és a fol,amatosan é)1 7sten-szerelem e),aránt me)mutatkozik. 6ert az alvó emer alszik
á),áan+ m-) a ;szelleméen feléredett< emer álmáan és f.ldi éersé)éen e),aránt ;8ele< van+
;4rte< él.
„A )eleméri templom#an és a##an is$ a%ol Margit imádkozik$ minden egyes %anal#an$ amikor #eön
a 5apfény$ „oltárra lép” a fény#en szen)edő Krisztus! ' A 5apfény lelkes fény! (z azt elenti$ %ogy
már nem lelkes )ilág#an és nem lelkes környezet#en élünk! Annyira materiálissá$ annyira anyagi)á
)ált a )ilág$ %ogy a lelkes$ élő fény szinte szen)ed és )érzik #enne!” C 4s 6ar)it een a fén,telen
fén,en él?
„Most különösen fontos ez$ most$ amikor a nemzet emlékezete már nem mozdul$ amikor arra nem
emlékszünk$ %ogy tegnap mit %azudtak nekünk$ s %olnap ugyanazt már igazságnak tartuk'! Az
igazi áldozat nem %ason "s0szással kezdődik$ %anem egy #első tartással és )állalással! / Margit a
%al%atatlanság 0tát ára! :e nem "sak ára ezt az utat$ %anem tan+ta is az örökké)al&ság$ a
%al%atatlanság$ a lelki maradand&ság 0tát2 ' Margit )ezekel$ rongyok#an ár$ de imádkozás
köz#en$ amikor á%+tat tölti el és átlényegül$ gyönyör3 széppé )álik! ,zép$ mert megőrzi em#eri
mélt&ságát$ tartását! / (zért példaérték3 ez ma is a nemzetnek- amikor már rongyok#an árunk$
mert olyan a )ilág körülöttünk$ )alamit mégis meg kellene tartanunk- az em#eri mélt&ságot!”
#mikor e), másik n1vér arra kérte 6ar)itot+ ho), mondja el+ ho), ho),an kell imádkozni+ akkor azt
felelte! „$egyen a te sz%ved mindenkoron &stenn!l. Sem betegs!g, sem 'alál, sem egy!b más
a te sz%vedet &sten szerelm!t(l elszak%tani ne tdja)” C „.agyis olyan szerelmesnek kell lenni
Isten#e$ %ogy a %alált ez a szerelem semmissé tegye! A sz+)#en lo#og& örök életnek és örök
)ilágosságnak a tüzéről #eszél Margit$ s ezt is tan+ta!
Az Örök ;ény és a lángol& *3z 0tán ár te%át a királylány$ )agyis a fény1 )agy szeretet)allás keretei
között éli életét! >ézus Krisztus számára a fény#en #ontakozik ki$ testé#ől ez sugárzik )issza$ ő
)al&#an együtt él Krisztussal! ? ténylegesen egyese az @gi .őlegénynek! ' <lyan ő$ mint a
mese#eli táltos"sik&$ aki nem azért szen)ed a #oszorkány trágyadom#án$ mert oda)al&$ %anem
azért$ mert ott %ozza meg áldozatát!”
Belje),ezték+ ho), fél évi) temetetlen teste fén,t árasztott ma)áól+ és fol,amatos rózsaillat len)te
k.rül. A.rül.tte+ és kés1 hármas ko*orsóaDGH zárt teste k.rül /sodásan ),ó),ultak az emerek.
„A r&la +rt legendá#an ,z3z Mária Margitot arany koroná)al ékes+ti és föl)itte magá)al$ maga mellé a
menny#e! 1 Királyok mellé rendelte pásztorul őt az =r!”
K tehát &r*ád-házi Szent 6ar)it+ akit 7sten és 5azája iránti szeretete és h=sé)e avatott szentté a
né* szeméen is. #z 1 szeretete és h=sé)e nem /sak *élda+ hanem i)az és er1s Szellemi
@r.ksé)e is a ma),ar né*nekG Aerülj.n hel,ére sz-vünken is méltó szeretettel.
MARGIT IMÁJA
# sz=k kis alakrésen et.r e), Bén,su)ár+
s vetül a f.ldre+ hol az oltár el1tt imádkozik a királ,leán,.
A.nn,ek /soro)nak ar/án+ /silla)szemé1l+
kihun,ni látja a Bén,t az emerek sz-vé1l.
Leste térdel /sak ott+ lelke ma)asan -vel+ messzire száll+
madártávlatól látszik /sak alatta az id1 és a táj.
Századokat fo) át+ el1re+ s hátra is talán!
6ikor t=nik fel vé)re a 5aza e)én a Szivárván,I
0átja a /satákat+ hossz2+ véres küzdelmeket.
5o), feledheti -), el az emer az 7steni >redetetGI
0átja az ármán,t+ mit e né* ren)ete)szer átél+
ali) van+ ki nemesen áldoz a 5azáértG
0átja a szétdaraolt+ e/sa*ott orszá)ot+ s emersorsokat+
s k.ztük az 7steni Szeretet sorra mind elakad.
8ak ),=l.letet lát+ vi/sor)ó ellenfeleket+
viseli az orszá) s a né* a nehéz keresztet.
;Aram Isten seg+ts2 Mentsd meg ezt a 9azát2
,z+)ünk minden "sepp )ére 9ozzád kiált2
5ézd az igazakat$ kik @retted kiállnak$
%ogy %3séget )allanak Istennek$ országnak!
;ogad el )áltságul engem$ >& Aram$ %a le%et$
felaánlom 5éked tetteim$ s egész életemet!
Imádkozom azért$ ki szen)ed$ s léte te%etetlen$
kérek az %elyett is$ kinek sz+)e lett kegyetlen2
Imádkozom azért$ ki nem tud kérni *éged$
mert sz+)é#en a gy3lölet %itetlenséget kelt2
;ord+tsd el %aragod >& Aram a szeretetlenektől$
kapanak egy 0a## esélyt ,zereteted Kegyelmé#ől2
5ézd az országot$ mi dara#ok#an %e)er$
tölts fel minden sz+)et igaz szerelemmel2
Bldd meg az anyákat$ kik gyermeket ne)elnek fel$
s az apákat$ kik létért küzdenek #öl"s szeretettel!
Add$ %ogy megfordulon minden$ ami k+n$
Cend$ s 4éke legyen$ Bldásod legyen a gy&gy+r!
.ezesd *e nemzetünk$ %allad meg az imát$
ne %agyd %iá#a könnyezni népünk 4oldogasszonyát2”
>r1s.dik a Bén, a résn,i alakon át+
fén,su)ár hoz e), vidáman énekl1 *a/sirtát.
7sten küld.tte+ 5ajnal 5-rn.ke+
elj.tt+ ho), énekével a Leremt1t di/sérje.
4led a királ,lán,+ száradnak k.nn,ei+
sz-ve szerelemmel és élettel van teli.
„9ála 5éked Aram$ %ogy sza)am meg%allottad!
.ezesd %át népünket$ s add Bldásodat2”
&men.
6. :. 6ária

Related Interests