RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
1

5. EKONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya
a) Jenis sumber
i. Sumber mineral
!e"r#leum
Gas asli
Arang ba"u
Emas
$iji% "ima%
Menyenaraikan jenisjenis sumber yang
"erda&a" di negara ki"a.
Menyenaraikan sumber mineral
$erbangga dan bersyukur dengan
'ujudnya &elbagai sumber yang
"erda&a" di negara ki"a.
(
.
5. KONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya
a) Jenis sumber
ii. Sumber %u"an
balak
%erba
r#"an
bulu%
kayu bakau
Menyenaraikan sumber %u"an $erbangga dan bersyukur dengan
'ujudnya &elbagai sumber yang
"erda&a" di negara ki"a
)
5. EKONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya
a) Jenis sumber

Menyenaraiyenaraikan sumber lau".
$erbangga dan bersyukur dengan
'ujudnya &elbagai sumber yang
"erda&a" di negara ki"a
1
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
iii.Sumber lau"
ikan
udang
s#"#ng
ke"am
si&u"
mu"iara
"umbu%an lau"
Meng%argai sumber semula jadi
negara ki"a
Meng%argai sumber semula jadi
negara ki"a
*
5. EKONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya
b. +asil dan kegunaan
sumber
i. Sumber mineral
ba%an a&i
sumber "enaga
&er%iasan
1.Menamakan &r#duk yang
di%asilkan dari&ada &elbagai
jenis sumber.
(.Menya"akan kegunaan sesua"u
sumber.
$erbangga dan bersyukur dengan
'ujudnya &elbagai sumber yang
"erda&a" di negara ki"a
Meng%argai sumber semula jadi
negara ki"a

5
5. EKONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya

b. +asil dan kegunaan
sumber
ii. +asil %u"an
ba%an binaan
&erab#"
uba"uba"an
kra, "angan
1.Menyenaraikan langka%langka%
&enggunaan sumber se-ara
#&"imum.
(. Meramalkan sumber al"erna"i, jika
ke%abisan sumber.
Menyedari &erlunya berjima"-erma"
dalam &enggunaan sumber.
(
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
.
5. EKONOMI
NEGARA
5.1Sumber semulajadi dan
kegunaanya

b. +asil dan kegunaan
sumber
iii. +asil lau"
Sumber &r#"ein
!er%iasan
/ba"uba"an
1.Menyenaraikan langka%langka%
&enggunaan sumber se-ara #&"imum.
(. Meramalkan sumber al"erna"i, jika
ke%abisan sumber.
Menyedari &erlunya menggunakan
sumber dengan ber%ema%.
7
.
5. EKONOMI
NEGARA
5.( Kegia"an ek#n#mi dan
0#kasi
a. !erindus"rian
i. Jenis indus"ri
indus"ri &em&r#sesan
indus"ri bera"
indus"ri ringan
indus"ri desa
Menya"akan jenis indus"ri di negara ki"a
Menyenaraikan jenis indus"ri di negara ki"a
i. Jenis indus"ri
Menyedari ba%a'a ke&elbagaian
indus"ri "ela% meningka"kan ek#n#mi
negara.
$erbangga dengan barangan bua"an
Malaysia.

8
5. EKONOMI
NEGARA
5.( Kegia"an ek#n#mi dan
0#kasi
a.!erindus"rian
ii.Ka'asan
&erindus"rian
S%a% Alam
!erai
!asir Gudang
!eramu 1anjung
Malim
Nilai
0ikas
Miri
Menamakan ka'asan
!erindus"rian dan jenis indus"ri yang
"erda&a" di negara ki"a
Menamakan ka'asan &erindus"rian.
Menya"akan jenis indus"ri di negara ki"a
Menyedari ba%a'a &elbagai indus"ri
"ela% meningka"kan ek#n#mi negara
$erbangga dengan barangan
bua"an Mala
ysia mi negara.
Menyedari ba%a'a ke&elbagaian
indus"ri "ela% meningka"kan ek#n#mi
negara.
)
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
9
5. EKONOMI
NEGARA
5.( Kegia"an ek#n#mi dan
0#kasi
b.&er"anian
i. !enanaman
&adi di da"aran Keda%2
del"a Kelan"an dan
1anjung Karang.
kela&a sa'i" di Jengka2
0abis 21r#lak dan Sibu.
ge"a% di Muar dan
1en#m.
sayursayuran di
3amer#n +ig%lands dan
Kundasang.
nanas di !#n"ian.
Menya"akan jenis kegia"an &er"anian di
negara ki"a.
Menamakan ak"i4i"i &er"anian dan
l#kasinya
Menyenaraikan %asil yang di&er#le%
dari&ada kegia"an &er"anian
Menjelaskan ,ak"#r yang mem&engaru%i
kegia"an &er"anian

Meng%argai %asil keluaran &er"anian
negara.
$erbangga kerana negara ki"a
mem&unyai ka'asan yang sesuai
un"uk kegia"an &er"anian.

