You are on page 1of 84

CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN HAL EHWAL MURID


6.0 SENARAI TUGAS
1.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID
1. Melibatkan guru guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi
fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan
sekolah dan jika perlu dan mengkaji semula dari semasa ke semasa
2. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Pengetua sebelum tindakan diambil
PENGERUSI
Pengetua
NAIB PENGERUSI
Penolong Kanan HM
SETIAUSAHA
DISIPLIN
BIMBINGAN & KAUNSELING
SPBT
KESELAMATAN DAN
KECEMASAN
SURAU
BIASISWA, INSURANS &
KEBAJIKAN
MAJALAH SEKOLAH
KANTIN
KESIHATAN & BILIK
RAWATAN
BINA INSAN
KECERIAAN KELAS DAN
TANDAS
STOK INVENTORI
ke atas pelajar berkenaan
!. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan
membantu dalam menangani masalah tersebut.
". Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan dari pelajar# guru# serta ibu bapa
mengenai hal hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
$. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan penga%as- penga%as
sekolah.
&. Mesyuarat'
&.1 (da dua jenis mesyuarat ja%atankuasa ini iaitu mesyuarat sidang penuh dan
mesyuarat sidang kes . Kekerapan kedua-kedua mesyuarat ini diadakan adalah
terpulang kepada keperluan dan budi bicara pengetua.
&.2 Mesyuarat sidang penuh ialah mesyuarat yang diadakan bagi
membentangkan dan membincangkan peraturan yang digubal# membentangkan
dan membincangkan cadangan tambahan dari pindaan kepada peraturan yang ada
dan membincangkan cadangan tambahan dan pindaan kepada peraturan yang
ada membincangkan perkara perkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar-
pelajar.)emua (hli *a%atankuasa dikehendaki hadir.
&.! Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang diadakan dari semasa ke
semasa mengikut keperluan tertentu apabila Pengetua + Pengerusi
berpendapat baha%a sidang demikian perlu diadakan.
&." ,alam semua mesyuarat sidang kes (hli *a%atankuasa dikehendaki hadir
2.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR
1. Merangkakan dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah
berpandukan pekeliling Kementerian dan *abatan Pendidikan.
2. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan
peraturan sekolah.
!. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan
oleh penga%as.
". Membantu menyelesaikan masalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh
penga%as.
$. Membantu -embaga ,isiplin )ekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan
kesalahan serius yang boleh memba%a kepada hukuman penggantungan sementara
atau hukuman buang sekolah berpandukan )urat Pekeliling .khtisas /il. 0 + 101$.
)etiausaha -embaga ,isiplin atas nasihat pengetua boleh memanggil mesyuarat
tergempar untuk membincangkan kes- kes berat mengenai disiplin.
&. /ekerjasama dengan penga%as sekolah untuk menguruskan ka%alan disiplin dalam
semua majlis sekolah.
1. Me%ujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem permantauan yang berkesan.
2. /erusaha menanam semangat cintakan sekolah serta mengamalkan Prinsip- Prinsip
3ukunegara .
0. Menerima laporan penga%as + guru penga%as dan seterusnya mengambil tindakan
yang se%ajarnya.
14. Menanam semangat kekitaan melalui slogan 5)K6-(HK7 37M(HK78 supaya
peraturan sekolah menjadi satu budaya.
11. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya di%akilkan oleh Pengetua.
12. Menjalankan rondaan 9dengan bantuan :uru /ertugas Harian ; untuk mengesan
pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin kepada Kementerian + *abatan
Pendidikan + PP,.
1!. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan
penghayatan disiplin pelajar.
1". Menjadi Pega%ai Perhubungan di antara ibu bapa + penjaga dalam menangani
masalah disiplin.
2.2 Tug! S"#$u!% L"&'g D$!$()$*.
1. Memanggil mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat -embaga ,isiplin.
2. Menyampaikan minit mesyuarat serta keputusan -embaga ,isiplin kepada semua
guru.
!. Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari masa ke semasa di
perhimpunan sekolah.
". /ertanggungja%ab '
a. Menyenaraikan dan mengemukakan calon penga%as kepada penolong kanan HM.
b. Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas penga%as.
c. Membimbing dan membantu penga%as dalam menguatkuasakan peraturan sekolah .
d. Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk penga%as.
e. Menyediakan laporan tahunan -embaga ,isiplin.
f. Menyediakan )ijil penghargaan kepada penga%as.
2.+ Tug! Gu,u D$!$()$*
1. Membantu pengetua merangka peraturan sekolah
2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah.
!. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi .
". Mengambil tindakan terhadap kes-kes salahlaku pelajar.
$. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya di%akilkan oleh pengetua.
&. Menjadi pega%ai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu+bapa+penjaga dalam
menangani masalah disiplin.
1. /ertanggungja%ab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah di
kalangan pelajar dan guru.
2. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin+ buku
laporan disiplin.
0. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan
HM seminggu sekali.
14. Menghubungi pihak polis jika perlu.
11. /ekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda ka%asan sekolah 9spot check;.
12. Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HM berhubung kes-kes yang serius
seperti '
a. Penyalahgunaan dadah
b. :ambar lucah
c. <ideo lucah
d. Majalah lucah
e. Peras 7gut
f. Kumpulan Haram
g. /ohsia
h. /ohjan dan lain- lain.
1!. /ersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari hari yang difikirkan perlu
seperti '
a. Hari terakhir peperiksaan a%am
b. Hari sukan
c. Hari Keluarga
d. Majlis-majlis sekolah
+.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Khidmat /imbingan dan kaunseling 97/K; meliputi semua aspek bimbingan dan
kaunseling iaitu '
a. /imbingan Pelajar
b. /imbingan Kerjaya
c. /imbingan )osial
d. /imbingan )ahsiah
e. /imbingan psikologi
f. /imbingan Pencegahan ,adah + (.,)
2. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan .
!. Mengelolakan program orientasi '
a. Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan peralihan# satu.empat# enam.
b. Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di peringkat
sekolah.
c. Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas .
d. /imbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya .
e. Mengelola dan mengurus bilik unit bimbingan dan kaunseling 97/K; secara
berkesan.
f. Membentuk pasukan Pembimbing 3akan )ebaya 9P3);.
g. Menubuhkan dan mengelola kelab kerjaya.
h. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas#temujanji dan akti=iti 7nit
/imbingan dan Kaunseling 97/K;
i. Menyelaraskan hubungan dengan jabatan +agensi luar untuk mendapat khidmat
nasihat
j. Menjalankan soal-selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya
sekolah9sampling;.
k. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi # minat dan sahsiah pelajar.
l. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah 9risiko
tinggi;.
m. Mengadakan program khas pencegahan dadah +(.,)
-.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KEBAJIKAN
1. Mengurus hal eh%al kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti
a. pelajar miskin
b. Kemalangan
c. 3a%atan berterusan 9penyakit kronik;
d. Kematian
e. Kecemasan+.bencana
2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan
keperluan.
!. Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan keprihatinan
pelajar terhadap kebajikan.
". Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskan disahkan oleh
pengetua.
$. Menubuhkan >abung Kebajikan Pelajar.
&. Menubuhkan 7nit Hilang + *umpa.

..1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA GURU KESIHATAN
1. Mengurus dan memastikan bilik ra%atan dan peti ubat disediakan dan dilengkapi.
2. Menyediakan peraturan penggunaan bilik ra%atan 9sick bay;
!. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan +
penyelaras tingkatan.
". /ertanggungja%ab menguruskan pemeriksaan kesihatan + gigi oleh *abatan Kesihatan.
$. Menyediakan *adual >ugas bilik ra%atan.
&. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah#pameran#tayangan dan
lain-lain.
1. Menguruskan pelajar yang memerlukan ra%atan.
6.1 BIDANG TUGAS GURU KESELAMATAN DAN KECEMASAN
1. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pela%at supaya mendapat kebenaran
Pengetua sebelum berurusan di sekolah.
2. Mencadangkan lantikan penga%al lalu lintas sekolah kepada Pengetua.
!. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk menga%al keselamatan lalu lintas 9jika perlu;
". Merancang dan melaksanakan program keselamatan.
$. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. Memastikan peraturan
keselamatan bilik-bilik khas di tampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar.
&. Meletakkan tanda amaran 5/(H(?(8 di tempat-di tempat yang berbahaya.
1. Merancang pergerakan lalu lintas dan tempat letak kenderaan pada masa majlis rasmi
sekolah.
2. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.
/.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH
1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian
Pendidikan dan kesihatan.
2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
!. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat syarat
perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan.
". Memastikan tidak ada bahan yang tidak halal seperti minyak babi 9lard;#makanan yang
menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.
$. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
&. Memastikan keadaan berada dalam dan luar kantin sentiasa bersih# dan ceria
1. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki
kad kesihatan yang sah.
2. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
0. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin berada di premis supaya mudah
dihubungi.
14. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron# tutup
kepala yang bersih da kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
11. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji+kain maslin+disimpan dalam
bekas yang bertutup.
12. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari persekolahan
1!. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi# selamat dan sesuai.
1". Membuat laporan mingguan di dalam buku + borang laporan kantin.
1$. Membuat laporan bulanan di dalam borang laporan kantin 9Kendiri 1/ dan Kendiri 2;
1&. Menyampaikan -aporan /ulanan kepada Pengetua + Penolong Kanan HM tantang
prestasi kantin .
11. Mengadakan mesyuarat ja%atankuasa kantin ! kali setahun dan perbincangan dari masa
ke semasa.
12. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.
10. Menjadi penasihat %arden kantin 9sekolah berasrama;
a. Merancang dan menyelaras tugas %arden kantin
b. Mengambil tindakan ke atas kes-kes yang dilaporkan oleh %arden kantin.
c. Meneliti laporan %arden kantin
24. Memastikan Pengusaha Kantin menghantar borang Kendiri 1 ( setiap hari.
0.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1SPBT2
1. Mesyuarat diadakan dua kali iaitu a%al dan akhir tahun.
a. Pembahagian tugas pagi +petang
b. >aklimat untuk guru tingkatan
@ Pembahagian tugas pentadbiran
i. /uku stok 9 ikut tingkatan;
ii. Pengedaran + pengumpulan
iii. /uku rosak +hilang
i=. Menubuhkan 5 Pasukan /ertugas8 )P/> 9pelajar;
2. /orang permohonan )P/>
a. Mengedarkan borang kepada setiap pelajar.
b. /orang yang lengkap dikumpul oleh guru tingkatan dan diberi kepada guru )P/>.
!. Mesyuarat ja%atankuasa )P/>
Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua + Penolong Kanan HM bagi
menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa
". Keputusan permohonan pelajar
Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru tingkatan
$. Membuat pesanan buku
a. Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke /iro /uku >eks.
b. Mencadangkan pertukaran buku pada a%al tahun 9jika perlu;
c. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
d. Mengisi borang maklumat berkomputer menghantar mengikut jadual.
&. Pengedaran
a. Mengedarkan mengikut tingkatan.
b. Menentukan tarikh pengedaran.
c. Mengesan kelancaran pengedaran
d. Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk + bertukar sekolah.
e. Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk.
f. Memastikan borang )P/> telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar
g. Memastikan guru tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar
yang layak .
h. Memastikan semua guru tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua
pelajar yang layak .
i. Memastikan semua guru tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman
)P/>+borang : mengikut jadual.
1. Pengurusan 3ekod dan ,okumen
a. Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis
b. 3ekod buku stok yang kemaskini 9ikut tingkatan;
c. )enarai tugas guru pengedaran +pengumpulan.
d. Menyimpan rekod buku # hapuskira# rosak#hilang.
2. Pengurusan keselamatan buku
a. Memastikan ada bilik khas )P/>
b. Mengurus bilik )P/>
c. Membuat peraturan penggunaan bilik )P/>
d. Peraturan mengedarkan ke sekolah lain
e. Memastikan pelajar membalut buku )P/> dengan pembalut plastik.
0. Pengurusan pemulangan )P/>
1. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tingkatan
2. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh + tingkatan.
!. Melapor kepada Pengetua +Penolong Kanan HM tentang proses pemulangan.
". Peratus rosak+hilang
$. :uru bertugas
&. Hapus kira
1. Kekurangan+ lebihan
14. Pengurusan )tok dan .n=entori
a. )urat- menyurat kepada /iro /uku >eks dan *abatan Pendidikan.
b. Menyimpan in=ois # bil dan pengesahannya.
c. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
d. Mengemaskinikan .n=entori )P/>
e. Mengisi borang maklumat kekurangan +lebihan buku ke PP,
11. @adangan /uku /acaan >ambahan
a. Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia + :uru Kanan Mata Pelajaran
b. Merekodkan menyimpankan buku-buku bacaan tambahan
c. Memaklumkan kepada Pengetua + Penolong Kanan HM.
12. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar
yang tidak mendapat pinjaman buku teks 9jika berlebihan;
3.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA BIASISWA
1. Pengurusan biasis%a
a. Meneliti pekeliling dari kementerian pendidikan *abatan Pendidikan dan pihak
penaja untuk memastikan syarat dipatuhi.
b. Menyimpan rekod pemegang biasis%a mengikut jenis dan tingkatan.
c. Mengedarkan borang biasis%a kepada pelajar tingkatan satu#empat dan enam
mengikut masa ta%aran
d. Menyemak permohonan biasis%a# menentukan tarikh penghantaran# membuat
penilaian dan perakuan.
e. Memastikan bantuan biasis%a dibankkan dan diagihkan dengan segera .
f. Menyemak daftar pemegang biasis%a mengikut tingkatan setiap semester.
g. Memberitahu ibu bapa +penjaga pelajar yang mendapat biasis%a.
2. Prestasi Pemegang /iasis%a
a. Menyemak prestasi pemegang biasis%a dan menyampaikan laporan kepada
Penolong Kanan HM
b. Menghantar surat amaran kepada ibu bapa+ penjaga bagi pemegang biasis%a
yang prestasinya merosot.
!. Menentukan semua pemegang biasis%a mempunyai (kaun )impanan :iro 9tanpa kad ;
di /ank )impanan Aasional dan pelajar tingkatan nam 3endah juga mempunyai akaun
sebelum akhir bulan )eptember tahun semasa.
". Menentukan daftar buku + rekod penerimaan cek + baucer di pejabat
$. Me%ujudkan borang ka%alan pengeluaran dan penggunaan %ang biasis%a
&. Memastikan semua buku akaun pemegang biasis%a disimpan di pejabat sekolah
1. Menentukan semua dokumen disimpan dengan selamat.
10.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KECERIAAN KELAS DAN TANDAS
1. Menyelaraskan kebersihan kelas dan tandas bersama guru tingkatan.
2. Memilih kelas terceria setiap minggu.
!. Menyediakan sijil Keceriaan setiap minggu.
". Membentuk satu ja%atankuasa kecil dengan pelajar untuk memastikan keceriaan tandas
setiap Minggu
$. Memastikan tandas-tandas khusus untuk digunakan oleh tetamu sekolah bila sesuatu majlis
diadakan.
11.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA STOK INVENTORI SEKOLAH
1. Membaca # memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh kementerian# *P)
dan PP,.
2. )emua penerimaan dan pembelian mesti direkodkan dalam Kad harta Modal# Kad .n=entori
dan /uku /ekalan Pejabat.
!. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan.
". Mengenalpasti keperluan perabot
$. Memastikan system .n=entori dilaksanakan.
&. Memastikan semakan in=entori dibuat pada pertengahan akhir tahun.
1. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
2. Memastikan harta benda sekolah disimpan dengan selamat.
0. Menetap dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda
)ekolah serta jenis denda yang akan dikenakan pada pelajar.
14 Memastikan semua pelajar memulangkan alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum mereka
menerima )ijil /erhenti )ekolah.

12.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH
1. Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah.
2. Menentukan dasar mengenai percetakan# kandungan dan lain-lain aspek majalah sekolah.
!.Menentukan mutu dan bentuk majalah sekolah.
". Merancang jadual kerja pada a%al tahun sehingga Majalah sekolah diterbitkan dan diedarkan.
$.Menyediakan anggaran belanja%an.
& Menguruskan segala urusan surat menyurat yang diperlukan serta kata-kata aluan dan indi=idu
tertentu.
1.Mengumpul dan menyunting segala rekod# laporan akti=iti dan kegiatan sekolah
7ntuk dimuatkan kedalam majalah.
2. Mengumpul# menilai dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar.
0. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber ke%angan.
14. Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah.
11. Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pihak pencetak dan bertanggungja%ab
menyemak kandungannya dari segi format# bahasa dan isi sehingga sempurna.
12. Menguruskan penyerahan majalah kepada pelajar# guru# pengiklan dan lain-lain agensi yang
difikirkan perlu.
1+.1 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KAWALAN DENGGI
1. Melantik (*K bersama pelajar untuk menjalankan akti=iti mencegah pembiakan nyamuk
(edes.
2. Menjalankan projek @6M/. 9@ommunication Bor /eha=ioral .mpact; untuk menga%al %abak
denggi.
!. Melatih pelajar pelajar memeriksa tempat di mana nyamuk (edes hidup
". Memastikan kempen bebas denggi di sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya.
$. Memupuk budaya sihat di kalangan murid-murid sekolah dan ibu bapa.
&. Melaporkan tempat pembiakan nyamuk dan bilangan kes demam denggi di ka%asan
sekolah kepada PP, dan Pusat Kesihatan ,aerah setiap minggu+bulan.
1+.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS MINGGUAN
1. :uru bertugas mengikut sesi hendaklah datang sekurang-kurangnya 1$ minit sebelum
persekolahan bermula dan pulang 14 minit selepas %aktu loceng balik atau selepas semua
akti=iti persekolahan selesai# mengikut mana yang le%at.
2. )ekiranya ada akti=iti kokurikulum sebelah pagi+petang# guru bertugas dikehendaki datang
untuk menga%asi akti=iti kokurikulum sehingga semua akti=iti selesai.
!. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu# sampah-sarap telah dibuang serta lampu+kipas dan
tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.
". Menga%asi kebersihan bilik-bilik darjah# tandas# kantin# bilik-bilik khas dan ka%asan sekolah
dan membuat laporan bertulis tempat-tempat yang tidak memuaskan.
$. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin dan menga%al disiplin pelajar ketika
%aktu rehat serta memastikan peraturan kebersihan di kantin dipatuhi.
&. Menguruskan ra%atan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital+ balik ke rumah+
menghubungi ibubapa+penjaga untuk memba%a anak mereka pulang.
1. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.
2. Menga%asi pelajar menepati %aktu datang dan pulang ke sekolah# masa rehat dan masa
pertukaran guru.
0. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
14. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar ka%asan sekolah serta menga%asi harta benda
sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan# persatuan-persatuan# pasukan pakaian
seragam dan akti=iti lain yang dijalankan.
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang minggu mengikut
hari persekolahan ke dalam /uku -aporan /ertugas. (ntara perkara-perkara yang dicatat ialah'
12.1Kedatangan pelajar# guru dan staf sokongan.
12.2Pelajar ponteng# tidak hadir atau sakit
12.!-a%atan-la%atan+ pela%at
12."7capan+ pengumuman dalam perhimpunan
12.$-aporan perhimpunan rasmi ditulis dengan terperinci
1!. Perhimpunan
1!.1Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan dan mengikut tatacara yang
telah ditetapkan.
1!.2Memastikan bendera-bendera# pembesar suara# pita lagu dan radio serta tempat duduk
guru telah disediakan dengan sempurna.
1!.!Mendapatkan dan menyampaikan pengumuman.
1+.+ GURU DISIPLIN BERTUGAS MINGGUAN
1. Menga%asi disiplin pelajar di luar %aktu belajar seperti %aktu rehat# %aktu sebelum loceng
pertama dibunyikan# %aktu balik 9khasnya di pintu keluar; dan %aktu akti=iti kokurikulum
sebelah pagi+petang. Pada %aktu-%aktu tersebut# guru bertugas hendaklah membuat
rondaan sekitar ka%asan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika
perlu
2. Membuat laporan di dalam /uku -aporan /ertugas 9mengikut sesi; yang disediakan dan
kalau perlu laporkan terus kepada Pengetua+HM supaya tindakan segera dapat diambil.
!. Melaksanakan tindakan-tindakan segera ke atas semua salahlaku yang dilaporkan pada hari
tersebut.
". Menyemak kad salah laku dan mengisi buku disiplin pelajar.
$. Melayan ibubapa jika berkaitan dengan salah laku pelajar.
/.0 O'4"5#$6 Tug!
1. Menyediakan )istem Pengurusan dan Pentadbiran yang Moden# @ekap dan
/erkesan
2. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi Pengajaran ,an
Pembelajaran.
!. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran
". Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dikalangan pelajar
$. Mengembangkan potensi indi=idu pelajar melalui Program Pembangunan
Kokurikulum ,an )ukan.
&. Meningkatkan Kepakaran guru-guru supaya menjadi pendidik yang lebih
berkesan.
1. Melahirkan pelajar yang aktif # berdaya saing# berdisiplin dan berbudi
bahasa.
2. Memberi peluangpeluang akti=iti kokurikulum kepada semua pelajar
0. Melahirkan pemimpin pelajar yang berilmu dan berketerampilan untuk
mengurus Persatuan + Kelab dan Pasukan /eruniform ke arah kecemerlangan.
14. Membina perhubungan dan permuafakatan Pendidikan yang kukuh dan
berkekalan dengan agensiagensi luar bagi menjamin pendidikan dapat
diteruskan sepanjang hayat.
0.0 AKTIVITI 7UNGSI UTAMA
2.!.1 Proses Pertukaran Murid ,alam + -uar Aegeri
2.!.2 Pengurusan ,isiplin Pelajar
2.!.! Pengurusan Pelajar Ponteng )ekolah )ecara /erterusan atau )ecara
/erkala
2.!." Proses Pengurusan Pelantikan Penga%as
2.!.$ Proses Pengurusan 441M dan Kad Kemajuan Pelajar.
2.!.& Proses Khidmat /imbingan dan Kaunseling
2.!.1 Proses Mengesan Penyalahgunaan ,adah di Kalangan Pelajar
2.!.2 Proses Pertukaran Pemegang /iasis%a
2.!.0 Proses Pengurusan Permohonan + ,an Penerimaan 9)P/>;
2.!.14 Proses Permohonan ,an Pengagihan Kepada Murid-Murid
2.!.11 Proses Pengagihan /uk >eks 9-ebihan;
2.!.12 Proses Pelupusan
2.!.1! Proses Pertukaran )ekolah Pelajar -ayak )P/>
2.!.1" Proses Pengurusan Pelajar )akit di )ekolah
2.!.1$ Pengurusan Penyeliaan Kantin )ekolah
2.!.1& Proses Pengurusan -atihan Kecemasan + Kebakaran di )ekolah
2.!.11 Pengurusan >untutan .nsuran Kemalangan
2.!.12 Pengurusan .n=entori /ilik ,arjah
2.!.10 Pengurusan Majalah )ekolah
2.!.24 Pengurusan /ina .nsan
2.!.21 Pengurusan Keceriaan Kelas dan >andas
2.!.22 Pengurusan Ka%alan ,enggi
3.0 PROSES KERJA
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1 PROSES PERTUKARAN MURID DALAM 8
LUAR NEGERI
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima permohonan pertukaran yang sah dari ibu
bapa + penjaga pelajar.
2. Mengarahkan :PK HM menguruskan proses
perpindahan pelajar berkenaan.
:PK HM !. Meminta guru tingkatan menguruskan pertukaran
pelajar.
". Mengarahkan pelajar mengembalikan buku pinjaman
dan mendapatkan semua borang )P/> 91;.
$. Memaklumkan kepada guru kelas untuk
mengemaskinikan /uku 3ekod Kedatangan Pelajar.
:uru Kelas &. Memberikan borang berkaitan untuk diisi dan
menyerahkan kepada P>.
Pembantu >adbir 1. Menaip borang pertukaran# borang-borang Pertukaran
Pemegang /iasis%a 9jika ada; dan /orang Permohonan
Pertukaran Pusat Peperiksaan.
Pengetua 2. Menandatangani borang permohonan
P>
0. Memberikan satu salinan borang permohonan kepada
penjaga.
14. Menguruskan dan merekodkan kiriman.
11. Memfailkan sesalinan.
10.0 CARTA ALIRAN
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH ,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1 PROSES PERTUKARAN MURID
DALAM 8 LUAR NEGERI
M7-(
Menerima permohonan bertukar
Menaip borang-borang9/orang bertukar#
penyata /iasis%a# permohonan tukaran Pusat
Peperiksaan /erkenaan;
Menandatangani borang
Mengarahkan pemulangan balik buku )P/> dan
lain-kain. Mendapatkan semula borang )P/>
91;
Memaklumkan kepada guru kelas
untuk mengemaskinikan jadual
Kedatangan + 3ekod Kelas
Memberikan salinan kepada penjaga.
Menguruskan pengiriman

0.4 P36)) K3*(
>(M(>
Pertukaran dalam negeri Pertukaran ke luar negeri
Hantar ke *abatan Pendidikan
negeri yang berkenaan dalam $
salinan
Hantar ke PP, berkenaan ,alam "
salinan
>(M(>
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL
EHWAL MURID
>(3.KH ,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.2 PENGURUSAN DISIIPLIN PELAJAR
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM untuk mengadakan mesyuarat
-embaga ,isiplin dan Penga%as )ekolah
:PK HM 2. Menyediakan agenda
!. Meminta setiausaha mengedarkan surat panggilan dan minta
mesyuarat lepas kepada guru-guru disiplin dan guruCguru
penga%as yang sedia ada.
)etiausaha ". Menyedia dan mengedarkan surat panggilan serta minit
mesyuarat lepas kepada guru-guru disiplin dan guru-guru
penga%as yang sedia ada.
$. Menyediakan tempat dan keperluan mesyuarat.
Pengetua
&. Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda.
1. Menerima cadangan dan membuat keputusan untuk melantik
guru-guru disiplin dan guru-guru penga%as yang baru jika
perlu.
2. Membuat keputusan dan menjatuhi hukuman terhadap kesDkes
disiplin yang dikemukakan olehb *a%atankuasa disiplin.
)etiausaha
0. Mencatat minit mesyuarat
14. Menyediakan minit mesyuarat dan diserahkan kepada
pengetua untuk pengesahan
11. Membuat salinan dan mengedarkan minit mesyuarat dalam
masa seminggu selepas tarikh mesyuarat.
:PK HM + (*K 1!. Mengambil tindakan terhadap keputusan mesyuarat
1". Merekodkan segala tindakan yang dilaksanakan
Pengetua 1$. Memantau dan mengambil tindakan susulan
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(. M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH ,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.2 PENGURUSAN DISIIPLIN PELAJAR
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
>(3.KH
,.),.(K(A '
Menyediakan agenda dan surat panggilan mesyuarat
Mengedarkan surat panggilan mesyuarat dan minit
mesyuarat lepas
Menyediakan tempat dan keperluan mesyuarat
Melaksanakan mesyuarat mengenai kes-kes disiplin
Kes berat + jenayah
Hukuman + laporan polis
Maklumkan pada ibu bapa + penjaga
Bail
>amat
Mula
>amat
Khidmat
nasihat +
hukuman
Bail
Kes ringan
MURID
(K>.<.>. 0.+.+ PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.+ PENGURUSAN PELAJAR PONTENG
SEKOLAH SECARA BERTERUSAN ATAU
SECARA BERKALA
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM untuk mengambil tindakan
terhadap pelajar yang didapati ponteng sekolah.
:PK HM 2. Memaklumkan kepada semua guru tingkatan untuk
mengenal pasti pelajar yang ponteng sekolah sama ada
secara berterusan 9!#1 dan 14;# atau secara berkala
914#24#dan "4; hari
!. Menyediakan surat-surat amaran pertama# kedua dan
terakhir# surat buang sekolah dan surat perjanjian pelajar +
ibu bapa + penjaga.
:uru >ingkatan ". Mengenal pasti dari buku kedatangan dan menyenaraikan
nama pelajar yang ponteng sekolah kepada :PK HM.
$. Mengisi butiran + maklumat di dalam surat amaran yang
disediakan sebanyak tiga salinan.
&. Menyerahkan surat amaran yang telah lengkap diisi kepada
:PK HM untuk ditandatangani dan tindakan selanjutnya.
:PK HM 1. Menandatangani dan mencatatkan nombor bilangan rujukan
surat.
2. Menyimpan sesalinan surat didalam fail disiplin
0. Menyerahkan dua salinan kepada guru tingkatan.
:uru >ingkatan 14. Menyerahkan salinan asal surat amaran kepada pembantu
tadbir untuk dipos serahan tangan kepada penjaga pelajar.
11. Menyimpan sesalinan di dalam tingkatan.
12. Memberi Khidmat nasihat atau rujuk pelajar kepada
kaunselor jika pelajar hadir.
12. )usuli dengan surat amaran seterusnya jika pelajar
masih ponteng.
1". Mengeluarkan nama di buku kedatangan.
1$. Menguruskan surat akaun berhenti sekolah jika pelajar
memilih untuk berhenti sekolah secara sukarela# kemudian
diserahkan kepada :PK HM.
1&. Mengemukakan senarai nama pelajar penerima surat
amaran terakhir kepada :PK HM.
:PK HM
11. Membuat catatan pada surat amaran terakhir supaya
penjaga dating ke sekolah bertemu :PK HM pada
tarikh dan %aktu yang dicadangkan.
12. Mengepos + serahan tangan surat asal# menyimpan
sesalinan dan menyerahkan sesalinan kepada guru
tingkatan.
10. Menerangkan kepada penjaga yang hadir mengenai
prosedur buang sekolah iaitu jika jumlah hari ponteng
melebihi !4 hari secara berterusan# atau &4 hari secara
berkala.
24. Menguruskan surat perjanjian untuk ditandatangani oleh
pelajar dan penjaga
21. Menguruskan surat akuan berhenti sekolah jika pelajar
memilih untuk berhenti sekolah secara sukarela dan
memastikan buku )P/> dipulangkan jika pelajar
seorang peminjam.
22. Menyediakan lima salinan surat buang sekolah jika
pelajar gagal mematuhi amaran ponteng sekolah pada
hari 5":+1 !";, '",#",u!* #u (< %,$ 5":60
!";, '",5).
Pengetua
2!. Menandatangani surat buang sekolah.
2". Menyerahkan kepada pembantu tadbir untuk diuruskan
Pembantu >adbir
2$. Menyediakan surat litup.
2&. Menghantar surat- surat kepada pihak yang berkenaan.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH ,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.+ PENGURUSAN PELAJAR PONTENG SEKOLAH
SAMA ADA SECARA BERTERUSAN ATAU
BERKALA
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.+ PENGURUSAN PELAJAR PONTENG
SEKOLAH SECARA BERTERUSAN ATAU
SECARA BERKALA
>(M(>
Mengenal pasti pelajar ponteng sekolah sama ada secara berterusan
atau berkala
>idak hadir
)urat AMARAN PERTAMA 9selepas ! hari
berterusan + 14 hari berkala
>idak hadir
)urat (maran Kedua
9selepas 1 hari berterusan +
24 hari berkala;
Hadir
>idak hadir
>idak hadir
)urat (maran >erakhir
9selepas 14 hari berterusan +
"4 hari berkala;
)urat /uang )ekolah
9selepas !4 hari berterusan +
&4 hari berkala;
Hadir
Hadir
Khidmat
nasihat
Khidmat
nasihat
Khidmat
nasihat
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 2.!." PROSES PENGURUSAN PERLANTIKAN
PENGAWAS
JAWATAN PROSES KERJA
:PK HM
1. Mendapatkan senarai nama penga%as tingkatan $
sebelum hujung tahun.
2. Meminta ketua guru penga%as menyediakan senarai
nama penga%as baru untuk percubaan.
!. Mempengerusi mesyuarat ja%atankuasa HM mengenai
pemilihan dan perlantikan penga%as percubaan.
Ketua :uru Penga%as
". Mendapatkan cadangan nama dari guru-guru tingkatan
dan guru-guru mata pelajaran.
$. Menyedia dan melaksanakan mesyaurat ja%atankuasa
HM untuk meneliti dan memilih penga%as percubaan.
&. Memaklimkan kepada nama yang terpilih dan memberi
jadual bertugas sehingga cuti persekolahan pada hujung
tahun.
:PK HM + Ketua
:uru Penga%as
1. Meneliti prestasi dan memilih pelajar yang layak untuk
dilantik sebagai penga%as sekolah pada a%al tahun.
2. Mengadakan temuduga jika perlu.
0. Menentukan tarikh untuk upacara Perasmian Perlantikan
Penga%as.
(*K -embaga
,isiplin dan Penga%as
14. Menyusun aturcara dan keperluan majlis perasmian.
11. Melaksanakan upacara berkenaan.
12. Merekodkan + mendokumentasikan semua kegiatan yang
dijalankan.
:PK HM dan guru-
guru penga%as
1!. Menentukan agihan tugas kepada semua penga%as.
1". Memantau + memastikan semua penga%as
melaksanakan tugas seperti yang diamanahkan.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.- PROSES PENGURUSAN PERLANTIKAN
PENGAWAS
Mula
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.- PENGURUSAN PERLANTIKAN PENGAWAS
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
Mendapatkan cadangan penga%as baru
Mengadakan mesyuarat pemilihan dan melantik
penga%as percubaan
Memantau prestasi penga%as percubaan
Menagadakan mesyuarat untuk memilih yang layak
,iterima
Menjalankan upacara Perlantikan Penga%as
Memantau tugas penga%as
>amat
,itolak
Bailkan
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.. PROSES PENGURUSAN 001M DAN KAD
KEMAJUAN PELAJAR
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM membuat pesanan atau
membeli kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar.
:PK HM 2. Meminta :uru /imbingan Kaunseling membuat pesanan
atau membeli kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar dan
menyenaraikan nama-nama pelajar-pelajar baru.
:PK HM !. Mmebuat pesanan + membeli kad 441M dan Kad
Kemajuan Pelajar dan mendapatkan kad 441M bagi
pelajar baru dari sekolah lamanya serta menyimpan
semua kad-kad tersebut di bilik Kaunseling.
". Mengedarkan kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar
kepada guru tingkatan untuk diisi dan memastikan setiap
maklumat yang diisi dikemaskini.
$. Menyediakan kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar
kepada pelajar baru dan memberi taklimat kepada guru
tingkatan 1 + pelajar baru dan memberi taklimat kepada
guru tingkatan 1 + Peralihan cara mengisi Kad 441M dan
Kad Kemajuan Pelajar yang betul dan sistematik.
:uru >ingkatan &. Menyenaraikan nama-nama pelajar baru dan mengisi
maklumat pelajar tersebut di dalam Kad 441M dan Kad
Kemajuan Pelajar.
1. Menyerahkan kad-kad yang telah diisi lengkap kepada
kaunselor untuk disimpan.
Kaunselor 2. Memaklumkan kepada :PK HM dan menyimpan kad-
kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar tersebut di bilik
Kaunseling.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.. PROSES PENGURUSAN 001M DAN KAD
KEMAJUAN PELAJAR
Mengarahkan :PK HM membuat pesanan + membeli
Kad 441 dan Kad Kemajuan Pelajar.
Meminta :uru /imbingan Kaunseling membuat
pesanan + membeli Kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar
Memesan + membeli Kad 441M dan Kad Kemajuan
Pelajar.
Mengedarkan kepada guru tingkatan
Menyediakan Kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar
kepada pelajar baru
Mengisi maklumat pelajar
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.. PENGURUSAN 001M DAN KAD KEMAJUAN
PELAJAR
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
>amat
)udah lengkap
Menyimpan Kad 441M dan Kad Kemajuan Pelajar di
/ilik Kaunseling
>idak lengkap
&.
1.
2.
0.
14.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.6 PROSES PENGURUSAN KHIDMAT
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua
1. Mengarahkan :PK HM membentuk (*K untuk
perlantikan Kaunselor 7nit /imbingan dan Kaunseling
:PK HM
2. Meminta Kaunselor menyenaraikan (*K /imbingan dan
Kaunseling
Kaunselor
!. Mencadangkan nama (*K dan menyerahkan kepada
:PK HM
". Mengadakan mesyuarat mengikut agenda yang telah
ditetapkan
Pengetua
$. Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda yang
telah ditetapkan
Kaunselor &. Mengedarkan maklumat mengenai kepentingan
bimbingan kaunseling kepada pelajar
1. Menyediakan jadual %aktu kaunseling dan mengedarkan
jadual %aktu itu kepada semua guru tingkatan untuk
ditampal dipapan kenyataan kelas masing-masing
:uru >ingkatan + :uru
,isiplin
2. Menerima dan menampal jadual kaunseling dipapan
kenyataan kelas
0. Menyenaraikan nama-nama pelajar yang diperlukan
untuk sesi kaunseling untuk diserahkan kepada
kaunselor.
Kaunselor 14. Menerima nama-nama pelajar yang diperlukan untuk
sesi kaunseling daripada guru tingkatan + guru disiplin
11. Mengadakan sesi kaunseling
12. Menyediakan laporan untuk rekod kes bimbingan serta
melaporkannya kepada :PK HM
:PK HM 1!. Menerima laporan dari kaunselor dan melaporkan rekod
kes bimbingan kepada pengetua.
Pengetua 1". Mengarahkan Kaunselor untuk mengambil tindakan
susulan
1$. Menandatangani laporan yang hendak dihantar ke
*PA +PP,
Kaunselor 1&. Menghantar laporan akti=iti tahunan ke PP,
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.6 PROSES PENGURUSAN KHIDMAT
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
M7-(
>(M(>
Hantar laporan ke
PP, + *PA)
Mengarahkan :PK HM membentuk (*K untuk
Pelantikan Kaunselor
Meminta Kaunselor menyenaraikan (*K /imbingan dan
Kaunseling
Mencadangkan nama (*K dan mengadakan mesyuarat
Mempengerusikan mesyuarat mengikut agenda
Mengedarkan maklumat dan menyediakan jadual %aktu
kaunseling
Menerima jadual dan mengedarkan nama-nama pelajar
Mengadakan sesi Kaunseling dan menyediakan laporan
Menyerahkan laporan
Menandatangani laporan
Menghantar laporan akti=iti ke PP,
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.6 PENGURUSAN KHIDMAT BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+./ PROSES MENGESAN PEN=ALAHGUNAAN
DADAH DI KALANGAN PELAJAR
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima surat dari (,K untuk pemeriksaan urin
:PK HM
2. Meminta guru Kaunselor + guru disiplin menyenaraikan
pelajar yang disyaki terlibat dengan penyelahgunaan
dadah.
Kaunselor + :uru
,isiplin
!. Memberi nama pelajar yang disyaki terlibat dengan
penyalahgunaan dadah kepada :PK HM
Pega%ai (,K
". Menjalankan ujian urin
$. Memaklumkan kepada :PK HM keputusan urin
:PK HM &. Menerima keputusan urin dari (,K dan memaklumkan
kepada pengetua.
Pengetua 1. Meneliti kes tersebut dan jika ada kes# mengarahkan
:PK HM membuat draf laporan kepada pihak yang
berkenaan.
:PK HM 2. Membuat draf laporan kepada '
a. Pengarah Pendidikan dan PP,
9u.p ' Pega%ai Khas ,adah;
b. Pega%ai Kebajikan Masyarakat ,aerah
c. /alai Polis yang berdekatan
d. .bu bapa pelajar yang terlibat
0. Meminta Pembantu >adbir menaip draf laporan yang
telah dibuat.
Pembantu >adbir 14. Menaip draf laporan tersebut
Pengetua 11. Meneliti dan menandatangani laporan tersebut dan surat-
surat yang berkaitan
Pembantu >adbir 12. Menguruskan pengiriman surat dan memfailkan surat
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+./ PROSES MENGESAN PEN=ALAHGUNAAN
DADAH DI KALANGAN PELAJAR
>idak terlibat +
Aegatif
Menerima surat dari (,K 9(gensi ,adah Kebangsaan;
Meminta guru kaunselor + guru disiplin menyenaraikan pelajay
yang disyaki terlibat dengan dadah
Memberi nama pelajar yang disyaki
Menjalankan ujian urin
Menerima keputusan dari (,K
Menerima kes dan mengarahkan :PK HM membuat laporan
Membuat draf laporan
Meminta P> menaip draf laporan
Meneliti dan menandatangani laporan
Menguruskan pengiriman surat dan memfailkan surat
M7-(
Bailkan
Aegatif
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+./ MENGESAN PEN=ALAHGUNAAN DADAH DI
KALANGAN PELAJAR
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
>(M(>
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.0 PROSES PERTUKARAN PEMEGANG
BIASISWA
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima borang pertukaran dari pelajar keluar + masuk
2. Mengarahkan :PK HM mengenal pasti pelajar sama
ada pemegang biasis%a atau tidak
:PK HM !. Memastikan pelajar pemegang biasis%a atau tidak
Pembantu >adbir ". Mengisi borang keluar berdasarkan maklumat yang
diberi oleh guru kelas
:uru /iasis%a $. Menyerahkan buku simpanan kepada pelajar dengan
mendapatkan pengakuan terima dan menyerahkannya
kepada :PK HM.
:PK HM &. Menyemak borang pertukaran dan buku simpanan untuk
pengesahan.
1. Menyerahkan kepada Pengetua untuk ditandatangani
9borang Pertukaran;
Pengetua 2. Menyemak dan menandatangani borang pertukaran
Pembantu >adbir 0. Menguruskan pengiriman# merekodkan pengiriman dan
mengepos + failkan
14. /agi pertukaran masuk# menerima borang dan maklumat
biasis%a + bantuan daris sekolah asal
11. Menyerahkan kepada guru biasis%a
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.0 PROSES PERTUKARAN PEMEGANG
BIASISWA
Mengarahkan :PK HM mengenal pasti pelajar sama ada
pemegang biasis%a atau tidak
Memastikan pelajar pemegang biasis%a atau tidak
Mengisi borang keluar berdasarkan maklumat yang diberi
M7-(
Masuk
Menerima
Memaklumkan kepada guru
biasis%a
Meminta buku simpanan
Memaklumkan kepada guru
kelas
Menguruskan pengiriman dan
memfailkan surat
Keluar
Mengisi borang Ke%. 2+109/;
Menyerahkan buku simpanan
bank kepada Pengetua
Menyemak dan
menyerahkannya kepada
Pengetua
Menandatangani borang
pertukaran
Menguruskan pengiriman dan
memfailkan surat
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.0 PROSES PERTUKARAN PEMEGANG
BIASISWA
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
>(M(> >(M(>
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.3 PROSES PENGURUSAN PERMOHONAN 8
DAN PENERIMAAN 1SPBT2
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM untuk membuat pesanan /uku
>eks
:PK HM 2. Membuat anggaran kekurangan buku teks. Meminta
:uru /uku >eks mengisi borang-borang yang
berkenaan.
:uru /uku >eks !. Mengisi borangt-borang yang berkenaan dan
mengarahkan kepada Pengetua untuk disemak dan
ditandatangani.
Pengetua ". Mengarahkan Pembantu >adbir menyediakan surat litup#
merekod pengiriman dan mengepos.
Pembantu >adbir $. )urat litup mendapatkan tandatangan penegetua
merekod pengiriman dan mengepos.
Pengetua &. Menerima penyata berkomputer dan arahkan :PK HM
membuat tindakan selanjutnya.
:PK HM 1. Menyemak penyata berkomputer dan arahkan :uru
)P/> mengambil tindakan selanjutnya.
:/> 2. Menyemak dan ambil tindakan terhadap borang
berkomputer dan serahkan kepada pengetua.
Pengetua 0. Menyemak penyata computer dan mengarahkan
Pembantu >adbir untuk buat surat litup untuk
ditandatangani.
Pembantu >adbir 14. Menaip surat litup# dapatkan tandatangan pengetua
merekodkan pengiriman dan pos.
Pembekal 11. Hantar balik ke sekolah serah pada :uru )P/>
:)P/> 12. Menerima bungkusan buku teks dan pembekal
1!. Menyemak borang berkomputer
1". Menyemak dan mengira jumlah buku dari pembekal
1$. Mencatatkan tarikh dan jumlah penerimaan di penyata
berkomputer
1&. Menandatangani bil penerimaan# 12 salinan bil
dikembalikan pada pembekal
11. Masukkan butiran penerimaan ke dalam buku stok
12. Memproses buku-buku yang baru diterima dan simpan
dalam bilik operasi buku teks.
10. Melengkapkan borang maklum balas dan serah pada
pengetua.
Pembantu >adbir 24. Mengarahkan Pembantu >adbir sediakan surat litup#
Menaip surat litup dan dapatkan tandatangan Pengetua#
merekod pengiriman dan pos.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.3 PROSES PENGURUSAN PERMOHONAN 8
DAN PENERIMAAN 1SPBT2
1
2
$
"
!
2
Mengisi
)emak# tandatangan dan surat litup
Mengurus pengiriman + mengepos
Menerima Penyata berkomputer
)emak dan uruskan penyata berkomputer
Poskan salinan tertentu
Menerima bungkusan buku teks
Menyemak penyata berkomputer dan buku
Menandatangani in=ios dan kembalikannya
Memasukkan butiran ke buku stok
&
1
0
Mula
14
1"
11
12
1!
1$
1&
>(M(>
Memproses buku-buku teks
Menyimpan dalam bilik )P/>
Melengkapkan borang maklum balas
Menandatangani borang dan surat litup
Menguruskan pengiriman
Mengepos
Bailkan
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.3 PROSES PENGURUSAN PERMOHONAN 8 DAN
PENERIMAAN 1SPBT2
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.10 PROSES PERMOHONAN DAN PENGAGIHAN
BUKU 1SPBT2 KEPADA MURID:MURID
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM mengedarkan borang )P/>
dan 1( kepada pelajar-pelajar
2. Menerima borang )P/> 1 dan 1( 9yang telah lengkap;
dari :uru /esar sekolah 3endah bagi pelajar tahun &
yang akan ke tingkatan 1 dan serahkan pada :PK HM
:PK HM !. Menerima arahan penegtua# dan pastikan /orang )P/>
1 dan 1( cukup dan arahkan :uru )P/> edarkan
/orang )P/> 1 dan 1( kepada pelajar melalui guru
tingkatan.
". Menyerahkan borang dari sekolah rendah untuk diproses
:uru )P/> $. Mengedarkan borang )P/> 1 dan 1( kepada murid
melalui guru tingkatan.
:uru >ingkatan &. Menerima borang-borang berkenaan dan mengedarkan
kepada pelajar.
1. Mengutip kembali borang-borang )P/> 1 dan 1( murid
yang telah lengkap dan menyerahkan kepada guru
)P/>.
:uru )P/> 2. Menerima borang-borang berkenaan dan membuat
semakan.
Pengetua 0. Mengarahkan menubuhkan ja%atankuasa pemilih pelajar
yang layak menerima buku teks.
:PK HM 14. Menubuhkan *a%atankuasa pemilihan bagi pelajar yang
layak menerima buku teks.
(*K Pemilihan 11. Membuat pemilihan berdasarkan syarat-syarat
kelayakan. /orang-borang )P/> 1 dan 1( disemak
sebagai rujukan. ,an menyerahkan senarai kelayakan
kepada pengetua.
12. Menghantar surat pemberitahuan layak + tidak layak
bersama borang rayuan kepada pelajar.
1!. Mengedarkan borang )P/> : kepada guru tingkatan
bersama senarai kelayakan.
:uru >ingkatan 1". Menerima senarai kelayakan dan melengkapkan borang
)P/> : dan serahkan kembali kepada guru buku teks.
:uru /uku >eks 1$. Menyemak dan melengkapkan /orang )P/> :.
1&. Mengagihkan buku-buku kepada pelajar yang layak
melalui guru kelas.
11. /orang )P/> diedarkan bersama kepada guru kelas
:uru >ingkatan 12. Mengagihkan buku-buku kepada pelajar dan
melengkapkan borang )P/> :.
10. Menyerahkan salinan borang )P/> : kepada guru buku
teks.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.10 PROSES KERJA PERMOHONAN DAN
PENGAGIHAN BUKU 1SPBT2 KEPADA
MURID:MURID
1
2
$
"
!
2
Mengedarkan borang permohonan )P/> kepada murid-
murid
Mengumpul semula borang permohonan dari murid-
murid
Menyemak borang
Pembukaan *a%atankuasa Pemilih
Menyediakan senarai pelajar layak + tidak layak
Melengkapkan borang )P/> :
Mengagihkan buku dan borang )P/> : melalui guru
tingkatan
Menerima dan menyemak stok
Mengemaskini dan menyemak stok.
Menyusun + kemas bilik )P/>
&
1
0
M7-(
>(M(>
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.3 PROSES KERJA PERMOHONAN DAN
PENGAGIHAN BUKU 1SPBT2 KEPADA MURID:
MURID
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.11 PROSES PENGAGIHAN BUKU TEKS
1LEBIHAN2
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima arahan dari /iro + *PA mengagihkan lebihan
buku ke sekolah yang ditetapkan.
2. Mengarahkan :PK HM untuk mengambil tindakan
terhadap borang penerimaan agihan dan pengesahan
pengagihan buku teks.
:PK HM !. Mengarahkan :uru /uku >eks membuat semakan stok
buku dan mengemaskinikannya.
". Menyerahkan borang penerimaan agihan dan
pengesahan pengagihan kepada Pembantu >adbir untuk
ditaip
:uru /uku >eks $. Menyemak stok dan buku stok dan
mengemaskinikannya.
&. Mengasingkan buku yang diminta untuk tujuan
persediaan mengepos + mengirim
Pembantu >adbir 1. Menaip borang penerimaan agihan dan pengesahan
pengagihan buku teks.
2. Menaip surat litup dan dapatkan tandatangan pengetua
Pengetua 0. Menandatangani borang-borang berkaitan dan surat litup
Pembantu >adbir 14. Menguruskan + merekodkan pengirim Mengepos +
Bailkan.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.11 PROSES PENGAGIHAN BUKU TEKS
1LEBIHAN2
1
$
"
!
2
Menerima (rahan
Menyemak stok dan buku stok
Membuat persediaan penghantaran
Melengkapkan borang-borang dan surat litup.
Menyemak borang dan menandatangani
Mengurus dan merekodkan pengiriman
Mengepos
Bailkan
&
>(M(>
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.11 PROSES PENGAGIHAN BUKU TEKS
1LEBIHAN2
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.12 PROSES PELUPUSAN
JAWATAN PROSES KERJA
:uru )P/> 1. Mencadangkan penghapuskiraan buku teks dilakukan
kepada pengetua.
Pengetua 2. Menerima cadangan penghapuskiraan dan mengarahkan
:PK HM membuat tindakan.
:PK HM !. Menerima arahan dan menyemak syarat-syarat
pelupusan serta stok buku teks.
". Meminta pembantu tadbir mengeluarkan borang
pelupusan Ke%. !44=.
:uru )P/> $. Menyemak stok dan melengkapkan borang Ke%. !44=
dan serahkan pada pembantu tadbir.
Pembantu >adbir &. Menyemak borang tersebut dan membuat surat litup
Pengetua 1. Membuat penyemakan dan mengesahkan borang-borang
berkenaan.
Pembantu >adbir 2. Menguruskan + merekodkan pengiriman dan mengepos
permohonan pelupusan.
Pengetua 0. Menerima kelulusan dari /ahagian Ke%angan dan
(kaun.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.12 PROSES KERJA PELUPUSAN 1SPBT2
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+ >(3.KH
1
$
"
!
2
Mencadangkan pelupusan
Menyemak syarat dan stok
Melengkapkan borang-borang berkaitan 9Ke%.!44=;
Mneyemak dan menandatangani borang-borang dan surat
litup
Mneguruskan pengiriman
Mengepos
Bailkan
Menerima kelulusan
&
>(M(>
M7-(
1
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1+ PROSES PERTUKARAN SEKOLAH PELAJAR
LA=AK SPBT
JAWATAN PROSES KERJA
Penjaga 1. Memohon pertukaran anaknya dan dapatkan kelulusan
pertukaran.
Pengetua )ekolah (sal 2. Mnegarahkan :PK HM menguruskan hal buku teks
kepada pelajar yang akan pindah.
:PK HM !. :PK HM mengarahkan :uru )P/> menyerahkan
kepada pihak sekolah baru 9melalui pelajar;
a. /orang asal )P/> 1
b. )urat memberitahu kepada sekolah baru tentang pelajar
memba%a buku )P/> yang dipinjam
c. Merekodkan data dalam buku stok dan fail 9jumlah stok
dikeluarkan;
:uru )P/> ". Mneyerahkan kepada sekolah baru /orang asal )P/> 1
dan surat pemberitahuan tentang pelajar memba%a buku
teks.
$. Merekodkan data dalam buku stok dan fail
Pengetua )ekolah
/aru
&. Menerima 9melalui pelajar; /orang )P/> 1 dan surat
pemberitahuan tentang pelajar yang memba%a buku.
1. Mnegarahkan :PK HM menguruskan )P/> pelajar
baru
:PK HM )ekolah
/aru
2. Menerima pelajar baru bersama /orang )P/># surat
pemberitahuan tentang pelajar memba%a buku dan
menyemak /uku )P/> yang diba%a untuk diserahkan
pada guru )P/>.
:uru )P/> )ekolah
/aru
0. Menerima borang )P/> 1dan surat pemberitahuan
tentang pelajar memba%a buku.
14. Merekod data dalam buku stok dan fail 9jumlah stok
diterima;.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1+ PROSES PERTUKARAN SEKOLAH PELAJAR
LA=AK SPBT
D,$ !"5>)% !) B",($*<% K" S"5>)% B,u
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
M7-(
1
2
!
>(M(
>
Memohon tukar
-ulus
Menyerahkan
1. /orang )P/>
2. )urat pelajar /a%a
/uku
!. /uku
3ekod dalam buku stok
Bailkan
1
2
>(M(
>
Menerima
1. /orang )P/>
2. )urat Pelajar
ba%a buku
!. /uku
3ekod ,alam /uku )tok
Bailkan
(K>.<.>. 0.+.1+ PROSES PERTUKARAN SEKOLAH PELAJAR
LA=AK SPBT
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1- PROSES PENGURUSAN PELAJAR SAKIT DI
SEKOLAH
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima laporan pelajar sakit + mendapat kecederaan
:PK HM 2. Menentukan keadaan pelajar sama ada tenat atau tidak
:uru /ertugas !. Memberi ra%atan kecemasan 9jika perlu;
". Memeriksa rekod kesihatan pelajar yang berkenaan
untuk tindakan selanjutnya
$. Menghantar ke hospital jika sakitnya kuat + lukanya
parah
&. Merekodkan dalam buku laporan bertugas mingguan +
harian
:PK HM 1. Menerima laporan guru asrama + guru bertugas
2. Memberitahu ibu bapa + penjaga murid + menghantar
murid berkenaan pulang ke rumah 9jika perlu;
0. Melaporkan secara lisan kepada Pengetua mengenai
keadaan pelajar berkenaan.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
AKTIVITI 0.+.1- PROSES PENGURUSAN PELAJAR SAKIT DI
SEKOLAH

11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1- PROSES PENGURUSAN PELAJAR SAKIT DI
SEKOLAH
BIL. AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
Menerima laporan pelajar sakit + mendapatkan kecederaan
Memberi ra%atan kecemasan
Menyemak rekod kesihatan
Memba%a untuk ra%atan di hospital
Menerima laporan daripada :uru /ertugas
Memberitahu ibu bapa + penjaga pelajar berkenaan +
menghantarnya pulang 9jika perlu;
Melaporkan secara lisan kepada Pengetua
Merekodkan dalam buku laporan bertugas mingguan +
harian
>(M(>
M7-(
>idak )erius
)erius
1 9 2
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1. PENGURUSAN PEN=ELIAAN KANTIN
SEKOLAH
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM supaya menyediakan laporan
Penyeliaan Kantin )ekolah pada pertengahan dan hujung
>ahun.

:PK HM 2. Mengadakan mesyuarat *a%tankuasa kantin pada a%al
tahun untuk menentukan pengagihan tugas dan
menyediakan senarai semak penyediaan.
)etiausaha !. Mencatat minit mesyuarat
". Menyedia dan mengedarkan jadual bertugas dan senarai
semak kepada (*K.
$. Mengumpul maklumat dari (*K dan membuat rumusan.
:PK HM dan (*K
Kantin
&. Melaksanakan penyeliaan dan membuat laporan
1. Meneliti rumusan laporan pada pertengahan tahun dan
hujung tahun.
2. Menghantar sesalinan kepada pengetua dan sesalinan
simpanan fail.
Pengetua 0. Menerima dan meneliti laporan
14. Mengesahkan laporan
11. Mengambil tindakan se%ajarnya berdasarkan cadangan
di dalam laporan.
:PK HM + (*K
Kantin
12. Membuat penyeliaan dan pemantauan seterusnya.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1. PENGURUSAN PEN=ELIAAN KANTIN
SEKOLAH

Menerima arahan
Mengadakan mesyuarat *K Kantin
Menyedia dan menyerahkan jadual bertugas dan senarai
semak
Melaksanakan penyediaan setiap minggu
Menyediakan laporan dan serah kepada pengetua
(mbil tindakan
>indakan susulan
M7-(
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.16 PROSES PENGURUSAN LATIHAN
KECEMASAN 8 KEBAKARAN DI SEKOLAH
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mengarahkan :PK HM untuk menagadakan latihan
kecemasan + kebakaran
:PK HM 2. Mengadakan mesyuarat *a%atankuasa Keselamatan untuk
menentukan tarikh dan keperluan latihan kecemasan +
kebakaran seperti '
a. Menghubungi *abatan /omba ,aerah
b. Penerangan kepada semua %arga sekolah
>(M(>
c. :ambarajah + plan sistem pergerakan
d. >empat + ka%asan berkumpul dll.
!. Melaksanakan latihan dengan membunyikan loceng
kecemasan pada hari yang ditetapkan
". Membuat catatan mengenai perjalanan latihan
:uru-guru >ingkatan $. Memastikan pelajar mengikuti dengan betul arahan yang
diberikan.
&. Menandakan kehadiran pelajar di tempat berkumpul
1. Memastikan semua pelajar berada semula dikelas
selepas tamat latihan
:PK HM 2. Mengadakan mesyuarat (*K berikutnya untuk membuat
8post mortem8 pelaksanaan latihan kecemasan +
kebakaran
0. Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua
dan simpanan fail.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.16 PROSES PENGURUSAN LATIHAN
KECEMASAN 8 KEBAKARAN DI SEKOLAH

Memberi arahan untuk membuat latihan kecemasan
9setelah penerangan tentang latihan diberi;
Membunyikan alat penggera kebakaran
Pelajar-pelajar berbaris keluar# diikuti dibelakang oleh
:uru Kelas 9suasana tenang diutamakan;
Pelajar-pelajar berbaris di tempat yang telah dikhaskan
untuk mereka
:uru Kelas menanda kehadiran pelajar
Mencari pelajar yang tidak ada dalam bancian + pelajar
hilang 9jika ada;
Membunyikan semula loceng menandakan suasana
kembali sebagaimana biasa
Pelajar-pelajar masuk semula ke dalam kelas masing-
masing dengan keadaan tenang
Mengadakan mesyuarat 8post mortem8 dan dokumentasi
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( ' 0.-
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.16 PROSES PENGURUSAN LATIHAN
KECEMASAN 8 KEBAKARAN DI SEKOLAH
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
>(M(>
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1/ PENGURUSAN TUNTUTAN INSURAN
KEMALANGAN
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menerima laporan kemalangan + kematian daripada ibi
bapa + penjaga
2. Menyerah kepada :PK HM untuk tindakan
:PK HM !. Menerima dan meneliti dokumen-dokumen yang
/erkaitan '

i. 3epot Polis
ii. -aporan hospital
iii. )esalinan Kad Pengenalan pelajar dari ibu
bapa + penjaga
i=. )ijil kematian 9jika meninggal dunia;
". Mengambil borang tuntutan dari pejabat takaful 9dalam
tempoh 22 hari dari tarikh kemalangan;
$. Melengkapkan borang tuntutan
&. )erahkan kepada pembantu >adbir untuk diurus
Pembantu >adbir 1. Menghantar ke pejabat takaful
11.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1/ PENGURUSAN TUNTUTAN INSURAN
KEMALANGAN

Memerima laporan kemalangan + kematian
Mengambil borang di pejabat takaful
Melengkapkan borang tuntutan
)erah borang pada takaful
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.1/ PENGURUSAN TUNTUTAN INSURAN
KEMALANGAN
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
>(M(>
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.10 PENGURUSAN INVENTORI BILIK DARJAH
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Membaca memahami arahan yang dihantar oleh
Kementerian *P) dan PP,.
:PK HM 2. Menerima# membaca arahan yang diberikan oleh
Pengetua mengadakan mesyuarat *a%atankuasa .n=entori
! kali setahun.
:uru .n=entori !. Melaksanakan arahan dengan merekodkan pembelian
dalam kad Harta Modal. Kad .n=entori dan /uku /ekalan
Pejabat.
". Memberi nombor siri pendaftaran stok
Pembantu >adbir

$. Menyimpan sesalinan .n=ois belian barangan
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.10 PENGURUSAN INVENTORI BILIK DARJAH
Membentuk (*K .n=entori )ekolah
>erima barangan
Menyemak barangan bersama nota serahan
Merekodkan barangan
Menyimpan barangan
Memberi nombor siri pendaftaran stok
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.10 PENGURUSAN INVENTORI BILIK DARJAH
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
>(M(>
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.13 PENGURUSAN MAJALAH SEKOLAH
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Mejadi Pengerusi kepada (*K Majalah )ekolah
:PK HM 2. Membentuk ahli *a%atankuasa sidang 3edaksi
:uru Penasihat
Majalah
!. Melantik ahli )idang 3edaksi 9pelajar;
". Mengadakan mesyuarat ! kali setahun
$. Membentuk biro tugas khas penerbitan majalah
:uru Majalah 1. Menguruskan hal surat-menyurat
2. Mengumpul dan menyunting rekod akti=iti dan kegiatan
sekolah
0. Mengumpul# menilai dan memilih sumbangan kreatif
guru dan pelajar
14. Mengumpul iklan
:uru Penasihat
Majalah
11. Mengurus penghantaran baha%a setakan kepada
pencetak
12. Mengedarkan majalah
Pembantu >adbir 1!. Menguruskan pembayaran mengikut pelajar yang
membayar duit majalah.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.13 PENGURUSAN MAJALAH SEKOLAH
Membentuk (*K Majalah )ekolah
Melantik (hli )idang 3edaksi )ekolah
Mesyuarat (gihan tugas dan tindakan
7rusan surat-menyurat mengumpul maklumat laporan
akti=iti# gambar-gambar kegiatan sekolah + mencari iklan
Hantar bahan kepada pencetak
)emakan bahan cetakan sebanyak ! kali
Pencetak hantar dengan )alinan ke sekolah
@etakan bermula
Majalah diedarkan kepada pelajar
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.13 PENGURUSAN MAJALAH SEKOLAH
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
>(M(>
04. P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.20 PENGURUSAN BINA INSAN
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menjadi pengerusi (*K /ina .nsan
:PK HM
2. Melantik ahli *K /ina .nsan 9Kaunselor# :uru ,isiplin#
:uru Pendidikan .slam# :uru Pendidikan Moral dan :uru
/ukan .slam.

!. Mengadakan mesyuarat ! kali setahun
(*K /ina .nsan ". Merancang prigram berkaitan pembentukan nilai murni
seperti program bacaan yaasin# ceramah agama#
moti=asi# bengkel dan sebagainya.

$. Menguruskan surat-menyurat kepada penceramah agama
dan moti=asi.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.20 PENGURUSAN BINA INSAN
JAWATAN PROSES KERJA
Membentuk (*K /ina .nsan
Mesyuarat (gihan tugas dan tindakan ! kali setahun
Merancang program sepanjang tahun
7rusan surat-menyurat kepada penceramah
Menjalankan program
Menyediakan laporan
>(M(>
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.20 PENGURUSAN BINA INSAN
JAWATAN PROSES KERJA
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
04. P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.21 PENGURUSAN KECERIAAN KELAS DAN
TANDAS
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menjadi Pengerusi dan melantik (*K Keceriaan Kelas
dan >andas
:PK HM 2. Menjadi Aaib Pengerusi
!. Mengadakan mesyuarat ! kali setahun
:uru Keceriaan ". Menyediakan buku laporan catatan keceriaan kelas dan
tandas.
$. Melantik (*K Keceriaan )ekolah 9Pelajar;
:uru /ertugas &. Memberi markah Keceriaan Kelas setiap minggu.

1. Menyediakan sijil keceriaan kelas
2. Menghantar laporan ke pejabat setiap hari *umaat.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.21 PENGURUSAN KECERIAAN KELAS DAN
TANDAS
Melantik (*K Keceriaan Kelas dan >andas
Mengadakan mesyuarat ! kali setahun
Membuat pemeriksaan dan memberi markah untuk
pertandingan Keceriaan Kelas dan >andas
Memastikan sijil keceriaan disediakan oleh guru bertugas
Hantar buku laporan ke pejabat
>(M(>
Mula
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.21 PENGURUSAN KECERIAAN KELAS DAN
TANDAS
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
0.4 P36)) K3*(
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.22 PENGURUSAN KAWALAN DENGGI
JAWATAN PROSES KERJA
Pengetua 1. Menjadi Pengerusi dan melantik (*K Ka%alan ,enggi
)ekolah
:PK HM 2. Menjadi Aaib Pengerusi
!. Mengadakan mesyuarat bersama :uru Kesihatan#
Penyelaras >ingkatan dan :uru >ingkatan# Kaunselor
:uru Kesihatan ". Melantik (hli *a%atankuasa denggi 9Murid;
$. Mesyuarat ! kali setahun
&. Menjalankan projek @6M/. dengan kerjasama Pusat
Kesihatan ,aerah Petaling.
1. Merancang Kempen /ebas ,enggi
2. Menghantar laporan ke PP, ,an Pusat Kesihatan ,aerah
Petaling.
14.4 @(3>( (-.3(A
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.22 PENGURUSAN KAWALAN DENGGI
Melantik (*K Kaunselor ,enggi
Mesyuarat ! kali setahun
Merancang akti=iti Ka%alan ,enggi
Membuat pemeriksaan nyamuk (edes setiap minggu atau
bulan
Menghantar laporan ke PP, dan PK,
>(M(>
M7-(
11.4 )A(3(. )M(K
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
B(.- M*( 0.+
PENGURUSAN HAL EHWAL
MURID
>(3.KH
,.),.(K(A '
(K>.<.>. 0.+.22 PENGURUSAN KAWALAN DENGGI
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
1 9 2
CATATAN
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
1+.0 SENARAI JAWATANKUASA =ANG DIANGGOTAI
*a%atankuasa yang dianggotai oleh pega%ai sekurang-kurangnya untuk tempoh 9&;
bulan.
Aama Pega%ai '
*a%atan '
B$). N& J?#*5u! K"5",(* M"!@u,#
S"#%u*
J"*$! K"*gg>#*
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
14.
11.
12.
1..0 NORMA KERJA
.a merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi
menyiapkan sesuatu kerja.
B$). J"*$! K",4 M! =*g D$&'$)
1&$*$#2
Ju&)% U*$# =*g
B>)"% <$4)*5*
D)& S"&$*ggu
1.
2.
!.
".
$.
&.
1.
2.
0.
14.
11.