ANEXĂ

la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ ASOCIAŢIA CENTRUL
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CREŞTIN BUCUREŞTI
SECTOR 6PROIECT
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE !RSTNICE
2

I. PROIECTULDESCRIERE" Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice


Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice/ este un serviciu social complex care
deserveşte persoanele din comunitate, care au împlinit vârsta de pensionare. Serviicile sunt oferite
persoanelor caracterizate prin singurătate, izolare, venituri insuficiente, risc de excludere socială.
Persoanele vârstnice înscrise în acest program eneficiază de! asisten"ă socială primară şi
specializată, pac#ete cu alimente, îngrijire la domiciliu cu personal specializat, servicii de
petrecere a timpului lier şi socializare, consiliere psi#ologică.
Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de popula"ie vulnerailă datorită limitărilor
fiziologice şi fragilită"ii caracteristice fenomenului de îmătrânire.
Îngrijirea persoanelor vârstnice presupune, în principal, acordarea unor servicii de îngrijire
personală, respectiv de asisten"ă şi suport, pentru realizarea activită"ilor de ază şi instrumentale
ale vie"ii zilnice.
Ca#r$l %&'&ral( a)*)+&',- )./*al- 0* 1&#*/al- 2&'+r$ 2&r).a'& 34r)+'*/&"
$. %egea &' / ())*, privind sistemul na"ional de asisten"ă socială+
(. %egea nr. $' din )*.martie.())) privind asisten"a socială a persoanelor vârstnice
,. %egea nr. (-$ din )*.iulie.())* pentru modificarea şi completarea %egii nr. $'/())) privind
asisten"a socială a persoanelor vârstnice
&. %egea nr. (')/())- pentru modificarea %egii nr. $'/())) privind asisten"a socială a
persoanelor vârstnice
.. /rdinul nr. (&* din ('.martie.())* privind aproarea Standardelor minime specifice de
calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru
centrele reziden"iale pentru persoanele vârstnice,
*. 0otarare de 1uvern pentru aproarea 2ontractului3cadru privind condi"iile acordării
asisten"ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul ()$),
'. %egea nr. 4. din $& aprilie ())* privind reforma în domeniul sănătă"ii,
-. /rdonan"a de urgen"ă 5r. $.) din ,$ octomrie ())( privind organizarea şi func"ionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate,
4. /rdin nr. ,$- din ' aprilie ()), pentru aproarea 5ormelor privind organizarea şi
func"ionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice
care acordă aceste servicii,
T*+l$l" Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

3


L./al*5ar&! Str.6ăsăritului nr..4, sector *

cartier 7ilitari, Sectorul *, 8ucureşti


C.)+$l 2r.*&/+$l$* 0* )$1a ).l*/*+a+- #& la DGASPC S&/+.r 6

2ostul total al proiectului Suma solicitată de la
91:SP2 Sector *
; din costul total al
proiectului
'4).))) %<= ''..))) %<= 4-,$);


R&5$1a+


9urata proiectului
:ctivită"ile proiectului >Îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice?
se desfăşoară pe o perioadă nedeterminată.
/iectivele proiectului

9erularea pe parcursul anului ()$, a proiectului ,, Îngrijire
la domiciliu pentru persoanele vârstnice? prin care se oferă
următoarele servicii!
3 Pac#ete cu alimente 3,.) persoane
3 Pac#ete cu materiale de cură"enie 3 ,.) persoane
3Îngrijire la domiciliu 3 .) persoane
• Promovarea participării persoanelor vârstnice la via"a
comunită"ii, prin respectarea principiului ,,îmătrânirii
active?
• Îmunătă"irea stării de sănătate prin autoîngrijire
• Îmunătă"irea imaginii sociale a vârstnicilor şi a
fenomenului îmătrânirii în general, prin activită"i de
socializare şi petrecere a timpului lier, activită"i cultural
educative.
Parteneri DGASPC S&/+.r 66 A)./*a,*a C&'+r$l Cr&0+*' B$/$r&0+*
1rupul @grupurileA
"intă
$

1rupurile "intă 3*5a+& #& 2r.*&/+"
8eneficiarii direc"i ai serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt4

persoane vârstnice, care se află într3una din următoarele situa"ii!
3 de dependen"ă totală sau par"ială, fiind imoilizate sau
greu deplasaile,
3 familia sau reprezentant legal nu le poate asigura
îngrijirea corespunzătoare @nu este calificat pentru acest
tip de îngrijire, timpul său este limitat, are proleme de
sănătate sau locuieşte în altă localitateA,
3 sunt singure Bi în imposiilitatea de a3şi asigura un trai
sau condi"ii de locuit decente,
3 sunt tolerante în locuin"a unor ter"i @cu sau fără grad de
rudenieA care nu doresc să îi îngrijească, dar sunt de
acord cu serviciile de îngrijire comunitară,
3 solicită ajutor în acest sens.
8eneficiarii finali
(

8eneficiarii finali sunt reprezenta"i de familiile persoanelor în
cauză şi comunitatea în sine
6ezultatele aşteptate
• 9ezvoltarea şi diversificarea activită"ilor în func"ie
de nevoile persoanelor vârstnice+
• 2reşterea calită"ii vie"ii persoanelor vârstnice şi a
gradului de informare a acestora+
• Promovarea participării persoanelor vârstnice la via"a
socială+
• 2reşterea gradului de informare şi de implicare a
comunită"ii în prolematica persoanelor vârstnice+
• 2reşterea calită"ii serviciilor de îngrijire la domiciliu+
• Îmunătă"irea condi"iilor de via"ă, asigurate la
domiciliul persoanelor vârstnice+
• creşterea calită"ii vie"ii şi prevenirea marginalizării
şi excluderii sociale+
• =dentificarea cazurilor sociale+
• =mplicarea şi informarea comunită"ii despre
prolemele cu care se confruntă persoanele vârstnice,
• 2reşterea gradului de informare cu privire la
prolematica persoanelor vârstnice+5

• =dentificarea unor noi institu"ii care să se implice în
prolematica persoanelor vârstnice+
• 7en"inerea şi promovarea legăturii cu persoanele de
contact ale institu"iilor cu care sunt semnate conven"ii de
parteneriat,
• =nformarea continuă a comunită"ii prin mijloacele
mass3media.

O7*&/+*3&

O7*&/+*3$l %&'&ral" îmunătă"irea calită"ii vie"ii pentru persoanele trecute de vârsta
pensionării.
O7*&/+*3& )2&/*8*/&"
• 9istriuirea lunară a unor produse alimentare, de igienă personală şi de cură"enie.
• Plasarea la domiciliu şi monitorizarea personalului calificat ca ,,îngrijitor ătrân la
domiciliu?.
• <vitarea institu"ionalizării persoanelor vârstnice, cu sau fără #andicap.
• Întărirea parteneriatului cu autorită"ile locale şi comunitatea locală.

J$)+*8*/ar&

Îmătrânirea popula"iei este un fenomen mondial. :ctualmente sunt circa *)) milioane de
persoane vârstnice, însă conform Planului =nterna"ional de :c"iuni de la 7adrid, din ())(, se
estimează că în anul ().), persoanele de vârsta a === a vor număra peste două miliarde. 2ei
mai mul"i dintre vârstnici trăiesc în "ări în curs de dezvoltare, cu pu"ine resurse pentru a crea,
men"ine şi finan"a programe adecvate de suport pentru aceştia. Prolemele îmătrânirii
popula"iei preocupă înal"ii demnitari la nivel mondial, deoarece persoanele vârstnice prezintă
un risc crescut de a dezvolta afec"iuni cronice invalidante @:lz#eimer, oli cardiovasculare,
diaetA, care pot agrava starea generală şi îi pot aduce în stare de dependen"ă. 9e aceea,
crearea şi dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor acestora reprezintă o prioritate pentru
:socia"ia 2entrul 2reştin 8ucureşti.
9in datele disponiile pe site3urile de specialitate, Sectorul * al municipiului 8ucureşti
are o popula"ie de peste ,*).))) de locuitori, din care aproximativ (); sunt persoane
vârstnice. 2ererea pentru servicii sociale este în creştere, fapt dovedit printr3o evolu"ie pozitivă
şi permanentă a numărului total de persoane vârstnice care sunt înscrise anual în programele

6

sociale şi care eneficiază de aceste servicii, luându3se în considerare, inclusiv numărul de
decese înregistrat anual.
În "ara noastră, locuin"ele ătrânilor au devenit "inta diverselor acte antisociale, fapt
care, corelat cu degradarea valorilor morale caracteristice perioadelor de tranzi"ie, au dus la
apari"ia unui număr însemnat de persoane vârstnice fără adăpost sau de persoane vârstnice care
nu mai pot suporta c#eltuielile vie"ii de zi cu zi, solicitând în cele din urmă ajutor pentru
împlinirea nevoilor de ază.
5umeroşi ătrâni sunt for"a"i să se descurce prin for"e proprii. 9e aceea, nevoia lor de
aten"ie, sprijin şi îngrijire creşte, având în vedere şi momentele de panică datorate singurătă"ii
şi stării de neputin"ă. 9e aici apare nevoia permanentă de contact cu lumea exterioară, fapt
care3i determină să apeleze în mod #aotic şi nejustificat, la unită"i care nu au competen"e
legate de nevoile cu care se confruntă aceBtia.
Stilul de via"ă modern şi resursele financiare reduse marginalizează accesul tuturor
persoanelor defavorizate la via"a socială.
=nteresele şi nevoile specifice persoanelor vârstnice sunt aordate în general cu referire
la sistemul de securitate socială, cu accent principal asupra sistemului de pensii. :socia"iile
nonguvernamentale, în colaorare cu autorită"ile locale, vin să completeze şi să corecteze
această aordare. %egisla"ia românească precizează faptul că accesul la servicii de asisten"ă
socială a persoanelor defavorizate, vârstnice este unul gratuit şi nu poate fi contestat nici unei
persoane care îndeplineşte criteriile de eligiilitate pentru accesul la servicii sau presta"ii
sociale. Sunt identificate o serie de proleme şi nevoi specifice vârstei a treia! singurătatea,
izolarea, riscul de a dezvolta oli invalidante.
Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din Sectorul 6

Prolemele specifice vârstei a treia şi interven"ia pentru rezolvarea lor constituie oiectul
strategiei 6e"elei de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. <valuarea nevoilor relevă
următoarele aspecte în legătură cu care se impune necesitatea interven"iei!
• Situa"ia economică precară, venituri mici şi, în consecin"ă, nivelul scăzut al traiului,
• Însingurarea, izolarea şi marginalizarea socială, datorate contextului social, a situa"iei
de dependen"ă şi a imoilizării la domiciliu sau la pat, în func"ie de gravitatea
afec"iunilor suferite,
• 9ificultatea în a3şi ac#izi"iona medicamente compensate sau alimente care să acopere
necesarul zilnic de #rană,

7

• =mposiilitatea de a3şi asigura igiena personală şi condi"iile igienico3sanitare decente în
ceea priveşte locuin"a,
• 9ependen"a fizică fa"ă de o altă persoană, care să le asigure îngrijire de calitate,
• =zolare fa"ă de comunitate, aandon sau neglijare de către rude sau prieteni, în cazul în
care aceBtia refuză îngrijirea persoanelor vârstnice,
• Cârstnici care nu au apar"inători, aflându3se astfel în imposiilitatea de a primi sprijin
din partea familiei,
• :fec"iuni de natură psi#ologică, specifice vârstei a treia! depresii, anxietate, solitudine,
demen"e senile în faze incipiente, maladia :lz#eimer.
D&)/r*&r&a %r$2$l$* / %r$2$r*l.r ,*'+- 0* a 7&'&8*/*ar*l.r( 2r&/$1 0* '$1-r$l &)+*1a+ #&
7&'&8*/*ar*.

2riteriile de selec"ie a eneficiarilor serviciilor oferite sunt alese în func"ie de vârstă,
venit, situa"ie materială şi socială, stare de sănătate.
Persoana vârstnică eneficiază de serviciile sociale ale centrului social pentru persoane
vârstnice dacă îndeplineBte următoarele condi"ii!
• :re domiciliu legal şi în fapt pe raza sectorului *+
• : împlinit vârsta legală de pensionare @persoana pensionată la limită de vârstăA
• :re un venit net lunar pe memru de familie, mai mic sau egal cu '.) lei @ pentru
acrodarea serviciilor de masă la cantină, masă la domiciliu, acordarea unui pac#et lunar cu
alimente, acordarea unui pac#et cu produse de menajA
• :re un venitul net lunar pe memru de familie mai mic sau egal cu $.))) lei @pentru
acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu sau acordarea de materiale auxiliare pentru îngrijireA
• <ste persoană singură Bi are un venit net lunar de maxim $$)) lei @ pentru acceptarea
în programul social de îngrijire la domiciliu sau acordarea de materiale de îngrijireA
• În situa"ii excep"ionale este admisă o creştere a aremului maxim cu .) lei în toate
situa"iile+
• Să nu fie eneficiarul unui contract de înstrăinare a unurilor cu clauză de între"inere+
• Starea prezentă să îi permită servirea mesei la cantină, în cazul în care optează pentru
acordarea acestui serviciu+
• Starea prezentă de sănătate să nu permită deplasarea zilnică a persoanei vârstnice la
cantină, în cazul acordării serviciului de masă la domiciliu+
• Starea prezentă de sănătate să necesite regim alimentar @olnav diaet, #epatită, D82A
sau domiciliul persoanei vârstnice să fie situat într3o zonă îndepărtată fa"ă de loca"ia
cantinei, în cazul acordării unui pac#et lunar cu alimente.

8

• Încadrarea în grad de dependen"ă conform grilei na"ionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, cu recomandarea de îngrijire la domiciliu pentru acest serviciu.
• Să nu fie eneficiar de asistent personal.
:cte necesare pentru o"inerea serviciilor!
• cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal @tutore, curatorA+
• declara"ie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau între"inători
legali+ dacă aceştia există, treuie să prezinte declara"ie notarială cu motivele pentru care
nu pot îngriji persoana vârstnică şi să ataşeze eventualele acte doveditoare+
• adeverin"ă de venit impozail @act elierat de :dministra"ia Einan"elor Pulice %ocaleA+
• copii ale actelor de stare civilă! act de identitate, certificat de naştere, certificat de
căsătorie, #otărâre divor" sau certificat deces, după caz+
• copie talon pensie recent, dacă este pensionar +
• situa"ia locativă, după caz ! copia actului de proprietate a locuin"ei sau a actului în ază
căruia persoana vârstnică locuieşte la adresă @a contractului de vânzare F cumpărare, copia
actului de dona"ie, copia actului de moştenire, copia contractului de înc#iriereA+
• fişa de evaluare sociomedicală+
• anc#eta socială+
În func"ie de situa"ia economică şi medicală a solicitantului şi a apar"inătorilor, se vor
anexa acte doveditoare ale venitului pe persoană pentru apar"inători şi, după caz, acte medicale
care să ateste starea de sănătate a acestora.
În "ara noastră, segmentul popula"iei sărace din cadrul popula"iei vârstnice s3a conturat pe
fondul procesului de sărăcire a majorită"ii popula"iei.
2reşterea numărului de pensionari de asigurări sociale de stat, în condi"iile reducerii
numărului de salaria"i, a determinat înrăută"irea raportului dintre persoanele care sus"in @care ar
treui să sus"inăA ugetul de asigurări sociale de stat şi cele care eneficiază de pensie, şi ca
urmare, a avut loc sporirea dificultă"ilor de finan"are a sistemului. Structural, se remarcă ponderea
mare a pensionarilor pentru limită de vârstă cu vec#ime incompletă, cu influen"ă negativă asupra
nivelului pensiilor. =ntrarea în vigoare a noii legisla"ii privind pensiile este de natură să corecteze
aceste anomalii din sistem.
5umărul pensionarilor a crescut de la (,& milioane în $44), la &,& milioane în ())), plus
$,' milioane în agricultură.