15
5 EKONOMI
NEGARA
5.( Kegiaa"an ek#n#mi
dan l#kasi
ii. !en"ernakan
lembu di Kluang
ayam di Manjung.
iii. !erikanan
akuakul"ur di $uki"
Mera% dan Kuku&
&usa" &erikanan se&er"i
Kuan"an2 kuala !erlis2
3%endering2 $esu"2 1#k
$ali
Menyenaraikan %asil yang di&er#le%
dari&ada kegia"an &er"anian
Menjelaskan ,ak"#r yang mem&engaru%i
kegia"an &er"anian
Menamakan ak"i4i"i &er"anian dan
l#kasinya
Meng%argai %asil keluaran &er"anian
negara.
*
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
11
5. KEGIA1AN
EKONOMI
5.(Kegia"an ek#n#mi dan
l#kasi
3. !er%u"anan
i !embalakan
-engal
merbau
nya"u%
keruing
seraya
meran"i
Menamakan &#k#k balak yang "erda&a" di
negara ki"a
Menyenaraikan ka'asan &embalakan di
negara ki"a
Menyenaraikan %asil &embalakan di
negara ki"a.
$ersyukur kerana negara ki"a kaya
dengan %asil %u"an
Meng%argai ke&elbagaian %asil %u"an
yang "erda&a" di negara ki"a
$erbangga kerana %u"an negara ki"a
kaya dengan &elbagai jenis %u"an.
1(
5 KEGIA1AN
EKONOMI
5.( Kegia"an ek#n#mi dan
l#kasinya
3. !er%u"anan
ii. Ka'asan &embalakan
$uki" 1inggi2 Janda
$aik
Kemaman
Segaama"
Ranau2 Sri Aman2 Ka&i".
Menyenaraikann ka'asan &embalakan di
negara ki"a.
$erbangga kerana %u"an negara ki"a
kaya dengan &eibagai jenis &#k#k.

1)
5. KEGIA1AN
EKONOMI
5.(Kegia"an ek#n#mi dan
l#kasi
d. !erl#mb#ngan
i Sumber mineral dan
l#kasi
&e"r#leum dan gas asli di
&erairan
1erengganu2&erairan
!an"ai $ara" Saba%2 dan
&erairaan Sara'ak.
Menamakan l#kasi &erl#mb#ngan mineral
di ka'asan ki"a
Menyenaraikan mineral yang dil#mb#ng
di dara" dan di dasar lau"
$ersyukur dengan adanya sumber
mineral di negara ki"a
Meng%argai sumber alam sebagai
anugera% "u%an.
$ersyukur kerana &elbagai kegia"an
ek#n#mi da&a" menyumbang ke&ada
%asil
Negara
5
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
arang ba"u di muka%
$alingian2 Silan"ek2 Meri"
!ila2 Maliau $asin.
emas d Raub2 Rusila2
1ebedu dan Mamu".
biji% "ima% di 0emba%
kin"a.

1* 5. KEGIA1AN
EKONOMI
Kegia"an ek#n#mi dan
l#kasi
d. !erl#mb#ngan
ii. 0#kasi &usa"
&em&r#sesan &e"r#leum
dan gas asli
Ker"e%
$in"ulu
Miri
Menyenaraikan &usa" &e&r#sesan
&e"r#leum dan gas as
$ersyukur dengan adanya sumber
mineral di negara ki"a
Meng%argai sumber alam sebagai
anugera% "u%an.
$ersyukur kerana &elbagai kegia"an
ek#n#mi da&a" menyumbang ke&ada
%asil
Negara
.
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
15
5. KEGIA1AN
EKONOMI
5.) Sumbangan kegia"an
ek#n#mi
a. Ke&en"ingan kegia"an
ek#n#mi.
i. Menyediakan &eluang
&ekerjaan
sek"#r a'am
sek"#r s'as"a
ii Menamba%kan
&enda&a"an negara
iii. kemajuan
&embangunan negara
Menya"akan jenisjenis &ekerjaan berdasarkan
kegia"an ek#n#mi
Menya"akan bagaimana kegia"an ek#n#mi
da&a" menamba%kan %asil &enda&a"an negara.
Menjelaskan kegia"an ek#n#mi yang
memberikan sumbangan ke&ada &embangunan
negara.
$ersyukur dengan 'ujudnya
&elbagai &eluang &ekerjaan
$ersyukur kerana &elbagai
kegia"an ek#n#mi da&a"
menyumbang ke&ada &enda&a"an
negara.
$erbaangga kerana "erda&a"
&elbagai kegia"an ek#n#mi di negara
ki"a.
16
5. KEGIA1AN
EKONOMI
.
5.*.Im&likasi kegia"an
ek#n#mi "er%ada& alam
seki"ar
a. Kesan
i.&eruba%an landska&
akiba"
&erl#mb#ngan
&embalakan
&embinaan
&er"anian.
ii. !en-emaran
udara
dara"
Air
bunyi
Meng%ubungkai"kan kesan &en-emaran
"er%ada& "umbu%an2 %idu&an lau"2 %ai'an dan
manusia
Menya"akan &un-a berlakunya &en-emaran
akiba" dari&ada kegia"an ek#n#mi.
Meng%uraikan ak"i4i"i yang menyebabkan
ke&u&usan ,l#ra dan ,auna.
Meramalkan akiba" dari&ada ke&u&usan
sumber "er%ada& kegia"an ek#n#mi
Meng%argai k%a6ana% alam seki"ar
Menyedari &en"ingnya menjaga
alam seki"ar
Menyedari &en"ingnya menjaga
alam seki"ar
Meng%argai k%a6ana% alam seki"ar
Menjaga alam seki"ar "anggung
ja'ab bersama.
Meng%argai ke'ujudan &elbagai
,l#ra dan ,auna
7
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
iii.ke&u&usan
,l#ra
,auna
17 5. KEGIA1AN
EKONOMI
5.1.Im&likasi kegia"an
ek#n#mi "er%ada& alam
seki"ar.
b. 3ara menga"asi
i.&emeli%araan
ii. &emuli%araan
Menya"akan langka%langka%
&emeli%araan dan &emuli%araan alam
seki"ar dalam se"ia& kegia"an
Menyedari ba%a'a &enjagaan alam
seki"ar meru&akan "anggungja'ab
bersama.
18

KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..1 Kemerdekaan
Malaysia
a.Keara% kemerdekaan
i .Kerjsama an"ara kaum
ba%asa
kebebasan beragama
dan ke&er-ayaan.
budaya
Menya"akan $a%asa Melayu sebagai
ba%asa rasmi
Menya"akan &eranan $a%asa Melayu
dalam me'ujudkan kerjasama an"ara
kaum
Menjelaskan kebebasan beragama dan
ke&er-ayaan yang diamalkan #le%
rakya" Malaysia
Menjelaskan budaya kaumkaum di
Malaysia.
Meng%#rma"i agama2 ke&er-ayaan
dan budaya se"ia& kaum di
Malaysia.
19 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..1 kemerdekaan
Malaysia
A Keara% Kemerdekaan
ii !ili%an Raaya
1:55Malaysia
Menjelaskan ke&en"ingan &ili%anraya
1:55
$ersyukur dengan amalan
dem#krasi yang diamalkan di negara
ki"a.
;
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
20 KEJA8AAN 9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..1 kemerdekaan
Malaysia
Keara% kemerdekaan
iii. 1#k#%"#k#% dalam
r#mb#ngan
kemerdekaan 1:5.
'akil rajaraja Melayu
<akil !ar"i !erika"an.
Menyenaraikan "#k#% yang menyer"ai
r#mb#ngan kemerdekaan
Meng%argai jasa "#k#%"#k#%
kemerdekaan
21
KEJA8AAN 9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..1 kemerdekaan
Malaysia
b !engis"i%aran
kemerdekaan
i !engis"i%aran "arik%
kemerdekaan
ii !enurunan bendera
/ni#n Ja-k di !adang
Kelab Selang#r.
iii !engis"i%aran
kemerdekaan di
S"adium Merdeka
Menya"akan "arik% dan "em&a"
&engis"i%aran kemerdekaan
Meng%uraikan &eris"i'a &engis"i%aran
kemerdekaan
. $ersyukur dan berbangga dengan
kemerdekaan negara
Menyemai semanga" -in"akan
negara.
22
KEJA8AAN 9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..1 kemerdekaan
Malaysia
b !engis"i%aran
kemerdekaan
iv 1#k#%"#k#% &ejuang
kemerdekaan
Menyenaraikan "#k#% yang "erliba"
yang "erliba" dengan &erjuangan
kemerdekaan
$i#da"a 1unku Abd Ra%man sebagai
$a&a kemerdekaan.
Meng%argai jasa "#k#%"#k#% yang
mem&erjuangkan keemerdekaan.
:
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
9a"#= Onn bin Jaa,ar
1unku Abdul Ra%man
!u"ra Al +aj
1un Abd Ra6ak $in
9a"#= +ussein
1un 1an 3%eng 0#-k
1un Samban"%an

23
KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..( !emben"ukan
Malaysia
a 0a"ar belakang
i. Idea &emben"ukan
Malaysia
"ujuan
ii. Gagasan a'al
!erseku"uan 1ana%
Melayu
Singa&ura
$runei
Saaba%
Sara'ak
Menya"akan "#k#% &en-e"us idea
&emben"ukan Malaysia
Menya"akan negeri dalam gagasan
a'al &emben"ukan Malaysia
Menjelaskan "ujuan gagasan a'al
Malaysia.
Menyemai semanga" -in"akan
negara
Menyemaikan semanga"
in"ergrasi nasi#nal.
24
KEJA8AAN 9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..) !emben"ukan
Malaysia
a 0a"ar belakang
iii. 1#k#% yang "erliba"
Menyenaraikan "#k#%"#k#% yang
"erliba" dalam &emben"ukan Malaysia
$erbangga dengan kegigi%an "#k#%
dalam mem&erjuangkan
&enubu%an Malaysia.
15
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
1unku Abd Ra%man
1un >uad S"e&%en
1emengg#ng Juga%
Anak $arieng
1un 9a"u Mus"a&%a bin
9a"u +arun
0ee Kuan 8e'
25 KEJA8AAN
9AN
KE$NANGAAN
NEGARA
..( !emben"ukan
Malaysia
b. !erjanjian Malaysia.
i. !erjanjian Malaysia
&ada 1. se&"ember
1:.)
!erseku"uan1ana%
Melayu
Saba%
Sara'ak
Singa&ura.
Menya"akan "arik% &emben"ukan
Malaysia
Menyenaraikan angg#"a yang
menyer"ai &emben"ukan Malaysia
&ada 1. se&"ember 1:.).
$ersyukur dengan &emben"ukan
Malaysia
26 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..( !emben"ukan
Malaysia
b. !erjanjian Malaysia.
ii. Keangg#"aan
Malaysia sele&as : Og#s
1:.5
!erseku"uan 1ana%
Melayu
Sara'ak
Menyenaraikan angg#"a yang
menyer"ai malaysia sele&as : Og#s
1:.5.
$ersyukur dengan &emben"ukan
Malaysia
11
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
Saba%
27 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA

..) <arisan negara
a <arisan sejara%
i. $angunanbangunan
lama ? &emeli%araan
dan &emuli%araan
$angunan Sul"an Abdu
Samad.
$angunan S"ad%uys
Menyenaraikan bangunan yang
menjadi 'arisan kebangaan negara
Menjelaskan usa%ausa%a
&emeli%araan dan &emuli%araan
bangunanbangunan bersejara%

$ersama ber"anggungja'ab
menjaga 'arisan sejara%
$ersama ber"anggungja'ab menjaga
'arisan sejara%.
28 KEJA8AAN
9AN
NKE$ANGAAN
NEGARA
..) <arisan negara.
a <arisan sejara%
ii. Sumber sejara%
d#kumen
ar"i,ak
Menya"akan jenis sumber sejaara%
Menyenaraikan &enemuan yang
menjadi sumber sejara%.
$ersama ber"anggungja'ab
menjaga 'arisan sejara%
$ersama ber"anggungja'ab menjaga
'arisan sejara%.
(:
KEJA8AAN
9AN
NKE$ANGAAN
NEGARA
..) <arisan negara.
a <arisan sejara%
i. Sumber sejara%
d#kumen
ar"i,ak

Meng%uraikan ke&en"ingan sumber
sejara% $ersama ber"anggungja'ab menjaga
'arisan sejara%.
.
30 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
..) <arisan negara
b. <arisan kesenian
i. $idang
Menamakan bidang bidang seni yang
menjadi 'arisan negara.
Menyenarailkan -ara mengekalkan
$erbangga dengan ke&elbagaian
kesenian &elbagai kaum
Meng%argai seni 'arisan silam
1(
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
NEGARA mu6ik
drama
seni kra,"
seni bina
seni "ari
&ermainan
seni mem&er"a%ankan
diri
'arisan seni
Menyenaraikan langka%
mem&erkenalkan 'arisan seni
Menjelaskan ke&en"ingan 'arisan seni
ke&ada masyaraka".
$erbangga dengan nilai es"e"ika
'arisan kesenian negara.
31 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..* Maalaysia dan
kejayaanya
a. Keseja%"eraan negara
i Amalan dem#krasi
kebebasan bersuara
kebebasan beragama.
kebebasan memili%
kerajaan
Menya"akan &erkara&erkara yang
memba'a ke&ada keseja%"eran
negara
Menya"akan maksud dem#krasi
Meng%uraikan ke&en"ingan
mengekalkan amalan dem#krasi.
$ersyukur dengan keseja%"eraan
negara.
$erebangga dengan amalan
dem#krasi
32 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA

..* Maalaysia dan
kejayaanya
a.Keseja%"eraan negara
ii. !erk#ngsian kuasa
Kerajaan &usa"
Kerajaan negeri
Menamakan kerajaan &eringka" &usa"
dabn negeri
Menamakan ke"ua kerajaan &eringka"
negeri dan &usa"
Menya"akan bidang kuasa kerajaan
&usa" dan kerajaan negeri.
$ersyukur dengan keseja%"eraan
negara.
$erebangga dengan amalan
dem#krasi
33

KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
..* Maalaysia dan
kejayaanya
a.Keseja%"eraan negara
iii. !er&aduan kaum
Menjelaskan langka%langka%
me'ujudkan dan mengekalkan
&er&aduan negara
Men%gargai sumbangan rakya"
dalam me'ujudkan &er&aduan
kaum.
1)
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
MINGGU
TARIKH
TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN
NEGARA kerjasama
"#leransi
&erse,a%aman
34 KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..* Maalaysia dan
kejayaanya
b. Kemakmuran
ek#n#mi
i. !engeluaran negara
&erindus"rian
-ari gali &e"r#leum
&er"anian
Menya"akan usa%ausa%a yang b#le%
meningka"kan kemakmuran ek#n#mi
negara.
Menamakan kegia"an ek#n#mi yang
menda"angkan &enda&a"an negara.

$ersyukur dan berbangga
dengan adanya &elbagai kegia"an
ek#n#mi yang da&a"
menyediakan &elbagai &eluang
&ekerjaan
$ersyukur dengan %asil indus"ri
yang meningka"kan "ara, %idu&
rakya" dan manaikan nama
negara.
35
KEJA8AAN
9AN
KE$ANGAAN
NEGARA
..5 Maalaysia dan
kejayaanya
b. Kemakmuran
ek#n#mi.
ii. 1elek#munikasi
K#rid#r Raya
Mul"imedia
iii. !er%ubungan dan
&engangku"an
K0IA
0ebu% raya2 kere"a a&i.

Menya"akan ke&en"ingan
"elek#munikasi dalam kemakmuran
negara.
Menya"akan kemuda%an yang
disediaakan #le% kerajaan un"uk
meningka"kan &erk%idma"an
&er%ubungan dan &engangku"an
Meng%argai kemuda%an.
&er%ubungan dan &engangku"an
yang disediaakan #le% kerajaan
Meng%argai kemajuan
"ekn#l#gi ke ara% kemakmuran
ek#n#mi negara.
Catatan
• Cuti p!tn"a#an $%$t! p!ta%a & 1' ( 18 Ma) 2'12 *
1*
1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6
• Cuti $%$t! p!ta%a & 26 Mi ( 1' Jun 2'12 *
• Cuti p!tn"a#an $%$t! +,ua & 18 O"-$ ( 26 O"-$ 2'12 *
• U.ian Pn)apaianS+-/a# Rn,a# & 1' ( 10 Spt%1! 2'12 *
• An""a!an P2P 01 %in""u
• Cuti a+#i! ta#un & 1' N-3%1! 2'12 4'2 Janua!i 2'12 *
5i$,ia+an -/# 6 5i$%a+ ,an ,i$a#+an -/# 6
777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Gu!u ("u!u Mata P/a.a!an Ka.ian T%patan6
S 7 K K" Titin"an 6 Ta8au7
15
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful