You are on page 1of 3

1

lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u1. lanstvo

lanstvo i obveze Bosne i Hercegovine u Meunarodnom monetarnom fondu (MMF)
naslijeeni su od Socijalistike federativne republike Jugoslavije (SFRJ) koja je bila jedna od
zemalja sudionica Bretton Woodske konferencije 1944. (posveene uspostavljanju novog
meunarodnog financijskog sustava) i zemlja lanica MMF-a i Svjetske banke od njihovog
osnutka.

Odlukom Izvrnog odbora MMF-a (Odbor izvrnih direktora MMF-a) od 14. prosinca 1992.
godine konstatirano je da je SFRJ prestala da postoji, ime je prestalo i njeno lanstvo u
MMF-u. Istodobno su utvreni uvjeti pod kojima zemlje sukcesori (SR Jugoslavija, Hrvatska,
BJR Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina) mogu da naslijede lanstvo SFRJ u MMF-
u. Prema navedenom, Bosni i Hercegovini je pripalo 13,2% prava i obveza SFRJ.

Izvrni odbor MMF-a, 20. prosinca 1995. godine, nakon zakljuenja Opeg okvirnog
sporazuma za mir u BiH (poznat i kao Daytonski mirovni sporazum prema gradu Daytonu u
dravi Ohio, SAD, gdje je postignut) donosi odluku prema kojoj je Bosna i Hercegovina u
potpunosti ispunila uvjete za lanstvo u MMF-u
(http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1995/pr9570.htm).

Iznos naslijeene kvote je bio 121,2 milijuna SDR ili 19,7% dok je nakon jedanaeste ope
revizije kvota, 25. veljae 1999. godine, kvota BiH poveana na 169,1 milijun SDR, to ini
0,07% od ukupnog iznosa kvota u MMF-u. Glasako pravo BiH iznosi 2.428 glasova.

Naslijeene dospjele obveze su izmirene kreditom odobrenim od MMF-a za koji je BiH tada
bila podobna.

Bosna i Hercegovina je u izbornoj grupi (konstituenci) koja ima 165.496 glasova (6,57% od
ukupnog broja glasova). Pored BiH, u izbornoj grupi su sljedee zemlje: Armenija, Belgija,
Bugarska, Hrvatska, Cipar, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Crna Gora,
Nizozemska, Rumunjska i Ukrajina (http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx).

Predstavnike BiH (guvernera BiH i zamjenika guvernera BiH) u Odboru guvernera MMF-a
imenuje Predsjednitvo Bosne i Hercegovine
(http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx).


2. Uloga Centralne banke BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u prosincu 2002. godine preuzela ulogu
fiskalnog agenta Bosne i Hercegovine prema MMF-u od Ministarstva financija i trezora BiH
(MFT). Uloga CBBiH je definirana odgovarajuim memorandumom koji se odnosi na
2

lanstvo Bosne i Hercegovine u Meunarodnom monetarnom fondu, a potpisali su ga
Ministarstvo financija i trezora BiH, entitetska ministarstva financija i Centralna banka Bosne
i Hercegovine. S obzirom na to da CBBiH djeluje po principima valutnog odbora, njena uloga
fiskalnog agenta BiH prema MMF-u je specifina u smislu da mjenice (promisorne note) u
ime BiH emitira Minstarstvo financija i trezora BiH, a dostavlja ih CBBiH na deponiranje.

Uloga CBBiH kao fiskalnog agenta obuhvata:
Voenje rauna MMF-a i ministarstava financija BiH
Povlaenje sredstava po odobrenim aranmanima MMF-a
Izvravanje financijskih obveza prema MMF-u
Osiguranje pokria od ministarstava financija za obveze prema MMF-u
Poslove depozitara
Korespondenciju s MMF-om i ministarstvima financija BiH

Finansijska pozicija BiH za lanstvo u MMF-u iskazuje se u mjesenoj bilanci CBBiH, a
konsolidirana bilanca u tromjesenim i godinjim financijskim izvjeima, koji se objavljuju
na internet stranici CBBiH www.cbbh.ba.

3. Financijski aranmani i servisiranje obveza

Financijske aranmane odobrava Izvrni odbor MMF-a. Sredstva se obino odobravaju fazno
u tranama, ovisno o vrsti aranmana. Odobrenju svake trane prethodi pregled, koji vri
misija MMF-a, a koji se odnosi na ispunjenje uvjeta i ostvarenje napretka u sprovedbi
strukturnih reformi, za prethodno razdoblje. Rezultat rada misije MMF-a je odgovarajue
izvjee, koje se podnosi Izvrnom odboru.

BiH je u dosadanjoj historiji lanstva u MMF-u koristila etiri stand-by aranmana. Obino
su bili posljedica redovnih godinjih konsultacija po lanku IV Statuta MMF-a. Prvi korak u
pregovorima o aranmanu je da BiH uputi Pismo namjere kojim faktiki poziva MMF da
izvri pregled i odobri financijsku pomo za strukturne reforme koje se navedu u Pismu
namjere.


3.1. Odobravanje sredstava financijskog aranmana

Nakon izvjea o ostvarenom napretku, Fiskalno vijee Bosne i Hercegovine dostavlja pismo
namjere MMF-u i CBBiH, koja zatim upuuje zahtjev MMF-u za povlaenje sredstava. MMF
obavjetava CBBiH o odobrenom datumu i iznosu sredstava, a MFT emitira i dostavlja
CBBiH promisornu notu koja glasi na odgovarajui iznos odobrenih sredstava izraen u
domaoj valuti. Nakon to sredstva aranmana postanu raspoloiva na raunu CBBiH, vri se
transfer na raune ministarstava financija u BiH prema dostavljenom rasporedu i
instrukcijama.

3

3.2. Otplata financijskih aranmana

Dospjele obveze prema MMF-u izvravaju se na nain da MMF obavijesti CBBiH o datumu i
iznosu obveze. CBBiH o tome obavjetava MFT, koje sainjava plan obveza entitetskih
ministarstava financija i na adekvatan nain obavjetava Upravu za neizravno oporezivanje
(UNO) da se izvri prijenos potrebnih sredstava za izmirenje obveza s jedinstvenog rauna na
raune u CBBiH. Na datum dospijea obveza, CBBiH osigurava odgovarajuu
protuvrijednost u stranoj valuti (valutama) i prenosi sredstva prema instrukciji MMF-a.

Detaljnije o financijskim aranmanima BiH s MMF-om moe se pogledati na internet stranici
CBBiH: http://www.cbbh.ba/files/mfi_suradnja/mmf/stand_by_aranzmani_hr.pdf.