You are on page 1of 11

Montinjakova GI dijeta

ZATO DIJETA DJELUJE ?


Pretila se osoba razlikje od vitke to!e "to #"tera$a vitke osobe izl$je %ravo
onoliko inzlina koliko je %otrebno da se odr&ava stalna koli$ina "e'era krvi( )od %rtile
osobe nije tako( )od nji* se izl$je %onekad i znatno vi"e i to se naziva+
*i%erinzliza! ( Tada dolazi do %roizvodnje !asti i tako rast !asne zali*e , a i inzlin
neizravno o!eta raz#radnj !asti (
I kratkoro$no i d#oro$no , na!irni-e nisko# GI+a stabilizirati 'e koli$in "e'era krvi (
Ti!e 'e bla&iti reak-ij #"tera$e na #lkoz (
.ezltat je #bljenje ili odr&avanje te&ine, %ove$anje ener#ije i o%'i osje'aj zadovoljstva(
P.A/ILA
0(1ikad ne %reska$ite obrok , jedite dok se ne zasitite i zaboravite brojanje kalorija (
2(Postoje dva izbora za dor$ak 3 a 4 #ljiko*idrati i bjelan$evine , ali ne s!ije sadr&avati
ni !alo zasi'eni* !asti , b 4 bjelan$evine i !asti , ali isklj$je #ljiko*idrate 5 nje#a
birajte sa!o dva %ta tjedno 4
6(Postoji dva izbora za r$ak 3 a 4 bjelan$evine i !asti 7 #ljiko*idrati do 68 GI , b 4
#ljiko*idrati do 89 GI , ali ne s!ije sadr&avati zasi'ene !asti 5 nji* birajte do : obroka
tjedno 4(
:( /e$era je sli$na r$k , ali treba biti lak"a i sadr&avati !anje !asti i !esa , a vi"e
%ovr'a nisko# GI(
8( Izba-ite "e'er svi! obli-i!a , %azite i na %rikrivene "e'ere kao n%r j*a!a ,
sokovi!a , !ar!elada!a i sl (
;( <!anjite na%itke koji sadr&avaj ko=ein jer %oti$ #"tera$ na izl$ivanje inzlina (
>( O#rani$ite zi!anje alko*ola i nikad ne %ijte na %razan &elda- ( Mo&ete %o%iti $a"
vina ili %iva %oslije obroka s !asti!a i bjelan$evina!a ili tok nje#a (
?( Uz #ljiko*idrate s vi"i! GI od 68 izbje#avajte zi!ati zasi'ene !asti ( Mo&ete zeti
!alo !ononezasi'eni* + n%r ( !aslinovo# lja ili %olinezasi$eni* + n%r +!asna riba
(.iblje lje ne'e %ridonjeti debljnj (
@lani-a
Dor$ak #lavno! isti3 6 s%ene ka"ike zobeni* %a*lji-a i 299 !l( jo#rta sa naj!anji!
%ostotko! !asno'e( U&ine s !i bile vo'ne, jabke ili naran$e, breskve, ja#ode( /idjeti
list na!irni-a sa niski! GI( .$ak je #lavno! bio %ile'i =ile ili losos na #ril %ls
svje&a sezonska salata 5%aradajz, zelena salata, svje&i k%s, ribana svje&a -ikla i !rkva4(
/e$era k*ano jaje i svje&i sir sa ko!adi'e! inte#ralno# dvo%eka( /oda 2 litra dnevno(
Aizi$ka aktivnost 5vo&nja bi-iklo! 69 !inta + 2:k!B* %rosje$na brzina4 ili "etnja
trajanj od naj!anje sat vre!ena(
UGLJI)OCID.ATI
U#ljiko*idrati , koji se takoDer zov "e'eri , daj tijel %ri!arno #orivo + #lkoz (Ali
ako jedete odve$ #ljiko*idrata visoko# #like!ijsko# indeksa , va"a #"tera$a !o&e
izl$iti %revi"e inzlina krvotok , "to do%rinosi debljanj ( Zna$i +to je nii
glikemijski indeks ugljikohidrata koji jedete - manje ete teiti .
