Sai'd bin Amir radhiallahu 'anhu

PEMILIK KEBESARAN DIBALIK KESEDERHANAAN
Ia adalah seorang sahabat Rasullullah yang utama , walauun namanya t!da" seharum nama mere"a yang telah
ter"enal# Ia adalah salah seorang yang ta"wa dan ta" henda" menon$ol"an d!r!%
Mung"!n ada ba!"nya "!ta "emu"a"an d!s!n! bahwa !a t!da" ernah absen dalam semua dalam semua er$uangan
dan $!had yang d!hada! Rasullullah saw# &eta! !tu telah men$ad! ola dasar "eh!duan semua orang Islam#&!da"
selaya"nya bag! orang yang ber!man a"an t!nggal berang"u tangan dan t!da" henda" turut mengamb!l bag!an
dalam aa $uga yang d!la"u"an Nab!, ba!" d!arena dama! mauun d! "an'ah eerangan#
Sa(!d menganut Islam t!da" lama setelah embebasan Kha!bar# Dan se$a" !tu !a memelu" Islam dan ba!(at "eada
Rasullullah saw# Seluruh "eh!duannya, segala wu$ud dan '!ta)'!tanya d!ba"t!"an "eada "eduanya# Ma"a
"etaatan dan "eatuhan, *uhud dan "eshal!han, "eluhuran dan "et!ngg!an, ende"nya segala s!+at dan tab!(at
utama, mendaat! manus!a su'! dan ba!" !n! sebaga! saudara "andung dan teman yang set!a,#%
Dan "et!"a "!ta berusaha henda" menemu! dan men$a$ag! "ebesarannya, henda"lah "!ta bers!"a hat!)hat! dan
wasada, h!ngga "!ta t!da" ter"e'oh menyebab"annya lenya atau leas dar! tangan - - - - Karena sewa"tu
andangan "!ta tertumbu" ada Sa(!d dalam "umulan orang banya", t!da" suatu un "e!st!mewaan yang a"an
mem!"at dan mengundang erhat!an "!ta# Mata "!ta a"an mel!hat salah seorang anggota regu tentara dengan
tubuh berdebu dan berambut yang "usut masa!, yang ba!" a"a!an mauun bentu" lah!rnya ta" sed!"!t un
bedanya dengan golongan m!s"!n la!nnya dar! "aum Musl!m!n#
Seanda!nya yang "!ta $ad!"an u"uran !tu a"a!an dan rua lah!r, ma"a ta""an "!ta $uma! etun$u" yang a"an
menyata"an s!aa sebenamya !a#
Kebesaran to"oh !n! leb!h mendalam dan berurat a"ar dar!ada tersembul d! ermu"aan lah!r yang "em!lau !a
$auh tersembuny! d! sana, d! bal!" "esederhanaan dan "esaha$aannya - - - - &ahu"ah anda se"al!an a"an mut!ara
yang terendam d! erut lo"an ,.
Nah, "eadaannya boleh d!tams!l"an dengan !tu ,#
Ket!"a Am!rul Mu(m!n!n /mar b!n Khatthab meme'at Mu(aw!yah dar! $abatannya sebaga! "eala daerah d! Syr!a,
!a menoleh "!r! dan "anan men'ar! seseorang yang a"an men$ad! enggant!nya# Dan s!st!m yang d!guna"an /mar
untu" mem!l!h egawa! dan embantunya, merua"an Suatu s!st!m yang mengandung segala "ewasadaan,
"etel!t!an dan em!"!ran yang matang# Sebabnya !alah "arena !a menaruh "eya"!nan bahwa d!la"u"an oleh set!a
enguasa d! temat set!a "esalahan yang $auh se"al! un, ma"a yang a"an d!tanya oleh Allah swt !alah dua
orang0 ertama /mar ## - , dan "edua baru enguasa yang mela"u"an "esalahan !tu,,
1leh sebab !tu syarat)syarat yang d!erguna"annya untu" men!la! orang dan mem!l!h ara e$abat emer!ntahan
amat berat dan "etat serta d!dasar"an atas ert!mbangan ta$am dan semurna, seta$am eng!!hatan dan
setembus andangannya ####
D! Syr!a "et!"a !tu merua"an w!layah yang modern dan besar, sementara "eh!duan d! sana sebelum datangnya
Islam meng!"ut! eradaban yang s!l!h bergant!, d! sam!ng !a merua"an usat erdagangan yang ent!ng dan
temat yang 'o'o" untu" bersenang)senang ###, h!ngga "arena !tu dan d!sebab"an hal !tu !a merua"an suatu
neger! yang enuh godaan dan rangsangan#
Ma"a menurut endaat /mar, t!da" ada yang 'o'o" untu" neger! !tu "e'ual! seorang su'! yang t!da" daat
d!erdaya"an syetan mana un ###,seorang *ah!d yang gemar ber!badat, yang tundu" dan atuh serta
mel!ndung"an d!r! "eada Allah ####
&!ba)t!ba /mar berseru, "atanya0 2Saya telah menemu"annya###% Bawa "e s!n! Sa(!d b!n (Am!r###%2
&a" lama antauanya datanglah Sa(!d mendaat"an Am!rul Mu(m!n!n yang menawar"an $abatan sebaga! wall "ota
Hems# &eta! Sa(!d menyata"an "eberatannya, "atanya0 23anganlah saya d!hada"an "eada +!tnah, waha!
Am!rul Mu(m!n!n ###%2
Dengan nada "eras /mar men$awab0 2&!da", dem! Allah saya ta" henda" meleas"an anda% Aa"ah tuan)tuan
henda" membeban"an amanat dan "h!la+at d! atas unda""u ###,lalu tuan)tuan men!nggal"an da"u ###.2
Dalam se"e$a saat, Sa(!d daat d!ya"!n"an# Dan memang "ata)"ata yang d!u'a"an /mar laya" untu"
mendaat"an has!l yang d!hara"an !tu#
Sungguh suatu hal yang t!da" ad!l namanya b!la mere"a mengalung"an "e lehernya amanat dan $abatan sebaga!
"hal!+ah, lalu mere"a t!nggal"an !a sebatang "ara ####
Dan seanda!nya seorang seert! Sa(!d b!n(Am!r menola" untu" mem!"ul tanggung $awab hu"um, ma"a s!aa lag!
yang a"an membantu /mar dalam mem!"ul tanggung $awab yang amat berat !tu ###.
Dem!"!anlah a"h!rnya Sa(!d berang"at "e Homs# I"ut bersamanya !ster!nya4 dan sebetulnya "edua mere"a adalah
engant!n baru# Semen$a" "e'!l !ster!nya adalah seorang wan!ta yang amat 'ant!" berser!)ser!# Mere"a d!be"al!
/mar se'u"unya####
Ket!"a "edudu"an mere"a d! Homs telah manta, sang !ster! berma"sud megguna"an ha"nya sebaga! !ster!
untu" meman+aat"an harta yang telah d!ber!"an /mar sebaga! be"al mere"a# D!usul"annya "eada suam!nya
untu" membel! a"a!an yang laya" dan erleng"aan ruma!h#tangga, lalu meny!man S!sanya#
3awab Sa(!d "eada !ster!nya0 2Mau"ah "amu saya tun$u""an yang leb!h ba!" dar! ren'anamu !tu. K!ta berada d!
suatu neger! yang amat esat erdagangannya dan lar!s barang $ualannya# Ma"a leb!h ba!" "!ta serah"an harta
!n! "eada seseorang yang a"an mengamb!lnya sebaga! modal dan a"an memer"embang"annya,,##%
2Baga!mana$!"a erdagangannya rug!.2 tanya !ster!nya#
2Saya a"an sed!a"an borg atau $am!nan 2 u$ar Sa(!d# 2Ba!"lah "alau beg!tu2 "ata !ster!nya ula# Kemud!an Sa(!d
erg! "eluar, lalu membe%! sebag!an "eerluan h!du dar! $en!s yang amat bersaha$a, dan#s!sanya yang tentu
mas!h banya" !tu d!bag!)bag!"annya "eada +a5!r m!s"!n dan orang)orang membutuh"an#
Har!)har! un berlalu, dan dar! wa"tu "e wa"tu !ster! Sa(!d menanya"an "eada)suam!nya soal erdagangan
mere"a dan b!la"ah "euntungannya henda" d!bag!"an# Semua !tu d!$awab oleh Sa(!d bahwa erdagangan mere"a
ber$alan lan'ar, sedang "euntungan bertambah banya" dan "!an men!ng"at#
Pada suatu har! !ster!nya mema$u"an lag! ertanyaan serua d! hadaan seorang "erabat yang mengetahu!
dudu" er"ara yang sebenamya# Sa(!d un tersenyum lalu#tertawa yang menyebab"an t!mbulnya "eraguan dan
"e'ur!gaan sang !ster!# D!desa"nyalah suam!nya agar men'er!ta"annya se'ara terus terang# Ma"a
d!sama!"annya bahwa harta !tu telah d!sede5ah"annya dar! semula#
6an!ta !tu un menang!s dan menyesal! d!r!nya "arena harta !tu ta" ada man+aatnya sed!"!t un, "arena t!da"
$ad! d!bel!"an untu" "eerluan h!du d!r!nya, dan se"arang ta" sed!"!t un t!nggal s!sanya ,,,
Sa(!d memandang! !ster!nya, sementara a!r mata enyesalan dan "esed!han telah menambah "e'ant!"an dan
"emole"annya# Dan sebelum andangan yang enuh godaan !tu daat memengaruh! d!r!nya, Sa(!d menu$u"an
engl!hatan bath!nnya "e surga, ma"a tama"lah d! sana "awan)"awannya yang telah erg! mendahulu!nya, lalu
"atanya0
2Saya memunya! "awan)"awan ,yang telah leb!h dulu menemu! Allah dan saya
ta" !ng!n meny!mang dar! $alan mereha, walau d!tebus dengan dun!a dan segala !s!
nya###%2
Dan "arena !a ta"ut a"an tergoda oleh "e'ant!"an !ster!nya !tu, ma"a "atanya ula yang seolah)olah d!hada"an
"eada d!r!nya send!r! bersama !ster!nya0
2Bu"anhah hamu tahu bahwa d! dalam surga !tu banya" terdaat gad!sgad!s 'ant!h
yang bermata $el!, h!ngga seanda!nya seorang sa$a d! antara mereha menamah"an
wa$ahnya d! mu"a bum!, ma"a a"an terang)benderanglah seluruhnya, dan tentulah
'ahayanya a"an mengalah"an s!nar matahar! dan bulan## #
Ma"a mengurban"an d!r!mu dem! untu" mendaat"an mereha, tentu leb!h wa$ar dan
leb!h utama dar!ada mengurban"an mere"a dem! "arena d!r!mu ###% 2
D!a"h!r!nya u'aan !tu sebaga!mana d!mula!nya tad!, dalam "eadaan tenang dan tenteram, tersenyum s!mul
dan asrah ,,#
Ister!nya d!am dan ma"lum bahwa ta" ada yang leb!h utama bag!nya dar!ada meng!"ut! $alan yang telah
d!temuh suam!nya, dan mengendal!"an d!r! untu" men'ontoh s!+at *uhud dan "eta"waannya#
Dewasa !tu Homs d!gambar"an sebaga! Ku+ah "edua# Hal !tu d!sebab"an ser!ng ter$ad!nya emba"angan dan
endurha"aan endudu" terhada ara embesar yang memegang "e"uasaan# Dan "arena "ota Ku+ah d!angga
sebaga! eloor dalam soal emba"angan !n!, ma"a "ota Homs d!ber! $ulu"an sebaga! "ota "edua# &eta!
baga!manaun gemarnya orang)orang Homs !n! menetang em!m!n)em!m!n mere"a sebaga!mana "!ta
sebut"an !tu, namun terhada hamba yang shal!h sebaga! Sa(!d, hat! mere"a d!bu"a"an Allah, h!ngga mere"a
'!nta dan taat "eadanya#
Pada suatu har! /mar menyama!"an ber!ta "eada Sa(!d0
21rang)orang Syr!a men'!nta!mu ## #%2 2Mung"!n sebabnya "arena saya su"a menolong dan membantu mere"a2,
u$ar Sa(!d# Hanya baga!mana $uga '!ntanya warga "ota Hems terhada Sa(!d, namun adanya "eluhan dan
engaduan ta" daat d!ela""an ###, se"urang)"urangnya untu" membu"t!"an bahwa Homs mas!h teta men$ad!
sa!ngan berat bag! "ota Ku+ah d! Ira" ###%
Suatu "et!"a, tat"ala Am!rul Mu(m!n!n /mar ber"un$ung "e Homs, d!tanya"annya "eada endudu" yang
sedang ber"umul leng"a0 2Baga!mana endaat "al!an tentang Sa(!d ## #.2 Sebag!an had!r!n tam!l "e dean
mengadu"annya# &eta! ruanya engaduan !tu mengandung ber"ah, "arena dengan dem!"!an terung"alah dar!
satu seg! "ebesaran r!bad! to"oh "!ta !n!, "ebesaran yang amat mena"$ub"an serta mengesan"an###%
Dar! "elomo" yang mengadu"an !tu /mar mem!nta agar mere"a mengemu"a"an t!t!")t!t!" "elemahannya satu
dem! satu# Ma"a atas nama "elomo" tersebut ma$ulah emb!'ara yang mengata"an0
7# 2Ada emat hal yang henda" "am! "emu"a"an0
8# Ia baru "eluar mendaat"an "am! setelah t!ngg! har! ####
9# &a" henda" mela:an! seseorang d! wa"tu malam har!####
;# Set!a bulan ada dua har! d! mana !a ta" henda" "eluar mendaat"an "am! h!ngga
"am! ta" daat menemu!nya####
<# Dan ada satu lag! yang sebetulnya bu"an merua"an "esalahannya ta! mengganggu
"am!, ya!tu bahwa sewa"tu)wa"tu !a $atuh !ngsan ## #2
/mar tundu" sebentar dan berb!s!" memohon "eada Allah, "atanya0 2=a Allah, hamba tahu bahwa !a adalah
hamba)Mu terba!", ma"a hamba hara +!rasat hamba terhada d!r!nya t!da" meleset#
Lalu Sa!d d!ers!lah"an untu" membela d!r!nya, !a ber"ata0
2Mengna! tuduhan mere"a bahwa saya ta" henda" "eluar sebelum t!ngg! har!, ma"a dem! Allah, sebetulnya saya
ta" henda" menyebut"annya, ,##Keluarga "am! ta" unya "hadam atau elayan, ma"a sayalah yang mengadu"
teung dan memb!ar"annya sama! mengeram, lalu saya membuat rot! dan "emud!an wudhu untu" shalat
dhuha# Setelah !tu barulah saya "eluar untu" mendaat"an mere"a,#%2
6a$ah /mar berse!)ser!, dan "atanya0 2Alhamdul!llah,,, dan mengena! yang "edua.2
Ma"a Sa(!d un melan$ut"an emb!'araannya0
2Adaun tuduhan mere"a bahwa saya t!da" mau melayana! mere"a d!wa"tu malam,ma"a dem! Allah saya ben'!
menyebut"an enyebabnya,##% Saya telah menyed!a"an s!ang har! bag! mere"a, dan malam har! bag! Allah
&a(ala,##% sedang u'aan mere"a bahwa dua har! set!a bulan d!mana saya t!da" menemu! mere"a,##, ma"a
sebabnya sebaga!mana saya "ata"an tad!, saya t!da" memunya! "hadam untu" men'u'! a"a!an, sedang"an
a"a!an"u t!da"lah banya untu" d!ergant!"an# 3ad! tera"salah saya men'u'!nya dan menunggunya sama!
"er!ng, h!ngga baru daat "eluar d!wa"tu etang,,
Kemud!an tentang "eluhan mere"a bahwa saya sewa"tu)wa"tu $atuh !ngsan,# Karena "et!"a d! Me""ah dulu
saya telah menya"s!"an $atuh tersung"urnya Khuba!b al)Anshar!# Dag!ngnya d!otong)otong oleh orang >ura!sy
dan mere"a bawa !a dengan tandu samb!l mere"a menanya"an "eadanya0 2Mau"ah tematmu !n! d!!s! oleh
Muhammad sebaga! gant!mu, sedang "amu berada dalam "eadaan sehat wal(a+!at,. 3awab Khuba!b0 Dem! Allah
saya ta" !ng!n berada dalam l!ng"ungan ana" !ster!"u d!l!ut! oleh "esenangan dan "eselamatan dun!a,
sementara Rasullullah d!t!ma ben'ana, walau hanya oleh tusu"an dur! se"al!un,#%2
Ma"a set!a ter"enang a"an er!st!wa yang saya sa"s!"an !tu, dan "et!"a !tu saya mas!h dalam "eadaan musyr!",
lalu ter!ngat bahwa saya berang"u tangan dan ta" henda" mengulur"an ertolongan "eada Khuba!b, tubuh
saya un gemetar "arena ta"ut a"an s!"sa#Allah, h!ngga d!t!ma enya"!t yang mere"a "ata"an !tu,##2
Sama! d! sana bera"h!rlah "ata)"ata Sa(!d, !a memb!ar"an "edua b!b!rnya basah oleh a!r mata yang su'!,
mengal!r dar! 3!wanya yang shal!h ,,##
Mendengar !tu /mar ta" daat lag! menahan d!r! dan rasa harunya, ma"a berseru "arena amat gemb!ra0
2Alhamdul!llah, "arena dengan tau+!5)Nya +!rasat"u t!da" meleset adanya,#%2
Lalu d!rang"ul dan d!elu"nya Sa(!d, serta d!'!umlah "en!ngnya yang mul!a dan bers!nar 'ahaya - - - #
??????
Nah, etun$u" ma'am aa"ah yang telah d!eroleh ma"hlu5 seert! !n! ### .
@uru dar! "al!ber mana"ah Rasulullah saw# Itu ,##.
Dan s!nar tembus seert! aa"ah K!tabullah !tu,,.
Aora" se"olah yang telah member!"an b!mb!ngan dan men!u"an !ns!ras! mana"ah Agama !slam !n! .
&eta! mung"!n"ah bum! daat mem!"ul d! atas unggungnya $umlah yang 'u"u banya" dar! to"oh)to"oh
ber"wal!tas dem!"!an.
Se"!ranya mung"!n, tentulah !a t!da" d!sebut bum! atau dun!a lag! ###,leb!h teat b!la d!"ata"an Surga B!rdaus! ,,
Sungguh, !a telah men$ad! B!rdaus yang telah d!$an$!"an Allah%
Dan "arena B!rdaus !tu belum t!ba wa"tunya, ma"a orang)orang yang lewat d! mu"a bum! dan tam!l d! arena
"eh!duan dar! t!ng"at t!ngg! dan mul!a seert! !n! amat sed!"!t dan $arang adanya# Dan Sa(!d b!n (Am!r adalah
salah seorang d! antara mere"a ,#
/ang tun$angan dan ga$! yang d!erolehnya banya" se"al!, sesua! dengan "er$a dan $abatannya, teta! yang
d!amb!lnya hanyalah se"edar "eerluan d!r! dan !ster!nya, sedang seleb!hnya d!bag!)bag!"an "eada rumah)
rumah dan "eluarga)"eluarga la!n yang membutuh"annya#
Suatu "et!"a ada yang menas!hat"an "eadanya0 Ber!"anlah "eleb!han harta !n! untu" melaang"an "eluarga
dan +am!l! !ster! anda% Ma"a u$arnya0 2Kenaa "eluarga dan !ar besan"u sa$a yang harus leb!h "uerhat!"an## #.
Dem! Allah, t!da"% Saya ta" henda" men$ual "er!dlaan Allah dengan "aum "erabat"u# ##%2
Memang telah lama d!an$ur"an orang "eadanya0 23anganlah d!tahan)tahan na+"ah untu" d!r! r!bad! dan
"eluarga anda, dan amb!llah "esematan untu" men!(mat! h!du%2
&eta! $awaban yang "eluar hanyalah "ata)"ata yang senant!asa d!ulang)ulangnya0 2Saya ta" henda" "et!nggalan
dar! rombongan ertama, ya"n! setelah saya dengar Rasulullah saw## bersabda0
2Allah (A**a wa 3alla a"an mengh!mun manus!a untu" d!hadahan "e engad!lan# Maha datanglah orang)orang
m!s"!n yang ber!man, berdesa")desa"an ma$u "e dean ta" ubahnya baga! "awanan burung merat!# Lalu ada
yang berseru "eada mere"a0 Berhent!lah "al!an untu" menghada! erh!tungan% /$ar mere"a0 Kam! tah unya
aa)aa untuh d!h!sab# Ma"a Allah un ber+!rman0 Benarlah hamba)hamba)Ku !tu ###% Lalu masu"lah mere"a "e
dalam surga Sebelum orang)orang la!n masu" #### 2#
Dan ada tahun 8C H!$r!yah dengan lembaran yang al!ng bers!h, dengan hat! yang al!ng su'! dan dengan
"eh!duan yang al!ng 'emerlang# Sa(!d b!n Am!r un menemu! Allah,#
&elah lama se"al! r!ndunya terendam untu" menyusul rombongan er!nt!s, yang h!dunya telah d!na*ar"annya
untu" memel!hara $an$! dan meng!"ut! lang"ah mere"a#
Sungguh, r!ndunya telah t!ada ter"!ra untu" daat men$uma! Rasul yang men$ad! gurunya, serta teman
se$awatnya yang shal!h dan su'! Ma"a se"arang !a a"an menemu! mere"a dengan hat! tenang, $!wa yang
tenteram dan beban yang r!ngan ####
=ang ta" ada beserta atau d! bela"angn:a beban dun!a atau harta benda yang a"an memberat! unggung atau
mene"an bahunya####
&a" ada yang d!bawan:a "e'ual! *uhud, "eshal!han dan "eta5waannya serta "ebenaran $!wa dan bud! ba!"nya # -
- -
Semua !tu adalah "eutamaan yang a"an memberat"an daun t!mbangan, dan se"al!)"al! ta""an memberat"an
beban !"ulan,#%
Ke!st!mewaan ,tersebut d!erguna"an oleh em!l!"nya untu" menggon'ang dun!a, dan d!$ad!"an egangan yang
"o"oh seh!ngga ta" tergoyah"an oleh t!u daya dun!a,,%
Selamat bahag!a bag! Sa (!d b!n (Am!r,#%
Selamat bag!nya, ba!h selag! h!du mauun setelah wa+atnya,,%
Selamat, se"al! lag! selamat, terhada r!wayat dan "enang)"enangannya#
Serta selamat bahag!a ula bag! ara sahabat Rasulullah ya"n! orang)orang mul!a dan gemar beramal serta ra$!n
ber!badat###%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful