You are on page 1of 5

2.1.

2 Mencipta corak irama mudah


-mengajuk corak irama
-Mencipta jawapankepada soalan irama yang diberikan.
Arahan:
epuk semula corak irama yang dibuat oleh guru.
Akti!iti 1:
1."uru menepuk corak irama yang mudah.
# # # # #
a ta t i t i ta
# # # # # #
iti titi ta ta
2.$elajar mengajuk menepuk corak irama mengikut guru.
Arahan:
%awab corak irama yang telah ditepuk oleh guru mengikut kreati!iti kamu.
Akti!iti 2
1."uru memanggil seorang pelajar dalam kelas.
2."uru menepuk tangan corak irama yang mudah
# # # # #
a ta t i t i ta
&.$elajar membalas dengan menepuk jawapan corak irama yang ditepuk oleh guru.
# # # # # #
iti titi ta ta
2.1.& Mencipta melodi mudah menggunakan !okal.
-Mengajuk melodi
-mengimpro!isasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan.
Arahan:
Ajuk semula melodi yang telah dinyanyikan oleh guru
Akti!iti:
1."uru menyanyi satu melodi yang mudah.
2.$elajar mengajuk menyanyi melodi yang sama mengikut guru.
'ontoh : guru :la la la la la la la la la
Murid :la la la la la la la la la
"uru ( wu wu wu wu wu wu wu wu
Murid : wu wu wu wu wu wu wu wu
Akti!iti 2.
1."uru mengucapkan )elamat $agi Murid dengan melodi yang mudah .
2.Murid mengimpro!isasi menjawab )elamat $agi 'ikgu dengan melodi yang berbe*a.
&.1.1 Mengenal pasti mu*ik !okal dan mu*ik instrumental serta warna ton daripada mu*ik
yang didengar.
Mu*ik !okal +solo dan kumpulan ,
Arahan :
-yatakan perbe*aan ton suara tebal dan nipis dalam nyanyian.
... : '/ 2 rack 01
Akti!iti :
1. "uru memainkan lagu 1"ergasi2.
2. Murid menyanyikan lagu rangkap pertama secara beramai-ramai dan rangkap kedua secara
indi!idu.
&. Murid diminta membe*akan ton suara iaitu ton suara tebal atau nipis.
-Mu*ik instrumental +solo dan kumpulan ,
)oalan :
1. "uru memperdengrkan lagu 3aya )ayang.
2. Murid menyanyi lagu yang yang diperdengarkan secara kumpulan mengikuti
instrumental.
&. )eterusnya murid yang dipanggil menyanyi lagu secara solo
4arna ton +suara dan alat mu*ik ,
Arahan:
/engarkan bunyi suara manusia dan perkusi melalui rakaman dan alat perkusi yang
dimainkan
Akti!iti:
1."uru dengarkan bunyi suara manusia iaitu suara lelaki dan perempuan
2.Murid memilih carta ikon berdasarkan bunyi suara + ikon gambar lelaki dan perempuan,
&.Murid memainkan dua alat perkusi yang berbe*a iaitu bunyi nipis dan tebal berdasarkan
rakaman yang diperdengarkan dengan betul
1.1.2 Mengenal pasti mud5tempo5tekstur dan dinamik daripada mu*ik yang didengar
Arahan:
.uat gerakan mengikut guru berdasarkan lagu yang dimainkan.
i,3iang-'/1 rack 16Mari .ergerak+7))3 ahun 2,
ii,akut-'/2 rack 1- "ergasi+7))3 ahun 2,
iii,)edih- Anak Ayam +7))3 ahun 1,
Akti!iti :
a, "uru memperdengarkan & buah lagu kepada murid.
b, Murid membuat gerakan mengikut guru berdasarkan lagu yang dimainkan.
c, "uru mendapatkan maklum balas murid tentang perasaan mereka ketika
mendengar8bergerak mengikut lagu.
Arahan :
9akukan pergerakan untuk menunjukkan mud sedih5 riang dan takut berpandukan & buah
lagu yang diperdengarkan oleh guru.
... : '/ 1 rack 01
rack 11
'/ 2 rack 01
Akti!iti :
1. Murid diperdengarkan lagu-lagu dalam mud sedih5 riang dan takut.
2. Murid membuat pergerakan untuk menunjukkan mud lagu yang didengari.
empo +cepat dan lambat ,
Melakarkan gra:ik5menunjukkan tempo cepat dan lambat
Arahan:
Murid mendengar mu*ik yang menunjukkan tempo cepat dan lambat
Akti!iti:
1. "uru memperdengarkan keseluruhan lagu yang mengandungi tempo cepat dan lambat
2. "uru meminta murid melakar gra:ik pada tempo cepat dengan menggunakan pen marker
merah pada kertas lukisan yang disediakan
&. Murid melakar gra:ik menggunakan pen marker biru bagi tempo yang lambat
;. Murid dapat membandingkan tempo cepat dan lambat dengan betul berdasarkan
pengurusan gra:ik yang dibina dari lagu yang diperdengarkan.
ekstur +solo-nipis dan kumpulan 6tebal,
Mengenalpasti tekstur nipis dan tebal
)oalan:
Mainkan alat perkusi bagi menunjukkan tekstur tebal +bass5drum, dan tekstur nipis
+kerincing, pada lagu yang diperdengarkan
Akti!iti:
1. "uru memperdengarkan lagu Main mu*ik
2. "uru menerangkan maksud tekstur tebal dan nipis yang terdapat dalam lagu
&. "uru memainkan alat perkusi pada tekstur tebal dan nipis
;. Murid memainkan alat perkusi pada tekstur tebal dan nipis semasa lagu diperdengarkan.
/inamik +kuat-lembut,
Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut
Arahan:
unjukkan kad ikon +loceng, untuk dinamik kuat dan kad ikon kastanet untuk dinamik
lembut dengan betul.
9agu: '/1 rack 0< 6.unyi perkusi
Akti!iti:
1. Murid diperdengarkan lagu 1.unyi $erkusi
2. Murid diberikan kad ikon untuk menunjukkan dinamik kuat
&. Murid diberikan pula kad ikon lain untuk menunjukkkan dinamik lembut
;. "uru mempengarkan lagu sambil murid menunjukkan kad ikon dinamik kuat dan lembut