You are on page 1of 22

1

LOGO
www.themegallery.com
H H NH VI C NH VI C NHN NHN
Chuong 2
www.thmemgallery.com Company Logo
Khi hc xong phn ny, SV s:
1
Nhn bit c nhng c s ca hnh vi c nhn, nh hng
ca cc yu t ch yu n hnh vi c nhn trong t chc.
2 Gii thch c cc hnh vi v thi ca c nhn trong t chc.
3
Th hin c qu trnh ng vin.
4
Tho lun v cc thuyt ng vin v cc c im ca n.
5 Tho lun v mt s ng dng cc thuyt ng vin.
2
www.thmemgallery.com Company Logo
Ni dung Hnh vi c nhn:
ng vin
3 III
3I
Nhng c s ca hnh vi c nhn
II Gi tr, thi v s tha mn i vi cng vic
LOGO
www.themegallery.com
CHNG CHNG 2: 2:
NH NH NG C S NG C S C C A H A H NH VI C NH VI C NHN NHN
H H NH VI C NH VI C NHN NHN
3
www.thmemgallery.com Company Logo
XEM XT
Nng sut lao ng
S vng mt
S thuyn chuyn
S tha mn ca NL
C TNH TIU S
TNH CCH
NHN THC
nh nh
h h ng ng
n n
HC TP
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s:
Thng c sn trong h s c nhn
ca ngi lao ng nh:
Tui tc
Gii tnh
Tnh trng gia nh
S ngi phi nui dng
Thm nin cng tc trong mt t chc
4
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
Tui tc :
Tui tc cng cao, con ngi cng t mun ngh
vic
H s vng mt c kh nng trnh c nhng
ngi lao ng ln tui l thp hn so vi nhng
ngi tr, tuy nhin h li c h s vng mt khng
trnh c cao hn.
Quan h gia tui tc vi
nng sut ph thuc vo nhu
cu cng vic c th.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
Gii tnh:
Khng c s khc bit gia nam v n trong nng
lc ni chung v lnh o, trong hot ng x hi,
nng lc hc tp v trong nng sut lao ng.
Trong nhng nm gn y, khi
mi trng kinh doanh thay i
th kiu lnh o vi nhng c
im n tnh li thnh cng cho
nhng nh lnh o n.
5
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
Khuyn khch s tham gia v ng gp kin
Chia s quyn lc v thng tin
Nng cao thc t gic ca mi ngi
Lm cho mi ngi tr nn nng ng hn
Ki Ki u u lnh lnh
o o v v i i
nh nh ng ng c c
i i m m
n n t t nh nh
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
Tnh trng gia nh:
Mt s nghin cu ch ra rng nhng ngi c
gia nh c h s vng mt thp hn, h s
thuyn chuyn thp hn v s tha mn vi cng
vic cao hn.
6
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
S ngi phi nui dng:
C chng c ch ra rng
tng quan ng bin gia
s lng ngi phi nui
dng vi h s vng mt,
nht l ph n v s tha
mn i vi cng vic.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.1- Nhng c tnh tiu s (tt):
Thm nin cng tc trong mt t chc:
Vic thc hin nhim v trong qu kh c xu
hng lin quan n kt qu ca v tr cng tc
mi.
Khng c c s tin rng ngi c thm nin l c
nng sut cao hn ngi t thm nin.
C s tng quan nghch bin gia thm nin v
s vng mt.
Ngi c thm nin cao thng t chuyn cng
tc
7
www.thmemgallery.com Company Logo
1.2- Tnh cch:
L mt thuc tnh tm l c nhn phn nh
nhn thc ca con ngi v th gii xung
quanh v c th hin qua hnh vi bn
ngoi ca h.
Tnh cch m t cc
c im, khuynh
hng v tnh kh n
nh ca tng c nhn.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.2- Tnh cch (tt):
S n
lc thay
i
Bm
sinh
Mi
trng
sng v
lm vic
Hc tp
Kinh
nghim
T T NH C NH C CH CH
Tc ng n hnh thnh
8
www.thmemgallery.com Company Logo
c im ca tnh cch
1
Tnh cch khc
nhau, trc
mt tnh
hung, mt
vn , s c
cch gii quyt
khc nhau
3
Nhng c im
v tnh cch l
tng i n
nh cc c
nhn
2
Tnh cch th
hin s c o,
c bit, v ring
c
www.thmemgallery.com Company Logo
16 nhn t trong phn tch tnh cch ca Cattell:
9
www.thmemgallery.com Company Logo
Cc loi tnh cch:
A- Theo phm cht c nhn (Hans Eysenck)
n n nh nh
H H ng ng
ngo ngo i i
H H ng ng
n n i i
im m, bnh tnh, t tin,
tin cy, thch ng, nng
hu, x hi, ph thuc
Cng thng, d b kch
ng, khng n nh, nng
hu, x hi, ph thuc
Cng thng, d b kch
ng, khng n nh, lnh
nht, nht nht, bn ln.
im m, bnh tnh, t tin,
tin cy, thch ng, lnh
nht, nht nht, bn ln.
Khng Khng n n nh nh
www.thmemgallery.com Company Logo
1.2- Tnh cch (tt):
Cc loi tnh cch: B- Mc t ch
Rt ph hp cc cng vic c quy
nh r rng, nhp iu cng vic thoi
mi, nhng cng vic i hi s tun
th cc ch dn ca cp trn.
Lm vic tt vi nhng vic phc tp, i hi
hc tp v x l nhiu thng tin phc tp. Rt
ph hp cc cng vic m u hoc cc cng
vic i hi hnh ng mt cch c lp.
Cng vic ph
hp
D tun th v sn lng phc tng cc
quy nh, cc ch dn.
Ch ng hn trong vic tm kim thng tin
trc khi ra quyt nh, n lc hn trong vic
kim sot mi trng lm vic, c ng
vin cao hn cho thnh tu
Nhn dng
trong cng vic
t Nhiu Mc gn b
vi cng vic
t Nhiu Mc t
ra nhim v
Cao Thp H s vng mt
t Nhiu Mc tha
mn cng vic
Cho rng cuc sng ca h b kim
sot bi cc lc lng bn ngoi
Cho rng h c th kim sot s phn
Quan im
Ngi ngoi thuc Ngi ni thuc
10
www.thmemgallery.com Company Logo
C- nh hng thnh tu: ngi
c nhu cu thnh tu cao l ngi
lun theo ui vic gii quyt cng
vic tt hn. H mun vt qua cc
kh khn, tr ngi. H mun cm
thy rng thnh cng hay tht bi
ca h l do kt qu ca nhng
hnh ng ca h.
Cc loi tnh cch (tt)
D- c on: nhng ngi c
on lm rt tt nhng vic l r
rng v s thnh cng da trn
s tun th cht ch cc lut l.
www.thmemgallery.com Company Logo
E- Thc dng: ngi thc dng l
ngi bit vn dng nhiu, thng nhiu,
t b thuyt phc v thuyt phc ngi
khc nhiu hn l b ngi khc thuyt
phc.
Cc loi tnh cch (tt)
F- Chp nhn ri ro: nhng ngi c
mc chp nhn ri ro cao thng hot
ng c hiu qu nhng cng vic nh
mi gii chng khon, bun bn bt ng
sn ni nhu cu cng vic i hi phi ra
nhng quyt nh nhanh.
11
www.thmemgallery.com Company Logo
1.3- Nng lc:
Nng lc: Mc kh
nng ca c nhn
thc hin cc nhim v
khc nhau trong mt
cng vic.
Nng lc tr tu: Mc
kh nng ca c
nhn thc hin
hnh ng thn kinh.
www.thmemgallery.com Company Logo
Nng lc tr tu: th hin 4 loi
Tr tu nhn thc: qua cc bi trc nghim
truyn thng.
Tr tu x hi: kh nng giao tip.
Tr tu tnh cm: kh nng xc nh, hiu v lm
ch c tnh cm, cm xc.
Tr tu vn ha: nhn bit s d bit gia cc
nn vn ha v hnh ng sao cho thnh cng
trong mt mi trng a vn ha.
12
www.thmemgallery.com Company Logo
Nng lc th cht:
Kh nng thc hin cc
nhim v i hi sc chu
ng, s do dai, sc
mnh v nhng c tnh
tng t.
Sc bt
Bn b
Chn tay kho lo
Mnh chn mnh tay
www.thmemgallery.com Company Logo
Ph hp gia nng lc v cng vic
(The Ability-Job fit)
Ability Ability- -Job fit Job fit
Nng Nng l l c c c c a a
nhn nhn vin vin
Yu Yu c c u u c c a a
cng cng vi vi c c
13
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Nhn thc:
Con ngi c xu hng nhn
th gii nh con ngi mun
nhn thc v n. C ngha l
chng ta khng nhn thy th
gii khch quan m l chng
ta din t ci m chng ta
nhn thc v th gii v
gi n l thc t.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Nhn thc (tt):
1.4.1- Khi nim v tm quan trng ca nhn
thc:
Nhn thc c xem l qu trnh trong c
nhn t chc v din t nhng n tng mang
tnh cm gic gii thch v mi trng ca h.
Nhn thc l quan trng trong vic nghin cu
hnh vi. V hnh vi ca con ngi da trn nhn
thc ca h v th gii, v mi trng ch
khng phi da trn th gii khch quan t n.
14
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Nhn thc (tt):
Qu trnh nhn thc:
Th gii
khch quan
Th gii c
nhn thc (thc t)
Cc
tn hiu
Cm
gic
Ch

Nhn
thc
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Nhn thc (tt):
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc:
i tng
nhn thc
Ngi
nhn thc
Tnh hung
trong
qu trnh
nhn thc
din ra
15
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc:
i tng nhn thc:
khi con ngi quan st mt i tng c 4 xu hng
thng xy ra:
Tng quan vt nn
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc:
i tng nhn thc (tt):
Tng t, tng ng:
nhng g tng t nhau
th s gom li vi nhau.
Gn nhau: nhng g gn
nhau th s nhm li vi
nhau.
16
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc:
i tng nhn thc (tt):
Kt thc: tn hiu lun lun thiu, phi gi nh,
b sung thng tin nhanh chng kt thc.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc (tt):
Ngi nhn thc:
khi con ngi nhn mt i tng v din t ci m
anh ta thy, s din t b nh hng mnh bi
nhng c tnh c nhn ca ngi . Nhng c
tnh c nhn nh hng rt mnh n nhn thc l:
thi ,
ng c,
li ch,
kin thc, kinh nghim qu kh v
nhng mong i ca con ngi.
17
www.thmemgallery.com Company Logo
Ngi nhn thc (tt):
Ngi ph n ny
bao nhiu tui?
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.2- Cc nhn t nh hng ti nhn thc (tt):
Tnh hung trong qu trnh nhn thc
din ra:
Cung mot van e nhng trong hoan canh
khac nhau, van e c nhan thc rat
khac nhau bi cung mot ngi nhan thc
18
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.3- Nhn thc v vic ra quyt nh c nhn:
Quan im c in v ra
quyt nh
Cn c gi l quan im
hp l hay cch tip cn ti
u.
Quan im hnh vi v ra
quyt nh
-Cho rng c nhn khng
th ti u ha hnh vi ca
h
-Con ngi ra quyt nh
trn c s s tha mn
-C nhn ra quyt nh trn
c s tha mn hn l ti
u ha.
www.thmemgallery.com Company Logo
Qu trnh ra quyt nh c nhn:
Xc nh c hi hoc
vn cn gii quyt
Pht trin cc
gii php
Lng gi cc
gii php
Gii php tt nht c
chn v c thc hin
19
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.4- Nhn thc v con ngi:
phn quyt v ngi khc
Thuyt quy kt:
Khi chng ta quan st con ngi, chng
ta khng hiu cc nguyn nhn ca
hnh vi ca h, song chng ta li c
gng gii thch ti sao h li c x theo
nhng cch no .
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.4- Nhn thc v con ngi:
phn quyt v ngi khc
Thuyt quy kt (tt):
Thuyt quy kt cho rng: khi chng ta
quan st hnh vi ca mt c nhn, chng
ta c gng xc nh nguyn nhn ca hnh
vi ca h l t bn ngoi hay bn trong.
Tuy nhin, s xc nh ph thuc vo
ba nhn t:
S ring bit
S nht tr
S nht qun
20
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.4- Nhn thc v con ngi:
phn quyt v ngi khc (tt):
Cc ng dng c th trong t chc:
Khi 1 ngi gia nhp mt t chc, anh ta ngay
lp tc c nh gi bi cc thnh vin ca t
chc .
Con ngi trong cc t chc lun phn quyt v
ngi khc v nhng phn quyt ny li c mt
tm quan trng c bit i vi s pht trin ca
t chc, nh cc quyt nh v tuyn chn NV,
b tr, bt, o to v pht trin, nh gi v
NV v tr cng lao ng, nh gi thc hin
nhim v, n lc, nh gi v s trung thnh vi
t chc.
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.4- Nhn thc v con ngi:
phn quyt v ngi khc (tt):
Sai lm v thin v trong quy kt:
Xu hng trong vic h thp nh hng
ca cc nhn t bn ngoi v cao nh
hng cc nhn t bn trong khi thc
hin phn quyt v nhng ngi khc.
Xu hng ca cc c nhn trong vic quy
thnh cng ca h cho cc nhn t bn
trong trong khi li cho cc tht bi ca
h l do cc nhn t bn ngoi.
21
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4.4- Nhn thc v con ngi: phn quyt
v ngi khc (tt):
Nhng thiu st thng gp trong phn
quyt v ngi khc:
Nhn thc c la chn: bt k c tnh no
lm cho con ngi, i tng hoc s kin
ni bt s lm tng kh nng n s c
nhn thc.
Suy bng ta ra bng ngi
V a c nm
S phin din
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Hc tp:
1.4.1- nh ngha: Hc tp l tt c nhng thay
i trong hnh vi m iu ny xy ra nh l kt
qu ca nhng kinh nghim.
1.4.2- Cc thuyt v hc tp:
Thuyt iu kin c in
Thuyt iu kin hot ng
Thuyt hc tp x hi
22
www.thmemgallery.com Company Logo
1.4- Hc tp:
1.4.3- nh dng hnh vi mt cng c qun l hu
hiu: Chng ta nh dng hnh vi bng vic cng c mt
cch c h thng mi bc thnh cng m mi bc
ny a c nhn n gn hn hnh vi mong i.
Cc phng php nh dnh hnh vi:
Cng c tch cc
Cng c tiu cc
Trng pht
L i
Chng trnh cng c: c 2 loi
Chng trnh lin tc: l cng c hnh vi mong i
vo tt c mi thi im khi hnh vi c th
hin.
Chng trnh gin on