Shuhaib Bin Sinan

Shuhaib Bin Sinan

ABU YAHYA PEDAGANG YANG SELALU MENDAPAT LABA

Ia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan .... Baakn!a men"adi
hakim dan walik#$a %U&uilah% se&agai e"a&a$ !ang diangka$ #leh 'isra a$au
mahara"a Persi. Mereka adalah #rang(#rang Ara& !ang indah ke Irak) "auh se&elum
da$angn!a Agama Islam. Dan di is$anan!a !ang $erle$ak di inggir sungai E*ra$ ke
arah hilir %+a,irah% dan --M#sul%) anak i$u hidu dalam keadaan senang dan
&ahagia ....
Pada sua$u ke$ika) negeri i$u men"adi sasaran #rang(#rang .#mawi !ang da$ang
men!er&u dan menawan se"umlah enduduk) $ermasuk di an$aran!a Shuhai& &in
Sinan .... Ia dier"ual&elikan #leh saudagar(saudagar &udak &elian) dan
erkelanaann!a !ang an"ang &erakhir di k#$a Mekah) !akni se$elah mengha&iskan
masa kanak(kanak dan ermulaan masa rema"an!a di negeri .#mawi) hingga lidah
dan dialekn!a $elah men"adi lidah dan dialek .#mawi.
Ma"ikann!a $er$arik akan ke/erdasan) kera"inan dan ke"u"urann!a) hingga Shuhai&
di&e&askan dan dimerdekakann!a) dan di&erin!a kesema$an un$uk daa$ &erniaga
&ersaman!a.
Maka ada sua$u hari ...) !ah) marilah ki$a dengarkan /eri$a kawann!a !ang
&ernama-Ammar &in Yasir) mengisahkan eris$iwa !ang $er"adi ada hari i$u0
--Sa!a &er"uma dengan Shuhai& &in Sinan di muka in$u rumah Ar1am) !akni ke$ika
.asulullah saw. sedang &erada di dalamn!a.
Hendak ke mana kamu2 $an!a sa!a keadan!a.
Dan) kamu hendak ke mana2 "awa&n!a.
Sa!a hendak men"umai Muhammad saw. un$uk mendengarkan u/aann!a) ka$a
sa!a.
Sa!a "uga hendak men"umain!a) u"arn!a ula.
Demikianlah kami masuk ke dalam) dan .asulullah men"elaskan $en$ang a1idah
Agama Islam keada kami) se$elah kami meresai aa !ang dikemukakann!a kami
un men"adi emelukn!a. 'ami $inggai di sana samai e$ang hari. Lalu dengan
sem&un!i(sem&un!i kami keluar meninggalkann!a...
+adi Shuhai& $elah $ahu "alan ke rumah Ar1am ....Ar$in!a ia $elah menge$ahui "alan
menu"u e$unluk dan /aha!a) "uga ke ara& eng#r&anan &era$ dan $e&usan &esar ...
Maka melewa$i in$u ka!u !ang memisah &agian dalam rumah Ar1am dari &agian
luarn!a) $idak han!a &erar$i melangkahi &andul in$u sema$a ...) $e$ai hakika$n!a
adalah melangkahi &a$as(&a$as alam se/ara keseluruhan ...3 Yakni alam lama
dengan segala aa !ang diwakilin!a &aik &erua keagamaan dan akhla1) mauun
&erua era$uran !ang harus dilangkahin!a menu"u alam &aru dengan segala asek
dan ers#alann!a ....
Melangkahi &andul in$u rumah Ar1am.!ang le&arn!a $idak le&ih dari sa$u kaki) ada
hakeka$ dan ken!a$aann!a adalah melangkahi &aha!a &esar luas dan le&ar.
Maka menghamiri rin$angan i$u (( maksud ki$a &andul $erse&u$ mema-lumkan
da$angn!a sua$u masa !ang enuh dengan $anggung "awa& !ang $idak en$eng4..3
Aalagi &agi *akir miskin) &udak &elian dan #rang eran$au) memasuki rumah Ar1am
i$u ar$in!a $idak lain dari sua$u engur&anan !ang melamaui kemamuan !ang
la,im dari manusia.
Shaha&a$ ki$a Shuhai& adalah anak enda$ang a$au #rang eran$au) sedang
shaha&a$ !ang &er"uma dengann!a di am&ang in$u rumah $adi (( !akni -Ammar
&in Yasir (( adalah se#rang miskin44Te$ai kenaa keduan!a i$u &erani menghadai
&aha!a) dan kenaa mereka &ersia sedia un$uk menemuin!a. . .2
Nah) i$uiah dia anggilan iman !ang $ak daa$ di&endung ...3
Dan i$ulah dia engaruh keri&adian Muhammad saw.) !ang kesan(kesann!a $elah
mengisi ha$i #rang(#rang &aik dengan hida!ah dan kasih sa!ang ...3 Dan i$ulah dia
da!a es#na dari &arang &aru !ang &ersinar /emerlang) !ang $elah memukau akal
*ikiran !ang muak meliha$ ke&asian &arang lama) &#san dengan kesesa$an dan
kealsuann!a ...3
Dan di a$as semua ini) i$ulah rahma$ dari Allah Ta-ala !ang dilimahkan(N!a keada
siaa !ang dikehendaki(N!a) ser$a e$un"uk(N!a !ang di&erikan keada #rang !ang
kem&ali dan men!erahkan diri keada(N!a.
Shuhai& $elah mengga&ungkan dirin!a dengan ka*ilah #rang(#rang &eriman. Bahkan
ia $elah mem&ua$ $ema$ !ang luas dan $inggi dalam &arisan #rang(#rang !ang
$erania!a dan $ersiksa3 Begi$u ula dalam &arisan ara dermawan dan enanggung
uang $e&usan Pernah di/eri$akan keadaan se&enarn!a !ang mem&uk$ikan rasa
$anggung "awa&n!a !ang &esar se&agai se#rang Muslim !ang $elah &ai-a$ keada
.asulullah dan &ernaung di &awah an"i(an"i Agama Islam) ka$an!a0
%Tiada sua$u er"uangan &ersen"a$a !ang di$er"uni .asulullah) ke/uali as$ilah aku
men!er$ain!a ....
Dan $iada sua$u &ai-a$ !ang dialamin!a) ke/uali $en$ulah aku menghadirin!a4..
Dan $iada sua$u asukan &ersen"a$a !ang dikirimin!a ke/uali aku $ermasuk se&agai
angg#$a r#m&#ngann!a ....
Dan $idak ernah &eliau &er$emur &aik dimasa(masa er$ama islam a$au di masa(
masa akhir ) ke/uali aku &erada di se&elah kanan a$au se&elah kirin!a4..
Dan kalau ada sesua$u !ang dikhawa$irkan 'aum Muslimin dihadaan mereka as$i
aku akan men!er&u aling dean) demikian ula kalau ada !ang di/emaskan di
&elakang mereka) as$i aku akan mundur ke &elakang4.
ser$a aku $idak sudi sama sekali mem&iarkan .asulullah Shallallahu alaihi wasalam
&erada dalam "angkauan musuh samai ia kem&ali menemui Allah4.3%
Sua$u gam&aran keimanan !ang is$imewa dan ke/in$aan !ang luar &iasa ....
Sungguh) Shuhai& (( sem#ga Allah meridlain!a dan meridlai semua shaha&a$n!a ((
la!ak un$uk mendaa$kan keunggulan iman ini) semen"ak ia menerima /aha!a ilahi
dan menaruh $angan kanann!a di $angan kanan .asulullah Shallallahu alaihi
wasalam . Mulai saa$ i$u hu&ungann!a dengan dunia dan sesama manusia) &ahkan
dengan dirin!a ri&adi mendaa$kan /#rak &aru. +iwan!a $elah $er$ema men"adi
keras dan ule$) ,uhud $ak kenal lelah) hingga dengan &ekal $erse&u$ ia &erhasil
menga$asi segala ma/am eris$iwa dan men"inakkan mara&aha!a....
Dan se&agaimana $elah ki$a kemukakan dulu) ia selalu menghadai segala aki&a$
dan risik# dengan ke&eranian luar &iasa. Ia $ak hendak mundur dari segala
er$emuran a$au mengu/ilkan diri dari &aha!a) sedang kegemarann!a dialihkann!a
dari menumuk keun$ungan keada memikul $anggung "awa&) dari meni-ma$i
kehiduan keada mengarungi &aha!a dan men/in$ai mau$....
