‫בס"ד‬

‫שולחן‬
‫שיש\כסף‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזבח‬
‫הזהב‬

‫פרוכת‬

‫ארון‬

‫מנורה‬

‫שולחן‬

‫‪1‬‬
‫אמה‬

‫היכל‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫שולחן‬

‫מערב‬

‫‪2‬‬
‫אמות‬

‫‪1‬‬
‫אמה‬

‫שולחן‬
‫זהב‬

‫מנורה‬

‫‪20‬‬
‫אמות חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫נר מערבי נר מערבי‬
‫ע"פ תוס' ע"פ רש"י‬

‫דרום‬

‫מנורה‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫רבי‬

‫רבי אלעזר בר' שמעון‬
‫שולחן‬

‫‪40‬‬
‫אמות‬

‫‪100‬‬
‫אמות‬
‫ההיכל‬

‫‪2‬‬
‫אמות‬

‫מזרח‬

‫שולחנות שלמה‬

‫צפון‬

‫בית‬
‫חליפות‬

‫שולחנות שלמה ע"פ הבבלי מנחות צט‬

‫נר מערבי‬

‫‪x4‬‬
‫‪40‬‬
‫אמות‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫צפון‬

‫ארון‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫פתח ההיכל‬

‫פרוכת‬

‫ארון‬

‫חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫מזרח‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬
‫דרום‬

‫בשלמא למ"ד מזרח ומערב היינו דהוו יתיבי עשרה בעשרים‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫אלא למ"ד צפון דרום י' בכ' היכי הוו יתבי‬
‫‪40‬‬
‫אמות‬

‫צפון‬

‫תרי דרי הוו‬
‫בשלמא למ"ד צפון דרום שפיר‬
‫צפון‬
‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫משה‬

‫דרום‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫פרוכת‬

‫היכל‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫ארון‬

‫פתח ההיכל‬

‫דרום‬

‫ארון‬

‫פתח ההיכל‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫כהנים היכי הוו עיילי‬

‫מערב‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬
‫‪40‬‬
‫אמות‬

‫חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫פרוכת‬

‫חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫ארון‬

‫מצינו ה' שולחנות בדרום‬

‫ארון‬

‫היכל‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫מזרח‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫מזרח‬

‫שולחנות שלמה ע"פ הבבלי מנחות צט‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫אלא למ"ד מזרח ומערב‬
‫‪40‬‬
‫אמות‬

‫שולחנות שלמה ע"פ הבבלי מנחות צט‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫צפון‬
‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫ארון‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪10.5‬‬
‫אמות‬

‫פרוכת‬

‫ארון‬

‫מזרח‬

‫היכל‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫מזרח‬

‫משה‬

‫מערב‬

‫אישתכח דקאכיל שולחן פלגא דאמתא בדרום‬
‫חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬
‫דרום‬

‫דמידלי ליה ומנח ליה ומיתתי להו לדידהו פורתא כתלמיד היושב לפני רבו‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫צפון‬
‫אמות‬
‫אמות‬
‫‪2.5‬‬
‫אמות‬
‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫משה‬

‫ארון‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫‪2.5‬‬
‫אמות‬

‫שולחן שולחן שולחן שולחן שולחן‬

‫פרוכת‬

‫דרום‬

‫ארון‬

‫חצי הקודש‬
‫שהיא‬
‫שליש ההיכל‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫‪20‬‬
‫אמות‬

‫היכל‬

‫מערב‬

‫‪www.swdaf.com‬‬