9

În sc#im, numărul contriuaililor a scăzut de la -,( milioane în $44), la &,* milioane în
())).
În ultimii ani, raportul dintre pensia pentru limită de vârstă cu vec#ime completă şi ritmul
de creştere a salariului mediu s3a înrăută"it.
2onform cercetărilor sociale, familiile de pensionari prezintă o rată intermediară de
sărăcie, dar mai redusă decât media.
În ())$, @în procent din totalul categorieiA rata sărăciei pentru pensionari era estimată la
(&,(;, iar a sărăciei severe la ',,;. Pentru popula"ia în vârstă de peste *. de ani rata sărăciei era
de (*,-;, iar a sărăciei severe, de 4,,;.
Ceniturile totale rute ale gospodăriilor de pensionari au fost în permanentă scădere,
proail şi datorită necorelării pensiilor. 9eclinul veniturilor reale ale gospodăriilor de pensionari
a antrenat scăderea consumului şi deteriorarea structurii acestuia.
9e regulă, vârstnicii @pensionariiA nu sunt printre eneficiarii creşterii economice.
2#eltuielile curente, în special cele pentru utilită"i, tind să determine alunecarea spre sărăcie a tot
mai multor persoane vârstnice.
8eneficiile sociale sunt erodate mai rapid decât veniturile salariale. Pensia medie a pierdut
mereu mai multe puncte procentuale fa"ă de salariul mediu, ceea ce a condus la un proces de
sărăcire mai accentuat şi o polarizare între persoanele active economic şi cele dependente de
suportul social.
Pentru o ună aordare a prolematicii persoanelor vârstnice, profesioniştii :228
urmăresc respectarea drepturilor acestor persoane descrise în Car+a #r&2+$r*l.r 0* .7l*%a,**l.r
2&r).a'&l.r 34r)+'*/&.
Ca2*+.l$l I" Dr&2+$r* /.1$'& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
Ar+. 9 9reptul de a fi respectat cu propriile sale valori individuale+
Ar+. : 9reptul de a decide cu privire la prolemele sale şi asupra modului de rezolvare a acestora+
Ar+. ; 9reptul la informa"ie, mai ales dacă sunt informa"ii cu privire la persoana respectivă+
Ar+. < 9reptul la liertate fără discriminare pe aza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă
circumstan"ă personală ori socială+
Ar+. = 9reptul la securitate+
Ar+. 6 9reptul de a eneficia de servicii profesionale de asisten"ă+
Ar+. > 9reptul la desfăşurarea propriei personalita"i+

10

Ar+. ? 9reptul la respect, intimitate, demnitate şi via"a intimă+
Ar+. @ 9reptul de a participa la luarea deciziilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi
pentru eneficiarii de servicii din centrul de zi, respectiv la luarea deciziilor privind interven"ia
socială care li se aplică+
Ar+. 9A 9reptul la păstrarea confiden"ialită"ii asupra informa"ilor furnizate şi primite+
Ar+. 99 9reptul asigurării continuită"ii serviciilor pentru persoanele vârstnice atâta timp cât se
men"in condi"iile ce au generat situa"ia de dificultate+
Ar+. 9: 9reptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite+
Ar+. 9; 9reptul de a fi vaccina"i antigripal, periodic controla"i la tegumente şi în zona capilară
pentru a preveni maladiile infectioase şi contagioase.
Ca2*+.l$l II" Dr&2+$r* )2&/*8*/&
S&/+*$'&a 9" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/** #&
B'%r*C*r& la #.1*/*l*$.
Ar+. 9= 9reptul de a eneficia de un număr de ore de îngrijire corespunzător nevoilor persoanei
vârstnice @minim de două ori pe săptamână câte două oreA+
Ar+. 96 9reptul de a eneficia şi de alte servicii sociale complementare destinate persoanelor
vârstnice @frecventarea centrului de zi 3 dacă sănătatea le permite, 2:6P, etc.A+
Ar+. 9> 9reptul de a fi vizitate pe perioadă cât sunt internate în spital+
Ar+. 9? 9reptul de a eneficia de servicii de îngrijire permanent prin înlocuirea îngrijitoarelor în
perioada de concedii în limita posiilitatilor.
S&/+*$'&a :" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5a #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5*
Ar+. :A 9reptul de a participa la activită"ile din centru de zi conform dorin"elor şi posiilită"ilor
fizice şi psi#ice fără a fi leza"i într3un fel+
Ar+. :9 9reptul de a fi consulta"i cu privire la programul de activită"i+
Ar+. :: 9reptul de a eneficia de sprijin în caz de îmolnăvire sau spitalizare.
S&/+*$'&a ;" Dr&2+$r* )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5* +*2 Al5D&*1&r
Ar+. :< 9reptul de a fi informa"i despre calificarea şi experien"a personalului care oferă servicii+
Ar+. := 9reptul de a vizita 2entrul de Gi pentru a putea aprecia în ce măsură corespunde nevoilor
şi aşteptărilor eneficiarilor şi a familiilor acestora+
Ar+. :6 9reptul de a primi asistenta medicala de specialitate 3 standardizare şi urmarire terapeutică
conform programului medicului specialist, pe aza de programare+

11

Ar+. :> 9reptul de a primi asisten"ă la #rănire, daca este necesar, pe timpul desfasurarii
programului, încurajându3se totodata şi #rănirea independen"ă+
Ar+. :? 9reptul de a li se asigură un mediu curat, igienic, protejat contra infec"iilor+
Ar+. :@ 9reptul la condi"ii corespunzatoare de igienă personală şi men"inerea sănătă"ii precum şi
asisten"ă de specialitate pentru cei care au dificultă"i de autoîngrijire+
Ar+. ;A 9reptul de a participa la activită"ile de terapie ocupatională! ergoterapie, Hinetoterapie,
etc.+
Ar+. ;9 9reptul la informare cu privire la necesitatea şi importan"a exerci"iilor terapeutice+
Ar+. ;: 9reptul ca familia eneficiarului să primească informa"ii cel pu"in o dată pe saptămână
despre comportamentul, activitatea, starea fizică şi psi#ică a eneficiarului+
Ar+. ;; 9reptul de a refuza 3 în condi"ii oiective 3 primirea serviciilor sociale.
Ca2*+.l$l ;" O7l*%a,**l& /.1$'& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
Ar+. ;< 9e a furniza informa"ii corecte cu privire la identitate, situa"ie familială, socială, medicală
şi economică+
Ar+. ;= 9e a participa la procesul de furnizare a serviciilor+
Ar+. ;6 9e a contriui conform legislatiei, în vigoare, #otarârilor 2onsiliului %ocal la
plata serviciilor sociale furnizate, func"ie de situa"ia lor materială+
Ar+. ;> 9e a comunica orice modificare intervenită în situa"ia lor familială, socială, medicală şi
economică+
Ar+. ;? 9e a respecta regulile institu"iei şi personalul acesteia.
Ca2*+.l$l <" O7l*%a,**l& )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/&
S&/+*$'&a 9" O7l*%a,** )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/** #&
B'%r*C*r& la #.1*/*l*$
Ar+. ;@ 9e a respecta personalul şi serviciile primite+
Ar+. <A 9e a participa în masura posiilită"ilor la serviciile casnice acordate+
Ar+. <9 9e a anun"a din timp atunci când părăseşte domiciliul pentru o anumită perioadă @inclusiv
pentru o ziA.
S&/+*$'&a :" O7l*%a,**l& )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5*
Ar+. <: 9e a respecta programul de activită"i din cadrul centrului @orele -3$,,,)A+
Ar+. <; 9e a anun"a când nu frecventează centrul mai mult de o zi+

12

Ar+. << 9e a avea o "inută decentă, igiena corporală adecvată şi un limaj de comunicare
corespunzator+
Ar+. <= 9e a avea un comportament decent, să se respecte reciproc, fără conven"ii cu conota"ii
ironice sau de altă natură+
Ar+. <6 9e a nu veni su influenta alcoolului şi de a nu consuma alcool pe perioada frecventării
centrului.
S&/+*$'&a ;" O7l*%a,** )2&/*8*/& 2&'+r$ 2&r).a'&l& 34r)+'*/& /ar& 7&'&8*/*a5- #& )&r3*/**l&
/&'+r$l$* #& 5* +*2 Al5D&*1&r
Ar+. <> 9e a respecta termenele şi clauzele stailite în cadrul planului individualizat de asisten"ă şi
îngrijire+
Ar+. <? 9e a anunta orice modificare intervenită în legatură cu situa"ia sa personală pe parcursul
acordării serviciilor sociale+
Ar+. <@ 9e a frecventa 2entrul de Gi cel pu"in o dată pe săptamână, iar în cazurile ine motivate,
să anun"e telefonic+
Ar+. =A 9e a respecta programul zilnic al 2entrului de Gi precum şi drepturile şi demnitatea
celorlal"i eneficiari+
Ar+. =9 9e a avea o "inută vestimentară lejeră şi curată, adecvată anotimpului şi un set de #aine de
sc#im în caz de incontinen"ă ocazională+
Ar+. =: 9e a avea încăl"ăminte de sc#im, care este păstrată în 2entru+
Ar+. =; 9e a purta scutece de unică folosin"ă în caz de incontinen"ă ocazională minoră+
Ar+. =< 9e a avea o igienă locală şi generală @tegumente şi capilarăA asigurată de către
apar"inători+
Ar+. == 9e a nu frecventa centrul atunci când se află în perioada de convalescen"ă, în cazul în care
au viroze respiratorii, gripă sau oli contagioase, pentru a nu contamina ceilal"i eneficiari+
Ar+. =6 9e a anun"a orice modificare de tratament medicamentos şi/sau alte oli ivite, pentru
supraveg#erea şi men"inerea stării de sănătate. În caz de internare în spital să aducă copia iletului
de ieşire din spital. 7edica"ia treuie asigurată de către familie şi pe perioada frecventării
centrului de zi+
Ar+. => 9e a participa la activită"ile de ergoterapie, Hinetoterapie, terapie ocupa"ională, etc.+
Ar+. =? 9e a avea un comportament respectuos fa"ă de personalul angajat şi ceilal"i eneficiari ai
serviciului+
Ar+. =@ 9e a nu solicita servicii suplimentare fa"ă de cele prevazute în contractul de acordare a
serviciilor sociale.
Eără a avea preten"ia că le3am cuprins în totalitate,amintim!

13

3dreptul la îngrijire medicală,
3dreptul la religie
3dreptul la prevenirea dependen"ei,
3dreptul la ocrotire de către personal calificat,
3dreptul la ocrotire legală,
3dreptul de a lege locul şi modul de via"ă,
3dreptul la sustinere familiale şi comunitară.
În 6omânia este salutară inten"ia asocia"iilor nonguvernamentale în parteneriat cu
institu"iile statului care coordonează centre pentru vârstnici în cadrul cărora realizează diverse
activită"i ocupa"ionale, permi"ând astfel familiei vârstnicului să3şi organizeze activita"ile zilnice.
9eşi calitatea serviciilor este ună, ele sunt insuficiente comparative cu numărul mare de vârstnici.
Prolema se pune pentru vârstnicii singuri sau cei institutionaliza"i, care de multe ori zac în
pat din lipsa diagnosticului, din lipsa resurselor sau din indiferen"ă. / prolemă şi mai arzătoare o
reprezintă necesitatea dezvoltării în 6omânia a serviciilor la domiciliu care la ora actuală se
realizează mai mult în ceea ce priveste nursing3ul, terapia ocupatională, Hinetoterapia,etc.
9repturile ătrânului în societate nu treuie suminate. :desea,după o via"ă socială activă
şi multe ori aparent împlinită, asităm la marginalizarea acestei categorii. Com întâlni astfel prea
mul"i ătrâni în spitale, azile sau pe străzi şi prea pu"ini înconjura"i de familie. / parte dintre ei nu
au copii care să îi ingrijească, însă cei mai mul"i sunt Iuita"iI şi considera"i ca IpoveriI,IlegumeI
sau Ianexe nefolositoareI de către cei cărora le3au dat via"ă.
Succesul îngrijirilor la domiciliu depinde de func"ionarea sistemului de
ocr ot i r e, dar ş i de ami ent ul î n car e t r ăi eş t e per s oana vâr s t ni că ş i de ătrânul
însuşi.

D&)/r*&r&a #&+al*a+- a a/+*3*+-,*l.r

Servicii sociale oferite în cadrul proiectului >Îngrijire la domiciliu pentru persoanele
vârstnice? !

14

• <valuarea şi reevaluarea situa"iei socio3economice a persoanelor în vârstă,
• /rientarea, informarea şi asistarea vârstnicilor ca eneficiari ai serviciilor sociale,
• :sistarea eneficiarilor, informarea şi îndrumarea lor în proleme legate de respectarea
drepturilor persoanelor vârstnice,
• 2onsiliere socială a persoanelor vârstnice şi a familiilor lor,
• :sigurarea unor standarde de calitate în asistarea eneficiarilor la masă @pac#ete
alimenteA
• 9istriuirea pac#etelor alimentare
• 2onsilierea şi orientarea familiei pentru a putea men"ine ec#ilirul acesteia în
momentele dificile cauzate de dependen"a persoanei în vârstă,
• 9istriuirea de pac#ete cu produse destinate iginei personale şi casei,
• 2onsilierea psi#ologică la centru, la domiciliu şi la locuin"a unde se serveşte masa
caldă,
• Serviciul de îngrijire la domiciliu include un număr de $*) de ore lunar per îngrijitoare
Bi cuprinde! igienă personală, între"inerea cură"eniei locuin"ei, administrarea de
medicamente, cumpărături, pregătirea şi servirea mesei+
:lte servicii ale centrului! activită"i de petrecere a timpului lier, lucru manual, grupuri de
discu"ii, vizionări de filme, documentare, sărătorirea zilelor de naştere etc.
:ctivită"ile zilnice desfăşurate de persoanele vârstnice din cadrul centrului contriuie la
îmunătă"irea calită"ii vie"ii şi prevenirea marginalizării sociale. 9intre aceste activită"i
men"ionăm!
A. A/+*3*+-,* 2&'+r$ 1&',*'&r&a )a$ r&a#a2+ar&a /a2a/*+-,*l.r 8*5*/& )a$ *'+&l&/+$al&.
a. A/+*3*+-,* 2ra/+*/&"
3 lucru manual! confec"ionarea de ornamente pentru împodoirea centrului @specific pentru
fiecare sezonA+ confec"ionarea de felicitări şi măr"işoare, tricotat şi croşetat diverse oiecte+ etc.
Produsele realizate de vârstnici vor fi expuse în comunitate şi oferite diverşilor sponsori.
3 autogospodărire! persoanele vârstnice vor fi implicate în activită"i de autogospodărire.
7. A/+*3*+-,* #& %r$2
3 jocuri de grup! eneficiarii participă la jocuri interactive de stimulare cognitivă+
3 discu"ii liere! religioase, literare, medicale, istorice, sociale, financiare, psi#ologice, de
protec"ie, etc+
/. A/+*3*+-,* *'8.r1a+*3&"
3 citirea presei, a revistelor/căr"ilor, urmărirea programelor DC, filme artistice şi
documentare+ proiec"ii video+

15

3 grupuri informative! periodic întâlniri cu specialiştii din diferite domenii @securitate,
sănătate, divertisment, culturale, etc.A, informări cu privire la facilită"ile/gratuită"i de care pot
eneficia, drepturile pe care le au în calitate de pensionari, activită"ile care se desfăşoară în
comunitate+
B. A/+*3*+-,* 2&'+r$ r&)./*al*5ar&
a. A/+*3*+-,* *'+&r%&'&ra,**
3 organizarea de ac"iuni comune cu diverse asocia"ii

7. A/+*3*+-,* B' /.1$'*+a+&"
3 vizitarea în scopuri cultural3informative a diverselor institu"ii şi loca"ii din oraş @ 1rădina
Goologică, 7uzeul Satului, Parcul 8otanic, Parcul 2entral cu :leea Personalită"ilor, Parcul
Poporului, Parcul 6ozelor, Padurea CerdeA+
3 colindarea diferitelor institu"ii cu ocazia Sărătorilor de =arnă+
3 participarea la expozi"ii cu produsele realizate de eneficiari+
3 primirea unor oficialită"i locale şi din străinătate

/. A/+*3*+-,* r&/r&a+*36#*)+ra/+*3& r&al*5a+&"
3 aniversarea anumitor sărători na"ionale, religioase! $ 7artie, 9ragoete, - 7artie,
Paştele, 7oş 5icolae, 2răciunul, Giua =nterna"ională a Persoanelor Cârstnice, Giua =nterna"ională
:lz#eimer+
3 aniversarea lunară a zilelor de naştere ale eneficiarilor şi aniversarea zilelor de naştere a
eneficiarilor, servind masa la 6estaurantul 5eJ San S#ine+
3 aniversarea celui mai longeviv eneficiar+
3 audi"ii muzicale! copii şi tineri din diverse organiza"ii, institu"ii+
3diverse excursii destinate persoanelor vârstnice!
3 su"inerea de programe cultural3artistice! grup vocal, recital de faule, poezie, teatru,
concursuri! K2ea mai ună prăjitură?, KDomola de Sf. 5icolae? şi scrisori cu K/iceiuri şi tradi"ii
de 2răciun?+.

C. Î'#r$1ar& 0* /.')*l*&r& 2)*D.l.%*/-"
=nterven"ia psi#ologică va viza consilierea psi#ologică, programe de terapie de grup,
testare şi exerci"ii de stimulare cognitivă, precum şi c#estionare de verificare a satisfac"iei
eneficiarilor.
D. E3al$ar&( B'#r$1ar& 0* /.')*l*&r& )./*al-"
Do"i eneficiarii vor avea parte de consiliere şi îndrumare socială, după cum urmează!

16

• o"inerea de informa"ii şi/sau sprijin în întocmirea dosarului pentru ajutorul de
încălzire şi gaz, sprijin în completarea re"etelor medicale, o"inerea serviciului de
teleasisten"ă, o"inerea ajutorului de alimente de la L<.,
• sprijin în vederea contactării memrilor familiei care locuiesc în străinătat, în
vederea men"inerii unei legături şi a rezolvării unor proleme+
• consilierea memrilor familiei pentru solu"ionarea diverselor proleme şi pentru
creşterea calită"ii vie"ii persoanei vârstnice+
• întocmirea documenta"iei necesare pentru o"inerea gradului de #andicap+
• medierea unor conflicte apărute între eneficiari.

Cor fi realizate discu"ii tematice cu eneficiarii despre proleme medicale, de interes
general @alimenta"ie sănătoasă, viroze respiratorii, efectul caniculei asupra sănătă"ii etc.A.
Se va realiza instruirea anuală a personalului de îngrijire la domiciliu @infirmiereA cu
privire la cauzele majore ale accidentelor care se produc la eneficiarii care necesită îngrijire pe
termen lung.

G. S2.').r*5-r*
Pe parcursul anului desfăşurarea evenimentelor şi activită"ilor se va realiza cu sprijinul
sponsorilor, parteneriatelor şi colaoratorilor!

M&+.#.l.%*a

7etodologia constă în parcurgerea următoarelor etape!
• 2onsilierea informativă a persoanei vârstnice @şi a familiei, reprezentantului legalA
privind drepturile şi oliga"iile persoanelor vârstnice, tipurile de sprijin disponiil şi
modalită"i de o"inere,
• Solicitare scrisă din partea persoanei vârstnice sau a reprezenatntului legal , la sediu
91:SP2 sector *,
• <fectuarea anc#etei sociale @se vor solicita persoanei actele care atestă eligiilitatea
acestuia ca eneficiar, în cazul în care nu au fost depuse la dosarA,
• 2ompletarea documenta"iei F se vor solicita persoanei vârstnice actele care atestă
eligiilitatea acestuia ca eneficiar, în cazul în care nu au fost depuse la dosar, inclusiv
grila socio3medicală în colaorare cu medicul de familie, de specialitate, în cazul
acordării serviciului social îngrijire la domiciliu.

17

• Întocmirea planului individualizat de servicii,
• Întocmirea şi emiterea dispozi"iei de acordare a serviciilor,
• 2ompletarea contractului de servicii sociale,
• Dransmiterea dispozi"iei de acordare a serviciilor,
8eneficiarii centrului oferă un feed3acH permanent referitor la serviciile primite.
<valuarea gradului de satisfac"ie a eneficiarului este realizată periodic prin aplicarea
c#estionarului tipizat, prin metoda oserva"iei, discu"ii liere, cereri sau propuneri realizate de
către eneficiari.

9irec"ia 1enerală de :sisten"ă Socială şi Protec"ia 2opilului Sector * a sus"inut extinderea
parteneriatelor de tip pulic3privat cu :228 din anul ())4.
:vantajele acestui parteneriat pot fi evaluate atât din punct de vedere calitativ, cât şi
cantitativ. :xa"i pe domenii specifice de interven"ie autorită"ile locale au o mai ună expertiză în
ceea ce priveşte modalită"ile optime de acordare a serviciilor, instrumente de evaluare adaptată şi
modalită"i eficiente de inser"ie socială a persoanelor aflate în dificultate.
Parteneriatul dintre 91:SP2 Sector * şi :socia"ia 2entrul 2reştin 8ucureşti pentru
derularea proiectelor în comun este de o deoseită importan"ă pentru serviciul de asisten"ă socială
contriuind astfel la diminuarea gradului de marginalizare şi dezvoltarea modalită"ilor de
reinser"ie socială.

2ompartimentul de îngrijire la domiciliu are ca scop principal prevenirea institu"ionalizării
vârstnicilor în căminele pentru persoane vârstnice/centre reziden"iale de îngrijire şi asisten"ă., de
îmunătă"ire a calită"ii vie"ii persoanelor de vârsta a ===3a şi socializarea lor. În acest sens, se oferă
atât activită"i de îngrijire la domiciliu cât şi informare, îndrumare şi consiliere persoanelor
vârstnice din comunitate cu următoarele nevoi! proleme familiale, psi#ologice, de locuin"e, de
ordin financiar şi juridic.
Proiectul >Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice? "
- Compartimentul administrativ"
- Mofer! (
- Îngrijitoare! $)
- Compartimentul asistenţă socială"
- :sistent social! $
- Psi#olog! $

18

- :sistent medical! $
Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului @ec#ipamente,
instrumente etc.A
Pentru implementarea proiectului este imperios necesar să fie dusă la îndeplinire activitatea
de a1&'aCar& 0* #.+ar&a a /&'+r$l$* 0* a/+*3*+a+&a #& 8.r1ar&a a &/D*2&* #& 2r.*&/+. Pentru
aceasta se va pune accent pe ac#izi"ionarea unor ec#ipamente corespunzătoare care ar contriui la
creşterea calită"ii serviciilor existente şi dezvoltarea altora în conformitate cu ugetul aproat.

REEULTATE AŞTEPTATE

I12a/+$l a0+&2+a+ a)$2ra %r$2$r*l.r ,*'+- / 7&'&8*/*ar*l.r

Studii realizate în tări europene şi în :merica arată ca vârstnicii, trăind în casele proprii, au
reusit să3şi păstreze stilul de via"ă complet independent până la sfârsit. Între *. şi '. de ani,
inciden"a dizailită"ilor semnificative creşte încet de la . la $); şi numai după -) de ani această
sporire a pierderii independen"ei ajunge la ()3,); la populatia de risc.
:semenea studii atrag aten"ia asupra faptului că este falsă ideea că vârsta înaintată este în
mod oligatoriu timpul deilită"ii şi al pierderii sănăta"ii şi în acelaşi timp pledează pentru
păstrarea vârstnicului în mediul său de via"ă, ca o modalitate optimă de a3şi conserva capacită"ile
fizice şi
psi#osociale.
Prin aderarea la 2omunitatea <uropeana şi prin însusirea 2artei Sociale <uropene statul
român a ales să promoveze şase valori fundamentale pe care proiectul KÎngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice? le va promova de asemenea. :cestea sunt!
- demnitatea+
- solidaritatea+
- justi"ia+
- liertatea+
- egalitatea+
- drepturile ceta"eneşti.
2arta Sociala <uropeană revizuită, reglementează un set de drepturi sociale fundamentale,
pe care proiectul >Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice? le va respecta.
Proiectul >Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice? consacră dreptul persoanelor
vârstnice la o via"ă sănătoasă, securitate şi participare activă la via"a economică, socială, culturală
şi politică a societă"ii. Pentru aceasta se va intensifica recunoaşterea demnită"ii persoanelor
vârstnice şi eliminarea oricăror forme de negijare, auz şi violen"ă.

19

Scopul final este reprezentat de împuternicirea vârstnicilor de a participa în mod activ @şi
realA la via"a familiilor, dar şi a comunită"ilor cărora le apar"in.
Priorită"ile men"ionate şi recomandate sunt următoarele!
N persoanele vârstnice şi dezvoltarea,
N creşterea unăstării şi a stării de sănătate până la vârste înaintate,
N asigurarea şi generarea unui mediu suportiv pentru vârstnici,
N realizarea siguran"ei vârstei, aspect care implică reafirmarea scopurilor de eradicare a
săraciei vârstnicilor @aspecte men"ionate şi în Planurile de incluziune socialăA,
N împuternicirea vârstnicilor de a participa la via"a economică, politică şi socială a
societă"ilor, inclusiv la activită"i care să genereze venituri, dar şi activită"i de voluntariat,
N furnizarea oportunită"ilor de dezvoltare individuală, independent de vârsta,
N garantarea exercitării drepturilor economice, politice, culturale, civile şi sociale ale
persoanelor vârstnice şi eliminarea tuturor formelor de violen"ă şi discrimnare împotriva acestei
categorii de popula"ie,
N garantarea egalită"ii de gen în rândul popula"iei vârstnice şi eliminarea discriminării
azate pe gen,
N recunoaşterea şi afirmarea rolului important al familiilor în sprijinirea popula"iei
vârstnice, dar şi a importan"ei intergenera"ionale, a solidarită"ii şi reciprocită"ii pentru o dezvoltare
socială efectivă,

Scopul final al servicului pentru vârstnici este de a promova o societate inclusivă pentru
toate vârstele, încurajând dialogul efectiv între genera"ii.

