P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ

www.swdaf.com 1
א דומע ומק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו ,תורגורג הנמיה לוכאל תיבחה תא םדא רבוש תיבח לש הפוגמ ןיבקונ ןיאו . - ירבד
.ןיריתמ םימכחו ,הדוהי יבר הדצמ הנבקי אלו הבוקנ התיה םאו , - :הדוהי יבר רמא .חרממ אוהש ינפמ ,הועש הילע ןתי אל
...תאטחמ ול ינששוח :רמאו ,ברעב יאכז ןב ןנחוי ןבר ינפל אב השעמ

... םירמת לשו תורגורג לש תולתוח :אדח אינת - ךתוחו עיקפמו ריתמ !ךתוח אלו עיקפמ אל לבא ,ריתמ :ךדיא אינתו . - אל
אה ;אישק - ןנבר אה - ךרוצל אלא ןילטינ ןיא ןיכס וליפאו ,תילט וליפאו ,דוורת וליפא :רמוא הימחנ יבר ,אינתד .הימחנ יבר
.ןשימשת ןיוכימק אחתיפל ?אתבשב איטרובב אתיבח זרבימל והמ :תשש ברמ הינימ ועב - הפי ןיעל :אמליד וא ,ריסאו
!ירשו ,ןיוכימק - ןיוכמ אק אחתיפל :והל רמא - ריסאו ביתימ . זיתמו ןיי לש תיבח םדא איבמ :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,י
!ףייסב השאר - ןיוכימק הפי ןיעלד אתיא םא ,אכה .ןיוכימק הפי ןיעל יאדו םתה - .חתפימ יחותפל

א דומע ומק ףד תבש תכסמ י"שר
תיבח םדא רבוש - ,תורגורג הנממ לוכאל ,ףייסב וא ןיכסב תורגורג האילמ םוש לקלקמב ןיאד תבשב רוסיא .
ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו - האנ חתפב הפי הבקונל .

א דומע ומק ףד תבש תכסמ תופסות
תורגורג הנמיה לוכאל תיבחה תא םדא רבוש - ירש הימחנ יברד ןנברל לבא הימחנ יברל תוסורדב הל יקומ ארמגב
תודרופמ וליפא ןיברעמ לכב קרפב ןנתד אהמ יברל המיתו ל ףד ןיבוריע) (םשו :ד דבאו וינפב לעונו לדגמב ונתנ בוריע יבג
אוה רחא םוקמב ובוריעו דחא םוקמב אוה יאמא ארמגב ךירפו בוריע הז ירה חתפמה והייוורת ירמאד לאומשו בר ינשמו
יכה אמקואל היל יעבמ יאמאו 'וכ איה מ"רו ןניקסע ןינב לש לדגמב אכה חותפלו רבשל לוכי אלהו רמאק יאמ ימנ ארקיעמו
תורגורגה לוטילו תיבחה רבשל ירש אכהד יכיה יכ בוריעה תא לוטילו לדגמה תא בוריעה תליטנ ןיב קלחל תאב םאו
ריאמ 'רכ םתה הל יקומ יכיה השק כ"א תורגורגה תליטנל תא רבשל ירשד אכהו לדגמה תא רבשל רוסא םתהד הארנו
יקתסומב יריימד םושמ תיבחה יי ידכ איבמה קרפ הציבב הל יקומדכ הרובש תיבח ונייהד םתה י"שר 'פמו (םשו :גל ףד) ן
א"נשייר ןירוקו תפז ונממ השועש ץע לש ףרשב הירבש ןיקבדמו הילע סייח אל ותועירג תמחמד ירש תיבח אקוד ה"שמו
יקתסומב אכהד אתעמש הלוכ ןכו ילכ תושעל ןיוכתי אמש שחימל אכילו אלא יכה ןנימקומ אל הציבב םתהד בג לע ףאו
א"רל יקתסומב 'ינתמ ינשמ הלעו 'וכ תיבחה תא םדא רבוש ןנתד אה א"רל היל תילו ךירפד יעבימ ןנברל וליפא מ"מ
יכה ימקואל היל אריבס והיאד םושמ אלא וב חירהל סדהה תא םוטקי אל 'יפ ונמטקי אל רמאקד א"רדא יגילפ אל ןנברד
אל יא כ"או ויניש וב תוצחל ומטוקשכ תאטח בייח םסיק תמיטקבד אה והל תילו ךרפימל אכיא והיילע יקתסומב הל ןנימקומ
'וכ ןנתד ריפש אתעמש איתא אתשהו יקתסומב ןיתינתמ יריימ והלוכד אבילאד רמימל ןל יעבימ ךכלה ,ר"מ , 'מגבו
הנממ לוכאל תיבחה רבושכ השענ ץע לש לדגמב לבא ןבא לש לדגמב אמיתד אדה יתאצמ ןיברעמ לכב קרפב ימלשורי
תורגורג .

ב דומע גל ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
!וב חירהל ונמטקי אל :ךדיא אינתו ,וב חירמו ומטוק :אדח ינת - אה ;אישק אל :אדסח בר רמא אריז יבר רמא - אה ,ןיכרב -
.ןישקב הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רבוש :ןנתד אהמ אנש יאמ ?אל יאמא ןישקב :בקעי רב אחא בר הל ףיקתמ
דבלבו ,תורגורג !ילכ תושעל ןיוכתי אלש ,הדוהי בר יב ןניוה יכ :והייורת ירמאד אדא בר רב ןיברו אדא בר רב אבר אה ,דועו
!יניצחו יגרנד אתתקל איזחד בג לע ףא ,אתולא אתולא ןל ביהיו חשפמ הוה - אה ;אישק אל - אה ,רזעילא יבר - .ןנבר
ב ץוצחל וינפלשמ םסיק םדא לטונ :רמוא רזעילא יבר ,אינתד .המהב לש סובאמ אלא לוטי אל :םירמוא םימכחו ,ויניש ו
תבשב גגושב ,תלדה וב חותפלו ויניש וב ץוצחל ומטק םאו ,ונמטקי אלש ןיושו - בוט םויב דיזמב ,תאטח בייח - גפוס
תובש םושמ אלא וניא הז דחאו הז דחא :םירמוא םימכחו .רזעילא יבר ירבד ,םיעבראה תא םתה רמאקד רזעילא יבר .
ח תאטח ביי - רוסא לבא רוטפ םתה ירמא אקד ןנבר ,רוסא לבא רוטפ אכה - .הלחתכל רתומ אכה רזעילא יברל היל תילו
?ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו ,תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רבוש :ןנתד אה - איהה אינת יכ :ישא בר רמא -
יקתסומב .

ב דומע גל ףד הציב תכסמ י"שר
יקתסומב - ףש ןירוקש ץע לש ףרשב הירבש ןיקבדמש הרובש תיבח ותוא ןירוקו תפז ונמיה ןישועש ,+םיצעה ףרש+
,י"קתסומ ותוא ןירוק יברע ןושלבו ,הנובל חירל המוד וחירו ,+םיצעה ףרש+ א"נישייר םירבשנה סרח תורעק וב ןיקבדמו ךכ ,
,+תפרצב רפכ םש+ א"טשברב ןמ דיסח הנוכמה לאומש יבר יל רמא איה העוערד ןויכו - ןווכתי אלש הב רזגמל אכיל
ילכ תושעל .

ב דומע גל ףד הציב תכסמ תופסות
יקתסומב איהה אינת יכ - העוערו תפפוזמ אמשד הילע סוחי הברה העוערו ליאוהד ילכ ןוקתל ןנישייח אלד י"שר שריפ
לכויש תוחפה לכל בקנ השועו תיבחה לקלקי ןיבורע תכסמב שריפ קחצי ר"הו (יאמאו ה"דב םשו :דל ףד) םהש ןויכד
ילכ ןוקת םוש יוה אל תומלש תוכיתחה ןיאו תפזב םיקבודמ .

גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 2
ב דומע דל ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת - א דומע הל
.הנשמ חתפמה דבאו לדגמב ונתנ - בוריע הז ירה ומוקמב חתפמהש עדוי וניא םא :רמוא רזעילא יבר , - .בוריע וניא

.ארמג ?יאמאו !אוה רחא םוקמב ובוריעו דחא םוקמב אוה - ןניקסע םינבל לש לדגמב אכה :והייורת ירמאד לאומשו בר ;
לטונו הליחתכל תחופ :רמאד ,איה ריאמ יברו תחפנו םותס ,תוריפ והאלימש תיב :ןנתד , - ריאמ יבר .תחפה םוקממ לטונ
אב :לאומש רמא אדא רב ןמחנ בר רמאהו .הליחתכל לטונו תחופ :רמוא ימנ אכה ,ינבילד אריו - .ינבילד אריואב - רמא אהו
!תבשב אל לבא ורמא בוט םויב :אריז יבר - .בוט םויב ,ימנ אכה - דבא ריעב םא :רמוא רזעילא יבר ;הלע ינתקד ונייה ,יכה יא
- דבא הדשב םאו ;בוריע ובוריע - בוט םויב יאו .בוריע ובוריע ןיא - חימ ירוסח ?הדש יל המ ריע יל המ ונתנ :ינתק יכהו ארס
חתפמה דבאו וינפב לענו ,לדגמב - םירומא םירבד המב .בוריע הז ירה - תבשב לבא ,בוט םויב - אצמנ .בוריע ובוריע ןיא
הדשב ןיב ריעב ןיב ,חתפמה - ריעב :רמוא רזעילא יבר .בוריע ובוריע ןיא - הדשב ,בוריע ובוריע - ריעב ,בוריע ובוריע ןיא -
בוריע ובוריע ןיא הדשב .ןכותב ותבשש םילכל ןה תחא תושר תופיפרק דחאו תוריצח דחאו תוגג דחא :רמאד ,ןועמש יברכ
בוריע ובוריע - .ןנברכ

רמו .םילכב הריתס ןיאו םילכב ןינב ןיאו ,אוה ילכ :רבס רמד ;ןניקסע ץע לש לדגמב אכה :והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר
אוה להא :רבס לדגמו הבית הדיש יבג לע שיקה :ןנתד ;יאנת ינהד אתגולפבו . - יאמ .ןירהטמ ןועמש יברו הימחנ יבר ,ןיאמט
?אוה להא :רבס רמו ,אוה ילכ רבס רמ ;יגלפמק אהב ואל - טסינו להא :אינתהו ?ארבסיתו :ייבא רמא - טסינ וניאו ילכ ,אמט
- ןיטוסינ ויה םאו :אפיס ינתקו .רוהט - הז .םיאמט וחכ תמחמ טסינ :ללכה - הדער תמחמ ,אמט - !רוהט - :ייבא רמא אלא
וחכ תמחמ טסיה :אמלע ילוכד - יוה :רבס רמד :יגלפימ אק אהבו .ןניקסע וחכ תמחמ הדערב אכהו .רוהט הדער תמחמ ,אמט
?הל ןנימקומ יאמב ןיתינתמו .טסיה יוה אל :רבס רמו ,טסיה - לוענמב :והייורת ירמאד אברו ייבא ,ןניקסע אנתמב ריטקו
לש דתיו לודגה רסממ ץוח ,תבשב ןילטינ םילכה לכ :רמאד ,יסוי יברכ הל רבס אמק אנת .היקספימל אניכס יעבו
דוורת וליפא ,תילט וליפא :רמאד ;הימחנ יברכ הל רבס רזעילא יברו .השירחמ - ןשימשת ךרוצל אלא ןילטינ ןיא .

א דומע הל ףד ןיבוריע תכסמ י"שר
יעבו היקספימל אניכס - הידיב היקספימל יצמ הוה יאד - ,רזעילא 'רל וליפא ימד ריפש אלא הרוסא הכיתח ןיאד
ירשו ,אוה לקלקמ אכה לבא ,רבוחמב , לע ףאו ,ךתוחו עיקפמו ריתמ םילכבש תומתוח :(ב ,אל) הציב תכסמב אינתדכ
ךותחל רוסא עקרקבש םתה ןנירמאו ,אוה להא אכהד בג - ןנברד הריזג ,אוה שממ ןינב רתוס אלו רתוסכ יזחימד ,איה
אוה תובשד ןויכ ,אוה אמלעב תלד תחיתפ אהד - תושמשה ןיב וילע ורזג אל .

א דומע הל ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
היקספימל אניכס יעב - ה"פ תומתוח (:אל ףד) הציב תכסמב אינתד אוה לקלקמד רזעילא יבר וליפא ירש הוה דיב יאד
ריתמ םילכבש רתוס אלו רתוסכ יזחימד אוה ןנברד הריזג רוסא עקרקבש רמאו אוה להא אכהד בג לע ףאו ךתוחו עיקפמו
ש"הב וילע ורזג אל אוה תובשד ןויכו אוה אמלעב תלד תחיתפ אהד אוה שממ ןינב רזעילא יבר רבס ימנ יכד הארנ וניאו
ןנברדמ אלא רוסא אל ןיכס לוטלטד ירש הימחנ יברכ אכהד ל"י ךכל אוה ילכ לבא ירש הוה דיב היקספמל יצמ הוה יאו
יברד היל תילו הימחנ יברכ רוסא אניכסב רשק ןיעכ אקוד ונייה ךתוחו עיקפמו ריתמ םילכבש תומתוחד י"ר קדקדמ ןאכמו
ל"פדכ הריתסו ןינב שי ימנ ילכבד רבשל רוסא תכתמ לש וא ץע לש חתופ לבא אנתימ לש .

מק ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח א דומע ו
ןיתינתמ .תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רבוש ל"ז י"שר שריפ תבש רוסיא םוש לקלקמב ןיאש םושמ , וניאו
יניעב רווחמ ירש יכיה הלחתכל ,לקלקמ םושמ יאד , , תבש ךרוצ םושמ אכה רוסא לבא רוטפ לקלקמב אמלעבד ןויכ ל"יו
הלחתכל רתומ , בוט םויב ירהש יל אישק יתכאד אלא 'וכו םסיק םדא לטונ רמוא רזעילא יבר יבג ('ב ג"ל) איבמה קרפ
אל אדסח 'ר רמא אריז 'ר רמא קירפו ,םימשב יצע שוריפ ,וב חירהל ונמטקי אל ךדיא אינתו וב חירמו ומטוק אדח ינת ןנירמא
ורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רבוש ןנתד אהמ אנש יאמ ןישק ןנישקאו ,ןישקב אה ןיכרב אה אישק אלש דבלבו תורג
,ילכ תושעל ןיוכתי הלחתכל רתומ אכה רוסא לבא רוטפ אמלעבד ןויכו אוה לקלקמד אכה ינאש אישוק יאמ אתיא םאו .
תופסותבו ובוריע חתפמה דבאו לדגמב ונתנ ('ב ד"ל) ןיברעמ לכב קרפב ןיבוריעב ןנתד איההמ אכהד וניתנשמ לע ושקה
...בוריע אכהד ןיתינתמד ורמא ךכ םושמו יקתסומב םוקמ לכמ ,רזעילא יברל אלא ןיכהב םתה הל ןנימקומ אלד בג לע ףאו...
ןיב וינש וב תוצחל ןיב םסיקה תא םטוקב תאטח יבייחמ אל ןנברד ג"עאד ,ןיכהב המוקואל ןניכרטצא ןיחרכ לע ימנ ןנברל םג
כה וליאו רוסא לבא רוטפ ךכ ןיבו ךכ ןיבד ןנירמא אה םוקמ לכמ ,תלדה תא וב חותפל .הלחתכל ירש א
ףאו יניעב רווחמ וניא הז שוריפ אק אחתיפל איטרובב אתיבח זרבימל והמ תשש ברמ הינימ ועבד 'מגב ןנירמאדמ
ןיוכמ אלד לכ ה"פאו עמשמ אתיבחד הפוגב אתיבח זרבימ יאדובו ,ירשו ןיוכמ אק הפי ןיעל אמלד וא רוסאו ןיוכמ
ירש אחתיפל בר רב הבר ירמאד אה אתיא םאד דועו , הוה הדוהי בר יב ןניוה יכ ('ב ג"ל הציב) אדא ברד הירב ןיברו אנוה
םתהו ,ןנברכ אהל אנמיקוא םתהו ,היימרת ןאמכ יניצחו ירגנד אתתקל איזחד בג לע ףא אתוולא אתוולא אנל ביהיו חשפמ
יברל ןיתינתמ ישקית אלד םושמד אלא ,הדוהי ברכ אלא םלועל אמקותמ אלו תיבחד אהל איהה ןנימדמ אלד רמולכ ,רזעילא
איהה לבא ,יקתסומב ןיתינתמל המקואלו הקוחדל ךירטציא ,תיבחה תא רבושד ןיתינתמ רזעילא יברל היל תילד אמינ
,ןאמכ הדוהי ברד ,יקתסומב אקוד ימנ ןנברל ןיתינתמד אתיא םאו ,רזעילא יבר אלו ןנבר םלועל אתוולא אתוולאד הארנ אלא
ירש ןנברל ךכ ןיבו ךכ ןיבד , לד ,ןיוכמ אק הפי ןיע יריימ לודג לדגמב םתהד םושמ אמעט ונייה לדגמב ובוריע ןתונב לבא
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 3
הריתסו ןינב היב ךיישו להא ומכ יוהד , תיבחד אמעט ונייהו הריתסו ןינבד אמעט היב ךייש אל ןטק לדגמב אה שריפ ןכו ,
ןיבוריעב םש ל"ז י"שר ,('א ה"ל) ב ןינב ןיאד םשש איגוס התוא לכ אחכומ ןכו ורבושל רתומו םילכב הריתס ןיאו םילכ ,
ילכ ןיד ול ןיאד םושמ לדגמד אמעט אלא .('ב ג"ל הציבבו 'ב ד"ל ןיבוריעב וניבר כ"שמ דוע 'יע ,ה"א) .

ב דומע אס ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.תורגורג הנממ לוכאל תיבח םדא רבוש 'ינתמ ל"ז י"שרפ תבש רוסיא םוש לקלקמב ןיאד אריהנ אלו לכד יהנד
תבש ךרוצ םושמ אכה רוסא לבא רוטפ לקלקמ אמלעבד ןויכד אמעט ונייה אלא אכיא אהימ רוסיא ןירוטפ ןילקלקמה
אל לודג ילכב לבא הריתסו ןינב היב ךייש אלד ןטק ילכב אקוד אירש יכ והימ הלחתכל ירש לכב קרפב רמאדמ היארהו
ע ובוריע חתפמה דבאו לדגמב ונתנ (ב דל ףד) ןיברעמ בורי בוריע ובוריע ןיא ומוקמב חתפמהש עודי ןיא םא רמוא א"ר
רזעלא 'רו ןפוג ךרוצל ןילטינ םילכה לכ ירבס ןנבר היקספמל אניכס יעבו אנתמב ריטקד ץע לש לדגמב והייתגולפ אנמיקואו
ע ובורע ןיאד ודומ ןנבר וליפא יכה ואל אה שימשת ךרוצל אלא לטינ ילכ ןיא רמאד הימחנ 'רכ הל רבס בורי רבשל ןנירש אלו
אכייש אל ןטק לדגמב אה הריתסו ןינב היב ךיישו להאכ יוהד ןניקסע לודג לדגמב םתהד םושמ אמעט ונייהו לדגמה תא
םתהד איגוס אחכומ יכהו ןיבוריעב ל"ז י"שרפ ןכו תיבחב אכה ןנירשד אמעט ונייהו הריתסו ןינב היב :

א דומע ומק ףד תבש תכסמ א"בטירה ישודיח
.ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו תורגורג הנממ איצוהל תיבחה תא םדא רבוש ןיתינתמ ל"ז י"שרפ לקלקמב ןיאו אוה לקלקמד
,תבשב רוסיא םוש וילע ושקהו ןנת אהד ('ב ה"ק ליעל) רוסא לבא רוטפ תבשד ירוטפ לכו ןירוטפ ןילקלקמה לכ , שיו
ש ךרוצ םושמ דיבעד רמאק הזב אצויכ לקלקמבד םיצרתמ תב , ל"ז ונושלמ ןכ הארנ וניאו תכסמב אהד וילע ושקה דועו ,
אל ינתק יכד ןניקרפו ,וב חירהל ונמטקי אל ךדיא אינתו וב חירמו ומטוק אדח ינת םימשב יצע יבג ןנירמא ('ב ג"ל) הציב
,תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רבוש ןנתד אהמ אנש יאמו ןניכרפו ,ןישקב ונמטקי אישוק יאמו אוהש אכה ינאשד
הלחתכל רתומ תבש ךרוצלו לקלקמ .
ושריפ תופסותבו יקתסומ לש תיבחב אכהד ןיתינתמד ... ןוכנ הז שוריפ ןיאו רזעילא יברל אנמיקוא קחדה ךותמ םתהד
אדומלתל היל הוה ,יכהב אלא אריתיה היל תיל ןנברל וליפאד אתיא םאו ,יכה עמתשמ אל תיבח םתס וליאד יקתסומב
כהב ישורפל י .
לכב ךכיפלו ןכ תושעל םדא ינב ךרד ןיאש ,די רחאלכ אלא הז ןיא חתפ תושעל ןיוכתמ היה וליפא ונתנשמבד ןוכנה לבא
תבש ךרוצלו םיחרואל הפי ןיע השעיש ינפמ וריתה ךכל ןיוכתמ וניאש םג וריתה אל המל (םש הציב) םתה ןנישקאד ונייהו ,
ןויכ וב חירהל תבש גנועל םימשב יצע טוקלל ןכ ,ילכ תושעל ןיוכתמ וניאש ל"ז א"ביר שריפ רבכ ןיבוריע תכסמד איההו
ובוריע איצוהל רבוש אוהשכ[ו] ,הריתסו ןינב םושמ וב שיו להאכ בושח אוהש ץע לש לודג לדגמב יריימד תופסותב
ריתס םושמ וב ןיאו להאל ימד אלו אמלעב ןטק ילכ אוהש וז תיבחב ןכ ןיאש המ ,אוה תונבל תנמ לע רתוס ה , וניאש ןויכו
הריתסו ןינב היב ךייש אלד ורבשל ןנירשד ימנ יכה ץע לש [ןטק] לדגמ םש היה וליאו ,רתומ חתפ תושעל ןיוכתמ , וניאו
וירבשו ןינב (ןוגכ) ךרד השענש ןויכ ץע לש לדגמ לכ אלא ,ןטק לדגמל לודג לדגמ ןיב הז רבדב קולחל יניעב ןוכנ
לע הריתס ותריבש אבישח ןקתל םידמוע ןיא הלודג איה וליפאש הרזח הל ןיאש תיבחב ןכ ןיאש המ ,תונבל תנמ
הריתס םושמ היתוריבשב .

א דומע ומק ףד תבש תכסמ ד"יר תופסות
רבוש תרגורג הנממ לכיל תיבחה תא םדא לבא רוטפ יוה תבש ירוטפ לכו ןירוטפ ןילקלקמה לכ ל"יקד בג לע ףא 'יפ
קלקה ותואב ךרוצ ול ןיאשכ מ"נה רוסא אוה רתומ תרגורגה ךרוצ רובעב לוקליקה השועש אכה לבא לו :

א דומע ומק ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
רמא תורגורג הנמיה לכאל תיבחה תא םדא רבוש רמאש אוהו הינפלש המ תנוככ הב הנוכהו תיעיברה הנשמה יריאמה ל"ר
וקמ הזיאב הרבוש םאיצוהל לוכי וניאו תורגורג האלמ תיבחה םאש רתומ לכוא ךרוצל לקלקמהש ףייסב וא ןיכסב הבש ם
ילכ והשעיש דע הפי בקנ הב תושעל ןיוכתי אלש דבלבו הליחתכל 'יפא ומוקמ ךרוצלו ופוג ךרוצל לטינ ילכ לכש ןנברל אה...
תורגורגה ליבשב ולטלטל ךרוצ ול ןיאש יפ לע ףא רתומ תודרופמב ןיוכמ מ"מ טעומ בקנב ויד תודרופמבש יפ לע ףאו אוה
םתליכאב חמשכ ומצע הארמש ימכו חוירב םיחרואה ינפל םנתיל הפי ןיעל :

א דומע ומק ףד תבש תכסמ ן"רה ישודיח
.'וכ תיבחה תא םדא רבוש 'ינתמ םינומרו םיזוגא יפילקכ תיבח 'יל הוהו 'יפ :

ז קרפ תבש תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
לש אייליטפו םירמת לש לסוח 'יעשוה 'ר ינת ריתמו ערוק םירמת .רושקי אלש דבלבו . הרתה וז ןיאו , תא רבושכ השענ
תיבחה תרגורג הנממ לכול

גכ קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
בייח הז ירה לבהה איצוהלו הרואה סינכהל יושע אוהש ןילוגנרתה לולבש בקנ ןוגכ איצוהלו סינכהל יושע אוהש בקנ השועה
,שיטפב הכמ םושמ לע ורזג ךכיפל בקנ תושעל אובי אמש דבלב סינכהל וא דבלב איצוהל יושע היה וליפא בקנ לכ
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 4
הטמל בקנה היהי אלש אוהו ,ןשי בקנ ןיחתופ לבא ,וב ןיפיסומ ןיאו שדח בקנ תיבחב ןיבקונ ןיא הז ינפמו ,וילע ןיבייחש
םירמשה ןמ .וחתפל רוסאו קזחל יושע הז ירה םירמשה ןמ הטמל היה םאש
ב הכלה
מ ןיבקונ ,ילכ ןקתמכ אוהש ינפמ רוסא הדצמ לבא הלעמלמ הנבקיש דבלבו ןיי הנממ איצוהל תיבח לש הפוג א רבוש
ףייסב השאר תא זיתמו ןיי לש תיבח םדא איבמו ,ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא
ובל תובידנ תוארהל אלא ותנווכ ןיאש ,ששוח וניאו ןיחרואה ינפל .
ג הכלה
בקנ לכ םותסל רוסא ךכ בקנ לכ חותפל רוסאש םשכו וניאו חרמתמ וניאש רבדב וליפאו תיבחה בקנ םותסל רוסא ךכיפל ,
* רתומו ,רתומ םתסנ בקנה אצמנו ועינצהל ידכ לכוא םש חינה םא לבא ,ןטק רורצב וא םסיקב םותסיש ןוגכ הטיחס ידיל אב
.הז רבדב םירעהל

ייח חרוא ךורע ןחלוש דיש ןמיס תבש תוכלה ם
א ףיעס
םילכב הריתסו ןינב ןיא . מ"הו (א) , תיבח ןוגכ שממ ןינב וניאש , ,(ה"ס 'יס ה"ת) האס םיעברא ב (ג) תקזחמ הניאש א (ב) * :הגה הרבשנש
הירבש קבידו ג תפזב (ד) , ןיוכי אלש דבלבו הכותבש המ חקיל הרבשל לוכי (ה) חתפל הל היהיש הפי בקנ הבקנל ,
כ"אד היל הוה <א> (ו) אנמ ןקתמ ; המלש איה םא לבא (ז) * , ןינעב 'יפא הרבשל רוסא (ח) בקנ 'יפאו .ילכ השוע וניאש
שדחמ הב בוקנל רוסא אמלעב , שדח בקנ הב שי 'יפאו <ב> (ט) , רוסא ,וביחרהל םא . קרפ יכדרמ) ךכל ןיוכתיש דבלבו ד (י) :הגה
.(תיבח ,תיבחב ש"עמ עוקת (אי) ןיכס היה םאו .ףיסוהל ןיוכתמ וניא ירהש וסינכהלו ואיצוהל רתומ תחא םעפ כ"ג ואיצוהש אקודו ה :הגה
ונממ לוטיל רתומ םא ,העעורתנש ילכ .(ד"ס 'יס ד"הת) תיבחל חתפו בקנ השועד (בי) אשיר קיספ יוהד רוסא ,י"עבמ ואיצוה אל םא לבא ,י"עבמ ח"ש 'יס ל"ע ,סרח
.ד"מס
ב ףיעס
הב היה (גי) בקנ וחתפל רוסא ,םירמשה ןמ הטמל אוה םא ,םתסנו המיתס ךירצ וילע ןייה דבוכ לכו הטמל אוהש ןויכד
;שדחמ חתופכ בישחו (די) אילעמ םירמשה ןמ הלעמל (וט) , וחתפל רתומ .
ג ףיעס
(זט) ןשי בקנ םוקמב (זי) חדקמב 'יפא ןיבקונ (בוקנל דחוימ ילכ 'יפ) (טי) .אזרבה (חי) הרבשנש ןוגכ א"יו בקנ בוקנל ירש אלד
הפי תקדוהמ המיתסה ןיאש סרח לש תיבחב אלא ןשי בקנה הב םימתוסש ץעה דאמ םיקדהמש ץע לש תיבחב לבא ,
.רוסאו ,שדח בקנ הזש הארנ יאדו ,ואיצוהל אלש ד"ע ושאר םיכתוחו

ו ףיעס
<ד> (גכ) זיתהל רתומ <ה> [ד] ז תיבחה שאר (דכ) ףייסב (הכ) ויכ ,ןיוכמ חתפל ואלד השאר ריסמש ן (וכ) ; הבקנל לבא
לודג בקנ השועש חמורב 'יפא רוסא ,הפוגמ לש ןיב תיבח לש ןיב ,הדצב ; הדצמ יוהד ןויכד חתפל המוד וניאו (זכ) יאדו
ןיוכמ חתפל <ו> . הפוגמה בוקילו ח הלעמל (חכ) , רתומ לכ לטונ אלא הלעמל חתפ תושעל ךרד ןיאש ,ןיוכמ חתפל ואלד ,
.הפוגמה
ז ףיעס
) (טכ לבחב םהב רושק םהלש יוסיכהש לדגמו הבית ,הדיש :ןוגכ ,םילכבש תומתוח ט (ל) , וריתהל לוכי (אל) וכתחל וא
ןיכסב (בל) ותעילק ריתהל וא ; וב אצויכו לבח תרישק ןיעכ אקודו [*ד] ; עיקפהל רוסא ,תכתמ לשו ץע לש תחתופ לבא
הרומג הריתסו רומג ןינב ךייש ימנ םילכבד רבשלו ירוחאש ש"יזנוג םירוקש םיריצה ריסהל רוסא <ז> (גל) הז םעטמו .
שיו ,רסוא שיו ריתמ שי (ול) ,תובית לש (הל) תוחתופ תריבשו .וזב (דל) םיריתמ שיו <ח> י ,חתפמה דבאנ םא תוביתה
.י"א י"ע אי (זל) ריתהל
ח ףיעס
בי (חל) * תולתוח (םילכ ינימ 'יפ) תורגורגו םירמת לש (טל) , םא לבחב רושק יוסיכה , ךתוחו לבחה תורשרש רתוסו ריתמ
ומכ הז לכש ,תולתוח לש ןפוג 'יפאו ,ןיכסב וליפא גי (מ) םהבש לכואה לוטיל ידכ םידקש וא םיזוגא רבושש .

דיש ןמיס הרורב הנשמ
(א) שממ ןינב וניאש - לבא [א] םילכב םג ךייש הרומג הריתסו רומג ןינב ב הירבש קבידב אקוד ןכלו הרבשל לוכי תפז
רוסאו הרומג הריתס יוה המלש התיה םא לבא הרומג הריתס הז ןיאד ט"סב ןמקל םינורחאה ובתכו ןטק ילכב וליפא [ב]
הכותבש המ חקיל ידכ [ןיפייר ןירוקש] םיקושחה ריסהל רוסא תחקרמ לש תונטק תויבח ינהד תקבודמש תיבחל ימד אלו
ןכ תושעל הלחתמ הכרד םתהד תפזב הירבש המלש ילככ יוהו י"ע רושקבו ז"סב הימקלדכו ריתהל שי יאדוב י"א י"ע ךא
:ריתהל שי לארשי י"ע וליפא םילבח
(ד) הרבשל לוכי - תפזב קבודמש םוקמב אלש וליפא אוה הריבשה רתיהד דדצמש ג"מפב ןייע :
(ה) הפי בקנ הבקנל - הלעמלמ השאר זיתמ םא ה"הו [ד] דוע ראשתש הריבשה תופיל ןיוכמו ילכ :
(ו) אנמ ןקתמ - פ"כע רוסא כ"ג איצוהלו סינכהל יושע וניאש ןטק בקנ אוה בקנה םא וליפאד עמשמד ז"טב ןייע
הרות רוסיא וב שי איצוהלו סינכהל יושעש לודג בקנ אוה םאו העוער איהש וזכ תיבחב וליפא ןנברדמ [ה] עמשמ ןכו
א"רגה רואיבב :
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 5
(ז) 'וכו הרבשל רוסא - ףאו הריתס םעטמ לקלקמ ה"לאד תונבל מ"ע אוהשכ אלא בייח וניא רתוסד ל"יק אמלעבד
ילכב הריבש השועשכ וליפא םילכב הריתס ןיאד ל"סד םיקסופהל םיכסה א"רגה רואיבבו רוסא והימ ןנברדמ אוה
שיטפב הכמ םושמ ע"וכל פ"כע בייח זאד הריבשה י"ע ילכ התוא השועשכ אל םא המלש :
(ח) ילכ השוע וניאש - ל"ר הרבוש אלא חתפל בקנ השוע וניאש [ו] ל"ר אמלעב בקנ וליפאד יפט אתובר בתכ כ"חאו
הרוסא ה"פא חתפ וניאש םגו תיבחה רבוש וניאש אתוביטל יתרת היב תיאד חתפל הפי וניאש בקנ ג"כפ ם"במרה בתכ .
רואה סינכהל יושע אוהש םילוגנרתה לולבש בקנ ןוגכ איצוהלו סינכהל יושע אוהש בקנ השועה םושמ בייח לבהה איצוהלו ה
הרמג תעשב ילכה לע שיטפב הכמ ןמואהש וז הכאלמ בא תדלות אוהש הכאלמ רמג לכל ללוכה םש אוה] שיטפב הכמ
וילע ןיבייחש בקנ תושעל אובי אמש דבלב סינכהל וא איצוהל יושע וליפא בקנ לכ לע ורזג ךכיפל [ותומימקע תוושהל ןייעו
לול אוה וליפאד ראיבש א"מב הכמ םושמ בייח ה"פא בקנה תיישע לע הנוב םושמ היב תילד עקרקל רבוחמ וניאש
שיטפב הכמ תדלות ז"ה הכאלמ רמג אוהש רבד השועה לכ ד"וי קרפב דוע בתכו לולה תכאלמ רמג אוהש שיטפב
בייחו . השועה [ז] תוכתמב ןיב ץעב ןיב אוהש לכ בקנ [ח] ו שיטפב הכמ תדלות ז"ה םילכב ןיב ןינבב ןיב בייח לכו [ט]
םושמ בייח [וילע תולתל] לתוכב רמסמ עקת םאד ארמגב אתיא .ד"כע ותיישע לע ןיבייח ןיא איצוהלו סינכהל יושע ןיאש חתפ
:[םינורחא] הנוב םושמ בייח םימה ואציש תיבה עקרקב בקנ השועה .שיטפב הכמ
(ט) רוסא וביחרהל םא - הל יושע היהיש כ"כ וביחרמ ןיא םא וליפא ונייה פ"כע רוסא ה"פא ודי לע איצוהלו סינכ
ןנברדמ :[ארמג]
(י) ןיוכתיש דבלבו - קיספ יוהד בג לע ףא ןיוכתמ וניא םא לבא ביחרהל ןיוכתמשכ אקודד רבחמה תעד קר הזב ראבל אב
מ וניא םא וליפאד ה"גהב כ"חא אפוג א"מרה תעד לבא כ"חא ומצעב רבחמה םייסש ומכו ירש ותלועפ י"ע בחרתיש אשיר ןיוכ
:םש ונבתכש המ ןייעו הכלהל ןכ םותסל הצרש ךא א"י םשב םש הז בותכל ול היהו אשיר קיספ אוה םא רוסא ביחרהל
(אי) עוקת - ונייה [י] בקנה בחרתיש אוה אשיר קיספ ותסנכהו ותאצוה י"עו קזוחב עוקת היהש [אי] רקיעד ןויכ ה"פא
יוכתמ וניאש ןויכ ירשד ל"ס ןנברדמ קר אוה ורוסיא הזל ן [בי] תחא םעפ ואיצוהשכ אקודד וילע קולחל א"מרה תעדו
יושע ןיאש חתפ אוהד ףאד אוה אשיר קיספד רוסא ה"אלב לבא אשיר קיספ יוה אל ותד תצק בחרתנ ז"יעד םוי דועבמ
אתלמב ףא רוסא אשיר קיספד ל"ס ל"נכו ןנברדמ קר אוה ורוסיאד איצוהלו סינכהל ןנברד תוכבד ב"יסב ןמקל ןייעו ל
אצויד האס םיעברא תקזחמש תיבחב ה"הו] תבש ברעמ וב עוקת היהש ןיכסה איצוהל רוסאד הדומ רבחמה םג רבוחמ אוהש
פ"כע ןיוכמ וניא םא וליפא ןכלו הנובד הדלות יוהד חדוק םושמ בייח בקנה ביחרהל ןיוכתמב םשד [להאכ יוהד ילכ םשמ כ"ג
.אוה אשיר קיספ ומיכסה ןידה רקיע ןינעל הנהו ןנברד אתלמב ףא רוסא אשיר קיספד א"ערגהו א"רגהו ר"או א"מה
אמוגהל צ"אש ןויכ ןיוכתמ ןיאש אכיה ירש לתוכב ףא אנידמד א"רגהו א"מה םידדצמ אכה מ"מו [גי] הכאלמ יוהו
ג"לצאש [די] די רחאלכ אוה םגו לקלקמ כ"ג אוהש ןויכ אשיר קיספ אוהש אכיה רוסאד ןנברד רוסיא ראשמ ערגו אליממו
אמוגה בחרתמש ןיכסה תאצוה י"ע לתוכב אמוגה השענ וב וגהנ םלועהש אלא ש"ע ןונצ יבג ח"ס א"יש ןמיסב ליעלדכו
לתוכב בקנ השועכ הארנד איצוהל רוסיא דגנ לקהל ודיב ןיאד םייס מ"מו לתוכב ףא ןידה רקיעב ןכ דדצמ ז"טה םגו
ימחהל ןמיסה ףוסב םלוכ וקספש א"מרהו ע"ושהו ד"התה לתוכ ןינעל ר א"מרהו ע"ושהכ ר"אה [וט] תעד כ"ג אוה ןכו]
[רוסא ע"וכל יאדוב הז ןפואבו ןיכסה וב בוחתלו רוזחל חוורמ בקנה אהיש היל אחינד רשפאד רוסיא רקיעד תיבח ןינעל אלא
כתמ ןיאש ןויכ תבשב ןיכסה איצוהל ריתמש רבחמה תעד לע לודג ךרוצ אוהש אכיה ךומסל שי ןנברדמ קר אוה ןיו
הלחתמ םלועמ ואיצוה אלש אכיה וליפא בקנה ףיסוהל :
(בי) חתפו בקנ השועד - ינווג לכב תבשב ואיצוהל רתומ שולת רבדב בוחת היה ןיכסהש אכיהד ב"יסב ראובמד ףאד ל"ר
:רוסא ןנברדמ פ"כע איצוהלו סינכהל יושע ןיאש ףאו אחתפ ןקתמ םושמ וב שיד ינאש אכה הנוב םושמ םש ךייש אלד
י) (ג םתסנו בקנ - :וחתפל הצור התעו רחא םוקמב ואשעו ומתסש אזרבה םוקמ [זט] םוקמ ותוא היה וליפא
(די) שדחמ חתופכ בישחו - ןטק בקנ וליפא םש תושעל רוסא כ"עו ודי לע איצוהלו סינכהל יושע ןיאש :
(וט) וחתפל רתומ - וליפא [זי] לודג בקנ אוה :ללכ המיתס אבישח אל המיתסה התואד
) (זט ןשי בקנ םוקמב - :הלחתמ היהש הממ רתוי וביחרי אלש דבלבו [חי] ןטק וא לודג היה אוהה בקנהש ןיב
(זי) חדקמב וליפא םיבקונ - [טי] ל"נכו םירמשה ןמ הלעמל אוהש ןויכ ללכ המיתס בישח אלד הפוגמב בוקנל רתומ ןכלו
תיכוכז ילכה הב ןימתוסש ] י"קפאטש ןירוקש [ ןקותמה ילכב וליפא ךכל :
(חי) אזרבה - :םתסנש רחא םוקמב בקנה היה םא ה"הו [כ] הוהה רבד טקנ
(טי) 'וכו ירש אלד א"יו - יבצ תלחנב קספ ןכו םתומכ קספו ז"ע יגילפ םיקסופ ראשד בתכש ר"אב ןייעו וב לכה תעד איה וז
:א"יה תעדכ רימחהל שוחל שיד עמשמ א"חו ג"מפב לבא

(גכ) זיתהל רתומ - ןינב ןיאד םילכב הריתסו [דכ] המלשב אלו תפזב הירבש קבודמש העורג תיבחב יריימו ראובמכו
א"סב ליעל לכה תרבוחמ הניאש ןויכ הריבש ירקמ אלד ירש המלש תיבחב וליפא דבל הפוגמה שאר קר זיתהל הצרי םאו
תיבחל :
(דכ) ףייסב - :ופוג ךרוצל לטלטל רתומ רוסיאל ותכאלמש ילכד
(הכ) ןיוכמ חתפל ואלד - אלא [הכ] ינפמ הז השוע אוהשכ אקודו .הכותבש המ חקיל לקב לכויש היתפש אצומ ביחרהל
םיחרואה [ל"שר םשב ר"א] קוניז תושעל ןווכי אלש דבלבו ןיי לש תיבח פ"עמ רועה עורקל כ"ג רתומו [בזרמ ןיעכ 'יפ]
:(אתפסות)
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 6
(וכ) 'וכו הדצב הבקנל לבא - שועכ אוה ירה בקנד תיבחל חתפ ה [וכ] כ"ג איצוהלו סינכהל יושע וניאש ןטק בקנ וליפאו
רוסא וניא הפוגמ ןינעלד םהיניב קוליח שיד אלא תיבחב ןיבו הפוגמב ןיב ןנברדמ רוסא [זכ] השועשכ אלא הזכ בקנב
רתומ ןייה תא םשמ ךושמל הפוגמה שארב הלעמל בקנמשכ לבא הפוגמ לש הדצמ בקנה הימקלדכו א תיבחב לבא רוס
[חכ] בקנ הב השועש םוקמ לכב :טקנ הפוגמ םושמ הדצב ע"ושה טקנש המו
(זכ) ןיוכמ חתפל יאדו - ןייה אצומ ביחרהל אלא חתפל ןיוכמ וניא יאד [טכ] הפוגמה תא חותפל ול היה בקונשכ לבא
תורורצו רפע ולפי אלש חתפ םש תושעל ךרד ןיאש ןיוכמ חתפל ואל כ"ע הלעמל הפוגמב :
(חכ) רתומ - וליפא [ל] ירש המלש תיבחב תיבחל רוביח הפוגמה ןיאש ג"כקסב ל"נכו רתומ ע"וכל הזבד ארבתסמו
םיחרואה ינפמ אלש וליפאו :
(טכ) םילכבש תומתוח - הריגס ןושל אוה םילבח ירשקב רוגס םהלש יוסיכהש רמולכ :
(ל) וריתהל לוכי - אוה אמייק לש רשק ואלד :יושע אוה דימת ריתהל ירהש
(אל) 'וכו ןיכסב וכתחל וא - כ"אשמ ע"וכל םילכב רוסא וניאו וז איה הרומג הריתס ואלד םושמ רתוס ירקמ אלו
םילכב ףא ךיישו הרומג הריתס יוהד תכתמו ץע לש תחתופ תריבשב :
(בל) ותעילק ריתהל וא - :הזב רוסיא שי ם"במרה תעדלד ל"הבב ןייע
(גל) םיריצה ריסהל רוסא - ימד תחתופ תריבשכד הזב שי הריצ לע ילכה תלד [אל] ריזחמה ןכו הריתס םושמ הזב שיו א
:ןינב םושמ
(דל) וזב - .רבד םוש רובשל צ"אש ןויכ איה העורג הריתסו [בל] תחתופ תריבשל ימד אלד ל"ס עדו [גל] רוסא ע"וכלד
אנמ ןוקית יוהד ילכהל םירמסמב לענמ וא םיריצה עובקל ניא י"ע וליפאד בתכש א"חב ןייעו הכאלמ יוהד רוסא ידוהי ו
אתיירואד :
(הל) תובית לש - :םילכ ראש ה"הו
(ול) ריתמ שי - םילכב ללכ הריתס םש ךייש ןיאד ל"ס ןכ ןירבוסש םינושאר שיד הרורב הנשמב א"סב ליעל יתראיבש ומכו
ןיריתמ שיה תעד ןאכ איבה ה"פא רוסיאל תחתופ תריבשב אפוג הז ףיעסב הלחתמ םתס רבחמהד ףאו ךומסל ידכ
י"א י"ע פ"כע לקהל ןהילע :י"בב אתיאדכו כ"חא םייסמש ומכו
(זל) י"א י"ע - הוצמ ךרוצל הברה זפחנש וא הבורמ דספהב אקודד ובתכש שיו . חותפל לבא תחתופה תריבשב ז"כו
תיב לש תלד וליפא ירש לודג טחמב וא ןיכסב ותוא :[םינורחא]
(חל) תולתוח - םירמת תופכמ םייושע םילכ :לשבתהל םיער םירמת ןכותב םיחינמו םילס ןימכ
(טל) 'וכו יוסיכה םא - תולתוח לש ןפוג וליפא הזבד ןניעומשאל אפיס םושמ היטקנו ז"סד ךה ונייה אניד יאה לכ תמאב
םעטה שרפמש ומכ רובשל רתומ :
(מ) םיזוגא רבושש - ינה אקודו [דל] ה ולשבתיש אלא םיושע םניאד ןה םירומג םילכ ואלד רומג ילכ לבא ןכותב םירמת
תולתוחל ימד םא ג"מפה קפתסמ תוריפ וב םירפותש תלצחמו רוסיאל ז"ס שירב רבחמה םתס רבכ :


דיש ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו הרבשל רוסא - ףאד עדו .א"שו א"מה ירבדמ ראבתמ ןכ רוסא והימ ןנברדמ לקלקמ אוהש ףאד ב"מב ןייע
יכיה לקלקמבד עמשמ י"שר תעדמד הלחתכל רתומ תבש ךרוצל אוהש הילע יגילפ ן"רו ש"ארו תופסות [א"מ] הזמ מ"נו
תוכאלמ ראשב הדומ י"שר םגד רשפאו תוכאלמ ראש ןינעל םג חכומ להא ללכב אוהש לודג לדגמ תריתס ןינעלד עדתו
ולכאל בוריעה ונממ חקילו ורבשל ע"וכל רוסאד אנקסמב םש ארמגהמ חכומ ןכו ד"ל ןיבוריע י"שרמ תבש ךרוצל כ"ג אוהש ףא
הריתס םש ךייש ןיאד ל"סד םושמ קר והיימעט לכואה ונממ חקילו ורבשל רתומ םלש ילכ ףאד ל"סד םיקסופהל וליפאו
אוה לקלקמד םושמ אל לבא םילכב ללכ לכב רוסא לבא רוטפ לקלקמד ז"יו 'ג הכלה ש"המ א"פ ם"במרה תעדמ חכומ ןכו
מ"מ ותוא ןיכמ ויהו תוכאלמה מ אלו תבש ךרוצל אוהש םושמ לארשי י"ע רתומ היהיש תובש םוש וניצ וז ארבס יתאצמו]
[םינורחאב כ"ג ללכ הזב לקהל ןיאד טושפ כ"עו :
* לבחה תורשרש רתוסו 'וכו םירמת לש תולתוח - רוטה ןושל אוה ןכ עיקפמ ארמגב םש רמאש המ לע שוריפ אוהו
ב ז"ע ראשנש א"ער ישודיחב ןייעו םש י"שריפ ןכו ע"צ לתופהד ם"במרה םשב ז"יש ןמיס ףוסב א"מה איבהד אהמ
ןנברדמ רוסא פ"כע היהי תונבל מ"ע אלש רתוס אוהד ףאו ריתמ םושמ בייח רתוסהו רשוק םושמ בייח םילבח אוהד
אמייק לש רשק רתוס ם"במרהכ הזב ורבסי אל םהד אישוק ןיא רוטהו י"שריפ לע הנהו המלד השק ם"במרה לע לבא
ןאכ וריתה הממ ףידע אלד רתומ כ"עו ערוקו קתנמד ונייה עיקפמ ארמגב רמאש המ שרפי ם"במרהד ד"נעלו עיקפהל
ילכב וליפא ךותחל וריתהש םש ךייש ןיאד רופתל מ"ע אלשב וליפא ןנברדמ רוסא אוהד אפוג ערוק תמחמ רוסאל ךייש ןיאו]
א ןנבר ורזג יכהלו רופתל מ"ע ערוק וב ךיישד דגבה תעירקב אלא הז אתיאד ןיעכו [הזב כ"אשמ רופתל מ"ע אלשב וליפ
םש י"שריפש ומכו ןיערוק ויהש םש ושוריפש ןיעיקפמ ויה ןהמו ןיקילדמ ויה םהינימהמו םינהכ יסנכמ יאלבמ א"כ תבשב לבא
אמייק לש רשק ריתמ ללכב אוהד רוסאד ךל אמיא לבחה תלידג רותסל :

בכק ןמיס א קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
ב ו"צרת ןושחרמ 'ח סנעק ינימ לכ המודכו ןטארפש תבית תחיתפו המודכו /רכוס/ רעקוצ ובש רינ לשו רופת קש תעירק ןינע
.אדילאט ד"באגה א"טילש ןהכה הימחנ ר"רהומ ןואגה ברה יבוהא יחאכ יסיג כ"עמ .ןאבויל
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 7

א ףנע ל ךירצשכ רעקוצה וב חנומש רופת קשה ךותחלו עורקל ריתהל שי םא רבדב רינ לש קש אוהשכ ןכו ,תבשב םה
םינטק םיגד וב שיש המותס תכתמ יסטמ הבית חותפל רתומ םא ןכו ,רעקוצה חקיל וערוקל רתומ םא םותח וארקנש
הברהב דאמ קומע ןינע אוהש רשאב ,תבשב לוכאל םחקיל ךירצשכ םיקשמו לכאמ ינימ לכמ סנעק ינימ לכ חותפלו ןטארפש
גוהנל ךיאו הכלהל אנקסמהו ד"נע יפל הזב םתטישו םינושארה וניתובר ירבד ראבל ךרואב ןינעה ראבא םישקומ םירבד
.הכלה רבדב ו"ח לשכנ אלש ונרזעי 'הו ,השעמל

ףאו ,תבשב רוסיא םוש לקלקמב ןיאד םושמ י"שרפו ,תורגורג הנמיה לוכאל תיבחה תא םדא רבוש ןנת ו"מק ףד תבשב הנה
ורוסיאו רוטפ לקלקמש ןויכד י"שרכ אוה ןאכד רתיהב מ"מד קיסמ לקלקמב ןנברדמ רוסיא שי אהד י"שר לע השקהש םש ן"רה
.הלחתכל ףא תבש ךרוצ םושמ וריתה ןנברדמ קר אוה ךיא כ"אד א"קס ד"יש 'יס תוצבשמב ג"מפה השקהדכ אבוט השק לבא
ןינב וב ךיישד להאכ יוהד רוסא לודג ילכבד לדגמה תא רבשל ןנירש אלד ד"ל ףד ןיבוריעמ אישוקה תמחמ םש ן"רה קלחמ
ה לודג ילכב םג כ"או ,רוסאל ךייש ןנברדמ קרו לקלקמ רוטפ ימנ עקרקבש שממ ןינבב רתוסב ףא אה ,הריתסו ריתהל ל"י
.היפוג אמעט יאהמ תבש ךרוצל ץרית ז"עש שרפמו א"קסב א"גמה זמרש ש"וע םשב לקשה תיצחמב וז אישוק איבה ןכו
בתכש אל לודג ילכב לבא ,הריתסו ןינב היב ךייש אלד ןטק ילכב אקוד אירש יכ והימוהו י"שר לע גילפ ן"רהש א"גמה
א י"שרפד אבילא אוהש ןושאר שוריפא יאק אל ן"רה ג"מפה בתכדכ דאמ קוחד שוריפ אוה לבא ,תרחא הטיש אוה אל
ע"צב ראשנו איבה ירהד ,רתויב דוע הז השק כ"גד י"שר לע ץרתנ המ ןכ רבוס ןיא ן"רהש וז אישוק תמחמ אמינ םא ףאו .
קרקבש להאב ףאו ללכ רוסיא אכיל לקלקמבד רבוס אה י"שרו הריתס םעטמ רוסא לודג לדגמבד רבוס י"שר םגש ן"רה ע
.הריבשהב לקלקמ אוה שממ ןכ רמול ללכ א"א יאדו לודג ילכב םג רתומש נ"הא י"שרלד בתכ ש"בלהש המו תא שיחכהל
לוענמה וב רושקש אנתימה קיספהל רתומ היה הידיב היקספימלד ה"ל ףד ןיבוריע י"שרב אתיא שוריפבו ,י"שרל ותודעב ן"רה
כ יזחימ קר אלא שממ רתוס וניאד םושמ להא אוהש ףא תא רובשלד שרופמ ירה כ"או ,אוה אמלעב תלד תחיתפד רתוס
היהש קר /הל ןיבוריע/ םש י"שר בתכ רתוסכ יזחימ קר אוהש אנתימה תקיספב םגו ,רוסא שממ ןינב תריתס אוהש לדגמה
םושמ אוה הז ךא ,ריתהל ול היה תבשב ףאש תבש ךרוצל אוהש םושמ אלו תושמשה ןיב ורזג אל תובשבד םושמ רתומ
רלד רוסיא וב שיו להא אוהש לודג לדגמב ןכלו ,תבש ךרוצל רוסיא םוש וריתהש וניצמ אל רוסיא םוש לקלקמב ןיאד בתכש י"ש
תובשב ורזג אלד םושמ רתומ היהש רמול ךרצוהו רתוסכ יזחימ קר אוהש אנתימה קיספהל קר ףא תבשב רוסא היה רתוס
,ש"היב ל תויהל ןיא להא תריתסב ףא לקלקמ אה השק לבא יזחימב קר אל רתומ היהי תבשב ףאו רוסיא םוש י"שר
שממ רתוס אוהש לדגמה תריבשב ףא אלא רתוסכ .

א"בשרב ןייעו רבוסו לקלקמד אמעט םש החד אוהש אחינ הידידל לבא ,ירש תיבחב קרו רוסא לודג לדגמבד בתכ כ"גש
,םילכב הריתסו ןינב ןיאד םעטמ רתומש קר ןנברדמ רוסא היה לקלקמ םעטמד ןינב וב ךיישש להאכ אוהש לודג ילכב ןכלו
,לקלקמ אוהש ףא רוסא הריתסו לקלקמ תמחמ ןטקב רתיהה םעטל ףא לודגל ןטק ילכ ןיב קולחה בתכש ן"רהל לבא
י"שרל השקש ש"כו אבוט השק ריפש הידיב היקספימלד בתכד י"שר ירבד הומת ומצע רובדה ותואב /הל/ ןיבוריעב םשו ,
זעילא 'רל וליפא ימד הכיתח םא ףא אוה לקלקמש ןויכ אה ,ירשו אוה לקלקמ אכה לבא רבוחמב אלא הרוסא הכיתח ןיאד ר
ךירצמ המלו ריתהל ןל היה ןקתמ היה םא םג רוסיא אכילש שולתב איה הכיתחה םאו רתומ היה ימנ שולתב םג הרוסא התיה
.לקלקמ אוהשו שולתב איה הכיתחהש

ךירצש וישכע תמאב אהד ד"על ןוכנהו אלו ןוקית התע אוה הריבשב אלא החתופל לוכי ןיאו תורגורגה םשמ חקיל
לוקלק , התעש ףא לקלקמ ןידב אוה לוקלק אלא ןוקית הריבש ןיא המצע ילכהבד ןויכד םושמ אוה לקלקמ בשחנש המו
השעש המב היהי ןוקיתהש ךירצד םושמ םחקיל התע אקוד הצורש תורגורגה ןינעל ןוקית ול אוה וז עגרב "ל , ש"רל מ
י"שרפל ןקתמ בשחנד ל"סד הדוהי 'רל ףא אלא ,ןקתמ ובישחהל םולכ וניא םירחא לצא ןוקתד ל"סד ו"ק ףד תבשב י"שרפד
הרדקבו רפאהב רכינו הרעבה אלב תויהל והל א"א הרדקה לושבו רפאהש ותרדק לשבל וא ורפאל ריעבמב קר אוה םש
ףא הרעבהה ןוקית הז בישחמ ןכל הרעבה היהש הלושבה הז םירחא ןוקתד רחאמ המצע הרעבהה אל םירחא םירבד םהש
ןכלו ,הפוגל צ"א הז ןוקית ליבשבש תמחמ יבישח אל ש"רלש קר הרעבהב שיש םינוקיתהמ םה חרכהבו הרעבהב קר השענ
,ןקתמ םג אוה הפוגל צ"אב בייחמש הדוהי 'רל הריבשה ינוקיתמ ללכ הז ןוקית ןיא תורגורגה יבגל תיבחה תריבש לבא
ד הז רכינ אל תיבחה תריבשל חרכוה ולא תורגורגל ךירצש התעש ףאש תיבחה תריבש היהיש תורגורגל חרכה ןיא אה
ןוקית םחקל הריבשהבש התע ןמדזנש המ בישחהל ןיא ןכל ,תיבח תריבש אלב םתוא םיחקול תורגורגה לכד םהב ללכ
לקלקמ בשחנ ןכלו הכאלמהל ךייש אלש ול אמלעב ןוקית אלא השעש המב .

ןוקית היהיש רתוסב רייצל א"א אהד ש"רל ףא ע"וכל השעש המב רכינ וניאש הזכ ןוקית יגס אה רתוס תכאלמב הנהו
קר ול שיש הזכ ןוקיתב יגס רתוסבש ןניזח כ"או ,התע תונבל לוכי היה ימנ םלועמ הנבנ היה אל םאד הפוג הריתסהב
תוכאלמ ראשמ רתוס ינאשו יונב רבכש ירחא התע שרופמכו , ש"ר ףאש ינאש רתוסש אמעט יאהמ א"ל ףד /תבש/ 'סותב
,םש ןייע בייחו ןקתמ בשחנ םלועמ םש יונב היה אלשמ רתוי וז הריתסב ןקתמ ןיאש ףאש רתוסב הדומ רתוס קלוחמ כ"כו
ןוקיתה היהיש ךירצ תוכאלמ ראשבש ףא הריתסהמ אוה ןוקתהש רכינ היהיש ךירצ ןיא רתוסבש הזל םג תוכאלמ ראשמ
רכינ השועש הכאלמהמ לדגמה יבגל לקלקמ אוהש ףאד וכותבש המ חקיל ורבושל רוסא הריתס וב ךיישש לודג לדגמב ןכלו ,
ןטק לדגמב קרו ,בייחו רתוסב ןקתמ הוה הריבשב אלא וכותבש המ חקיל לוכי וניאש םושמ ול ןוקית אוה התע פ"כעש ןויכ
בש לקלקמ םעטמ רוטפ תרחא הכאלמ קר רתוס תכאלמ וב ןיאש הכאלמה םצעב רכינה ןוקית היהיש ךירצ תוכאלמ לכ
,השועש ן"רהו י"שר תעדל רמול ךירצש המ והז .
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 8

ב ףנע תמחמ הריתס וב ןיאש ןויכ אה לקלקמ תמחמ קר ריתהל וכרצוהש ןטק לדגמב אוה הכאלמ הזיא השק ןיידע לבא
הבקונשכד םושמ אוה ,ילכ תושעל ןיוכתמשכ רוסאש הזו ,א"בשרה 'יפדכ דבל הז םעטמ ריתהל שי םילכב הריתסו ןינב ןיאד
כ םילכ רמג לכבכ שיטפב הכמ םעטמ ובייחל שי האנ חתפב תושעל ארמד אניפוקב אתפוש לייעמב לאומשל הנובה שירב
,םש ןייע תאטח בייח ה"דב םייסרט לש הטמ ריזחמב ז"מ ףד /תבש/ י"שרב אתיאדכו ןאכ ןיא יאדו אמלעב הריבשב לבא
שי םילכב הריתסו ןינב ןיאש ןויכ ןכלו שיטפב הכמ םעטמ ובייחל ךייש ןיאו םינמואה השעמכ הז ןיאש הכאלמ רמג
םעטמ ריתהל לקלקמ אוהש הזל וכרצוה המלו ,דבל הז .

םוקמהש אוה הכאלמ רמג י"שרפ /תבש/ ב"ק ףדב שיטפב הכמ םושמ לאומשל בייחש תתסמבד הומת הרואכלד ד"על ןוכנהו
ןושלמ עמשמ ןכו ,ךירצש םוקמל ןבאה חקיל לכויש דע הברה ץורחל ךירצ דועש ףא ,םש ןייע דוע ץורחי אל הז ץירח ץרחש
"פב ם"במרה ילכב רצה בתכ ז"טהב ןכו ,ןורחא והשמ בתכ אלו ,שיטפב הכמ םושמ בייח ש"כ תתסמה בתכש ח"ה תבשמ י
הרוצהבש ןורחאה תצקמ אקוד בתכ אלו ,הרוצה תצקמ וליפא הרוצ ה"דב י"שר בתכ /תבש/ ד"ע ףדב אתיבח דבעב ט"מ כ"או
כע אה רונתב ותכאלמ הרמגנ הילאמד םושמ שיטפב הכמ םושמ אכילד רונת המ בישחהל שיו דוע השעי אל השענש המ פ"
רונתב הכאלמ רמג רסוחמ ןיידעש ףא שיטפב הכמ םושמ בייחתיו הכאלמ רמג השעש רמג שוריפ ןיאש רמול ךירצ ןכלו ,
המ רמגנ וישעמבש ושוריפ אלא ,תושעל רתוי ךרטצי אלש הכאלמה ףוס היהיש שיטפב הכמ םושמ בייחד הכאלמ
וה שיטפב הכמ ןינעד השענש רמוגד הזב השענש המ דצמ אלא הכאלמ תובישח הזב ןיא םצעבש הישעה דצמ אל א
רומג רבדל השענ רבכש המ בישחהל התע השועש המב רהה ןמ לידבמו ביבס ןבאה תא בצחש רחאלש י"שרפש אה ןוגכ ,
שולת ןבא רבכ אוה ירהש הכאלמ תובישח םוש וישעמב ןיא יאדוש ,תלפונו תקרפתמ איהו הלודג הכמ שיטפב הכמ אוה תצק
,םש חנומה ע רמג וז האכהב השענ ירה הז אלב הרומגל ןתכאלמ ןיבישחמ ןיאו ןבא יבצוח ןישוע ןכש ןויכמ לבא המ ל
שיטפב הכמ תכאלמ המצע ינפב הכאלמ איה ,הרמגנש הכאלמ הבישחהל רבכ השענש אוהש 'סותב י"ר 'יפד אה אוה ןכו .
םינמואהש ןויכ לבא ילכ אוה הז שוכמ אלב םגש םולכ ליעוה אל ילכבש הכאלמ רמג תעשב ילכה לע הכמש ןורחאה שוכמה
שהל והשמ תומימקע הזיא תמחמ רומגל ילכה ןיבישחמ אל ןורחאה שוכמ םג וכיש דע ג"ע ףדב ח"רפ םשב ן"רב אתיאדכ ותוו
הכמד הכאלמה איה הכאלמה ףוס תיישעש אל לבא ,רבכ השענש המ לע הרמגנש הכאלמ תובישח הז שוכמב השע ירה
לע הכמש ן"רה איבהש ח"רד 'ב 'יפ לבא ,שיטפב הכמש הכאלמה אוה הכאלמ ףוס תיישעש רמול דוע שי ולאבש ףאו ,שיטפב
הכאלמ רמג אוה מ"מו האכהב ןינבה רמגנש רחא תוושהל א"אד ןינבה עצמאב אוה אה היתורבחל התוושהל ןינבבש ןבאה
,שיטפב הכמ ןינעל ךרדש ןויכ רומגל השענש המ תא בישחמש המ אלא הכאלמ ףוס ןניעב אלד יתראבדכ קר אוה כ"או
ןיאו ושבייתנש םדוק םינבאה תא תוושהל תצקמ ונבש רחא םינובה וושה אלשכ ונבש תצקמה רומגל ושעש המ ןיבישחמ
אמלעב יופיל קר אוהד הנוב תכאלמ תובישח וז האושהב ןיאש ףא הנוב םושמ בייחש תיבה עקרקב תומוג הושמל ד"לש ,
ןיבישחמ ןיאש רחאמ לבא ,הנובל הז ךייש ןיאש יופיל קר אוה םילתוכב לבא הוש עקרקהשכ שמתשהל יואר רתוי םתהד
אלמ םינובה אוה ושעש ןינב תצקמהל הכאלמ רמג תובישח וז האושהב ושע ירה האושה אלב ונבש תצקמה ףא רמגנל םתכ
.דחא ןפואב שיטפב הכמ ורייצש קר ןכ אוה 'סותו י"שרל ףא כ"או ,שיטפב הכמד הכאלמ

רמג וניאש ףא השענש המ לע הכאלמ רמג התע השועש המב בישחהש הז לע אוה שיטפב הכמ תכאלמש ןויכו שממ
תצקמ קר אוהש ףא לטבתהל א"אש חרכהב רומג רבד השענ וישעמבשכ ש"כ ,הזב רמגנ השענש תצקמה ךא םא
שיטפב הכמ תכאלמב בייח אוהש תושעל בשוחש רבדה תלחתו , 'רו הבר ה"ע ףדב /תבש/ 'מגה ןושל ז"פל קדקודמו
ב הכמ םושמ בייח הכאלמ רמג םושמ היב תיאד ידימ לכ והייורת ירמאד אריז רמג אוהד ידימ לכ ורמא אלו ,שיטפ
אוה חרכהבש תמחמ ןיב םייקו רמגנ רבד אוה השעש המד אלא השועש הכאלמ רמג היהיד הנווכה ןיאד םושמ ,הכאלמ
רמגנל וישעמב בשחנש תמחמ ןיב ולטבל א"אש םייק רבד וב שי לבא הכאלמ תלחת אוהש ףאד 'יפ היב תיאד ןושל והזו ,
אלמ ךסש הזב הכאלמ רמג םג ףא שיטפב הכמ םושמ בייח ,וקיזחהל תושעל רבד דועל צ"או םייק רבד אוה רבכ השעש הכ
.הכאלמ איה רומג רבד השענש ומצע הזד הכאלמ רדג וב ןיאש

אוה ץרחש המד םושמ שיטפב הכמ םושמ בייח הברה דוע ץורחל ךירצש ףא השעש ץירח ירה ש"כב ףא תתסמ ןכלו
רצב ןכו דוע ץורחי אלש רומג רבד םייק רבד השעש המ ןיא רונתב קסוה אלש ז"כש אתיבח דיבעב לבא ,הרוצה תצקמ
שיטפב הכמ םושמ וב ןיאו הכאלמ רמג וישעמ ווה אל השעש המ םייקיו קיזחי רונתה קרד .

םג רשפאש ןויכ השעש המ לטבתהל לוכיב ףא אוה לבא תמייקתמ ותכאלמ אהתש ןניעב הנוב תכאלמב םגש ףאו
י אלשכ םייקתהל אוהש שיטפב הכמ לבא ,הז תושעל בוש ךרטצי אלד הזב ןקית ירהש הנובד הכאלמ איה ולטב
שממ הכאלמה רמגנ אל ןיידע םא לטבתהל א"אשכ קר ךייש אוה רומגל השענש המ בישחהל אוה םאבו תתסמד אהכ
חל םינבאה תאושהד אהכ תצקמ קר ףא רבכמ השעש המ הזב רמגד ןויכ לטבתהל לוכישכ ףא שממ רמגנ םדוק לבא ,היתורב
,תוושהל תושעל ךירצ דוע ירה ותבשחמ דצמו ולטבל רשפא ירה הכאלמה םצע דצמד ןויכ רמג ןאכ ןיא הושהש אתיבחב ןכלו
םג רשפא ירהד םושמ רונתב הקסהל ולטבל ולכוי אלש קיזחהל ךירצ ןיידעד ףא הנוב םושמ בייח םילכב ןינב שי םא
א םילכב ןינב ןיאש ןויכ לבא םייקתהל אלב לטבתיש רשפאש ןויכ רומגל ןיבישחמ אל ןיידעד שיטפב הכמ םושמ ובייחל ןי
רונתב הקסה .

אוה השעש בקנה פ"כע אה ,אוה הכאלמ רמג ואלד חדוקמ /תבש/ ג"ק ףדב לאומשל 'מגה השקמ יאמ ז"פל תושקהל ןיאו
הכמ םושמ בייחש =אוהש לכ= ש"כ תתסמב ומכ לטבתהל א"אש חרכהב םייקו רומג רבד אה חדוקבד םולכ ק"לד ,שיטפב
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 9
ותכאלמ והזו ךרוצה אוה דתיה תעיקת קר ךרוצ םוש וב ןיא השעש בקנהד תושעל ךירצש ותכאלמב םולכ ןיידע ליחתה אל
קרו ,םולכ השענ אל ןיידע חדקש בקנהב ירהו רבד הזיא השענש הזב אוהש שיטפב הכמ םושמ ובייחל ךייש ןיא ןכלו השועש
הנוב םושמ אוהד ברל ןיאו אוה הכאלמ רמג ואל חדוקד לאומשל ריפש ךירפו ,ןינבה השעממ אוה פ"כעש םושמ ובייחל שי
.ובייחל

ג ףנע ףא שיטפב הכמ םעטמ בייח םייק רבד חרכהב אוהד השעש המ לטבל א"אש רבד השועשכ יתראבש מ"פל אצמנ
במרה קיספדכ ותומכ הכלהש תתסמד לאומשל מ"ל ומצע דצמ הכאלמ רדגב וניאש הזב גילפ אל בר ףא אלא ח"יה י"פב ם"
,(ב"י ףנע ג"כ 'יס ק"ב לע השמ תורבד ירפסב ספדנ) ישודחב יתראבדכ רחא םעטמ אוה תתסמב גילפש המד השוע םאו
ומצע דצמ הכאלמ רדג אכילב כ"ג לטבל רשפאב ףא שיטפב הכמ םעטמ בייח רמגל אוהש ףא לבחה ךתוחשכ ןכלו ,
עמב הכאלמ רדג ןאכ ןיאו שולת ןקתמ אוה םא חרכהב רומג רבד אוה ירהש שיטפב הכמ םעטמ בייחתי ,םצעב ויש ש"כו
הכמ םושמ ובייחל שי יאדוש חותפ היהיש רמג השעמל אוהש לדגמה חותפל ליבשב ךתוחש ןיבוריעב ירייאד אהב
שיטפב םג םצעב הכאלמ וניאו רבוחמב אלא הרוסא הכיתח ןיאד בתכש רחא ףא רמול י"שר ךרצוה ןכלו , לקלקמ אוהש הז
,שיטפב /הכמ/ םעטמ בייח היה ןקתמבד מ"מ ן"רהו י"שרל הריתסו ןינב רוסיא וב ןיאש ףא ןטק תיבח תריבשב אוה ןכו
יתראבש הז םעטמ שיטפב הכמ םעטמ בייח היה הריבשהב ןקתמ היה םא , רחא וננקתי דועד רמג וניא ןיידעש ףא
שע לכד רחאמ ,ול רשפאה יפכ הפי בקנ תויהל תבשה הריבשה השעמ לטבל א"אש תמחמ חרכהב רומג רבד אוה ותיי
לקלקמ םעטל וכרצוה ןכלו השעש .

אל רבוחמב ןושל אהו רוסא היה רבוחמב היה םאד עמשמד רבוחמב אלא הרוסא הכיתח ןיאש /הל/ ןיבוריע י"שר כ"שמו
ו ג"מפה תישוק לע יתבתכש ץוריתה ךיישש רתוס תכאלמ ןידמ היהיש ןינב אוהש עמשמ השקש המ לעו ן"רה לע ש"ועה
םצעב ןקתמ יעבש תוכאלמה לככ אוהש שלות תכאלמ ןידמ אוהד שממ רבוחמב אוהש עמשמ אלא רובדה ףוסד י"שרב
ימנ שלות היהש רבוחממ הכיתחב םג כ"א ,שיטפב הכמ םעטמ בייחתי אלש ידכ לקלקמ אוהש רמול ךרצוהש ןויכו הכאלמה
רבוס י"שרד הארנו ,לקלקמב רוטפ היה ןימולשתמ םש רטופ אהד הכאלמ רדגב אוה ימנ לקלקמבד ה"ל ףד ק"בב ותטישכ
רוסיא וב שיש גגושל ד"לש וילע ושקה /הל ק"ב/ םש 'סותהש לקלקמ אוהש ורפאל םג ךירצ אלשכ הרעבהב תבשב קיזהב
,הכאלמ רוסיא ןאכ ןיא לקלקמבו הכאלמ ש ךא הכאלמ רדגב אוה ימנ לקלקמד רבוס י"שרד רמול ךירצו ורטופל שדחתנ
םיבויחמ ,(םש ןייע ומעט ג"כ 'יס השמ תורבד ירפסב יתראבדכו) אקוד אוה לבא לקלקמב רוסיא שי אתיירואדמ ףא ןכלו
אכיל השעמה םצעבש שיטפב הכמב לבא לקלקמב םג ונשי אה הזש הכאלמה אוה השעמה םצעש תוכאלמ תובא ראשב
מג רבד תובישח וישעממ השענש המ דצמ קר הכאלמ רדג תובישח םוש ןיאש לקלקמב הז ךייש ןיא הכאלמה איה רו
רוסיא םוש שיטפב הכמ תכאלמד לקלקמב אכיל אליממו הזמ רוסא היה שלות אוהש רבוחממ הכיתחבד י"שר בתכ ןכלו .
שולת אוהש ןויכ לבא ,תושמשה ןיבב םג ריתהל ךייש היה אלו ןיבייחתמ ןיאש ףא אתיירואדמ רוסיא אוה לקלקמב ףאש םושמ
ש שיטפב הכמ דצמ אלא רוסיאה ןיא שיטפב הכמ ןידמ קר אוהש ןטק תיבח תריבשב ןכו ירמגל ירש לקלקמ אוהש ןויכ ןכל
תבשב רוסיא םוש לקלקמב ןיאד י"שר ריפש בתכ , ףא לודג לדגמד רוסיאמ ג"מפהו ש"ועה תישוק םג ץרותמ ז"פלו
יה םא רתוס תכאלמ וב שיש לודג לדגמבד םושמ ליעלד יצורית אלב שממ רתוס הז היהש ומצעב לדגמה תריבשב ה
ש"היבב רתינ היה אלו אתיירואדמ םג ןוקית םוש אלב שממ לקלקמב ףא י"שרל רוסא היה המ ז"פל אחינ היהי ילואו ,
יתשקהדכ דאמ הומתש אחינ היה הז ץורית אכיל י"שר לעש ףא ן"רה ירבד ץריתשכ ןכלד י"שרד אבילא א"גמהל אחינ היהש
ע ז"פלד ,וילע הכמב קרו ןיבייחתמ אלש ךא אתיירואדמ רוסיא אוה לקלקמ םגש תוכאלמ ראשב רבוסד םושמ השק אל י"שר ל
,רוסיא אכילש רבוס שיטפב רוסיא אכיל תוכאלמ לכב םג לקלקמבד רבוס אה ן"רהד ריפש השקה ן"רה לע לבא
יטפב הכמב ןיב תוכאלמ ראשב ןיב ןנברדמ ורסאש ךא ,שיטפב הכמב ומכ אתיירואדמ םג כ"אד ,תבש ךרוצל וריתהו ,ש
ינאש רתוסש יתבתכש ןושארה ץוריתכ השק אל ן"רה לע םג ךא ,ריתהל ל"יה לודג לדגמב ן"רהו י"שר תטיש ראבתנו ,
.קופקפ ילב בוטב

ןכו רעקוצה חקיל קשה עורקל רתומ והדידלש אנידל רוזחנ ,תיבחה תריבש רתיהב ן"רו י"שר תטיש יתצריתש ירחאו
קש עורקל םצעב לקלקמ אוהד ןויכ ,תכתמ לש םהש ףא סנעקה לכו ןטארפשה תבית הריבשב חותפל ןכו דגב לש
א"בשרהלו ,רתוס תכאלמ םושמ והב תילד םינטק םילכ םהש רחאמ ןילכואה חקיל ןינעל ןקתמ אוהש ףא הכאלמה
ףאו ,םילכב הריתסו ןינב ןיאש םושמ רתומ מ"ארה םשב הנובה 'פ יכדרמהו ןאכ א"בטירהו רתיההש רבתסמ והדידל
תבש ךרוצל קר אוה ה"ד ד"ל ףד ןיבוריעב 'סותה לש ןושאר ץוריתל אוה ןכו ,םש יכדרמה לעש םש ישנא ישודחב ןייעו ,
.ג"קס ד"יש 'יסב א"רגה קיסמ ןכו ,ימלשורימ ןאכו םש 'סותה ואיבה ןכו ,יאמאו 'ב ץוריתב ןיבוריעבו ןאכ 'סותה לבא
לש תיבחב אקודד ירבס ש"ארהו רוסא המילש תיבחב לבא רתומ תפזב הירבש ןיקבודמש הרובש תיבח איהד יקתסומ
םש ןייע .

ד ףנע ןנברדמ קר אוהש עמשמ /ו"מק/ תבש 'סותל הנהו תיבחה תא רבושד אה 'מגה םיקומש ג"ל ףד הציבמ ואיבה אהד
יחש ויניש ץוצחל ונמטקי אמש הריזג חירהל םוטקל רסואש א"רל השקמד םושמ יקתסומב תא רובשל ורסא אל ט"מ תאטח בי
אוה חירהל םוטקל ורסא אלד ףאד םושמ ןנברל ףא איה אישוקהש ירבסו ,ילכ תושעל ןיוכתי אמש תורגורגה לוכאל תיבחה
אתיירואד רוסיא אוה ילכ תושעל ןיוכתמבש תיבחה תא רבושב לבא אתיירואד רוסיא וב ןיאש ירבס ויניש ץוצחל ףאד םושמ
א"רל ומכ רוזגל שי שחימל אכילו הילע סייח אל ותועירג תמחמד והב רוזגל ךייש אלש יקתסומב ימקואל ךירצ והדידל םג ןכלו ,
,ילכ תושעל ןיוכתי אמש רזגימל אכילו יקתסומ לש תיבחמ אוה עורגד הילע סוחי אלש רינ לש קשב ריתהל כ"ג שי ז"פלו
רשפאד רוסאל שי דגב לש קש עורקל לבא ,ילכ תושעל ןיוכתי אמש .ילכ תושעל ןיוכתי אמש רוזגל שיו הילע סוחיש
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 10
שי םיינע ףא וילע םיסח ןיאו הפשאל םכילשהל םכרד םאד ,הנידמה ךרד עדיל שי סנעקה לכו ןטארפש תבית רובשלו
ףאו ,ילכ תושעל ןיוכתי אמש הריזג דצמ רוסאל שי רבד הזיאל וב ןישמתשמו וילע םיסחש םישנא שי םאו ,ריתהל
וסאל שי םירישעל תומוקמ ןתואב ר .

לקלקי קלד הילע סוחי העוער תיבח איה יקתסומבש תמחמד רחא םעטב ושריפ אינת יכ ה"ד /ג"ל/ םש הציב 'סותבו
לכויש תוחפה לכל בקנ השעיו חתפב תושעל והרבשיש רחא םתוא ןקתיש המ לע ךומסי אלד שרפל ךירצ םתנווכו םש ןייע
לחתמ רומשיו ירמגל והלקלקי אמש אריד האנ הזו רתוי ןוקית אלב השעיש בקנב ראשיו לכויש תוחפה לכל בקנה תושעל ה
,הלחתבמ לקלקתנ פ"כעד ןוקית יוה אל ומצע ןיכילשמש תומוקמב ףא סנעקה תוביתו רינ לש קשב ףא ריתהל ןיא ז"פלו
הז םעט ךייש אלו ןיאירב םה ירהש , ל שוחל ןיא יאדו רינ לש ומכ ללכ הילע סח וניא םאש רבתסמ לבא ילכ תיישע תנווכ
שוחל ןיא הז תמחמש םעט ושריפ ןכלו הילע סחש הציבב ירבס יקתסומ לש תיבחב קרו תבשד ש"ארהו 'סותה תרבסכ
תבש ש"ארהו 'סות םעטכ והדידל םג שוחל ןיא סח אל יאדושכ לבא .

תסו ןינב שיד תמחמ אתיירואדמ רוסא המילש תיבחבד ירבס 'ב ץוריתב /הל/ ןיבוריע 'סותה לבא םילכב ףא הרומג הרי
םילכב וניאו הרומג הריתסו ןינב הוה אל תוקבודמ תוכיתח קר םהש ןויכש רתומ יקתסומבו 'סותב קחצי 'רה תנווכ םג והזו
,ותועירג תמחמ ילכ תושעל ןיוכתי אמש ורזג אלש י"שר םעט םג בתכש ש"ארב םש הומתו .ןיבוריעב ש"ארה בתכ ןכו ןיבוריע
רזגימל אכיל הז אלב אה םג היה הזכ ןינב אתיירואדמ היה םאד םילכב הזכ ןינב ןיאד ןנברדמ קר אוה ןיוכתי םא ףאש םושמ
,הידידל המילשב ומכ אנידמ ומצע דצמ יקתסומב םג רוסא היהו אתיירואדמ הריתס י"שר םעט ןיבוריעב וריכזה אל 'סותבו
כש הזו ,י"שר םעטל צ"א ןיבוריע 'סותלש הציב 'סותב שרופמכ אוה ןכו ןיאו תפזב םיקבודמ םהש ןויכד םש ובת
ילכ ןוקית םוש יוה אל תומילש תוכיתחה ןוקית וניאד ןויכד אלא ילכ תושעל ןיוכתי אלש ןנת שרופמ אהד אתיירואדמ םתנווכ ,
,רובשל רוסאלו רוזגל ןיא ןנברדמ קר אתיירואדמ ילכ הומת אוה י"שר םעט םג ריכזהו 'סותכ בתכש ש"ארה לבא .

רמול ךירצו רמג פ"כעד שיטפב הכמ םעטמ בייחתי הנוב וניאש ףא ילכ תושעל ןיוכתי םא יקתסומב ףאד ש"ארה רבוסש
אוה הכאלמ שיטפב הכמ םעטמ בייח מ"מ ללכ םילכב ןינב ןיאש רבוסש ףאש םלש ילכב י"שרל ומכ יקתסומב ש"ארהל יוהו ,
,הכאלמ רמג תמחמ קומ אהד שיטפב הכמ םעטמ י"שרל בייח יקתסומב ףאו ןיוכתמב בייח מ"מו יקתסומב 'ינתמל םי
ילכ תושעל , םעטל ךירצ ןכלו ילכ תושעל ןיוכתי אמש ורזג אל ט"מ השקי ןיידע כ"או דבל יקתסומב ש"ארהל אוה ןכו
ותועירג דצמ סוחי אלש תמחמ רוזגל ןיאש י"שר םילכב הריתס שיש תמחמ ומצע דצמ רוסא יקתסומב אלש לבא
ש ןוקיתב יגס רתוס תכאלמלו הזב ןיאש םושמ שיטפב הכמ ףא אכיל יקתסומבד ירבס 'סותהו .ליעלדכ התע לוכאל אוה
אל ןכל תבש ךרוצ םושמ ורסא אל רובשלו ילכ תושעל ןיוכל הנוב םעטמ ורסא ןנברדמ קר ,השענש המ לע תובישח םוש
י"שר םעטל וכרצוה .

ש הריתס ןידמ םלש ילכ רובשל רוסא םש ש"ארהו ןיבוריע 'סותל פ"כע התע םלכואל ובש תורגורגהל ךירצש המ הזל
סנעקה לכו ןטארפשה תובית רובשלו רעקוצה לוטיל קשה עורקל והדידל רוסא כ"או ,אתיירואדמ רוסאו ןוקית בשחנ אוה
אתיירואדמ רתוס ןידמ םילכב הריתס שיש םעטמ אנידמ רוסא המילש תיבחבש ד"יש ס"רב /ח"וא/ ע"שהו רוטה םג וקספ ןכו
תיבחב קרו ףא הוה עוער ןינבד רבוסד םושמ האס םיעברא קיזחמ אלש ןטק ילכ םג היהיש ךירצמ א"מרהו ,רתומ יקתסומ
ורמאד ףאד םינושאר הברהו ן"רו י"שרל עקרקבש להאכ אוהש האס 'מ קיזחמשכ ןכלו ןינב הזב ףא הוה עקרקבו יקתסומב
רפ אה ייבאל לבא א"רל קר הז םעט /הל/ םש ןיבוריעב ףסוי ברו הבר וגלפי אלש א"מרה רבוס ןכלו .להא אוה ע"וכלש י"ש
םילכב הריתסו ןינב שיש םעטמ ןיבוריעד אה םיצרתמה ףא הזב םעטמ וצרית מ"מ לודג לדגמב ירייאד ץרתל ולכיש ףאד
אניפוקב אתפושד אהמ תמאה ןכד ירבסד םושמ םילכב םג הריתס שיש שרופמ ןכו ,אקוד לודג לדגמב ימקואל צ"או ,
וריע 'סותב תמחמ וצרית לודג לדגמב ירייאד ץרתל שיש ףאד אלא םילכב הריתסו ןינב שיש הז ושדיח אישוקה תמחמ אלד ןיב
אניפוקב אתפושד אהמ םילכב םג הריתס שיש שודחמ ללכ ורזח אלו ןטק ילכב ירייא םא םג ץורית םהל שי אליממו
וערה הריתסו ןינב םג וב ךיישו להאכ יוה לודג לדגמד ןושאר ץוריתד םתומכ א"מרה קספו ,םילכב וניאש ףא ע ןכו .
ןינב וב שי ןטק ילכב םגד אניפוקב אתפושד אה תמחמ אוה לודג לדגמב ירייאד ןושאר ץורית לע וכמס אלש הזש י"בב שרופמ
יקתסומב אקודד קסופ אוה אהד י"בה תטיש םג עמשמ ןכו .להא ןיד ול שי לודגד אהמ ורזחיש חרכה ןיא כ"או הרומג הריתסו
זיתהל רתומד אה םגש חרכהב כ"או ירש י"בה איבה מ"מו ז"קס א"גמב אתיאדכ יקתסומב ימנ ירייא ףיסב תיבחה שאר
ףא הכלהל ןכ אוה םג רבוסש עמשמו רוסא תקזחמ לבא האס 'ממ רתוי תקזחמ הניאד הנטקב ירייאד ז"וא םשב ד"התמ
.א"מרהכ רבוס אוה םגש ןניזח כ"א אקוד יקתסומב ירייא הידידלש יש פ"כע .ע"שב הז בתכ אלש לע ק"עצו א"מרה תט
י"בה תעד םג ןכ חרכומו 'סותמ הרוקמו הנוכנ ןיבד קולח קסופש ןויכש 'ח 'יעסב וילע ןחלשה ךורע תישוק םולכ השק אלו ,
אלא ןכ וקספ וז אישוק םושמ אל אהד ,ןיבוריעמ אישוקה הקלתסנש ןויכ המילש םג רובשל רתומש קוספל ל"וה ןטקל לודג
.אניפוקב אתפושד אהמ

א"בשרב ןייעו ירייא אל םש בקעי רב אחא 'רל אהד הלודג אישוק ןיבוריע 'סותה תטיש לע השקהש /ג"ל/ םש הציב
השקמהמ הציבמש ופוסב ד"קסב א"רגה השקה ןכו הריתס תמחמ רסאנ אלו יקתסומב תיבחה תא םדא רבושד 'ינתמ
ק איהו הריזג םושמ קר איה ותישוק לכ אהד הריתס דצמ המילשב ףא רתומש חכומ הברדא דאמ הלודג אישו מ"פלו .
ירייאש עדי בקעי רב אחא 'ר םגש רמול שי שיטפב הכמ םעטמ ילכ תושעל ןיוכתנב בייח יקתסומב ףאש ש"ארהל יתבתכש
ןיאש ינאש יקתסומב איהה אינתש ןויכד ישא 'ר ץריתו ילכ תושעל ןיוכתי אמלד רובשל רוסאל ל"יהש השקה מ"מו יקתסומב
ירג תמחמ ילכל ןיוכתיש שוחל .והדידל ןכ שרפל ךירצ מ"מ קחוד תצק אוהש ףאו ,ותוע
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 11

ה ףנע םילכב ןינב שיד קספ ם"במרה הנהו אניפוקד אתפושבו אתיבח דבעב ג"יה תבשמ י"פב תיבחב קסופ מ"מו
תורגורגה חקיל הרבושל רתומד ב"ה ג"כפב ריתמ המילש תיבחב ףאד עמשמ םתסדמו ןייעו .תיבח 'פ נ"קב אתיא ןכו
ש בתכש ג"שב אל לבא םילכב ןינב שיד רבוסש ןויכ םתסש ףא ירש יקתסומב אקודד 'סותכ רבוס ם"במרהש רמול ןיחרכומ
,ןידכ אלש לקהל ועטיש םתוס היה אלו יקתסומב קר ריתמ היה םא שרפמ היה יאדוד ללכ ןוכנ טימשהו םתס ף"ירה ןכו
ומד רבוסש הציבב א"בשרה הזמ חיכוהו יקתסומב ירייאד ישא בר תתמיקוא המילש ףא רובשל רת םג רבוסש רורב ןכו
אבוט הומת אוה 'ואכלו .ם"במרה תא וב ץוצחל םטוקד ירבסד א"רד ןנברלד םש הציב ן"רהכ רבוס ם"במרהד נ"קה כ"שמו .
,ןנברדמ אלא רסתימ אל וכרדכ אלש אוהש ןיכסב אלו המיטקב ילכ תיישעד ירבסד םעטמ אוה תובש םושמ אלא וניא ויניש
שועב םג ןכלו ירש ןיוכימ אל יכ ה"שמו ילכ תושעל ןיוכמשכ ףא ןנברדמ אלא רסתימ אל וכרדכ אלש אוהש הריבש י"ע ילכ ה
רתומ היה םצעב הריבשה םא קר םעט אוה אהד ,םילכב ןינב שיד רבוסד ם"במרה לע ללכ ץורית וניא ,םש ןייע הלחתכל ףא
תושעל ןיוכתי אמלד רוזגל ןל היהש קר םילכב הריתס ןיאש דצמ וניא ילכל ןיוכישכ ףאש ןויכד ןוכנ םעט הז היה רוסאש ילכ
,ילכל ןיוכתמ אלב רוזגל ןיא וכרדכ אלש ילכ תיישע אוהש תמחמ ןנברדמ אלא ןנברל רוסא םילכב ןינב שיש ם"במרהל לבא
למ לככ וכרדכ אלש הריתסה ורסא יאדו כ"כ וכרדכ אלש ןינבה ןנברדמ ורסאש םשכ כ"או םילכב הריתס םג שי אה הכא
םגו וכרדכ אלש הריתס היהיש ךייש אלש רבתסמ הריתסב אה םגו ,ןינבמ הריתס ש"מד ןנברדמ ורסאש די רחאלש
ג"עצו .אתיירואדמ םג אלא ןנברדמ קר אל ומצע דצמ רובשל רוסא היהי כ"או וכרדכ הריתס אוה תיבחה תריבשב
םולכ וצורית ןיאש נ"קה תנווכב .

ש 'יס ח"וא/ ןחלשה ךורעב ןייעו ולקה הזב ןנברדמ קר ורוסיאו אוה לקלקמד תמחמ רבוס ם"במרהש בתכש 'ה 'יעס /ד"י
אלו הוש רוסיאה םא רתוי םילכב ןנבר וליקיש רמול םעט אלב אתלמ אוה יאדו הזו ,םילכב הריתס ןיאש רמול םילכב
םינושארה לכמ ןכ עמשמ רואדמ אוה ןינב שי רומג ןינבב אקודש םילכב לקהל יקלחמש המ אלא , אתיירואדמ םא לבא אתיי
ירייאד םילכב הריתס שיד ירבסד תמחמ רמול וכרצוהש ש"ארו 'סותמ םגו ,םילכב ןנבר וליקיש רמול םוקמ ןיא רוסיאב ןיוש
,עקרקבמ רתוי םילכב ולקה אלו עקרקב ומכ והדידל םילכב הריתס שי לקלקמש ףאד הזב קולח ןיאש שוריפב ןניזח יקתסומב
ירבדמ דוע איבהש אלפו וירבדכ ם"במרה תטישב רמול שי ילוא ךא ,וירבדל םירתוס םה הברדאש תעב וירבדל היאר 'סותה
אלד היהיו הרבושל לוכי וניאש ימלשוריכ ןבא לשב ירייא ןיבוריעבו עקרקב ףאו לודג ילכב םג רתומ היהי לבא לקלקמ םעטמ
ם"במרהל ז"פלש יתראבד םעטמ ןטק ילכב אקודד קיסמ הז םעטל ףאש ן"רהכ ךרטצנו רוסאל ול היה םילכב םג הריתס שיש
.דאמ ןוכנ אוה ן"רה םעט יתראבש המלד קחוד אוהו הזב ן"רה לע ם"במרה גילפש רמול

ילכב רתומ ךיא כ"א הנובה פ"ר וירבדב אתיאדכ םילכב ןינב שיד רבוס אוה םגד השק ן"רה לע םג אהד ד"על ןוכנהו
א הריתס שיד םעטמ לודג ילכב רסוא אה ןטק הריתס ןיאד ןאכב בתכ ךיאו הריתס שי ןינב שיש ןויכ ירה ןטקב םג כ"
ומצע ירבד רתוסו ןטקב ךירצו קרפתנש ילכ וא ותלחתמ ילכ השועבד הנובה 'פב קלחמ ן"רהש ץריתו הז השקהש י"בב ןייעו
או קרפתנש ילכב לבא הנוב םושמ בייחימו ירקימ ילכ השוע אלא םילכב ןינב ירקימ אל ותרזחב ןמוא ןינב ןיא ותרזחב ןמוא צ"
לודג ןיב קלחל א"א 'סותהלש 'סותה ירבדמ ן"רה ירבד ןיקלוחמ המב ןבומ וניא הרואכלו .ג"יה י"פ מ"מהמ םג ןכ איבהו םילכב
,קלחל שי ן"רהלו םלשב ןטקל ,העורג הריתסו ןינבל הרומג הריתסו רומג ןינב ןיב קלחמ וניא ן"רהש ותנווכב רמול ךירצו
א ןיב קר אלא ילכ תיישעל ילכ רבכ אוה ם ןוגכ ילכ םשב אוה רבכש רחא אקודב אוה םילכב ןינב ןיא ורמאש המש שרפמד ,
םילכב אוה ותיישעש אצמנ ילכ אוהד ןויכד הנוב םושמ בייח וניא וב ףיסומ םא ה"הו וילע ילכ םש ןיידעד ןמוא צ"או וקרפתנב
םילכב ןינב ןיא ורמא ז"עו א ירה ותלחתמ ילכ השועב לבא אלא םילכב ןינב ירקימ אל ילכ אכיל ןיידע אהד ילכב השוע וני
השועה לבא בתכש מ"מה ירבדב הז שרופמ רתויו םש ן"רה ירבדב שרופמ טעמכ והזו הנוב םושמ בייחו ילכ הנוב אוה
םש ןייע ילכ השוע אלא ילכ וניא ירהש םילכב ןינב הז ארקנ ןיאו הזמ לודג ןינב ךל ןיא ותלחתמ ילכ , א םעטהו םושמ ילו
לודג ילכב אוה ןכו ,עובק תויהל ורבחמ לטלטימה רבדמש השועש והשמ לכב הנובד הכאלמ תובישח שי עקרקבד
תועיבקה רתוסש והשמ לכב רתוס אוה לטונשכו ןינב ףיסומש והשמ לכ יוה ולדוג תמחמ עובק רבדו להא בשחנש
מ לע הכאלמ תובישח םוש ןיא ןיעובק ןיאש םינטק םילכב לבא השעש הזיא שדחתנ אלש ילכל עבקנש ףא ףיסומש ה
םשב היה ימנ וישעמ אלבש רחאמ וישעמ לע הכאלמ תובישח ןיא םגו הלחתמכ לטלטימ אוה ירהש רבדה לע תובישח
לטבש וריזחהל ןמוא ךירצש ןפואב קרפתנש וא ותלחתמ ילכ השעב ןוגכ ילכ םשב השענ וישעמבש אכיה לבא .,ילכ
בישח ןאכ שי ירה ילכ תרותמ הזמ לודג ןינב ךל ןיאו ילכ השענ וישעממ ירהש וישעמ לע הלודג הכאלמ תו ךיא פ"כע ,
השועב לבא םילכב ןינב ןיאד ןנירמא םילכ םשב רבכ םנשיש םילכב הנוב קרש מ"מהו ן"רה ירבס אה רבדה םעטב אמינש
.ןינב שי התע וישעמב ילכ םשב

ילכ ג"ע הנובהש קספ ב"יה י"פבד ם"במרהל ןכ חרכומו רוטפ ם אוה יאדוש ףא מ"מב אתיאדכ הנובה פ"ר ימלשורימ אוהו
םילככ ויה םא לבא ןה עקרקכ םינדא רמאד רוטפ היה םילכ ג"ע םינוב ויה םא ןכשמכ ןינבש שרופמ ימלשוריב אהד רומג ןינב
אתפושו אתיבחו רונת השוע ג"יהב בייחמ אמעט יאמ כ"או ,רומג ןינב אוהש ףא הנוב םושמ בייח היה אל םושמ אניפוקב
,הנוב ילכ תישע לבא ןינב וניא רומג ןינב ףא םילכב הנובש היבילא מ"מהו ן"רהכ ם"במרה רבוסד רמול ןיחרכומ ןכלו
אקודב םילכב ןינב ןיא ארמגה ןושל שרפמש הנוב יוה ילכ השענ וישעמבו ילכ םשב היה אל ןיידעש הלחתמ .

ןפוא ללכ אכיל הריתסב לבא הנובב קר אוה ז"פלו ותריתסש אצמנו ילכ היה רתוסש תעב אהד םילכ תריתסב בייחיש
םילכב הריתס ןיאו םילכב התיה , אוהד הכאלמ תובישח ןיא יאדו רבדהבד הריתסב ךייש ןיא יתבתכש םעטהל םגו
המ וישעמ לע תובישח וניא כ"גש המודכו רחא ילכ תונבל ול ךירצש םושמ אוה רתוסד הכאלמב בויח לכו לקלקמ
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 12
ותס השענש רתוס תכאלמ ילכ רתוסב ןיא ןכל הזמ ר ןיא םילכבד קייודמ ןושלהד ירבס אה רבדה םעטב היהיש ךיא פ"כע .
רמאד אהל ד"לו .הריתס ןיא ילכ רתוסב מ"מ ןינב שי ילכ השועבש ףאש אצמנ כ"או ילכב אוה ירה םילכ תריתס לכו הריתס
יא יאדוד ,םילכב הריתס שי םילכב ןינב שי יא ב"כק ףדב /תבש/ רבכ אוהש ףאש אוה שוריפהד םילכב םג ןינב שיד ןנירמא
הז ןייולת רתוסו הנוב תוכאלמד תלדה תליטנב הריתס םג שי םש ירייאד תלדה תרזחב והב ףיסוהש המב ןינב שי ילכ םשב
ש ןיא םילכב וניא ןיידעד םושמ ןינב שי ילכ תיישעבש ךא הריתס םג ןיא ירה םילכב ןינב ןיא ןנירמאשכ לבא הזב הז ךיי
.מ"מהו ן"רה תטישל טושפ הזו ,םילכב אוה ירהד הריתסב

תבשב ן"רה בתכדכ רתוס תכאלמ ןאכ ןיאו הנטק איה םא המילש ףא תיבחה רובשל רתומש המ אחינ ןכלו , בוקנל לבא
שיטפב הכמ דצמ רוסא היהי מ"מ אוה ילכבד תמחמ היהי אל הנובש ףא חתפל אהיש הפי םג רוסאל רוזגל ןל היהו
ל קר רוסאו די רחאלכ ילכ תיישע אוה ןנברל לבא ןנברדמ רוסא היהי המילשבד יקתסומב א"רל ישא 'ר םיקואו א"רל רובש
אל הרואכלש י"בה תנווכ אוהו ן"רה תטיש והז ,הציבב ן"רה בתכדכ המילשב ףא ורזג אל ןכלו הפי בקנל ןיוכתיש ףא ןנברדמ
מ ןוכנ אוה יתראבש המלו הזב ץרית המ ללכ ןבומ .דא

ןיא מ"מ ילכ השועב ןינב שיש ףא הידידל םג ןכלו ,יתראבדכו היבילא מ"מה בתכדכ ם"במרה תטיש םג חרכומ ןכו
המילש תיבח ףא רובשל רתומד קספ ןכל ,ילכ רתוסב הריתס ] , לודג ילכ םגש רתוי דוע רבוסש עמשמ םתסש ם"במרהו
להאכ בשחנש רבוס וניאד רובשל רתומ האס 'ממ רתוי ,הרבושל לוכי וניאש ןבא לשב ימלשוריכ ץרתי ןיבוריעד הנשמהו
.[האס 'מ לש ילכב ןינב שי ם"במרהל םגש בתכ ג"קס א"אב ג"מפב לבא תא רבושד ןיד ם"במרה טקנש המ ז"פל אחינו
שיטפב הכמ םושמ קר הנוב תכאלממ וניא הפי ובקונל ןיוכתישכ ףאש םושמ ג"כפב שיטפב הכמ ינידב תיבחה םגו ,
נ .רתוס םושמ הזב אכילד םושמ רתוס םושמ בייח םודרקה די ריסמ וא הניבג רתוסד ו"טהב רתוס ינידב ריכזה אלש המ אחי
.םילכמ אלו הזמ ליעלש עובקה להאמ עוקת ץע אוהש רמול ךירצ רתוס תדלות ז"ה עוקת ץע קרפש םש בתכש הזו

ראשנש הנוב םושמ וב ןיא תיכוכז ילכב חפנמש המ אחינ ז"פלו חופנהד םושמ ,םתטישל אישוקב ד"ע ףדב /תבש/ 'סותה ו
ןיאו תיכוכז ילכ חפנמ רמא אלו ילכב חפנמ ןושל רמא ןכלד סופדה י"ע ילכ תרוצב השענ רבכש רחא אוהש עמשמ השועש
.ילכ םשב םה רבכשכ םילכב ןינב

ברש רחאמ פ"כע לבא המילש תיבחב ףא ריתהל ם"במרהו ף"ירה תעד םג ונל שיש אצמנו ילכב ירסא ע"שה ילעב וניתו
רוסאל שי םלש .

ו ףנע הריתסו ןינב ךייש היהיש וניצמ אל םידגבב הנהו םהלש ללחהש סרחו תוכתמו ץע לש םילכב קר ךייש אלד עמשמ ,
,רתוסו הנוב תכאלמ םהב ןיא ןינבכ םניאו םילפקתמש םידגבב לבא ,להאו ןינבכ דמוע םג ריתהל שי ילוא קש עורקל כ"או
תטישל הריתס וב ןיא ןינב וב ןיאד ןויכד ע"שהו רוטהו ש"ארהו 'סותה .

ןטק דגבב ףא אוה ערוק תכאלמו הכאלמ כ"ג אוה ערוק אהד ,רוסא היהי ע"וכלד אסיג ךדיאל רמול שי הרואכלש ףאו
ילכואהל התע ךירצש הזב םג ןקתמ בשחנ רתוסבד םעטמ רתוס שיד ןינבב וא לודג ילכב רובשל רוסאש ומכ כ"או ףא ובש ן
.רתוסבש הזכ ןוקיתב קר יגס כ"גד ערוק םושמ ןטקב ףא קשב רוסא היהי כ"כ ,הכאלמה ףוגב ןוקית וניאש אתיא אה לבא
פ"עש רועה תא םדא ערוק ד"י ק"ס /ד"יש 'יס ח"וא/ א"גמבו י"בב אבוה ט"ה הציבד ג"פו ט"ה תבשד ז"יפ אתפסותב
םירוכב תחנמב 'יפו ,סיירומ לשו ןיי לש תיבחה םש ןייע תורגורג לוכאל תיבחה תא רבוש ןנירמאד אה םושמ 'סותב םגו .
ומכ רתומ היה ןיוכמ הפי ןיעל םא לבא אחתפל ןיוכמש תמחמ אוה רוסא ראוצה תיב חתופש המד עמשמ ח"מ ףד תבש
.רתוסב ומכ רוסאל שי אה הרואכלו ,ובש ןילכואה חקיל ידכ רתומ ערוקד שרופמ ירה כ"או תיבחב

ול ךירצו ,ןקתמ הוהש ן"רהו י"שרל יתראב רתוסבש ףאד ןקתמל ובש ןילכואה חקיל ךירצש הז בשחנ אל ערוקבד רמ
רבד םושב רכינ אל םלועל ונוקית לכ רתוסבש תמחמ אוה ךירצש םינבאהו םיצעה וא םוקמה הריתסה תמחמ ול שיש ףאד
ו ןינבמ ויהיש םהל ךירצש םינבאהו םיצעהו םוקמהל חרכה ןיא אה לבא םהל לושבל ריעבמכ אלש ,ללכ הז םהב רכינ אל
יבגל אלא הרעבהה םצעב אל אוה ןוקיתהש ףא ןכלש הרעבה היהש םהב רכינו הרעבה אלב תויהל והל א"אש רפאלו הרדק
ףא ןכלו הזל חרכה ןיאש םושמ הריתס היהש רכינ אל םינבאו םיצעו םוקמבד המצע הרעבהה ןוקיתכ הז בשחנ םירחא םירבד
צעו הז םוקמלש םתייוה ןוקית בישחהל ךייש ןיאו הז רכינ אל הריתסל ןיחרכומ ויה ןינבב ויהש ולא /םינבאו/ םינבא םי
,הריתסהמ אנמחר הבייח יכהבו הזכ ןוקיתב יגס רתוסבד אמלא רתוסב בייח מ"מו לבא ,א"ל ףד /תבש/ 'סותב אתיאדכ
דגב תריפת לכש תוכיתח יתשל ותושעל ותריפתל ךירצשכ איעבמ אל ערוקב תמחמ ערוק ןטק םוקמב קר םא ףא אלא ןכ אוה
רבכש ירחא מ"מ ,הזל ךרצוה הריפתב וא הגיראב ולקלקש תמחמ הרקמ ךרדב קרש ןגוהכ כ"חא רופתלו אתסיכ יכ דיבעד
לושבל הרעבה ומכ אוהו ,העירקהב אוהש ונוקית בישחהל שי ןכל העירקב השענ הריפתהב ןוקיתהש םלועל רכינ הזל ךרצוה
,הרדק יכו התע ךירצש המב ןוקיתהב יגס אלש תוכאלמ לככ אוה העירקהמ קר אוהש רכינה שממ ןוקית וב וניצמש ןו
ובישחהל ןיאו השעש המב אלו התע ול קר ןוקיתה ןיאש ןוקית םוש םהב רכינ ןיאש ןילכואה חקיל העירקב לקלקמש המל
ןקתמ ןכלו . ףא כ"או ,סיירומהו ןייה חקיל עורקל רתומש אתפסותב אינת ודויש רבתסמ ע"שהו רוטהו ש"ארהו 'סותה
ןכלו לקלקמ דצמ רוטפ ערוקבו ערוקו רפות םושמ אלא הריתסו ןינב םושמ אכיל והדידל ףא קשו דגבבד םושמ הזב
תבש ךרוצל רתומ םג יגס רתוסבו םילכב הריתס שיד ירבסד והדידל רוסא המודכו תיכוכזו תוכתמו סרחו ץע ילכב קרד ,
יתראבדכ הז ןוקיתב .
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 13

םושמ אוהד י"שרפ ,ח"מ ףדב /תבש/ תאטח בייחש בר רמא הדוהי ר"אש ראוצה תיב חתופבד אהמ הלודג היאר שיו
ערוקב אלא ערוק םושמ בייחימ אלד םושמ אוה ערוק םושמ בייח וניאש הזש ז"יש 'יסב /ח"וא/ י"בה בתכו ,שיטפב הכמ
רופתל מ"ע י"קסב א"גמה זמרש ש"ועה השקהדכ הומת אוהו םש ןייע י"ה י"פ מ"כב אבוה 'ג ףד תוכמב א"בטירה בתכ ןכו ,
שרופמכ הפוגל צ"אש הכאלמב בייחמד הדוהי 'רל ותמחב ערוקב ףא בייחד אהמ ש"החמבו םש א"אב ג"מפה ותוא איבהו
םעטמ ש"רל םג בייחתיו הפוגל הכירצ איה אכהו ה"ק ףד /תבש/ 'מגב ש"ועה תישוקל ץורית אצמ אלש ש"החמה בתכו ערוק
כ"גש ,א"מרה בתכש ורפתו רזחו חותפ היהב אמלשב ,םעט םוש אלב ש"ועכ אלד בתכו וז אישוקל שח אלש א"גמה לע אלפו
ג"מפה ץריתדכ קחודב ץרתל שי ,ת"ר 'יפל מ"כהו א"בטירה בתכדכ ערוק םושמ אלו שיטפב הכמ םעטמ אוה וחתפב בויחה
םש א"אב ערוקש י"שרל לבא ,הפוג העיריב ןיערוק ויהש ןכשמב ומכ תוריפתב אלו היפוג דגבב אלא וניא ערוקד א"י תוא
.ערוק םושמ בייחתי אל ט"מ היפוג דגבב

אוה הלחתמש אלא ראוצה תיב חותפל ידכ עורקל ךרוצ ןיאש ןפואב ןירפות א"נב בורד רמול ךירצש ד"על ןוכנה ןכלו
ותפ ראוצה תיבב השענ ידכ עורקל התע ךרצוהו םותס היהש ןפואב רפתו העטש עריאש קר וננמזב ןירפותש ומכ ח
העירקל חרכומה ןוקית ראוצה תיב תחיתפ ןיאש אצמנ ראוצה תיב חותפל השענ אוהש רכינ אל הזל ךרצוהש רחא ףאו
אוהש ןוקית אלב העירקה םצע ראשנו העירק תכאלמל ןקתמ הז ןוקית בישחהל ןיאו העירק י"ע דצמ רוטפו לקלקמ ןיד ומכ
,םצעב שממ העירקה ןוקית אוה ירהש ותמחבו ותמ לע ערוקל ד"לו ,ערוק הכמ םעטמ אוהש רמול י"שר ךרצוה ןכלו
שיטפב , חקיל ש"כ כ"או ,העירקמ אוהש רכינ ונוקית היהיש ךירצ ערוק תכאלמבד יתראבש המל הלודג היאר אוהו
ערוק תכאלמל ןקתמ ובישחהל ןיאש ןילכוא בוט םוי ךרוצל ריתהל שיש .

יאדו כ"או ומתסיש חרכה היה אלש ערוק תכאלמ ינוקיתמ החיתפה ןיא יאדוש חותפ היה רבכש ת"רפל ש"כ יתראבש המלו
.קחוד אוהש ג"מפה םעטל צ"או העירק היהש רכינ אלש

ערוק םעטמ בייחמש עמשמ ערוק ינידב ראוצה תיב חתופ ןידל טקנש ם"במרה ןושלמ ךא ןכו ז"יש 'יס ןחלשה ךורעב בתכ
,ם"במרהל א"כ 'יעס ןניעב םירחא םירבד יבגל אלא המצע העירקהב ןוקיתה ןיאשכ קרד רבוסש ומעטב רמול ךירצו
רכינ היהיש צ"א םותס היהש ירחא ןוקיתה אוה המצע העירקהש ראוצה תיב חתופב לבא העירקהמ אוהש רכינ היהיש
העירק י"ע הז היהש ס הימיעדו י"שרו , ןמדזנ הרקמבש קר העירקב ראוצה תיב תחיתפ ןישוע ןיאש ןויכ פ"כעד הזב םג ירב
ערוקב ומכ ,ונוקתל אקוד העירקב היהש רכינ היהיש ךירצש ינירחא יבגל ןקתמכ אלא העירק תכאלמ רקיעמ הז בשחנ אל הז
הש ןכשמב היה הזו רכינ אוהש וא עובק ךרוצ הב שיש העירק תכאלמ רקיע והזש רופתל מ"ע העירקמ אוהש רכינ היה ןוקית
אלא ונוקית א"אשכ ש"כו העירקב אלש םג ונקתל רשפא םא ףא העירקמ רכינ היהי ןוקיתהש התמגוד קר הזמ ףלימל שיו
רחא ףאו העירקל צ"א םינמואה ךרדכ ונוקיתלש ראוצה תיב תחיתפ לבא ףלימל שיש ותמחבו ותמ לע ערוק ומכ העירקב
העירקל ךירצש הרקמב ןמדזנש הניאש ןוקית אלב העירק השועכ יוהו העירקה ינוקיתמ בשחיש ףלימל לכונ אל הז רכינ אל
.לקלקמ ןיד ול שי ןקתמ וניא םאד אקוד ןקתמ היהיש ןניעב הכאלמ רדגל אה מ"מ ,וז העירקב לקלקמ וניא םגש ףאו הכאלמ

ז ףנע םא ףא אבוט השק הרואכלד ןכשמב יוה אל רופתל אלש ערוק לבא בתכש ג"ע ףדב /תבש/ י"שר תנווכ ד"על והזו
ותוא היהיש ןניעב יכו אוה םעט הזיאד ה"ק ףדב /תבש/ ותמ לע ערוקד איגוסכ אלש רופתל מ"ע אקוד ןניעבד רבוסש אמינ
ש תודלות המכ תובא לכב ןניפלי אה ןכשמב היהש ומצע ןוקיתה םש ויהש םינוקיתהלו ןכשמב היהש המל ללכ םיכייש םניא
צ"אש הכאלמ בייחמד ןאמל ותמחבו ותמ לעד אהכ רחא ןוקיתל ערוק םג ,ןכשמב היהש רופתל מ"ע ערוקמ ףילינ אל ט"מו
.ןוקית יאהמ ןוקית יאה ש"מו רופתל מ"עמ רתוי דוע העירקהל ךיישה ןוקית אוהד הפוגל שרפמ י"שרד אחינ ז"פל לבא המד
ללכב וניאש ,הזל ותוכייש רכינ וניא םגו םצעב הזל חרכומש רבדל הניא העירקה םאב איצוהל אב רופתל מ"ע רמאש
לפנש הרקמב ןמדזנש המ ךרוצל התיה העירקהש ףא ןכשמבד םושמ ,העירקמ אוהש רכינש המ אלא העירק תכאלמ
או העירקהמ אב ןוקיתהש רכינש רופתל מ"ע התיה לבא העיריהב אנרד רכינ אלש רבד הזמ ףלימל ןי קר הזמ טעמל שיו ,
ותמ לע ערוק לבא ,העירק תכאלמ ללכב וניאש רכינ וניאש עורקל ךירצש ןמדזנ ולצא קרש המודכו ראוצה תיב תחיתפ
ףדב שרופמכ הפוגל צ"א בייחמהל ש"כמ דוע ןכשמב היהש רופתל מ"ע ערוקמ ןניפלי יאדו העירקל חרכומ ונוקיתש ותמחבו
.ה"ק

הפוגל צ"אש הכאלמב בייחמד הדוהי 'רל וליפאד ובתכש ךירצו ה"ד ג"ע ףדב /תבש/ 'סותה תנווכב םג שרפל שי הזו
מ"ע ערוקא הוהד ידימ הז ןינעב אלא רצוק םיצעב ירקימ אלד רצוק םושמ בייחתהל םיצעל ךירצ היהיש רמוזב ןניעב
,רופתל רוקד אהמ םש ס"שה ןוילגב א"קער השקהדכ השק הרואכלש םיצעב היל אחינבד השקה דועו ,בייח ותמ לע ע
אוהש לכב בייחש היליד אעראב ןישלוע שלותבד אהכ הפוגל הכירצ ירקימ הז ליבשב השוע וניא התעד אלא םהב שמתשהל
.שודחו שורד 'סבו םש ןייע אישוקב ראשנו ,הז ליבשב השע אלו עקרקה יופיל ןיוכתנ אלש ףא עקרקה תא הפיימש דצמ לבא
בש המל ףא העירקמ אב אוהש רכינ וניאש ןוקיתב יגס אלו 'ינתמב ךירצמש רופתל מ"ע ערוקמד םתנווכד אחינ יתרא
ןידב יאנתו טרפ קר אוה ןוקיתהו הכאלמה איה דבל השעמה םצע אלד ןניעמש ,אקוד העירקל ךרצוה התע פ"כעש
ףא היהיש ןוקית לכב יגס היה כ"אד השועש הכאלמהב ןקתי םגש ךירצש ,בויחה םצע השע פ"כעש ןויכ ,רכינ אלש
הכאלמה אוה דחי ןוקיתה םע השעמהד ,הכאלמה םצעל ךייש אוה ןוקיתה םגד יאדו אלא ,ןוקיתב היהו הכאלמה ןכלו
הכאלמ הבושח הניאד דבל העירקה השעמ קר ראשנו ףרטצהל ול ךייש וניא העירקהמ אוהש רכינ וניא ןוקיתהש ןויכ ,
הל רמוזב םגש הזמ וחיכוה כ"או םושמ םג בייחתהל ל"יהו רצוק השעמ אוה השועש השעמהש ףא םיצעל צ"או ןליאה חימצ
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 14
ףאו ,ןליאה תחימצד ןוקית וא םיצעל ךירצד ןוקית ש"מד ןליאה הזמ חמצנש ןוקית ןאכ שי ירה ןוקית היהיש ךירצש ףאו רצוק
יתרת בייחתהל ול היה חימצמ אוה םינפגב הרימזד וז השעמד בייח עטונ םושמ םגש םכילשמש ןוגכ ללכ םיצעל צ"אב ףא
ובייחל ןיאש אחינ הפוגל הכירצ יעבד ש"רל אמלשבו .דבל ןליאה תחימצד הז ןוקית םושמ ,םיצעל ןיואר םניאש וא דובאל
קר השעמה לע ובייחל ןיא ןכלו ,ול אחינ היה ימנ רומיזל ךירצ היה אלו םיבורמ םיפנע םש חמצנ היה אל םא אהד רצוק םושמ
חימצה דצמ ,עטונ םושמ אדח קר אוהש ותרימזב השע וז הנווכלש ה בייחמ אל ט"מ הפוגל צ"אב בייחמד הדוהי 'רל לבא
ךירצמש ערוקמש ןויכמ לבא ,לקלקמ אלו החימצ ןינעל הזב ןקתמ אוהו הריצקה השעמ השעש ןויכ רצוק םושמ םג יתרת
הכאלמהמ אוה ןוקיתהש ןניעמש רכינ וניאש ןוקיתב יגס אלו רופתל מ"ע הכאלמה אוה ןוקיתה םע דחי השעמהש הפוג
קרו .עטונ םושמ אדח אלא בייח וניא ןכלו עטונ תכאלמל אלא רצוק תכאלמל הז ךייש וניא החימצל אוה ןוקיתהש ןויכ ןכל
בייח עטונל ךיישש החימצה ןוקיתו רצוק תכאלמל ךיישש םיצעל ךירצש המ ןוקית 'ינוקית 'ב ןאכב שיש םיצעל ךירצב
יתרת ןכו , המ ןוקית בשחנ אלש ןנחוי 'רל תאטח בייח ןהימימלש ףא רתומש ןפוגל ןטחסש תוקלשו םישבכד אהמ וחיכוה
הז ךייש ןיאש הפוג הכאלמהמ אוה ןוקיתהש ןויכש םושמ ,הפוגל צ"אב בייחמש הדוהי 'רל ףא םימה םש ויהי אלש טחוסש
יד ךרד ןיאד השיד תכאלמל ךייש אלש םימ םש ויהי אלש הז ןוקיתב רקיע ןיידע רסחש ןוקית אלב השעמכ יוהו ךכב הש
,בייחש ותמ לעו ותמחב ערוקד 'סותה םג ירבס יאדוד א"קער תוישוק םיצרותמו 'סותב תמאו ןוכנ שוריפ והזו ,הכאלמה
כ םיצעל צ"א יאדושכ 'סותה תנווכו ש"רל ןיב הדוהי 'רל ןיב יתרת בייחו םיצעל ךירצ בשחנ םהב שמתשהל םיצעל ןייוארשכו ןוג
.םהירבדב יתראבדכ ןכילשמב וא םיצעל ןיואר ןיאב

אל ןוקיתה אוה המצע העירקהש ןויכד רבוסש יתראבש ערוק םושמ בייח ראוצה תיב חתופד רבוסד ם"במרהל ףאו
'סותכ ץרתל לוכי ימנ ,העירקהל ךירצ היהש ןמדזנ הרקמבש המ קר ףאו רכינ אהיש ןניעב הידידל םגש םושמ יתראבדכו
יתה יוה המצע העירקה איוה םותס היהש ירחא התעש ןויכ העירקהל ךיישש רבוס רכינ אלב ףא ךא הפוג הכאלמהמ ןוק
רקיע רסח ם"במרהל םג השעמהל ךייש וניא ןוקיתה םא לבא ,רופתל מ"עד ןוקיתב ומכ ,העירקד הכאלמה דחיב ווהו ןוקיתה
ש וניא החימצה ןוקיתש םיצעל צ"אשכ רמוזב ןכלו ,ןיידע הכאלמה ןיא הידידל ךא ,רצוק םושמ רוטפ עטונל אלא רצוקל ךיי
השק אל ןכלו ,הידידל םג ץרתל שי 'סותה ץורית פ"כע לבא ,ןפוגל ןטחסש תוקלשו םישבכמ אלא רופתל מ"עמ היאר איבהל
יצעל ךירצב אקודד קסופ מ"מו בייח הפוגל צ"אש הכאלמד רבוסו רופתל מ"ע ןניעב אלד רבוסש ףא 'סותה תישוק וילע בייח ם
ץרתל הכלה רואבב םש כ"שמו .ש"א יתראבש מ"פלו הזב דמעש מ"ש ס"ס הכלה רואבב /ח"וא/ ב"מב ןייעו ,רצוק םושמ
.יתראבדכ ןוכנהו דאמ קוחד א"קער תישוק וב שי םא ראוצה תיב תחיתפב ם"במרהו י"שר תקולחמב הארנש המ והז
ל קר ןוקית אוה יאדוש ןילכוא חקיל ערוקב לבא ערוק םושמ םעטמ ערוק םושמ רוטפד הדוי ם"במרה םג רחא רבד
אתפסותב שרופמכ תבש ךרוצל רתומ ןכלו ,הימיעדו י"שרא גולפי אל הזבד יתראבד .

/ז"יש ח"וא/ א"גמה ואיבהו ,שיטפב הכמ םושמ אלא ערוק םושמ ראוצה תיב תחיתפב ןיאש י"שרכ בתכש י"בב רבחמהו
וריינ קרפמהד קספ ופוסב מ"ש 'יסבו ו"קסב םדא תמשנב ןייעו ,ז"יש 'יסד אה הרואכל רתוס אוהו ערוק תדלות ז"ה םיקובד ת
ללכ ןוכנ אל הזו ,ז"יש 'יסד אהמ מ"ש 'יסב /ח"וא/ וב רזחד בתכ םש הכלה רואבב ב"מבו ,ע"צב ראשנו הז השקהש ט"כ ללכ
"ש 'יסב וב רזח י"בה רפס רביחשכ רבכ םאו י"בה רפס לכ רביחש רחא רביח ע"שה תא אהד רפס רביחשכ כ"חא בתכ ךיא מ
הכאלמה אוה ומצע הזד עמשמ ,אוה אנמ ןקתמש בתכ אלא ערוק םושמ ריכזה אל אהד י"שרכ םעפה דוע ז"יש 'יסב ע"שה
ורובחב וניצמ אל ללכב םגו ,ללכ ןכ רמול א"א ןכלו וב רזח םעפה דוע כ"חאו ,ב"מב 'יפדכו ורמגש אנמה הזב ןקיתש םושמ
ע תא רותסיו וב רוזחיש .אבוט השק כ"או ומצ םיקובד ויהש רכינ םיקובד תוריינ קרפמבד בשייל שי יתראבש מ"פלו
רופתל מ"ע ערוק ומכ יוהו םיקובד רבכ ויהש ירחא העירקמ אקוד ןוקיתה היהש רכינ כ"או םימעפה בורב עודיכ וקרפתנו
םגו העירקהמ אוהש רכינש תמחמ הכאלמ התיהש העיריב אנרד לפנש ירחא ןכשמב היהש בייחו הפוגל הכירצ בשחנ
ש"רל ףא קספש ףא ןכלו ,ש"רל ףאו ערוק תמחמ בייחש וקרפתנו םיקובד ויהש רכינש םיקובד תוריינ קרפמ אוה שממ ןכו ,
השעמל ךייש ןיאו העירקהמ אב ונוקיתש רכינ ןיא םתהד תמחמ אוהש ערוק םושמ וב ןיאש י"שרכ ראוצה תיב תחיתפב ע"שה
ספ ריפש יתראבדכ העירקה םושמ ערוק םושמ וב שי א"בטירהו י"שרל םג הזבד ערוק םושמ בייחש םיקובד תוריינ קרפמב ק
םגש םושמ אוהש ע"שה בייחמש םיקובד תורועב םג אוה ןכו ,יתראבדכ העירקה השעמל ונוקת ךיישו וקרפתנש רכינש
הפוגל צ"אש הכאלמב רטופש ש"רכ םיקסופהל ףאו ,וקרפתנו םיקובד ויהש רכינ תורועב ומכ שממ אוהד ןויכ אכה יבייחמ
.ב"מהו םדא תמשנה תישוק ץרותמו אנרד לפנב ערוקה

אקוד אוה ערוק תכאלמד י"שרל ראוצה תיב תחיתפב ערוק םושמ ןיאש הזב רחא םעט בתכש הכלה רואבב ןייעו
ה י"ע אנמ היל יושמד ראוצה תיב חתופב אלו ןוקית הזיא ליבשב ןיוכמש אלא הלועפה תעב לקלקמשכ ,המצע העירק
'מגמ רוקמ אלבו םעט אלב אוהו ללכ ןוכנ וניאו מ"ע לוקלק היהש העיריב אנרד תליפנב ערוק תכאלמ היה ןכשמבש ףאו ,
ע"שה רבוס ןכו א"בטירה בתכדכ אוה י"שר םעט אלא ,ש"כמ דוע ןוקיתה השוע המצע העירקהשכ בייחל ףלימל יאדו שי ןקתל
עו ותמחב ערוקמ םולכ השק אלו א"גמהו ,םנחב םינושארה וניתובר ירבד תוחדל ןיאו יתראבדכ ותמ ל הלודג היאר כ"או
ם"במרה םג גולפי אלו אתפסותב שרופמכ רתומ ןילכוא חקיל עורקלש .

ח ףנע אתיירואד רוסיא אכיל םותח תרגא עורקלש אצמנ יתראבש מ"פלו תמשנב אבוהש תונורכזה רפסו ח"רפהכ אלד ,
"וא/ ב"מבו ט"כ ללכב םש םדא ,ריינה ה"דב םש ןייע הכלה רואבב ג"י 'יעס מ"ש 'יס /ח חקילש ףאש רוסא ןנברדמ קרו
אל תבש ךרוצ ךייש אלש םותח תרגאב לבא וריתה תבש ךרוצלש תמחמ אוה אתפסותב אתיאדכו רתומש יתראב ןילכוא
ןנברדמ רוסאו וריתה םש הכלה רואבב אבוהש צ"כחה רבוס ןכו ,רחא םעטמ ךא ןנברדמ קר אוהש קיסמ םדא תמשנה םגו ,
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 15
רוסיא הזב ןיאש אתפסותד אהמ ןכ חרכומ יתראבש מ"פלו םש ןייע הזב קפקפו והיילע השקה הכלה רואבבו םעט בתכ אלו
קר אוה רוסיאהש רורב ןכלו ןילכוא חקיל ריתהל ךייש היה אל כ"לאד אתיירואד .ןנברדמ

אינת ןיי לש תיבח פ"עש רועה תא ערוקש אתפסותב ריתמ ןכלש תורועב ערוק ךייש אלש רמול םדא תמשנב הצרש המו
ללכ ןוכנ אל ,םש ה"ד םש הכלה רואיבב הז החד ןכו ,תורועב העירק שיש שרופמש ימלשורימ הז החד ומצעב םדא תמשנהו
,קולח הזב ןיאש רורבו ןירבוש ןיא יתהשכ ןכלו ריינו דגבו קשב םג ריתהל שי רועב ר .

ןכשמב ויהו ומקוה רבכש ןמצע םישרקה ןתואמ אקוד ונחיש רחאה םוקמב תונבל וכרצוהש ןכשמב היהש רתוס הנהו
רתוס לככ אלש הריתסהב ונוקית היה יתראבש מ"פל כ"או ,הריתס היהש רכינ יאדו כ"או הריתס אלב הז א"אש
םשמ ןניפלי ךיא השקיו ,םלועבש ללכ רייוצי אל כ"אש םושמ רמול ךירצו .הריתסמ אוהש רכינ ונוקית ןיאש רתוס תכאלמ
המוד וניאש ףא ףלימל ןיחרכומ ןכשמב התיהד רתוס תכאלמ םג ףלימל שי חרכהבש רחאמ כ"עב ןכלו רתוס תכאלמ
ש ונוקית רכינ אלש רתוס לככ אוה זאש 'ה יויצ ועדי אלש ןתואל המוד פ"כעש ןויכ ןכשמל הזב היהיש ךא הריתסמ אב
ןקתמ פ"כע .

היהש ןכשמבו ,אקוד ומוקמב תונבל מ"ע רתוס היהיש יעבד יסוי 'ר רבסקד א"ל ףדב /תבש/ אלוע רמאש המ אחינ הזבו
ימד ומוקמב תונבל מ"עכ אוה 'ה פ"ע ןל היה אל םצעבש רחאמד םושמ אוה לבא .הזב ץוריתהו קולחה ןבומ וניא הרואכלש ,
תכאלמ ללכ ףלימל םישרקה ןתואל אקוד ןיחרכומש ןויכ רכינ ןוקיתה היה םתהש תמחמ ןכשממ התע תויהל ךיישש רתוס
פ"כעש המ ןניפליד רבוס ןכל ,כ"כ המוד ןיאש ףא ןניפלי רתוס תכאלמ םג ףלימל ןיחרכומש תמחמ קר ,הריתס אלב א"אש
ןפואב תונבל םוקמהל ךירצש תמחמ ומוקמב תונבל מ"ע אוהד ןכשמל המוד רתוי רבד אוה םוקמהש ןויכ תצק רכינ הזש רחא
הנבנ הריתס י"עש םהל רכינ רחא ןינב םש ואריש התעו ןינב םש היהש אוהה םוקמ תוביבסב ויהש םדא לכל עודי היהו עובק
אוה ירה םוקמה תעידי דצמש ומוקמב אלש תונבל לבא ,ןושארה ןינבד הריתסהב קר היה ונוקיתש התע אצמנה ןינב ןאכ
שנש לקלקמ ןיאו ורתסש ןינב הזיאמ םחקלש ללכ רכינ אל רחא םוקמב םהמ הנבנש םינבאהו םיצעה לעו ןינב אלב םוקמה רא
.ןכשממ הז ןניפלי אל םדא םושל הריתסהל םיכייש אכהו ,לארשי לכ ועדי םתהש ןכשמבכ וניא ומוקמב תונבל םגש ףאו
מ ןניפלי ףלימל ןיחרכומש ןויכ מ"מ ,םוקמה יעדוי םהש םידחא קר ןכשמל ימד רתוי פ"הכלש ה ןכשממ השקהש הברו .
ונחי 'ה פ"עש ןויכ אלוע ץריתו ,ומוקמב אלש תונבל מ"ע היה ןכשמב םגד השקה ןכלו רחא םעטמ אוהש בשחו ותנווכ ןיבה אל
אמ אקוד תונבל ידכ ירתס 'ה פ"עש ןויכו הריתס היהש רכינ היהיש ידכ אוה םעטהד םושמ ,ימד ומוקמב תונבל מ"ע רתוסכ ןתו
רתוס לכבמ רתוי אוהש לארשי לכ ויה םהש 'ה יויצ םיעדויה לכל הריתס היהש רכינד ומוקמבכ רחא םוקמב ףא יוה םישרקה
ימד אל ז"גש ןויכש םעטמ אוה ,ז"ע קלוחה ק"תלו .ומוקמב תונבל מ"ע היהיש יסוי 'ר ךירצמ הז תמחמו ,ומוקמב תונבל ףא
ש רכיה ןניקלסד רתוס לכ םג ןניפלי ירמגל יגסש ןניפליו ןכשמל רתוס לכ המוד זאש רבדה םצעב רכינ אלש תינוציח העידימ
.הנבומ הניא הרואכלש ד"על וז איגוסב ןוכנ רואב אוהו ,פ"כע ןקתמ קר היהיש רתוסב

ט ףנע . לש תולתוח ןידב הנהד ,רחא םעטמ רתיה םהמ הברהב שי ןילכוא ינימ לש סנעקו ןטארפש לש תוביתב הנהו
שו תורגורג ךתוחו עיקפמו ריתמש ו"מק ףדב /תבש/ אינתש םירמת ל , שדח םעט 'ח 'יעס ד"יש 'יס /ח"וא/ ע"שב אתיא
'יפ ,תולתוח לש ןפוג ךותחל ףא רתומ ןכלו םהבש לכואה לוטיל ידכ םידקש וא םיזוגא רבושש ומכ אוה הז לכש םעטמ
ירפה תפילק ומכ ובשחנו תורגורגו םירמתהל ולטבנ תולתוחהש זב םעטהו , ךכ י"עד ןויכד ג"י ק"ס א"אב ג"מפה בתכ ה
לוכאל ןיואר ויהיש םרמוגל אלא םילכ ראשכ לובק תיבל אל תולתוחה ושענש אצמנו י"שרב אתיאדכ םיער םירמתה םילשבתמ
םילכהל ןיכירצ ןיאו םילכב לשבתהל צ"א םהד תורגורג לע ד"י ק"סב ול השקוה הז םעט תמחמו ירפה רמושכ םיבשחנ ןכל
תיבל אלא .יקתסומל ומדו תונטק תוכיתחמ ןיושעש רחא םעטמ אוה תורגורגבש קחד ןכלו ןירתומ תורגורג לש םג ט"מו לובק
כ"א םגו ,םיזוגא רבושש ומכ אוהש םעטה קיסמ והייורתאו אתחמ אדחב תורגורגו םירמת טקנ ע"שב אהד דאמ הומת אוהו
מ היהי םש םילשבתמש םיער םירמתבש םלש ילכב אנידל קולח שי םילכש ג"מפב ןכ שרופמכו רוסא היהי תורגורגבו רתו
ךירצו ס"ט אוה ג"מפבש לבא תביתו] םש ןייע םירמת םש לשבתהל ןיושע ןיא םא רוסא תונטק תוכיתחמ ןיושע ןיאש םירומג
.ע"שה ןבריע ךיא כ"או [םא תויהל

ירחאש ולא תורגורגו םירמתל קר ןיושעש םילכ םה תולתוחש ד"על ןוכנה ןכלו ןיאו הפשאל םילכה ןיקרוז םתוא ןילכואש
ןיושעד ןויכ םילכ םשב םניא ןכלו ,םירחא םירבדל םהב שמתשהל וא םירחא תורגורגו םירמת םהב חינהל םתוא ןירמשמ
ומכ קר יוהד םיזוגא תפילק ומכ ובשחנו םהבש תורגורגו םירמתהל ולטבנ אלא ולא תורגורגו םירמתל קר ושמתשיש
ויכ םהל הפילק ושעש ןיאו ,םדא ידיב השענש וא םימש ידיבש הפילק ל"מו םהב ושמתשי אל רתויו םהל קר ןיכיישד ן
ילכ םשב וניאו הפילקכ קר אוה ולא תוריפל קר ילכה השענ פ"כעד ןויכ הז ןישוע םעט הזיאמ ונל עגונ םירמתבד ארביא .
הזב י"שר תנווכ ןיאו ,הפילקכ אוה הז ליבשב אל לבא םש לשבתהל הז ןישוע אקודש רתיהה והזש םש םילשבתמש בתכש
לע םעטל אוהש י"שר ןושל עמשמ אל םגו ,םולכ י"שר ז"ע בתכ אלש תורגורג השקי כ"א אהד הפילקכ בשחנ הז תמחמ
טקנש אמלעב שוריפ אוה אלא ,הז םעטל ךירצ היה אל יאדובו לבקל היושעה םלש ילכב ףא רתומ י"שרל אה םגו ,רתיהה
לתוח ןישוע המ לע תמאה ,םעטל וניא לבא םירמתב תו םילכ לכו תיבח תריבש רתיה םעטכ אוה י"שרל רתיהה םעטד
הפילקכ אוהש םעטמ תולתוחב רתיהה יוה םילכ לכב רסואש ע"שהלו ,הידידל רתומש אוה וב ןילשבתמש תמחמ אל לבא
ילכ םשב הז היה םירחא םירבדל וא םירחא םירמת וב לשבל כ"חא וב ןישמתשמ ויה םאד הפילקכ אלא ,םש םילשבתמש ףא
תורגורג לש תולתוח ףא ןכלו ,הפילקכ אוה ןכלש ולא םירמתל קר השענ כ"או דובאל ותוא ןיקרוזש םלועה ךרדד תמחמ אוהש
קר השענש אצמנו תורגורגה ןילכואש רחא דובאל ותוא ןיקרוזש םלועה ךרדד ןויכ הפילקכ אוה ימנ םש ןילשבתמ ןיאש
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 16
ט שוריפ והזו .ולא תורגורגל םושמ הידידל רוסאש םלש ילכ אוהש ףא תולתוחה עורקל רתומש המ לע םעט ןתנש ע"שה םע
.םימש ידיבד הפילק ומכ ולא תוריפל קר ושענש תמחמ םיזוגא תפילקכ ווה תולתוחבש ירבדב ד"על ןוכנו תמא שוריפ והזו
ע"שה .

תוביתו סנעק הברהב שיש ומכ ג"הכ השענש ילכ לכל םג הזמ ףלימל שי כ"או ליבשב קר םילכה ןישענש ןטארפש
םעפה דוע םהב שמתשהל ללכ ןיואר ןיאו ןילקלקתמשכ ש"כו הפשאל סנעקה תא ןיקרוז ןתוא ןילכואש רחאו ולא ןילכוא
ןיקרוז הנידמה ינבש עודישכ קר אוה הז רתיה םעט לבא .םהבש ןילכואהל הפילקכ םה סנעקהש םושמ ריתהל שיש
לבא ,הפשאל ןילכואש רחא םתוא רעקוצבו .הז רתיה אכיל םירחא םירבד הזיאל םהב םישמתשמש א"נב שי םא
ריינו ריינה קש תא ןיכילשמש עודיש הפילקכ יוה ולא רעקוצל קר ןהשכ ,ריינ לש קשבו ריינב ןיכורכ תוליבח ןירכמנש
תולתוח רתיהב 'יפש ע"שה םעטמ ע"וכל רתומו הפילקכ םבישחהל שי ,הפשאל וב ךרכנה .

א"גמה הנהו לבא ,םכותב םירמתה ולשבתיש אלא םיושע םניאד םירומג םילכ ואלד ינה אקוד עמשמש בתכ ג"י ק"סב
דאמ הומת אוהו ,רוסאד אטישפ רומג ילכ השק ירפל רמושכ יוה וכותב לשבתהל ןיושעש תמחמש ג"מפהכ ותנווכ םאד
רמת לשבתהל השענש ףא עמשמד רוסא רומג ילכש כ"שמ לע ד"י ק"סב ג"מפה ק"השמ קר אוה רתיההו ילכ םשב אוה םי
ותנווכ םאו ,םירבדה ינש ביכרמש ע"צב ג"מפה ראשנו יקתסוממ השענד תיבח ומכ רתומ ילכל השענב םג כ"א רומג וניאשב
ןיחונש םישולח םירבדמו םיבקנ םיאלמש םירומג םילכ םניא תולתוחד תמחמ אוה רתיההד ט"י 'יעס ןחלשה ךורעב שרפמדכ
רתומו רתסילו קתניל ,הריתסו ןינב תובישח םהב ןיאש יקתסוממ ילכ ומכ םירמתה ולשבתיש אלא ןיושע םניאד בתכש הזו
ךרצוה המל כ"אד אבוט השק ,םירומג םילכל צ"א ז"עש םושמ םירומג םילכ םניאש החכוהל אלא רתיהה םעטל אל אוה
רומג ילכ וניאש תמחמ קר אוה רתיההד ןויכ םיזוגא רבושכ אוהד םעטל ע"שה עסבכ לעב לע אלפו ./ד"יש 'יס ח"וא/ 'א 'י
שיש םיקשו םילסב ו"ט 'יעסב תומוקמ 'גב םידקשו םיזוגא רבושכ אוהש םעט ריכזה ומצעב םגו הזב שיגרה אלש ןחלשה ךורע
דופשה ירשקב 'כ 'יעסבו ,םירמת לש תולתוחב ט"י 'יעסבו ,םילכבש תומתוח םהש םילבחב םהיתויפ םירושקו תוריפ םהב
לטב םירשוקש אוה תמאהו .ותנווכב ג"עצו הז בתכ ךרוצ הזיאלו רתיה םוש הז ןיא הידידל אהו ,םש ןייע םיולצ ףועב וא ה
לשו םירמת לש תולתוחב קר הז ךיישו ע"שהל רוסאש םלש ילכב ףא תולתוחב ריתהל םעט אוהו יתראבדכ ע"שה תנווכב
ריפ םהב שיש םיקשו םילסבו ,ולא תוריפל קר ןיושעש ג"הכו תורגורג ירשקב הז םעט ךייש ןיא ןכו ,הז םעט ללכ ךייש ןיא תו
ריכזהש המב קרו .'כ 'יעסבו ו"ט 'יעסב והב םג הז םעט ריכזהש ןחלשה ךורעכ אלד דופשהל הלטה רשוקש המ אוהש דופשה
םשד רתיההו הז ךייש ןיא דופשה ירשק לע לבא הז םעט םג ךייש ןתוא אלממשכ ןיקדהו ףועה רשוקש המ ןחלשה ךורעב אוה
לבחה ךותחל םג אוה הז םעטו ד"י ק"סב /ד"יש ח"וא/ א"גמה בתכדכ ילכ תריתס אלבו ןוקית אלב שולת תקיספ אוהש םעטמ
,ה"ל ףד ןיבוריע י"שרב שרופמכ קשהו לסה רשוקש ,דופשה ירשקו םיקשו םילסב ללכ ךייש אל םיזוגא רבושכ םעט לבא
שש יתבתכש ןתוא אלממשכ ןיקדהו ףועה רשוקש המבו] ןיאש ןויכ ריתהל שי םא ינקפוסמ םיזוגא תריבשכד םעטה ךיי
ריתהל שי הזב ךרוצ שי םא ךא ,טוחה אלו והייפוג ןיקדהו ףועה ךותחל ןילוכי אהד תבש ךרוצ ללכ הזב .[

ףלימל ןיא םדא י"ע השענש הפילקש רבוסש םיזוגא תריבשכ אוהד ע"שה םעט לע גילפד שרפל רשפא א"גמה תנווכבו
בד הפילקמ םימש ידי ילכ לבא םירומג םילכ םניאד תמחמ אקוד אוה תולתוח רתיהד 'מגמ עמשמד בתכ אלא םיזוגאד
'מגה לע אלא ע"שה לע א"גמה בתכש עמשמה יאק אלו .'א 'יעסד אהכ רוסא רומג איבהד אהמ אוה ותועמשמ תנווכו ,
עמשמ תיבחה תא םדא רבושד /ומק תבש/ 'ינתמ לעד איגוסב תולתוחד ןיד 'מגה קר אוהש אוה תיבח תריבש רתיה םעטמד
תחרכומ הניא וז תועמשמש תמחמו ,םלשב ףא ךיישש שדח םעטמ אלו ע"שהו 'סותה תטישל ישא בר תתמיקואכ יקתסומב
תולתוח ןיד ימנ טקנ ,ןילכוא חקיל הריבש רתיה ינידב ירייאד םושמ וז איגוסב הל טקנ שדח םעטמ אוהש ףאש רשפאד
רתיה דוע שיש ונעימשהל ןכש א"גמה איבה ןכל ע"שה רבוסדכ םיזוגא תפילק תריבשכ אוהש םעטמ םלש ילכב ףא ךיישש
לש איליטפו םירמת לש לתוח איעשוה 'ר ינת ב"ה לודג ללכ 'פ ימלשוריב אתיאד ,וז תועמשמ שרופמ םתהד ימלשורימ עמשמ
לוכאל תיבחה תא רבושכ השענ ינשמו הריתס וז ןיאו ךירפו ,ריתמו ערוק םירמת םעטמש שרופמ כ"או ,רתומד תורגורג הנממ
ןיאו ה"ד ןברק ירישב בתכ ןכו ,ע"שהו 'סותה תטישל רומג ילכב אלו יקתסומב קר אוהש תולתוחב רתומ תיבחה תריבש רתיה
ילבבד 'מגה לע יאקש בתכש ןושארה עמשמב א"גמה תנווכ םג והזש שרפל שי כ"או ,ימלשורימ א"גמה תייאר תנווכ הזש
סב הז טקנד תריבשכ אוהד תולתוח לע ע"שבש שדחה םעט תוחדלו תושקהל ותנווכו ,שרופמכ אוה ימלשורימו תיבחד איגו
.תיבחכ וניא כ"אד םלשב םג הז תמחמ רתומו םיזוגא

ומכ תיבחמ איבמש אוה תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא רבושכ השענ ימלשוריב ץרתמש המש שרפל ךירצ ע"שהלו
סוממ תיבח רובשל רתומד הריתס בשחנ אל רומג ילכ וניאש ןויכ ילכ םשב וניאש םעטמ ילככ השענש ףא יקת , כ"כ
הריתס ובישחהל ןיא הפילקכ בשחנ אוהש םעטמ ילככ השענש ףא ילכ םשב וניא כ"גש םלשב ףא תולתוחב רתומ ,
רתומד תיבחד 'ינתממ איבה ןכלו ילכ םשב וניאש ףא הריתס וב שי ילככ השענש ןויכש םירמוא ונייה תיבחד 'ינתמ אלבד
םושמ ע"שה םעטל םלשב ףא תולתוחב ריתהל רשפא היה יקתסומד ףא תיבחב רוסא היה םא םגש ףאו .ילכ םשב וניאשכ
ואה ךתוחכ יוהו וילע לכואה םש הוה הפילקכ אוהד ןויכד ז"עש ןויכ מ"מ ,וילע ןיא לכוא םש םג לבא ,ילכ םשב וניאמ אפידעו לכ
דבלש רתומו תולתוחב הריתס ךייש ןיאש ש"כ ילכ םשב וניאש תמחמ רתומ תיבחבש ןויכד תיבחד 'ינתממ איבה 'ינתמ אכיל
,לכוא םשב דוע תולתוח ווה יקתסומ לש תיבחב ומכ םלשב ףא ילכ םשב וניאש וריב ןוכנ שוריפ והזו ע"שהד אבילא ימלש
א"גמה תישוק השק אלו .

גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 17
םתושעל םלועה ךרדש םילכב אקודד שרפל ותנווכו ע"שה לע בתכש עמשמה יאקו ןכ רבוס א"גמה םגש רבתסמ רתויו
יוארה ילכ לבא רחא רבדל םהב שמתשהל אלו הפשאל קרזהלו ערקהל םידמועש ג"הכו םכותב ולשבתיש םירמתל קר
ירחא םירבדל םג וב שמתשהל דחוימש ןפואב היהי ילכהד ןניעבד רוסא םירמתה םהב לשבתהל קר ואשע אוהש ףא ם
םירבדב םירמתה םשמ חקיש רחא וב שמתשהל םג יוארש רתוי בושח ילכ אוה םא ןכלו ,דוע וב שמתשהל אלו הזל קר
אל ןושלו ,רתוי וב שמתשהל אלש בשוח םגו םירמתל התע ודחייש המב ילכ םש ונממ לטבתנ אל םירחא םירומג םילכ ו
ראשל םירמתה וחקיש רחא םג ןייוארש וא םירמתל קר םיושעל אלא רובשו םלשל ותנווכ ןיא א"גמה בתכש רומג ילכו
םירבד םג ןכלש רתומ ילכ םשב וניא םאש םשמ חיכומד ימלשוריה תנווכ ע"שהל יתשריפד אבילא אוה ימלשוריהמ ותחכוהו .
תומ ילכ םשב וניאש ןויכ םלש ףא תולתוחב ליבשב ילכ םש וילע השענ אלש רחא שימשתל יואר וניאב קר אוה כ"א ,ר
ילכ םש לטבתי אל םירחא םירבדל םג ןיוארש םילכב לבא ילכ םשב אלו לכוא םשב והשוע הז הברדאש וכותבש םירמתה
ונממ םירמתה וחקיש רחא םירחא ןישימשתל םג ןיוארד ןויכ םירמתל הלחתמ ושענב ףאו םירמתל ודוחיב ונממ אליממ השענ
רחא םתוא ןיקרוז הנידמה ינבשכ קר אוהש הז רתיה םעטל ליעל יתבתכדכו רוסאו ןישימשתה ראש ליבשב ,ילכ םשב םג
שרפמש אלא ע"שה לע גילפ אלו א"גמה תנווכב שרפל שי הזו .הז רתיה אכיל םהב ןישמתשמש שי םא לבא הפשאל ןילכואש
אה בתכש םירמת תלישבו .יתראבדכ אוהש וירבד השענש ותנווכ אלא ,תורגורג םג ע"שבו 'מגב אתיא אהד אקוד ואל יאדו
.הז טקנ ולשבתיש ליבשב הז השענ םירמתבש תמחמ ךא יתראבדכ ולא תוריפ ךרוצל קר

י ףנע קשב ןיכורכ תוליבח ןירכמנש ןילכוא ינימ ראש ג"הכו רעקוצ ןכו סנטארפשה תוביתו סנעקה ולאש אנידל אצמנ
ר ושענש ריינ לש הפשאל הנידמה ינב םתוא ןיקרוז ןילכואה םשמ ןיחקולש רחאש עודי םגו םש םיחנומה ולא ליבשב ק
ןירבשנ ןבורש ולאב ןכש לכו ,תולתוחב בתכש םיזוגא רבושל ימדש ע"שה םעטמ םערוקלו םרבושל ע"וכל ריתהל שי
תריבשכ יוהד ע"שה םעטמ רתומש רבד םושל ללכ ןיואר ןיאש דע החיתפב ןילקלקתמו יזוגא .ם

רחא םהב ןישמתשמש הנידמה ינבמ שיש סנעקה ולא ןכו רחא שימשתל ןיוארש דגב לש קשבש ןילכוא ינימו רעקוצבו
אכיל ולא ןילכואל אקוד ושענ אל םא ריינמ םיקשב ףא ןכו .הז רתיה םעט אכיל םירחא םירבדל ובש ןילכואה ןיחקולש
לש םיקשב לבא .םיזוגא תריבשכ אוהד הז רתיה םעט אתפסותהד אהמ ע"שהל ףא עורקל ריתהל שי ריינ לשו דגב
ןילכואה תחיקלד הזכ ןוקיתב יגס אלד רתוסמ ינאש ערוקו ערוק קר ריינו דגב לשב ךייש אל הריתסש יתראבש םעטמו
ןיבוריעבש םילכבש תומתוח ןיד אוהש ע"וכל לבחה ךותחל יאדו רתומ לבחב רושק קר רופת וניא קשה םאו .

נעקה רובשלו סרח ילכו ץע ילכ ןכו םירחא םירבדל ןילכואה ןיחקולש רחא םהב ןישמתשמש שיש ולאב תוכתממ םהש ס
א"בטירו א"בשרו ן"רו ם"במרהו ף"ירהו י"שרש אתווברד אתגולפב םה ,קיטסאלפ /קיטסלפ/ יניממו תיכוכז ילכו
וסא תבש 'סותלו ,םלשב ףא ןיריתמ א"רגהו ןיבוריע 'סותד ןושאר ץוריתו מ"ארהו אמש וילע סחש םלש ילכב ןנברדמ ר
רתומ רזגימל אכילו סח אלש יקתסומב קרו ילכ תושעל ןיוכתי ןיא יאדוש ולאכ סנעקו ריינ לש קשב ריתהל שי והדידלו
רזגימל אכילש רתויב םינטק ןוגכ והיילע םיסח . םלש ילכב רוסא ע"שהו רוטהו ש"ארהלו 'ב ץוריתב ןיבוריע 'סותלו
ילכב הריתס שיש םעטמ ולאב ילוא ךא .רוסאל ועירכה א"מרהו רבחמה ע"שה ילעב וניתוברש ןויכ רוסאל שי ןכלו ם
תוחמל ןיאש 'ח 'יעס ד"יש 'יס ןחלשה ךורעב בתכ ןכו תוחמל ןיא םכחמ הארוה פ"ע הזב רתיה ןיגהונה .

א"מרהכ לודג ילכב רוסא יקתסומב ףאו ע"וכל רוסא ,האס םיעברא קיזחמש לודג ילכבו ןוראבו . אוהשכ ףא רוסא ןינבבש
.ע"וכל והב רוסא לבחה ךותחל ףאו ןטק

ו הרות ינב ןניאש םוקמבש ט"לק ףד תבשב ןייע ר"הועב ןיטעומ הרות ינבש ןויכ ריתהל ןיא השעמל לבא אנידמ הז לכ
תומוקמו וננמזבכ ץורפ םוקמבו רודב ש"כו הזב ש"כש ינא האורו ,לקהל ואובי אלש ידכ ריתהל ןיאש םירבד שי וני
עורקלו ךותחל אל ףאו ןטארפשה תוביתו סנעקה רובשל אלו ריינ לש אלו דגב לש קש אל עורקל ןיאו רימחהל ךירצש
דובכל אוהש קר כ"כ תבש ךרוצ םהב ןיאש םירבדב ש"כו תבש ךרוצ רתוי םהש םירבדב ףא קשה וב רושקש לבחה
ה תבש דובכ והז תבש לולח ששחמ הארי תמחמ קר ףא העינמהש גנועו לודג רתוי .

ם"וכע אכיל םאו ם"וכע י"ע רובשיו ערקי תשוב ול היהיו םיחרוא ןימזהש וא ןיאושינ תדועסב ןוגכ לודג ךרוצ שי םא ךא
אנידמ ןירתומש יתבתכש םירבדב קר לבא תשוב ול היהיש הזכ לודג ךרוצב ול ריתהל שי אענצבו ח"ת אוה םא , לבא
לודג ךרוצב ףא ריתהל ןיא םלש ילכ רובשל ךרוצ םוקמב והב ףא ריתהל שי ם"וכע י"ע אלא אענצב ח"תל אל ףא הזכ
לודג .

רתומ ןידה םצעמש בוט םוי ברעמ חותפל ול רשפא היה אלשכ בוט םוי ןינעלו ג"י ק"ס ט"קת 'יס /ח"וא/ א"גמב אתיאדכ
הריבשמ רומח אוהש ףא שדח בקנ תושעל ףא , יאד ןידה היהש קר ד"יש 'יס א"קער ישודחב ןייע םיברל ןכ ןירומ ן
ט"ויעמ ותושעל א"אש ןירישכמ לכב ןכ אוהש 'א 'יעסב א"מרהל ח"כ ק"ס ב"מב אתיאדכ םגש םלש ילכ ףא רובשל ןכל
הז ריתהל ןיאש יתבתכש ףא ע"וכל ןירתומ אנידמש ולאב ש"כו תורוהל םג בוט םויב שי ןיריתמ םינושאר הברה תבשב
רוהל םג בוט םויב ריתהל יאדו שיש וננמזב בוט םויב ףא רוסאל שי האס 'מ קיזחמש לודג ילכב לבא ,םיברל תו .

אוה ימנ שדח בקנד אהכ רוסא היה םא ףאד ד"על הארנ ט"וירעב םתוא וחתפישכ ולקלקתיש סנעקבש ןילכוא ולאבו
קר ט"ויעמ תושעל ןילוכי םצעבש םירבדב קר אוה םיברל ןכ ןירומ ןיאש א"מרה בתכש אהש תוטישפב רבתסמד רתומ
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 18
ט"ויעמ רבשנב כ"ג ןקתל ואובי אלש םיברל הז ןירומ ןיאש רמא ז"ע בוט םויב תושעל וכרצוה בוט םויב רבשנש םושמ
בוט םויב רבשנש דופשב םעטה שרפמכ וז הריזג ךייש ןיאש בוט םוי ברעב םתוא ושעישכ לקלקתהל ןעבטש םירבדב לבא
קנ ףא תושעל רתומש ןויכ ןכלו םיברל םג רתומש תורוהל שי רובשל רתומש ש"כו ט"וירעמ תושעל א"אשכ שדח ב
ןילקלקתמ ןיאש םירבדב אלא םיברל תורוהלמ רימחהל ךייש ןיא אנידמ היה אלש םושמ היה ט"ויעמ תושעל רשפא יאהו
ט"ויעב ול רתומש םיברל םג תורוהל יאדו שי ט"ויעמ תושעל ןילוכי ןיא םצעבש ןילקלקתמשכ לבא .

בישחהל לודג םעט שי םצעבו רבוסש ע"שהל ןירישכמב הכאלמ קר אוהש אלו שממ ןילכואהב הכאלמכ סנעקה תחיתפ
ףא רתומ 'א 'יעס ה"צת 'יסב /ח"וא/ רבחמהל אה ןילכואבו םיזוגא תפילקכ ובשחנד תולתוחב ד"יש 'יסב /ח"וא/
השעמל מ"מ לבא ,יוניש אוה יאדו הריבשהו יוניש י"ע ריתמ אה א"מרהל ףאו ט"ויעמ תושעל רשפאשכ ריתהל ןיא
ליעלדכ ט"ויעמ ןתושעל רשפא יאב אלא ט"ויעמ ןתושעל רשפאב .ןייטשנייפ השמ ,ובהוא וסיג .

אצ ןמיס א קלח המלש תחנמ ת"וש
קובקב ג"עש הגרבה קקפ תחיתפ .בי - +.א"טילש ןוסנרהא השמ עשוהי ברה ןואגהל הבושת ךותמ+ תבשב

נושארה םעפב רשא חפ לש קקפ ןינעב ותלאש ד"ע ראוצ לע תעבטכ ראשנו ןותחתה קלח ונממ דרפנ ותוא םיחתופש ה
תבשב הנושארל וב חותפל אוה רומג רוסיאש רבדה טושפ ,קובקבה תא םיאיצומו תיחולצה תא םירבוש ויה םא ףאש ןויכ ,
,הזכ רחא קובקב וב תוסכל ללכ יואר וניא ןותחתה קלחל רבוחמ קקפהש ןמז לכ מ"מ ,קקפהמ תיכוכזה ירבש צמנו אלד א
ילכ ןוקית יאדו ל"וה ןכש ןויכו קקפהמ תעבטה תא ךתחש הז י"ע אלא קקפ השענ ץוצחל ידכ םסיק םוטקל רוסאש ומכו ,
קקפ תושעל רוסאש ש"כ ב"כש 'יס ח"וא ס"שבו ארמגב ראובמכ ילכ ןוקית םושמ ונקרזי כ"חאו ויניש תא דבלב תחא םעפ וב
השענ ז"יעו תצקמ ונממ ךתוחש הז י"ע קובקבל .קקפכ וב שמתשהל יואר

האמוטו םידי תליטנ ןינעל ילכ בישח אל קקפד וירבד םינכ ,[ב"מ םילכד ג"פבו ב"מ םידיד א"פב ןנתדכ] עגונ הז ןיא לבא
תבשל ,ילכ השועכ בישח וניא ץע ילכ יטושפ תבשב השועה וטאד , ילכ ןוקית םושמ םהב ןיאש ןנירמאד אוה ןילכואב קרו ,
כסי ר"תכ םגש ינבשוחו ומטוק םאש םסיקא יוהד ידימ תאטח בייחד קקפל ונקתמו ילכב ומטוקו רפוג ץע חקולהש ירבדל םי
,תאטח בייחד תלד וב חותפל וא ויניש וב תוצחל ילכב תבש ןינעל אנמ ואל האמוט ןינעלדמ א"ע ג"כק תבש ארמגב ש"מו
ןייעמל ןבומכ ןאכל ללכ ךייש הז ןיא אנמ ואל ימנ .

שה גוסמ קקפל עגונב ינ ] תצק בחרתמ אוה ותחיתפ םע רשא הסכמ ונייהד ,[ שי קובקבה לע אוהש העשב םגד ינבשוח
ינשה גוסהמ קר יתרבד יכנאו ,קקפ םש וילע .

ידי לע ןותחתה וקלחב קקפה לע םיצחול קובקבה תא םהב םיסכמש רחאל כ"חא קרו הלחת םירצוימ םיקקפהש יתעדי
קובקבה ראוצל קזח ץחל , דימד ד"נעלנ ךא זאמש ןויכ קקפ םש ונממ לטבתנ תמדוקה ותדממ ןטקתנו חכב ץחלנשכ
חותפל םגו תוסכל םג יוארש קקפכ שמשמ וניאו ילכה לא לטבו "םתוס" קר אוה , לע ינא המת דאמש הנמאנ ול דיגאו
תא וב ןימתוסש ףופכ סטמ השענה הנטקה הפוגמה ריסהלו" בתכש א"י תוא ףוס א"נ 'יס םייח חרואב שיא ןוזחה
ה ויפ ביבסש קובקבה רז לע התוא ןיקחודש םיקובקב - ילכ תריתס םושמ ןאכ ןיא התוא תוועמה חתפמב הריסמש ףאו
הפוגמ תריבשב רוסיא וניצמ אלד - "הריבשל תדמועש ילכ תרותמ הלטב רבכ קובקבה לע השבלד ןויכד דועו , ד"נעלו
קעמש הז ידי לעד אהל תיחנ אל ךיא לבא הריתס ןינעל חניתהד ע"צ ותוא ןקתמ אוה ירה וביחרמו הסכמה תא ןחתפב ם
הצריש תע לכב וב חותפלו תוסכל קקפכ וב שמתשהל יואר אהיש ילכל ושכעמ , םדוק ונרכזהש םסיק תמיטקמ אנש יאמו
םינושארבו י"שרב םש ןייע ילכ ןוקית ירקימד ב"ע ו"מק תבש 'סמב ראובמש סדה לש הלע םטוק וא . הזב ד"נעלנש המו
תכש ומכ אוה וב תוסכל קזח חכב ריפש םילוכי תיכוכזה ירבש קקפה ךותמ ואיצויו תיחולצה תא ורבשי םאש ןויכד ,יתב
המודו קובקבה לע הסוכמש העשב םג קקפ םש וילע שי ריפש ןכל רסוה ונממ רשא קובקב ותואל המודה דחא קובקב
רפוג יצע לש ליגר קקפל שממ , םא םג ירה ןדיד ןודינ לש קקפב ןכ ןיאש המ תא קקפה ךותמ ואיצויו קובקבה תא ורבשי
רסוה ונממש הזל המודה רחא קובקב וב תוסכל ללכ רשפא יא תיכוכזה ירבש , וב תוסכל יואר אהיש םנמא ןה ןכלו
,רסוה ונממ רשא קובקבה לש ראוצהמ ןטק רתוי וראוצ רשא רחא קובקב םגש םסיק לטונש ימל המוד הז ירה כ"א לבא
ש וב ץוצחל יואר וישכע יאדוד יואר 'יה אל הלחתבש םינטק םיקדסו םירוחב וב ץוצחל ורישכמו ומטוק אוהש אלא םיני
ד"נעלנ ןכ .רוסא .

המ ןמיס די קלח רזעילא ץיצ ת"וש
קלח דרפנ די בוביס ידי לע ותחיתפ םעש תאזכ הרוצב חתפנ ולש חפה הסכמ רשא ןיי קובקב תבשב חותפל רתומ םא
זב שוחל ןיא םאהו ונממ ןטק תויקשו ריינ תורפופשו וב ףוטע קובקבהש ריינ תעירק ןידבו ילכ ןוקית וא תריתס םושמ ה
בלח .

ותחיתפ תעשבש תאזכ הרוצב יושע ולש חפה הסכמ רשא ןיי קובקב תבשב הליחתב חותפל רתומ םא יתלאשנ
ןיא םא ,קובקבה ראוצב קדוהמ רשא תעבט ןיעמ ונממ ןטק קלח דרפנ די בוביס י"ע הנושארה וא ,ילכ רתוס םושמ הזב
אוהש קובקב לכל הגרבה הסכמכ שמשל רשכומ הז הסכמ היהנ כ"יעו תויהב ילכ הנוב םושמ .

גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 19
(א) רוביחה תעבט םיריסמ רשאכ ןהו ותומילשב קובקבה לע ונדועב ןה הזה הסכמה לע ילכ םש ונשי יתעד יפל הנהו
ונממ , תבשוחמו הליחת הנווכב רדוסמ אוה ותיישע תליחתמ יכ ןותחתה וקלחב קובקבה ראוצב קדהיש תאזכ הרוצב
בטיה ודי לע רמושמ אהי ןייה קובקבו וב תושמתשהה ינפל קובקבל כ"יע רבוחיש ידכ , ךרוצ תעשבש כ"ומכו
ןותחתה וקלח קר ונממ דרפי וא ראשיו הסכמה לש יארעה קלחה די בוביס י"ע הלק הריבשב רסוי וב תושמתשהה
לכוי כ"יעש ידכ תעבט ןיעמכ תאזכ הרוצב שמשל לכוי אליממו ,קובקבל קקפכ ודיקפתב שמשל ךישמהל הסכמה
הסכמכ - ,םירחא םיקובקבל םג הגרבה קלחהמ תעבט תרוצ תדרפה לש תאז הלק הריבש י"ע יתעדל ןיא ןכ םאו
לב קובקבה תחיתפל ענומ ריסמ ןיעכ הז ירה אלא ילכ תיישע םושמ אלו ילכ תריבש םושמ אל הסכמה לש ןותחתה דב ,
רתומ תורגורגו םירמת לש תולתוחד ,'ח 'יעס ד"יש 'יס ח"וא ע"ושב קספנש המ ןיעמל רבדה המודש רמול ןכ לע שיו
םהבש לכואה לוטיל ידכ םידקש וא םיזוגא רבושש ומכ הז לכש ינפמ תולתוח לש ןפוג וליפא ךותחל ג"י ק"סב א"גמהד
ףיסומ ח"י 'יעסב ל"ז ז"שרגה ע"ושבו ,םכותב םירמתה ולשבתיש אלא םישוע םניאד םה םירומג םילכ אלד ינפמ ,תאז ריבסמ
,ש"ע הברה םייקתהל יושע וניאש עורג ןינב אוה םירמת תופכמ םיושעה ולא םילכ ןינבש ינפמ ,רבסה ןכ ריבסהל שי נ"הו
ל המודב וננודינב כ"ג אופיא קובקבה ראוצל וקודיה ןכו הסכמה לא תעבט ןיעמ אוהש הז ןותחת קלח רוביחש אוהו ,הז
לכל וליפא קקזהל ילבמו הלק הרוצב הסכמהמ תע לכב ודירפהל ולכויש תאזכ הרוצב שארמ יושעו עורג רוביח אוה
די בוביס ידי לע םא יכ אוהש רישכמ . הסכמה לש ןותחתה וקלחמ תאז תעבט תדרפהו תרסה ןכלו קובקבה רורחשו
רתומש םהבש לכואה לוטיל ידכ םידקשו םיזוגא רבושש ימכ םא יכ ןכ םג ונניא הסכמל ורוביחו ותוקבדמ ריסמהד ,
ליבשב 'זנכ ןיי קובקב חתופ ונניא םדא םושד ,וכותבש הקשמה ליבשב קר אוה הרסהה תעשב ותנווכ לכ אה 'זנכ הסכמה
קקפ ול היהיש - .רחא קובקבל הגרבה

(ב) רשא תבשב תורוגס תואספוק תחיתפד אנידב ירבד ידמ הזב םירדגהב דוע ש"מ ה"ל 'יס ו"ח א"צ ירפסב ןיועיו
ש"ועי ילכה ףוג רתוסכ אוה יוסיכה ריסמשכו דחא ילככ לכה יוהש ןפואב אספוקל רומג רוביחב רבוחמ םהלש יוסיכה .

