ZAINAB binti JAHSY -radhiallaahu 'anha

-
Dia adalah Ummul mukminin, Zainab binti Jahsy bin Rabab bin Ya'mar. Ibu beliau
bernama Ummyah Binti Muthallib, Paman dari paman Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa
sallam . Pada mulanya nama beliau adalah Barra', namun tatkala diperistri oleh
Rasulullah, beliau dianti namanya denan Zainab.
!atkala Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam melamarnya untuk budak beliau yakni
Zaid bin "aritsah #kekasih Rasulullah dan anak ankatnya$, maka Zainab dan %ua
keluaranya tidak berkenan. Rasulullah bersabda kepada Zainab, &'ku rela Zaid men%adi
suamimu&. Maka Zainab berkata( &)ahai Rasulullah akan tetapi aku tidak berkenan %ika
dia men%adi suamiku, aku adalah *anita terpandan pada kaumku dan putri pamanmu,
maka aku tidak mau melaksanakannya. Maka turunlah +irman 'llah #artinya$( "Dan
Tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin,
apabila Allah dan Rasul-ya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka
pilihan (yang lain) tentang urusan!urusan mereka" Dan barangsiapa yang mendurhakai
Allah dan Rasul-ya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"" (Al-
Ah#ab$%&).
'khirnya Zainab mau menikah denan Zaid karena ta'at kepada perintah 'llah dan
Rasul,-ya, konsekuen denan landasan Islam yaitu tidak ada kelebihan antara oran
yan satu denan oran yan lain melainkan denan tak*a.
'kan tetapi kehidupan rumah tana tersebut tidak harmonis, ketidak.o.okan me*arnai
rumah tana yan ter*u%ud karena perintah 'llah yan bertu%uan untuk menhapus
kebiasaan,kebiasaan dan hukum,hukum %ahiliyah dalam perka*inan.
!atkala Zaid merasakan betapa sulitnya hidup berdampinan denan Zainab, beliau
mendatani Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam menadukan problem yan dihadapi
denan memohon i/in kepada Rasulullah untuk men.eraikannya. -amun beliau
bersabda( "'ertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah""
Padahal beliau menetahui betul bah*a per.eraian pasti ter%adi dan 'llah kelak akan
memerintahkan kepada beliau untuk menikahi Zainab untuk merombak kebiasaan
%ahiliyah yan menharamkan menikahi istri Zaid sebaaimana anak kandun. "anya
sa%a Rasulullah tidak memberitahukan kepadanya ataupun kepada yan lain
sebaaimana tuntunan 0yar'i karena beliau kha*atir, manusia lebih,lebih oran,oran
musyrik, akan berkata bah*a Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Maka 'llah
''//a *a%alla menurunkan ayat,-ya( "Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada (rang
yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu ()uga) telah memberi
nikmat kepadanya$"Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang
kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan
kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih kamu takuti" *aka tatkala
+aid yang telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (men,eraikannya), -ami
kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi (rang mukmin untuk
mengawini ( istri-istri anak-anak angkat itu ) apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya daripada istrinya" Dan adalah ketetapan Allah itu pasti
ter)adi"" (Al-Ah#ab$%.)"
'l,)12idiy dan yan lain menyebutkan bah*a ayat ini turun manakala Rasulullah
Shallallâhu 'alaihi wa sallam berbin.an,bin.an denan ''isyah tiba,tiba beliau pinsan.
0etelah banun, beliau tersenyum seraya bersabda(&0iapakah yan hendak memberikan
kabar embira kepada Zainab3&, 4emudian beliau memba.a ayat tersebut. Maka
berankatlah seoran pemberi kabar embira kepada Zainab untuk memberikan kabar
kepadanya, ada yan menatakan bah*a 0alma pembantu Rasulullah Shallallâhu 'alaihi
wa sallam yan memba*a kabar embira tersebut. 'da pula yan menatakan bah*a
yan memba*a kabar embira tersebut adalah Zaid sendiri. 4etika itu, beliau lansun
membuan apa yan ada di tanannya kemudian su%ud syukur kepada 'llah.
Beitulah, 'llah Subhanahu menikahi Zainab radliallâhu 'anha denan -abi,-ya melalui
ayat,-ya tanpa *ali dan tanpa saksi sehina ini men%adi kebanaan Zainab dihadapan
Ummahatul Mukminin yan lain. Beliau berkata(&4alian dinikahkan oleh keluara kalian
akan tetapi aku dinikahkan oleh 'llah dari atas ''rsy,-ya&. Dan dalam ri*ayat lain,&'llah
telah menikahkanku di lanit&. Dalam ri*ayat lain,&'llah menikahkan ku dari lanit yan
ketu%uh&. Dan dalam sebaian ri*ayat lain,&'ku labih mulia dari kalian dalam hal *ali
dan yan palin mulia dalam hal *akil5 kalian dinikahkan oleh oran tua kalian
sedankan aku dinikahkan oleh 'llah dari lanit yan ketu%uh&.
Zainab radliallâhu 'anha adalah seoran *anita shalihah, bertak*a dan tulus imannya,
hal itu ditanyakan sendiri oleh sayyidah ''isyah radliallâhu 'anha tatkala berkata(&'ku
tidak lihat seoranpun yan lebih baik diennya dari Zainab, lebih bertak*a kepada 'llah
dan palin %u%ur perkataannya, palin banyak menyambun silaturrahmi dan palin
banyak shada2ah, palin bersunuh,sunuh dalam beramal denan %alan shada2ah
dan ta2arrub kepada 'llah ''//a *a Jalla&.
Beliau radliallâhu 'anha adalah seoran *anita yan mulia dan baik. Beliau beker%a
denan kedua tanannya, beliau menyamak kulit dan menyedekahkannya di %alan 'llah,
yakni beliau bai,baikan kepada oran,oran miskin. !atkala ''isyah mendenar berita
*a+atnya Zainab, beliau berkata(&!elah peri *anita yan mulia dan ra%in beribadah,
menyantuni para yatim dan para %anda&. 4emudian beliau berkata( &Rasulullah
Shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda kepada para istrinya( '6ran yan palin .epat
menyusulku diantara kalian adalah yan palin pan%an tanannya7' &.
Maka apabila kami berkumpul sepeninal beliau, kami menukur tanan kami di
dindin untuk menetahui siapakah yan palin pan%an tanannya di antara kami. "al
itu kami lakukan terus hina *a+atnya Zainab binti Jahsy, kami tidak mendapatkan
yan palin pan%an tanannya di antara kami. Maka ketika itu barulah kami
menetahui bah*a yan di maksud denan pan%an tanan adalah sedekah. 'dapun
Zainab beker%a denan tanannya menyamak kulit kemudian dia sedekahkan di %alan
'llah.
'%al men%emput beliau pada tahun 89 hi%riyah pada saat berumur :; tahun. 'mirul
Mukminin, Umar bin 4haththab turut menyalatkan beliau. Penduduk Madinah turut
menantar %ena/ah Ummul Mukminin, Zainab binti Jahsy hina ke Ba2i'. Beliau adalah
istri Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam yan pertama kali *a+at setelah *a+atnya
Rasulullah Shallallâhu 'alaihi wa sallam, semoa 'llah merahmati *anita yan palin
mulia dalam hal *ali dan *akil, dan yan palin pan%an tanannya. /Dimurâ)a'ah pada
hari Sabtu, 0%1021234% 5 2&10%140046

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful