You are on page 1of 13

1

Soalan 1-Item Objektif Aneka Pilihan2

Analisa
(i) Kesahan isi kandungan Isi kandungannya ialah daripada Sukatan Pelajaran Sains
tahun 4.
Tajuk ialah Pembiakan Tumbuhan.
Soalan ini di ambil daripada Peperiksaan UPSR 2007.
(ii) Kualiti soalan mengikut
tahap bahasa
Tahap bahasa jelas dan mudah difahami oleh murid.
Soalan juga berada di dalam struktur ayat yang betul.
Istilah jelas : membiak dengan cara yang sama
Semua ejaan di dalam soalan adalah betul
(iii) Aras kognitif Aras soalan adalah mudah
Soalan ini mengukur tahap pengetahuan asas murid.
Kehendak soalan jelas: cara membiak yang sama
berdasarkan gambar pada soalan yang diberi.
Bentuk soalan betul dan jelas.
Soalan ini berbentuk positif.
(vi) Penganggu dan pilihan
jawapan
Pilihan Jawapan adalah jenis Jawapan Betul.
Jawapan betul: Soalan atau pernyataan tidak lengkap
diikuti pilihan jawapan.Hanya satu jawapan yang betul.
Semua pilihan soalan adalah selari dengan pokok soalan.
Semua pilihan soalan adalah daripada unsur yang
serupa(homogen) iaitu jenis tumbuhan.
Semua pengganggu adalah munasabah kerana berada di
dalam kelompok yang sama.
Bilangan pilihan soalan adalah sesuai dengan kematangan
murid iaitu 4 pilihan.
Jarak antara pilihan juga adalah sesuai dan tidak
mengelirukan murid.

3

Soalan 2 -Item Objektif Aneka Pilihan

Analisa
(i) Kesahan isi kandungan Isi kandungan di ambil daripada Sukatan pelajaran Sains
Tahun 5
Tajuk ialah Mikroorganisma
Soalan ini di ambil daripada Peperiksaan UPSR 2006
(ii) Kualiti soalan mengikut
tahap bahasa
Soalan ini jelas dan mudah difahami oleh murid.
Ayat-ayat di dalam soalan ini mengikut struktur ayat yang
betul.
Istilah yang digunakan betul dan tidak mengelirukan
murid.
Tiada kesilapan ejaan di dalam soalan ini.
(iii) Aras kognitif Aras kognitif soalan adalah sederhana.
Ia menguji tahap kefahaman murid di dalam tajuk ini.
4

Masalah yang dinyatakan adalah jelas.
Bentuk soalan betul dan jelas(Apakah?)
Soalan berbentuk positif

(vi) Penganggu dan pilihan
jawapan
Pilihan jawapan adalah jenis Pilihan.
Murid memilih pilihan keadaan yang betul mengikut
keadaan yang telah dinyatakan.
Soalan selari dengan dengan pokok soalan.
Hanya satu pilihan jawapan adalah betul.
Terdapat penganggu yang tidak munasabah di dalam
soalan.
Soalan ditaip di dalam jarak yang sesuai supaya tidak
mengelirukan murid.


5

Soalan 3-Item Objektif Aneka Pilihan

Analisa
(i) Kesahan isi kandungan Isi kandungan soalan ini di ambil daripada Sukatan
pelajaran Sains Tahun 5
Tajuk ialah Kemandirian Tumbuhan
Soalan ini di ambil daripada Peperiksaan UPSR 2006
(ii) Kualiti soalan mengikut
tahap bahasa
Soalan mudah difahami oleh murid.
Struktur ayat betul.
Instilah yang digunakan betul dan tepat ( Apakah)
Tiada kesalahan ejaan di dalam soalan ini.
Tanda bacaan seperti tanda soal dan titik diletakkan pada
tempat yang betul.
Soalan ditaip dengan menggunakan jarak yang sesuai.
(iii) Aras kognitif Soalan ini mengandungi pernyataan yang tepat dan mudah
difahami kerana berbentuk seperti dialog.
Bentuk soalan betul dan ringkas serta mudah difahami.
Soalan ini berbentuk positif.
Aras soalan ini sederhana.
6

Soalan ini menguji kefahaman murid terhadap topic
kemandiran tumbuhan.
(vi) Penganggu dan pilihan
jawapan
Pilihan jawapan jenis item jawapan betul.
Soalan ini dibentuk berdasarkan sesuatu rangsangan.
Pilihan soalan selari dengan pokok soalan.
Semua pilihan adalah dari unsur yang serupa (homogen)
Semua penganggu munasabah.
Bilangan pilihan sesuai dengan tahap kematangan murid
4 pilihan jawapan
Gambar pada pilihan jawapan diletakkan di dalam keadaan
yang tersusun.
Tiada pembayang di dalam soalan.

Soalan 4-Item Objektif Aneka Pilihan7Analisa
(i) Kesahan isi kandungan Isi kandungan soalan ini di ambil daripada Sukatan
pelajaran Sains Tahun 6
Tajuk ialah Pengukuran
Soalan ini di ambil daripada Peperiksaan UPSR 2007
(ii) Kualiti soalan mengikut
tahap bahasa
Soalan mudah difahami oleh murid berdasarkan perkataan
dan ayat yang ringkas , tepat dan betul.
Struktur ayat betul
Istilah yang digunakan juga tepat (mengantikan)
Semua ejaan di dalam soalan ini betul
Tanda bacaan juga betul (tanda soal)
Soalan ini ditaip dengan jarak yang sesuai dan mudah
untuk dibaca oleh murid.
(iii) Aras kognitif Soalan ini adalah mengikut Jadual Penentu Ujian.
Soalan ini mempunyai bentuk soalan yang betul.
Soalan berbentuk positif.
Soalan berada pada aras sederhana.
Ia menguji tahap pengetahuan murid kerana memerlukan
pelajar memilih jawapan berdasarkan apa yang telah
dipelajari dan difahami.
(vi) Penganggu dan pilihan
jawapan
Pilihan jawapan adalah jenis sinonim
Semua pilihan soalan berada selari dengan pokok soalan
Semua penganggu munasabah
Bilangan pilihan jawapan adalah sesuai dan mencukupi
Pilihan jawapan tidak sama panjang
Terdapat gambar yang diberikan sebagai langkah
memudahkan pelajar menjawab.
Semua pilihan jawapan ditaip dengan jarak yang
bersesuaian


8

Soalan Struktur
Sukatan Pelajaran : Tahun 4
Tajuk : Keperluan Asas Haiwan
9


10


Bil Soalan Kemahiran Proses Sains yang dinilai
1 ( a ) Berikan satu sebab ( inferens )
berdasarkan maklumat - maklumat
ini.
Membuat inferens
Membuat kesimpulan awal yang
munasabah, yang mungkin benar
atau tidak benar untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
1 ( b ) Nyatakan satu pemerhatian tentang
keadaan anak - anak ayam dalam
Kotak J untuk menyokong jawapan
anda di 1(a).
Memerhati
Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau
bau untuk mengumpulkan maklumat
tentang objek dan fenomena
1 ( c ) Ramalkan apa yang akan berlaku
kepada anak - anak ayam selepas 4
jam.

Meramal dan Membuat Hipotesis

Membuat jangkaan dan penerangan
tentang sesuatu peristiwa
1 ( d ) Nyatakan satu pembolehubah yang
dimalarkan dalam penyiasatan ini.
Mentafsir maklumat
Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada maklumat yang dikumpul.

11

Soalan Struktur
Sukatan Pelajaran : Tahun 5
Tajuk : Pengukuran.1213

Analisa
Bil Soalan Kemahiran Proses Sains yang dinilai
1 ( a ) Apakah tujuan penyiasatan ini? Mentafsir maklumat
Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada maklumat yang dikumpul .
1 ( b ) Nyatakan satu maklumat yang
dikumpul dalam penyiasatan ini.
Mentafsir maklumat
Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada maklumat yang dikumpul

1 ( c ) Nyatakan hubungan (Hipotesis)
antara pembolehubah
dimanipulasikan dengan
pembolehubah bergerak balas.

Membuat Hipotesis

Sesuatu kenyataan umum yang
ditakrifkan benar bagi menerangkan
sesuatu perkara atau peristiwa.
Kenyataan ini perlu diuji untuk
membuktikan kesahihannya.

1 ( d ) Ramalkan jisim satu sapu tangan
lain yang serupa selepas 1 jam
disidai di bawah kipas dengan
kelajuan yang sangat tinggi (4). .

Meramal dan Membuat Hipotesis

Membuat jangkaan dan penerangan
tentang sesuatu peristiwa