You are on page 1of 3

Ti cng th

- Tha ng, tr Ngc l mt a li khng chu hc bi, ch ch l!i c"a b!n ng#i b$n
c!nh%
Ngi cha h&i'
- (m )a* th+, bi-t .c/
Th+, gi0* 0'
- 12,, ng c c*i bi ki3m tra 4i5t )6 n, th7 r8%
92u h&i' :i chi-n th;ng <u2n Thanh ng, m#ng n=m T-t/
Tr T>* ng#i k- b$n tr Ngc tr? li l' @ua Auang Trung, tr Ngc cBng tr? li , nh
@C,/
Ngi cha cDi'
- Nhng E l c2u tr? li m c0c Fm D hc%
Th+, gi0* b7nh tGnh nEi'
- Hi ng IFm c2u th hai% 92u h&i' :i l ch#ng b Trng Tr;c/ Th7 c? hai cJng tr? li
l T 1nh%
Ngi cha l!i nEi'
- 9E th3 nE nhK )ai ging nhau%
Th+, gi0* nEi'
- Nhng c2u th ba th7 ng nghG )a*/ 92u h&i' L7nh 1nh 4Mng l$n ngi ng, n*/ Tr
T>* tr? li Fm khng bi-t% Th- ng bi-t c*n ng tr? li )a* khng/ NE @i-t @ l' NTi
cBng th-N%
- OOO
3.Bi vn t
9 gi0* ch* hc )inh t? @P c*n @Ct m7nh ,$u thQch nhRt% cu Lin S tuTi @P b;t mt c*n rCn
nghi$n cu @ t? rRt chi ti-t, tRt nhi$n l c gi0* khng hi lng, 9 b;t cu Lin lm l!i bi
@=n l hD, t? c*n chE nh Fm%
9u Lin lm bi @=n nh )au' NNh Fm cE mt c*n chE, c*n chE cE nhiPu lng, D nhiPu
lng th7 ;t h?i cE rCn, )au 2, Fm Iin t? c*n rCn' %%%%N, @ chU b;t +u t? c*n rCn
9 gi0* c bi @=n, rRt bVc m7nh, liPn b;t cu Lin lm l!i l+n nWa, l+n n, l t? c*n c0%

Xm )au cu Lin n bi nh )au' NNh Fm cE mt c*n c0, c*n c0 )ng YKi nKc n$n nE
cE nhiPu @?,% N-u nE )ng tr$n c!n ch;c hZn nE )[ cE nhiPu lng, D nhiPu lng th7 h?i
cE rCn, )au 2, Fm Iin t? c*n rCn'%%%%N%
4.Thy gio hi: Ai n cp n thn ca An Dng !ng "
9? lK im l\ng% Th+, gi0* ch mt hc )inh' ]m bi-t ai =n c; n& th+n c"a :n ^Mng
4Mng khng /
Xc )inh ). )5t' ^! khng h?i Fm%
4_a lUc E ng hi5u tr`ng i ngang% Th+, gi0* h2n bua ' :nh IFm, hc tr b2, gi t5
<u0% Ti h&i ai =n c; n& th+n c"a :n ^Mng 4Mng m khng ai bi-t%
Th+, hi5u tr`ng gCt gJ' Thi anh nEi anh 4Mng lm b?n b0* c0* r#i ti nEi ban gi0m
hi5u IuRt <ua Pn ch*% 1_ng lm rJm bFng mang ti-ng ch-t%
4. B# tay $# ch%n
Tr*ng lK hc cE b cCu b!n TQ @ T>* ng#i bn cDi @P @i5c )0ng na, thcng Lin D =n g7%
ThR, cCu b!n Lin @* c? b h=m h` k* cCu ta l!i, cCu Lin chZng bi-t b thcng b!n th2n
mun lm g7 ch ci ci l ra hm r=ng YQnh +, thc =n tr*ng k[ r=ng%
- TQ' ta* *0n l nE mKi @_a =n h`%
- T>*'khng h?idnE @_a mKi =n b0nh ba*
- Lin' )a* b cCu bi-t/
4_a nEi Lin @_a ch @* thc =n YQnh @* k[ r=ng
- Lin' h` th7 tK mKi =n b ng, trKc, cn b0nh ba* hm <ua tK mKi =n, )0ng na, tKd
b cCu b!n TQ @ T>*' ef% fgOOO
&. 'o ph#
Th @_a khEc m-u m0* @_a ch!, @P nh, m0ch @Ki b' NTh+, gi0* t*n trJ c*n, b !% Xm
n* th+, cBng gi c*n l$n tr? bi% Th+, c t7nh chn nhWng c2u thCt khE 3 h!t c*n%
Xm na, c*n l!i b h!t c+m tai ng ` cui lKN%
L Th tc l;m% Xm )au ng ta Yin Th, h+m h+m @* g\ th+,'
- Ti nghF ch0u nE nEi th+, trJ ch0u gh$ l;m% T!i )a* th+, l!i i I6 @Ki c*n ti nh @C,/
- Ti trJ c*n ng h#i n* 2u% jng th6 nghG IFm, hm n* ti b?* nE l$n b?ng tr? bi, nE
cBng khng tr? li .c, k3 c? c2u h&i Yk nhRt%
- Ti l!i nghF ch0u nE nEi th+, t*n chn c2u khE thi% 12u, th+, ch* ti mt @Q Yl IFm
n*%
- N, nh, hm <ua ti h&i nE Tr+n Xng 1!* ch-t h#i n* m nE cE tr? li .c 2u%
L Th ngim nghG mt lUc, r#i 0'
- Thi, th+, thng c?m ch* ch0u% mia 7nh ti lm =n bun b0n, l2u l2u c*i b0* 3 IFm tin
tc ch lm g7 cE thi gian m c c0* hE%