1a!irni-e !jereno# Gi s one iz!eD 68 + 89 ( A na!irni-e nisko# Gi s one do 68 (
/lakna s!anjj Gi na!irni-e , tako da kr* od -jeloviti* zrna i!a !anji Gi od ono# od
bijelo# bra"na ( /lakna %ozitivno djelj na %retilost (1%r + jabka + ona sadr&i vlakna
%od nazivo! %ektin koji s!anjje Gi (
DVIJE VRSTE DOR!"#
$. ugljikohidrati i %jelan&e'ine %e( masti ili s minimalno masti
+za #ljiko*idrat izaberite 3 ra&eni kr* , kr* od nera=inirani* or#anski* &itari-a , zobene
kola$i'e , &itne %a*lji-e
+ za bjelan$evine izaberite 3ne!astan sir , ne!astan jo#rt , ne!asno !lijeko
+ za %i'e 3 kav arabesk , ili bez ko=eina , biljni ili vo'ni $aj
+ dodatak !o&e biti 3d&e! ili !ar!elada bez "e'era , vo'e ni&e# GI od 68
+ zaslaDiva$ , =rktoz ili stevij
) . %jelan&e'ine ili masti *** %e( ugljikohidrata
+ za bjelan$evine izaberite 3 jaja, rib , !eso 5 "nk 4, %erad 5 %iletin , %retin 4
+ za !asti izaberite 3slanin , sir , kobasi-
+ %i'e3kava arabi-a ili bez ko=eina , $aj
Prvi dor$ak se treba jesti 8+; %ta tjedno ( <!ijete jesti -jeloviti kr* i %o to!e je
jedinstven obrok , ali sa!o dok na sadr&i !asno'e (
Dr#i dor$ak jedite 2+6 %ta tjedno , ali bez #ljiko*idrata %reko 68 #i (
DVIJE VRSTE R!"#
$.%jelan&e'ina i masti * o'o je gla'ni ru&ak * ne smije sadra'ati uh s 'i+im ,I od -.
+ Za bjelan$evine birajte sve vrste !esa, ribe , %erad , jaja , soj
+za #ljiko*idrate birajte %ovr'e nisko# GI+do 68 ili !a*narke nisko# Gi kao le'e ,
Einoa ili divlja ri&a
+jela se s!ij %ri%re!ati na !asno'i
+%i'e 3 !ineralna , 0 dl vina
).ugljikohidrati %ogati 'laknima * /o're ,I do -.* ne smije sadra'ati (asiene
masnoe
+za #ljiko*idrate bo#ate vlakni!a birajte * s ni&i! od 89 , ali sa!o ne kr* 5 ni
-jeloviti 4 ,n%r -jeloviti "%a#eti 5 najbolje o*laDeni 4 , !a*narke kao #ra* ili le'a, s!eDa
ili bas!ati ri&a
+za #ljiko*idrate s ni&i! #i od 68 birajte %ovr'e
+ %ri%re!ajte jelo bez !asno'a ili s vrlo !alo nezasi'eni* !asno'a 5 !aslinovo , riblje 4
+%i'e 3isto , voda , 0 dl vina
Ovaj obrok !orate jesti s %ovr'e! nisko# #i do 68 ((( obavezno ( 5 zna$i , ne !o&ete jesti
sa! ri& ili sa! #ra* 4(
VE!ER#
/e$era va! daje iste !o#$nosti kao i r$ak s to! razliko! , "to ve$era treba biti lak"a (
Zna$i , ve$era s #ljiko*idrati!a i %ovr'e! do #i 68+ treba sadr&avati vi"e %ovr'a , a
!anje * (Ov vrst ve$ere jedite najvi"e 6 %ta tjedno (
/e$era s bjelan$evina!a i !asti!a i %ovr'e! do #i 68 , treba sadr&avati isto vi"e %ovr'a
od !asti i bjelan$evina (
Ako ste za r$ak i!ali obrok od * 7 %ovr'e ,,, za ve$er jedite obrok od bjelan$evina i
%ovr'a (
O 0E1O2RO3I0#
+ Ako ste r$ali dovoljno obilno , !o&da ne'ete biti #ladni do ve$ere , ali bde li vas
!$ila #lad evo nekoliko %ri!jera ( 1aravno ne'ete i* jesti sve zajedno F
+sirovo %ovr'e #i do 68
+ bjelan$evine 3 k*an "nk , jaja , %retina ,%iletina , %osna kobasi-a , sirevi bilo koje
vrste
+vo'e 5 %roble! je "to se brzo %robavi %a !o&ete brzo o#ladnjeti 4
+ora"asti %lodovi 3bade! , lje"njak , ora*
+ ne!asni jo#rt
Uvjek sa sobo! torbi %onesite ne"to za #ri-kanje da ne doDe dijetne katastro=e i da
o$aj ne %ose#nete za keksi!a i -olo! (
U ovoj AAZI G.ZOG M.A/LJE1JA ,
najbolje je jesti #ljiko*idrate #like!ijsko# indeksa do 68 ( 1a!irni-e kao "to s bijeli
kr* , bijela ri&a i kro!%ir treba zaboraviti ( Iz ve'ine obroka treba izba-iti na!irni-e
vi"e# Gi od 68 , jer ti!e se oslobaDanje inzlina odr&ava na !ini!! i ne'ete sa!o
s%rije$iti #o!ilanje !asni* stani-a , ne#o 'ete %o$eti %ro-es tro"enja !asni* zali*a i
tijelo ti!e dobiva vi"e ener#ije (
Zv$i te"ko , ali to stro#o razdoblje je %ravo to + sa!o o#rani$eno razdoblje (
Za AAZU OD.HA/A1JA TEHI1E
+ i!at 'ete "irok izbor #ljiko*idrata, s na!irni-a!a #like!ijsko# indeksa do 89 bez
o#rani$enja i ko!biniranja (
)ad jedno! dovedete svoj kila& nor!al i ako ste bili =azi brzo# !r"avljenja tri
!jes-a ili vi"e !o&ete %rije$i =az odr&avanja ( Tada ste svoj #"tera$ o%oravili ,
zdrava je i ako se bdete %ridr&avali s!jerni-a za odr&avanje te&ine , va"a 'e #"tera$a
ostati zdrava ( U%a!tite 3 +debljanje ne nastaje zato "to odve' jedete ne#o zato "to jedete
%o#re"ne na!irni-e (
OD.HA/A1JE TEHI1E
Plan odr&avanja te&ine %oti$e vas da jedete raznolik , kvalitetn i slasn *ran , a %ravila
i o#rani$enja s svedena na !ini!! ( Ako &elite odr&ati te&in vjek birajte na!irni-e
$iji je GI 89 ili ni&i (
DO.U@A)
Zadr&ite obje vrste dor$ka ( )ako s!o na%isali =azi brzo# !r"avljenja %ravila za dvije
vrste dor$ka , nji* se %ridr&avajte i ovoj =az ( Zdraviji je onaj koje! ko!binirate
bjelan$evine i #ljiko*idrate , bez !asno'a , %a nje#a jedite $e"'e (
.U@A) I /E@E.A
Glavni obro-i s =leksibilni , tako da vi"e ne %ostoje Io%-ije I za r$ak ili ve$er ( I!a
sa!o jedno %ravilo (Girajte #ljiko*idrate do 89 #like!ijsko# indeksa (
Ako &elite %ojesti na!irni- s vi"i! GI , ra$najte j kao odst%anje ili %ri!jenite na$elo
PGI 3
1A@ELO PGI ILI + %rosje$ni #like!ijski indeks (
1a$elo PGI na! o!o#$ava da %ojede!o na!irni-e $iji je #i vi"i od 89 a da rezltat ne
bde %o#ban za "e'er krvi i te&in (1a$elo PGI je jeddan od najva&niji* dijelova
odr&avanja te&ine (1ji!e odr&avate ravnote& i o!o#$it 'e va! da %ojedete i na!irni-e
visoko# #i 5 n%r , kro!%ir , kroasan, ili kola$ 4(Pravilo je da %rije ne#o "to z!ete
na!irni- visoko# #i , %ojedite na!irni- nisko# #i 5 zelena salata , krastava- , brokla 4(
Zna$i ako %rije zi!anja visoko# #i 5 %reko 894, %ojedete na!irni- nisko# #i 5 is%od
68 4 dobit 'ete %rosje$an #i i or#aniz! 'e %orast "e'era krvi biti ne#dje iz!eD ti*
dvij krajnosti (To %ravilo vrijedi sa!o ako ste na!irni- nisko# #i , zeli %rije ove s
visoki! #i ,,, ne obrnto (
OD<TUP1JE
Dva %ta !jese- !o&ete odst%ati (Odst%anje je %lanirano , ono nije %rejedanje ili
%o!anjkanje volje jer je na!jerno (Ali !orate s*vatiti da je to izni!ka odnos na ono
"to ina$e jedete i vjek z!ite obzir #i na!irni-e i z!ite naj!anje lo" o%-ij
(Pri!jeri-e , ako &elite kakav obi$ajeni desert to je va"e %lanirano odst%anje (
Jednostavno se %obrinite da ostatak obroka sadr&i * s !ali! #i i %osne bjelan$evine i
%oslije takvo# obroka &ivajte takvo! tesert bez #ri&nje savjesti (
).UC
Jedite kr* od -jeloviti* &itari-a za dor$ak ili sendvi' od nje#a za !eDobrok , ali i dalje
#a ne!ojte jesti z ostale obroke (
PO1EDJELJA) +Z3 jabka D 3 zobene !lijeko .3 sar!a ili =ilovane %a%rike 5bez ri&e4
ILI k%s s "ni-lo! MO3 lje"njaka ili bade!a 508 ko! 4/3 sir i vr*nje , :+8 "niti-a
di!-eka
UTO.A) +ZJ naran$a D3 "nita inte#ral-a %osni ( .3 j*a od brokle s vr*nje! , !saka
od tikvi-a i !ljeveno# , salata 5zelena ili k%s 4MO3 vo'ni jo#rt /3 o!let od dva jaja i
"nke 5ili sir ,#ljive4 ,salata od %aradajza i krastava-a ili sl(((
<.IJEDA+ Z3 2 kivija D3 nares-i %o izbor 5 slanina "nka sir 4 salata .3 j*a od
"a!%injona , inte#ralne "%a#ete s #ljiva!a na lk , salata , MO3vo'e /3 salata od tne ,
sir =eta , %aradajz ,
@ET/.TA)+ Z3 jabka D3 %ita od jabka 5 !onti 4 .3 kelj varivo , =a"irane "ni-le , MO3
vo'e i jo#rt /3 inte#ralne "%a#ete !ak od %aradajza salata zelena
PETA)+ Z3kr"ka D3 %ala$inka %ek!ez .3 %aradajz j*a , Einoto s #ra"ko! , riba %o
izbor , salata MO orasi 09 ko! /3 Monti %ita od %ovr'a
<UGOTA+ Z3naran$a D 3 tna sir .3 j*a od kar=iola , inte#ralna ri&a , satara" , salata
MO3 vo'e /3 nares-i i salata
1EDJELJA + Z3 vo'e D3 zobeno , !lijeko .3 #oveDa j*a %e$enje , za%e$ene %rokli-e ,
salata MO3 Monti kola$ /3 sir i vr*nje, %aradajz , krastav-i
Dor-ak(
Meni je dor-ak najlaksi jer ja jede! sa!o vo-e(
Moze se jesti sve osi! banane ona i!a visoki GI+;8(
Gilo bi dobro jesti vo-e svako jtro i zbo# %robave i zbo# vita!ina i vlakna(/o-e se !ora
jesti nataste nikako nakon obroka(1akon obroka stvara vrenje , na%*ava i vise stete
i!a!o od nje#a a skoro nikakva korist(Moze se jesti i kao !edjobrok sa!o treba %aziti
da %aza od %ojedeno# obroka sa #kljiko*idrat!a ne bde !anja od dva sata a od
obroka sa bjelan-evina!a naj!anje 6+: sata(Gjelan-evine se dlje zadrzavaj +dlje traje
%robava, neke tri a neke i -etiri sata ostaj zel-(
Za dor-ak nakon sto s!o %ojeli vo-e i %aze 5nakon %ijedeno# vo-a 4od 29 !inta,
!oze se %ojesti %e-ivo od inte#ralno# brasna ili dva %e-iva , i %o%iti !lijeko od soje ili
jo#rt bez !asno-e(Za dor-ak je vazno da ne!a !asno-e jort i !lijek da ne ko-e
!rsavljenje(Treba k%ovati !ljijeko s 9 K !asno-e, ili %iti sojino ili nezasladjeni -aj(
!oze se jesti i dor-ak koji i!a sa!o bjelan-evine()*ana jaja, kobasi-e sir sa sto !anje
!asno-e i jo#rt ali z ovakav dor-ak ne %re%or-a se kr*
r-ak
!eni nije tesko sk*ati svaki dan nesto za r-ak(Mora! k*ati dvije vrste jela i dvije
j*e(1e jede! !eso ni rib ,ali sa!o ja(Ostali jed tako da %ri%re!a! i ta jela(
k*a! j*e od %ovr-a koje *ladn vod !etne! korjen od %ersina i korjen -elera,
dok oni zak*aj i !alo %rok*aj ba-i! stabljike kar=iola i zli- %rosa ili Einoa+
e5zitari-a koja i!a dosta zeljeza i %no to#a 4i na kraj -vjeti-e kar=iola i list %ersina()ad
z#asi! %la!en ba-i! sitno nasje-kan !rkv i to dosta , i %ar ka%i *ladno %resano#
seza!ovo# lja zbo# vita!ina koji s to%ivi !asti(
Dr#i dan !o# na%raviti sli-n j* s %orilko! sa!o ba-i! i kolerab , i !jesto
%rosa dvije zli-e sk*ane inte#ralne rize rize i obavezno !rkv jet =riska !rkva i!a GI
+69(
Zna! !etnti j* s !a*narka!a )OMGU al# koja %oboljsava %robav
!a*narki(Ona se stavlja +oko >-! te al#e se stavi lona- i k*a s !a*narka!a5#ra*,
le-a ,soja ,slantak(((((((((4(
)asnije j izvadi! i nareze! na sitne ko-ki-e i vrati! j*(Moze i na kr%ne jer to
!iksa! i i!a! #st j* koj na kraj !etne! vr*nje od soje koje je bez !asno-e(Ja
!e-e! !rkv i #st j*(U #st j* zna! ba-i i AMA.A1TC, to je zitari-a
koj s koristili davno ali sada se%olako vra-a do!a-instva(
Moze se sk*ati ve-a koli-ina le-e %a se dr#i dan radi kao %rilo# isto vredi i soj zelen,
ili slantak(
Moze se na %ar ka%i lja i !alo vode dinstati -rveni lk i ba-i k*ana le-a ili slantak,
ili zelena soja()oristi! i bl#r, koji se ne !ora %no k*ati !oze se %ar !inta k*ati
ili se %relije ki%-o! vodo! 0 na %re!a 2 (50 sali-a bl#ra 2 sali-e ki%-e vode(4Tako
%i%re!ljeni bl#r nakon sto je 29 ninta odstajao i %io sv vod ba-i dinstani lk i
le-(Za dva dana !oze ko!bina-ija le-a i slantak, ili bl#r i slantak (
Los +-os treba izbje#avati %rvoj =azi on i!a visoki GI
<lantak se !oze raditi na salat (<k*ani slantak, narezana !rkva na ko-ki-e, %a%rika ,
%aradajz , !ladi lk i !slinovo lje sol , %a%ar i ostalo %o zelji(
Ako ov salat ba-i!o k*ano jaje !oze z zelen salat biti #lavno jelo(
salata+ %orilkii #ra* ko!bina-iji
%orilk !ladi ne k*a! (<a!o #a nareze! na tanke snite, %ar zli-a k*ano# #ra*a 5 ili
!ala konzerva4zli-a krk!e, !aslinovo lje ,o-ta %a%ra %ersina(
Lrven %a%rik %e-en s!rzava! i vadi! vre-i-e i radi! razno razne ko!bina-ije
+1a salat s -esnjako! i lje! i %ersino!(
+ sa slantko!, -esnjako! , !ladi! lko! i %ersino! (
Gljive dinsta! na lk doda! vr*nja od soje i !alo ta!ari+a %ersina %a%ra i i!a!
!ak za s%a#ete(
koristi! dosta to= i seitan(To= k%je! a seitan sa!a radi!(Ako neko#a zani!a
re-e%t , na%isa- slijede-i %t(
i!a jos %no to#a sto zeli! na%isati ali dr#i %t
Meso %e-i te=lon+ tavi bez lja ili #a %ri%re!aj %irjano ili k*ano(
Ako jedes za r-ak !eso neka %rilo# bde k*ano %ovr-e nisko# GI, na leso(Mozes
sk*ati kar=iol, brokl, blitv, s%inat, ili bilo koje %ovr-e i %oliti #a !aslinovi!
lje!(To s!ijes i !aslinovo lje koristi salate ako #a ne volis k%i CLAD1O %resano
sn-okretovo ili bilo koje dr#o (U!jesto kr!%ira koristi za j*e korjen -elera i z#nje-i
#a kad je jelo k*ano(.e-i!o radis kre! j* od brle 3voda brokla , korjen -elera i
%ersina, %red kraj sve z#nje-i sa oni! elektri-ni! sta%o! ili ono! #nje-ili-o! za %ire
kr!%ir, dodaj %ersinov list i -elerov ,%osoli(Mozes staviti i !alo vr*nja od soje ,ono
ne!a !asno-e niti !alo()ada #aasis %lin narezi !rkv na !ale ko-ki-e ili j naribaj
(/ide-es kako je =no(Zaboravila sa! da !jesto vode !ozes koristit te!elja- za
j*(Znas da k*ana !rkva i!a visoki #i a ne k*ana niski+69
Inte#raln riz sk*aj vise , ve- koli-in i %os%re!i()asnije sa!o ba-i jelo koje
na!jeravas raditi()oristii je-a!, *eljd, a!arant , kvino, zelen soj
,slantak(((((((((<lantak !ozes koristiti na razne na-ine a i!a %no re-e%ata s nji! na
ovo! %ortal(
na!azi
!oze se %ri%re!iti na!az od slantka 5k*ani i %asirani4 sa jo#rto! od 9 K
!asno-e(Taj re-e%t se nalazi na ovo! %ortal, a !oze se ko!binirati sa %e-eno!
%a%riko!+%asirano!, %e-eni! %atlidzano!, %e-eni! tikvi-a!a5 %e-ni-i+ bez !asno-e
%osla#ani na !asni %a%ir za kola-e, da ne !orate ribati tav ili %rotvan+ %e-i %atlidzan
%a%rik , tikvi-e4
U Ara%ski! ze!lja!a jako koriste ovaj na!az %od nazivo! *!s , i jed #a kao
%rolo# z salate i dr#a jela(
)ada ne treba! %no na!aza ja zna! kroz %asirk za -esnjak %rotisnti %ar %ta %o %ar
zrna k*ano# slantka i -esnjaka z %t i !alo %a%rike %e-ene , !alo soli , %ersina
=risko# sitno narezano#, !alo !aslinovo# lja *ladno %resano# i na!az je #otov+
s%re!an za !azanje()ada radi! vise iz!e! onaj sta% za =ra%e i o%et je sve brzo #otovo((
!oze se sli-an na!az raditi i sa le-o!(Moze se na!az dodati i kiseli krastava- i
!asline(<a!o treba biti kreativan
Takav na!az se !oze raditi i s =riski! siro!(U %rvoj =azi nije dozvoljen sir jer ako nije
dobro o-jedjen i!a visoki GI +zbo# sirtke koja se nalazi nje! a ne bi se s!io koristiti
i onaj s !asno-o!(< !asno-o! zato sto ko-i !rsavljenje ali ako vi nje! dodate %e-eni
%atlidzan, tikvi- ili %e-en %a%rik onda !aloI netralizirate IGI(
%rilozi
%ostoje razli-ite vrste tjestenine d soje , inte#ralna i od *eljde %od nazivo! <OGA
rezan-i(.izine ne %rvoj =azi (
Moze se ko!binirati inte#ralna riza i je-a! +%ola %ola(Je-a! se k*a isto kao i inte#ralna
riza oko :9 !inta, no bolje je sk*ati odvojeno %a ko!binirati(Jedan dan riza+ je-a!,
dr#i dan je-a!+ #ra*, -etvrti dan #sta j*a od je-!a5%ostoji re-e%t na ovo!
%ortal(4((((((((((( U I%rilo#I je-a! riza !o# se !jesati dinstane #ljive(
)ada k*ate sk*ajte vjek bar za dva dana(, riz je-a! slantak, le-((((((((
Ulja treba koristiti !ali! koli-ina!a i bilo bi dobro i!ati vise vrsti3 *ladno %resano
seza!ovo, sn-okretovo , !aslinovo i %reradjeno sn-okretovo, !aslinovo i b-ino(
Cladno %resano !aslinovo koristi! jela koja %ojede! do kraja a !aslinovo %reradjeno
ono je je=tinije od !aslinovo# *ladno %resano# a zdravije od sn-okretovo# %reradjeno#(
To lje koristi! za salate #dje ostane na dn i ne %ojede! #a(1eki ljdi vole %o%iti t
tek-in i to je dobro (
<eza!ovo dodaje! j*e a !aslinovo *ladno %resano i variva na #sto()ad je jelo na
stol i tanjr liti %ar ka%i tanjr(
1a bo-i %ise *ladno %resano ako ne %ise nije *ladno %resano(
%reradjeno sn-okretovo koristi! za %rzenje i %e-enje i ba-a! kad izvadi! !eso ili sta
ve- %rzi!(Zna! %rziti seitan i na %ijaj-i %a%ir stavi! seitan da %ije !asno-(Ulje
ba-i! i o%ere! tavi-(
<alata s to=o!
Uklj$ivanje! to=a 5sira od soje4 %re*ran dobit 'e!o ne sa!o Mza!jen za !esoN,
ve' i na!irni- s brojni! Mtalenti!aN, bez koje vi"e ne'e!o !o'i( )ako je to=
#lavno! netralno# oksa, %osebno je ksan !arinirani ili %ak di!ljeni(
Oznake3
/rije!e %ri%re!e 29 !in
Za*tjevnost
Ener#etska vrijednost 299 k-al B ?6; kJ
Tabli-a ntritivni* vrijednosti
Trentna o-jena :(>8 5: #lasa4
O-ijeni0
2
6
:
8
Ta#ovi 5?4
Jo" ne!a ko!entara( Gdite %rviF
<astoj-i za : osobe
099 # naribane !rkve
699 # raj$i-e narezane na ko-ki-e
89 # narezano# !lado# lka
299 # di!ljeno# to=a narezano# na ko-ki-e
0 &li-a narezano# svje&e# ko%ra
: &li-e !aslinova lja
6 &li-e li!nova soka
sol
%a%ar
029 # rikle
Pri%re!a
Mrkv, raj$i-, !ladi lk, to= i ko%ar dobro %ro!ije"ajte(
Dodajte !aslinovo lje, sok od li!na, sol, %a%ar, %a sve jo" jedno! dobro %ro!ije"ajte(
.ikl o%erite i ras%oredite na $etiri tanjra, a %reko nje ras%oredite za$injen salat(
Posl&ivanje
Posl&ite od!a*(
<avjet
Ukoliko ne!ate to=, !o&ete staviti =et ili nek dr# vrst sira %o &elji( Ako se odl$ite
za =et, salat ne!ojte soliti
k%ite to=, ne!ojte %rvoj =azi koristiti =eta sir(
<alata od slantka i *eljdine ka"e
<lantak i *eljdina ka"a stare s na!irni-e koje nas %onovo osvajaj, obi$no dr"tv i
sa stari! za$ini!a koje takoDer, %o%t ko%ra otkriva!o %onovo(
Oznake3
/rije!e %ri%re!e 0 *
Za*tjevnost
Ener#etska vrijednost 6:? k-al B 0:88 kJ
Tabli-a ntritivni* vrijednosti
Trentna o-jena :(8 52 #lasa4
O-ijeni0
2
6
:
8
Ta#ovi 52:4
Jo" ne!a ko!entara( Gdite %rviF
<astoj-i za : osobe
:09 # k*ano# slantka
289 # *eljdine ka"e
0 krastava-
0 vezi-a %er"ina
sol
Za salatni %reljev3
0 &li-a /e#ete TOist salata
099 !l vode
2 &li-e li!nova soka
: &li-e !aslinova lja
Pri%re!a
Celjdin ka" sk*ajte bla#o %osoljenoj vodi, o-ijedite je i o*ladite( <lantak o-ijedite i
is%erite %od !lazo! *ladne vode(
U od#ovaraj'oj zdjeli %o!ije"ajte *eljdin ka", slantak, nasje-kani %er"in i krastava-
koji ste o$istili od sje!enki i narezali na ko-ki-e(
/e#et TOist salata raz!tite vodi i li!nov sok te ostavite neka odstoji oko 09
!inta( U!ije"ajte !aslinovo lje, %relijte %reko sastojaka %ri%re!ljeni* za salat i
dobro iz!ije"ajte(
Posl&ivanje
<alat o*ladite i %osl&ite z ta!ni kr* ili ta-ose(
<avjet
<alat !o&ete dodatno obo#atiti k*ani! korjenasti! %ovr'e! narezani! na ko-ki-e(
evo dva re-e%ta koja se nalaze na ovo! %ortal i !o# se koristiti za %rv =az
eka
koliko zelis vise s!rsaviti trebas kontrolirati nos zasi-eni* !asti i #ljiko*idrata s
visiki! GI(U %re*rani ne s!ij biti oni iznad 89(Ovi 89 s #rani-ni i trebalo bi i*
zi!ati jedno# na dan ili jedno# %o obrok, jer ti oni ko-e !rsavljenje, znas da kada
neses #ljiko*idrate sa visoki! GI onda ti #stera-a izl-je vise inzlina i stvara
zali*e, i jetri i!as rezerve i t rezerv or#aniza! trosi -ijeli dan i ostane jos i za dr#i
dan !alo+ ovisi koliko se to#a %ojede(((((1e debljas se ali ni ne !rsavis(
Tna i #ra* s bjelan-evine i !o# i-i zajedno, ja bi jos ba-ila nek salat koja i!a
%no vlakna, zelena ili bilo koja dr#a ,ne zna sta ide z to(((((((((%robaj z #lavno jelo
jesti sto vise salate ona ti bde %o!o#la da s!rssavis(1i jedna salata ne!a Gi ve-i od 08
%a jedi koliko !ozes(<lovodno !etni lja ali !aslinovo ili sn-okretovo, i to %robaj
k%iti *ladno %resano, zdravije je i o-ta slobodno !e-i on je red (Zna-i salata
,krastava-, %a%rika , %aradajz k%s((((((((((i lje sol za-ini %ersin, vlasa- !ladi lk(((
Ajvar !ozes jesti ali sa inte#ralni! kr*o! i znas da kr* s!ijes sa!o
jedno! obrok , !ozda dor-ak(1aravo ne veliki! koli-ina!a(
ni I!eni se jo#rt ne do%ada k*ani! jeli!a %a sa! zato nasla za!jen za
nje#a(Postoji vr*nje od soje koje je iz voza i jako je dobro (((((((((%ostoje razli-ita vr*nja
od soje ali ovo je !eni najbolje( 1e zna! da li s!ije! na%isati vise o nje! ali
%re%ozna-es #a i!a na-rtano sn-e (((((((((onako kako #a klin-i znaj -rtati onako sa
zraka!a %a je sli-nije -vijet(I!a #a !erkatror ta!o #dje s sve stvari od soje, i
!lijeko i to=((((((((((((to vr*nje i!a !asno- biljn i to *ladno %resano sn-okretovo
lje ((((Dok !asno-a vr*n od kravlje# !lijeka sadrzi zasi-ene !asno-e(((((((Zato
Monti#na- %re%or-a jo#rt s 9K !asno-e( Proizvodi od kravlje# !lijeka ili bilo koje
zivotinje i!aj zasi-ene !asno-e((((((((