א"וזחה תטישל וליפא אוה וננודינב רומאהש רמואו ןאכב ףיסואו ןיא ורוביח תעשבד ל"ס אל ןאכ דעד ,אוהו ,הזב ל"ז
וחתופל רישכמ ךירצש תאזכ הרוצבו וידדצ לכמ רבוחמו קדוהמ אוהשכ אלא ילכ תרות וילע 'הב בותכל שיגדמש יפכו ,
(א"י תוא א"נ 'יס) תבש ללכ רתוס ןאכ ןיאש ,ילכ תריתס םושמ ןתחיתפב אכיל םיגד לש וא ןמש לש תואספוקב יכהלד
חיתפהש ש"ע ילכ השענ חתפ ול השועשכו ,אוה ילכ ואל דצ לכמ םותסו ,ןוקית ה . רוביח ןיאש וננודינ ןוגכב כ"אשמ לבא
ראוצ לא הלק הרוצב קדוהמ קר ןותחתה וקלחש תאזכ הרוצב רדוסמ הסכמה אלא קובקבה לא תישממ המיתסו
ב םא יכ הקזח הרוצב רבוחמ ונניא הז ןותחת קלח ומצעב הסכמל םגו ,קובקבה רישכמ ילב וליפא ונממ רסומו הלק הרוצ
ילכ תרותמ לטבתה אל םעפ םושב הסכמהש הדוי ל"ז א"וזחה םגד ל"י הז ןוגכ לע ןכלו ,דבלב די בוביס י"ע םא יכ ,
=הזמ הז= ז"מז םדרפה תעשב ןהו =הזל הז= ז"לז םרוביח תעשב ןה ילכ תרות לכה לעשו ףוסב םש א"וזחב יזח קופו .
ריסהלש בתוכש ק"סה ביבסש קובקבה הז לע התוא ןיקחודש קובקבה תא הב ןימתוסש ףופכ סטמ השענה הנטקה הפוגמה
,ש"ע רוביח הניאש רתומו תיבח תפוגמ תזתהכ ונידד ,ויפ ףצורמו רבוחמ וניאש לכד ל"ז א"וזחהל ל"סד אידהב ירה
ל םיקוקזש דע דצ לכמ בטיה קדוהמו רבוחמש םגהו ,ילכ תרות וילע ראשנ לידבו רבאב ארקנ אל מ"מ וחתופל רישכמ
הנימו הנימ קודו ,ילכ תרות רבדהמ לטוביש דע רוביח כ"יע .

(ג) ,רמואו דוע ףיסוא וננודינלו לש ןינע ללכב ג"הכב ןיא כ"א ,הפוגמהמ תרמוא תאז ,הסכמהמ איה הריבשהש ןויכמד
רתוס ,'זנה ףופכ סטמ השענה הנטקה הפוגמה תרסה ןינעב בתוכו ףיסומש םש ורפסב ל"ז א"וזחהל וניצמדכו , ףאד
הריתס ןיא ללכב והזד הפוגמ תריבשב רוסיא וניצמ אלד ,ילכ תריתס םושמ ןאכ ןיא התוא תוועמה חתפמב הריסמש
ע קובקבה ךותבש המ איצוהל ליבשב קר השועו קקפל קר השענד 'וכו םילכב תרסהב הריבשה לכ וננודינב נ"הו .ש"
הסכמה אוה קקפהב קר אוה תעבטה , קובקבה ךותבש המ איצוהל לכויש ידכ קר האב איהו , ראשנו היה הסכמה רומאכו
םילכב הריתס ןיא ללכב אוה דיה בוביס לש הלק הלועפ י"ע הסכמהמ תעבטה תרסהו תריבש ןינע ןכלו ,ילכ .

(ד) ל םג ןאכ ןיאש ונרמאש הזו םגה ,וילע ילכ םש כ"ג קובקבה לע קדוהמ הסכמה תויהב םגש תויה ילכ ןוקית םושמ א
הסכמהמ תעבטה תא ךתוחש ז"יעו ,הזב רחא קובקב וב תוסכל ללכ יואר וניא ןותחתה קלחל רבוחמ קקפהש ןמז לכש
ילכ ןוקית ךכ םושמ ל"וה אל םוקמ לכמ ,רחא קובקב לע 'יפא קקפל יואר השענ אוה כ ימד אלו , ב"כש 'יסב קספנהל לל
,ש"ע ילכ ןוקית ןיעכ יוהד ינפמ ויניש וב ץוצחל ידכ םסק לוטיל רוסאד 'ד 'יעס ןקתוה הליחתמ ,רומאכ ,וננודינבד ינפמ
רתומ אה ,םינפב קובקבה ראוצב בוחתש וא ,קובקב ג"עש ליגר קקפ ירה אהו ,תאזכבל שמשיש ךכ םשל השענו
אוה וליפאו רישכמ י"ע וליפא ואיצוהל הועשב רבוחמ ד"יש 'יסב ב"נשמבו 'ג 'יעס א"מ ללכ םדא ייחב תוטישפב קספנדכ
,םש ןייע א"קס ת"עשב םג ש"ועיו ,א"י 'יעסב ש"הורעבו ,ז"יקס ונניא קובקבל קודהו רבוחמ קקפהש דוע לכ המש םג ירהו
םג שמשל לוכי ותוא םיאיצומ רשאכו ,דבלב הז קובקבל םא יכ םירחא םיקובקבל שמשל לוכי לכבו ,םירחא םיקובקבל
קקפה תאצוה תא ךכ םושמ רוסאל תעדה לע הלוע אל תאז , קקפה ףוגב השעמ לכ השענ אל םשש ינפמ קלחל קחודו
ןכ הזכש םג המו ,ךכ םשל ןקתוה הליחתמ יכ ךכ םושמ רוסאל ןיאש 'זנכ יאדו אלא ,הסכמה ףוגב השעמ םישוע ןאכו
רובע קר אוה תיושכעה החיתפה לש הרטמה הזכ וכותבש םיקשמב שמתשהל ולכויש ידכ הז קובקב .

רדגבו תבשב אלפ ינבא קחשמ תודוא ירבד ידמ) א"ל 'יס ג"יח א"צ ירפסב יתאבהש המ ןייצל דוע ףיסוא רומאה לכ לע (ה)
ה יפ םותסל ףד וא הרעק םימישמש ולא ןודינב ןדש ,'י 'יס (יטנאלג) יכדרמ תלודג ת"וש רפס םשב (םילכב הריתסו ןינב תיבח
ירש יא ,דגב טעמ םע טיטב היפ ןיפגו םידרו םהב םינתונש תושישאה ולאב ןכו ,תיבחה םע יוסיכה ןירבחמו טיטב ןיקרושו
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 20
ד"התה ךרצוהש הזד ריבסהל בתכו ,ה"ס 'יסב ד"התה ירבד וירבד ךותב איבהו ארתיהל תוטישפב הלעהו ,תבשב םחתופל
ויקל השענ אל רונתה תקירשש ינפמ ונודינב קלחל ,הריתסו ןינב וב שיש עקרק אוהש ןויכ ונייה ,'וכו ללכ ם ןיאד םילכב לבא
רבד רתוס ירקמ אלו רוביח יוה אל דמוע לטנהלד ןויכ המ ןמז םייקתהל יושעש וליפא 'וכו הריתסו ןינבד אתיל םהב
ותחת קלחד ןויכ ,וננודינב םג אופיא נ"הו ,םש ןייע 'וכו םילכב עורג ןינב ןיאו 'וכו ורוביחמ תעבט ןיעמכ הסכמה לש הז ן
רתויב לקה ןפואב הדירפהלו הרבושל רשפאש תפפור הרוצב קר הסכמל ןכ רובע תרבוחמו ,תדמוע הסכמהמ לטנהל
רוביח יוה אלו ,קובקבה תא חותפל וצריש דע ,המ ןמז הככ םייקתהל יושע םא וליפא תפכיא אל ןכ םא ,די בוביס י"ע
המ הסכמה תא ריסהל ידכ הרתסל רתומו קובקב .

רוסיא םושמ שוחלו ,ליגר קקפ ג"ע ןיי קובקב יפב קובדהו ןותנה ריינה ריסהלו עורקלמ רתוי שושחל שי שושחל םאו
ערוק ה"ד הכלה רואיבו א"מ ק"ס ב"נשמו ד"י 'יעס מ"ש 'יסבו ,ה"נ ק"ס ב"נשמו ה"קס ז"ש 'יס ח"וא הבושת ירעשב ןיועי ,
"ס 'יס דעומ א"וזחב ןכו ,םש ןייע ריינה .ש"ועי ב"קס א

םיקובקבה לעמ ריינה תעירקו תרסה םג ריתהל שי השעמל לבא ) תויתוא םוקמב אלש ( אתיאד המל המודב ז"רהד
ןיי לש תיבח פ"עמ רועה עורקל רתומד ,ה"כ ק"ס ב"נשמו ד"י ק"ס ד"יש 'יסב א"גמב אבומ תבשד ז"יפ אתפסותב
קוניז תושעל ןווכי אלש דבלבו רבסהבו וירבדב ןיועיו , הציב אתפסותב ןכו םש אתפסותל תוטמשהב לאקזחי ןוזח רפסב ז"ע ו
,ש"ועידכ םיקובקבה קקפ לע קובדה ריינה תרסהל ז"יפע רתיהה םג זמרל םש וירבדב לפיקו ,ט"ה ג"פ םש א"וזחה םג כ"כו
אתפסותה י"פע ריתהל ,םש ןייע ןשועמ וא לשובמ רשב םיאלוממה ריינ לש תורפופש תבשב עורקל 'זנה ןכו תחנמ ת"ושב
,ש"ועי ז"ע 'יס א"ח קחצי םוקמב אלש ,המודכו בלח םיאלוממ ןוליינ תויקש תבשב עורקל םג ריתהל דומלל שי הזמו
תויתואה הזב ש"מ ,ד"ס 'יס ח"ואח ב"ח דוד הנח תירק ת"וש 'סו ,ד"קס ה"מק 'יס ןחלשה תוצק רפסב 'זנה לכב םג ןייעו] ,
.[ל"מכאו ,םש ןייע תוכיראב

(ו) לכמ ונתלאש ןיעמ לש ןיי קובקב הליחתב תבשב חותפל רתומד הארנ ראבתנש ןילה . ר"הרה ל"שארה ידידי םג
ארתיהד אחכב הזב ותעד הוחו םסרפ א"טילש ףסוי ע"רגה .

(ז) ,תאז םג ריאהלמ ענמא אל ףוסבלו םוקמ לכמ ,ילכ ןוקית םושמ שוחלו הזב ומצע לע רימחהל הצורש ימל וליפאש
ס ךרדה ןיא אה תוועית הסכמהש ןפואב תיביטימירפ הרוצב הסכמה תא ריסהלו חותפל לוכי אהד ,הזב ירמגל הרוג
הסכמלו קקפל רתוי שמשל לכות אלו לקלקתתו , ולאכ אלדו ,הצוחה דימ הסכמה תא ךילשהל תוארל אוהש ןפוא לכבו
ל ךירצשו וחתפל הצע ול ןיא ש"עמ הזכ קובקב חתפ אלש ימש תויטלחהב םיאבו םירומה ,רחא שיאמ ןיי לואשלו שפח
'זנה ןפואבו הרוצב חותפל תוטישפב לוכי אלא .

םע הזה הסכמה תא ךילשי בוט תויהמ ךאו ,תבשב הזכ קובקב חותפל ללכב רתומ אנידד ארקיעמד ,ונתעד רומאכו
רתוי ךיראהל ןיאו ,ותחיתפ .

הל ןמיס ו קלח רזעילא ץיצ ת"וש
ןיסחויה תלשלש צ"הרה ג"הרה דובכ דוה לא ו"ת ק"היע םילשורי ט"ישת ןסינ 'ה 'ב םויל רוא ,ה"ב תבשב תואספוק תחיתפ
.ןילקורבב תעכ בונישעיצב ר"ומדאה א"טילש םאטשרבלה ןיבר אגרש לאקזחי םולש ר"רהומ 'וכו הלענהו דבכנה
.דובכו הבהאב ה"רתכשדחא

סועה םינבר רבח םשב םכתלאש בתכמ רוריבב העש התואב קוסע יתויהבו ךרעב עובש ינפל ידיל לבקתנ תוכלה רוריבב םיק
םכשקובמ תואלמל ןכו ןוצרב םכל תונעל ה"עב שגנ יננה תעכ ,םכתלאשב ןייעל תונפתהל יתלכי אל השעמל הכלה רחא
ש הדצב םג בתכ רשא םכתרובח ינבמ דחאה ירבדב םג הרצקב תתלו תאשל /הלופכ תאשל תבית/ תאשל תבושת הלאשה ל
- .םכח

(א) ןפואב אספוקל רומג רוביחב רבוחמ ןהלש יוסיכה רשא תבשב תורוגס תואספוק תחיתפ תודוא לע איה הלאשה
א"טילש רענלאו /אפזוי/ אפוי ןרהא 'ר ברה הבושתה בתוכו .ילכה ףוג רתוסכ אוה יוסיכה ריסמשכו דחא ילככ לכה יוהש
בוטה 'ד דיכ הלאשה ידדצב ןתנו אשנ אנווג לכב החיתפה רוסאל הלעהו וילע ה .

רבוש :אתיאד א"ע ו"מק 'ד תבש הנשמב אוה הז ןיד שרוש יכ ותבושת ירבדב א"טילש רענלאו ברה ריכזה רבכ הנהו
תורגורג האלמ תיבח םדא רבוש :י"שר שריפו ,ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו תורגורג הנמיה לוכאל תיבחה תא םדא
כאל ףייסב וא ןיכסב ל"כע תבשב רוסיא םוש לקלקמב ןיאד תורגורג הנממ לו .

תנווכד ,אכיא אהימ ארוסיא לבא בייח וניא לקלקמד אמלעב ל"ייקד אהל רותסי אלש י"שר תנווכ שרפל ד"נעפלנ היהו
ידכב הפילק רבשכ הז המודד םושמ ,רוסיא םוש םינפבמ אצמנה לכואה איצוהל רובע הזכ לקלקמב ןיאד איה י"שר
עיגהל אכיא אהימ ארוסיאד י"שר ריפש הדומ לקלקמ םתסב לבא ,םינפבש לכואל .

גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 21
ל"זו בתוכש תבש 'סמ לע ן"רהל םיסחוימה םישודיחב יתיאר ןכו יפילקכ תיבח 'יל הוהו 'יפ 'וכו תיבחה תא םדא רבוש .
יפילק ןידכ ןיד תיבחה לבקמ אד אנווגבד ינפמ תרגורג הנמיה לוכאל תיבח תריבשד אריתה ךה ריבסמש ירה .םינומרו םיזוגא
,רוסיא םוש ןיאד םינומרהו םיזוגאה יפילק לקלקמכ המוד הזה לקלקמהד ל"רו ,םינומרו םיזוגא ל"י נ"ה כ"או י"שר תנווכב
לבא ,םינומרהו םיזוגאה יפילק לקלקמכ הז המוד יכ תבשב רוסיא םוש לכואה איצוהל ידכב הזכ לקלקמב ןיאד ל"ר ימנד
אכיא אהימ ארוסיא לקלקמבד י"שר הדומ ריפש אמלעב .

תורגורג האילמ תיבחה םאש ל"רד תיבחה תא םדא רבושד ךה כ"ג שרפמש יתיאר תבש לע יריאמה ישודיחב םג וניאו
ש"ע הליחתכל רתומ לכוא ךרוצל לקלקמהש ףייסב וא ןיכסב הבש םוקמ הזיאב הרבוש םאיצוהל לוכי יריאמהש ירה ,
,הליחתכל רתומ ואיצוהל לוכי וניאש לכוא ךרוצל הזכ לקלקמש ינפמ שוריפב שיגדמ תאז םעו לקלקמ םושמ ימנ הל שרפמ
ל"נכו י"שר תנווכב םג ןכ שרפל ריפש לכונ נ"ה כ"או .

יריימד ןיתינתמ ךהל הל יקומד ב"ע ג"ל 'ד הציבד איגוסא הזב ךימסד ל"ז י"שר תנווכ שרפל תורשפאב ימנ יא
םש י"שריפו ,יקתסומב תושעל ןוכתי אלש הב רזגמל אכיל איה העוערד ןויכו 'וכו הירבש ןיקבדמש הרובש תיבח ,יקתסומב .
.ילכ ד הזכ לקלקמבד איה תבשב י"שר תנווכד ל"י כ"או אוה ילכ תושעל ןווכל תאזכ הלועפל םעפ יאב אוביש ששח ןיא
תבשב רוסיא םוש ןיאד .

תבשב י"שר תנווכב ןכ ושריפ 'סותה םגד רמול רשפאו יריימ םש תבשב הנשמהד ודימעהשכ םש תבשב 'סותה ה"ושמו
ירג תמחמד ירש תיבח אקוד ה"ושמד ז"יפע ושריפו הציבב י"שר ירבד קר הזל וריכזה יקתסומב אכילו הילע סייח אל ותוע
,תרחא הרואכל ןיארנה רתא לע י"שר שרפמש הממ ללכ םהירבדב וריכזה אלו ,ילכ תושעל ןיוכתי אמש שחימל עמשמו
איה םש תבשב י"שר תנווכ םגד ודמילו ואב רתויב םישרופמה הציבב י"שר ירבדשו ,י"שר ירבדב הריתס ןיאד ושריפד
ח תריבש לש הזכ לקלקמב ןיאד תאזכל ילכ תושעל ןיוכתי אמשל הזב שחימל אכילו תויהב רוסיא םוש יקתסומ תיב .

(ב) ללכב ןיאד רמול אבד תוטשפב איהד י"שר תנווכ ושריפ ף"ירה לע ן"רהו א"בטירה א"בשרה םינושארה םלוא
תבשב רוסיא םוש לקלקמב .אכיא תהימ ריפש ארוסיא לקלקמב אהד םהירבדב וילע ושקה ךכ םושמו ,

ןאכבו וב שי לקלקמב אהד י"שר לע השקהש ן"רה םשב קיתעמש א"טילש רענלאו ברה הבושתה בתוכ לע יל אלפל
ן"רב אצמ היאד .תבש ךרוצל תובש ריתהל םוקמ םושב וניצמ אל הזד תבש ךרוצל וריתה תובשד רמול ןיאו תובש
תבש ךרוצל וריתה תובשד רמול ןיאש הלאה םירבדכ רמאיש לכד יהנד אריהנ אלד י"שר לע השקמ ן"רה הברדא ,
לבא רוטפ לקלקמ אמלעבד ןויכד אמעט ונייה אלאד תאזכב קלחל ןכ הידידמ בתוכו ,אכיא אהימ רוסיא ןירוטפ ןילקלקמה
וכו אל לודג ילכב לבא הריתסו ןינב היב ךייש אלד ןטק ילכב אקוד אירש יכ והימ הליחתכל ירש תבש ךרוצ םושמ אכה רוסא ,'
ונא פ"כע ,ולשמ שוריפ אוהד שרפנ םא ןיבו ,י"שר תנווכב בושיי אוה אמעט ונייה אלא ן"רה בתוכש הזד שרפנ םא ןיבו
תבש ךרוצ םושמ הזש ןויכמ אמעט ךהמ אכהד לקלקמ ריתהל הז קוליחל תיחנ ןכ ן"רהש ןיאור , ףיסומש הזד ל"יד אלא
אוה 'וכו ןטק ילכב אקוד אירש יכ והימ בתוכו ן"רה םימדוקה וירבד לע רבסהו םעט תפסוה ךרוצ םושמ ןאכב םיליקמ ןכלד
ךרוצ םושמ לקלקמ היב ןנירש אל הריתסו ןינב היב ךיישד לודג ילכב לבא ,הריתסו ןינב םצעב היב ךייש אל םגו תויהב תבש
.תבש

(ג) ייש אל ןטק ילכבד הז םעט תפסוהל ךירצ המל תישאר ,הרואכל םישקומ ן"רה ירבד תמאבו אלו הריתסו ןינב היב ך
רתומ תבש ךרוצל לקלקמד /אתיימק/ אתמייק אמעטב קפתסמ אמעט ךה םושמ תמאב ריתהל רובסי אל המל תינשו ,
.תבש ךרוצל לקלקמד אמעט ךה רותסל בתוכ וניא ן"רה ירה לודג ילכב םג תבש ךרוצל לקלקמד

א"קס ד"יש 'יס תבש תלוע רפסב דמע רבכ הינשה אישוקבש יתאצמו לקלקמ םושמד ןויכ וירבד לע המת ינאו .בתוכו
,ץרתמו ,לודג ילכ אוה וליפא םוקמ לכמ רוטפ לקלקמ ירהש רוטפ ימנ הריתסו ןינב היב ךיישד לודג ילכ אהי 'יפא רוטפ
רזגימל אכיל ןטק ילכב לבא ןינב םושמ היב תיאו הפ הל תושעל ןיוכתי אמש לודג ילכב ןנירזגד ן"רה רבסד רשפאד
אד ידימ הנושארה ונתישוק םג אליממ תצרותמ ז"יפלו .ש"ע ןינב םושמ וב ןי ילכבד אמעט תפסוהל ן"רה ךרצוה המלד
,ןינב םושמ וב היהש הפ הל תושעל ןיוכתי אמש םושמ ןטק ילכב םג ןירזוג ונייה כ"לאד ינפמ ונייהו ,הריתסו ןינב ךייש אל ןטק
ילכב הריתסו ןינב ןיאד דבל אמעט ךה קיפסמ אלש הזו ןכו ,ןנברדמ פ"כע רוסא היה לקלקמ היה אל יא ה"פאד ינפמ ל"י ,ם
בתוכ ז"פ 'יס תבש 'ה חקורה רפסב ןכו .(ונירבדב ןלהל דוע ה"עב והריכזנו) .ש"ע ף"ירה לעש םירובגה יטלשב בתוכ
.ש"ע אוה רוסא והימ םילכב הריתס ןיא תוטישפב

ווכב בתכש המ ראבל הבושתה בתוכ בתכ הארנה יפכו (ד) ד"יש 'יסב א"גמה ש"מיפע ן"רה לש ויפב םירבדה םשו ן"רה תנ
.ש"ע לקלקמ םושמ םעטהד ל"סד י"שר לע גילפ ן"רהד א"קס

םוקמ םושב וניצמ אלד ינפמ אלו אנירחא אמעט חכמ אוה י"שר לע גילפ ן"רהד שרפמש הז א"גמד אבילא םג יכ ,וניא הז לבא
אמעטלד ינפמ ונייהו ,תבש ךרוצל תובש ריתהל הזבד א"גמה שריפ ךכ םושמו לודג ילכב וליפא רתומ תויהל ךירצ י"שרד
רשפא היהד רמולו י"שרד ומעט רקיע לע קולחל ףיסוהל הזב ן"רה אב 'וכו ןטק ילכב אקוד אירש יכ והימ בותכל ן"רה ףיסומש
נפמ ,רחא דצמ םישק וירבד לבא ,לקלקמ רתומ תבש ךרוצלד רמול החנהה םצעב י"שר ירבד בשייל םיכירצ ויה ומעטלד י
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 22
מ"רפהו ש"הצחמה םגו ,ש"ובלב ש"ע םש ן"רב ראובמכ לודג ילכב רתוה אלד ס"שמ החכוה שי הזלו לודג ילכב םג ריתהל
ירבד רקיע לכ החוד ן"רהש אל לבא .ש"ע הישפנד ארבס רבכ בתכ והימו תביתמו ןכ ל"ס אל הישפנד אבילא ן"רהד ןישרפמ
ל בתכ דוע אברדא רומאכו ,י"שר .רחא קוליח קלחל היל רבתסמ הישפנד אבילאד אלא וירבד בשיי

תהימ שי י"שרד אמעטל םגד ינפמ ונייהו ש"עה לש ל"נה וצורית י"פע בשייתת לודג ילכב םג ריתהל םיכירצ ויהד ל"נה אישוקו
עמשמ רתוי רומאכד טרפבו ,ןינב םושמ היב תיאו הפ הל תושעל ןיוכתי אמש םושמ לודג ילכב רזגימל ן"רה לש ונושל תטיהר
אירש יכ והימ דוע ש"מ יאדוב ז"יפלד ,אל וא תבש ךרוצל ןיב קלחל הידידמ םעט הזב רמול אבד 'וכו אמעט ונייה אלא בתוכש
.ש"עהכ שרפלו ץרתל חרכהב זאו ,וקוליח םצע לע הפסוה אוה

בדבכו .תבש לע א"בטירה ישודיחב םג בותכ י"שר ירבדב ן"רב םירבדה תחסונכ (ה) עמשמ א"בטירה ירבדב ךכ ן"רה יר
תהימ ארוסיא לקלקמב תמאבש והדידמ אמעט ריבסהל הזב םיאבד 'וכו אמעט ונייה אלא לש אנשיל ךהד םירבדה תוטשפמ
ריבסהל םיפיסומ הפוג והדיד אמעט יאה לעו ,הליחתכל לקלקמ ירש ןכלו תבש ךרוצל יוהד ןויכמ ינאש אכהד אלא אכיא
כה ןנירשד י"פעאד קלחלו ןינב היב ךייש אלד ןויכמד ,ל"רו ,הריתסו ןינב היב ךייש אלד ןטק ילכב אקוד ימנ ונייה מ"מ לקלקמ א
ךרוצל לקלקמב םג ןנירזג הריתסו ןינב היב ךיישד ןויכמד ,אל לודג לבא ,הפ הל תושעל ןיוכתי אמש הזב רזגימל אכיל הריתסו
בש תלועה םשב ל"נכו .הפ הל תושעל ןיוכתי אמש םושמ תבש תתמיקואב הציבב י"שר שרפמש המל המודב שממ הזו ,ת
.יקתסומב יריימד םש 'מגה

אל רתוסו הנוב הכאלמ בא יוהד לודגבד םושמ ןטק ילכל לודג ילכ ןיב קלחל ארבס ש"מ א"קס תוצבשמב ג"מרפב םג ןייעו
חה אל התריבשו ילכ תיישע הדלות קר יוהד ןטקב כ"אשמ לקלקמב ףא תבש ךרוצ םושמ וריתה תבש ךרוצל לקלקמב ורימ
הריתסו ןינב לכ ןטק ילכד והד לכ הריתסו ןינב ןינעל ןטקל לודג ילכ ןיב קלחל ש"מ י"קס ג"מרפבו א"גמב םג ןייע ןכ .ש"ע
.םש ןייע והד לכ הריתסו ןינב רוסא לודג ילכ אה ונממ לוכאל תבשה ךרוצל ירש העירג

לקלקתמב אמלעבד ןויכ ל"יד ימנ ץרתמו ,ירש ימ הלחתכל לקלקמ םושמ יאד י"שר לע השקמ תבשל א"בשרה ישודיחב םג
תבש ךרוצלד הז קוליח לע השקמו רזוח םנמאש אוה א"בשרהש אלא .הלחתכל רתומ תבש ךרוצ םושמ אכה רוסא לבא רוטפ
.ש"ע הציבב איבמה 'פמ

לאו ברה לע ל"נה הגשהה תמועל (ו) הנשמה לש וקיפסל רשקב שרפל ותבושת ירבדב ש"מד ,םג הז תמועל ריכזא רענ
םמצע םה תבש תכאלמ לכבד ,יכה ינאשד קלחל בתוכו ,תוכאלמ ראש ןינעל םג י"שר תנווכ םא ד"יש 'יס הכלה רואיבב הרורב
תסו ןינב ןיא םא םילכ תריתס ןינעל לבא ,רוסא לבא רוטפד ורמא ןכל לקלקמש קר הכאלמ גוסב ל"ז י"שרל ל"סדכ ,םילכב הרי
,הכאלמ רדגב םהד לקלקמ ראשל ימד אלו ,הכאלמ רדגב הז ןיאו ללכ הריתס ןינע ךייש ןיא ירה ,א"י הציבו ד"ע תבשב
'סמ לע ירוא ןב רפס ירבדל הזב ןווכ הנה .ד"תכע שיטפב הכמ םושמ אוה בויחה הריבשה י"ע ונקתמ וא שדחמ ילכ השועשכו
שוק ריסהל ידכבד תבש 'ד ליעל ןנתד אהד תמא יאדו הזד ל"ז י"שר תנווכב רורב הארנד םש בתוכ י"שר לע א"בשרהו ן"רה תי
התע םג כ"א בייח היה לקלקמד ילוליאו הכאלמ השוע םא אקווד הז םנמא ,רוסא לבא רוטפ ונייה ןירוטפ ןילקלקמה לכ ה"ק
לד תויבחה תא רבושב כ"אשמ ,הכאלמ השועד ןויכ פ"כע רוסא לקלקתמד ללכ קרפב רבוסש ותטישל י"שרד ללכ הכאלמ אכי
תישוק םג ז"יפע ץרתל ש"מו תוכירא רתיב ש"ע םילכב רתוס אכילד ה"הו ,רומג ןינבב ףא םילכב ןינב אכילד ד"ע 'ד לודג
ר ירבד לע ימנ בתוכ 'כ 'יס בוט םוי גנע ת"ושב ןכו .רענלאו ברה לש ל"נה וקוליחכ ירה ,ש"ע איבמה 'פד איההמ א"בשרה י"ש
ילב לקלקמו םילכב הריתסו ןינב ןיא אהד הכאלמ םוש ילב לקלקמ יוה םתה תבשב רוסיא םוש לקלקמב ןיאד ש"מד הלא
יבג מ"מ םילכב =הריתסו ןינב= ת"סוב שי ד"מל 'יפאד בתוכו ז"ע ףיסומ דועש ט"ויעב ש"עו .רוסיא םוש אכילד יאדו הכאלמ
לעב ילכ תריבשב יכהל תונבל מ"ע יעב אה הריתס תאז הריתסב אהד הזב ןייעל שיו .םש ןייע ללכ ארוסיא אכילד יאדו אמ
שיו .ג"שה םשב ןלהלדכ וכרדכ אלש יוהד ינפמ ל"י קרו .תונבל מ"ע צ"א כ"או הישעמל תנקותמ תישענ ילכהש הנוב אוה ילכב
.ךיראהל

ליח אכיא י"שרד אבילא םגד תוטישפב כ"כ שרפל רענלאו ג"הרה בתוכש המ כ"ומכו (ז) הקבידו הרובשל המילש תיבח ןיב אקו
בייחתי יזאד ,ילכ תושעל ןיוכתי אלש רזגימל אכיא המילשבד םש י"שר לש ורבסה יפכו ג"ל 'ד הציבב 'מגה תתמיקואכ ,תפזב
'יפלד ,הזמ ךפיהה תוטישפב בתוכש םש תבשב ף"ירה לעש םירובגה יטלשה ירבד האר אלש ינהימת .שיטפב הכמ םושמ
איה םא ש"ל י"שר תורגורגה וא ןייה הנממ איצוהל ידכ התוא רובשל ירש ןינע לכב תוכיתחמ 'יושע איה םא ש"ל המילש
יא 'יפאו םילכב הריתסו ןינב ןיא הידידלד ןויכד ינפמ ,הזב י"שר לש ומעט ריבסהל םג ףיסומו ,ילכ התושעל ןיוכתי אלש דבלבו
ד ןנברדמ אלא רוסיא היה אל הנווכב ותריבשב ילכ דיבע אוה ןנברדמ 'יפא ירש ןיוכמ אל יכ ךכלה השוע היה וכרדכ אלש אה
המילש ןיב הכלהל קלחל ןיאד אידהב ל"ס רשא םינושארה רתי ישרפמדכו א"רד אבילא קר אלזא הציבד איגוסהו .ש"ע
.ןלהל ה"עב אבוידכו ,הרובשל

א ןבה ירבדל המודב תבשב י"שר ירבד ריבסהל בתוכש הציב לע ףסוי שארב םג ןייעו לקלקמב ק"ה י"שרד ,ל"נה ט"ויעו ירו
וירבדמ הארנכ שיטפב הכמ םושמ בייחמ רומג ילכ השועה קר םילכב הריתסו ןינב ןיאד היתטישל י"שר יכ רוסיא םוש ןיא ילכ
.תיבח רבוש ה"שמו ירמגל ןנברד רוסיא םוש וב ןיא ילכ רתוסב כ"א ,ןיסירת ןיקלסמ ןיא יבג הציבב םהמו תומוקמ הברהב
ףיסומו י"שרד אבילא שרפל ימנ הטונ ףסוי שארה םגד ירה .המילשו רומג תויבחב וליפא רשפאו בתוכו ז"יפל ףסוי שארה
.המילש תיבחב וליפא ריתהל
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 23

'יפאד םושמ [ןנברד אבילא ונייהו] ןיוכמ וטא ןיוכמ וניא ןאכב רזגימל ךייש אל יכהלד ריבסמד ל"נה םירובג יטלשה ירבדכ (ח)
ילכ תושעל ןיוכמב הציבב ף"ירה לעש ן"רה ימנ ראבמ ,השוע היה וכרדכ אלש אהד ןנברדמ אלא רוסא היה אל כ"ג ותריבשב
ילכ תיישעל ןיוכמ אל יכ ה"שמו ןנברדמ אלא רסתימ אל וכרדכ אלש ילכ תיישע לכד והל אריבס םש א"ר לע יגילפד ןנברד
ושד 'ינתמד אמעט ימנ ונייהו הליחתכל וליפא ירש וב חירהל ונייהד ימנ יאד םושמ תורגורג הנממ לוכאל תיבחה תא םדא רב
'יפא ירש ןיוכמ אל יכ יכה םושמו וכרדכ אלש דבלב הריבשב ילכ השוע אוהש ןויכ ןנברדמ אלא רסתימ אל ילכ תושעל ןיוכמ
תסב םירמאנש הידיד אבילאו י"שרד אבילא תבשב ן"רה ירבד םגד ,הנימו .ל"נה םירובגה יטלשהכ ירה .ש"ע הליחתכל אמ
.המילש תיבחב וליפא כ"ג םירומא ,יקתסומ לש אתמיקואהמ ללכ רכזוה אלו

ירבדו יקתסומב יריימד םש הציבב 'מגה תתמיקוא וקיתעה ירחאד ב"י תוא ח"ע 'יס תבש 'ה ב"ח עורז רואב םג ןייע כ"ומכו
לש תיבחב וליפא ריפש אמקותימ ןנברל לבא ,א"רד אבילא ונייהד בתוכו ףיסומ ,ז"ע י"שר 'וכו 'סותה ושריפש ומכ םאש המי
.ןנברד אבילא אלו א"רד אבילא קר והזד ימנ ל"סד תוטישפב ז"ואה שריפ י"שרד אבילא לבאד הזמ עמשמו ,ש"ע

.הזב הכלהה קספו םינושארה רתי תוטיש רוריבל ה"עב הזב אובנו

בילא םגד םיראבמ ,םש ש"ארה ןכו ,ב"ע ד"ל 'ד ןיבוריעבו םש תבשב 'סותה (ט) ,יקתסומב יריימד אמקואל ךירצ ימנ ןנברד א
.םהירבדב ןייע

הניאש תיבח ןוגכ שממ ןינב וניאש ילימ ינהו םילכב הריתסו ןינב ןיא :ל"זו 'א 'יעס ד"יש 'יסב /ח"וא/ ע"ושהו רוטה וקספ ז"יפע
ןיוכי אלש דבלבו הכותבש המ חקיל הרבשל לוכי תפזב הירבש קבידו הרבשנש האס םיעברא תקזחמ היהיש הפי בקנ הבקנל
רוסא אמלעב בקנ 'יפאו ילכ השוע וניאש ןינעב 'יפא הרבשל רוסא המילש איה םא לבא אנמ ןקתמ היל הוה כ"אד חתפל הל
ע"ושו ,'ג 'יעס ד"מ ללכ תבש 'ה םדא ייחה תאזכב קוספל ומתס ןכו ,א"גמהו ז"טה הזב םהירבד ומתסו .'וכו שדחמ הב בוקנל
'יעס ד"יש 'יסב ז"שרגה .'א

דחא ףוג המהו המודכו רבאב הספוקל רבוחמ םהלש יוסיכה רשא םינושה םהיגוסל תואספוקה תחיתפב רתיה לכ ןיא ז"יפלו
א"נ 'יס דעומ רפס שיא ןוזחה תעד ןכו .ילככ שמשל ורשכוי אל רשא לוקליקו הריבש ךרדב וליפא תבשב םחתופל רוסאו ,םלש
.םש ןייע הזב רימחהל

א"בשרה לבא (י) .המילשב וליפא ירש ןנברלד היל אריבסו הזב 'סותה לע קלוח םש תבשב

םש ח"ואב ל"ז א"רגה וניבר הכלהל ןכ קוספל ל"ס ,תאזכב ימנ רבוסש ונאבהש הציבב ן"רה ירבדכ ןכו הלא א"בשר ירבדכ
ה ןנימקומ א"רל אקודד ובתכו ז"ע םיקלוח ן"רהו א"בשרהו :בתוכו גישמ םש ע"ושה ירבד לעו ,ב"קס רוטפד ןויכ םימכחלד יכ
י"ע ילכ התוא השועשכ קרו .םהירבדכ קוספל ,רקיע ןכד םייסמו ,םהירבדל עייסל ףיסומו ,הליחתכל רתומ לקלקמ רוסא לבא
.ש"ע ,שיטפב הכמ םושמ הזב בייח ד"קסב א"רגהל ל"ס הריבשה

וירבדמ אצויה קספה םכסמ ךכו ,ל"ז א"רגה ירבדמ אצויה הטושפה תועמשמה איה ךכ הנשמב ןכו .ש"ע א"רגה יקספ רפסב
השועשכ וליפא םילכב הריתס ןיאד ל"סד םיקסופהל םיכסהש הזכש רותב הלא א"רגה רואיב ירבד איבה ז"קסב הרורב
לע ריעהל שיו] ש"ע שיטפב הכמ םושמ ע"וכל פ"כע בייח זאד הריבשה י"ע ילכ התוא השועשכ אל םא המילש ילכב הריבש
בייחד ב"מה בתוכש ןושלה ן"רהד אבילאד הארי האורהד ,הריבשה י"ע ילכ התוא השועשכ שיטפב הכמ םושמ ע"וכל פ"כע
דבלב הריבשב ילכה תא השועו תויהב ןנברדמ אלא רוסא וניאד ל"ס ג"הכב םגשו ,ךכ םושמ בייחמ אל ל"נה םירובגה יטלשהו
.[ל"מכאו א"קסב ז"טב םג ןייעו .וכרדכ אלש אוהש

אה םגד ףיסוהל שיו (אי) יריימד הציבב 'מגה תתמיקואד ל"סו 'סותה לע קולחל בתוכ ב"י תוא ח"ע 'יס תבש 'לה עורז רו
,ש"רכ ל"סד ןנברל לבא ,רוסא ןיוכתמ וניאש רבד רמאד הדוהי 'רכ ל"ס א"ביר 'יפש יפכש ,םש א"רד אבילא קר אוה יקתסומב
ו המילש תיבחב וליפא ירש יאדו םילכב הריתס ןיאד ל"ייקד המ יפל םגו לכ כ"אד ילכ תושעל ןיוכתי אמש וטא רוזגל ןיאו ,הבוט
.הזמ תוכיראב ש"מ ש"ע ןיוכתי אמש וטא רוסא אהי ןיוכתמ ןיאש רבד

הכמ םוש בייח ילכ הריבשה י"ע תושעל ןיוכתמבד ל"ס ד"קסבש יפ לע ףאש ןניזחד המב א"רגה ירבד רתויב ונבוי ז"יפעו
ל"ס אלד םושמ ונייהו ,[הזב ש"מ א"וזחב ןייע] הליחתכל וליפא המילשב רתומ לקלקמבד ב"קסב קספ תאז לכב שיטפב
נה ז"ואה םג בתוכדכו ,ןיוכתמ וטא ןיוכתמ וניא רזגימל .[הזב דוע ש"מ ןלהל ןייעו] .ל"

תיבחה תא םדא רבושד אמתסב םיקסופ ב"ה תבש 'המ ג"כפב ם"במרהו ף"ירה הנה ?הזב ם"במרהו ף"ירה תעדבו (בי)
.המילש תיבחב וליפא ריתהל ימנ ל"סד עמשמ הזב יקלחמ אלדמו .ילכ תושעל ןיוכתי אלש דבלבו תורגורג הנממ לוכאל

ה םיאיבמש ימלשוריהמ םג השענ ץע לש לדגמבד רמוא ירהד המילשב וליפא ריתהל ימנ ל"סד עמשמ םהירבד ףוסב 'סות
.םש םירובגה יטלשב כ"כו ,המילש תיבחכ אוה ירה ץע לש לדגמו ,תורגורג הנממ לוכאל תיבחה רבושכ
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 24

חמה לכ לעו וניבר לע אמיתהמו :בתוכו ה"קס 'ו 'יס םש תבשב ש"ארה לע לאנתנ ןברקה המתמ ךכ םושמ 'ירתב ייתאד םירב
איבה אל םעט הזיאמו והייתווכ 'יל םקש הטיש דחב ימייק ם"במרהו ף"ירהש מ"כ ותמדקהב אללכ לילכד י"ב ברה לע טרפבו
י"ע אנידל רמוא ינא פ"כעו :בתוכו לאנתנ ןברקה םייסמו .ע"צו יקתסומ אלב הליחתכל וליפא ריתהל ם"במרהו ף"ירה תעד ללכ
ךומסא ינא לק רתיה ףוריצ .ל"כע הליחתכל וליפא ןילכוא איצוהל םלש ילכ רובשל ריתהל םהירבד לע

םתואכ אלא ע"ושהכ אל אנידד ארקיעמ קוספל ימנ ל"סד םינורחאה םיקסופה ילודגמ דחאמ ףסונ דומע דוע ונל ירה
ה ףוריצ הזיא קר ךירצמ ע"ושהו םינושארה ראש לש םדובכ םושמ קרו ,המילשב וליפא םיריתמה םינושארה .הזל לק רתי

ירהד ,אידהל הז רבד ריכזה אלש י"פעאו ש"ארהו 'סותה תעדכ ם"במרה תעד הארנד בתוכ םש םירובגה יטלשה םנמא (גי)
'יפכ ל"סד תבש 'להמ ב"כפב חכומ יכהו אתיבח דיבעד ןאמ יאה יבג תבש 'להמ י"פב ש"מכ םילכב הריתסו ןינב שיד ל"ס
כ"א ,תופסותכ ג"מס בתכ יכהו תופסותה םלש אוהשכ לבא ותוא ךותחל ירשד אוה םילכ ירבשמ יושע ילכב אקודד ימנ ל"ס
.םש ןייע ןינע לכב רוסא

וירבד ל"ז ם"במרה םותסיש השק ילו :בתוכו 'ב תוא י"בגה ד"יש 'יס ג"הנכ יריישב םירובגה יטלשה לע גישהל בתכ רבכ לבא
במרה ךרד הז ןיאו רחא םוקמב בתכש המ ינפמ ירקיעה ומוקמב הריתסו ןינב שיד ותעד הלג אלש ל"ז ף"ירה דועו ,ל"ז ם"
רמול ןוכנ רתויו ,ירייא יאמב ןיתינתמב ראיב אל המל םילכב הריתסו ןינב ןיאש ותעדש הריכ 'פב ל"ז ן"רה בתכ הברדא םילכב
לודג איה לדגמ םתסד חיכומ המשד ושרפל וכרצוה אלו ןטק ילכל לודג ילכ ןיב ל"ז ן"רה קוליחכ ןיקלחמד הנטק איה תיבחו ה
.ל"כע

הציבב ח"לצהו ,ג"ה ןיבוריעד ג"פ ימלשוריב םינפה הארמה המילש תיבחב וליפא ריתמד ם"במרה תעדב תוטישפב וספת ךכו
קיזחמ רפסב ומשב אבומ ןויצל ןושאר 'סב רטע ןב ח"רהמהו ,ז"ה תבש 'המ א"יפב הנשמה תבכרמהו ףסוי שארהו ג"ל 'ד
תוא ד"יש 'יס ח"וא הכרב אבילאד ראבל ש"מ הנשמה תבכרמב ש"ייעו .םהירבדב ןייע ,דועו םש תבשב ירוא ןב רפסו ,'ה
שרופמ עויס שיו .ןווכתי אמש ןנירזג אל רתומ =ןיוכתמ וניאש רבדד= מ"אשדד ש"רכ הלוכ הרותה לכב ל"ייקד יאמלו ןנברד
.ןכ ראבל ימנ אידהב בתוכש ליעל ונאבהש עורז רואה ירבדמ וירבדל

"יפעו יתעמש הנהו :ל"זו 'ח 'יעס ד"יש 'יסב ןחלשה ךורעה בתוכ ,המילשב 'יפא ריתהל ירבסד םינושארהמ הברהל וניצמש ז
םנמא ,רוסא ע"שהו רוטה תעד יפלו ,םתוחה חותפל םילוכי ןיא םא ןיקשמ ראש וא ןיי ובש קובקבה שאר רבשל םיגהונ שיש
ומג רתיה וניתוברמ הברה תעדלש ינפמ רועגל ןיא ד"על י"שר ירבד 'ז 'יעסב הזל םדוקמ איבהש המל ותנווכ) ש"מכ אוה ר
רתומ המילש תיבחב וליפאד קיסמו 'סותה לע קלוח םש תבשב א"בשרה םגש יתאצמו (םיריתמד ב"ערהו ן"רהו ם"במרה
רגה] םינורחאה ילודגמ דחא קספ ןכו םלועה תובא השמח לע ךומסל ימ לע םהל שי ןכ םישועהש אטישפ ז"פלו רובשל א"
.ל"כע [ב"קס

השעמ השע יקחצי םהרבא ר"רהומ ןואגהש ול ודיעהש בתוכש ב"חמה םשב איבמש המ א"קס הבושת ירעשב םג ןייעו (די)
שאייע י"רהמה ירבד הזל םדוקמ איבמש המב הכרב קיזחמה ירבד ףוגבו ש"ע ןיכסב קבדב םותחו םותס ןקנק שאר זיתהו
מ תעדב הלעהד ח"וא לע הדוהי הטמ ורפסב .ש"ע השאר זיתהל המילש תיבחב וליפא ריתהל 'ו 'יעסב ןר

'יס ל"ז י'גאלפ ח"רגהל ח"וא לע םייח חור רפסב יתיאר ל"נה הכרב קיזחמו הדוהי הטמ רפסב הזב אבומה לע ךמתסהבו
םיחולמ םיגד וכותב םישמישמש יקיניט םיארקנה תוכתמ לש תונטק תויבחה תבשב חותפל ריתהל בישהש 'ב תוא ד"יש
םמעט גיפמ =תבש ברעמ= ש"עמ ונריסי םאו תויהב ,רבאב קובד אוה יוסכהו /םינידרס/ סאלידראס זעלב םיארקנה םינטק
תויהב תצק רתיההמ םש גייתסמ בושש אלא .ש"עמ ותושעל א"אד ןויכ ןיכס י"ע קבדה ריסהל תבשב ריתהל שי ןכלו םידספנו
יחרואה םושמ א"כ רתומ וניא ל"ז ל"שרהמה ירבד יפכד ל"שרהמה ירבדל רשקבו ,םש ןייע הזב ג"הנכשה ירבד םג ןייצמו ,ם
ל"נה ןויזחה לככמ איבהל ילבמש ח"וא לע דודל הלהת רפסב יתיארש ומכ אלד ז"כו] ש"ע ז"קס ר"אב הזב ש"מ םג ןייע
.[ש"ע ןילעלדרעסה תחיתפ רוסאל בתוכ םיקסופב רכזומה

/ תונושללב ז"בדרה ת"וש ירבדל םג ןייצל ףיסוא הנממ איצוהל הביתה תא רובש רתומ םא לאשנש ל"ק 'יס ם"במרה /תונושלב
לוטיל תיבחה תא םדא רבושד איההכ לקהל יתעדו אתגולפד אתלמ יוה הז :בישהו ,חתפמה דבאנשכ תבשה ךרוצל אוהש המ
ץע לשב לבא ןבא לש לדגמב אמיתד אדה ןיברעמ לכבד 'ינתמא ימלשוריב ןנירמאד איההכו תורגורג הנממ תא רבושכ השענ
לוענמה םאו וב אצויכו ןיכסב וא ןיאקס לש טחמב חרוט י"ע 'יפא לענמה חותפל רשפא םא מ"מו ,תורגורג הנממ לוכאל תיבחה
הביתה תא רובשל ריתהל עירכהל ז"בדרה תעד םגד ירה .ש"ע לוענמה תא רובשלמ הביתה תא רובשל בטומ לזרב לש אוה
ילשב 'יפא ונייהו ,רחא ןינעב א"אב .טושפו ,ץע לש לדגמב ימלשוריד איההמ םג עייתסמדמו קליח אלדמ המ

רתיה תאצמה טילפה ותבושת ירבד ףוסבש הזב א"טילש רענלאו ברה הבושתה בתוכ לע ריעהל יתא םוקמ הזבו (וט)
רצ וניא אוהו ילכה תריבש איה הכאלמה אהד הפוגל =הכירצ הניאש= צ"אש הכאלמ יוהד תויהב תואספוקה תחיתפל ךי
,אשיר קיספ יוהד ףא ריתהל שי הפוגל הכירצ הניאו ןיוכתמ וניא םגו לקלקמ יוהד ןויכו לכאמה איצוהל ותנווכ קר וז הכאלמל
תיבחב בוחתש ןיכס ןינעל ד"יש 'יסב םש ב"מה יכ ריתהל ןיא ג"הכב ףאד אלא א"זד בתוכו די רחאלכב דימ הז החוד לבא
גל הציב תבשב םיקובקבו תויחפ תוזירא תחיתפ
www.swdaf.com 25
שב םש בתכ ,תבשב האיצוהל לוכי םא ש"עמ לכד תיבחב בוחת ןינעל קר א"מרהו ע"שה תעד דגנ לקהל ודיב ןיאד ז"טה ם
.ד"כע לודג ךרוצל אקוד םש ףאו ,די רחאלכ יוהו ןנברד קר ורוסיא

וניאב םג רשא רבוחמ לתוכב בקנ ןינעל רבודמה םשד ,המוד וניאב שקב ואחדו הז וריתה דודיצב רביד לודג רבד יתעדלו
ךרדב השועל ןוקית ךרדב השועשכ ןיב לדבה רכינ ןאכו ,חדוק םושמ בייחש לתוכב ליגר בקנ השועכ תהימ הארנ ןיוכתמ
עיכ םילודגהמ הברה ה"פא םיריתמ םש 'יפא םגו ,לקלקמ .ש"ו

רתומ ןנברלד אה בשייל תאז ךרדב םש בתוכש א"קס ד"יש 'יסב ל"ז בקעי תועושי לעב ןואגה אוה ןקז יפמ םירבדה ואצי רבכו
יכיה רוסא לבא רוטפ לקלקמד ג"עאד וירבד תא ריבסמו תבשב י"שר ירבד איבמו ,ימלשוריב עמשמדכ המילש תיבחב 'יפא
יחתכל רתומ ןיוכתמ וניאש רבד ימנ אכיאד תנווכ והזו ,ןיוכתמ וניאו לקלקמ יתרת יוהד ןויכ אשיר קיספ אכיאד אכיה ףאו הל
ןאכ ןיאו לוקלקה השענ אליממו תורגורגה לוכאל קר תיבחה רובשל ותנווכ ןיאד ןויכ לקלקמב רוסיא םוש הזב ןיא ןכלד י"שר
םדאהו הלקלקמ אוה המצע דצמ הלועפהד לעופה דצמ אלו הלועפה דצמ אל הכאלמ רקיע וניאש ןויכ התוא בשחמ וניא
.םש ה"קסב םג הזב ש"מ ןכו םש ןייע תרגורגה תליטנל בוריעה תליטנ ןיב קלחמו הזב ךיראמש המ ש"ע ,התושעל ןיוכתמ
בג לע ףא תיבחה תריבש ריתהל ריפש שי ןיוכתמ וניא םגו לקלקמ יוהד אמעט יאה חכמד בקעי תועושיהל ל"סד ירה .םש ןייע
.אשיר קיספ יוהד

קיספ וב רמול יואר ןיא ןיוכתמ וניאש לכבד ם"במרה תעדב ראבל בתוכש ב"ה תבש 'המ ב"יפב הנשמ דיגמב םג ןייע ללכבו
רוטפ ונקתמ וניאש ימ ילכ ןוקית ינפמ אוהש לכש 'וכו ללכ הכאלמ וב ןיא ןיוכתמ וניאשכד ינפמ ,בייחילו אוה תומי אלו הישיר
ןיוכתמ ןיאש רבדב בייחמה י"רל וליפאו .םיכורא םירבדהו ,םש תבשב םירובגה יטלשב ןייע ןכו .ש"ע

(זט) אספוקה חותפל ירשפאב םאד ,ןנד אתליאש ןינעל ד"נעפלנ םירבדה יוצימבו תוטישה ירוריבב רומאה לכ יפל
ש"עמ כב ,םיחרוא ךרוצ םג ןיאו ,לוכאל םירחא םילכאמ םג ול שיש ןוגכ תבש ךרוצ ךכב ןיאש לכ ןכו חתפ אל דיזמבו ל
הריבש לש ךרדב וליפא אנווג םושב החיתפה ריתהל ןיאו ע"ושה קספ לש ןטשפמ זוזל ןיא ג"הכ , עשפ אלש לכ לבא
םיקסופ ילודג לש בחרנ רכ ונינפל שי ריפש םיחרוא רובע וא ורובע חותפל תבש ךרוצ שי תעכו ש"עמ החיתפה יאב הזב
חיתפ ריתהל יפושב םהילע ךומסל ירשפאבש םינורחאו םינושאר וליעוי אלש ןפואב הריבש לש ךרדב תואספוקה ת
ילכ תרותב שמשל ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו לאירא ןינבל הכזנ הרהמבו חמש רשכ גח תכרבב םייסאו .יתבתכ ד"עלנהו ,
.גרבנידלוו הדוהי רזעילא הנמאנו ר"האב ת"שוד הרקוהבו הכרבב .םיחספהYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->