You are on page 1of 8

This document consists of 5 printed pages and 3 blank pages.

SP (SJF4029) T22428/4
UCLES 2006 [Turn over
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level
SETSWANA 3158/02
Paper 2 Literature
October/November 2006
1 hour 30 minutes
Additional Materials: Answer Booklet/Paper
READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
You should refer to the instructions printed overleaf with the questions.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.
BUISA DITAELO TSE PELE
Fa e le gore o filwe bukana e go arabelwang mo go yone, tsweetswee, ela tlhoko ditaelo tse di kwa
tshimologong ya bukana.
Kwala nomoro ya lefelo le o kwalelang mo go lone, nomoro ya gago le leina la gago mo pampiring nngwe
le nngwe e o kwalelang mo go yone.
Kwala ka pena e e botala jwa loapi jo bo tseneletseng kgotsa ka pena e ntsho.
Se dirise sepe sa ditshitswana tse di tshwarang dipampiri, kgotsa metako epe, kgotsa dilo tse di manegang
le tsone dilo tse di dirisiwang go sutlha kgotsa go baakanya.
Tswee-tswee, ela tlhoko ditaelo tse di tsamaelanang le dipotso.
Kwa bofelong jwa tlhatlhobo, bofelela mmogo sengwe le sengwe se o se kwadileng.
Palo ya dimaraka e supiwa mo masakananeng [ ] kwa bokhutlong jwa potso nngwe le nngwe kgotsa
bontlha jwa potso.
2
3158/02/O/N/06
Section A
KAROLO A: KHUTSWE / PADI
Tlhokomela: Kwala selekanyo sa tsebe le seripa mo potsong nngwe le nngwe.
Araba potso (a) kgotsa potso (b)
(a) Mareledi a sa le pele M. O. Mothei
Senola kamanyo ya setlhogo se, Mareledi a sa le pele le moanelwamogolo, mme o bontshe
ka dintlha tse di rurifaditsweng tsa padi. [25]
Kgotsa
(b) Mosekela Mpeng T. Mbuya
Sekaseka polelo ya Mosekela Mpeng mme o supe molaetsa wa padi e. [25]
UCLES 2006
3
3158/02/O/N/06 [Turn over
Section B
KAROLO B: MOTSHAMEKO
Araba Potso e le nngwe mo go (a) kgotsa e le nngwe mo go (b)
(a) Motho ntsi - L. M. Mphale
Araba potso 1 kgotso potso 2.
1 Nopola dintlha tsa motshameko Motho ntsi tse di supang setlhoa sa motshameko o.
[25]
Kgotsa
2 Molaetsa wa Motho ntsi o senolwa ke mabaka afe a motshameko o? [25]
(b) Ngwanaka, o tla nkgopola - M. Lempadi
Araba potso 1 kgotso potso 2.
1 Sekaseka Ngwanaka, o tla nkgopola mme o bo o supe maremelelo a molaetsa wa one.
[25]
Kgotsa
2 Ntsha dintlha tse di maleba tse di tiisang setlhogo sa motshameko wa Ngwanaka, o tla
nkgopola? [25]
UCLES 2006
4
3158/02/O/N/06
Section C
KAROLO C: POKO
Araba potso 1(a) kgotsa potso 1(b) le potso 2.
Potso 1
Ela tlhoko: Kwala selekanyo sa tsebe le seripa.
(a) Poko jale le jaana - L. Magopane
Tlhalosa kgangkgolo ya mmoki mo lebokong Lehuma. Netefatsa ka dikinolo go tswa mo
lebokong le go supa maikutlo a mmoki. [15]
Kgotsa
(b) Maselela a Puo - M. Kitchin
Tlhaloso molaetsa wa leboko Manokonoko a bodutu. [15]
UCLES 2006
5
3158/02/O/N/06
Le
Potso 2
Buisa ka kelotlhoko poko e mme o bo o kwale ka molaetsa wa yone. [10]
MORUTABANA
A nna lobone lo bonesang lefatshe,
Ke sa itseng go tutela tlase!
Ke feela lokgarapa gare ga tsela
Lwa motse o o agileng mo thoteng.
Ke phuntse motswedi wa botshelo,
Nna morutabana, tlhatlosa dit shaba!
Ke tlhabolotse lefatshe ga tshwanela
Ngwao ya bulelwa go somarelwa
Ke tsholetse babueledi botsipa
Ka ke se sebatana ke Ie motho
Ke itse ke ba fa mpho e bile e se na tlhwatlhwa
Matantabelo ke a supile ke sa okaoke.
A itsane nna ke lesedi ke a tsabakela
Difofu Ie digole di bona tsela ka nna
Ke kgalema go twe ke leratla legolo
Ba lebetse fa e tlaa re letlhabile ba nkgopole
Nna lobone ke sekeng ke tima
Ke paletseng diphefo ka mefutafuta
Ke gogile thaba tsotlhe lefatsheng
Ka ba sesa tlhaloganyo Ie maboko
Difofane tsa iphetola bonkgodi
Dikepe tsone tsa fetoga ditlhapi
Bagaetsho maduo a me a tla ntebagana losong
Ka ke itse Jehofa a tla a nkitsese.
UCLES 2006
6
3158/02/O/N/06
BLANK PAGE
7
3158/02/O/N/06
BLANK PAGE
8
3158/02/O/N/06
BLANK PAGE
Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable
effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will
be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
University of Cambridge International Examinations is part of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of
the University of Cambridge.