R&al*5-r* /.'/r&+&


• creşterea calită"ii serviciilor de îngrijire la domiciliu
• îmunătă"irea condi"iilor de via"ă asigurate la domiciliul persoanelor vârstnice
• creşterea calită"ii vie"ii şi prevenirea marginalizării şi excluderii sociale
• implicarea şi informarea comunită"ii despre prolemele cu care se confruntă persoanele
vârstnice
• creşterea gradului de informare cu privire la prolematica persoanelor vârstnice
• identificarea institu"iilor care să se implice în prolematica persoanelor vârstnice
• men"inerea şi promovarea legăturii cu persoanele de contact ale institu"iilor cu care sunt
semnate conven"ii de partaneriat
• informare continuă a comunită"ii prin mijloacele mass3media

20

• creşterea gradului de siguran"ă a persoanelor vârstnice din comunitate,
• men"inerea legăturii cu persoanele de contact ale institu"iilor cu care sunt semnate
parteneriate sau cu care se colaorează,
• informare continuă a comunită"ii prin mijloacele mass3media,
• men"inerea unei une colaorări între eneficiari şi personal,
• îmunătă"irea condi"iilor asigurate persoanelor vârstnice,
• creşterea gradului de instruire a personalului,
• facilitatrea accesului egal la serviciile sociale ale eneficiarilor din comunitatea oraşului,
• informarea şi îndrumarea comunită"ii asupra eneficiilor de asisten"ă socială pentru
prevenirea şi comaterea riscului de excluziune şi marginalizare socială
• dezvoltarea parteneriatelor pulic3private, în vederea asigurării serviciilor sociale.

:lte rezultate!
- Îmunătă"irea şi creşterea calită"ii vie"ii eneficiarilor,
- :cordarea de pac#ete lunare cu produse alimentare,
- :cordarea de pac#ete lunare cu produse de menaj,
- :sistarea şi îngrijirea specializată şi de calitate la domiciliu,
- Planificarea şi realizarea activită"ilor de petrecere a timpului lier cu o frecven"ă
zilnică,
- Planificarea şi realizarea activită"ilor auxiliare ocazionale Fserări cu diverse ocazii,
- =nterven"ia pentru îmunătă"irea situa"iei psi#o3socio3medicale a eneficiarilor,
- 6educerea stării de anxietate,
- <vitarea izolării sociale,
- =nformarea şi consilierea eneficiarilor în legătură cu toate, aspectele medico3psi#o3
sociale ale vie"ii,
- <xtinderea şi diversificarea tipurilor de servicii în func"ie de nevoile identificate ale
persoanelor vârstnice,
Întărirea şi coeziunea ec#ipei multidisciplinare a proiectului >Îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice? şi formarea continuă.


S$)+&'a7*l*+a+&

Principalele surse de finan"are ale :socia"iei 228 au fost constituite din sponsorizările
unor asocia"ii caritaile din Statele Lnite ale :mericii şi de către persoane fizice din "ară.
Începând cu anul ())4 9irec"ia 1enerală de Protec"ie a 2opilului Sector * a fost percepută ca

21

fiind cei mai important actor local implicat în proiectele :228. <i au avut gradul cel mai mare
de implicare şi calitatea cea mai ună a colaorării. Pe locul următor s3au situat alte surse de
finan"are cum ar fi! :socia"ia :dunările lui 9umnezeu din 6omania, 8iserica 0arul, Lniversitatea
8ilică din 6omânia, /rganiza"ia 2reştină <22< 0ome, Poli"ia 2omunitară. Pentru continuarea
activită"ilor după terminarea proiectului :socia"ia 2entrul 2reştin 8ucureşti va fi sprijinită spre
finan"are de aceleaşi surse men"ionate mai sus, concentrându3şi activitatea totodată pentru noi
surse de finan"are.

5ivel institu"ional @Cor mai exista structurile care să permită continuarea activită"ilor,
după terminarea finan"ăriiO A

Structurile actualului proiect sunt reprezentate de institu"ii ale statului, iar rolul acestora
este tocmai de a permite ini"ierea, implementarea, desfăşurarea şi dezvoltarea acestui gen de
proiecte şi ini"iative, în folosul persoanelor marginalizate social. În acest sens, treuie identificate
elementele ce vor permite structurilor create prin actualul proiect continuarea activită"ilor
specifice. 9urailitatea institu"ională este evidentă, 91:SP Sector * având o continuitate
considerailă. 7ai mult, oiligativitatea înfin"ării servicilor sociale nu se poate desfiin"a.
Eoarte importantă devine durabilitatea generată de impactul structural al proiectului.
:cest proiect va contriui în mod viziil la optimizarea metodelor şi te#nicilor de dezvoltare de
servici sociale. În plus, acest proiect se poate constitui cu succes într3un model de ună practică
pentru servicile sociale din "ară. 7odelul de lucru poate fi preluat tocmai datorită caracterului
modular al proiectului iar impactul poate fi relativ uşor prognozat prin prisma proiec"iilor realizate
pe devize de oiecte, pe oiective în raport cu costurile de realizare. %a nivel structural proiectul
vizează o dezvoltare integrată care să satisfacă nevoi eneficiarilor pe categorii de vârstă.
Proiectul va conduce, prin impulsul pe care îl dă, la dezvoltarea altor servici în domeniul social.

BUGETUL PROIECTULUI F &5* ANEXA BG


22

II. SOLICITANTUL
$. IDENTITATE
D&'$1*r&a l&%al- /.12l&+- "

:socia"ia 2entrul 2reştin 8ucureşti

A/r.'*1 "

:228

5umărul de înregistrare legal
2/9 Eiscal!&''('4-, 9ata atriuirii!$&.$).$44,,
9ata elierării!(..)4.())-

Na,*.'al*+a+&"

6omania

S+a+$+ l&%al :socia"ie

A#r&)- .8*/*al-"

Str. 6ăsăritului 5r. .4, Sector *, 8ucureşti

A#r&)- 2.0+al-"

/P '*3$,(, 8ucureşti, Sect. *
N$1-r #& +&l&8.'" prefixul "ării
P prefixul oraşului P număr

))& )($ ''')'4.,)'((,.**(.

N$1-r #& 8aH" prefixul "ării P
prefixul oraşului P număr

))& )($ ''')'4.

A#r&)a #& &61a*l"

mmceutaQRa#oo.com

I&7)*+&" JJJ.cc.org.ro

P&r).a'a #& /.'+a/+ B' /a#r$l
2r.*&/+$l$*"
Preşedinte! 9r. =oan 2eu"ă

A#r&)a #& &1a*l a 2&r).a'&* #&
/.'+a/+"
mmceutaQRa#oo.com,

23

DETALII DESPRE BANCĂ

2od fiscal &''('4-, 2ont! 6/-&869<&$)SC($'4.))&$)), 8anca 869 7ilitari.
DESCRIEREA SOLICITANTULUI
:socia"ia 2entrul 2reştin 8ucureşti s3a înfiin"at în anul $44(, cu scopul de a îmunătă"i
calitatea vie"ii persoanelor marginalizate social prin acordarea unor servicii sociale, medicale,
culturale, educationale, economice, furnizate în spirit creBtin.
7isiunea asocia"iei constă în promovarea de proiecte şi activită"i sociale pentru persoanele
defavorizate, fără a "ine cont de rasă, religie, vârstă, sex, ocupa"ie sau orientare politică.
:n după an, asocia"ia a depus eforturi pentru ini"ierea de proiecte care să vină în sprijinul
persoanelor vârstnice, copiiilor, persoanelor marginalizate aflate în stare critică, persoanelor cu
dizailită"i, studen"ilor din familii vulneraile, familiilor monoparentale, familiilor cu mul"i copii,
şomeriilor etc.
:socia"ia asistă anual peste .)) de persoane, accentul fiind pus în primul rând pe
rezolvarea cauzelor prolemelor, pentru evitarea dependen"ei de serviciile sociale şi redarea
demnită"ii şi independen"ei persoanelor aflate în nevoie. În acest sens, educa"ia este considerată o
prioritate.
A)./*a,*a îşi propune să sensiilizeze şi să moilizeze persoanele fizice şi juridice în
efortul de reducere şi eliminare a diferitelor forme de marginalizare, atât prin semnalarea
situa"iilor de sărăcie, cât şi prin derularea de proiecte model.
9intre cele mai dorite şi influente servicii ale asocia"iei noastre men"ionăm !
I. SERICIUL" CANTINA SOCIALĂ HARUL
2antina Socială 0arul prestează servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situa"ii
economico3sociale sau medicale deoseite, în scopul prevenirii şi limitării unor situa"ii de
dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.
În cadrul serviciului se desfăşoară lunar următoarele activită"i!
3 pregătirea şi servirea prânzului în limita aloca"iei de #rană prevăzute de reglementările
legii F(.) por"ii pe zi.
3 pregătirea şi distriuirea #ranei prin centre moile, pentru situa"ii deoseite.
3 sărătorirea zilelor de naştere
- informarea noilor eneficiari pentru acordarea mesei la 2antina Socială 0arul
- primirea şi înregistrarea a noi cereri

24

- efectuarea anc#etelor sociale pentru dosarele noi
- solicitarea informa"iilor şi dovezilor periodice asupra veniturilor ce se iau în calcul la
stailirea dreptului la masă! salarii, pensii, aloca"ii de plasament, aloca"ii de între"inere, aloca"ii de
stat pentru copii, indemniza"ii de orice fel, etc. deoarece modalită"ile de servire a mesei la cantină
se stailesc având în vedere toate veniturile realizate de persoana sau familia eneficiară.
- preluarea actelor pentru actualizarea dosarelor ori de câte ori a apărut o modificare în
situa"ia eneficiarilor de masă.

2ele mai importante rezultate o"inute au fost!
• îmunătă"irea sănătă"ii şi condi"iei sociale a ătrînilor
• îmunătă"irea situa"iei familiilor cu venit mic /fără venit
• reducerea crizei financiare a ătrînilor prin economisirea anilor pentru mâncare, prânzuri
furnizate de proiectul 2antina Socială.
• reintegrarea în societate a ătrânilor, copiilor din familii vulneraile, acumularea de către
tineri a noilor cunoştin"e şi o"inerea unei profesii.
• crearea unui mediu de colaorare cu organiza"iile no3profit pentru sus"inere socială,
colaorarea cu alte departamente sociale ale /51 Furilor
SERICIUL" CENTRUL DE EI ROMANIA JIDE
CENTRUL DE EI ROM!NIA JIDS urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor
şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitatea de a oferi condi"ii
minimale de suzisten"ă, creştere şi educa"ie, printr3un program de servicii, educa"ionale,
psi#ologice şi sociale. 8eneficiază de serviciile 2entrului de zi un număr de $$) de copii din
sectorul *, cu vârsta cuprinsă între ,3$& ani.
:ctivită"ile educative realizate su coordonarea psi#ologilor şi psi#opedagogilor, în esen"ă,
constau în !
N ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
N integrarea copilului în programul zilnic,
N facilitarea rela"iilor interpersonale dintre copii,
N dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare
stimulativă,
N sus"inerea performantelor şcolare pentru dezvoltarea individuală a
personalită"ii copiilor,
N stimularea creativită"ii, aptitudinilor şi talentelor copiilor, însuşirea

25

unor ailită"i în domeniu utilizării computerului, limii engleze, muzicii,precum şi a jocurilor
logice, distractive.
N dezvoltarea capacită"ii de comunicare, constituirea şi dezvoltarea limajului activ,
N formarea şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea şi dezvoltarea conduitei de
explorare a mediului înconjurător,
N formarea conduitei de joc individual şi colectiv, a deprinderilor igienice şi de autoservire.
2entrul de zi este un serviciu pentru protec"ia copilului, a cărui misiune este de a preveni
aandonul şi institu"ionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activită"i de
îngrijire, educa"ie, recreere3socializare, consiliere.

6<GL%D:D< :MD<PD:D<!
• 6educerea numărului de elevi care aandonează şcoala+
• 2reşterea capacită"ii de adaptare şi integrare socio3şcolară+
• <xplorarea rela"iei dintre nivelul de educa"ie şi şansele de realizare a oiectivelor
personale+
• Învă"area responsailită"ii implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai
decent+
• 2opiii îşi vor însuşi deprinderile de autonomie personală şi independen"ă+
• / capacitate mai mare de autogospodărire,
• Sporirea capacită"ii de rela"ionare unii cu al"ii şi cu ceilal"i colegi, prieteni, vecini,
• 6educerea comportamentelor şi atitudinilor negative la copii şi formarea unor
comportamente apropiate de cele oişnuite, normale+
• 2opiii se vor apropia mai mult de standardul normalizării func"ionale în societate, ceea ce
înseamnă că vor dispune de cunoştin"ele necesare pentru a putea eneficia de o gamă largă
de servicii din societate,
• %a finalul proiectului va scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care
provin din familii defavorizate+
• 9ezvoltarea autonomiei personale copiilor defavoriza"i din sector+
• 6idicarea nivelului de şcolarizare în sectorul *.

III. CENTRUL DE CONSILIERE6 BARNABA

C&'+r$l #& C.')*l*&r& sprijină şi asistă părin"ii/poten"ialii părin"i pentru a face fa"ă
dificultă"ilor psi#osociale care afectează rela"iile familiale, pentru dezvoltarea competen"elor
parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijină copiii atunci când apar

26

proleme în dezvoltarea acestora. 2entrul de consiliere şi sprijin pentru părin"i şi copii este
complementar cu celelalte servicii pentru protec"ia copilului.
8eneficiază de serviciile acestui centru, familii şi copii, cu domiciliul în Sectorul *.

C&'+r$l se ocupă de sesizări directe, scrise, telefonice, care semnalează următoarele
cazuri!
3 copii neglija"i grav de părin"i,
3 copii afla"i în situa"ie de risc ca urmare a părăsirii acestora de către părin"ii pleca"i la
muncă în străinătate,
3 copii auza"i emo"ional,
3 copii aandona"i de părin"i,
R.l$l /&'+r$l$* constă în furnizarea de informa"ii practice despre creşterea şi educarea
copilului, informa"ii cu caracter juridic, informa"ii medicale, informa"ii despre alte servicii şi
programe.
9e asemenea, se urmăreşte derularea unor companii de informare a părin"ilor asupra
responsailită"ilor lor pentru ca!
3 părintele să cunoască drepturile copiilor,
3 părintele să fie un model demn de urmat pentru copil,
3 părintele să se implice în via"a copilului, fără a3i încălca însă acestuia dreptul la opinie,
autonomie şi intimitate,
=nformarea şi consilierea constă în crearea unor servicii pentru!
3 sprijinirea părin"ilor pentru a3şi îndeplini mai ine îndatoririle,
3 asigurarea unui climat propice pentru dezvoltarea copilului,
3 respectarea interesului superior al copilului şi asigurării unui mediu familial armonios,
3 sc#imarea mentalită"ii unor părin"i care nu acceptă în nici un fel implicarea altor
persoane în via"a copiilor lor,
3 realizarea unor evaluări mai atente ale familiilor în care există un mediu neprielnic de pe
urma căruia copilul ar putea avea de suferit,
3 dezvoltarea şi derularea de programe de educa"ie parentală în parteneriat cu şcoala,
3 evitarea situa"iilor în care amii părin"i pleacă din "ară,
2onsilierea are loc atât la sediul centrului cât şi la domiciliul familiei.
2entrul asigură accesul la servicii de consiliere / informare juridică / medicală sau orice
alte servicii pentru copil şi familie corespunzător nevoilor acestora.

27


R&)$r)&
E/D*2a1&'+& 0* 7*r.$r*
9escrierea spa"iului în care se desfăşoară activită"ile proiectului >Îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice?!
- sală de mese3 ((*, .) mp
- ucătărie 3,). - mp
- depozit alimente 3(4, *) mp
- centrala termică 3&) mp
- irou 3$$., . mp
- irou 3($$, .) mp
- sală de întâlniri (&. mp
- sală de conferin"e 3*,), ,) mp
- sală lectură 3&$,*. mp
- sală lectură 3-$, '. mp
- sală lectură3,4,4) mp
- grup sanitar femei3&*,4) mp
- grup sanitar ăra"i 3&),)) mp
- vestiul 3&$, *) mp
- sală studiu 3&), )) mp
- sală studiu3 &), )) mp
- sală studiu 3,4, 4) mp
- sală studiu3&), )- mp
- foRer 3--,*) mp
- iliotecă 3(.(,)) mp
- centrală termică 3'),$' mp
3 secretariat 3$,,,$ mp
3 irou 3$,,,$ mp

28

3 irou 3$,,,$ mp
3 irou 3$,,,$ mp
3 sală conferin"e 3 $,,,$ mp
3 sală consiliu F $)) mp
3 sală şedin"e F &-, ') mp
3 irou F &-, ') mp
Al+& r&)$r)& r&l&3a'+&
=mplicarea eficientă a voluntarilor în activitatea asocia"iei necesită un proces planificat şi
organizat, similar, în mare, oricărui alt proiect desfăşurat de asocia"ie. :cest demers sistematic în
lucrul cu voluntarii necesită aşadar un manager, un coordonator care să fie capail să găsească
oameni dornici să ajute fără a fi remunera"i şi, după o selec"ie preliminară, să îi plaseze în func"ie
de nevoile organiza"iei.
Coluntarii asocia"iei sunt SSresurseSS care sunt cultivate. :cestora le dedicăm timp şi
îndrumare. Coluntarii nu sunt SSresurse gratuiteSS, ci presupun o anumită investi"ie. :socia"ia oferă
o educa"ie individului pentru ca aceste resurse să dea roade, pentru ca ele sa fie valorificate cât
mai ine şi pentru a men"ine cât mai sus nivelul motiva"ional, ulterior experien"a să fie una
pozitivă şi care îmogă"eşte orizonturile.
Pregătirea asocia"iei pentru implicarea voluntarilor este cea mai de durată şi cea mai
dificilă componentă a creării unui sistem de management al voluntarilor, pentru că implică
sc#imări la nivelul documentelor organiza"iei, la nivelul atitudinilor din cadrul organiza"iei şi al
modului de lucru.
Pregătirea organiza"iei se referă la parcurgerea, înainte de a desc#ide uşa voluntarilor, a
unor paşi importan"i pentru a ne asigura că ei se simt ineveni"i şi că răspundem motiva"iilor lor
astfel încât activitatea să se desfăşoare su semnul eficien"ei.
Paşii pe care asocia"ia îi face sunt!
- declararea voluntariatului ca o valoare a asocia"iei+
- analiza nevoilor asocia"iei în ceea ce priveşte implicarea de
voluntari+
- elaorarea unui set de politici/proceduri+
- numirea/ angajarea unui coordonator de voluntari+
- redactarea documentelor necesare+

29

- alocarea unui uget pentru implicarea voluntarilor.
:socia"ia noastră promovează colaorarea între angaja"i şi voluntari pentru a se asigura că
eneficiarii noştri sunt deservi"i la standarde înalte de calitate. Coluntarii aduc calită"i unice în
cadrul asocia"iei noastre, ailită"i deoseite şi cunoştin"e despre nevoile comunită"ii şi contriuie la
oferirea unor servicii personalizate eneficiarilor noştri, să sprijine angaja"ii astfel încât aceştia să
poată desfăşura activitatea pentru care au fost angaja"i şi să informeze comunitatea cu privire la
asocia"ia noastră şi la cauza pentru care lucrăm.
Pentru proiectele sociale, :sociatia 2entrul 2restin, a înc#eiat parteneriate cu organiza"ii
neguvernamentale, care au experien"ă în oferirea de servicii sociale, respectiv! Eunda"ia 2linica
7edicală Lşa desc#isă, 2entrul 7edical <lim, 0and 0. 7edia S.6%, 0elp 7inistries 6omania.
:cestea au identificat noi eneficiari ai cantinei din rândul persoanelor aflate în dificultate, cărora
le3au oferit sprijin la întocmirea dosarelor necesare.
2reşterea eficacită"ii este unul din principalele motive pentru care asocia"ia realizează
parteneriatele extra3sectoriale, între organiza"ii neguvernamentale şi organiza"ii apar"inând
sectoarelor pulic sau privat.
Împreună se găsesc solu"ii mai creative, căci ideile inovatoare apar atunci cînd lucrează
împreună persoane cu pregătire profesională şi experien"ă diferite şi sunt implica"i direct cei care
sunt afecta"i de rezolvarea prolemelor, pe aza principiului nimic pentru noi, fără noi. Mi nu în
cele din urmă, ideile noi şi inovatoare sunt mai uşor de pus în practică atunci când riscurile şi
costurile sunt împăr"ite între mai multe organiza"ii partenere.
În parteneriat asocia"ia reuşeşte să îşi crească influen"a reciproc unul asupra
comportamentului celuilalt, sau împreună, asupra comportamentului şi ac"iunilor unor ter"e păr"i,
lucru pe care nu l3ar fi putut realiza dacă ar fi ac"ionat separat. Prin parteneriat vocile
organiza"iilor neguvernamentale devin mai puternice şi se fac mai ine auzite de autorită"ile
pulice, devenind parteneri de dialog crediili şi având oportunită"i de influen"are a deciziilor şi
politicilor pulice.


30

NOTA JUSTIKICATIA
cu privire la stailirea costului mediu lunar pentru
proiectul social KÎngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice?
CALCUL COST MEDIU :A9;

$. 2#eltuieli de personal (''.(*) lei
(. 2#eltuieli cu pac#etele &'&.*)) lei
3 #rana 3 ,.) persoane varstnice x ', lei/luna T (....) lei +
3 curatenie 3 ,.) persoane varstnice x &) lei/luna T $&.))) lei+
3 (....) lei P $&.))) lei T ,4...) lei/luna x $( luni
,. 2#eltuieli cu utilitatile@comustiil,transport,etcA (,.$&) lei
T O T A L >>=.AAA LEI
EH&12l*8*/ar&"
''..))) lei ! $( luni T *&..-, lei/luna ! ,.) pers T $-&..( lei/luna
T O T A L L 6<.=?; l&*


8L1<D P6/=<2D KÎngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice?

Nr./r+. T*+l$ /D&l+$*al- U'*+a+&
C.)+
TaH&
C.)+ :A9; C.'+r*7
C.'+r*7
C.'+r*7$+*& C.'+r*7$+*&
$'*+a+& DGASPC
CCB
D.G.A.S.P.C CCB
9 CD&l+$*&l* #& 2&r).'al 9?(A=:.AA =(A=;.AA :>>(:6A.AA :>>(:6A.AA A.AA 9AA.AAM A.AAM
$.$
Psi#olog
lună $,-().)) .)4.)) (',4&-.)) (',4&-.)) 3 $)).)); 3
@ $ persoanaA
$.(
:sistent social
lună $,-().)) .)4.)) (',4&-.)) (',4&-.)) 3 $)).)); 3
@$ persoanaA
$.,
Îngrijitoare
lună $$,,-).)) ,,$-*.)) $'&,'4(.)) $'&,'4(.)) 3 $)).)); 3
@ $) persoaneA
$.&
Sofer
@( persoaneA
lună ,,),(.)) -&4.)) &*,.'(.)) &*,.'(.)) $)).));
$..
:sistenta medicala
@$ persoanaA
luna $,'&).)) &-'.)) (*,'(&.)) (*,'(&.)) $)).));
: CD&l+$*&l* '&2r&3a5$+& 9=(AAA.AA 6 9=(AAA.AA 6 $)).));
;
C.'+r*7$,*& DGASPC S 66 #*8.
/.)+ 1&#*$ F2a/D&+ Dra'a(
2a/D&+ 1a+&r*al&
/$ra+&'*&(/.17$)+*7*l(+ra')2.r+G
l$'- <9(<>?.AA A.AA <@>(><A.AA <@>(><A.AA 6 $)).)); 6

TOTAL BUGET =@(=;A.AA =(A=;.AA >@A(AAA.AA >>=(AAA.AA 9=(AAA.AA @?.9AM 9.@AM

D*r&/+.r %&'&ral D.G.A.S.P.C. SECTOR 6 Pr&0&#*'+& A.C.C.B.
Mar*$) L-/-+$0 Dr. I.a' C&$,-


PRENEDINTE DE NEDINŢĂSign up to vote on this title
UsefulNot useful