Hari(hari er"uangann!a !ang mulia dan /in$an!a !ang luhur i$u diawali ada saa$
hi"rahn!a. Pada hari i$u di$inggalkann!a segala emas dan erak ser$a keka!aan !ang
dier#lehn!a se&agai hasil erniagaan selama &er&ilang $ahun di Mekah. Semua
keka!aan ini) !akni segala !ang dimilikin!a) dileaskan dalam seke"a saa$ $ana
&er*ikir an"ang a$au mundur ma"u.
'e$ika .asulullah hendak ergi hi"rah) Shuhai& menge$ahuin!a) dan menuru$
ren/ana ia akan men"adi #rang ke$iga dalam hi"rah $erse&u$) di saming .asulullah
dan A&u Bakar.... Te$ai #rang(#rang 5urais! $elah menga$ur ersiaan di malam
harin!a un$uk men/egah keindahan .asulullah.
Shuhai& $er"e&ak dalam salah sa$u erangka mereka) hingga $erhalang un$uk hi"rah
un$uk semen$ara wak$u) semen$ara .asulullah dengan shaha&a$n!a &erhasil
mel#l#skan diri a$as &arkah Allah Ta-ala.
Shuhai& &erusaha men#lak $uduhan 5urais! dengan "alan &ersila$ lidah) hingga
ke$ika mereka lengah ia naik ke unggung un$an!a) lalu dia/un!a hewan i$u dengan
seken/ang(ken/angn!a menu"u sahara luas .... Te$ai 5urais! mengirim em&uru(
em&uru mereka un$uk men!usuln!a dan usaha i$u hamir &erhasil. Tai demi
Shuhai& meliha$ dan &erhadaan dengan mereka ia &erseru ka$an!a0
%Hai #rang(#rang 5urais!3
'alian sama menge$ahui &ahwa sa!a adalah ahli anah !ang aling mahir .... Demi
Allah) kalian $akkan &erhasil mendeka$i diriku) se&elum sa!a leaskan semua anak
anah !ang &erada dalam kan$#ng ini) dan se$elah i$u akan menggunakan edang
un$uk mene&as kalian) samai sen"a$a di $anganku ha&is semua3
Nah) ma"ulah ke sini kalau kalian &erani ...3
Te$ai kalau kalian se$u"u) sa!a akan $un"ukkan $ema$ en!imanan har$a
&endaku) asal sa"a kalian mem&iarkan daku.. .3
Mereka sama $er$arik dengan $awaran $erakhir i$u) dan se$u"u menerima har$an!a
se&agai im&alan dirin!a) ka$a mereka6
%Memang) dahulu wak$u kamu da$ang keada kami) kamu adalah se#rang miskin
lagi aa. Sekarang har$amu men"adi &an!ak di$engah($engah kami hingga
melimah ruah. Lalu kami hendak mem&awa ergi &ersamamu semua har$a
keka!aan i$u4.2%
Shuhai& menun"ukkan $ema$ disem&un!ikan har$an!a i$u) hingga mereka
mem&iarkann!a ergi sedang mereka kem&ali ke Mekah. Dan sua$u hal !ang aneh
ialah &ahwa mereka memer/a!ai u/aan Shuhai& $ana &im&ang a$au &ersika
wasada) hingga mereka $idak memin$a sua$u &uk$i) &ahkan $idak memin$a agar ia
mengu/akan sumah ...3
'en!a$aan ini menun"ukkan $inggin!a kedudukan Shuhai& di ma$a mereka) se&agai
#rang !ang "u"ur dan daa$ dier/a!a4..3
Shuhai& melan"u$kan lagi er"alanan hi"rahn!a se#rang diri $e$ai &er&ahagia) hingga
akhirn!a &erhasil men!usul .asulullah shallallahu alaihi wasalam di 5u&a. 7ak$u i$u
.asulullah sedang duduk dikelilingi #leh &e&eraa #rang shaha&a$) ke$ika dengan
$idak diduga Shuhai& mengu/akan salamn!a. Dan demi .asulullah meliha$n!a)
&eliau &erseru dengan gem&ira0
%Berun$ung erdaganganmu) hai A&u Yah!a3
Berun$ung erdaganganmu) hai A&u Yah!a%
Dan ke$ika i$u "uga $urunlah a!a$0
Dan di an$ara manusia ada !ang sedia mene&us dirin!a demi mengharakan
keridlaan Allah) dan Allah Maha en!an$un $erhada ham&a(ham&an!a3 85.S.9 Al(
Ba1arah09:;<
Memang) Shuhai& $elah mene&us dirin!a !ang &eriman i$u dengan segala har$a
keka!aan) ia mengumulkan har$s keka!aan i$u dengan mengha&iskan masa
mudan!a) !ah seluruh usia mudan!a ...) dan sediki$ un ia $idak merasa dirin!a rugi3
Aa ar$in!a har$a) emas) erak dan seluruh dunia ini) asal imann!a $idak $erganggu)
ha$i nuranin!a &erkuasa dan kemauann!a men"adi ra"a3
Ia ama$ disa!angi #leh .asulullah shallallahu alaihi wasalam. Dan di saming
keshalihan dan ke$a1waann!a) Shuhai& adalah se#rang eriang dan "enaka. Pada
sua$u hari .asulullah meliha$ Shuhai& sedang makan kurma dan salah sa$u
ma$an!a &engkak. Tan!a .asulullah keadan!a sam&il $er$awa0
%'enaa kamu makan kurma sedang se&elah ma$amu &engkak2%
%Aa salahn!a2% u"ar Shuhai&6 -4sa!a memakann!a dengan ma$a !ang se&elah
lagi....2%
Shuhai& adalah ula se#rang emurah dan dermawan. Tun"angan !ang dier#lehn!a
dari Bai$ul mal di&elan"akan semuan!a di "alan Allah) !akni un$uk mem&an$u #rang
!ang kemalangan dan men#l#ng *akir miskin dalam kesengsaraan) memenuhi *irman
Allah Ta-ala0
% dan di&erikann!a makanan !ang disukain!a keada #rang miskin) anak !a$im dan
#rang $awanan % 85=S. Al(Insan0><
Samai(samai kemurahann!a !ang ama$ sanga$ i$u mengundang eringa$an dari
Umar) ka$an!a keada Shuhai&0
%Sa!a liha$ kamu &an!ak sekali mendermakan makanan hingga melewa$i &a$as...3%
+awa& Shuhai&0 %Se&a& sa!a ernah mendengar .asulullah &ersa&da0
Se&aik(&aik kalian ialah !ang suka mem&eri makanan%
Dan se$elah dike$ahui kehiduan Shuhai& &erlimah ruah dengan keu$amaan dan
ke&esaran) maka diilihn!a #leh Umar &in 'ha$$ha& un$uk men"adi imam &agi 'aum
Muslimin dalam shala$ mereka) meruakan sua$u keis$imewaan dan
ke/emerlangan ....
Ta$kala Amirul Mu-minin diserang #rang sewak$u melakukan shala$ shu&uh &ersama
'aum Muslimin ... ) maka disamaikann!alah esan dan ka$a(ka$a akhirn!a keada
ara shaha&a$) ka$an!a0
%Hendaklah Shuhai& men"adi imam 'aum Muslimin dalam shala$.. .3%
'e$ika i$u Umar $elah memilih enam #rang shaha&a$ !ang di&eri $ugas un$uk
mengurus emilihan khali*ah &aru. Dan khali*ah 'aum Musliminlah !ang &iasan!a
men"adi imam dalam shala$(shala$ mereka. Maka siaakah !ang akan &er$indak
se&agai imam dalam saa$(saa$ ?akum an$ara wa*a$n!a Amirul Mu-minin dan
$erilihn!a khali*ah &aru i$u2
Ten$ulah Umar) aalagi dalam saa$(saa$ seer$i i$u) !a-ni ke$ika ruhn!a !ang su/i
hendak &erangka$ menghada Allah) akan &er*ikir seri&u kali se&elum men"a$uhkan
ilihann?a. Maka kalau ia $elah memu$uskan ilihann!a) $en$ulah $ak ada #rang !ang
le&ih &erun$ung dan memenuhi s!ara$ dari #rang !ang diilihn!a i$u.
Dan Umar $elah memilih Shuhai& ....
Diilihn!a un$uk men"adi imam un$uk 'aum Muslimin menunggu mun/uln!a khali*ah
&aru !ang akan melaksanakan kewa"i&an(kewa"i&ann!a. Dan ke$ika ia memilihn!a)
&ukan $idak $ahu &ahwa lidah Shuhai& adalah lidah asing. Maka eris$iwa ini
meruakan kesemurnaan karunia Allah $erhada ham&a(N!a !ang shalih) Shuhai&
&in Sinan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful