Miqdad Bin Amr radhiallahu 'anhu

PELOPOR BARISAN BERKUDA DAN AHLI FILSAFAT
Ketika membicarakan dirinya, para !a!abat dan teman e"a#atnya berkata$ %&Oran' yan' pertama memac(
k(danya da)am peran' abi) ia)a! *i+dad ibn() A#ad%&
Dan *i+dad ibn() Aswa d yan' mereka mak(dkan it( ia)a! t,k,! kita *i+dad bin Amr ini& Di maa "a!i)iya! ia
menyet(i(i dan memb(at per"an"ian (nt(kdiambi) ,)e! a)-A#ad .Abdi /a'!(t eba'ai anak !in''a namanya
ber(ba! men"adi *i+dad ibn() A#ad. Tetapi ete)a! t(r(nnya ayat m()ia yan' me)aran' meran'kaikan nama
anak an'kat den'an nama aya! an'katnya dan men'!ar(kan meran'kaikannya den'an nama aya! kan
d(n'nya, maka namanya kemba)i di!(b(n'kan den'an nama aya!nya yait( .Amr bin Sa.ad&
*i+dad terma(k da)am r,mb,n'an ,ran'-,ran' yan' m()a pertama ma(k i)am, dan ,ran' ket(i(! yan'
menyatakan keI)amannya ecara terb(ka den'an ter( teran', dan menan''(n'kan penderitaan dari amara!
m(rka dan keke"aman 0(raiy yan' dihadapinya den'an ke"antanan para katria dan keper#iraan ka(m
Ha#ari1
Per"(an'annya di medan Peran' Badar tetap akan "adi t('( perin'atan yan' e)a)( emarak takkan p(dar&
Per"(an'an yan' men'antarkannya kepada (at( ked(d(kan p(ncak, yan' dicita dan& dian'an-an'ankan ,)e!
ee,ran' (nt(k men"adi mi)iknya&2&
Berkata)a! Abd())a! bin *a.(d yakmi e,ran' !a!abat Ra()())a!$
%Saya te)a! menyakikan per"(an'an *i+dad, e!in''a aya )ebi! (ka men"adi !a!abatnya daripada e'a)a Ii
b(mi ini &&
Pada !ari yan' berm()a den'an ke(raman it( yakni ketika 0(raiy datan' den'an kek(atannya yan' dahsyat,
den'an eman'at dan tekad yan' ber'e),ra, den'an ke,mban'an dan kean'k(!an mereka &&&& Pada !ari it(
Ka(m *()imin mai! edikit, yan' ebe)(mnya tak pema! men'a)ami peperan'an (nt(k memperta!ankan
i)am, diinini)a! peperan'an pertama yan' mereka ter"(ni2&
Sementara Ra()())a! men'("i keimanan para pen'ik(tnya dan meneiiti periapan mereka (nt(k men'!adapi
tentara m((! yan' datan' menyeran', baik pa(kan pe"a)an kaki ma(p(n an'katan berk(danya&&&,para
!a!abat diba#anya berm(ya#arat3 dan mereka men'eta!(i ba!#a "ika be)ia( meminta b(a! 4iiran dan
pendapat mereka maka !a) it( dimak(dnya ecara (n''(!-(n''(!& Artinya dari etiap mereka dimintanya
pendirian dan pendapat yan' ebenarya, !in''a bi)a ada di antara mereka yan' berpendapat Lain yan' berbeda
den'an pendapat (m(m, maka ia tak (a! tak(t ata( akan mendapat penyea)an&
*i+dad k!a#atir ka)a( ada di antara Ka(m *()imin yan' ter)a)( ber!ati!ati ter!adap peran'3 Dari it( ebe)(m
ada yan' an'kat bicara, *i+dad in'in menda!()(i mereka, a'ar den'an ka)imat-ka)imat yan' te'a dapat
menya)akan eman'at per"(an'an dan t(r(t men'ambi) ba'ian da)am membent(k pendapat (m(m&
Tetapi ebe)(m ia men''erakkan ked(a bibimya, Ab( Bakar S!iddi+ te)a! m()ai bicara, dan baik eka)i b(a!
pembicaraannya it(, !in''a !ati *i+dad men"adi tenteram karenanya ete)a! it( Umar bin K!att!ab meny(()
bicara, dan b(a! pembicaraannya "('a baik& *aka tampi))a! *i+dad, katanya$
%/a Ra()())a!&&&&
Ter()a! )akanakan apa yan' ditita!tan A))a!, dan kami akan berama anda&&&1
Demi, A))a! kami tidak akan berkata eperti yan' dikatakan Bani Irai) kepada *(a$ Per'i)a! kam( berama
T(!anm( dan berperan')a!, edan' kami akan d(d(k men(n''( di ini&
Tetapi kami akan&men'atakan kepada anda$ Per'i)a! anda berama T(!an anda dan berperan')a!, ementaia
kami ik(t ber"(an' di ampin' anda21
Demi yan' te)a! men'(t( anda memba#a kebenaran1
Seandainya anda memba#a kami me)a)(i )a(tan )(mp(r, kami akan ber"(an' berama anda dengan,tabah
!in''a mencapai t("(an, dan kami akan bertemp(r di ebe)a! kanan dan diebe)a! kiri anda, di ba'ian depan
dan di ba'ian be)akan' anda, ampai A))a! memberi anda kemenan'2&1
Kata-katanya it( men'a)ir tak (ba! ba'ai anak pana! yan' )epa dari b((mya& Dan #a"a! Ra()())a! p(n
bereri-eri karenanya, ementara m()(tnya k,mat-kamit,men'(capkan d,.a yan' baik (nt(k *i+dad& Serta dari
kata-kata te'a yan' di)epanya it( men'a)ir)a! eman'at kepa!)a#anan da)am k(mp()an yan' baik dari ,ran'-
,ran' beriman, ba!kan den'an kek(atan dan kete'aannya, kata-kata it( p(n men"adi c,nt,! te)adan ba'i iapa
yan' in'in bicara, men"adi emb,yan da)am per"(an'an&& &.%
S(n''(!, ka)imat3ka)imat yan' di(capkan *i+dad bin .Amr it( mencapai aarannya di !ati ,ran'-,ran' *(.min,
!in''a Sa.ad bin *(ad5 pemimpin ka(m An!ar ban'kit berdiri, katanya$
%6a!ai Ra()())a!&
S(n''(!, kami te)a! beriman kepadanya dan membenarkan anda, dan kam( akikan ba!#a apa yan' anda
ba!#a it( ada)a! benar &&&&,erta (nt(k it( kami te)a! ikatkan "an"i dan pad(kan keetiaan kami1
*aka ma"()a! #a!ai Ra()())a! )akana apa yan' anda ke!endaki, dan kami akan e)a)( berama anda2&1
Dan demi yan' te)a! men'(t( anda memba#a kebenaran, ekiranya anda memba#a kami mener"(ni dan
man'ar(n'i )a(tan ini3,akan kami ter"(ni dan ar(n'i, tidak e,ran' p(n di antara kami yan' akan berpa)in' dan
tidak e,ran' p(n yan' akan m(nd(r (nt(k men'!adapi m((!&&1
S(n''(!, kami akan taba! da)am peperan'an, te'(! da)am men'!adapi m((! dan m,'a-m,'a A))a! akan
memper)i!atkan kepada anda perb(atan kami yan' berkenan di !ati anda 21 Na!, kera!kan)a! kami dengan
berkat dari A))a!&& &1%
*aka !ati Ra()())a! p(n pen(!)a! den'an ke'embiraan, )a)( abdanya kepada !a!abat-!a!abatnya$
" Berangkatlah dan besarkanlah hati kalian…..!"
Dan ked(a pa(kan p(n ber!adapan)a! 22
An'',ta pa(kan i)am yan' berk(da ketika it( "(m)a!nya tidak tebi! dari ti'a ,ran', yait( *i+dad bin .Amr ,
*artad bin Abi *artad dan 7(bair bin A##am3 ementara pe"(an'-pe"(an' )ainnya terdiri ata pa(kan pe"a)an
kaki3 ata( pen'endara-pen'endara (nta&
888888
Ucapan *i+dad yan' kita3 kem(kakan tadi, tidak a"a men''ambarkan keper#iraannya emata, tetapi "a'a
me)(kikan ),'ikanya Yang tepat dan pemikirannya yan' da)am22&&
Demi)kian)a! i4at *i+dad2&&
)a ada)a! e,ran'-4i),,4 dan a!)i 4ikir& Hikmat dan 4i)a4atnya tidak a"a terkean pada (capan emata, tapi
ter(tama pada prinip-prinip !id(p yan' k(k(! dan per"a)anan !id(p yan' te'(! t()(, dan )(r( ementara
pen'a)aman-pen'a)amannya men"adi (mber&ba'i pemikiran dan pen(n"an' ba'i 4i)a4at it(&
Pada (at( !ari i dian'kat ,)e! Ra()())a! eba'ai amir di(at( daera!& Tatka)a ia kemba)i dari t('anya, Nabi
bertanya$
%Ba'aimanaka! pendapatm( men"adi amir9% *aka den'an pen(! ke"("(ran di"a#abnya$ %Anda te)a! men"adikan
dak( men'an''ap diri diata em(a man(ia edan' mereka em(a diba#a!k(2&Demi yan' te)a! men'(t(
anda memba#a kebenaran, emen"ak aat ini aya tak berkein'inan men"adi pemimpin eka)ip(n (nt(k d(a
,ran' (nt(k e)ama-)amanya&
Na!, "ika ini b(kan (at( 4i)a4at, maka apaka! )a'i yan' dikatakan 4i)a4at it(2&9
Dan "ika ,ran' ini,b(kan e,ran' 4i),,4 maka iapaka! )a'i yan' dieb(t 4i),,42&9
Se,ran', )aki-)aki yan' tak !endak tertip( ,)e! dirinya, tak !endak terpedaya ,)e! ke)ema!annya&
Dipe'an'nya "abatan eba'ai amir, !in''a dirinya di)ip(ti ,)e! keme'a!an dan p("i-p("ian& Ke)ema!an ini
diadarinya !in''a ia ber(mpa! akan me+!indarinya dan men,)ak (nt(k men"adi amir )a'i ete)a! pen'a)aman
pa!it it(& Kem(dian ternyata ba!(ra ia menepati "anii dan (mpa!nya it( !in''a emen"ak it( ia tak perna!
man menerima "abatan amir
*i+dad e)a)( mendendan'kan Hadit yan' diden'arnya dari Ra()())a! S!a))a))a!( a)ai!i #aa)am, yakni $
%Oran' yan' berba!a'ia , ia)a! ,ran' yan' di"a(!kan dari 4itna!2&1%
O)e! karena "abatan eba'ai amir:pemimpin; it( dian''apnya (at( keme'a!an yan' menimb()kan ata( !ampir
menimb()kan 4itna! ba'i dirinya, maka yarat (nt(k mencapai keba!a'iaan ba'inya, ia)a! men"a(!inya&
Di antara mad!!ar ata( mani4etai 4i)a4atnya ia)a! tidak ter'ea-'ea dan an'at !ati-!ati men"at(!kan
p(t(an ata ee,ran'& Dan ini "('a dipe)a"arinya dari Ra())a! S!a))a))a!( a)ai!i #aa)am yan' te)a!
menyampaikan kepada (mmatnya$
% ba!#a !ati man(ia )ebi! cepat berp(tarnya daripada ii peri(k di ka)a men''e)e'ak %
*i+dad erin' menan''(!kan peni)aian terak!ir ter!adap ee,ran' ampai dekat aat kematian mereka&
T("(annya ia)a! a'ar ,ran' yan' akan dini)ainya tidak ber,)e! ata( men'a)ami !a) yan' bar( )a'i &&&& Per(baban
ata( !a) bar( apaka! )a'i ete)a! ma(t&&&9
Da)am percakapan yan' diampaikan kepada kita ,)e! a)a! e,ran' !a!abat dan teman e"a#atnya eperti di
ba#a! ini, 4i)a4atnya it( men,n",) eba'ai (at( ren(n'an yan' amat datam, katanya$
%Pada (at( !ari kami per'i d(d(k-)(d(k ke dekat *i+dad&
Tiba-tiba )e#at)a! e,ran' )aki-)aki, dan katanya kepada Miqdad: S(n''(! berba!a'ia)a! ked(a mata ini yan'
te)a! me)i!at Ra()())a! S!a))a))a!( a)ai!i #aa)am&1 Demi A))a!, andainya kami dapat me)i!at apa yan' anda
)i!at, dan menyakikan apa yan' anda akikan&1%
*i+dad per'i<men'!ampirinya katanya$
%Apa yan' mend,r,n' ka)ian (nt(k in'in menyakikan periti#a yan' diemb(nyikan A))a! dari pen')i!atan
ka)ian, pada!a) ka)ian tidak ta!( apa akibatnya bi)a empat menyakikannya9
Demi A))a!, b(kanka! dimaa Ra()())a! S!a))a))a!( a)ai!i #aa)am banyak ,ran' yan' dite)(n'k(pkan A))a!
m(kanya ke neraka "a!annam 21
Kenapa ka)ian tidak men'(capkan p("ian kepada A))a! yan' men'!indarkan ka)ian dari ma)apetaka eperti yan'
menimpa mereka it(,dan men"adikan ka)ian eba'ai ,ran'-,ran' yan' beriman kepada A))a! dan Nabi ka)ian 1%
S(at( !ikma! = = =1 Dan !ikma! yan' ba'aiman La'i29
Tidak e,ran'p(n yang beriman kepada A))a!,dan Ra()-Nya yan' anda tem(i, kec(a)i ia men'in'inkan dapat
!id(p di masa Ra()())a! dan ber,)e! keempatan (nt(k me)i!atnya Tetapi pen')i!atan *i+dad yan' ta"am dan
da)am, dapat menemb( baran' '!aib yan' tidak ter"an'ka( di ba)ik cita-cita dan kein'inan it(&
B(kanka! tidak m(ta!i) ,ran' yan' men'in'inkan !id(p pada maa-maa tereb(t akan men"adi a)a! e,ran'
pend(d(k neraka9 B(kanka! tidak m(ta!i) ia akan "at(! ka4ir berama ,ran'-,ran' ka4ir )ainnya2&9
*aka tidakka! ia )ebi! baik mem("i A))a! yan' te)a! men'!id(p kannya di maa-maa te)a! tercapainya
kemantapan ba'i I)am, !in''a ia dapat men'an(tnya ecara m(da! dan beri!&&&9
Demikian)a! pandan'an *i+dad&, memancarkan !ikma! dan 4i)a4at2&& Dan eperti demikian p()a pada etiap
tindakan, pen'a)aman dan Ucapannya, ia ada)a! e,ran' 4i),,4 dan pemikir ()(n'&&&&
Kecintaan *i+dad kepada i)am tidak terkira bearnya&&&&&
Dan cinta, bi)a ia t(mb(! dan membear erta didampin'i ,)e! !ikmat maka akan men"adikan pemi)iknya
man(ia tin''i, yan' tidak meraa p(a !anya, den'an kecintaan be)aka, tapi den'an men(naikan ke#a"iban
dan memik() tan''(n' "a#abnya2&&
Dan *i+dad bin .Amr dari tipe man(ia eperti ini &&&&
Kecintaannya kepada Ra()()ia! menyebabkan !ati dan in'atannya dipen(!i raa tan''(n' "a#ab ter!adap
kee)amatan yan' dicintainya, !in''a etiap ada, ke!eb,!an di *adina!, den'an ecepat ki)at *i+!ad te)a!
berada di amban' pint( r(ma! Ra()())a! men(n''an' k(danya, ambi) men'!(n( pedan' ata(
)embin'nya&& $1
Sedan' kecintaannya kepada I)am menyebabkannya bertan''(n' "a#ab ter!adap keamanannya, tidak a"a dari
tip(daya m((!-m((!nya, tetapi "('a dari keke)ir(an ka#an-ka#annya endiri &&&&
Pada (at( ketika ia ke)(ar berama r,mb,n'an tentara yan' e#akt(-#akt( dapat dikep(n' ,)e! m((!&
K,mandan men'e)(arkan perinta! a'ar tidak earan' p(n men'emba)akan !e#an t(n''an'annya&
Tetapi a)a! e,ran' an'',ta pa(kan tidak men'eta!(i )aran'an tereb(t !in''a me)an''arnya dan eba'ai
akibatnya ia menerima !(k(man yan' r(panya )ebi! bear daripada yan' e!ar(nya, ata( m(n'kin tidak (a!
ama eka)i&
*i+dpd )e#at di depan !(k(man tereb(t yan' edan' menan'i berteriak-teriak& Ketika ditanyainya ia
men'ia!kan apa yan' te)a! ter"adi& *i+dad merai! tan'an ,ran' it(, diba#anya ke!adapan amir ata(
k,mandan, )a)( dibicarakan den'annya keadaan ba#a!annya it(& !in''a ak!irnya terin'kap)a! kea)a!an dan
keke)ir(an amir it(& *aka kata *i+dad kepadanya$ %Sekaran' (r(!)a! ia memba)a keter)an"(ran anda dan
beri)a! ia keempatan (nt(k me)ak(kan +i!a1%
San' amir t(nd(k dan beredia, !anya i ter!(k(m ber)apan' dada dan memberinya ma.a4&
Penci(man *i+dad yan' ta"am men'enai pentin'nya (aana, dan kea'(n'an A'ama yan' te)a! memberikan
kepada mereka kebearan ini !in''a eakan-akan berdendan'$ %biar aya mati aa)kan I)am tetap "aya21%
*eman'& it()a! yan' men"adi cita-citanya, yait( ke"ayaan I)am #a)a( !ar( diba)a den'an nya#a eka)ip(n&
Dan den'an kete'(!an !ati yan' mena."(bkan ia berjuang bersama ka#an- ka#annya (nt(k me#("(dkan cita-
cita tereb(t, !in''a e)ayaknya)a! ia ber,)e! ke!,rmatan dari Ra()())a! S!a))a))a!( a)ai!i #aa)am& menerima
(capan berikut:
% S(n''(!, A))a! te)a! meny(r(!k( (nt(k mencintaim(, dan menyampaikan pean-Nya padak( ba!#a ia
mencintaim(%&
/a A))a! ban'kitkan)a!&dari antara kami dan anak c(c( kami *i+dad-mi+dad pa!)a#an, pe"(an' dan pembe)a
A'ama-*( 2amin2&1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful