P. 1
Đura Jakšić - PESME

Đura Jakšić - PESME

1.0

|Views: 18,859|Likes:
Published by janicic

More info:

Published by: janicic on Nov 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

Антологија

СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ђура Јакшић
ПЕСМЕ
„Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српске
књижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније !"#$%$&'(
)ије дозвољено комерцијално копирање и дистри*уирање овог издања дела+ )осиоци пројекта не
преузимају одговорност за могу,е гре-ке+
.во дигитално издање дозвољава уписивање коментара/ додавање и *рисање делова текста+
)осиоци пројекта не одговарају за преправке и дистри*уцију измењених дела+ .ригинално издање
дела налази се на 0е* сајту 111+2%3+#%+
4556+
Антологија
СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ђура Јакшић
ПЕСМЕ
Садрај
МОМА.............................................................................................................................................2
МИЛА..............................................................................................................................................3
СТАЗЕ.............................................................................................................................................5
ГДЕ ЈА.............................................................................................................................................6
ЈОШ.................................................................................................................................................7
ПУТ У ГОРЊАК...............................................................................................................................8
НОЋ У ГОРЊАКУ..........................................................................................................................13
НА НОЋИШТУ...............................................................................................................................15
ВЕЧЕ.............................................................................................................................................16
ОРАО............................................................................................................................................18
ПОСЛЕ СМРТИ..............................................................................................................................1
ЈА САМ СТЕНА...............................................................................................................................2!
ЋУТИТЕ" ЋУТ#ТЕ$..........................................................................................................................2%
ПИЈЕМ...........................................................................................................................................25
ПАДАЈТЕ" &РАЋО..........................................................................................................................26
КРОЗ ПОНОЋ................................................................................................................................28
'У&АВ.........................................................................................................................................2
(РНОГОРА( (РНОГОРКИ............................................................................................................31
НА ЛИПАРУ...................................................................................................................................33
ПОНОЋ.........................................................................................................................................35
ЈЕВРОПИ.......................................................................................................................................38
ОТА( И СИН.................................................................................................................................%!
ОТА)&ИНА...................................................................................................................................%2
ЈЕДНОЈ НЕСТАШНОЈ ДЕВОЈ(И......................................................................................................%%
КАРАУЛА НА ВУЧЈОЈ ПО'АНИ.....................................................................................................%6
КАО КРОЗ МАГЛУ.........................................................................................................................53
ПОЗДРАВ......................................................................................................................................5%
ЈАН *УС.........................................................................................................................................57
КАЛУ+ЕРИ....................................................................................................................................61
КА!"ЂЕРИ
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ПЕСМЕ
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8.8А
,ад 'и (о(а )*+)да 'ила,
Никад н+ 'и душа (оја
-+ла данка )а+лила.
/012.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8:;А
3-ина, Мило45 6 орило 7+
8ок ј+ Мила о*д+ 'ила.
Сад 7+ Мила и)гу'ила9
Ту:+ рук+ *ино но7+.
Ана то;и, Ана 7луи,
Ал< )а Мило( 7р=+ туи.
Н+(а на(а Мил+ *иш+4
Оно (ало *+7+ло7ти
%то и(аш+ до'ри го7ти,
То код Мил+ о7та*иш+.
Ана то;и, Ана 7луи,
Ал< )а Мило( 7р=+ туи.
И) Милини> руку (али<
6 Ма 7+ ра7т? '+ла 7*+та 6
М+7то ;аш+ од '+р(+та
Отро*а 'и @рогутали.
Ана то;и, Ана 7луи,
Ал< )а Мило( 7р=+ туи.
Ко да играA Ко да @+*аA
Ко да +дниA Ко да @иј+A
Ко ли 'ригу да ра)'иј+A
Н+7та Мил+, н+7та ћ+*а4
А*а то;и, Ана 7луи,
Ал< )а Мило( 7р=+ туи4
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
/012.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
<=А>?
.*+ @р+да (но( 7та)+ 7тој+9
Ј+дна 7 =*+ћ+(, друга 7 трB+(C
#*о)д+н+ 7у ног+ (ој+ 6
Ид+( трBу да 7+ *рн+(.
Ја у7ту@а( =*+ћа 7та)+
Који(а ј+ нога (+каC
Н+к< @о =*+ћу +н+ га)+,
А трB+ ј+ )а ;о*+ка4
/012.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
@A? BА+++
/д+ ја ш+ћ+р 7иј+(,
Ту отро* и)ра7тиC
#д+ ја @+*ат (ниј+(,
Ту ћу у @ла; @а7тиC
#д+ на друга 'роји(,
Ту кр*ника и(а(C
#д+ ја ла*ор 7*оји(,
Трно* *+на= @ри(а(...
Скори 7*+ћа крају,
8анак =рној ноћи 6
Ал< крај (о(+ *ају
Никад н+ћ+ доћи4
/012.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
B.C+++
0+дан ди( још, ј+дну ;ашу,
Ј+дна @+7(а, ј+дна 7+ка4
П< онда )'ого(, та('урашу4
D'ого(, кр;(о, )ана*+ка4
/012.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DУ= У @.EFАG
1д В+ликог С+ла до 7а(ога Ждр+ла
К? да ј< *ила н+ка ћили( ра)а7тр+ла
Од )+л+н+ тра*+ и 7*акак+ шар+,
8а 7+'и до(а(и у(орн+ '+ћар+C
Па докл+н ти *ила лаког 7анка 'ира,
Eла:ан @оток 7ла'+ ног+ ти и7@ира,
В+тро*и ти ти>и л+@и (ири7 дају,
Dа7ла:+н+ >ран+ горко( у)ди7ају...
Са дал+ког @ута у(оран 7а( 7+о,
Н+ 'и< л< 7анка наш?, 7+тан, н+*+7+о.
По*ило 7+ =*+ћ+, @ол+гла ј+ тра*а,
Али (+н+ 7анак да*но и)'+га*а4
Сила 7+ ј+ (и7ли *р)ло @о @а(+ти...
Много ли 7а( 7трад?, кад 7+ 7р=+ 7+ти9
Никад до'ро јутро4 Никад до'ро *+;+4
М+ни ноћ=а лако никад н+ @рот+;+...
" (и7ли(а, тако, у)да>н? 7а( јако,
А 7у)+ 7у т+кл+ ни) о'ра) @олакоC
Од груди 7+ (оји> *+;ан огаB 7т*ори,
8а у Bи(а душа @р+ рока и)гори4
По гол+(о( 7*+ту (ла:ан 7+ @оту=а( 6
%то гро(о*ник ни7а(, да на 7уд'у @у=а(A...
С*+ што (и ј+ 'ило н+драго и драго,
О7та*Fат 7а( (ор? ра*но, @одј+днако4
Па гд+ 7ад @о;и*а(A... О, да ди*на (+7та4
!+@ша никад ниј+ 7 ур+7о( н+*+7та4
И)*+)+но =*+ћ+(, окић+но гора(< 6
Ја и о*о (+7то о7та*ити (ора(4
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ено, *+ћ 7+ крију 7јајни 7ун=а )ра=и,
Ка )а@аду )латни @утују о'ла=иC
Тор'и=у 7а( 7*+)?, о@анак @рит+г?,
И ја 'и> 7а 7ун=+( н+куд даF+ '+г?C
Али ј+дно 7р=+, друго 7уд'а +ли9
Ја @о 7уд'и (ора(, што она @рид+ли.
Видиш оно 7т+B+ што 7+ н+'у @+B+A
То ј+ *оFа 7уд'+... горко @рид+F+B+4...
К? 'оланог нада, н+'у @одигнута,
Поди+ 7+ гора од ка(+на Fута,
-олну ди+ гла*у, а кол+но( кл+=а
Ка(+нито 7р=+ Мла*а јој @ро7+=а9
Dаја)ит 7+ н+ да, (у(ла, ј+;и, 7т+B+,
И у (у=и т+шкој @родир+ ка(+B+C
На Bу, гр+шну, 7ун=+ никада н+ 7ија,
Са(о гро( ј+, (ра)ну, 7а >уко( @ро'ија,
Пла(+нита (уBа о@али јој ли=а,
8а *+ћ(а @ота*ни, 7ра(на @рокл+тни=а4
" н+;и7то( н+дру *+;ну кл+т*у 7кри*а,
Dато гд+гд+ гр(и, и н+(о @о;и*а9
-лаго7ло* ј+ @рокл? 7р@7ки =ар+ !а)о 6
Како 'и јој и 'ог (ило7ти ука)?4A...
Пор+д B+ (+, 'ујн+, т*рда 7та)а *оди.
Али куда, кудаA 6 Куд 7а( ор? >оди.
По*иш+ о'лака, и од н+'а *иш+,
Ј+р, у(+7то н+'а, @у7т 7+ ка(+н ди+...
Н+ ;уј+ 7+ ти=а, 'аш никак*а гла7а,
8о *+;ит+ >ук+ '+)'они> тала7а...
Н+ )на( даF+ 7та)+, н+ )на( даF+г @ута,
" <*акој 7+ гори најлакш+ )алута.
G. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .H
И)н+(огло т+ло 7ур*ало 7+ дол+
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Пор+д н+к+ @у7т+ ра)*алин+ гол+.
Т*рдиBа ј+ 'ила н+кад о*о 7тара,
Iу*ала ј+ *+рно 7*ога го7@одара,
А дана7к+ шта ј+ ра)*алина о*аA...
По7тала ј+ гн+)до 7уриј+> орло*а4...
Слушала ј+ н+гда 'ојни> тру'а )*ук+,
%та дана7к+ 7лушаA... М+:+д+ и *ук+4
Сил+на ј+ *ој7ка о*д+ 7тано*ала 6
На(+7то ј+ *ој7к+ (а>о*ина @ала4
Под (а>о*о( л++ 7тар+ 7ла*+ )на=и,
Оруиј+ 7*+тло, коBи и јуна=и...
С*+ ту (ирно л+и, @од 7т+но( 7тра>от+,
И) @рашин+ Bин+ гушт+ри 7+ кот+...
На Bој дана7 7+ди( и даFину гл+ди(9
ВаFда гд+год 'ли+ (иран кро* 7+ ди+,
Или до'ар @а7тир 7таду 7л+ди '+ло(A...
Ал< ништа н+ '+ш+ у околу =+ло(4
Као да ј+ ка(+н у Fутини @ук?
И у @укот 7*оју 7*+ и*о @о*ук?4...
Ал< шта 7+ )а'+л+ у гор7ко(+ (ракуA
То ј+ '+ла кула на =рк*и #орBаку4
Раширила крила ла'удо*а '+ла,
-+лоћу ј+ 7н+га на 7+'+ у)+лаC
Кр7т 7+ на Bој 'ли7та, 7ун=у одго*ара
И @о >ладној 7т+ни )латн+ @руг+ шара.
Ј+дно 7+ ј+ )*оно 7 '+л+ кул+ ;уло,
" (о(+ ј+ 7р=у три@ут одј+кнулоC
Dа@ојаш+ ти>о калу:+ри 7*+ти...
Мо+т+ л< (+, ног+, 'ар донд+ @он+тиA
Ено (и д*оришта, +но д*ор7ки> *рата,
При(ић+ (+ у д*ор, 7трана, н+@о)натаC
Од(ор ћ+ (и дати, то (и 7а(о тр+'а,
А 'лаго7ло* на на7 'ог шаF+ 7а н+'а4...
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
" Подгори=у /01J.
Горњак ј+ (ана7тир, )аду'ина =ара !а)ара, л+и у најди*F+( @р+д+лу @ор+д Мла*+,
на грани=и и)(+:у Eо(оF7ког и Мла*7ког 7р+)а у Поар+*а;ко( окрују. 6 Велико
Село и Ждрело (+7та 7у у и7то( окрују. 6 Млава ј+ р+ка која и)над Жагу'и=+ у
окрују @оар+*а;ко( и)*ир+ и код Ко7то=а у 8уна* ути;+. При;а 7+ да ј+ =ар !а)ар
>т+о @р+ко B+ ра)го*арати 7+ 7а н+как*и( 7*+=+( #ригориј+(, који ј+ 'ли)у #орBака у
гори @о7тио, @а како ј+ Мла*а онуда т+кла 7а *+лико( >уко(, да ни7у (огли р+;и ј+дан
друго( ра)у(+ти, то ј+ 7*+тит+Fи @рокуну и оно 7+ (+7то дана7 )о*+ Тишина, ј+р
одонда у*+к ћути та(о Мла*а.
На@о(+на Ђур+ Јакшића
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
).H У @.EFАGУ
,ао '+д+( т*рди =рна @оноћ 7тоји,
Пр+ко кога @р+ћи @у7т 7+ и*от 'оји.
По'она о'ит+F 7*+тог (ана7тира
#р+шно(+ ј+ т+лу да*но нашла (ира.
Он+(+ш+ 7т+н+ што н+(+ '+ја>у,
"(укнуш+ )*+ри у ди*иј+( 7тра>у.
Н+ (и;+ 7+ ли7так, шу(а н+ шу(ори,
Мрка @оноћ @р+ти (ркој @у7тој гори...
Па и Мла*а @у7та у)диш+ @от(уло,
8а 7+ н+ 'и B+но у)ди7аB+ ;уло.
Са(а у 7*о( 7тра>у @рирода 7+ гро)и,
Стра>о*ит+ тајн+ н+(а @оноћ но7и...
")др(а 7+ кула, )*оно 7+ )анија,
" =рк*и 7+ ;уј+ (олит*и=а тија,
"+гу 7+ 7а(+ @огаш+н+ 7*+ћ+ 6
Кро) н+(о д*оришт+ н+ки ду> @рол+ћ+.
На ;+лу 7+ 'л+до(, гд+ ј+ круна 7јала,
С*+тит+F7ка 7*+тло7т ди*но )а'ли7тала...
Ти>и( >одо( @ро:+ кро) д*орану 7тару,
Поклони 7+ три@ут 7*+то(+ олтару,
Па иш;+)н+ о@+т у @оноћно( (раку...
Тако =ар+ !а)о до>оди #орBаку.
J Подгор=у /01J.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А ).H:C=У
2туд+на (+ киша ши'а
В+ћ *а7=+ли данC
Ој, @ри(и (+, кр;(ари=+,
" т*ој л+@и 7тан4
Са*у, Мла*у и Мора*у
Пр+ла)+ћи ја,
Т+'+ 7а( 7+ )а+л+о
И лакога 7на.
Нато;и (и ;ашу *ина
И) @одру(а 7*огC
ПоFу'и (+, )агрли (+,
По(ог? ти 'ог4
Су(рако*а= /01J.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
0?I?
,ао )латн+ ток+ кр*Fу @ока@ан+
8ол+ @ада 7ун=+ )а гору, )а гран+.
И 7*+ н+(о ћути, н+ (и;+ 7+ ништа,
Та нај'оFи *ит+) @ад+ 7а 'ојишта4
" 7р=у 7+ и*от )а7траш+но( таји,
Са(о *+тар >уји... То 7у у)ди7аји...
А 7ла*уји ти>о у) @+7(и=у ал+,
Н+ 'и ли и( >ладн+ 7т+н+ )а@лакал+.
Н+(о @оток '+и 6 ко )на куда т+и4
Мода гро'у 7*о(+ 6 (ору >ла:ано(+A
С*+ у (рт*о( 7ану (рка @оноћ на:+C
С*+ ј+ и)у(рло. Сад (+7+= и)а:+...
С(ртно 'л+да ли=а, гор+ н+'у л+ти9
Погинули *ит+) +но 7+ @о7*+ти4...
/01J.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.EА.
3ли)о до н+'а гора ј+ ;арна,
Н+ тр+'а орлу т+к ј+дан л+т,
Са(о да @у7ти крила н+(арна 6
Пр+)р? ј+ да*но @р+)р+ни 7*+т.
По та*ној (агли т+шког *и>ора
Н+ћ+ на )+(Fу ни н+'о, >ол4
Н+'о (у 7< ;ини да @а7ти (ора,
А @у7та )+(Fа 7а( ј+дан 'ол.
Ти>о 7+ *иј+, о'лак+ гони,
Пр+)ирућ гл+да у 7ун;ан )рак...
Стр+ло*ит @о7л+ на )+(Fу рони
И кр*Fу ка@а )+(аF7ки (рак.
" Су(рако*=у /010.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D.<;? <8E=:
4о+*и кад (и 7р=+ @од+л+,
Над гро'о( )*+кн+ кр*а*и (а;,
Слатк+ д+*ојк+, руи=+ '+л+,
Н+ћу да ;уј+( *аш горки @ла;4
Н+(ојт+ р+ћи9 3О*д+ @о;и*а
Kу'а*и наш+ у*+ли 7трук45
Н+ кун<т+ )+(Fу, ниј+ *а( кри*а 6
Стишајт+ јада ла7ка*и )*ук4
Н+(ојт+ трошит ру+ у'а*+,
Кит+ћи Bи(а (ој *+;ит до(4
Р+=ит+ 7а(о9 38о7та ј+ 7ла*+ 6
В+ран ј+ 'ио народу 7*о(5.
/010.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
BА <А8 <=?)А
0а 7а( 7т+на,
О коју 7+ )ло'а (ори,
С*+т7ка ;уда и @окори.
Многи т+ак о'лак, ј+ка,
Крш гро(о*а, огаB, кл+т*а
И 7то ;уда н+'а, )+(F+,
Ра)'ило 7+ о (+н+ка...
"7а(F+на
На 7р+дини (ор7к+ @+н+,
L+@а( (уB+ и гро(о*+C
А тала7+ рикајућ+
Са >ра@а*и( ка(о( груди
" ка@Fи=+ 7итн+ (р*и(.
" ноћи(а 7(рти 7трашн+
На ра(+ (и ти=+ 7л+ћу
И )ло7лутни( гракћу гла7о(9
Пако7т, )ло'у и н+7р+ћу 6
%то )локо'ни>
8*а<+7т о7а( 7тоји( л+та,
Пр+)ирући, 7(+јући 7+
Пако7ти(а '+)'оникаC
Eладна, н+(а 6
Dа радо7ти и )а )ло7ти
Н+@о(и;на, н+о7+тна,
" којој)и отро*M7р=+,
"(ор+на Fута )(ија,
На у)гла*ку 6 *+;но( (раку,
На ка(+ну од у*р+да,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Ра)(р7кана, ћути, 7@а*а...
Ја 7а( 7т+на... ал< кр*а*а4...
И7@арана гн+*о(, ј+до(,
DаFуFана (уко(, '+до(4...
С(рт (и гро)на, н+(ило7на,
Са @+7ни=о( коштуBа*о(,
Dлоко'ни=о( ока 7*ога,
"(ирућа ;а7о( @р+ти...
I+кај, 7+л+4
Још н+ +ли( ја у(р+ти4
8ок 7+ )+(Fа н+ )атр+7+,
-урно (ор+ н+ )ајош+,
Н+ @о=рни 7јај )*+)дани,
И (+7+=а 7*+тло7т 'л+да
Н+ )а*иј+ у о'лаку
-ој+ @ра*д+ и и7тин+,
Сјајн+ )ор+ и *+;+ри
Dрак =р*+ни н+ @ротури
" кр*а*+ Fут+ )(иј+,
Који(а ћ+ ду> *+;ити
По јауку, 'олу, @и7=и,
Н+7р+ћнога ши'ат 7*+та 6
8онд+ 6 донд+4...
"*р+:+но 7р=+ (ој+,
" *+;ито( 'олу, гн+*у,
С(+>а 7+ ј+ )а+л+ло...
6 Eа4 Ил< (ода н+ћ+ доћи
Страшног 7уда гла7 уа7ниA
Мода никад н+ћ+ (оћи
#оркој (у=и и јауку
На7(+јат 7+ 7р=+ (ој+A...
Иди4... Иди4...
Н+ дирај (+ (ра)но( руко(,
8а @р+и*и( *+;но7т туну
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
На *рл+тно( (о(+ *и7у,
#д+ (+ ;уда и отро*и
Dло'ног 7*+та у)*и7иш+ 6
Ал< откл+н ћу 7а(, @о *оFи,
Стојат... @а7ти... или *+;но
Dла и @одло7т @р+)ирати
!+дни( око( гор7ког ла*а...
Ја 7а( 7т+на, ал< кр*а*а4...
/02N.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
HУ=:=?/ HУ=J=?K+++
Ћутит+, ћут<т+4... С @+ро( у ру=и
Ст+к? 7а( 7+'и у роду гла7C
С кр*а*о( 7а'Fо( на 'ојној (у=и
-оFи 7а( 'ио 6 'оFи од *а74
8а 7т+ (+ *ид<ли 6 то да 7т+ 7а(о4
Ал< онд+, )најт+, н+ '+ш+ ро'4
"'ојн+ 7а'F+ кад @отр)а(о9
По'+да4 Јуриш4 Ил<, 'оF+, гро'4
D*ук тру'+, >уји, @оFана ј+;и,
#р(и и @у=а огаB и @ра>C
&ут+ћи 7тојиш, @адаш '+) р+;и,
#ин+ш )а народ, гин+ш '+) 7трO.
Пла(+н и ди(, гори на( ли=+,
Мрки к? *у=и до:+(о 7*и 6
Али гд+ '+7т+ *и, кука*и=+,
ПудFи*=и >уди, лаFи*и @7иA...
/02N.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D:B?8+++
5иј+(, @иј+(... ал< у @ићу
Још 7+ никад н+ о7(+<ну< 6
Као да ј+ рујни( *ино(
-ог @олио >ладну 7т+ну4
По7рн+ л< (и каткад нога,
8руина 7+ луда 7(иј+ 6
Ал< 7+ 'р)о 7(+>а тр)а,
К? од ј+да Fут+ )(иј+...

А ја @иј+(, јошт+ @иј+( 6
" то( (и 7+ 7р=+ @ара 6
&ут+ћи 7+ 7а(о игра(
Kути( *р>о( од >анPара...
/02/.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
DАAАB=?/ БEАH.+++
5адајт+, 'раћо4 Плин<т+ у кр*и4
О7та*<т+ 7+ла, н+к< гори @ла(4
-а=ајт+ 7а(и у огаB д+=у4
Стр+7ит+ 7 7+'+ ро@7т*о и 7ра(4
#инит+, 'раћо, јуна=и, Fуди4
Dа @ро@а7т *ашу 7*+т ћ+ да )на...
Н+'о ћ+ @лакат дуго и горко,
Ј+р н+ћ+ 'ити Ср'ина...
Ми н+7(о 'раћа, (и Ср'и н+7(о4
Или *и н+7т+ Н+(аBин 7ојA
Та да 7(о Ср'и, та да 7(о Fуди 6
Та да 7(о 'раћа 6 о>, 'о+ (ој4...
Та )ар 'и тако 7 А*ал+ @ла*+
#л+дали л+дно у огB+н ;а7A
Та )ар 'и тако, о>, 'раћо драга,
Та )ар 'и тако @р+)р+ли *а7A...
Пр+)рит+ 'рат7т*а @окор и кл+т*у,
%то н+'о дад+, @ога)<т+ *и4
Та ниј+ л< гр+шно, ниј+ ли гро)но9
Кр* д+=+ *аш+ гл+да(о (и4...
А гд+ ј+ @о(оћ ил< 7у)а 'рат7каA
Ил< 3Јуриш, род+, )а 'рата 7*ог45A...
" *+Fој '+ди, 7(рти и кр*и,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8ана7 *а7 7а(+ о7та*Fа 'ог4
Ал< о@+т, гр+шан, гр+шно 7а( @+*?
РаB+но 7р=+ народа (ог4
Та Ср'ин ки@и, ки@и и ;+ка 6
Ал< н+ да :а*о... ил< н+ да 'ог4
/02/.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GE.> D.).H
,ро) @оноћ н+(у и гу7то граB+
Види 7+ )*+)да ти>о тр+@таB+,
Iуј+ 7+ 7р=а 7илно ку=аB+C 6
О, лакш+ 7а(о кро) гу7то граB+4
Ту 'ли)у @оток даFину @ара,
Ту 7+ на =*+ћу =*+ћ+ од(ара,
Ту (+н+ ;+ка ашико*аB+C 6
О, лакш+ 7а(о кро) гу7то граB+4
Пашћу, у(р+ћу, душа (и гор+,
Ра7то@ић+ (+ до '+л+ )ор+
К? груду 7н+га *р+ло 7ун;аB+C 6
О, лакш+, лакш+ кро) гу7то граB+4
/02/.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
LУБА0
/.
6у'и( т+, Fу'и(, душо,
Kу'и( т+, рају (ој4
А о7и( т+'+ никог,
8о 7а(о народ 7*ој.
Он ћ+ 7а (а;+( доћи
Кад ку=н+ ј+дан ;а7 6
От+ћ+ 7тару 7ла*у,
8о'ић+ но*и гла7.
А ти ћ+ш, (ој+ 7ун=+,
С*о 'лаго (ој+ 6 7*о,
Ти ћ+ш (и родит 7ина,
8а ;у*а 'лаго то.
Q.
7+7то т+ у 7ну 7ни*а(,
Моја Fу'а*и4
I+7то т+ тако *и:а(,
L*+т+ у'а*и4
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Па грли( н+'о @ла*о,
#рли(, у)диш+(C
А Fу'и( 7ун=+ јарко,
Kу'и(, и)диш+(.
Ал<, +*о, )ора 7*ић+,
И, +*о, @ро:+ 7анC
Ал< т+'+ н+(а, н+(а 6
Н+(а да 7*ан+ дан4
/02Q.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ME).@.EАM ME).@.EG:
8ан+ (ој+ Fуто тишт+,
Мила, ди*на Lрногорко4
Мој+ груди @о(оћ ишту,
И7@аран+ на 'ојишту.
По(оћ, @о(оћ, Lрногорко4
Пот@раши (и @ушк+ (ал+9
Рук+ 7у (и (алак7ал+
С+кућ Турк+, Lрногорко4
А кад @адн+(, гор7ки ла*+,
Моја л+@а Lрногорко,
Т+шк+ ран+ и кр*а*+
Н+к )а(+н+ тур7к+ гла*+4
О>, 7*+ти (+, Lрногорко,
Н+ кукаB+( и 7а @ла;+(,
В+ћ кр*а*и( Fути( (а;+(9
" 'ој, у 'ој, Lрногорко4
А на до(у >рани 7инк+,
Моју наду, LрногоркоC
Он+ ди*н+ (ушк+ 7лик+,
Он+ >ра'р+ о7*+тник+.
Eрани, н+гуј, Lрногорко,
И л+@ наук ка)уј Bи(а9
С*+тити 7+ душ(ани(а 6
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Моја *+рна Lрногорко4
/02Q.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
)А ;:DАEУ
0+7т+ ли (и род, 7иро;ићи (алиA
Ил< 7у и *а7, (ода, јади отро*алиA
Или *а7 ј+, 7ла'+, @рогонио 7*+т 6
Па до:о7т+ 7а(о да, кад Fуд+ )на(о,
8а 7+ и (и (ало 'оF+ у@о)на(о,
" д*о@+*у туно( @+*ајући 7+тA...
Ми 7(о (ал+,
Ал< 7(о )нал+
8а на7 н+ћ+
Нико >т+ти,
Нико 7(+ти
Тако *ол+ти,
Као ти 6
&ију ћи4
Мој+ ти=+ л+@+, ј+дини другари,
" но*о(+ 7тану @о)нани=и 7тари,
Ср=+ *а( ј+ до'ро, @+7(а *а( ј+ (+дC
Али (ој+ 7р=+, али (ој+ груди
!+д+но( 7у )ло'о( ра)'ијали Fуди,
Па 7+, (+7то 7р=а, у>*атио л+д.
С '+ло( 'уло(,
Са )у('уло(,
%ар+нMрај+(,
Рај7ки( (ај+(,
L*+ћ+(, (иро(,
Са л+@иро(,
!+ти(о ти (и
Ср=а то@ити 6
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
&ију ћи4
Мој+ ти=+ (ал+, јадни 7иротани4
Прошли 7у (+ да*но (оји л+@и дани 6
"*+ло ј+ =*+ћ+, од'+г? (+ (ајC
А на души о7та, к? 7кр>ана 'иFка,
Ил< к? туан (ири7 у*+лог 'о7иFка,
Ј+дна т+шка рана, т+ак у)ди7ај.
На !и@ару /022.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D.).H
...5оноћ ј+.
" =рно( @лашту н+(а 'огиBаC
Сло'одн+ душ+ то ј+ 7*+тиBа.
То глу>о до'а, тај =рни ;а7 6
Ал< кака* гла7A...
По та(но( крилу н+(+ @оноћи
К? грдан тала7 ј+дан ј+дини
8а 7+ @о (ор7кој *аFа @у;иниC
!агано >уји, к? да у(ир+,
Ил< да и) =рн+ )+(F+ и)*ир+.
Мода то ду7и )+(Fи го*ор+A
Ил< )+(Fа кун+ 7*ој+ @окор+A
Ил< н+'о, (ода, даF+ @утуј+,
8а (оју кл+т*у *иш+ н+ ;уј+A
Па )*+)д+ @ла;у, н+'о тугуј+,
По7л+дBи @ут 7+ 7 )+(Fо( рукуј+...
Па )ар да н+'о 7*+ту н+7тан+A
Па )ар да )+(Fи *иш+ н+ 7*ан+A
Dар да о7тан+ 6
Та(аA...
И >од 7+ ;уј+...
8а л< @оноћ тако (ирно @утуј+A
Ни *а)ду> тако ти>о н+ га)и 6
К? да 7а оног 7*+та дола)и.
Ил< крадо( о'лак ид+ на*иш+A
Ил< 'олник кака* т+шко у)диш+A
Ил< ан:? (+л+( 7 н+'а доно7иA
Ил< оштру ко7у да га @око7иA
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
8а Fу'а* н+ ид+A... 8а )ло'а ниј+A...
Мода 7+ крад+ да на( @о@иј+
И о*у ј+дну ;ашу радо7тиA
Ил<, (ода, 7у)а ид+ ало7ти
8а на7 оро7и туна ка@Fи=аA
Или на( (рт*+ *раћа )+(Fи=аA
. . . . . . . . . . . . . .
Врата шкринуш+...
О, душ+4 О, (ила 7+ни4
О, (ајко (оја4 О, 'лаго (+ни4
Много ј+ дана, (ного година,
Много ј+ горки> 'ило и7тинаC
Много (и @ута др>таш+ груди,
Много (и 7р=а =+@аш+ FудиC
Много 7а( кај?, (ного гр+шио
И >ладно( 7(рћу 7+'+ т+шиоC
Многу 7а( горку ;ашу @о@ио,
Многи 7а( ко(ад 7у)о( то@ио...
О, (ајко, (ајко4 О, (ила 7+ни4
Откад т+, (ајко, ни7а( *ид+о,
Никак*а до'ра ни7а( *ид+о...
Ил<, (ода, (и7лиш9 3Та до'ро (у ј+,
Кад оно ти>о ткаB+ н+ ;уј+
%то @аук *+)+ и=о( танано(
Над они( наши( =рни( та*ано(4
М+:у Fуд(а 7и, (+:у 'лиBи(а4...5
Ал< )ло ј+, (ајко, 'ити (+:< Bи(а9
Под руку 7 )ло'о( @ако7т @утуј+,
С Bи(а 7+ )а*и7т 'рат7ки рукуј+,
А ла 7+ у*+к онд+ на>оди,
#д+ и> @о 7*+ту @одло7т @ро*одиC
!а7ка и> д*ори, и)дај7т*о 7луи,
А н+*+ра 7+ 7а Bи(а друи...
О, (ајко, (ајко, 7*+т ј+ @ако7тан,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Жи*от ј+, (ајко, *рло ало7тан...
На !и@ару /022.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
B?0E.D:
9+'и да @+*а( 6 т+'и, тиранко4
А ду> (и (ори отро* и гн+*C
"*р+да т*оји> ао=и ј+тки
Пот@аFују (и @л+(+нит 7@+*.
Милиони(а народи @ишт+,
Милион груди @ро7и@а кр* 6
Милиони(а @ал+ кућишт+,
Милион Fуди г(и+ к? =р*.
И (илиони дола)+ 7(+рно
Ј+*ро@и гордој на >оли 7уд9
3Н+ (о+ *иш+, раја н+ (о+
Сно7ити јара(, (у;ити труд4
Тиран на7 га)и, 7ра(оти +н+,
"7+*а наши> оти(а @лод.
Пр+7уди, 7илна, да л< и*+т (о+
" так*о( игу н+7р+ћни родA...
И)гинућ+(о4..
3Па и)гинит+45
Под7(+>а т*ога горди ј+ )'ор.
3И гинућ+(о, гинути 7ла*ио 6
Ил< (а;+( @р+7+ћ #ордиј+* ;*ор4
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
И)гинућ+(о 6 али 7ло'одни,
Ј+р Ср'ин н+ћ+ да 'уд+ ро'4
Та(о дал+ко, на 7*+то( гро'Fу,
Потраић+(о и*от ил< гро'45
//. јануара /02J.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.=АM : <:)
0+дан@ут ид+ 7тари А(иPа
К? н+ки 7+ди (андаринC
А )а Bи( та@ка, тр;и, 7какућ+
Јуна;к+ кр*и нај(ла:и 7ин.
Вашар ј+ 'ио 6 а на *ашару
Са'F+, @иштоFи, ара@7ки атC
Туни7к+ ка@+, 7р+'ро и )лато,
Мл+та;ка 7*ила, +н+*7ки 7ат.
3Е, шта ћ+ш, 7ин+, да ку@и 'а'оA5
8+т+та 7клоно7т кушаш+ 7*ог.
3Eоћ+ш ли 7а'Fу, ту 'ритку, 7јајну,
Ил< *оли( ата (и7ир7когA
Ил<, (ода, +лиш од 7*ил+ ру>оA
Н+ка ти 'уд+ 7*ил+но 7*+4
#о*ори, 7ин+, го*ори 'р+,
8а ку@и( он+ ток+ )лаћ+н+A5
8+т+ 7+ ;+шка руко( @о гла*и,
Као да н+ )на шта 'и од 7*+г9
3А>, 'а'о, 'а'о, ку@и (и, 'а'о,
П+;+Bа ку@и јар+ћ+г...5
Сад 7+ и 'а'о ;+ш+ @о гла*и,
#л+дајућ дуго 7ин;ића 7*ог9
6 Е, ја 7а( *ол? 7а'F+ и ко@Fа,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А 7ин (и јар=а @+;+ног4
/0JQ.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
.=АNБ:)А
: о*ај ка(+н )+(F+ Ср'иј+,
%то, @р+т+ћ 7ун=у, д+р+ кро) о'лак,
Су(орног ;+ла (ра;ни( 'ора(а
О *+ко*+;но7ти @ри;а дал+кој,
Пока)ујући н+(о( (и(ико(
О'ра)а 7*ога 'ра)д+ ду'ок+.
В+ко*а та*ни> то 7у траго*и 6
Т+ =рн+ 'ор+, (ра;н+ @+ћин+C
А ка(+н о*ај, к? @ира(ида
%то 7+ и) @ра>а ди+ у н+'о,
Ко7тију кршни> то ј+ го(ила,
%то 7у у 'ор'и @роти* душ(ана
8+до*и т*оји *оFно 7лагали,
!+@+ћи кр*Fу 7р=а ро:+ног
Миши=а 7*оји> ко7ти 7ло(F+н+, 6
8а уну=и(а 7@р+(+ 'у7ију,
Окл+н ћ+ н+кад 7(+ло, @р+)ирућ,
8уш(ана ;+кат ;+т+ гра'Fи*+.
И 7а(о дотл+, до тог ка(+на,
8о тог '+д+(а 6
Ного( ћ+ш 7ту@ит, (ода, @огано(.
8р)н+ш ли даF+A... Iућ+ш гро(о*+
Како тишину )+(F+ 7ло'одн+
Са гр(Fа*ино( 7трашно( кидајуC
Ра)у(+ћ+ш и> 7р=+( 7трашFи*и(
%та ти 7а 7(+ли( гла7о( го*ор+,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Па ћ+ш о 7т+Bа т*рдо( ка(+ну
-ријан+ гла*+ т+(+ ћ+ла*о
" )ано7но(+ 7тра>у лу@ати...
Ал< ј+дан и)ра), ј+дну (и7ао,
Iућ+ш у 'ор'+ 7трашној ло(Fа*и9
3ОтаP'ина ј+ о*о Ср'ина4...5
/0J1.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
B?A).B )?<=АC).B A?0.BM:
;ар @оFу'а= (+ни, 7тар=у,
8ај+ш, (лада, 7а у7анаA
Dар на (ој+ 7таро ра(+
Пада рука у7ијанаA
Ј+ л< то Fу'а*, ј+ ли шала,
Т+ ј+ т*оја рука (ала
На ра(+ну 7+дог 7тар=а
Dадр>тала, )атр+@талаA
Ил< 7и дошла, )луради=+,
8а (+ *аркаш, да (+ ј+дишA
И)(у;+н+ 7тар+ груди
8а @о*р+диш, да @о)л+дишA
3Ја т+ Fу'и(4...5 т*рдиш, (лада,
Пуна јада, @уна нада 6
Али Fу'а* 7+до( 7тар=у
В+руј, душо, т+шко @ада...
"*+л+ 7у груди (ој+,
Т*оја Fу'а* 6 *атра и*а 6
Па 7+ 'оји(, 7тара= 7+ди,
Од @ла(+на и гори*а.
/0J1.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GАEАУ;А )А 0УIB.B D.LА):
4а7р+д кул+ караул+,
Око *атр+ на огBишту
Страари 7+ и7ку@иш+...
Ватра гори, @ла(+н ли+
И @о та(ни ду*аро*и
#оро7та7н+ 7+нк+ ди+,
К? да ј< рада и) @рошло7ти,
" *атр+ној )ан+то7ти,
Вит+)о*+ да нани+
И ти( *р+(+ до'а да*на
С наши( дано( да и)ра*на.
8ру'а ј< (ала... П+т 7траара...
" 7*акога @ушка танка,
8уга @ушка '+лгијанка,
А гото*а да )а@ара,
8а )ариј+ 7а тан+то(
Ил< 7а Fути( 'ајон+то(,
Кро) р+до*+ Fуд7ког 'лата 6
" коло*+ А)ијатаC
Па да онда у н+р+ду
Lрну =+*ку, @ушку 'л+ду,
Тур7ко( кр*и о'ојади,
Њ+но( @аро( да окади.
3Још и> н+(а4... #д+ 7уA %та 7уA...
Ил< и( )*+р7к+ 7тр+@+ груди.
На (+гдану и уа7уA...
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А кад тр+'а д+=у клати,
Сла'+ +н+ )ло7та*Fати,
Онда ћ+ ти онд+ 'ити,
С@аFи*ати и ро'ити,
На7илни=и и н+Fуди4...5
Тако )'ори 'уFу'аша
И )а но 7+ руко( (аша.
8аF+ т*рди 7траар 7тари9
3-раћо (оја, грани;ари4
И(а( ј+дног @о'рати(а,
А у B+(у *+р+ и(аC
Па (и до:+ кради(и=+
С он+ 7тран+ Ти7о*и=+,
Потка)а (и тур7к+ )*+ри9
8а 7у ноћа7 у на(+ри
Нашој кули огаB дати,
На на7 (у;ки на@адати...
Кол<ко и> ј+A... По'ро н+ )на4...
Али да ј+ ;+та '+7на,
8а ј+ ди*Fа, н+ур+дна,
Кр*и +Fна, кр*и +дна,
То (у кау =рн+ о;и,
С*ака р+; (у то 7*+до;и...5
П+т другара, @+т 7траара
-уFу'аш+ р+; 7у ;ули,
Али ни7у @р+трнулиC
Ни @ак =рта (ушког ли=а
6 Стра>о*аBа јадни (ла)и 6
Тр+@+т душ+ да и)ра)и
И 7трашFи*о7т кука*и=O...
3Н+ка до:+ 7то >иFада,
А у 7р@7ки( у груди(а
Ј+дан и*от н+ка и(а,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
И тај ј+дан н+ка @ада,
На 'ајон+т н+к< 7+ (+ћ+C
Ал< @р+д ;+то( на7илника
Ср=+ 7р@7ког Крајишника
Dадр>тати никад н+ћ+4...5
П+т другара, @+т 7траара,
Таки( гла7о( одго*ара.
" то до'а н+(+ ноћи
Dатр+7+ 7+ у 7а(оћи
Мра;на гора, ј+ла *итаC
А ло(Fа*а 7тра>о*ита
Ра)дираш+ @оноћ (рака,
К? да ј< рада та(у B+ну
ПаF+*ино( и) @ушака
Пројурити у @ла(+ну...
И на кули караули
!о(Fа*у 7у т+шку ;ули,
Ал< *ит+)и грани;ари
Ни7у н+(и( 7тра>о( 7талиC
А )идо*и, о@+т, 7тари
Никад ни7у )адр>тали.
3Видит+ ли тур7ку 7илу
Како јури у '+7нилуA
8*+7та и> ј+4... 8*+7та друга,
%то 7+ 7*ако( @ра*у руга,
%то 7 @ланина јадн+ рај+
Пр+ко @рага 7р@7ког га)и,
8а на( +н+, да на( д+=у,
О'+ш;а7ти и @ора)и...
На @+торо... д*+7та Bи< ј+,
С*+ ни)а(а @о(а(ниј+<4
8а л< о7тати у 'ој FутиA...
" кр* ћ+(о утонути...
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
А ут+ћиA...5
..-уFу'аша н+ и)у7ти,
Dа7икташ+ нои Fути,
Dа)*+;аш+ @ушк+ танк+,
Lрн+ @ушк+ '+лгијанк+9
3-уFу'ашо, +на '+и,
А у нашој кр*и л+и
Кр* ко7о*7ка, кр* јунака,
А кр* така
Н+ )атр+@та од Турака4...5
Тако р+;+ @+т 7траара
Крајишника, грани;араC
А @ушк+ и( огаB 'Fују.
Ал< и Тур=и на*аFују,
Кр*о+:у ><ј+н+ Fут+
Си@ајући @ла(+н и*и
На кро* кул+ на@аднут+...
Поноћ гл+да 7илу '+7а,
Па 7+ ј+и, 7тр+@и, 7тр+7а,
Ви>ор ди+ урн+'+7а,
Ри;+ 7трашно, ј+;и, 7т+B+,
!о(и др*F+ и ка(+B+C
А 7а кро*а )а@аF+на
Пуно гара, ди(а, ара
По*ијајући, 7ила B+на
I+7то 7и@а и) н+дара
А у н+дро грани;ара.
3На 'ајон+т4... На но+*+4...5
-уFу'аша *и;+ 7тари,
А 7ино*и грани;ари
Р+; (у другу н+ ш;+каш+9
" рука(а Bи>о*и(а
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
EанPари 7+ )а'ли7таш+,
А кр* ло@и 7р=а и*а
Са ;+лика и 7+;и*а...
Поноћ 7тад+ од (илин+,
Па у ;уду 7а(о >у;+,
#л+дајући д*+ 7тотин+,
Како '+и и јау;+...
8*+ 7тотин+ *ој7к+ Bин+...
6 %та ћ+ш л+@ш+A... Куда *иш+A...
Кад Турака д*+ 7тотин+
П+т 7траара @огониш+4
Али уто( @ла(+н 7ину,
А у грлу Илијину
Жи*от )а@+ на 7*акада.
Млади другар (рта* @ада.
Виш+ B+га 'уFу'аша
С три другара грани;ара
Iуда 7т*ара 6
Iак и унук да 7+ 7+ти
Како тр+'а у о7*+ти
Ср=у 7*о(+ одол+ти...
/0J1.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GА. GE.> 8А@;У+++
,ао кро) 7и*у (аглу
%то 7а(о 7ин+ )рак,
А гушћ+ о'лак до:+,
8а *+ћи 'уд+ (рак, 6
И она 7а(о 7ину,
8а о@+т до:+ >лад,
8а *+ћа та(а 'уд+,
8а *+ћи 'уд+ јад...
/0J2. RAS
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
D.>AEА0
1ј, Ко)а;+, ратни 7ин+4...
Ср+д гр(Fа*+ и )*+к+та,
"7р+д наш+ 'ојн+ (ук+,
Слушао 7а( танк+ )*ук+,
Пун+ 'ола, @ун+ 7+т+,
К? да 7луша( 7тар+ 'ајк+
Т*ој+ гла7н+ 'алалајк+.
#л+д? 7а( т+, @ун (илин+,
Како ј+)диш, како л+тиш
И кр*а*о( шашко( @р+тишC
Па још кад 7+, Ко)ак, 7+тиш
Т*ој+ л+@+ "крајин+,
" оку ти @ла(+н 7ин+,
Пол+г? 'и танку )(ију,
М+гданPију '+д+*ију,
Пр+ко @оFа да 7+ *ин+...
Али гд+ ј+ )+(Fа л+@аA
#д+ ј+ 7т+@аA...
Ој, Ко)а;+, 'ојни 'рат+,
По)нај+( ти т+шку (уку
И @о @+7(и и @о )*уку,
По у)*ику и јауку,
%то )адршћ+ 7а у7ана
Као +Fа у7ијана...
П+*аш @+7(+, тун+, (ил+,
Од Fу'а*и и (+гдана,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Па 7+ 7+ћаш 7трашн+ 7ил+
И 7трашнији> јошт+ данаC
Та 'ој+*а да*ни>, 7тари<,
Са Татари и МаPари,
И ко)а;кој но*ој 7ла*и,
На Ти(оку и Мора*и.
Како 7т+ 7+ онд+ 'или,
Како 7т+ 7+ кр*а*или9
Проти* 7то 7и 7а( ишао,
На >иFаду јуришаоC
Dуји куршу( и ку('ара,
#р(+ гор+ и долин+,
А Ко)аку душа 7тара
Од 7илин+ и (илин+ 6
8ирнут >анPар и) кори=+.
Или ли7так и) гори=+,
Кад 7+ *и>ор игра Bи(а 6
Dатр+@+ри у @р7и(а.
Па, Ко)а;+, 'рат+ (или,
Кад отид+ш т*о(+ крају,
Ко)а;ко(+ )а*и;ају,
И )атр+7+ш 'алалајку,
По)дра*и на( 7тару (ајку 6
"крајину...
/0J2.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
BА) OУ<
4а Са'ору ко7ни;ко(+
И(а, *аFда, @+т 7тотина
Lрни> ри)а и (антија 6
Али нигд+ *+дра ликаC
В+ћ к? она туга тија
С@у7тила 7+ @о(р;ина,
Па 7+ *аFа као )(ија
По груди(а 7тано*ника...
Са(о он+ =рн+ )*+ри,
%то :а*оFи ша@ат ;ују
Са(о =рни калу:+ри
Под(укло 7+ о7(+јкују.
Пр+д Bи(а ј+ 'ора= 7тари,
")ор 7*+=а и ;о*+ка,
%то ид+јо( 7*ога *+ка
И *+ко*а го7@одари.
I+ло (у ј+ '+) о'лака,
Мудро око @уно @ла(а,
#л+да д+=у =рног (рака,
#л+да ;+ту @у7тиBака
" ти( =рни( (антија(а...
3D*али 7т+ (+ да @ор+;+(
С*ојо( кр*Fу што 7а( @и7?,
Моји( но+( да @р+7+;+(
Од @о(и7ли @р*у (и7?9
8а 7+ клаBа( н+(ој 7ли=и,
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Коју н+ )на( нити ;уј+(,
И у Bој)и, *арали=и,
Eри7та 'ога да @оштуј+(45
Тако р+;+ 7(+ли( гла7о(
Поу;ит+F но*+ *+р+,
А гла7 (у ј+ 7а уа7о(
И7@унио калу:+р+.
8игош+ 7+ ћ+л+@уши,
К? да друга ко7а ни;+C
Па к? )(ија када 7и;+,
Са* 7+ 7а'ор )а@+нуши9
3Т+шко т+'и, н+7р+ћни;+4
Т+шко т*ојој гршној души4
О@ор+=и кBигу гада,
КBигу гр+>а, кBигу јада45
3...Ја никада45
3На 7@алишт+4 На 7@алишт+4
Пак? 7*оју рт*у ишт+9
8ушу, т+ло и 7@и7о*+,
И јунака *+р+ но*+4
С*+ н+к< ид+ на 7@алишт+4
На 7@алишт+4 На 7@алишт+4...5
Народ ћути, Рајна ћути,
А у;ит+F но*ог )наBа
Од 7удија 7троги>, крути<,
И н+ траи @ора*наBа9
6 Н+ка Рајна но7и @+@?4
" Рајни ј+ тако л+@о4
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
-рда @ла*а, р+ка @ла*а
Од @ако7ти )аштића*а
И гр+>о*+ @рашта 7*и(аC
А наук+ но*а *+ра
Потр+7аћ+ *+ко*и(а
Подлу ;+ту калу:+ра4... 6
/0JJ.
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 7
АНТО!О#ИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
GА;УP?E:
/л+д? 7а( *а( (+таниј+
Кад *арат+ 'ога и*аC
#л+д? 7а( *а7 гд+ 7+ @иј+,
#д+ 7+ ј+д+ и уи*а.
Слуш? 7а( *а7 кад кун+т+
С*ој+ 7тадо, 7*ој+ *+рн+C
И кад тајни @ри)о*+т+,
!и=+(+рни, ли=+(+рн+4
#л+д? 7а( *а7 6 н+ да ни7а(,
Кад ра)'лудо( у7@ла(тит+C
#л+д? 7а( *а7, н+ да ни7а(,
!и=+(+рни, у@а(тит+4
/0JJ. RAS
ПЕСМЕ $ Ђ"РА ЈАК%И& 9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->